De beschrijving van het gebed van onze profeet ()

Abd-al-Aziz ibn Abd-Allah ibn Baaz

 

Het gebed bekleed in de Islam een uiterst belangrijke functie, want het is een contact tussen de dienaar en zijn Heer. Ook is het een oogappel (van de gelovige). Het is de meest geliefde daad tot Allah -verheven is Hij-. Het is een verbinding tussen de dienaar en zijn Heer.

|

 De beschrijving van het gebed van onze profeet (sav)

In de naam van Allah

Het gebed (as-Salaat) van de profeet (saw)

Alle Lof behoort aan Allah. De zegen en vrede zij met Zijn dienaar en boodschapper Mohammed, zijn naasten en de metgezellen.

Vervolgens:

Dit zijn bondige woorden met betrekking tot de uitleg van het gebed van de profeet (saw) die ik wilde voorstellen aan iedere moslim, man en vrouw, zodat iedereen die het te zien krijgt zijn uiterste best doet in het volgen van de profeet (saw). Want de profeet (saw) zei:

"Bidt zoals jullie mij hebben zien bidden."

 (Overgeleverd door el-Boekharie)

Uitleg:

 1- Hij verricht de woedoe[1] grondig:

Hij wast zich zoals Allah (swt) dat heeft geboden en handelend volgens Allah's woord:

"O gelovigen! Wanneer jullie jezelf opmaken voor het gebed wast dan jullie gezichten, jullie armen tot de polsen, strijkt met jullie handen over jullie hoofden en wast ook jullie voeten tot aan de zolen."

 [Koran 5: 6]

 En ook handelend in overeenstemming met de volgende uitspraak van de profeet (saw):

"Zonder reiniging wordt geen gebed aangenomen noch een aalmoes dat wordt besteed uit wat genomen is van de oorlogsbuit."

(Overgeleverd door Moeslim in zijn boek as-Sahieh)

 En tot slot handelend naar de uitspraak van de profeet (saw) aan degene die zijn gebed niet goed uitvoerde:

"Wanneer je je opmaakt voor het gebed verricht dan de woedoe grondig."


 2-Zich richten naar Mekka ( qiblah):

De bidder richt zich met zijn gehele lichaam tot de qiblah en dat is de Ka’ba[2]. Daarbij neemt hij de intentie het gebed te verrichten dat hij beoogt, hetzij een verplicht gebed, hetzij een vrijwillig gebed. De intentie dient niét uitgesproken te worden. Want het opzeggen van de intentie is onwettig in de sharia, sterker nog het is een innovatie (bid’ah) omdat de profeet (saw) de intentie niet heeft uitgesproken, noch zijn metgezellen. Het is een soenna dat hij voor zichzelf als afbakening neemt wanneer hij bidt. Zowel wanneer hij als imam fungeerde of alleen het gebed verrichtte, dit heeft de profeet (saw) bevolen. Zich richten tot de qiblah is een voorwaarde van een geldig gebed (enkel in welbekende uitzonderlijke gevallen die zijn uitgelegd in de boeken van de geleerden).

 3-Takbier ( het opzeggen van Allahoe-akbar bij de aanvang van het gebed):

Hij zegt de takbier op die geldt als de takbier ter opening van het gebed door "Allahoe-akbar" op te zeggen kijkend naar de plaats waar hij zich zal neerbuigen.

 4-Het opheffen van de handen bij de takbier:

Bij deze takbier heft hij zijn handen op tot de hoogte van zijn schouders of ter hoogte van de oorlellen.

 5-Hoe men de handen moet plaatsen in het gebed:

Hij plaatst zijn handen op zijn borst en legt zijn rechterhand op de zijn linkerhand, -pols en

-onderarm. (Zoals overgeleverd in de hadith van Waail Ibn Hujr en Qabsah Ibn Huleb e-Taaie die het op zijn beurt heeft overgeleverd van zijn vader -moge Allah tevreden met hen zijn).

 6-Smeekbede (Dou’a):

Het is een daad van de soenna dat hij de smeekbede ter opening opzegt. Die luidt:

"O Allah! Houd me op afstand van mijn zonden zoveel als ﷻ‬ een afstand hebt gemaakt tussen het westen en het oosten. O Allah! Reinigt me van mijn zonden zoals het witte kleed hebt gereinigd van viezigheid. O Allah! Wast mijn zonden van me weg met water, met sneeuw en met hagel."

 (el-Boekhaarie en Moeslim zijn overeengekomen dat deze hadith authentiek is als overlevering van Aboe Hoereyrah (rm))

Als hij dat wil zegt hij in plaats van deze smeekbede het volgende:

"Beginnend met alle lof aan ﷻ‬, o Allah, getuig ik dat ﷻ‬ verheven bent van alle tekortkomingen. Uw naam is verheven en gepaard met zegen. Glorieus is Uw machtigheid. En er is geen god behalve ﷻ‬."

Want deze smeekbede is authentiek overgeleverd door de profeet (saw). Mocht hij andere smeekbeden ter opening opzeggen die de profeet zijn opgezegd dan kan dat geen kwaad. Het optimale is dat hij af en toe deze smeekbede opzegt en een andere keer een andere smeekbede verkiest. Dit is volmaakter als naleving van de voorschriften. Daarna zegt hij:

"Ik zoek toevlucht tot Allah tegen de verworpen satan. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadige."

Dan reciteert hij soera el-Faatihah, deze informatie is gebaseerd op de volgende uitspraak van de profeet (saw):

"Hij die soera el-Faatihah niet heeft gereciteerd heeft niet gebeden."

Vervolgens zegt hij: "Aamien" Hardop als het een gebed betreft waarbij hardop wordt gereciteerd en binnensmonds wanneer het gaat om gebed waarbij niet hardop wordt gereciteerd.

Daarna reciteert hij naar keus uit de Koran. Het beste is dat de recitatie wordt gedaan uit de middellange soera's beginnend na soera "Qaaf" bij het middaggebed, het tweede middaggebed en het late avondgebed.

Uit de langere soera's daarvan tijdens het ochtendgebed en uit de kortere soera's daarvan bij het avondgebed, heel af en toe  uit de langere of uit de middellange soera's -dus bij het avondgebed-, zoals onze profeet dat deed.

Het is een wettige handeling dat het tweede middaggebed wat korter is dan het middaggebed.

 7- De buiging (Roukou’):

Vervolgens gaat hij over in de voorovergebogen stand. Daarbij zegt hij de takbier op terwijl hij tegelijkertijd zijn handen tot aan zijn schouders of zijn oren heft. In deze houding zorgt hij ervoor dat zijn hoofd evenredig recht staat met zijn rug. Hij plaatst zijn handen op zijn knieën terwijl hij zijn vingers uitspreidt. Hij zorgt ervoor dat hij volkomen op zijn gemak is tijdens de roekoe' en zegt: "Verheven is mijn Machtige Heer van alle onvolkomenheden." Het optimale is dat hij dat drie keer of meerdere malen herhaalt. Het is tevens een daad van de soenna dat hij daaraan het volgende toevoegt: "Beginnend met alle lof aan ﷻ‬ o Allah, onze Heer! Verheven bent ﷻ‬ van alle onvolkomenheden. O Allah! Vergeef me."

 8-Terug overeind komen van uit de buiging:

Hij komt weer terug overeind waarna hij zijn handen heft tot aan zijn schouders of oren. Daarbij zegt hij: "Moge Allah degene die Hem looft aanhoren." Of hij nu imam is of alleen aan het bidden is. Wanneer hij dan uiteindelijk rechtovereind staat zegt hij:

"O onze Heer! Alle lof is aan ﷻ‬, en wel rijkelijk veel, schone en gezegende lof, zoveel als wat de hemelen kan vullen, zoveel als wat de aarde kan nemen , zoveel als wat tussenbeiden kan vullen en zoveel als iets dat enkel ﷻ‬ nog kunt wensen en bepalen."

Mocht hij dat aanvullen met: "ﷻ‬ bent degene wie het toekomt geprezen en verheerlijkt te worden. Het meest waarachtige dat de dienaar heeft gezegd, en wij allen zijn Uw dienaren, is het volgende: "O Allah! Niemand kan hetgeen dat ﷻ‬ heeft geschonken weerhouden en niemand kan hetgeen dat ﷻ‬ heeft weerhouden geven. Hij die zich tegenover ﷻ‬ machtig en groot opstelt, zijn machtigheid zal hem niet baten.", dan is dat goed.

Want dit is een daad van de profeet (saw) in sommige authentieke overleveringen. Wanneer hij achter een imam bidt, dan zegt hij na het overeind komen:"O onze Heer, alle lof komt ﷻ‬ toe!" Tot aan hetgeen wat hieraan is voorafgegaan. In deze (staande) houding (na het overeind komen) is voor eenieder een daad van de soenna dat hij zijn handen wederom op zijn borst plaatst zoals hij dat deed in zijn houding van vóór de buiging. Wat hierop duidt is vast komen te staan in de hadith van de profeet (saw) overgeleverd door Waail Ibn Hoedjr en Sehl Ibn Sa'd (rm2)

 9- De prosternatie/het neerknielen (soejoed):

Vervolgens werpt hij zich neder[3] terwijl hij de takbier opzegt. Hij plaatst eerst zijn knieën, dan pas zijn handen op de grond als dat mogelijk is, anders plaatst hij eerst zijn handen op de grond en daarna zijn knieën. In deze houding richt hij zijn tenen en vingers naar de qiblah terwijl hij zijn vingers tegen elkaar gedrukt houdt. Zo bevindt hij zich op zeven lichaamsdelen: Het voorhoofd samen met de neus, de handen, de knieen en zijn tenen.

Hier zegt hij: "Vrij van alle onvolkomenheden is mijn meest verheven Heer." Dit herhaalt hij driemaal of meerdere keren. Het hoort tot de soenna dat hij daaraan toevoegt: "Beginnend met alle lof aan ﷻ‬ getuig ik o Allah, o onze Heer, dat ﷻ‬ verheven bent van alle onvolmaaktheden. O Allah! Vergeef me."

De dienaar vermeerdert de smeekbeden in deze houding volgens de volgende uitspraak van de profeet (saw):

"Verheerlijkt de Heer tijdens de roekoe (buiging). Bij de soejoed (prosternatie) echter dienen jullie jullie in te spannen aangaande de smeekbede. Dat jullie smeekbeden daar zullen worden aanhoord is zeer waarschijnlijk." En volgens zijn uitspraak: "De dienaar is het dichtstbij zijn Heer wanneer hij zich in de houding van de soejoed bevindt. Dus vermeerdert de smeekbede daarbij.

(Moeslim)

De bidder smeekt zijn Heer voor zichzelf alsook voor anderen onder de moslims om belangen en baten voor zowel zijn/het werelds leven als voor het hiernamaals. Hierbij maakt het niet uit of hij een verplicht of een vrijwillig gebed aan het uitvoeren is. In deze houding steekt hij zijn bovenarmen uit, weg van zijn zij, verwijdert zijn buik van zijn bovenbenen, alsook zijn bovenbenen van zijn onderbenen en houdt zijn armen weg van de grond als naleving van de volgende uitspraak van de profeet (saw):

"Neemt een gematigde houding aan tijdens de soejoed (zoals jullie zijn geboden) en laat iemand van jullie zijn onderarmen niet op de grond uitspreiden zoals een hond dat doet." (Boekhaarie en Moeslim)

 10-Terug overeind komen van uit de soejoed:

Dan heft hij zijn hoofd terug omhoog uit die houding terwijl hij de takbier opzegt. Hij spreidt zijn linkervoet en zet zich erop en plaatst zijn rechtervoet erop. Zijn handen legt hij op zijn benen en knieen en zegt: "O mijn Heer! Vergeeft me. O mijn Heer! Vergeeft me. O mijn Heer! Vergeeft me. O Allah! Vergeeft mijn zonden, hebt genade  met me, leidt me, voorziet me van mijn onderhoud, geeft me welzijn en geneest me." Hij zorgt ervoor dat hij volledig tot rust komt tijdens deze zittende houding totdat alle beenderen terug op diens plaats keren, zoals hij dat deed bij het terug overeind komen na de roekoe'. Want de profeet (saw) kwam na de roekoe en de tussen de twee soejoed overeind en liet dat wat duren.

 11-De tweede soejoed:

Hij zegt de takbier op en voert de tweede soejoed uit. Daarin handelt hij zoals hij dat deed voor de eerste soejoed.

 12- Tweede rakha van het gebed ( tweede deel van het gebed)

Dan heft hij wederom zijn hoofd waarbij hij de takbier opzegt en gaat lichtjes zitten zoals hij dat deed tussen de beide soejoed. Deze zit wordt ook wel de zit voor de rustpauze genoemd. Volgens de meest authentieke uitspraken van de geleerden is deze zit een daad van de soenna. Derhalve kan het geen kwaad mocht hij dit nalaten. Er is trouwens tijdens deze zithouding geen smeekbede of gedenken.

Daarna staat hij op (voor het tweede deel[4] van de gebed) door zich af te zetten op zijn knieën als dat haalbaar is, anders steunt hij met zijn handen op de grond en zet zich daarna af.


Hij reciteert soera el-Faatihah zoals hij dat deed in de eerste rakha. Vervolgens herhaalt hij de handelingen zoals in de eerste rak’a. Het is voor degene die zich heeft aangesloten bij een imam niet toegestaan dat hij de imam voorgaat met zijn bewegingen. De profeet (saw) heeft zijn geloofsgemeenschap hiervoor gewaarschuwd. Ook het gelijktijdig handelen met de imam wordt afgekeurd. Voor hem is de handelswijze beschreven in de soenna dat zijn handelingen pas na de imam gebeuren maar zonder overdrijving, dus direct na de uitspraak van de imam (van bijv. De takbier).

De profeet (saw) heeft namelijk gezegd:

"De imam is er om gevolgd te worden. Handelt dus niet ongelijkmatig met zijn handelen. Wanneer hij de takbier opzegt, zegt dan ook de takbier op. Wanneer hij de roekoe uitvoert, voert dan de roekoe uit. Wanneer hij zegt: "Moge Allah degene die Hem looft aanhoren", zegt dan: "Met lof aan ﷻ‬ o onze Heer!". En wanneer hij de soejoed verricht, verricht dan de soejoed."

(Boekhaarie en Moeslim overgeleverd)

13-Sluiting van een tweedeliggebed:

Als het gebed tweedelig is, oftewel uit twee rak’as bestaat, zoals het ochtendgebed, het vrijdagsgebed of het gebed van het suikerfeest, dan blijft hij zitten wanneer hij overeind komt uit de tweede soejoed. Daarbij steekt hij zijn rechtervoet op en legt zijn linkervoet neer. Zijn rechterhand plaatst hij op zijn rechter bovenbeen en sluit al zijn vingers behalve de wijsvinger. Daarmee wijst hij met zijn wijsvinger (recht vooruit) symbolisch voor het monotheïsme tijdens het gedenken van Allah en tijdens de smeekbeden. Mocht hij enkel de ringvinger en de pink sluiten en vervolgens de middelvinger op de duim plaatsen (zodat er een cirkelvorm ontstaat) om dan met de wijsvinger richting kibla te wijzen, dan is dat een mooie daad. Want beide vormen zijn een daad van de profeet (saw). Het optimale is echter dat hij beide uitvoeringen afwisselt.

Zijn linkerhand plaatst hij dan op zijn linkerbovenbeen en -knie. In deze houding zegt hij de getuigenis op die als volgt luidt:

 "De groet, lofprijzingen en schone woorden komen Allah toe. Moge de vrede, Allah's genade en zegeningen met je zijn o profeet (Mohammed). De vrede zij met ons en met Allah's vrome dienaren. Ik getuig dat er geen god is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is." Daarna zegt hij: "O Allah! Spreekt Uw lof uit over Mohammed en zijn naasten zoals ﷻ‬ Abraham en zijn naasten hebt geprezen. Want voorzeker, ﷻ‬ bent degene wie alle lof toekomt en ﷻ‬ bent de Eervolle. En zegent Mohammed en zijn naasten zoals ﷻ‬ Abraham en zijn aanverwanten hebt gezegend. Voorzeker, ﷻ‬ verdient alle lof en ﷻ‬ bent de Eervolle."


Vervolgens zoekt hij de toevlucht tot Allah tegen vier zaken en zegt: "O Allah! Ik zoek toevlucht tot ﷻ‬ tegen het Hellevuur, tegen de foltering in het graf, tegen de beproeving tijdens het leven en bij de dood en tegen de beproeving van de Dejjaal (de valse Messias)." Vervolgens smeekt hij om wat hij wil aan baten in het werelds leven en het hiernamaals. Mocht hij voor zijn ouders of anderen onder de moslims bidden, dan is dat geen probleem. Het maakt hierbij niet uit of het een verplicht of een vrijwillig gebed betreft. Want de uitspraak van de profeet (saw) in de overlevering van Ibn Mas'ud toen hij hem de getuigenis onderwees is algemeen van karakter:

"Laat hij vervolgens een smeekbede uitkiezen dat hem het meest bevalt en ermee zijn Heer aanroepen."

In een andere bewoording staat: "Vervolgens kiest hij wat hij maar wil vragen."

Dit is algemeen en geldt voor alles wat de dienaar van nut is in dit leven en in het hiernamaals. Dan groet hij aan zijn rechter- en linkerkant en zegt: "De vrede en Allah's genade zij met jullie" aan beide kanten.

 14-Een drie of vierdeliggebed:

Als het gebed uit drie rak’a's bestaat -zoals het avondgebed- of uit vier rak’a’s -zoals het tweede middaggebed of het laatavondgebed- dan zegt hij de getuigenis op zoals dat in punt dertien werd besproken samen met de verkondiging van de profeets lof en gaat vervolgens terug rechtstaan waarbij hij zich op zijn knieën afzet.

Vervolgens heft hij zijn handen op tot aan schouderhoogte en zegt daarbij de takbier op. Vervolgens plaatst hij zijn handen op zijn borst zoals dat is uitgelegd en reciteert alleen soera el-Faatihah. Als hij soms tijdens de derde en de vierde rak’a van het middaggebed wat meer dan alleen soera el-Faatihah reciteert, dan kan dat geen kwaad, want dit is door Aboe Sa'ied el-Khoedrie overgeleverd dat het een daad is van de profeet (saw).  Ook als hij de lofprijzing van de profeet (saw) na de getuigenis niet opzegt is dat niet foutief omdat deze lofprijzing tijdens de eerste zit enkel een aanbevolen en geliefde daad is en niet verplicht. Na de derde rak’a -zoals in het geval van het avondgebed- en na de vierde rak’a -als bij het middaggebed, en het tweede middaggebed en het laatavondgebed- zegt hij de getuigenis op, spreekt de lofprijzing van de profeet (saw) uit en zoekt toevlucht tot Allah tegen vier zaken zoals al eerder uitgelegd, daarna smeekt hij veelvuldig.

Een van de wettige smeekbeden in deze situatie is de volgende smeekbede:

 "O Allah! Geeft ons in dit leven het goede en in het hiernamaals het goede. Beschermt ons tegen de foltering in het graf."

Want dit is door Anas (ra1) overgeleverd. Hij zei:

 "Het meest smeekte de profeet (saw) met: "O Allah! Geeft ons in dit leven het goede en in het hiernamaals het goede. Beschermt ons tegen de foltering in het graf."

De andere handelingen zijn net hetzelfde zoals het wordt uitgelegd bij het tweedelig gebed met uitzonderingen die eerder vernoemd werden. Echter bij de laatste houding voor de eindgroet zit hij op zijn dij zo dat hij zijn linkervoet onder zijn rechtervoet plaats en deze plat op de grond legt terwijl zijn rechtervoet heeft opgestoken. Deze houding staat beschreven in de hadith van Aboe Hoemeyd. Daarna groet hij aan zijn rechter- en linkerkant en zegt:

"De vrede en Allah's genade zij met jullie", aan beide kanten.

Vervolgens vraagt hij Allah driemaal om vergiffenis en zegt:

"O Allah! ﷻ‬ bent de Vrede en vrede komt van ﷻ‬. Verheven bent ﷻ‬ o houder van majestie en gulheid. Er is geen god buiten Allah, alleen Hij, zonder deelgenoten aan Hem. Hem gehoort alle eigendom en Hem komt alle lof toe. Hij is tot alles machtig. Er is geen macht noch kracht behalve door toedoen van Allah. O Allah! Niemand kan wat ﷻ‬ hebt geschonken tegenhouden en niemand kan wat ﷻ‬ hebt weerhouden bieden. Hij die zich tegenover ﷻ‬ machtig en onbehoeftig opstelt, zijn machtigheid zal hem niet van nut zijn. Er is geen god behalve Allah en wij aanbidden enkel en alleen Allah. Hem behoort alle gunst en goedertierenheid en komt de mooie lofprijzing toe. Er is geen god behalve Allah. Dit verkondigen we met alle trouwheid in de religie aan Hem, al mogen de ongelovigen dit afkeuren."

 Dan zegt hij drieëndertig keer de tesbieh (Subhaan-Allah) op, drieëndertig keer de tahmied (AlhamduliLaah) en evenzoveel keer de takbier (Allaaho-akbar). Als honderdste zegt hij:

"Er is geen god behalve Allah, zonder deelgenoot tot Hem. Hem gehoort de eigendom en alle lof. Hij is tot alles machtg."

Daarna reciteert hij de ‘Troonvers’ (ayaat alkoersie), de soeras el-Ikhlaas, el-Fallaq en al-Naas na ieder gebed. Het is een daad van de soenna deze drie soera's driemaal op te zeggen na het ochtendgebed en het avondgebed. Want er is van de profeet (saw) een authentieke hadith overgeleverd die daarop duidt. Zoals het ook een daad van de soenna is dat hij het volgende toevoegt aan het gedenken dat is voorgegaan na het ochtendgebed en het avondgebed:

"Er is geen god behalve Allah, zonder deelgenoot aan Hem. Hij geeft leven en neemt het leven af. En Hij is tot alles machtig." En dat tien keer, want dit is een handeling van de profeet (saw).

Als hij imam is en het gebed dus heeft geleid, dan draait hij zich na afloop van het gebed naar de mensen en richt zich tot hen nadat hij driemaal om vergiffenis heeft gevraagd en nadat hij heeft gezegd: "O Allah! ﷻ‬ bent de Vrede en vrede komt van ﷻ‬. Verheven bent ﷻ‬ o houder van waardigheid en gulheid."

Daarna vangt hij aan met de gedenksgebeden die zijn genoemd zoals dat staat vermeld in de vele overleveringen van de profeet (saw). Een van die overleveringen is de hadith van 'Aaishah (rv1) in het boek es-Sahieh van Moeslim. Al deze gedenksgebeden gelden als een daad van de soenna en zijn niét verplicht.

Het is voor iedere moslim, man en vrouw, een geliefde daad en van de soenna dat hij voor het middaggebed vier rak’a's bidt en erna twee, na het avondgebed twee, na het late avondgebed twee en voor het ochtendgebed twee rek'a's. In totaal zijn dat twaalf rek'a's.


Dit zijn de vaste vrijwillige gebeden, want de profeet (saw) waakte over deze gebeden wanneer hij zich in zijn woonplaats bevond. Op reis echter liet hij deze gebeden, behalve het vaste vrijwillige gebed voor het ochtendgebed en de witr[5]. Sterker nog, hij (saw) waakte over deze twee gebeden op reis of op plaats van vestiging.

Dus dienen wij de profeet te volgen want, aan hem (saw) hebben we een mooi voorbeeld omdat Allah (verheven is Hij) zegt:

"Voorzeker, jullie hebben aan de boodschapper van Allah een mooi voorbeeld."

(33: 21)

En de profeet (saw) zegt:

"Bidt zoals jullie me hebben zien bidden."

 (Boekhaarie)

Het optimale is dat deze nadrukkelijk aangeraden vrijwillige gebeden, het witr-gebed, thuis worden verricht. Mocht hij ze echter in de moskee uitvoeren kan dat geen kwaad. Want de profeet (saw) zei:

"Het beste gebed van een persoon is het gebed dat hij thuis verricht met uitzondering van het verplichte gebed."

 (Boekhaarie en Moeslim)

Het waken over de twaalf rak’a's valt onder de redenen voor het binnentreden van het paradijs. Het is namelijk in Sahieh Moeslim vast komen te staan als overlevering van Oem Habiebah (rv1) dat ze zei: "Ik heb de boodschapper van Allah (saw) horen zeggen:

"Er is geen moslim dienaar die voor Allah iedere dag twaalf rak’a extra bidt buiten de verplichte gebeden of Allah bouwt voor hem een huis in het paradijs."

De geleerde at-Tirmidhie heeft na het overleveren van deze hadith de twaalf rakha's uitgelegd soals we zojuist hebben opgenoemd.

Bidt hij vier rakka's voor het tweede middaggebed, twee rak’a's voor het avondgebed en twee rak’a's voor het late avondgebed, dan is dat een goede zaak, want de profeet (saw) zei:

"Moge Allah genade hebben met de persoon die voor het  tweede middaggebed vier rak’a's bidt."

Overgeleverd door Ahmed, Aboe Daawoed, et-Tirmidhie die het als 'hassan' hebben verklaard en Ibn Khoezeymeh in as-Sahieh. De ketting van de hadith is sahieh.


En eveneens omdat de profeet (saw) zei:

"Tussen beide twee oproepen voor een gebed is er een (extra) gebed, tussen beide oproepen voor een het gebed is er een gebed."

Na de derde keer zei hij: "Voor wie dat wil."

(Boekhaarie)

Als hij voor het middaggebed vier rak'a's en erna vier rak’a's bidt is dat ook goed. De profeet (saw) zegt namelijk:

"Wie waakt over vier rak’a's voor het middaggebed en vier rak’a's erna, Allah zal hem behoeden voor het vuur." Imam Ahmed en door de houders van de boeken es-Soenen met een authentieke ketting als hadith van Oem Habiebah (rv1)

Dit betekent dat hij twee rak’a's toevoegt aan het vaste, vrijwillige gebed na het middaggebed. Want het vaste vrijwillige gebed voor het middaggebed bestaat uit vier rak’a's en het vaste vrijwillige gebed erna uit twee. Dus voegt hij aan het laatste twee rak’a's toe, dan is reeds volbracht wat in de hadith van Oem Habiebah (rv1) wordt beschreven.

Tot slot: Bij Allah schuilt alle succes. Allah's vrede en zegeningen zijden met onze profeet Mohammed zoon van Abdoellah en zijn aangewanten, metgezellen en trouwe volgelingen tot[1]    De verplichte, routinematige wassing die aan ieder gebed dient vooraf te gaan.

[2] het vierhoekig gebouw dat centraal staat in de Heilige Moskee van Mekka, meestal bekleed met een zwart ‘kleed’ en versierd met koranverzen in gouddraad.

[3]    Deze houding die nu beschreven zal worden gaan we voortaan 'soejoed' of soms 'sejdeh' noemen.

[4]    Alles was tot nu toe is beschreven vormt een deel van het gebed. Deze delen worden afhankelijk van het uit te voeren gebed aaneengesloten herhaald. Ieder van die delen zal vanaf nu worden aangeduid als 'rak’a'.

[5]    Eveneens een nadrukkelijk aangeraden vrijwillig gebed dat uit een oneven aantal raka’a’s bestaat van minimaal een rak’a oplopend tot maximaal elf rak’a welk wordt verricht na het late avondgebed tot aan het ochtendgebed.