Al-Birr wa At-Taqwa ()

Dit artikel legt de twee concepten: ”al-birr’’ en ‘’at-taqwa’’ uitvoerig uit.

  |

  Al-Birr wa At-Taqwa

  [nederlands - dutch-الهولندية]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2014 - 1436

  Islam voor iedereen

  البر و التقوى

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  الناشرالنا

  2014- 1436

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Al-Birr wa At-Taqwa

  Bismi Allahi Ar-Rahmaan Ar-Raheem,

  Inleiding:

  De imam en groot geleerde Mohammad ibn Aboe Bakr, beter bekend als ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah, moge Allah’s genoegen met hem zijn en moge Hij hem genoegen schenken zei het volgende in zijn ‘Brief van Taboek’ (Ar-Rissalah Al-Taboekiyyah), op de 8e van Moeharram, 733 na de Hijra:

  “Ik prijs en dank Allah met alle lof die Hem toekomt, en ik vraag Allah vrede en aanzienlijke lof en erkenning te schenken aan het Zegel van Zijn Profeten en Boodschappers, Mohammad. Allah (Subhanahu Wata’ala) zegt in Zijn Boek:

  “Help elkander in Al-Birr (alles wat goed is) en Al-Taqwa (vroomheid) en help elkander niet in zonde en overtreding. En vreest Allah. Waarlijk, Allah is streng in het straffen.” (Soerat Al-Ma’eda: 2)

  Deze Ayaah bevat alles wat goed is voor de Ibaad (dienaren van Allah), in dit leven en in het Hiernamaals, zowel onder henzelf als tussen hen en hun Heer. Dit is zo omdat de ‘abd (dienaar) altijd met een van deze twee situaties of verplichtingen te maken zal hebben: en de andere is tussen hem en de andere mensen.

  De verplichtingen van mensen ten opzichte van elkaar:

  De verplichting tussen de ‘abd en andere mensen is dat zijn ontmoeten en zijn omgaan met hen gebaseerd moeten zijn op het helpen van elkaar om Allah te behagen en Hem te gehoorzamen. Dit is het uiterste geluk en succes voor de ‘abd, en hij kan op geen andere manier geluk verkrijgen. Dit is de ‘Birr en Taqwa’ die de gehele Deen omvat. Hier moet gewezen worden op het feit dat wanneer een van deze twee woorden, Birr of Taqwa, op zichzelf genoemd worden de betekenis van het andere woord inbegrepen is, hetzij onuitgesproken aard. Dit is zo omdat Birr een deel van de betekenis van Taqwa is, en Taqwa een deel is van de betekenis van Birr. Wanneer ze samen genoemd worden (zoals in dit geval) neemt elke z’n eigen specifieke betekenis aan.

  Gelijk aan dezen zijn de volgenden:

  • Islam en iman.
  • Faqier en Miskeen (arm en behoeftig).
  • Foesoeq en ‘Isyaan (opstand tegen Allah en ongehoorzaamheid).
  • Moenkar en Faahishah (alles dat geweigerd wordt in de Islamitische wet en grote zonden).

  Al-Birr:

  In dit geval betekent Al-Birr de perfectie, baat en goedheid welke gezocht wordt van iets. Dit kan begrepen worden uit de afleiding van het woord in het Arabisch. Eraan verwant is het woord “Boer” (tarwe), welke onderscheiden wordt vanwege z’n vooroordelen en goedheid in vergelijking tot andere granen. Aldus omvat het woord Al-Birr alle soorten van goedheid en perfectie welke vereist worden van de ‘abd. Tegengesteld hieraan is “Al-Ithm” (zondigen). In de Hadith overgeleverd door Muslim op het gezag van An-Nawwas ibn Sam’aan (Radiyallahu ‘Anhu) zei de boodschapper (Sallallahu ‘alayhi wasalam): “Birr zijn goede manieren, en Ithm zijn die slechte gedachten die in je gedachten rondgaan, en waarvan je vreest dat andere mensen erover zullen weten.”

  Ahmad heeft ook overgeleverd met een goede Isnad dat Waabisah bin Ma’bid (Radiyallahu ‘Anhu) zei dat de profeet (Sallallahu ‘Alayhi Wasalam) hem vertelde: “Je wilt weten over ‘Birr en Ithm’? O Waabisah! Raadpleeg je hart. Birr is datgene wat de ziel en het hart rust geeft, terwijl Ithm daarentegen datgene is wat in het hart rond gaat en echo geeft in de borst, zelfs als andere mensen je opnieuw en opnieuw advies geven. Aldus is Ithm een woord welke alle soorten van slechtheden en tekorten omvat waardoor een ‘abd aansprakelijk gesteld kan worden.”

  Onder Birr komt Iman samen met al z’n zichtbare en verborgen manifestaties; en voorzeker is Taqwa in deze betekenis inbegrepen. Borr wordt meestal toegepast bij het beschrijven van het hart, bij het vertellen van de smaak en zoetheid van Iman, en het houdt rust, tevredenheid, kracht en genoegen in met Iman. Dit is zo omdat Iman geluk, zachtheid en vreugde teweeg brengt in het hart. Degene die dat niet voelt heeft of gebrek aan Iman of zijn Iman is niet compleet.

  “Al-A’raab zeggen: “Wij geloven.” Zeg: “Jullie geloven niet, maar zegt: Wij hebben ons onderworpen (in Islam) (als Moslims) want het geloof is jullie harten nog niet binnengedrongen.” (Soerat Al-Hoedjoeraat: 14)

  Deze Arabieren waren vervolgens de meest vooraanstaande mening Moslims, geen huichelaars. Echter, ze waren geen volledige gelovigen (Moe’mineen) omdat Iman nog niet hun harten was binnengaan en beroerd had. Allah (Subhanahu Wata’ala) heeft de verschillende kenmerken van Birr omvat in deze Ayaah: “Het is niet Al-Birr, dat jullie je gezichten naar het Oosten of naar het Westen wenden, maar Al-Birr is in hem, die in Allah, de Laatste Dag, de engelen, het boek, en de profeten gelooft en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor Hem aan de verwanten, de wezen, de armen, de reiziger, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven en die het gebed onderhoudt en de Zakaat betaalt; en degenen die hun belofte nakomen, wanneer zij een belofte doen en de geduldigen in armoede, in kwellingen en in de oorlogstijd; dezen zijn het, die bewezen hebben, dit zijn de mensen van de waarheid en dit zijn degenen die Taqwa hebben (Al-Moettaqoen).” (Soerat Al-Baqarah: 177)

  Hier zegt Allah (Subhanahu Wata’ala) dat Al-Birr het geloven is in Allah, Zijn engelen, Zijn Boeken, Zijn boodschappers, en de Laatste Dag. Dit zijn de vijf pilaren van geloof zonder welke Al-Iman niet kan staan. Vervolgens zegt Hij (Subhanahu Wata’ala) dat Birr het doen is van zichtbare daden, zoals As-Salaat verrichten en Az-Zakaat betalen, en Hij vertelt ons dat Al-Birr ook de verborgen daden van het hart zijn, zoals standvastigheid en de overeenkomsten nakomen. Aldus bedekken de eigenschappen genoemd in deze Ayaah alle delen van de Deen, de fundamenten, de eigenschappen genoemd in deze Ayaah alle delen van de Deen, de fundamenten, de wetten, de daden van het hart en het lichaam en de zes pilaren van Iman. Aan het einde zegt Allah (Subhanahu Wata’ala) dat deze ook dezelfde eigenschappen van Taqwa zijn.

  “Dit zijn de mensen van de waarheid en dit zijn degenen die Taqwa hebben (Al-Moetaqoen).” (Soerat Al-Baqarah: 177)

  At-Taqwa:

  De juiste betekenis van Al-Taqwa is daden te doen, hetzij geboden hetzij verboden, met gehoorzaamheid aan Allah (Subhanahu Wata’ala), uit geloofsovertuiging en met aanvaarding. Aldus moet de ‘abd doen wat Allah hem geboden heeft te doen, gelovend in het gebod en gelovend in Allah Zijn beloftes; hij moet zich onthouden van datgene wat Allah (Subhanahu Wata’ala) heeft verboden uit geloof in het verbod en uit vrees voor Allah’s vergelding. Dit zoals Talq ibn Habib zei: “Als tegenspoed onder jullie verschijnt, stop het dan met Taqwa.” Hem werd gevraagd: “Wat is Taqwa?” Hij zei: “Het betekent daden van gehoorzaamheid doen voor Allah (Subhanahu Wata’ala), op een licht (leiding) van Allah, hopend op Allah’s beloning, en op te houden met Allah ongehoorzaam te zijn, op een licht van Allah, Zijn straf vrezend.”

  Dit is onder het beste van wat gezegd is betreffende een definitie van At-Taqwa. Iedere daad vereist een beginpunt en een deel. Een daad zal een handeling van gehoorzaamheid en toenadering (tot Allah) niet vormen tenzij het begint vanuit zuivere Iman zodat waarmee het begint zuivere Iman is, en geen gewoontes of grillen of het zoeken van eer en respect, enzovoort. Ook, met z’n doel Allah’s beloning en het zoeken naar Zijn tevredenheid zijn. Dit is wat Ihtisaab (het verwachten van beloning) betekent. Dat is waarom deze twee fundamenten (iman en Ihtisaab) vaak samen worden genoemd, zoals wat de profeet (Sallallahu ‘Alayhi Wasalam) zei: “Wie ook Ramadan vast uit Iman en Ihtisaab..” of “..wie ook staat in gebed op de nacht van Qadr uit Iman en Ihtisaab..” (Al-Bukhari & Muslim)

  Talq z’n zeggen ‘op een licht van Allah’ verwijst naar het eerste fundament, Al-Iman, dat moet de oorsprong van de daad zijn en de reden om het te beginnen. Zijn zeggen “Allah’s beloning zoekende”, verwijst naar het tweede fundament, Al-Ihtisaab, welke het doel is waarvoor een daad wordt gedaan en waarnaar het streven is. Er is geen twijfel dat dit waar is betreffende alle bronnen en takken van Iman, en dat iedere daad in overeenstemming moet zijn met deze twee fundamenten. Daarom komt Al-Birr onder de betekenis van At-Taqwa.

  Al-Birr en At-Taqwa gecombineerd:

  Wanneer deze twee termen gecombineerd zijn op dezelfde plaats, zoals wanneer Allah (Subhanahu Wata’ala) zegt: “Help elkander in Birr en Taqwa”, is er verschil tussen beiden. Het verschil ligt tussen middelen en doel. Al-Birr wordt voor zichzelf gezocht (doel) omdat het de volkomenheid en goedheid van de ‘abd is, en zonder dat kan hij geen goedheid verkrijgen zoals eerder is aangetoond. Aan de andere kant is At-Taqwa de weg die leidt tot Al-Birr en is het een middel daartoe, en z’n afleiding in het Arabisch verwijst daar zelfs naar. Degene die At-Taqwa (beschutting) praktiseert probeert zichzelf te beschutten tegen het Vuur, en hij zoekt bescherming tegen het kwade.

  De heilzame kennis:

  Dat is een belangrijk onderwerp wat zeer nuttig is bij het begrijpen van de uitdrukkingen en de betekenis van Al-Koran en bij het kennen van de ware betekenis van wat Allah (Subhanahu Wata’ala) heeft geopenbaard aan Zijn boodschapper (Sallallahu ‘Alayhi Wasalam). Dit is het nuttige leren omdat Allah (Subhanahu Wata’ala) in Zijn Boek diegenen berispt die niet de ware kennis hebben welke Hij openbaarde aan Zijn boodschapper. Het gebrek aan deze kennis leidt naar twee grote kwaadheden. De eerste is dat iemand aan een woord een betekenis zou geven welke niet bedoeld was, dingen gelijk makend welke Allah gescheiden maakte. Het andere kwaad is dat iemand van een woord sommige betekenissen zou uitsluiten welke er onder zouden vallen, daarbij veranderen de verordeningen en wordt dat wat Allah (Subhanahu Wata’ala) gecombineerd heeft gescheiden.

  De intelligente mens begrijpt dit en andere gelijkende regels en begrijpt ook dat de meeste meningsverschillen hierdoor veroorzaakt worden. De details betreffende deze zaak kunnen niet volledig beschreven worden, zelfs niet in een reusachtig boek. Enige voorbeelden hiervan: Al-Khamr (alcoholische drank) is een algemene naam welke alle (alcoholische) dranken omvat; je mag hiervan niet sommige dranken uitsluiten en de verordening betreffende het verbod van alcoholische drank ontkennen. Gelijkende dingen kunnen gezegd worden over Maysir (gokspelen) en betreffende het uitsluiten van sommige vormen van gokken ervan; betreffende nikaah (huwelijk) en onder z’n betekenis insluiten dat wat geen huwelijk is; betreffende riba (rente) en sommige van z’n vormen ervan uitsluiten of onder z’n betekenissen insluiten dat wat geen rente is; en over termen zoals ‘onrechtvaardigheid en rechtvaardigheid’ of ‘goed en kwaad.’

  Gemeenschappelijke Hulp en Steun:

  Wat vereist wordt van de mensen bij het ontmoeten en bij het met elkaar omgaan is elkaar te helpen in Al-Birr en At-Taqwa, ieder helpt z’n broeder/zuster met beiden kennis en daden. Al-‘Abd alleen, die onafhankelijk handelt heeft niet de mogelijkheid dit te doen. De wijsheid van Allah (Subhanahu Wata’ala) heeft bepaald dat het bestaan van de mens door gemeenschappelijke hulp en steun moet zijn.

  Zonde en Overtreding:

  Vervolgens zegt Allah (Subhanahu Wata’ala): “…maar helpt elkander niet in zonde en overtreding.” (Soerat Al-Ma’eda: 2)

  Het verbod van Al-Ithm en Al-‘Oedwaan aan de ene kant is evenwijdig aan het gebod van Al-Birr en At-Taqwa aan de andere kant. Het verschil tussen Al-Ithm en Al-‘Oedwaan is dat Ithm datgene is wat verboden is wanneer de toegestane grenzen worden overschrijdt (zoals het trouwen van een vijfde vrouw of het eisen van meer dan iemands recht, betreffende bloedgeld, enz.). Allah (Subhanahu Wata’ala) zegt: “Dit zijn de grenzen van Allah voorgeschreven en overschrijdt ze niet; wie de door Allah voorgeschreven grenzen overschrijden, deze zijn de overtreders.” (Soerat Al-Baqarah: 229)

  Hij verbood het overtreden van de grenzen in een Ayaah en Hij verbood het benaderen van hen in een andere Ayaah. Dit is omdat Allah’s grenzen de randen zijn tussen Halal en Haram, en deze randen zijn soms een deel van het verbod en soms niet. Aldus moet de ‘abd, in het leven en omgaan met mensen, dat doen met gemeenschappelijke hulp in Al-Birr en At-Taqwa in beiden kennis en daden.

  De verplichtingen ten opzichte van Allah:

  Wat betreft de situatie tussen al-‘abd en Allah (Subhanahu Wata’ala), hij moet altijd kiezen en prefereren Hem te gehoorzamen en weg te blijven van ongehoorzaamheid. Dit is wat bedoeld wordt met: “Wa Ittaqoe Allah.” (Vrees en heb ontzag voor Allah).

  Samenvatting:

  De Ayaah (Al-Ma’eda: 2) verwijst naar de verplichting van al-‘abd ten opzichte van de schepping en zijn verplichting ten opzichte van de Schepper. Hij kan de eerste verplichting niet vervullen tenzij hij zichzelf afhoudt van het slechte van de mensen zodat hij zuiver advies kan geven en zuiver goed kan doen en zuiver zorg kan dragen voor de mensen. Aan de andere kant kan hij de andere verplichting niet vervullen tenzij hij alle schepselen verwijdert die tussen hem en Allah (Subhanahu Wata’ala) staan zodat hij het aan Allah kan aanbieden met zuivere oprechtheid, liefde en aanbidding.

  Deze kritische zaak dient goed begrepen te worden omdat enig gebrek in het verrichten van een van deze twee verplichte zaken te wijten is aan het veronachtzamen ervan hetzij door kennis hetzij door praktiseren. Dit is de betekenis van wat Sheikh Abdul-Qadir Al-Jeelaanee zei: “Wees met Al-Haq (de waarheid, dit is Allah) zonder gehechtheid aan de schepping, en wees met degenen die geschapen zijn zonder dat je ziel aan hen gehecht raakt. Degene die dit niet doen zal voortdurend in verwarring zijn, en zijn zaken zullen altijd verloren zijn.”

  Wa’l Hamdu Lillahi Rabb Al-‘AlamienDoor: Imam ibn Al-Qayyim (Rahimahu Allah)

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !