Albid’ah ()

Aboe Al-Montasir bin Muhar Ali

Bid`ah betekent letterlijk iets dat vanuit iemand zijn eigen denkwijze aan Islam is toegevoegd, zonder dat het van een bewijs uit de Koran komt of van de soenah van de profeet of van het begrip van zijn metgezellen.

|

 Albid'ah

البدعة

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 Bid'ah

 EN HOE ZWAAR WEEGT DAT EIGENLIJK?

Bid`ah betekent letterlijk iets dat vanuit iemand zijn eigen denkwijze aan Islam is toegevoegd, zonder dat het van een bewijs uit de Koran komt of van de soenah van de profeet of van het begrip van zijn metgezellen.

“Ahl-ul-bid`ah” zijn dus de mensen die hun eigen denkwijze toevoegen aan de manieren van aanbidding in Islam, in tegenstelling tot al datgene wat Goddelijke openbaring is.(“wahi” genoemd in het Arabisch.) Vele doorsnee moslims die we op straat zien, vinden het niet belangrijk om Islam te leren en te nemen van de bronnen die zuivere en zekere kennis bevatten: de Koran en de gezegende soenah die we in de ware overleveringen vinden. Nee, in plaats daarvan nemen zij begerig die kennis in zich op, die onwetende, afdwalende, zelfzoekende zogenaamde “ulema”(geleerden) naar buiten brengen.

Dit boekje moet gezien worden als een bescheiden poging om de ware kennis van de Koran en de soenah naar buiten te brengen, zodat mensen geholpen worden om vast te houden aan die ene weg die hen veiligheid tegen het Vuur schenkt en hun dichter bij Allah brengt met onderwerping aan Zijn Wil.

Dit wordt makkelijk als je een geloof hebt dat gebaseerd is op de juiste kennis en begrip. Islam blijkt uit het leven van de profeet en zijn vrome metgezellen en we zouden onze hoofden in schaamte moeten buigen over wat wij allemaal in naam van Islam doen, maar wat eigenlijk niets te maken heeft met wat Allah ons geleerd heeft via Zijn boodschapper de profeet Muhammad (s.a.s.) en over het feit dat wij vrij tegenovergesteld zijn aan het gedrag en de houding van de metgezellen.Zijn wij zo verwaand dat wij denken meer begrip van Islam te hebben dan de metgezellen van de profeet dat hadden?Veranderen wij Islam niet door rituelen, methoden en nieuwe manieren toe te voegen en laten wij niet sommige soenah achterwege omdat we beweren dat ze niet langer gedaan hoeven te worden en hebben we niet daarvoor in de plaats nieuwe manieren toegevoegd ?

Van wie leren wij eigenlijk onze Dien? Van horen zeggen? Van wat we van kleins af aan gehoord hebben? Hebben niet talloze moslims jaren aan tijd verloren omdat ze eerst met de verkeerde kennis in contact kwamen?

Zijn dus diegenen die hun eigen praktijken ongemerkt aan Islam hebben toegevoegd, geen vijanden van Allah en Zijn boodschapper en doen wij er dus niet goed aan die vernieuwingen te herkennen en dus vervolgens de juiste weg te herkennen? Want dan kunnen we immers dankbaar zijn dat we de daden kunnen verrichten waar Allah Zijn zegeningen en beloningen op rusten.Heel veel mensen experimenteren helaas met Islam, dat was vroeger zo en dat is nu zo;zij hebben belang bij het verkrijgen van een positie en macht en gezag. En een groot aantal van hun is verantwoordelijk voor het verspreiden van onwetendheid, zodat we voorzichtig moeten zijn met wat we te weten komen over onze dien en waar we onze kennis vandaan halen. Omdat Allah ons beveelt om het slechte te verbieden en het goede te bevelen, is het onze plicht de Waarheid duidelijk te maken. We moeten elkaar wijzen op het gevaar van degenen die de Islam vernieuwen en daarmee de sunnah ondermijnen en we moeten hun erop wijzen dat zij op deze manier moslims laten dwalen en sjeitaan voldoening geven.

Imaam Sufyaan ath-Thawree heeft gezegd:“Bid`ah pleziert sjeitaan meer dan het verrichten van zonde, want een persoon toont berouw na gezondigd te hebben, maar doet dat niet na bid`ah.”

Dit is omdat hij de bid`ah als iets goeds ziet waarvoor hij volgens hem beloond wordt, terwijl iemand die een zonde heeft begaan weet dat hij fout zit, dus zal hij insh`Allah om vergeving vragen. Allah heeft ons laten weten dat Hij de Dien Islam voor ons vervolmaakt heeft, dus zijn toevoegingen niet nodig. In soerat-ul-Maa`idah:5:3 zegt Allah: “Deze dag heb ik jullie dien (religie) voor jullie  vervolmaakt, mijn ni’ma (gunsten) voor jullie volbracht en heb voor jullie Islam als religie gekozen.”

Wanneer je dit Koran vers goed begrijpt, weet je dat je moet vechten tegen al datgene wat is toegevoegd en dat je alleen aan het geopenbaarde moet vast houden. De bekende tafsier (uitleg) van Ibn Kathier legt duidelijk uit dat in deze vervolmaking van de dien de grootste zegen ligt die Allah aan de mensen heeft geschonken. Er is geen nieuwe weg meer nodig, noch een nieuwe profeet. Deze Dien bevat geen valsheid en alles wat het ons leert klopt en is waar en is goed voor ons, ook al vinden we iets soms moeilijk. De bevelen ervan en de verboden ervan zijn eerlijk en deze dien als levenswijze accepteren, maakt Allah tevreden over ons. Dit vers werd op de dag van Arafah geopenbaard, Umar ibn al Khataab huilde erom en toen Rasuulullaah (s.a.s.) hem vroeg waarom hij huilde zei hij:“ Ik huil omdat onze dien toenam, maar nu hij kompleet is kan hij alleen maar afnemen.” Rasuulullaah (s.a.s.) antwoordde dat hij waar had gesproken.

Umar ibn al Khataab begreep dat wanneer de openbaringen op hielden, de profeet deze wereld snel ging verlaten, en hoe gelijk had hij dat het alleen maar zou af nemen. Rasuulullaah (s.a.s.) heeft ook in een hadith gezegd dat Islam als iets vreemds begon en ook als iets vreemds zal eindigen. Is het nu inderdaad niet een strijd geworden om de ware soenah te praktiseren en te beschermen.

En word je niet als een vreemdeling gezien als je dit na street, in plaats van Islam vanuit je cultuur te praktiseren? De sunnah beschermen wordt als een belediging van de beschaving en cultuur van de moslims gezien, en degenen die blindelings de menigte volgen voelen het als een aanval op “hun religie.” Toevoegingen hebben zichzelf zo sterk gehuisvest, dat er tegen in gaan met de ware sunnah wijdverspreid gehaat wordt en er worden betreurenswaardige termen verzonnen voor degenen die nederig en vol overgave de sunnah proberen te doen herleven. Zelfs de Joden hebben het vers uit soerah al Maa`idah erkend, zoals uit een hadith uit Sahieh Bukhaarie, blijkt:(de Joden zeiden:)“Jullie reciteren een vers dat wij als een Ied feest genomen zouden hebben als het aan ons geopenbaard was.” Dus antwoordde Umar ibn al Khataab: “Ik weet wanneer het geopenbaard werd en waar het geopenbaard werd en waar Rasuulullaah (s.a.s.) was op dat moment: de Dag van Arafah, en Wallahi, ik was op Arafah.”

En in een vergelijkbare overlevering van Ibn Mardawaih met een musnaad van Ahmad zegt Umar: “Deze aayah was aan Rasuulullaah (s.a.s.) geopenbaard terwijl hij in de avond (tussen asr en maghrib) op Arafah stond.”

Omdat Islam alles omvat en ons alles leert: hoe we volgens de soenah slapen, eten, naar de w.c. gaan enz. staken de Joden hier de gek mee aan, zoals uit een hadieth overgeleverd door Abdur-Rahmaan ibn Zayd blijkt, waarin de Joden tegen de sahaabi (metgezel) Salmaan al-Faarsie zeggen:“Jullie profeet leert jullie alles, zelfs hoe je behoefte moet doen.”Salmaan zei “Waarlijk! Hij verbiedt ons om in de richting van de qibla te zitten als we dat doen.” ( Sahih Muslim, Abu Daawud en at-Tirmidhee)

Wanneer er in deze dagen zulk soort opmerkingen worden geplaatst, reageert de doorsnee moslim zelden met zo een overtuiging en trots.Wij moeten de soenah van Rasuulullaah (s.a.s.) en zijn metgezellen volgen, want Rasuulullaah (s.a.s.) heeft ons alles geleerd dat wij moeten weten om op de rechte weg die naar het Paradijs leidt te lopen en het is onmogelijk dat een moslim overweegt iets toe te voegen aan die kennis die Allah aan de profeet Muhammad (s.a.s.) gaf.Abdullah ibn Amr heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) in een hadith uit Sahih Muslim zei:“Het was de plicht van iedere profeet die door Allah werd gestuurd, zijn gemeenschap te leiden naar het beste wat hij wist en ze te waarschuwen tegen het kwade wat hij wist.”

En in een andere hadith sahieh, door al-Baihaqee overgeleverd: “Ik heb niet iets achterwege gelaten wat Allah jullie bevolen heeft, of ik heb het jullie ook bevolen, noch iets dat Allah jullie verboden heeft, of ik heb het jullie ook verboden.”

Hoe meer informatie er is over de juiste manier van Islam praktiseren, hoe beter mensen de ware sunnah naar buiten kunnen brengen. Imaan en praktiseren gaan hand in hand en steunen elkaar om sterker te worden.Als we onze imaan koesteren, moeten we alleen onze toevlucht zoeken tot wat in Koran en soenah is weer gegeven. Allah heeft ons bevolen Zijn profeet te volgen en te gehoorzamen: In soerah al-Hashr 59: 7 zegt Allah: “En neem wat de boodschapper jullie geeft en blijf af van datgene wat hij jullie verbiedt.”

Deze ayaah is een bewijs van de plicht om de betrouwbare sunnah in alle opzichten te accepteren. De volgende hadith is een aanvulling hierop: Marooq heeft gezegd: “Een vrouw kwam bij Ibn Mas`ood en zei: “Ik heb gehoord dat jullie tatoeage verbieden en het gebruik van nep haar, is dat iets dat jullie in het Boek van Allah hebben gevonden of van de Boodschapper (s.a.s.) hebben gehoord ? ”Hij zei: “Het is eerder iets dat we in het Boek van Allah hebben gevonden en van de Boodschapper hebben gehoord ”Ze zei: “WAllahi, ik heb de mushaf (=de Qoraan) van begin tot einde gelezen en ik heb er niet in gevonden wat jullie zeggen.”Hij zei: “Ben je er niet in tegen gekomen: “En neem wat de boodschapper jullie geeft en blijf af van datgene wat hij jullie verbiedt?”Ze zei: “Ja.” Hij zei: “Waarlijk, ik heb Rasuulullaah (s.a.s.) het gebruik van nep haar horen verbieden, en tatoeëren en het epileren van haar op het gezicht.”(bijv: wenkbrauwen) Zij zei: “Misschien is het in jouw familie aanwezig?”

Hij zei: “Ga dan naar binnen en kijk.” Dus ging zij naar binnen en keek en vertrok weer. Ze zei:“Ik heb niets gezien.”(waar iets op tegen is). Dus zei hij tegen haar: “Heb je het testament niet herinnerd van de oprechte dienaar:“Ik wens niet het tegenovergestelde te doen van wat ik jullie verboden heb te doen.”

Overgeleverd door Ibn Abi Haatim en verzameld door Ibn Kathier in zijn tafsier.

Verzameld door Muslim en Bukhaarie en in de Musnad is Ahmad ook.

In zowel Sahih Muslim als Sahih Bukharie heeft Abu Hurayrah aan ons overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei: “Wanneer ik jullie iets beveel, doe er dan zoveel van als je kunt en als ik jullie iets verbied, vermijd het dan.”

Raaf`i ibn Khadeej heeft overgeleverd dat: “Rasuulullaah (s.a.s.) naar Medina kwam en de mensen bezig vond met het bevruchten van dadel palm bomen. Hij zei: “Wat zijn jullie aan het doen?”Ze zeiden: “We zijn de bomen aan het bevruchten.” Waarop hij antwoordde: “Misschien is het beter dat jullie dat niet doen.” Dus stopten zij daarmee en hun oogst verminderde. Zij vertelden erover aan de profeet, waarop hij zei: “Ik ben een mens, dus als ik jullie iets op draag wat betrekking heeft op jullie dien, accepteer het dan en als ik jullie iets opdraag vanuit mijn eigen denkwijze houd dan in gedachte dat ik een menselijk wezen ben.” (Sahih Muslim)

Allah zegt in de Koran in soerat-ul Ahzaab 33:21: “Jullie hebben inderdaad in de boodschapper van Allah een perfect voorbeeld voor ieder, wiens hoop op Allah en de laatste dag is.”

De soenah van Rasuulullaah (s.a.s.) in praktijk brengen en beschermen, zal er insha `Allahvoor zorgen dat ons hiernamaals goed zal zijn; dat onze graven als tuinen van het paradijs zullen zijn. D.m.v. bid`ah gaat iemand weg van de ware soenah. Bid`ah is zeker zondig en degene die daar aan twijfelt is helaas onwetend. Degenen die mee doen aan bid`ah betreden een heel gevaarlijk pad. Wanneer wij onze Schepper aanbidden en hopen op beloning van Hem, dan is het van groot belang dat we eerst uit zoeken hoe die daad van aanbidding volgens de soenah moet worden gedaan of hoe de sahaaba (metgezellen) hier mee om gingen.

Tijd is heel kostbaar en ieder van ons gaat richting zijn eindbestemming, dus moeten wij zorgen dat onze daden door Allah worden geaccepteerd en niet dat ze verspild zijn. Allah zegt in soerah Muhammad 47:33:“O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper en maak jullie daden niet batil (leeg en ongeldig)

Imaam Sufyan ath-Thauree heeft gezegd: “Geen woord is geaccepteerd zonder daad, En geen woord, noch daad is correct zonder intentie, En geen woord, noch daad, noch intentie is correct tenzij ze volgens de sunnah zijn.”

Wat denk je nu over de mensen die bid`ah in praktijk brengen? Ayyoeb as-Sakhtiyaanie heeft gezegd:“Hoe harder iemand die bid’ah doet aan zijn aanbidding werkt,hoe verder hij weg gaat van Allah.”

Bid`ah heeft niets met Rasuulullaah (s.a.s.) te maken en brengt mensen alleen maar aan het dwalen,dit was het begrip van de ulema uit het verleden. Imaam Zuhree erkent de houding van Imaam Maalik en zegt: “Vast houden aan de sunnah is veilig zijn, zoals Maalik zei: “ Zoals met de ark van Nuh; hij die aan boord ging was veilig en hij die dat niet deed werd vernietigd.”

De enige zekere manier om geleid te blijven is alleen de soenah en de Koran vast te houden, ook al is de meerderheid afkerig van de manier waarop. Rasuulullaah (s.a.s.) zei: “Ik laat voor jullie twee dingen achter en jullie zullen nooit verkeerd gaan, zolang jullie daar aan vast houden; het Boek van Allah en mijn soenah. (Sahih overgeleverd door al-Haakim en Maalik in mursal vorm) Iemand die iets nieuws aan Islam toe voegt, geeft zichzelf daarmee een recht dat alleen Allah toebehoort.

Want wanneer iemand ongemerkt iets aan Islam toe voegt, zal een groot deel van de mensen dit gaan praktiseren alsof het van Koran of soenah is. Aa`isha heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:“Degene die iets toevoegt aan deze zaak van ons, wat wij niet bevolen hebben, zal het af gewezen zien.” ( Sahih Muslim en Bukharie)

Afgewezen door wie? zal iemand zich afvragen.

Afgewezen door Allah, Zijn boodschapper en de moslim wanneer hij zich er van bewust wordt dat het niet terug geleid kan worden naar de Koran of de soenah.

Het is heel vreemd dat sommige mensen bekend raken met de juiste manier van praktiseren, maar toch blijven doorgaan op de verkeerde weg.Denken diegenen dat zij kunnen doen alsof zij profeten zijn? Is de prijs die wij moeten betalen, niet al hoog genoeg wat betreft verwarring, twijfel en onduidelijkheid over de juiste weg? Wanneer wij diep in Allah zouden geloven en zouden doen wat ons gevraagd is, zouden we nooit de aanwezigheid van bid`ah in onze gemeenschap toe staan.Jaabir heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei: “…de beste toespraak is het Boek van Allah en de beste leiding en voorbeeld is die van Muhammed. En het slechtste van alle dingen zijn de nieuwigheden (bid`ah), want iedere bid`ah is dwaling en misleiding.” (Sahih Muslim)

En in een andere hadieth: “...iedere nieuw toegevoegde zaak is bid’ah en iedere bid’ah is dalaalah (dwaling) en iedere dalaalah is in het vuur.” (Sahih, overgeleverd door at-Tirmidhee)

Dus het bewijs is vlak onder onze neuzen en er is niet iets als een goede bid`ah; de beroemde zo genaamde “bid`ah hasanah”. Bid`ah zelf is een dwaling die naar het vuur leidt en is door Rasuulullaah ( s.a.s.) verklaard tot een van de slechtste dingen die iemand kan doen.

Dus hoe kan het dan in welke vorm of plaats goed zijn? Alsof er eigenlijk een soort van goede dwaling in de dien is. De metgezellen en de grote geleerden van vroeger en de vrome voorgangers, kwamen nooit in de buurt van bid`ah en hebben ervoor gewaarschuwd om deze vernietigende weg te nemen. Hudayfah ibn al-Yamaan zei: “Iedere soort van aanbidding die de metgezellen niet hebben gedaan, moet jij ook niet doen.” (Sahih, overgeleverd door Abu Dawud) De metgezel Ibn Mas`ood zei: “Maak “ittibaa” (nadoen en volgen) en verricht geen bid’ah, want wat jullie bevolen is, is genoeg voor jullie.” (Sahih overgeleverd door ad-Daarimee)

Dit was de houding van de sahaaba, maar kijk nu naar de moslims van vandaag. Natuurlijk hebben we minder kennis dan de eerste generatie en niemand van ons is ooit te vergelijken met een van hun in genade en devotie. Is het daarom niet logisch te zeggen dat als zij er voor kozen zo voorzichtig te zijn in vast houden aan wat Rasuulullaah (s.a.s.) hun geleerd had, wij dat niet nog meer zouden moeten doen? Bovendien, als zij - met hun kennis zich niet veilig voelden voor bid`ah, hoe kunnen wij dat dan wel doen? Ibn al- Jawzee haalt in zijn boek Talbees Iblees aan dat Imaam al-Awzaa`ee zei: “Beperk jezelf geduldig tot de sunnah en ga niet buiten de grenzen die de metgezellen aan hielden; houd je vast aan datgene wat zij vast hielden en vermijd datgene wat zij vermeden. Volg het pad van de salaf us- saalihien (de metgezellen en de vrome volgelingen van hun) want waarlijk, wat voldoende voor hen was, is voldoende voor jou.”

De mensen van bid`ah ontmantelen beetje voor beetje de dien, door hun kunnen moslims de waarheid en de leugen niet meer van elkaar scheiden. Het lijkt op kanker dat langzaam aan het lichaam van binnen uit op eet. De beroemde taabi`ee (opvolger van de sahaaba) Hassan ibn Atiyyah zei: “Voor iedere bid’ah die wordt toegevoegd wordt een soenah weggenomen.” (overgeleverd door ad-Daarimee met een Sahih isnaad)  Degenen die bid’ah maken en in stand houden door middel van hun daden, zijn schuldig aan het vernietigen van Islam. Zij zijn de slopers van de dien omdat zij Islam verdraaien door er een weg van te maken.

Ibn Umar zei: “Iedere bid’ah is misleiding, zelfs als de mensen het als iets goeds beschouwen.”(overgeleverd door ad-Daarimee met een sahih isnaad)

Hoe kunnen we deze mensen respecteren die in naam van Islam bid’ah praktiseren en luidkeels beweren de dragers van het geloof te zijn? Imaam Maalik zei:“Dat wat in de tijd van de profeet geen Islam was kan dat vandaag ook niet zijn.”

Alles wat je tot nu hebt gelezen weerlegt honderd procent het idee van “bid`ah hasanah” dus laat de moslims geen excuses zoeken ten voordeel van sjeitaan! Er kan kennis bij de mensen aanwezig zijn en ze kunnen ook heel religieus zijn, maar toch zien we al te vaak dat moslims de bevelen en verboden van Allah en Zijn boodschapper niet nauw genoeg na komen, en dan hebben we het nog niet eens over de onwetenden onder ons, die nauwelijks geleerd hebben om hun eigen verlangens onder controle te houden. Het probleem heeft eigenlijk te maken met het gebrek aan goed begrijpen waardoor imaan ook niet diep genoeg in het hart wortel schiet.

Wij kunnen er niet zeker van zijn dat onze levens weg veilig is, wanneer we niet binnen de grenzen leven die Rasuulullaah (s.a.s.) ons beschreven heeft. Kijk maar naar het mooie beeld dat hij (s.a.s.) heeft geschetst in de volgende hadieth: “Ik ben voor jullie als een man die een vuur heeft aan gestoken en wanneer het licht de omgeving verlicht, beginnen motten en die dieren die in vuur vallen erin te vallen. En hij probeert ze tegen te houden, maar zij gaan langs hem en vallen in het vuur. Dus dat is wat ik voor jullie ben; ik houd jullie vast bij jullie middel om jullie weg te trekken van het vuur, (zeggende:) “Kom weg van het vuur!” maar jullie gaan langs mij en vallen erin!” (Sahih Muslim, Sahih Bukharie)

Zoek dus naar wat waar en betrouwbaar is, om jezelf tegen dat vuur te beschermen! De waarheid is een en de waarheid komt van de leiding van Allah, dus de openbaringen.

Rasuulullaah (s.a.s.) zei: “Mijn ummah zal het nooit eens zijn over dalaalah.” (Sahih, overgeleverd door at-Tirmidhee en al-Haakim) Misschien is de waarheid met maar een enkele persoon? Wie heeft het bewijs? Als betrouwbaar bewijs er niet toe doet, hoe beslis je dan wiens mening je moet accepteren? Is Islam op meningen gebaseerd? Ga je meningen accepteren zonder enig bewijs dat uit Koran of sunnah komt? Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd: “Ik spoor jullie aan om jullie bewust te zijn van Allah en te horen en gehoorzamen, zelfs als degene die beveelt een slaaf uit Abysinie is.En degene van jullie die mij over leeft zal grote verschillen zien. Houd je dus vast aan mijn sunnah en de sunnah van de “khulafaa`i raashidien al- mahdiyien.”(de vier recht geleide khaliefs), blijf er trouw aan houd er stevig aan vast en pas op voor toevoegingen, want iedere toevoeging is bid`ah en iedere bid`ah is dalaalah.”(Sahih, overgeleverd door Abu Dawood, at-Tirmidhie en Ibn Maajah)

Ibn Mas`ood heeft overgeleverd: “Rasuulullaah (s.a.s.) tekende een lijn voor ons en zei: “Dit is Allah Zijn rechte weg.” Toen tekende hij rechts en links ervan andere lijnen en zei: “Dit zijn de andere wegen, op ieder is een sjeitaan die jullie er naar toe roept.” Toen reciteerde hij uit soerah al An`aam aayah 153: ”Waarlijk dit is mijn rechte weg, volg het dus en volg geen andere wegen, zij zullen jullie scheiden van deze weg dit heeft jullie bevolen zodat jullie vroom worden.”

Hieruit blijkt duidelijk dat niet alle wegen naar het paradijs leiden.  En kijk nu eens naar de hadieth over de drie mannen die dichter bij Allah wouden komen en hun zonden vergeven wouden hebben en de beste intenties hadden: Ze zeiden: “Waar staan wij in vergelijking met de profeet? Want Allah heeft zijn zonden vergeven, zowel die gedaan zijn als die nog komen.” Een van hen zei: “Ik zal iedere nacht de hele nacht lang bidden.” De ander zei: “Ik zal iedere dag vasten.” De derde zei: “Ik zal weg blijven van vrouwen en nooit trouwen.”

Maar Rasuulullaah (s.a.s.) zei tegen hen: “Zeggen jullie zulke dingen? WAllahi! Ik ben me het meeste bewust van Allah, maar ik vast en eet, ik bid en slaap en ik trouw ook. Degene die weg gaat van mijn sunnah hoort niet bij mij” ( Sahih Muslim en Sahih Bukharie)

Dus ook al hadden deze mannen zulke goede intenties, Rasuulullaah (s.a.s.) maakte hun duidelijk dat zij niets anders moesten doen dan de soenah volgen, welke de enige en beste weg is om Allah te aanbidden.

En hij waarschuwde dat wanneer we onze eigen methoden volgen in plaats van zijn soenah, we geen deel meer uit maken van zijn ummah! Horen we moslims niet praten over degenen die wel duizend rakaah iedere nacht bidden of wudhu hebben van salaat-ul-isha tot fadjr; dus de hele nacht niet slapen!…

Iedereen is verbaasd zoiets te horen en voelt zich schuldig dat hij zelf niet eens probeert tot zulke “helden” te behoren. Zal iemand vragen of dit de gewoonte van de profeet en zijn metgezellen was? Toen Rasuulullaah (s.a.s.) eens te horen kreeg dat sommige mensen bepaalde dingen niet deden die hij bevolen had, zei hij: “Wat is er aan de hand met de mensen dat zij iets niet doen wat ik wel doe. WAllahi, ik heb de beste kennis over Allah te midden van hen en ik heb de meeste taqwa (Gods bewustzijn)(Sahih Muslim en Sahih Bukharie)

Ibn Abbaas heeft gezegd: “We kwamen met Abdullah ibn Mas`ood naar de moskee. Op een dag kwam Abu Musa al-Asharee, die bezorgd vroeg of Ibn Mas`ood naar buiten was gekomen. We zeiden: “Nee.” Dus ging hij ook zitten wachten. Toen Ibn Mas`ood naar buiten kwam zei Abu Musa: “Zo net zag ik een vorm van bid`ah, maar het zag er goed uit”

Ibn Mas`ood zei: “Wat zag je?”Abu Musa zei: “Ik zag een groep in een kring op ons zitten wachten. Ze hadden stenen in hun handen. In iedere kring was een man die zei:“zeg honderd keer takbier”, dus zeiden ze honderd keer “Allahu Akbar.” Toen zei hij: “Zeg honderd keer tahliel, dus zeiden ze honderd keer “Alhamdulillaah”. En op dezelfde manier zeiden ze tasbieh (SubhaanAllah) honderd keer”.

Ibn Mas`ood zei: “Wat zei jij toen? “Abu Musa zei: “Ik zei niets, ik wachtte op jou.” Terwijl ze aan het praten waren, bereikten ze de moskee en zagen de recitatie zoals Abu Musa die beschreven had. Wijzend naar de mensen die in een kring zaten vroeg Ibn Mas`ood: “Wat is er aan de hand?” We zeiden: “Dit zijn stenen en daarmee reciteren we takbier, tahliel en tasbieh voor Allah.” Ibn Mas`ood zei: “In plaats van dit kun je beter je zonden tellen.” Ik ben er zeker van dat Allah niet zal toe staan dat jullie goede deugden verloren zullen gaan.

Helaas O Ummah van Muhammad ( s.a.s.) hoe vlug zijn jullie verpest.

Een aantal van de metgezellen is nog steeds temidden van jullie. De kleding van de profeet is nog steeds niet versleten. De gereedschappen die hij gebruikte zijn nog steeds heel. En nu denken jullie dat jullie een weg volgen die beter is dan die van de profeet en die betere leiding geeft? Openen jullie niet een deur van dwaling via deze bid`ah?”De mensen antwoordden verontschuldigend: “Wallahi, onze intentie was goed.” Ibn Mas`ood zei: “Hoeveel mensen zijn er niet die goede intenties hebben, maar nooit het goede bereiken?” (overgeleverd door ad-Daarimee in as- Sunan)

De hierboven vertelde aathaar (overlevering van een sahaabi) is een duidelijk bewijs dat wanneer een bepaalde manier van Allah aanbidden (via woorden of daden) verricht wordt via een nieuwe stijl met de intentie beloningen ervoor te krijgen, dat bid`ah is. Het is duidelijk slecht, anders zou Ibn Abbaas niet gezegd hebben: “tel in plaats daarvan maar jullie zonden.”

En: “Denken jullie dat jullie een weg volgen die beter is dan die van de profeet en die betere leiding geeft?” Het moet duidelijk zijn dat niets wanneer dan ook en van wie dan ook ooit beter kan zijn dan wat de profeet ons heeft gegeven.Ibn Kathier heeft gezegd: “Zij volgen niet de rechte religie die Allah voor jullie heeft bepaald, zij volgen eerder dat wat de sjeiaatien te midden van de jinns en de mensen voor hun bepalen.”En Allah zegt in soerah ash-Shoorah 42: 21: Wat! Hebben zij parterners (naast Allah) die voor hun iets in de dien gevestigd hebben waar Allah geen toestemming voor heeft gegeven?

Ibn Mas`ood heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (s.a.s.) zei: “Er was nooit een profeet voor mij door Allah opgewekt uit zijn gemeenschap, of hij had helpers en metgezellen die vast hielden aan zijn sunnah en die zijn bevelen op volgden.

Dan werden ze opgevolgd door mensen die dingen beweerden die ze niet praktiseerden en die dingen deden die hun niet bevolen waren. Dus degene die jihaad tegen hun doet met zijn hand is een gelovige en degene die jihaad tegen hun doet met zijn tong is een gelovige en degene die jihaad tegen hun doet met zijn hart is een gelovige, want er is in hun hart zelfs niet een mosterd zaadje imaan.” (Sahih Muslim)

Shaikh-ul-Islam Ibn Taimiyyah zegt in As-Siyaasat-ash-Shar`eeyah: “Waarlijk, Maalik en anderen stonden het doden van de Qadiriyyah toe om de corruptie die zij in het land verspreidden, niet omdat zij het geloof de rug toe hadden gekeerd.”

Zowel de Koran  als de ahadieth maken duidelijk dat bid`ah de weg van “ahl al kitaab” is. (de mensen van het boek: d.w.z: Joden en Christenen)

Omdat zij in zoveel groepen zijn gesplitst door alle verschillende meningen die zij in hun geloof hebben toegevoegd. En helaas is onze situatie niet veel beter, omdat er zoveel jaahiliyyah (onwetendheid) en cultuur is ingeslopen, dat het moeilijk is een groep te vinden waarbij de ware sunnah in zijn pure vorm een gewoonte is.

Allah verplicht ons niet alleen om anders te zijn dan de ongelovigen, maar Hij heeft ons ook laten zien wat er verkeerd is met de mensen van het Boek, en de atheïsten, zodat we kunnen verkomen om zoals hun te zijn en dezelfde fouten niet hoeven te maken. Allah zegt in soerat-ul-Baqarah 2:211: “Vraag het volk van Israel hoeveel duidelijke tekenen wij aan hun hebben gestuurd. Maar als iemand nadat Allah’s gunsten tot hem zijn gekomen iets anders ervoor in de plaats neemt. Dan is Allah streng in het straffen.

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen bidàh niet op geven is het stevige vast houden aan, en blindelings volgen van de vertrouwde wegen van hun voorouders. Zoals Allah zegt in soerat-ul-Baqarah 2:170: Wanneer er tegen hen wordt gezegd, “volg datgene wat Allah geopenbaard heeft,”zeggen zij :”nee!” Wij zullen de weg van onze voorvaders volgen.” Wat! Zelfs al shun vaders zonder leiding en wijsheid waren?”

Zolang als de tendens onder de moslims heerst dat ze trots zijn op hun cultuur of stamboom of voorouders, zal de strijd tegen bid`ah en onwetendheid een langdurig conflict blijven.Terug te keren naar de ware weg van Allah en Zijn boodschapper zal voor de meeste moslims moeilijker zijn dan vast te houden aan de tradities en gewoontes van hun familie en culturele achtergrond. In soerat-ul-Maa`idah 5:107 zegt Allah: “Wanneer er tegen hun wordt gezegd, “kom tot wat Allah geopenbaard heeft , kom naar de boodchapper, zeggen zij: “Voor ons zijn de wegen die onze vaders volgden genoeg.” Wat! Zelfs wanneer hun vaders zonder leiding en kennis waren?”

Toevoegingen of vernieuwingen zijn niet van de Koran of de soenah en het zal een reden tot grote spijt zijn op de Dag des Oordeels. Allah zegt in soerat-ul-Ahzaab 33:36: “De dag dat hun gezichten naar het vuur omgedraaid zullen zijn, zullen zij zeggen:Wee ons!” Hadden wij maar Allah en zijn boodschapper gehoorzaamd.”

Ook al is bid`ah overal in de ummah aanwezig, en wordt het door een grote groep religieuze leraren en imaams toegepast,- of om de mensen voldoening te geven of omdat zij zelf onwetend zijn en misleid-, toch zullen er altijd moslims zijn die niets anders zoeken dan de ware, betrouwbare soenah van Rasuulullaah (s.a.s.) Zulke moslims hebben volkomen vrede met de sunnah en volkomen vertrouwen in de juistheid en het belang van de ware sunnah.Allah zegt in soerat-ul-An`aam 6: 116: “Wanneer je het grootste deel van hen op aarde volgt zullen zij je weg leiden van de weg van Allah, zij volgen niets dan vermoedens, zij doen niets anders dan liegen!” Laat je dus nooit verleiden door de moslims, door naar hun te kijken, maar verdiep je in de kennis van de sunnah, zodat je stevig op je eigen benen staat en doe moeite dichter bij Rasuulullaah (s.a.s.) te zijn dan bij de massa mensen die moeite doen om maar “erbij te horen”. Al-Fudayl ibn Ayyaad zei: “Volg de wegen van leiding en je zult geen last ondervinden van het kleine aantal mensen op die weg. En pas op voor de wegen van misleiding en wees niet misleidt door het grote aantal dat naar vernietiging gaat.”

De salaf wouden niet eens luisteren naar wat de mensen van bid`ah te zeggen hadden, laat staan met hun zitten om iets van de dien van hun te leren. Al-Hasan en Ibn Seereen zeiden: “Zit niet met ahl-ul-bidàh, maak geen discussies met hun en luister niet naar hun.” (sunan-ud-Daarimee: 1/110)

De salaf vonden de woorden van de Joden en de Christenen veiliger dan de woorden van de mensen die bid`ah doen, want bij de eerst genoemden is bekend wat onbetrouwbaar is, maar bij de laatst genoemde is het moeilijker waarheid en leugen van elkaar te scheiden. Asmaa ibn Ubaid heeft gezegd: “Twee mannen van de mensen van lege verlangens {bid’ah) kwamen naar Ibn Seereen toe en zeiden: “O Abu Bakr, mogen we tot jou spreken?” Hij zei:“Nee!” Ze zeiden: “Mogen wij een aayah van het Boek van Allah voor jou reciteren?” Hij zei: “Nee! Of jullie staan op en verlaten mij, of ik sta op en ga weg.” Dus gingen zij weg en sommige mensen zeiden: “O Abu Bakr! Wat voor kwaad zou het aangericht hebben voor jou om een aayah te lezen van het Boek van Allah?” Hij zei: “Ik was bang dat zij een aayah voor mij zouden lezen en het veranderen en dat `t in mijn hart zou achter blijven.”( sunan-ud-Daarimee; 1/109).

Het advies is zoals Al-Hasan zei: “Zit niet met iemand die bid’ah volgt, zodat hij iets in je hart gooit waarmee je verder zal gaan, en dus vernietigd zal worden, of je bent het niet met hem eens en je hart wordt ziek.”

Een moslim moet waarde geven aan de grote gunst die Allah aan de mensheid heeft gegeven door Muhammad als Zijn laatste profeet te sturen. Toevoegingen/ vernieuwingen zijn manieren waaruit ongenoegen en ontevredenheid blijkt over wat aan de mensheid is geopenbaard.  En Allah zegt: in soerah as-Sabaa 34:13: “Maar weinig van mijn dienaren zijn dankbaar.”

Dus om echt dankbaarheid aan Allah te tonen, moet iemand dat doen volgens de weg van Rasuulullaah (s.a.s.), en niet beinvloed worden door de meerderheid van de moslims die ondankbaar zijn omdat ze ongehoorzaamheid en bid`ah toe laten.Herinner maar de ahadieth die in deze les behandeld zijn: _Ahl-ul-Bid`ah is gewaarschuwd voor het Vuur: “Iedere bid`ah is dalaalah en iedere dalaalah is in het vuur.” (Sahih overgeleverd door at-Titmidhee)

_Hun daden zullen door Allah en Zijn boodschapper worden afgewezen: “Degene die een daad verricht die wij niet bevolen hebben, zal het afgewezen zien” (Sahih Muslim)

_Shafaa`ah (bemiddeling door Rasuulullaah op de Dag des Oordeels) zal niet geaccepteerd worden voor degene die bid`ah doet: “Waarlijk, ik zal jullie naar de fontein van al-Kawthar brengen. Degene die bij me langs komt zal drinken en degene die drinkt zal nooit meer dorst krijgen. Mensen die ik ken en die mij kennen zullen zeker naar mij toe komen om te drinken, maar er zal een hindernis tussen hun en mij zijn. Ik zal dan zeggen: “Waarlijk zij horen bij mij.” Er zal gezegd worden: “Je weet niet wat voor bid`ah zij na jou deden.” Dan zal ik zeggen: “Ga weg, jullie die bid`ah na mij deden.” (Sahih Muslim en Sahih Bukharie)

_Zij zullen geen deel uit maken van de ummah van Rasuulullaah (s.a.s.):(Sahih Muslim en Bukharie)

Al-Hasan al-Basri zei: “De mensen beweerden dat zij Allah lief hadden, dus testte Hij hun met deze aayah:Zeg, als jullie Allah lief hebben, volg mij, Allah zal van jullie houden en jullie je zonden vergeven, want Allah is vergevingsgezind, genadevol.”(soerah ali Imraan 3:31)

Gebruikte literatuur: “Understanding the evil of innovation Bid`ah.”

Door: Abu Muntasir ibn Mohar Ali Jam`iat ihyaa`minhaaj al sunnah.