De Boodschap van de Islam

Auteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

& Hanke Oliekan

Ik start met de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Liefdadige

Alle lof is aan Allah, de Heer van de werelden, en moge Allah het noemen van Zijn Profeet vermeerderen, en zijn veiligheid en die van zijn huishouden garanderen tegen alle kwaad.

Allah (I) zegt: (Zeg, (o Mohammed) O lieden van het Boek[1]! Kom tot een rechtvaardig woord tussen ons en jullie: dat wij naast Allah niemand aanbidden en dat wij niets als deelgenoot aan Hem toekennen en dat wij elkaar niet als goden (ter aanbidding) aannemen naast Allah.” Als zij zich dan afwenden, zeg dan: “Getuig dat wij waarlijk moslims zijn) [3:64]

Islam is de religie die samengaat met de natuurlijke gesteldheid van de mens. Het roept Moslims op om over (voor hen) onbegrijpelijke dingen vragen te stellen aan competente en kundige autoriteiten. In Islam zijn er geen obscure of mysterieuze zaken; het is ons toegestaan  om over alles te vragen.  Allah (I) zegt:

(Vraag het maar aan degenen die kennis hebben, indien jullie (het) niet weten.)  [16:43]

Van nature hebben mensen vele vragen in hun hoofd die om logische en duidelijke antwoorden roepen, en de Qur'an voorziet in zulke antwoorden. Sommige basale vragen luiden bijvoorbeeld als volgt:

a.                        Wat is de oorsprong van de mensheid?    Het antwoord op deze vraag kan gevonden worden in de volgende woorden van Allah:

(En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen. Vervolgens maakten Wij hem tot een waterdruppel in een veilige verblijfplaats (d.w.z. in de baarmoeder van de vrouw). Vervolgens schiepen wij de waterdruppel tot een bloedklonter. Toen schiepen Wij van de bloedklonter een vleesklomp en Wij maakten uit de vleesklomp beenderen, waarna Wij de beenderen bedekten met vlees. Daarna schiepen Wij het als een andere schepping (door de ziel erin te blazen). Gezegend is daarom Allah, de Beste onder de scheppers) [23:12-14]

b.                       Wat is de status van mensen in dit universum? Allah (I) zegt:

(En voorzeker wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het land en op de zee gedragen. En Wij voorzagen hen van de goede zaken. En Wij hebben hen ver boven velen (anderen) onder degenen die Wij geschapen hebben, verkozen) [17:70]

c.  Waarom schiep Allah mensen?

Allah (I) zegt:(En Ik (Allah) heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden. Ik wens van hen geen levensonderhoud en Ik wens niet dat zij Mij voeden. Voorwaar, Allah, Hij is de Voorziener, de Bezitter van Macht, de Sterke.) [51:56-58]

Hij (I) zegt ook: (Dachten jullie werkelijk dat Wij jullie zonder enig doel geschapen hebben, en dat jullie niet tot Ons zullen terugkeren? Verheven is Allah, de Ware Koning. Er is geen God dan Hij, de Heer van de Edele Troon!) [23:115-116]

d. Wie is de Schepper?

Hij is de Enige die het waard is om aanbeden te worden…Allah (I) zegt: (Hij is Allah, er is geen God dan hij, de Koning, de Gezegende, Degene Die Vrij is van alle tekortkomingen, de Gelovige, de Getuige, de Almachtige, de Overweldiger, de Trotse. Verheven is Allah boven datgene wat zij Hem aan deelgenoten toekennen. Hij is Allah, de Schepper, de Stichter, de Vormgever. Aan Hem behoren de Schone Namen toe. Datgene wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt, verheerlijkt Hem. En Hij is de Almachtige, de Alwijze  [59:22-24]

e. Wat zou onze houding moeten zijn jegens die zaken die Allah heeft geschapen in dit universum?

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, eet van het goede waarmee Wij jullie hebben voorzien en wees Allah dankbaar, als jullie Hem daadwerkelijk aanbidden.) [2:172]

f. Wat is de ware religie die men zou moeten omarmen, en wat is het pad dat naar gelukzaligheid leidt in het hiernamaals?  

Allah (I) zegt: (En wie een andere Godsdienst dan de Islam zoekt, het zal niet van hem worden geaccepteerd en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.) [3:85]

g. Wat is het pad dat naar de vrede en rust in iemands ziel, hart en geestelijke gezondheid leidt?  

Allah (I) zegt: (Dat zijn degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen.) [13:28]

h. En wat dan als mensen niet geloven in Allah en Zijn Openbaringen?

(En wie zich afwendt van het gedenken van mij, waarlijk voor hem is er een benauwd leven. En Wij zullen hem op de Dag der Opstanding als een blinde verzamelen.) [20:124]

i.             Wat gebeurt er na onze dood…Allah (I) zegt:

(Iedere ziel zal de dood proeven. En alleen op de Dag der Opstanding zullen jullie je volledige beloning ontvangen. ) [3:185]

j. Is het mogelijk dat we opnieuw geschapen worden?

Allah (I) zegt: (En hij stelde Ons een voorbeeld, maar vergat zijn eigen schepping. Hij zei : “wie brengt de beenderen tot leven wanneer deze zijn vergaan. Zeg (o Mohammed) : “Degene Die deze de eerste keer schiep, zal ze (weer) tot leven brengen. En Hij is op de hoogte van elke schepping) [36:78-79]

Hij(I) zegt ook: (O mensheid! Als jullie in twijfel verkeren over de Wederopstanding, voorwaar, Wij schiepen jullie uit aarde en vervolgens uit een (water) druppel en vervolgens uit een bloedklonter en daarna uit een vleesklomp. (sommigen zijn) gevormd en (sommigen zijn nog) niet gevormd, om de macht van Allah aan jullie duidelijk te maken. En Wij laten wat Wij willen in de baarmoeder (verblijven) tot een vastgesteld tijdstip. Vervolgens brengen Wij jullie als kind (uit de buik van jullie moeders) voort,….) [22:5]

k. Wat gebeurt er na de dood?  

Allah (I) zegt: (Voorwaar, degenen die niet geloven  onder de lieden van het Boek en de veelgoden aanbidders, zullen voor eeuwig in het vuur van de hel verblijven. Zij zijn de slechtste schepselen. Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten, zij zijn de beste schepselen. Hun beloning bij Hun Heer, zijn de Tuinen van ‘Adn (d.w.z. van het Paradijs) waaronder rivieren stromen. Voor eeuwig en altijd vertoeven zij daarin. Allah is tevreden met hen en zij zijn tevreden met Hem. Dat is voor degene die Allah vreest.) [98:6-8]

Beste lezer, ik wil graag nogmaals bevestigen dat Islam alle oplossingen heeft voor de hedendaagse problemen in de wereld. De wereld heeft vele doctrines om te proberen haar grootste problemen op te lossen, maar keer op keer, blijkt dat deze doctrines niet toe te passen zijn en niet toereikend zijn om deze problemen op te lossen… dus waarom gaat de mensheid niet in haar geheel de wetten van de Islam toepassen in ieders leven om zodoende het welbevinden van het menselijk leven te bereiken?

C.E. Abdullah Archibald W. Hamilton heeft gezegd: Ik heb het gevoel dat ik al mijn Moslimbroeders moet schrijven en hen moet bedanken, voor al hun brieven en telegrammen naar mij, toen ik Moslim werd. Ik waardeer hun wensen meer dan ik in woorden kan uitdrukken. Na de laatste oorlog, toen de wereld baadde in het bloed, dacht ik dat alle welwillendheid verdwenen was, maar de vrede en menslievendheid die mijn broeders van over  de zeven zeeën zo graag aan mij willen over brengen, brengt de boodschap van hoop en welwillendheid aan mij. Dit, meer dan iets anders, bewijst mij dat slechts Islam vrede kan brengen in deze wereld.

Beste lezer, vandaag de dag zijn sommige Moslims de weg kwijt en implementeren niet de leerstellingen van de Islam in hun leven; zij zijn slechts Moslim in naam. Een ware Moslim, past de bevelen van de Qur’an en Sunnah toe in zijn dagelijks leven. Een ware Moslim is niet degene die slechts uit de Islam kiest wat hem of haar welgevallig is en de rest links laat liggen!

Het is niet passend dat de Islam wordt geassocieerd met sommige landen en rassen. Bovendien is het niet passend om te zeggen dat alle Moslims hun leven, leven conform de Islamitische Wetten. In werkelijkheid zijn vele Moslims de weg kwijt en passen de ware leerstellingen van de Islam niet toe. Islam is niet zoals sommigen denken- slechts religieuze rituelen die op gezette tijden worden uitgeoefend – maar het houdt van alles in: geloof, wetten, devotie, transacties en alle andere handelingen. Het is zowel een religie als een overheidssysteem.

Er is wel gezegd:  ‘Wat een prachtige religie, als er nu ook nog mensen waren die de theorie in de praktijk zouden brengen, doen wat er bevolen is en laten wat verboden is.’ 

In zijn boek ‘What is Islam?’ heeft W. Montgomery Watt gezegd:

Vooroordelen zijn slechts een van de moeilijkheden die de Europese of Amerikaanse student in de Islam zal ontmoeten. Zodra hij begint de Islam te omschrijven als “de religie van de  Qur’an’ of de ‘religie van de vierhonderd miljoen Moslims vandaag de dag’ (inmiddels anno 2014 bijna 1.6 miljard ), dan introduceert hij een categorie die niet valt onder de categorie religie. Want wat betekent ‘religie’ voor de westerling? Op zijn best, betekent het voor de gewone mens een uurtje of zo op de zondag bezig zijn met rituelen die hem wat kracht en sterkte geven in het omgaan met de problemen van alledag, en die hem aanmoedigt om vriendelijk jegens anderen te zijn en om zich aan de grenzen van de seksuele betamelijkheid te houden; het heeft zo goed als niets te maken met commercie of economie of politiek of industriële verhoudingen. En op zijn slechtst, bevordert het een houding van zelfgenoegzaamheid bij de welgestelden en het zaait arrogantie. De Europeaan kan zelfs naar religie kijken, als een drug, uitgevonden door diegenen die misbruik maken van het gewone volk en hen hiermee onderdrukken. Hoe anders is het voor de Moslim: ‘De ware religie bij God is Islam’! Het woord vertaald als ‘religie’ is Deen, die dat in het Arabisch gewoonlijk refereert aan een totale manier van leven. Het is geen privé zaak voor individuen, die alleen maar de periferie van hun leven raakt, maar het is iets dat zowel privaat als publiek is, iets dat het geheel omvat – theologische dogma, vormen van aanbidding, politieke theorie en een gedetailleerde gedragsbeschrijving, inclusief zelfs die dingen die de Europeaan zou omschrijven als hygiëne of etiquette.

Islam, in haar geheel, is geopenbaard aan de Profeet Mohammad (ﷺ‬) en is onveranderd gebleven; de Moslims daarentegen, die zijn veranderd. Als een Moslim een fout maakt, betekent dat niet dat de Islam botst met zijn handeling. Om dit nog wat te verduidelijken: als iemand een uitgebreide bouwbeschrijving krijgt om een voertuig in losse onderdelen, in elkaar te gaan zetten en hij volgt niet de meegeleverde bouwbeschrijving en zet het vervolgens niet goed in elkaar … betekent het dan dat de bouwbeschrijving niet correct is ?

Ik vraag de lezer van dit boekje om het te lezen zonder vooroordelen over de Islam, en dat zijn doel zou moeten zijn om aan de waarheid te geraken, en niet te zoeken naar fouten. Bovendien: wordt niet misleid door emotie !

Allah (I) zegt: (En wanneer er tot hen gezegd wordt: volg wat Allah heeft neer gezonden”, zeggen zij: ‘Nee wij volgen datgene waarop we onze voorvaderen aantroffen.' Wat! Zelfs als hun voorvaderen niets begrepen en ook niet recht geleid waren?) [2:170]

De reden hiervoor is dat een logisch redenerend mens niet zomaar iets accepteert, totdat hij grondig onderzoek heeft gedaan, en hij zal het vervolgens alleen onder de mensen verspreiden en hun fouten op deze wijze rechtzetten, als dezen hebben aangegeven dat dit inderdaad de waarheid is.

Als laatste moet ik bekennen dat ik niet ieder aspect over de Islam heb kunnen behandelen in dit boekje, vanwege de uitgebreidheid van het onderwerp. Islam beheerst het leven van de mens in elk aspect ervan, en men zou verschillende boeken moeten schrijven  om alle aspecten de revue te kunnen laten passeren, In dit boekje heb ik vooral de nadruk gelegd op sommige uitgangspunten aangaande de basale ethiek en moraal van de Islam. Ik benoem elk punt en zal het dan ondersteunen met bewijs uit de Qur’an en Sunnah van de Profeet (ﷺ‬).

Sommigen zullen zeggen, - met het doel om te impliceren dat de Islamitische Wetgeving is gehaald uit andere wet en regelsystemen- dat een aantal van de Islamitische wetten gevonden kan worden in ‘de’ moderne maatschappij. Dit is een dubieus standpunt, maar kan makkelijk terzijde gelegd worden, wanneer we ons realiseren dat de Islamitisch Wetgeving ruim 1400 jaar oud is. Als we er al wat van zouden zeggen, dan zou het zijn dat de wetten die nu gebruikt worden in deze maatschappijen, juist wel eens afgeleid kunnen zijn van de Islamitische Wetten. Bovendien hebben helaas vele Oriëntalisten in het verleden de Islam bestudeerd, niet zozeer om te verduidelijken en uit te leggen, maar meer om de bron te ‘verdoezelen’ door te wijzen naar wereldlijke successen.

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

WWW.ISLAMLAND.COM

 Monotheïsme in Islam

Islam, zoals andere goddelijke religies, draagt een aantal voorschriften en leerstellingen uit, waarvan Allah wil dat Moslims deze geloven en uitdragen, maar dwang is geen geldige wijze om dit doel te bereiken.

Allah (I) zegt : (Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker de Leiding is duidelijk van de dwaling te onderscheiden.) [2:256]

Islam draagt haar aanhangers op om de religie op een goede en eerlijke wijze te verspreiden.

Allah (I) zegt: (Nodig uit naar de Weg van Jouw Heer, met wijsheid en goede prediking, en redetwist met hen op de beste wijze.) [16:125]

Het is een fundamenteel principe dat een persoon overtuigd moet zijn voordat hij of zij moslim wil/kan worden, want als zij het onder dwang doen, dan zullen hun daden en uitspraken niet conform hun geloof zijn, en dat wordt omschreven als hypocrisie in de Islam. Allah waarschuwt duidelijk tegen hypocrisie en ziet het als een zonde die groter is dan het eigenlijke ongeloof.

Allah (I) zegt: (Voorwaar de hypocrieten zullen zich in de laagste gradatie van het vuur bevinden.) [4:145] 

De rol van de Profeten is : om de boodschap aan de mensen te verkondigen en hen te leiden naar de rechtschapenheid zonder dwang of drang.

Allah (I) zegt: (En gehoorzaam Allah, en gehoorzaam de Boodschapper. Als jullie je dan afwenden, dan rust op Onze boodschapper(s) slechts de plicht tot) de duidelijke verkondiging.) [64:12]

 De voornaamste doelen in Islam

De Profeet (ﷺ‬) zei in Mina[2] in zijn afscheidsrede[3]: “Weten jullie wat voor dag dit is?” Zij (i.e. de metgezellen) antwoorden, “Allah en zijn Boodschapper weten het beter.” Hij zei, “Waarlijk dit is een heilige dag (de Dag van  ‘Arafah tijdens de Hajj). Weten jullie wat voor plaats dit is?” Zij (de metgezellen) antwoordden, “Allah en Zijn Boodschapper weten het beter.” Hij zei, “Een heilige plaats (Mekka en haar omgeving). Weten jullie welke maand dit is?” Zij (zijn metgezellen) antwoordden, “Allah en Zijn boodschapper weten het beter.” Hij zei, “Een heilige maand (de maand van Dhul-Hijjah, de 12e maand van de Islamitische Kalender). Waarlijk, Allah heeft jullie levens, jullie rijkdom en jullie eer, onschendbaar en heilig gemaakt, zoals de heiligheid van deze [heilige] dag, in deze [heilige] maand, op deze [heilige] plaats.”  [al-Bukhari]

De belangrijkste doelen waartoe de islam oproept en welke zij behoudt en bewaart, zijn het behoud van de religie, leven, eer, welvaart, geest, nageslacht, evenals het behouden van de rechten van de zwakken en gehandicapten. Waar het gaat om de onschendbaarheid van het leven, zegt Allah (I) het volgende: (En dood niet de ziel, die Allah verboden heeft (om te doden), behalve rechtmatig (d.w.z. in overeenstemming met het Islamitische rechtssysteem).) [17:33]

Met betrekking tot de onschendbaarheid van iemands welvaart, zegt Allah (I) : (En nuttig elkaars bezittingen niet onrechtmatig.) [2:188]

Waar het gaat om de heiligheid van eer, zegt Allah (I) : (En nader de ontucht niet. Waarlijk, het is een verdorvenheid en een slechte weg.) [17:32]

Hij (I) zegt ook: (En wie een fout of een zonde verwerft en deze vervolgens toeschrijft aan een onschuldig persoon, voorzeker hij heeft een grote leugen en een duidelijke zonde op zijn geweten.) [4:112]

Met betrekking tot het verbod op overschrijdingen jegens afstamming en bloedlijnen zegt Allah (I) : (En wanneer hij zich afwendt, trekt hij over de aarde om daar verderf op te zaaien en om de gewassen en het vee te vernietigen, en Allah houdt niet van het verderf.) [2:205]

Islam hecht grote waarde aan het beschermen van de rechten van de zwakkeren, want het is meer waarschijnlijk dat deze onderdrukt zullen worden dan anderen. Daarom noemt Allah in de Qur'an verscheidene categorieën van zwakke mensen en de manieren waarop ze onderdrukt zouden kunnen worden.

Met betrekking tot de ouders zegt Allah (I) : (En jouw Heer heeft bepaald, dat jullie niets, behalve Hem en goed voor de ouders zijn. Als een van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen ‘oef’ tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen..) [17:23]

Met betrekking tot de wezen, zegt Allah: (Wat betreft de wees, verneder hem niet.) [93:9]

Islam beveelt dat hun welvaart wordt beschermd en behouden.

Allah (I) zegt: (En nader het bezit van de wees niet, behalve op een goede wijze (om het te verbeteren en te beschermen).) [17:34]

Met betrekking tot de kinderen, zegt Allah (I): (En dood jullie kinderen niet uit vrees voor armoede. Wij voorzien jullie en hen.) [6:151]

Waar het de zieken aangaat heeft de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) gezegd: “Laat de gevangene vrij, voed de hongerige en bezoek de zieken.” [al-Bukhari]

Met betrekking tot de ouderen heeft de Profeet (ﷺ‬) gezegd: “Hij hoort niet bij mijn volgelingen, diegene die niet de ouderen respecteert, noch erbarmen heeft met de jongeren, noch respect heeft voor de geleerden.”  [at-Tirmidhi]

Waar het de behoeftigen aangaat, zegt Allah (I) : (En wat betreft de vragende (d.w.z. de bedelaar) snauw hem niet af.) [93:10]

 De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die zijn broeder helpt als deze in moeilijkheden zit, Allah zal er voor hem zijn als hij het zelf moeilijk heeft.”  [Muslim]

Er zijn vele andere excellente manieren die de religie van Islam aanbeveelt voor de Moslims om deze aan te nemen, alle om het karakter van het individu te verfijnen en om de maatschappij als geheel te helpen hervormen.

 Het onderscheiden van kwaliteiten in Islam

[1] Er zijn expliciete teksten in de Qur'an zowel als in de Hadiths[4] van de Profeet (ﷺ‬) die aangeven dat alle religies oproepen tot hetzelfde basis principe, om alleen Allah te aanbidden met uitsluiting van alle anderen. Allah heeft Profeten gestuurd naar de mensheid en elke opvolgende boodschap schafte de daaraan voorafgaande af, vanaf het apostelschap van Noah (u) tot het aanstellen van Mohammed (ﷺ‬).

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: “Waarlijk, ik ben voor de andere Profeten, wat een man is die een prachtig huis bouwt waarvan nog slechts één steen niet geplaatst is in de hoek. Mensen bekijken het en bewonderen het, maar zeggen: Als er toch maar een steen op die plaats was gezet!’ Ik ben die steen en ik ben de laatste van alle Profeten.” [al-Bukhari]

Er zal geen profeet of boodschapper van Allah meer komen na Mohammed (ﷺ‬). De enige uitzondering hierop is Jezus (u). Als het laatste Uur nabij is, dan zal hij weer neerdalen[5] op de aarde en deze met gerechtigheid en gelijkwaardigheid vullen, waar deze voorheen was gevuld met onderdrukking en tirannie. Hij zal geen nieuwe religie openbaren, maar hij zal heersen met de Islam. De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd:

“Het Uur zal niet aanbreken totdat de zoon van Maryam  (Jezus) zal neerdalen als een rechtvaardige heerser die rechtspreekt met de religie van Islam. Hij zal het kruis breken en het zwijn doden.  Hij zal de jizyah[6] afschaffen en er zal een overvloed aan welvaart zijn, totdat niemand meer daar wat van wil.” [al-Bukhari]

Alle Boodschappers riepen op tot de eenheid van Allah (I) en keurden het toekennen van anderen in aanbidding met Hem, af. Ze spraken ook uit dat Allah ver verwijderd is van alle imperfectie. Ze riepen hun volken op om Hem alleen te aanbidden zonder tussenpersonen. Ze hervormden de mensheid en leidden hen naar dat pad waarmee ze ware gelukzaligheid konden bereiken in dit leven en ook in het hiernamaals.  

Allah (I) zegt: (Hij (Allah) heeft jullie met betrekking tot de Godsdienst datgene voorgeschreven wat Hij (ook) aan Noeh heeft bevolen, en (ook) datgene wat Wij (o Mohammed) aan jou hebben geopenbaard, en wat Wij Ibrahiem, Moesa en Iesa hebben bevolen, (namelijk) om de Godsdienst na te leven en daarin niet verdeeld te raken.) [42:13]

[2] Islam heeft alle voorgaande religies afgeschaft, en het is de laatste religie, die Allah koos voor de mensheid. Allah zal niet iets anders accepteren van Zijn slaven.

Allah (I) zegt: (En Wij hebben het Boek, (d.w.z. de Qur’an) met de waarheid aan jou neer gezonden ter bevestiging van de Boeken die ervoor kwamen en om daarover te waken.) [5:48]

Omdat het de laatste religie is,  heeft Allah beloofd om deze te bewaken en te behouden zonder afwijkingen tot aan de Dag des Oordeels, in tegenstelling tot eerdere religies die op specifieke tijden naar specifieke volkeren waren gezonden.

Allah (I) zegt: (Voorwaar , Wij hebben de Vermaning neer gezonden (d.w.z. de Qur’an). En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.) [15:9]

De Boodschapper van Islam, Mohammed (ﷺ‬) is de laatste van alle boodschappers. Er zal geen boodschapper meer na hem komen.

Allah (I) zegt: (Mohammed is niet de vader van een van jullie mannen, maar is de Boodschapper van Allah en het zegel der Profeten.) [33:40]

Dit betekent niet dat Islam niet gelooft in de voorgaande boodschappers en openbaringen; maar meer dat Jezus (u) dezelfde boodschap openbaarde aan zijn mensen. Moesa (u) deed dat voor zijn mensen; etc. en Mohammed (ﷺ‬) bracht de dezelfde boodschap over die Jezus (u) overbracht aan zijn volk: om Allah alleen te aanbidden, zonder partners aan Hem toe te kennen.

Mohammed (ﷺ‬) was de laatste van de Profeten en boodschappers. Moslims wordt opgedragen om te geloven in alle Boodschappers en Goddelijke Geschriften. Wie ook maar een van hen afwijst, heeft ongeloof begaan en wordt niet beschouwd als een Moslim.

Allah (I) zegt: (Waarlijk, degenen die niet in Allah en Zijn Boodschappers geloven  en een onderscheid willen maken tussen Allah en Zijn Boodschappers en zeggen, ‘We geloven in sommigen, maar verloochenen anderen,’ en daarin een middenweg willen nemen. Zij zijn de ware ongelovigen.) [4:150-151]

[3] De religie van de Islam completeerde en perfectioneerde de wetgevingen die voor haar kwamen. Omdat deze religies alleen bestemd waren voor een specifieke tijd en volk, zijn ze niet geschikt voor de hedendaagse wereld en tijd. Islam, een universele en eeuwige religie heeft alle aspecten die gelimiteerd waren tot bepaalde voorgaande volkeren en tijden, geperfectioneerd en gecompleteerd, en heeft die aspecten die voor alle tijden en volkeren geschikt zijn, herbevestigd.

Allah (I) zegt: (Op deze dag heb ik jullie Godsdienst voor jullie vervolmaakt en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie uitgekozen als Godsdienst.) [5:3]

Vanwege deze reden is het de beste religie.

Allah (I) zegt: (Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht. Jullie bevelen het goede, verbieden het slechte en geloven in Allah. En als de lieden van het Boek (de Joden en de Christenen) hadden geloofd, dan was dit beter voor hen geweest. Onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn ongehoorzaam en rebels.) [3:110]

[4] Islam is een wereldreligie die zich tot de gehele mensheid  richt. Islam was niet geopenbaard voor een bepaald ras of klasse, maar is iets waarin alle mensen als gelijkwaardig worden beschouwd. Er is geen segregatie gebaseerd op kleur, taal, locatie en afstamming: nee het is gebaseerd op specifieke geloofspunten die alle mensen delen, en het houdt ze verenigd. Diegene die in Allah gelooft als de Enige en Ware Heer, deze Islam is de correcte religie en deze Mohammed (ﷺ‬) is de laatste Boodschapper, zo iemand wordt beschouwd als moslim, ongeacht ras, kleur of etniciteit.

Allah (I) zegt: (En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gestuurd als verkondiger van verheugende tijdingen en als waarschuwer voor alle mensen.) [34:28]

Voor wat betreft de voorgaande boodschappers geldt dat zij gezonden werden naar hun eigen volkeren. Allah (I) zegt bijvoorbeeld over Noeh (u):

(Voorzeker, Wij hebben Noeh, naar zijn volk gestuurd.) [7:59]

Over de Profeet Hoed, zegt Allah (I) :

(En naar het volk van ‘Aad, zonden Wij hun broeder Hoed. Hij zei: “jullie hebben geen andere god dan Hem!’) [7:65]

Over Saalih, zegt Allah (I) :

(En tot het volk van Thamoed zonden wij hun broeder Saalih. Hij zei: “O, mijn volk aanbid Allah er is voor jullie geen andere God dan Hij!’) [7:73]

Over Lot, zegt Allah (I) :

(En gedenk, toen Lot tegen zijn volk zei…) [7:80]

Over Shu‘aib, zegt Allah (I) :

(En tot het volk van Madiyan zonden Wij hun broeder Shu‘aib.) [7:85]

Over Moesa zegt Allah (I) :

(Vervolgens zonden Wij na hem, Moesa met Onze Tekenen naar de Farao en zijn vooraanstaanden) [7:103]

En over Jezus zegt Allah (I) :

(En gedenk toen ‘Iesa , de zoon van Maryam zei: ‘O kinderen van Israël! Waarlijk, ik ben de Boodschapper van Allah (die) naar jullie (is gestuurd) ter bevestiging van datgene wat er voor mij was (geopenbaard) van de Thora .’) [61:6]

Vanwege het feit dat de Islam een wereldreligie is en zich derhalve tot de hele mensheid richt, beveelt Allah de Moslims om de wereld te laten kennisnemen van de boodschap.

Allah (I) zegt: (En zo maakten Wij jullie tot een gematigde gemeenschap, opdat jullie getuigen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper getuige is voor jullie.) [2:143]

[5] De wetgeving en leerstellingen van de Islam zijn afkomstig van Allah; en daarom zijn ze onveranderbaar. Zij zijn niet gelijk aan menselijke wetgeving die fouten of tekortkomingen bevat en continu beïnvloed wordt door exterieure factoren, zoals daar zijn: de omgeving cultuur, traditie en maatschappij. Dit is iets wat duidelijk zichtbaar is in deze tijd. Door mensen gemaakte wetgevingen en systemen zijn instabiel, moeten vaak worden gereviseerd en veranderd. Wat goed is voor de ene maatschappij, wil men niet in een andere maatschappij en wat in de ene tijd past, past niet in de andere tijd. De wetgeving en systemen van een kapitalistische maatschappij, bijvoorbeeld, zijn niet toepasbaar in een communistische maatschappij. Een ieder die een poging doet om een bepaald systeem en wetgeving in een maatschappij toe te passen, moet daarbij met diverse uitgangspunten en belangen rekening houden, en dan kan er een persoon komen die meer inzicht heeft of kennis en die introduceert dan concepten die de voorgaande wetgeving tegenspreken of er iets aan toevoegen.

Voor wat betreft de wetgeving van de Islam, deze is, zoals we al beschreven hebben, van Goddelijke origine. Degene die de wetgever is, is tevens de Schepper van alle dingen. Diegene die weet heeft van alle behoeften en verlangens en van hetgeen goed voor hen is. Niemand, ongeacht wat voor status hij heeft bereikt, heeft het recht om deze wetgeving te veranderen, eraan toe te voegen of weg te laten, of er tegen te zijn.

Allah (I) zegt: (Wensen zij dan het oordeel (van de dagen) van onwetendheid. En wie is er beter in het oordelen dan Allah voor een volk dat overtuigd is (van de Eenheid van Allah) ?) [5:50]

[6] De religie van de Islam is een religie waarvan de teksten algemeen zijn, en dus geschikt  voor alle tijden en plaatsen. Het heeft algemene principes en leerstellingen geïntroduceerd die onveranderlijk zijn, ze worden niet beïnvloed door het voorbijgaan van de tijd of het veranderen van de cultuur, ongeacht of het nu principes zijn die handelen om het geloof, zoals het geloof in Allah, Zijn Engelen, Boeken, Boodschappers, de Laatste Dag en Voorbestemming, of principes van aanbidding, zoals de specifieke handelingen behorende tot het gebed, het percentage dat in liefdadigheid moet worden gegeven (Zakaah) en aan wie het moet worden gegeven, de tijd van de verplichte vasten, en de bijzonderheden, tijd en reguleringen rondom de Hajj.

Elke nieuwe zaak die in de wereld ontstaat, moet onderzocht worden in het licht van de Qur'an en authentieke Sunnah van de Profeet (ﷺ‬) opdat er een oordeel over geveld kan worden. Als er geen duidelijke regel te halen valt uit de Qur'an en Sunnah van de Profeet (ﷺ‬) met betrekking tot dat onderwerp, dan dienen de vrome geleerden met Godsvrees, hun uiterste best te doen om op basis van de teksten tot een oordeel te komen, waarbij de belangen van de Moslims in acht genomen dienen te worden en hun leeftijd en de maatschappij. Dit wordt gedaan  door de algemene verzen van de Qur'an en de hadiths van de Profeet (ﷺ‬) erbij te pakken en te bestuderen, zoals het onderstaande: 

1.            Alle dingen worden geacht wettig te zijn in de religie, tenzij een specifieke of    algemene tekst het onwettig maakt.

2.            Het beschermen en beveiligen van de voordelen en de algemene belangen van de maatschappij 

3.            Islam is een religie die makkelijk is en die beoogt om alle onnodige moeilijkheden weg te halen.

4.            Schade (aan ieder) moet voorkomen worden.

5.            Het voorkomen van kwaad door de middelen te verbieden waardoor het zich kan verspreiden.

6.            levensnoodzakelijkheden kunnen onwettige dingen tijdelijk wettig maken.

7.            levensnoodzakelijkheden legaliseren het onwettige al naar gelang de situatie.

8.            Het afweren van het schadelijke gaat vóór het bereiken van voordelen.

9.            Als men geen keuze heeft, anders dan te kiezen uit twee kwaden, dient men het minst kwade alternatief te kiezen.

10.          Kwaad moet niet afgeweerd worden met een vergelijkbaar kwaad.

11.          Het afweren van specifiek kwaad moet ‘wachten’, ten gunste van het afweren van algemeen kwaad dat de voorrang geniet.

Er zijn vele andere jurisprudentiële stelregels gelijk aan deze. Bij het maken van een op de teksten gebaseerde rechterlijke uitspraak, mag de geleerde niet beïnvloed worden door zijn persoonlijke verlangens, noch mag hij persoonlijk gewin er uit willen halen; hij moet zijn uiterste best doen om voordeel te behalen voor de maatschappij, zonder hierbij een bewijs uit de Qu’ran of sunnah tegen te spreken, want Islam is toepasbaar voor alle tijden en vervult de behoeften van elke maatschappij of gemeenschap.  

[7] Er zijn geen vooroordelen in de religie van de Islam. Elk onderdeel van haar wetgeving is toepasbaar op iedereen; er is geen verschil tussen arm en rijk, adellijk of niet, heerser of onderdaan, wit of zwart. Iedereen is gelijkwaardig bij het implementeren van de Shari'ah wet.

Gedurende de tijd van de Profeet (ﷺ‬) was er een vrouw van de clan Makhzoom van de stam van Quraish (de meest edele clan/familie van de meest edele stam) die diefstal had gepleegd. Sommigen om hem (saws) heen zeiden, “Wie zal voor haar pleiten bij de Boodschapper van Allah (ﷺ‬)?” anderen zeiden, “Wie zou dat kunnen anders dan Usaamah bin Zaid, degene waar de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) veel van houdt.” Usaamah probeerde te bemiddelen, maar de Profeet (ﷺ‬) antwoordde, “kom je tussenbeide waar het gaat om een van de vastgestelde straffen van Allah?”

Toen stond hij (saws) op en zei tegen hen : “O Mensen, datgene dat de mensen vóór jullie vernietigde was dat als één van hun edelen diefstal pleegde, ze deze persoon niet straften en als één van het gewone volk diefstal pleegde, ze wel de straffen van Allah toepasten.

Bij Allah, als Fatima, de dochter van  Mohammed, diefstal had gepleegd, zou ik haar hand afhakken. [7]”        [Muslim]

[8] De tekstuele bronnen van de religie van de Islam zijn heden ten dagen nog steeds aanwezig in hun originele vorm, vrij van enige omissie, toevoeging of wijziging. De belangrijkste bronnen van de religie van de Islam zijn de Qur'an en de Sunnah van de Boodschapper (ﷺ‬).

De Qur'an bestaat vandaag de dag nog steeds in zijn originele vorm, zoals het was geopenbaard aan de Profeet Mohammed (ﷺ‬), met dezelfde letters, verzen en hoofdstukken. Er is niets aan gewijzigd.

De Profeet (ﷺ‬) had schrijvers aangewezen vanonder de beste van zijn metgezellen, om neer te schrijven wat aan hem geopenbaard was, zoals‘Ali, Mu‘aawiyah, Ubay bin Ka’b, en Zaid bin Thaabit. Ieder keer als de Profeet (ﷺ‬) een openbaring kreeg, dan gaf hij zijn schrijvers de opdracht om te noteren wat aan hem geopenbaard was, en hij vertelde ze precies in welk hoofdstuk en vers het neer te zetten De Qur'an werd in zijn geheel gememoriseerd en behouden in zowel de boeken als de harten van de Moslims.

Moslims besteedden grote aandacht aan het Boek van Allah. Ze wedijverden met elkaar om het te leren en te onderwijzen, en dat alles om de status te bereiken die de Profeet (ﷺ‬) had beloofd: 

“De beste van jullie zijn degenen die de Qur'an leren en onderwijzen.” [al-Bukhari]

Ze spendeerden hun tijd en geld om te kunnen dienen, te zorgen voor en memoriseren van  de Qur'an. De Moslims als geheel gaven het weer door van de ene op de andere generatie  (hou even in het achterhoofd dat het lezen, memoriseren en voordragen wordt beschouwd als een daad van aanbidding.)

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die een letter uit de Qur'an reciteert, hij zal een tienvoudige beloning ontvangen. Ik bedoel niet dat ‘Alif Laam Meem’ 1 letter is, maar dat, ‘Alif’ 1 letter is, ‘Laam’ 1 letter is, en ‘Meem’ 1 letter is.” [at-Tirmidhi]

De tweede bron van wetgeving is de Sunnah van de Boodschapper (ﷺ‬) die als een uitleg en verduidelijking dient van de  Qur'an. Allah heeft het beschermd tegen verandering en alle soorten van vervormingen, door betrouwbare en vrome geleerden die hun levens gaven om de hadeeths van de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) en de ketens van overleveraars, te kunnen bestuderen, onderzoekend of hadeeths wel of niet aan hem (saws) toegeschreven konden worden. Zij bekeken elke individueel persoon in de keten en bekeken of zij betrouwbaar en vroom waren. Ze plozen alle hadeeths uit, die van de Profeet (ﷺ‬) waren overgeleverd en accepteerden niets dan nadat het bewezen authentiek was. De hadeeths bereikten ons derhalve vrij van vervalsing. Diegenen die de methodologie willen onderzoeken, die gebruikt wordt bij het behouden van de Sunnah, kunnen zich wenden tot de boeken van de wetenschap van de  Hadeeth. Het zal een ieder die deze wetenschap onderzoekt, duidelijk worden dat er geen twijfel is omtrent de overleveringen die ons hebben bereikt, en ook zullen zij zich dan terdege bewust zijn van het feit dat de geleerden hun uiterste best hebben gedaan in dienst van de Sunnah van de Profeet (ﷺ‬).

[9] De religie van de Islam beschouwt alle volken gelijkwaardig in hun aanleg, ongeacht hun geslacht, kleur of taal etc. De eerste mens die Allah schiep was Adam (u). Hij is de vader van de hele mensheid. Toen schiep Hij vanuit Adam zijn vrouw, Eva (Hawa), de moeder van de hele mensheid, en maakte dat zij zich voortplantten. In hun originele staat en schepping , zijn alle mensen gelijk.

Allah (I) zegt: (O mensen! Vrees jullie Heer, die jullie heeft geschapen uit 1 ziel (Adam), en daaruit heeft Hij zijn echtgenote (Eva/Hawa), geschapen. En uit hun beiden heeft Hij vele mannen en vrouwen geschapen. En vrees Allah aan Wie jullie (je wederzijdse rechten ) vragen. En (verbreek niet de relaties van ) de baarmoeders (d.w.z. de bloedverwantschap). Waarlijk Allah ziet voortdurend op jullie toe.) [4:1]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Waarlijk Allah heeft de verschillende vormen van arrogantie bij jullie weggehaald, die jullie bezaten in jullie dagen van onwetendheid van voor de Islam, in het bijzonder, de arrogantie vanwege jullie bloedlijnen. [Mensen zijn er slechts in twee typen:] een gelovige die Allah vreest, of een ongelovige, verdoemde zondaar. Alle mensen zijn kinderen van Adam, en Adam [was gemaakt ] van aarde.” [at-Tirmidhi]

Alle voorgaande en toekomstige menselijke generaties zijn het nageslacht van Adam. Alle mensen hadden 1 religie en 1 taal, maar toen men in aantal groeide, verspreidde men zich over de aarde en veranderde hun leefomstandigheden als gevolg waarvan hun kleur, natuur en taal veranderden. Dit leidde er ook toe dat zij gingen verschillen in gedachten, levensstijl en religies.

Allah (I) zegt: (De mensen vormden slechts één gemeenschap, waarna zij met elkaar (van mening) verschilden. En was het niet vanwege een Woord dat eerder door Jouw Heer was bepaald, dan was er zeker tussen hen (d.w.z. de gelovigen en de ongelovigen) geoordeeld over datgene waarover zij (van mening) verschilden.) [10:19]

De leerstellingen van de Islam stellen alle mensen gelijk, zonder op geslacht, ras, taal of natie te letten. Iedereen is gelijk voor Allah. Men verschilt alleen in de wijze waarop men de religie van Allah in hun leven implementeert.

Allah (I) zegt: (O mensen waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen. Voorwaar de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah, is degene die (Allah) het meest vreest. ) [49:13]

Uitgaande van het gelijkheidsbeginsel dat erkend wordt in de Islam, worden alle mensen beschouwd als gelijk in hun vrijheid, weliswaar gereguleerd door de religie, om te voorkomen dat er een soort dierlijke vrijheid ontstaat waarin men maar doet wat men wil. 

In Islam, hebben alle mensen gegarandeerd de volgende rechten:

A) De vrijheid om te denken en de eigen opinie te uiten. Islam moedigt haar volgelingen aan om de waarheid te spreken en hun gedachten en meningen te uiten, datgene dat constructief  en gericht is, zonder de angst te hebben ergens de schuld van te krijgen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De beste soort jihad[8] is een woord van waarheid rechtstreeks gericht aan een onderdrukkend heerser of leider.” [Abu Dawood]

De metgezellen van de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) pasten dit principe toe. Een man zei eens tegen ‘Umar ibn ul-Khattaab, de tweede Kalief, “Heb taqwa (Godsvrees), O Bevelhebber van de Gelovigen!” Iemand anders viel hem in de rede en zei, “Hoe durf je tegen de Bevelhebber van de Gelovigen te zeggen dat hij taqwa moet hebben!?” Hierop zei, ‘Umar tegen hem: “Laat hem met rust en laat hem zeggen wat hij zei, want er is waarlijk niets goeds als je het niet zegt en er is geen goeds in ons als wij het niet accepteren.”

Tijdens een andere gelegenheid  velde ‘Ali een oordeel in een specifieke zaak volgens zijn opinie. Toen ‘Umar, die de Kalief was gedurende die tijd, gevraagd werd over dit oordeel, antwoordde hij: “Als ik om een oordeel was gevraagd zou ik het (zus en zo) doen…” Toen hem werd gevraagd wat hem, als Bevelhebber van de Gelovigen weerhouden had om zijn mening te uiten tegen ‘Ali, antwoordde hij: “Als het uit de Qur'an of Hadeeth was gekomen , dan zou ik hem terechtgewezen hebben, maar het was zijn mening en meningen kunnen ofwel goed ofwel fout zijn: niemand weet welke mening meer waarheid bevat, dan Allah.”

B) Iedereen heeft het recht op eigendom en om in toegestaan levensonderhoud te voorzien.

Allah (I) zegt: (En verlang niet naar datgene waarmee Allah sommigen van jullie boven anderen heeft bevoorrecht. Voor de mannen is er een deel (van de Beloning) voor wat zij hebben verworven, en voor de vrouwen is er (ook) een deel (van de Beloning) voor wat zij hebben verworven.) [4:32]

C) Ieder heeft het recht om kennis te vergaren. Islam beschouwt het zoeken naar kennis als een verplichting.  The Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:“Het zoeken naar kennis is een verplichting voor alle moslims.” [Ibn Maajah]

D) Ieder heeft het recht om de goede en pure dingen te benutten, die Allah heeft opgeslagen in Zijn Universum, volgens de richtlijnen van de religie.

Allah (I) zegt: (Hij is Degene Die de aarde aan jullie dienstbaar heeft gemaakt. Loop dan op de wegen daarvan en eet van Zijn Levensonderhoud.) [67:15]

E) Ieder heeft het recht om een leiderschapsrol te vervullen in de maatschappij, onder de voorwaarde dat men beschikt over de noodzakelijke vaardigheden en kunde om dat te doen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die een vorm van zeggenschap heeft over de Moslims en zich verraderlijk gedraagt, zal de hel betreden.” [Ahmad]

Islam beschouwt het geven van zeggenschap aan diegenen die niet hiertoe geëigend zijn, als een vorm van verraad aan het vertrouwen dat ons is gegeven door Allah, en dit is tevens een indicatie van de nabijheid van de Dag des Oordeels.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Als het vertrouwen wordt beschaamd, wacht dan op het aanbreken van het Uur." (Een van zijn metgezellen vroeg): “Hoe wordt het dan beschaamd, O Boodschapper van  Allah?” Hij antwoordde: “Als de heerschappij wordt gegeven aan diegenen die er niet geschikt voor zijn, wacht dan op het aanbreken van het Uur.” [al-Bukhari]

F) Islam heeft geen autonome spirituele autoriteit met absolute macht zoals in andere religies. Dit heeft te maken met het feit dat de Islam juist de praktijk heeft afgeschaft van het aanstellen van tussenpersonen tussen Allah en Zijn slaven. Allah veroordeelde de polytheïsten omdat het ertoe leidde dat zij deze mensen gingen aanbidden.  

Allah (I) zegt: (Weet dat de zuivere godsdienst alleen aan Allah toebehoort. En degenen die naast Hem helpers nemen (zeggende): “wij aanbidden hen slechts, opdat zij ons nader tot Allah zullen brengen”………...) [39:3]

Allah bracht de waarheid over deze tussenpersonen aan het licht, verduidelijkend dat zij noch de mogelijkheid hebben om het goede of het kwade te brengen, noch dat zij zichzelf ook maar op enigerlei wijze ergens in kunnen voorzien. Het zijn slechts scheppingen zoals diegenen die hen aanbidden.

Allah (I) zegt: (Voorwaar degenen die jullie naast Allah aanroepen zijn dienaren, net zoals jullie. Roep hen dan aan en laat hen jullie (smeekbeden) verhoren, als jullie waarachtig zijn. [7:194]

Islam versterkte de bewustwording van de directe band tussen Allah. Deze relatie is gestoeld op het alleen in Hem geloven en het zich alleen tot Hem wenden voor behoeften, berouw, hulp en steun, zonder daarbij de bemiddeling te zoeken van tussenpersonen. Als iemand een zonde begaat, dan heft hij zijn handen in de lucht en stelt zich nederig op jegens Zijn Heer Allah alleen, vergiffenis zoekend van Hem, waar en wanneer het ook maar mag zijn.

Allah (I) zegt: (En wie iets slechts verricht of zichzelf onrecht aandoet, en daarna Allah om vergeving vraagt, hij zal Allah Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol aantreffen.) [4:110]

Er is geen ‘raad van geestelijken’ in de Islam die zaken verboden kan verklaren of juist toegestaan, op basis van wat men denkt. Niemand  heeft het recht om anderen te vergeven voor de zonden die zij jegens Allah begaan hebben, en niemand heeft het recht zichzelf als de vertegenwoordiger van Allah jegens Zijn slaven te beschouwen, en op deze wijze nieuwe wetten uit te vaardigen in de religie, en vastgelegde geloofsbeginselen te veranderen, of om zonden te vergeven, en het Paradijs te garanderen voor wie men dat wil. Het recht op al deze dingen ligt exclusief bij Allah.

Bij het uitleggen van het volgende vers: (Zij (d.w.z. de Joden en de Christenen) namen hun rabbijnen en hun priesters als goden (ter aanbidding aan) naast Allah.) [9:31]

gaf de Profeet (ﷺ‬) aan: ”Zij (de Christenen en de Joden) aanbaden ze niet in de vorm van het naar hen bidden, maar als de priesters en rabbijnen iets toegestaan verklaarden, dan achtten ze het toegestaan en als zij het niet toegestaan verklaarden, dan achtten de mensen het niet toegestaan.”  [at-Tirmidhi]

G) De religie van de Islam heeft bepaalde rechten aan elk individu gegeven, ieder met betrekking tot diens verschillende rol in de maatschappij. Dit om te verzekeren dat het leven soepel en op de beste wijze verloopt, opdat iedereen optimaal voordeel kan behalen uit de religie. Ouders, kinderen, familie, buren, vrienden, etc. iedereen heeft specifieke rechten voorvloeiend uit de Islam.

Allah (I) zegt: (En aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe en behandel de ouders op een goede wijze (evenals ) de verwanten de wezen, de behoeftigen, de naaste buur, de naaste metgezel, de behoeftige reiziger en wat jullie rechterhand bezit ( d.w.z. de slaven). Waarlijk Allah houdt niet van degene die zich verwaand en hooghartig opstelt.) [4:36]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Benijd elkaar niet, prijs een artikel niet aan of bied geen hoger bod, als je niet van plan bent om het te kopen, haat elkaar niet, keer elkaar de rug niet toe (d.m.v. het verbreken van de banden), en laat niemand van jullie aanbieden om iets te verkopen voor een lagere prijs dan die waarvoor hij weet dat zijn broeder bezig was om een deal te sluiten. Wees slaven van Allah en broeders van elkaar. De Moslim is de broeder van een andere Moslim; hij is niet onrechtvaardig tegen hem en hij verraadt, bedriegt en kleineert hem niet. Vroomheid en Godsbesef (taqwah) is hier,” driemaal wijzend naar zijn hart. “Het is kwaad genoeg als een persoon zijn moslimbroeder kleineert. Het is verboden om te overschrijden in de zaken van de Moslim: diens bloed, rijkdom en eer.” [Muslim]

De Profeet (ﷺ‬) heeft ook gezegd: “Niemand van jullie gelooft werkelijk tot hij voor zijn broeder liefheeft wat hij voor zichzelf liefheeft.” [al-Bukhari]

Zelfs diegenen die vijandig staan ten opzichte van de Islam hebben rechten. Abu Azeez bin Umair de broer van Mus‘ab bin Umair zei:  “Ik was gevangen genomen tijdens de slag bij Badr. De Profeet (ﷺ‬) zei:  ‘Behandel de gevangen goed.’ Ik was bij een groep van de Ansaar [9], en wanneer zij hun lunch en diner aten, gaven ze zichzelf dadels en mij brood[10], …………...” [at-Tabaraani]

De religie van de Islam geeft zelfs dieren bepaalde rechten.

Toen de Profeet (ﷺ‬) langs een uitgemergelde kameel liep, zei hij: “Vrees Allah met betrekking tot deze dieren, [een schepping] die niet kunnen spreken om dingen duidelijk te maken. Als je ze berijdt, behandel ze dan dienovereenkomstig ( door ze sterk en fit te maken hiervoor), en als je ze eet, behandel ze dan dienovereenkomstig (door ze vet en gezond te maken).” [Abu Dawood]

Islam heeft in haar wetten bepaalde rechten neergelegd, die individuen dienen te geven aan een groep en andere rechten die een groep dient te geven aan een individu. Het individu dient de belangen van de groep in het achterhoofd te houden, en de groep dient de belangen van het individu in acht te nemen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De gelovigen zijn als een stevig gebouw, elk (steen) verstevigt de andere,” en toen deed hij zijn handen in elkaar en verstrengelde zijn vingers. [al-Bukhari]

Als beide soorten belangen met elkaar in tweestrijd zijn, dan dient het belang van de groep te gaan boven het belang van het individu: bijvoorbeeld,  een huis dat op het punt staat in te storten moet afgebroken worden omdat het gevaarlijk is voor de passanten, en de eigenaar dient zijn verlies vergoed te krijgen.

[10] Islam is de religie van erbarmen, liefde en compassie, en het verbiedt hardvochtigheid.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De Meest Barmhartige laat Zijn Genade zien aan diegenen die genade laten zien. Wees genadevol jegens degenen op aarde, en jij zult genade ontvangen van Degene boven de hemelen. De baarmoeder is afgeleid van Mijn Naam Ar-Rahman. Wie ook maar de banden van de verwantschap aanhoudt, Allah zal genadevol jegens hem blijven, maar wie ook maar deze banden verbreekt, hij zal geen Genade van Allah ontvangen. ” [at-Tirmidhi]

Genade in de religie van de Islam is niet gelimiteerd tot mensen: maar ook dieren vallen eronder. Een vrouw ging de hel in omdat ze een kat martelde. De Profeet (ﷺ‬) zei: “Een bepaalde vrouw zal de hel binnengaan, als gevolg van haar wrede gedrag jegens een kat. Ze bond hem vast en gaf hem geen eten en drinken, sloot hem op en liet hem ook geen mogelijkheid om zelf insecten (en andere dingen ) van de aarde te eten” (Bukhari & Muslim)

Vriendelijk en genadevol zijn voor dieren is een middel om in het Paradijs te geraken. De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:  Er was een man op reis in de wildernis en hij werd extreem dorstig. Hij zocht naar water en vond een bron en was in staat om naar de bodem van de bron te gaan om het water te halen. Omdat hij niets had om de bodem te bereiken, waar het water was, was het erg moeilijk voor hem om beneden te komen maar uiteindelijk lukte het en kon hij zijn dorst lessen en kwam weer uit de bron. Toen hij boven kwam zag hij een hond met uitgestrekte tong vanwege ernstige dorst. De man dacht bij zichzelf: ‘deze hond lijdt zeker aan hetzelfde probleem als ik, vanwege zijn erge dorst .’ Vervolgens ging de man weer naar beneden in de bron, waarbij hij een van zijn schoenen tussen zijn tanden geklemd had, hij vulde de schoen met water en bracht deze naar boven naar de dorstige hond, de hond dronk en ging weg. Allah, de Almachtige, waardeerde de handeling van de man en heeft hem al zijn voorgaande zonden vergeven.” Iemand uit het publiek, die het verhaal van de Profeet (ﷺ‬) hoorde, vroeg, ‘O Boodschapper van  Allah! Worden we beloond voor het aardig zijn en erbarmen hebben voor dieren ?” Allah’s Boodschapper (ﷺ‬) verzekerde: “Waarlijk er is een gezegende beloning voor het aardig zijn en erbarmen hebben met elk levend wezen dat een vochtige lever heeft.”   (Bukhari)

Als dit de barmhartigheid en vriendelijkheid jegens dieren was, wat dan te denken van het menselijk wezen, dat een rang, eer en respect is gegeven boven alle andere schepselen van Allah’s Schepping?  De Alwetende en Almachtige Allah die de mens boven alle anderen eerde, somt Zijn Geschenken aan de mensheid ondermeer als volgt op : (En voorzeker Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het land en de zee gedragen. En Wij voorzagen hen van de goede zaken. En Wij hebben hen ver boven velen (anderen) onder degenen die Wij hebben geschapen verkozen.)   (17:70)

 [11] Islam staat geen celibaat, kloosterleven en het afwijzen van wereldlijke toegestane geneugten toe.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Maak de dingen niet moeilijk voor jullie zelf, zodat dingen niet moeilijk voor jullie worden, want voorwaar een volk maakte dingen moeilijk voor henzelf en Allah maakte de dingen moeilijk voor hen, en dit is wat is overgebleven van hun plaatsen van aanbidding en huizen.” Toen reciteerde hij het vers:

(En het celibaat daarentegen, hebben zij verzonnen, Wij hebben hun dit niet voorgeschreven. Zij deden dit slechts, strevend naar het welbehagen van Allah. Maar zij waakten er niet op de juiste manier over.) [57:27] [11]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Eet, drink, en geef in liefdadigheid zonder daarmee de grenzen te overschrijden vanwege trots en ijdelheid. Voorwaar Allah houdt ervan om de sporen te zien van Zijn Gulheid op Zijn slaaf.” [al-Haakim]

Tezelfdertijd  staat de Islam niet toe dat een persoon zich overgeeft aan het materialistische leven of geheel in beslag genomen wordt door zijn verlangens en vermaak, zonder enige richtlijnen. Het is meer een religie van gematigdheid die het leven van het individu plaatst tussen deze wereld en de volgende, elke van deze aanvullend aan elkaar makend.

Het draagt een persoon op dat deze balanceert tussen de vereisten van diens lichaam en ziel. Bijvoorbeeld, als een Moslim druk bezig is om aan de eisen van zijn dagelijks leven te voldoen, dan draagt de Islam hem op om aan de eisen van zijn ziel, (door middel van aanbidding), te voldoen.  

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, als er op de vrijdag wordt opgeroepen tot het gebed, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie (het maar) wisten!) [62:9]

En vervolgens, wordt de moslim, die bezig is in zijn onderhoud te voorzien, er weer aan herinnerd dat hij zijn materiële behoeften en onderhoud niet moet negeren.

Allah (I) zegt: (En wanneer het gebed is volbracht, verspreid jullie dan op de aarde, en zoek de gunst van Allah. En gedenk Allah veelvuldig opdat jullie succesvol zullen zijn .) [62:10]

Islam prijst diegenen die het goede vergaren van de beide aspecten van het leven.

Allah (I) zegt: (Mannen die niet door handel noch verkoop afgeleid worden van het gedenken van Allah, (en) van het onderhouden van het gebed (en) van het afdragen van de zakaat. Zij vrezen een dag waarop de harten en het zicht zich zullen omdraaien.) [24:37]

Islam heeft de rechten van de ziel, het lichaam en het intellect behouden, zoals toegewezen in de Shari'ah, en is in geen enkel opzicht extreem. De Moslim wordt opgedragen om zichzelf te beschermen en alle regels in acht te nemen bij alles wat hij doet, want, zoals de woorden van  Allah aangeven: 

(Wie goed doet ter grootte van een mosterdzaadje (gewicht van een atoom), zal het zien. En wie slecht doet ter grootte van een mosterdzaadje (gewicht van een atoom) zal het zien.) [99:7-8]

Hij moet zijn lichaam niet de toegestane wereldlijke pleziertjes onthouden, of dat nu voedsel, drinken, kleding, huwelijk of werk betreft.

Allah (I) zegt : (Zeg (o Mohammed(ﷺ‬)) Wie heeft de fraaie kleren die Allah voor Zijn dienaren ter beschikking heeft gesteld en de reine zaken van het levensonderhoud, verboden?” ) [7:32]

Islam heeft alleen vieze en schadelijke dingen verboden, ongeacht of deze nu schade toebrengen aan de geest, lichaam, rijkdom of de maatschappij; want de menselijke ziel is geschapen door Allah (I), en Hij heeft ze opvolgers op de aarde gemaakt om Hem te aanbidden en Zijn Wetten toe te passen. Niemand heeft het recht om dit te vernietigen of tot een einde te brengen, behalve daar waar de Islam hem dat recht uitdrukkelijk toekent. Allah heeft een passend en compleet lichaam voor deze ziel geschapen opdat hij de bevelen van Allah kan opvolgen, met betrekking tot aanbidding, rechten en andere verplichtingen, alsook om deze wereld te ontwikkelen.

Allah (I) zegt: (Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste gestalte geschapen.) [95:4]

Vanwege deze reden, heeft Allah (I) ons opgedragen om dit lichaam te beschermen en er voor te zorgen met inachtneming van de richtlijnen die neergelegd zijn in de Religie. En daarom bevat de Islam ondermeer het volgende in haar wetten:

A) Reiniging: Allah (I) zegt: (Waarlijk, Allah houdt van degenen die veelvuldig berouw tonen en Hij houdt van degenen die zichzelf reinigen.) [2:222]

Allah heeft de wuduh (rituele reiniging) als voorwaarde gesteld voor het geldig zijn van het gebed dat de Moslim vijf keer per dag verricht.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Geen gebed zal geaccepteerd worden zonder wuduh, en geen liefdadigheid zal geaccepteerd worden als de inkomsten uit niet toegestane bronnen komen.” [Muslim]

Allah (I) heeft een complete wassing opgedragen na ejaculatie of seksuele gemeenschap, zie Zijn  (I) woorden hieronder:

(.....En als jullie in staat van djanabah zijn, reinig dan jullie zelf…………of als jullie gemeenschap hebben gehad met de vrouwen….........) [5:6]

Allah heeft de grote wassing zeer aanbevelenswaardig gemaakt als er gezamenlijke daden van aanbidding worden gedaan, zoals het Jumuah gebed, de Eid gebeden en bij de Hajj en Umrah (de grote en kleine bedevaart).

B) Door de hygiëne te bewaren, wat als volgt wordt gedaan:

1.                        Het wassen van de handen voor en na maaltijden en het spoelen van de mond na de maaltijd. De Profeet  (ﷺ‬) heeft gezegd: “als iemand na het eten iets tussen zijn tanden vindt, laat het hem verwijderen, en als er nog iets in je mond zit, slik het dan door. Diegene die dat doet, het is beter voor hem, en wie het niet doet, het is niet erg.” [Abu Dawood]

2.                        Het schoonhouden van de mond en tanden. De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: Als het niet was vanwege het feit dat ik mijn natie zou overbelasten, dan had ik ze opgedragen de siwak (tanden’stokje’) te gebruiken voor elk gebed.”

[al-Bukhari & Muslim]

3.                        Het schoonmaken van die plaatsen die een broedplaats kunnen zijn voor bacteriën  en viezigheid. De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: “Er zijn vijf dingen die bij de natuurlijke zaken horen waarmee Allah de mens heeft geschapen: besnijdenis, het scheren van het schaamhaar, het plukken van de okselharen, het verkorten van de snor en het knippen van de nagels.” [al-Bukhari]

4.                        Alleen die dingen eten en drinken die puur, halal (toegestaan) en goed voor ons zijn’

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, eet van het goede waarmee Wij jullie hebben voorzien en wees Allah dankbaar, als jullie Hem daadwerkelijk aanbidden.) [2:172]

De religie heeft richtlijnen waarbij men kan genieten van de goede en pure dingen op een dusdanige wijze dat de gematigdheid in acht wordt genomen zonder in excessen te belanden, omdat dat slecht voor de gezondheid is.

Allah (I) zegt: (…en eet en drink maar verkwist niet. Voorwaar Hij houdt niet van de verkwisters.) [7:31]

De Profeet (ﷺ‬) legde uit hoe men zou moeten eten: “De mens vult geen vat erger dan zijn maag. Het is genoeg voor het kind van Adam om slechts een paar happen te nemen, waardoor zijn rug versterkt zal worden. Als je meer zou willen eten, dan een derde (van de maag) voor voedsel, een derde voor water, en een derde voor lucht.” [at-Tirmidhi & ibn Maajah]

5.                        Islam heeft het eten van alles dat vies of niet puur is, verboden, ongeacht of het voedsel of drinken is, zoals kadavers, bloed, zwijn, bedwelmende middelen, alcohol, drugs, sigaretten. Men moet op zijn gezondheid letten.

Allah (I) zegt: (Hij heeft jullie slechts de dode dieren, het bloed, het varkensvlees  en dat waarover (de naam van ) een ander dan Allah (tijdens het slachten) is genoemd, verboden. Maar wie door noodzaak gedwongen wordt zonder dat hij het wenst en niet overdrijft, op hem rust er geen zonde. Waarlijk, Allah is Meest vergevingsgezind, Meest Genadevol [2:173]

Allah (I) zegt ook: (O jullie die geloven, de alcoholhoudende dranken, het gokken, de afgodsbeelden en al-azlaam (pijlen gebruikt voor geluk of een beslissing) zijn slechts onreinheden behorende tot het werk van de satan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zullen zijn. De satan wil slechts vijandschap en haat tussen jullie veroorzaken door middel van de alcoholhoudende dranken en het gokken, en jullie afhouden van het gedenken van Allah en het gebed. Zullen jullie er dan niet mee ophouden ?) [5:90-91]

6.                        Het deelnemen aan heilzame sporten, zoals worstelen. De Profeet (ﷺ‬) heeft zelf eens met een man, genaamd Rakaanah, geworsteld. [al-Haakim]

Andere heilzame sporten zijn ondermeer: zwemmen, paardrijden en boogschieten. ‘Umar ibn al-Khattaab (t), de tweede Kalief en een van de naaste metgezellen van de Profeet (ﷺ‬), heeft gezegd: “Leer je kinderen boogschieten, zwemmen en paardrijden.”

7.                        Het zoeken naar genezing als we ziek worden.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar Allah heeft zowel de ziekten als de genezing geschapen. Voor elke ziekte is er een genezing, maar zoek de genezing niet in het harame (verbodene).” [Abu Dawood]

8.                        Het beveelt ons dat we de aanbidding verrichten. Daden van aanbidding voeden de ziel. Een ziel die niet gevoed wordt met daden van aanbidding verkeert in doodsangst.

Allah (I) zegt: (Dat zijn degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen) [13:28]

Islam beschouwt het verwaarlozen van de behoeften van het lichaam en het ontzeggen van de rechten hiervan, zoals rust, voeding en huwelijk, als een zonde.

Anas bin Malik (t) heeft gezegd: “Drie mannen kwamen naar de huizen van de vrouwen van de Profeet (ﷺ‬) en deden navraag over de daden aanbidding gedaan door de Profeet (ﷺ‬). Toen men hen hierover informeerde, dachten zij dat dit onvoldoende zou zijn voor hen en zeiden, “Wie zijn wij in vergelijking met de Profeet (ﷺ‬) want waarlijk Allah heeft hem zijn vroegere en toekomstige zonden vergeven.” Een van hen zei, “Wat mij betreft, ik zal de hele nacht bidden.” Een ander zei, “Ik zal elke dag vasten zonder rust te nemen,” en de ander zei, “Ik zal wegblijven bij vrouwen en zal nooit trouwen.” Toen de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) arriveerde en hoorde wat zij gezegd hadden, zei hij, “Zijn jullie de mensen die zus en zo zeiden ?  Wat mijzelf betreft, bij Allah, ik ben werkelijk het meest vroom en degene die Allah het meest vreest van jullie, en ik vast en eet, ik bid en slaap en ik trouw vrouwen. Een ieder die iets anders wenst dan mijn sunnah, hoort niet bij mij.”           [al-Bukhari]

[12] Islam is een Religie die de mensen aanmoedigt om kennis te zoeken.

Allah (I) zegt: (Zeg: Zijn degenen die weten gelijk aan degenen die niet weten?) [39:9]

Islam spreekt met misprijzen over onwetendheid en de onwetenden.

Allah (I) noemt in de Qur'an dat Musa zei: (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah dat ik tot de onwetenden zal behoren.) [2:67]

Er zijn verschillende soorten kennis die verplicht zijn voor de Moslim om te leren; Hierbij hoort de kennis die nodig is voor het dagelijkse leven van een Moslim, wereldlijke en religieuze zaken. Andere soorten van kennis worden verondersteld een collectieve verplichting te zijn (i.e. als iemand hierover leert, dan zal de zonde van, er geen kennis van nemen, niet de gehele gemeenschap betreffen).

Allah heeft Zijn Profeet (ﷺ‬) niet opgedragen om meer van dit leven te verlangen behalve kennis.

Allah (ﷺ‬) zegt: (…En zeg: ‘Mijn Heer, vermeerder mijn kennis’.) [20:114]

Geleerden en het opdoen van kennis staan bij de Islam in hoog aanzien.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Hij is niet van mijn volgelingen, degene die niet zijn ouderen respecteert, noch genadevol is jegens de kinderen, noch een geleerde recht doet.” [at-Tirmidhi]

Islam heeft geleerden een hoge status geschonken.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De voortreffelijkheid van een geleerde boven een gelovige is zoals mijn uitmuntendheid boven de minste van jullie.” [at-Tirmidhi]

Om kennis te verspreiden en aan te moedigen dat kennis wordt gezocht, beschouwt de Islam het zoeken naar, leren van en het doorgeven van kennis een soort van streven waarvoor een persoon een beloning ontvangt en een pad dat leidt naar het Paradijs.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die zoekt naar kennis wordt geacht met jihad bezig te zijn tot hij terugkeert.” [at-Tirmidhi]

Hij (ﷺ‬) heeft ook gezegd: “Diegene die zich bevindt op het pad van het zoeken naar kennis, daarvoor zal Allah een pad naar het Paradijs makkelijk maken. Er is geen groep die in de moskee bijeenkomt om het Boek van Allah te reciteren en te bestuderen, dan dat er vrede en rust op hen neerdaalt, zij zijn omwikkeld met genade, de engelen omcirkelen hen en Allah noemt hen bij degenen die bij Hem aanwezig zijn. Degene wiens daden hem beletten (om het Paradijs te betreden] zijn afkomst zal hem niet kunnen helpen [op de Dag des Oordeels].” [Muslim]

Islam moedigt niet alleen het zoeken naar religieuze kennis aan, maar alle vormen van heilzame kennis. Dit wordt beschouwd als een collectieve plicht die rust op de Moslim natie en wordt beschouwd als een daad van aanbidding. Allah (I) zegt:

(Heb je niet gezien dat Allah water uit de hemel neer zond, waarmee Wij vruchten in verschillende kleuren voortbrachten ? En onder de Bergen zijn er  strepen, wit en rood, de kleuren hiervan verschillen en (anderen zijn weer) pikzwart, En onder de mensen, de schepsels (die zich op aarde voortbewegen) en het vee (zijn er sommige die) ook verschillende kleuren (hebben). Het zijn slechts diegenen met kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen. Voorwaar Allah is Almachtig, Meest Vergevingsgezind.) [35:27-28]

Deze verzen roepen de mens op om te overpeinzen en na te denken; en dat zou weer moeten leiden tot het bevestigen van het bestaan van een Schepper die alle dingen geschapen heeft, het zegt ons ook dat we ons voordeel kunnen doen met alles dat Allah in dit universum heeft geplaatst. Het lijdt geen twijfel dat degenen die opgeroepen worden na te denken in deze verzen, niet de geleerden zijn van de religie alleen, maar het omvat ook geleerden op andere gebieden die op deze wijze in staat worden gesteld om de geheimen die Allah in dit universum heeft geplaatst, te kunnen ontdekken.

Een voorbeeld: men leert hoe de wolken worden gevormd en hoe de regen valt via de wegen van schei- en natuurkunde. Op gelijke wijze, leert men hoe planten, fruit en gewassen groeien via de kennis van de landbouwkunde, men leert over bergen via geologie, en men leert over de menselijke vorm van mensen en dieren door genealogie. 

[13] De religie van de Islam moedigt de mensen aan om continu hun daden en acties te overdenken. En dit op zijn beurt zorgt er weer voor dat de Moslim zijn uiterste best doet om dat te vermijden wat Allah (I) boos maakt.

Moslims weten heel goed dat Allah hen ziet en Weet wat zij doen, en dus doen ze wat hen opgedragen is en blijven weg bij het onwettige. Als een Moslim afziet van diefstal, dan doet hij dat vanwege zijn vrees voor Allah, niet omdat hij de mensen vreest. Islam brengt harmonie tussen de uiterlijke en innerlijke acties van de mens.

Allah (I) zegt: (En of jij (o. Mohammed) hardop spreekt (of zacht) waarlijk, Hij (Allah) kent het geheim en dat wat meer verborgen is.) [20:7]

Profeet Mohammed (ﷺ‬) omschreef Ihsaan[12]als: “…om Allah alleen te aanbidden alsof je hem kunt zien. Zelfs als je hem niet kunt zien, dan ziet Hij jou.” [al-Bukhari]

Het in de gaten houden van je handelingen en daden is het resultaat van de volgende geloofspunten:

A)                     Het geloof dat Allah de Enige is die het waard is om aanbeden te worden. Hij is perfect in alle opzichten; Hij heeft weet van alles wat er speelt in dit universum, en niets gebeurt zonder dat Hij dat wil. Allah (I) zegt:

(Hij weet wat er in de aarde gaat en wat eruit voortkomt en (Hij Weet) wat er uit de Hemel neerdaalt en wat ernaar opstijgt. En Hij is met jullie waar jullie je ook bevinden. En Allah is alziend over wat jullie doen) [57:4]

Zijn Kennis overtreft alle materiële en tastbare zaken en dingen. Hij kent de gevoelens en fluisteringen van de ziel.

Allah (I) zegt: (En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert. En Wij staan dichterbij hem dan zijn halsslagader.) [50:16]

B) Te geloven dat Allah alle mensen weer tot leven wekt op de Dag des Oordeels.

Allah (I) zegt: (Degenen die niet geloven beweren dat zij niet opgewekt zullen worden. Zeg (o Mohammed) “Welzeker, bij Mijn Heer! Jullie zullen zeker worden opgewekt. Vervolgens zullen jullie zeker bericht worden over dat wat jullie deden. En dat is gemakkelijk voor  Allah.) [64:7]

C) Te geloven dat elk individu verantwoordelijk gehouden zal worden voor alles wat hij heeft gedaan. Allah (I) zegt:

(…En geen enkele lastendrager zal de lasten van een ander dragen.”) [6:164]

Elke persoon zal verantwoordelijk worden gehouden voor Allah, voor alles wat men deed of zei, ongeacht hoe klein deze acties geleken mogen hebben, zowel het goede als het kwade. Men zal beloond worden voor de goede daden en gestraft worden voor de zonden.

Allah (I) zegt: (Wie goed doet ter grootte van een mosterdzaadje (of het gewicht van een kleine mier) zal het zien. En wie slecht doet ter grootte van een mosterdzaadje (of het gewicht van een kleine mier) zal het zien) [99:7-8]

D) De gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Boodschapper gaat voor alles.

Allah (I) zegt: (Zeg: Als jullie vaders, jullie zonen, jullie broers, jullie vrouwen, jullie verwanten, de bezittingen die jullie verworven hebben, de handel waarvan jullie verlies vrezen en de woningen die jullie behagen, geliefder zijn bij jullie dan Allah en Zijn Boodschapper en (geliefder) dan het strijden op Zijn Weg, wacht dan tot Allah met Zijn Bevel komt. En Allah leidt het verdorven volk niet.) [9:24]

[14] In de Islam, wordt de beloning van goede daden vermenigvuldigd, terwijl dat niet geldt voor de slechte daden.

Allah (I) zegt: (Wie met een goede daad komt, voor hem is er het tienvoudige daarvan (aan beloning) En wie met een slechte daad komt, hij wordt slechts vergolden met het gelijke daaraan. En er zal hen geen onrecht worden aangedaan.)   [6:160]

Een persoon wordt al beloond voor het enkele voornemen om iets goeds te doen, zelfs als men dit niet opvolgt met de beoogde daad. Bovendien, zal een Moslim, als hij van plan is om een slechte daad te begaan, maar hij het niet doet uit vrees voor Allah, beloond worden vanwege het niet doen uit vrees voor Allah.

De Profeet saws vermeldde dat Allah heeft gezegd[13]:

“Als Mijn slaaf iets slechts doet, schrijf het dan niet op als een slechte daad tot hij het doet. Als hij het doet, schrijf dan slechts één zonde op, en als hij het niet doet vanwege Mij, schrijf dan een goede daad op. Als hij iets goeds van plan is, maar het niet uitvoert, schrijf dan één goede daad voor hem op. Als hij het doet, schrijf dan de beloning op tot aan het zevenhonderdvoudige van deze daad.”   [al-Bukhari]

Sterker nog, het vervullen van iemands toegestane verlangens wordt gezien als een handeling van aanbidding, als iemands intentie correct is. Als een persoon eet of drinkt om zijn lichaam gezond te houden, of om in het onderhoud te kunnen voorzien voor zijn familie en anderen die van hem afhankelijk zijn, dan wordt dat gezien als een daad van aanbidding en hij zal dienovereenkomstig beloond worden.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Als iemand aan zijn familie uitgeeft, daarbij de beloning van Allah zoekend, dan zal dit voor hem als liefdadigheid gelden.” [al-Bukhari]

Alle handelingen die een Moslim verricht, zelfs het hebben van een goede intentie, wordt gezien als liefdadigheid.

De Profeet(ﷺ‬) heeft gezegd: “'Ieder Moslim moet in liefdadigheid geven.' Zij (zijn Metgezellen ) zeiden: ‘en als ze niets hebben om in liefdadigheid te geven?’ Hij antwoordde: ‘Hij zou moeten werken met zijn handen opdat hij er voordeel van heeft en (dan) in liefdadigheid kan geven.’ Zij zeiden: ‘En als hij onmachtig is’ Hij zei: ‘Dan zou hij een persoon die lijdt en in nood is, moeten helpen  Zij zeiden: ‘Als hij dat niet kan’. Hij zei: ’Hij zou het goede moeten gebieden.’ Zij zeiden: ‘En als hij dit niet doet.’ Hij zei: ‘Hij zou het kwade moeten vermijden en dat zal zijn liefdadigheid zijn.’ ”      [al-Bukhari]

[15] In de Islam, wordt de slechte daad die was opgeschreven, vervangen door een goede daad, als men oprecht berouw toont en zich sterk maakt om niet meer naar die slechte daad terug te keren.

Allah (I) zegt: (En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen noch de ziel doden die Allah verboden heeft (om te doden) behalve rechtmatig, noch ontucht plegen. En wie dat wel doet zal het slechte tegemoet gaan. De bestraffing zal voor hem vermeerderd worden op de Dag der Opstanding. En vernederd zal hij daarin voor eeuwig verblijven. Behalve wie berouw toont, gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden en Allah is Meest vergevingsgezind, Meest Barmhartig)   [25:68-70]

Dit geldt voor wat betreft de rechten van Allah. Voor wat betreft de rechten van de mensen op deze persoon, hen moet hun recht worden terug gegeven worden en hun vergeving moet worden gevraagd, als hun rechten geweld zijn aangedaan.

Islam richt zich tot het gezonde verstand van de zondaar en verlost ze van de verwarring door hen de mogelijkheid te geven om berouw te tonen en die zonde te verlaten.

Allah (ﷺ‬) zegt: (Zeg, O Mijn dienaren die buitensporig zijn geweest, tegenover zichzelf (door het begaan van zonden) , wanhoop niet aan de genade van Allah . Voorwaar Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle.) [39:53]

De Religie van de Islam heeft de weg naar berouw heel makkelijk gemaakt.

Allah (I) zegt: (En diegene die iets slechts verricht of zichzelf onrecht aandoet, maar hierna vergeving zoekt bij Allah:Hij zal Allah meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol aantreffen .) [4:110]

Dit wordt gezegd met betrekking tot de Moslims. Waar het de niet-Moslims betreft, die vervolgens de Islam accepteren als hun geloof, hun beloning zal verdubbeld worden, vanwege hun geloof in hun boodschappers alsook hun geloof in Mohammed (ﷺ‬).

Allah (I) zegt: (Degenen aan wie Wij Het Boek daarvoor gegeven hebben (d.w.z. vóór de Qur’an) zij geloven erin. En wanneer Het (d.w.z. De Qur’an ) aan hen wordt voorgelezen, zeggen zij: Wij geloven erin. Waarlijk het is de Waarheid van onze Heer. Voorwaar, wij waren hiervoor al moslims. Zij zijn degenen aan wie hun beloning twee keer wordt gegeven, omdat zij geduldig waren en het slechte met het goede weren, en omdat zij uitgegeven hebben van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien.) [28:52-4]

Daar komt nog bij, dat Allah alle zonden uitwist die men gedaan heeft voor het accepteren van de Islam. Toen ‘Amr ibn ul-‘Aas kwam om de Islam te accepteren, stelde hij de voorwaarde dat Allah al zijn zonden zou vergeven. Toen zei de Profeet (ﷺ‬) : “Weet je niet dat Islam alle zonden uitwist die men daar vóór heeft begaan?” [Muslim]

16] De Religie van de Islam garandeert dat haar volgelingen onophoudelijk beloningen ontvangen voor hun goede daden die zij tijdens hun aardse leven hebben verricht, zelfs nadat zij overleden zijn.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: ”Als iemand sterft, dan stopt hij met het ontvangen van de beloning voor zijn goede daden, behalve voor drie: een liefdadigheid die de mensen na zijn dood voordeel blijft brengen, nuttige kennis (die door wordt gegeven) en een vroom kind dat duah doet voor hem, richting Allah.” [Muslim]

De Profeet (ﷺ‬) heeft ook gezegd: ”Diegene die mensen oproept tot leiding (een goede daad) zal een beloning krijgen zo groot als de beloning van degenen die deze handeling zullen verricht, terwijl hun beloning er niet minder om wordt. Diegenen die de mensen uitnodigt naar een slechte daad (misleidt), hij zal dezelfde zonde verwerven als diegenen die de handeling zullen verrichten, terwijl hun zonden er niet minder om worden." [Muslim]

Dit is een van de redenen waarom een Moslim zijn best doet om de fouten in zijn maatschappij te proberen te hervormen en recht te zetten, door het doen van goede daden, het bevorderen van rechtschapenheid, en het bevechten van het kwade en de mensen hiervoor te waarschuwen.

[17] Islam is een religie die iemands gezonde verstand en gedachten in hoge mate respecteert   en de mens heeft opgeroepen dit ook als zodanig te gebruiken.

Allah (I) zegt: (Voorwaar in de hemelen en op de aarde bevinden zich zeker tekenen voor de gelovigen. En in jullie schepping en (in de schepping van) ieder schepsel dat zich op aarde voortbeweegt, bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat overtuigd is. En de afwisseling van de nacht en de dag en wat Allah aan levensonderhoud uit de hemel neer zendt, waarmee Hij de aarde na haar dood tot leven brengt en het van richting doen veranderen van de winden zijn tekenen voor een volk dat nadenkt ) [45:3-5]

Vele verzen in de Qur'an richten zich tot het intellect en moedigen de persoon aan tot nadenken. Vele malen zegt Allah in de Qur'an: (Begrijpen ze het niet?), (Reflecteren ze niet?), (Denken en overpeinzen ze niet?) Alhoewel er dus heel veel belang wordt gehecht aan het verstand, stelt Islam wel grenzen aan de omstandigheden en de wijze waarop het gebruikt dient te worden. Men zou alleen moeten reflecteren op de dingen die men kan begrijpen: fysieke, tastbare dingen en geen zaken die het ongeziene betreffen, dat is futiel en verspilling van energie.

Een van de logische redenen waarom de Islam het zuivere verstand hoog acht, is dat dat dan diegenen terechtwijst die blind anderen volgen zonder kennis of leiding.

Allah (I) zegt: (En wanneer er tot hen gezegd wordt: “Volgt wat Allah heeft neer gezonden”, zeggen zij: “Nee, wij volgen datgene waarop wij onze voorvaderen aantroffen”. Zelfs als hun voorvaderen niets begrepen en ook niet recht geleid waren ?) [2:170]

[18] De Religie van de Islam past naadloos op de fitrah: de natuurlijke staat van de mens, waarmee Allah hem geschapen heeft. En daarom is Islam niet in tegenstrijd met de menselijke natuur.

Allah (I) zegt: (…Allah's Fitrah (i.e. Islamitisch Monothëisme) waarmee Hij de mensen heeft geschapen. De schepping van Allah is niet te veranderen. Dat is de rechte godsdienst, maar de meeste mensen weten (het) niet.) [30:30]

Deze fitrah kan soms aangetast worden door externe factoren, en dat zorgt er voor dat de fitrah  van het correcte pad kan gaan afwijken.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Geen pasgeborene wordt geboren anders dan met de ware fitrah, maar zijn ouders maken hem een Christen, een Jood, of een Zoroaster.” [al-Bukhari]

Het is de religie die naar het Rechte Pad leidt.

Allah (I) zegt: (Zeg [O Mohammed (ﷺ‬)]: waarlijk mijn Heer heeft mij naar een recht pad geleid en een rechte godsdienst, de religie van Ibrahiem, die Hanief was. En hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders.) [6:161]

Niets in de Islam is in tegenstrijd met iemands zuivere verstand, integendeel, gezond verstand getuigt van de waarheid, toepasbaarheid en voordeel van de leerstellingen van de Islam. Al haar bevelen en verboden zijn rechtvaardig. Islam gebiedt niets, behalve op basis van een absoluut of relatief voordeel. Op gelijke wijze heeft het dingen verboden vanwege het feit dat deze slecht zijn, of omdat het slechte ervan het kwade overtreft. Dit feit wordt duidelijk als men de Qur'an en hadeeths van de Boodschapper (ﷺ‬) overdenkt.

[19] Islam bevrijdde de mensen van het aanbidden van dingen zonder of naast Allah, ongeacht of deze dingen nu Profeten, Engelen, of iets anders waren, en bracht ze naar het aanbidden

Of deze dingen nu profeten of gewone mensen waren of Allah alleen. Dit is bereikt door het feit te verankeren dat niemand voordeel of provisie kan bewerkstelligen of kwaad kan afweren, voor een ander, behalve Allah.  

Allah (I) zegt: (En zij namen naast Hem valse goden ter aanbidding aan, die niets hebben geschapen, maar zelf zijn geschapen. En zij zijn niet in staat om zichzelf te schaden of voordeel te brengen, noch zijn zij in staat om te doden, of (iets) tot leven te brengen of (uit de dood) op te wekken.) [25:3]

Alle zaken zijn in de Handen van Allah.

Allah (I) zegt (En als Allah jou met een kwaad treft , dan kan niemand het weg nemen behalve Hij. En als Hij het goede voor jou wil, dan kan niemand Zijn Gunst afweren. Hij treft daarmee wie Hij wil van Zijn dienaren. En Hij is de Meest Vergevingsgezinde. De Meest Genadevolle.) [10:107]

En dit is van betrekking op de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) ongeacht zijn status bij Allah. Als deze wetmatigheid op hem van toepassing is, dan is het uiteraard op anderen ook van toepassing.

Allah (I) zegt: (Zeg [O Muhammad (ﷺ‬)]: Ik ben niet in staat om mijzelf te schaden of te baten, behalve als Allah het wil. En als ik kennis had over het onwaarneembare, dan had ik het (verrichten van het) goede vermeerderd en dan zou het slechte mij niet treffen. Ik ben slechts een waarschuwer en een verkondiger van verheugende Tijdingen voor een volk dat gelooft) [7:188]

Islam heeft de mens bevrijd en verlost van stress, angst en verwarring door de oorzaken op te lossen; bijvoorbeeld:

Allah heeft de mensen verlost van de angst voor de dood, door te zeggen dat het een onvermijdelijk feit is en in de Handen van Allah.

Allah (I) zegt: (En er is geen ziel die sterft, behalve met de Toestemming van Allah, op een vastgesteld tijdstip.) [3:145]

Hoe de mens ook probeert te ontsnappen aan de dood… het zal hem overkomen.

Allah (I) zegt: (Zeg (tegen hem): Voorwaar, de dood waar jullie voor vluchten, waarlijk deze zal jullie treffen.) [62:8]

Allah (I) heeft de mensen bevrijd van de angst voor armoede en behoeftigheid.

Hij zegt: (En er is geen schepsel dat zich voortbeweegt op aarde of aan Allah is het onderhoud ervan, en er is geen schepsel op aarde, waarvan Hij de verblijfplaats en bewaarplaats niet kent. Alles staat in een duidelijk Boek geschreven) [11:6]

Waar het de angst voor ziekte of andere kwellingen betreft:

Allah (I) zegt: (Er treft (een plaats) op de aarde, of jullie, geen ramp, of het staat in een Boek (geschreven) voordat Wij het laten gebeuren, Voorwaar, dat is gemakkelijk voor Allah. Zodat jullie niet zullen treuren over wat aan jullie voorbij is gegaan en niet dolblij zijn met datgene wat aan jullie is gegeven. En Allah houdt van geen enkele verwaande hooghartige persoon.) [57:22-23]

Over schade vanuit de schepping, heeft de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd:

“Bescherm jullie zelf tegen het overschrijden van de grenzen van Allah, en Allah zal jullie veilig houden. Bescherm jullie zelf tegen overschrijding van de grenzen van Allah en Hij zal jullie leiden en jullie beschermen tegen de moeilijke dingen van deze wereld en het Hiernamaals. Gedenk Allah in gemakkelijke tijden, en Hij zal jullie gedenken in moeilijke tijden. Als je vraagt, vraag aan Allah, en als je hulp zoekt, zoek hulp bij Allah. Alles wat plaats zal vinden is opgeschreven. Als mensen proberen je enig voordeel te bieden, wat Allah niet voor je heeft voorzien, dan zullen zij nooit in staat zijn om dat te doen. En als mensen proberen je kwaad te doen met iets dat Allah niet voor je heeft voorzien, dan zullen ze nimmer hiertoe in staat zijn. Als je in staat bent om dit geduldig te verdragen, met zekerheid, doe dat dan. Als je dit niet kunt, wees dan in ieder geval geduldig, want zo te zijn bij dingen die je verafschuwt, leidt tot veel goeds. Weet dat de overwinning wordt bereikt door geduld en dat na smart verlichting komt en tijdens moeilijkheden komt gemak.”   

  [al-Haakim]

[20] Islam is een religie die gematigdheid oplegt, zowel in religieuze als in aardse zaken.

Allah (I) zegt: (En zo maakten Wij jullie tot een gematigde gemeenschap, opdat jullie getuigen zijn voor de mensen, en opdat de Boodschapper (Mohammed (ﷺ‬)) getuige is voor jullie.) [2:143]

Het is een religie van gemak.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Allah heeft me niet gezonden om dingen moeilijk, obstinaat en inflexibel te maken, maar Hij zond me als een leraar en om dingen makkelijk te maken”. [Muslim]

Haar leerstellingen dragen Moslims op om alle zaken makkelijk te maken wanneer dat maar kan.

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: “Geef de goede berichten en maak de dingen niet moeilijk voor de mensen: maak ze in plaats daarvan makkelijk en niet moeilijk.” [Muslim]

Het is een religie van tolerantie en vriendelijkheid. A'ishah  de vrouw van de Profeet (ﷺ‬) zei dat een groep Joden bij de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) langsliep en heeft gezegd:

“Dood zij met jou.” A'ishah  antwoordde, “en moge de dood en vervloekingen met jullie zijn.” Zij zei: “De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei, ”Rustig O A'ishah. Waarlijk Allah houdt van vriendelijkheid in alle zaken.“ Ik zei, “O Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heb je niet gehoord wat zij zeiden?“ De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) antwoordde, ”Ik heb al gezegd, ‘En op jullie.’”    [al-Bukhari]

Het is een Religie die het welbevinden van alle mensen zoekt. De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:

“De beste mensen bij Allah zijn diegenen die anderen het meeste voordeel brengen. De beste daden bij Allah zijn degene die een andere Moslim plezier bezorgen, hem wat verlichting brengen, een schuld afbetalen, of iemands honger wegnemen. Dat ik met een Moslim ‘meega’ bij het vervullen van zijn noden, is mij meer geliefd dan dat ik mijzelf opsluit in devotie in een moskee gedurende een maand. Diegene die zijn boosheid bedwingt, daarvan zal Allah zijn privé zaken verborgen zal houden. Diegene die zijn kwaadheid onderdrukt terwijl hij bij machte is om wraak te nemen, daarvan zal Allah zijn hart vervullen met plezier op de Dag der Wederopstanding. Diegenen die met zijn Moslim broeder ‘meegaat’ om zijn noden te ledigen totdat deze noden geledigd zijn, Allah zal zijn voeten standvastig maken op een dag waarop de voeten zullen wegglijden. Waarlijk slechte manieren bederven de daden van iemand zoals azijn dat doet met honing.” [at-Tabaraani]

Het is een religie van gematigdheid, niet van ongemak.

Allah (I) zegt: (Allah belast geen ziel boven haar vermogen. Zij zal beloond worden voor dat wat zij heeft verworven, en zij zal gestraft worden voor dat wat zij heeft verworven.) [2:286]

Alle geboden van de Islam zijn gebouwd op dat principe.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Wat Ik jullie heb verboden, vermijd dat. En wat ik jullie heb opgedragen, doe zoveel als mogelijk is, want waarlijk degenen voor jullie werden vernietigd vanwege hun aanhoudend vragen stellen en het van mening verschillen met hun profeten.”     [Muslim]

Het beste bewijs voor dit gegeven is het verhaal van de metgezel die naar de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) kwam en zei: “'O Boodschapper van Allah (ﷺ‬) Ik ben vernietigd!' Hij zei, 'Wat is er aan de hand met hem?' De metgezel zei, 'Ik heb gemeenschap gehad met mijn vrouw terwijl ik aan het vasten was.' De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd, Ben je in staat een slaaf vrij te laten?' Hij antwoordde ontkennend. De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei, ' Ben je in staat om twee aaneengesloten maanden te vasten?' Hij antwoordde ontkennend. De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei, ' Ben je in staat om 60 arme mensen te voeden?' Hij antwoordde ontkennend. De Profeet (ﷺ‬) wachtte even, en terwijl we daar zo waren, kwam er iemand langs met een doos dadels,een soort van het type geweven van dadel palmen. Hij(de Boodschapper ﷺ‬) zei, ‘Waar is degene die wat vroeg?’  De man antwoordde, ‘Hier ben ik.’ Hij zei, ‘Neem dit en geef het als liefdadigheid.’ En toen zei de man, ‘Moet ik het als liefdadigheid geven aan iemand die armer is dan ik, O Boodschapper van Allah (ﷺ‬)? Bij Allah, er is geen familie in Medina die armer is dan mijn familie.’ De Profeet (ﷺ‬) lachte [glimlachte] totdat zijn tanden te zien waren en zei, ‘Voed je familie.’ ” [al-Bukhari]

Alle geboden en daden van aanbidding in de Islam zijn neergelegd volgens de mogelijkheden van een persoon; een persoon wordt nooit zwaarder belast dan hij aan kan. Een Moslim kan soms zelfs ontzien worden bij het uitvoeren van deze geboden en daden van aanbidding, zoals zal worden gedemonstreerd in de onderstaande zaken:

a. Een van de pilaren van het gebed is om het staand te verrichten als men daartoe in staat is. Als een Moslim het niet staand kan verrichten, dan mag hij gaan zitten, als hij dat niet kan, dan mag hij het liggend op zijn zij verrichten. Als men zelfs dat niet kan, dan kan men het uitvoeren middels gebaren.  

b. Als iemand niet het minimale vereiste bedrag in zijn bezit heeft om de verplichte liefdadigheid (zakat) af te dragen, dan hoeft hij helemaal geen zakat af te dragen. In tegendeel, als hij behoeftig of arm is, dan heeft hij recht op een aandeel in de zakat.

c. Moslims hoeven niet te vasten als zij ziek zijn. Vrouwen hoeven niet te vasten als zij zwanger, of zogend zijn, of als zij ongesteld zijn, of na het baren van het kind, gedurende de periode dat zij nog ‘nabloeden’. 

d. Men hoeft de hadj niet te doen als het fysiek of financieel niet kan.

Allah (I) zegt: (En het is de mensen verplicht gesteld om voor Allah de hadj naar het Huis (Ka’abah) te verrichten, voor wie in staat is daarnaar toe te gaan.) [3:97]

Als iemand vreest te sterven van honger of dorst , dan is het voor hem toegestaan om, in zijn noodzakelijke behoefte te voorzien, en dus zelfs dingen te eten en drinken die normaal verboden zijn, (varkensvlees of alcohol bijv.) maar wel slechts net zoveel als nodig is om hem te doen laten overleven.

Allah (I) zegt: (Maar wie door noodzaak gedwongen wordt, zonder dat hij het wenst, en niet overdrijft, op hem rust geen zonde.) [2:173]

 [21] De religie van de Islam respecteert alle goddelijke religies in hun ongewijzigde vorm en verplicht de Moslims om daar ook in te geloven en alle Boodschappers te respecteren en lief te hebben en de boodschappen te respecteren die zij met zich meebrachten.

Allah (I) zegt: (Waarlijk, degenen die niet in Allah en Zijn Boodschappers geloven, en een onderscheid willen maken tussen Allah en Zijn Boodschappers en zeggen: “Wij geloven in sommigen, maar verloochenen anderen”en daarin een middenweg willen nemen. )       [4:150]                                         

Islam verbiedt het de Moslim om het geloof van anderen te beledigen.

Allah (I) zegt: (En beledig degenen die zijn naast Allah aanroepen niet. Zodat zij Allah niet onrechtmatig zonder kennis beledigen.) [6:108]

Echter het draagt de Moslims op om met iemand het gesprek aan te gaan op een goede, wijze en vriendelijke manier.

Allah (I) zegt: (Nodig uit naar de Weg van Jouw Heer, met wijsheid en goede predicatie, en redetwist met hen op de beste wijze. Voorwaar, Jouw Heer, Hij weet wie van Zijn Weg is afgedwaald, en Hij weet wie de recht geleiden zijn. ) [16:125]

Het roept een persoon op om een goede, doelbewuste dialoog aan te gaan, die mensen samenbrengt op de goddelijke methodologie.

Allah (I) zegt: (Zeg (o Mohammed): O, lieden van het Boek, kom tot een rechtvaardig woord tussen ons en jullie, dat wij naast Allah niemand aanbidden en dat wij niets als deelgenoot aan Hem toekennen en dat wij elkaar niet als goden ter aanbidding aannemen naast Allah, “Als zij zich dan afwenden, zeg dan: “Getuig dat wij waarlijk moslims zijn.”) [3:64]

[22] Islam is een religie van vrede in de waarachtigste vorm; ongeacht of het met iemand zelf of met de gehele maatschappij te maken heeft, zoals de Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:

“Zal ik jullie vertellen wie een ware gelovige[14] is? Een persoon waaraan andere mensen hun geld en leven toevertrouwen. Een Moslim is degene voor wie de mensen veilig zijn van (de kwaadaardigheden van ) diens handen en tong. Een waarachtige Mujaahid (strijder op de weg van Allah) is degene die er naar streeft om Allah te gehoorzamen. De Muhaajir (degenen die zondige daden verlaat).” [Ahmad & Ibn Hibbaan]

…of op wereldschaal, gebaseerd op het teweegbrengen van wederzijdse relaties tussen Moslim en niet-Moslim maatschappijen, gebaseerd op non-agressie.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, treed de Islam volledig binnen en volg niet de voetstappen van de Satan. Waarlijk hij is voor jullie een duidelijke vijand.) [2:208]

Islam draagt de Moslims op om agressie te weerstaan en overschrijding te stoppen.

Allah (I) zegt:  (Wie vervolgens tegen jullie overtreedt, overtreedt dan net zo tegen hem als hij tegen jullie overtreedt.) [2:194]

Om er voor te zorgen dat vrede de overhand krijgt, heeft de Islam de Moslims opgedragen in tijden van veldslagen, een wapenstilstand te respecteren en te stoppen met vechten als de vijand daarom vraagt.

Allah (I) zegt: (En als zij naar vrede neigen, neig daar dan ook naar. En stel jouw vertrouwen in Allah. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.) [8:61]

Alhoewel de Islam kien is op het handhaven van de vrede, zoekt het de vrede niet ten koste van de eer van de Moslims, of via hun vernedering. Integendeel, het draagt de Moslims op om zowel de vrede alsook hun eer te handhaven.

Allah (I) zegt: (Verzwak dus niet en roep niet op tot vrede, terwijl jullie de hoogste zijn. aangaande jullie daden.) [47:35]

[23] Er is geen dwang in de religie van de Islam, waarbij de mensen gedwongen worden het te omarmen. Men zou het alleen maar moeten omarmen als men overtuigd is. Dwang is niet de wijze waarop de Islam en haar leerstellingen verspreid dienen te worden.

Allah (I) zegt: (Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker de leiding is duidelijk van de dwaling te onderscheiden.) [2:256]

Geloof en leiding liggen in de Handen van Allah.

Allah (I) zegt: (En als jouw Heer het had gewild, dan zouden degenen die op aarde zijn, zeker allemaal geloven. Ben jij (o Mohammed) dan in staat om de mensen te dwingen om gelovig te worden ?) [10:99]

[24] Een van de te onderscheiden kenmerken van de Islam is dat het diegenen van de mensen van het Boek (de Joden en de Christenen) toestaat om hun eigen religie te praktiseren.

Abu Bakr (t) heeft gezegd: “Je zult mensen passeren die zichzelf gewijd hebben aan kloosters, laat hen en datgene waar ze zich aan gewijd hebben.” [at-Tabari]

Men wordt ook de vrijheid gegeven datgene te eten en drinken dat hun religie hen toestaat. Hun varkens dienen niet gedood te worden en hun alcohol niet weggegooid. In burgerlijke zaken zoals huwelijken, scheidingen en financiële transacties, hebben zij de vrijheid om te handelen naar de richtlijnen van hun religie, volgens de voorwaarden en leidraad aangegeven door de Islam.

[25] Islam moedigt Moslims aan om slaven vrij te laten en heeft hen een grote beloning in het vooruitzicht gesteld als zij dit doen: het Paradijs.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die een slaaf vrijlaat, daarvan zal Allah elk deel (van de eigenaar) dat hij bevrijdt (van het lichaam van de slaaf) bevrijden van het vuur van de Hel (wat zoveel betekent als dat degene die een slaaf vrijlaat, helemaal gered wordt van de Hel) [Muslim]

Islam heeft de enige weg gelegaliseerd via welke een persoon in slavernij zou kunnen vervallen, te weten als hij krijgsgevangen wordt gemaakt in tijden van oorlog. Dit is toegestaan onder voorwaarde dat de leider van de Moslims de soldaten dat beveelt, aangezien in de Islam, met krijgsgevangenen op een specifieke manier wordt omgegaan, zoals Allah heeft opgedragen.

Allah (I) zegt: (Wanneer jullie degenen die niet geloven, tijdens de strijd ontmoeten, sla dan op de nekken, totdat jullie hen verslaan. Bindt hen dan stevig vast. En laat hen daarna vrij of biedt hun aan om zich vrij te kopen, totdat de oorlog zijn lasten werpt (totdat de tegenstander zich gewonnen geeft.) [47:4]

Ondanks dat heeft de Islam vele manieren gelegaliseerd om slaven vrij te laten. Het vrijlaten van een slaaf is een boetedoening voor bepaalde zonden in de Islam, zoals:

*Onopzettelijke doodslag.

Allah (I) zegt: (En het is een gelovige niet gegeven  om een (andere) gelovige te doden, behalve wanneer het per ongeluk gebeurt. En wie een gelovige per ongeluk doodt, hem is bevolen om een gelovige slaaf vrij te kopen en bloedgeld te betalen aan zijn familie (d.w.z. aan de familie van de overledene, behalve als zij daarvan afzien. Als hij tot een volk behoorde dat jullie vijandig is en hijzelf een gelovige is, dan (is het jullie bevolen om) een gelovige slaaf vrij (te) kopen. Maar behoort hij tot een volk met wie jullie een wederzijds verbond hebben, dan dient men bloedgeld te betalen aan zijn familie en een gelovige slaaf vrij te kopen…..) [4:92]

*Een eed verbreken.

Allah (I) zegt: (Allah zal jullie niet ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie onbedoeld in jullie eden afleggen, Maar Hij zal jullie ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie opzettelijk in jullie eden afleggen. Als boetedoening hiervoor dienen jullie tien behoeftigen te voeden, op een schaal van het gemiddelde waarmee jullie je eigen families voeden, of hen te kleden, of een slaaf vrij te kopen.) [5:89]

*Zijn eigen vrouw voor zichzelf verboden ‘maken’.[15]

Allah (I) zegt: (En degenen die zich schuldig maken aan ‘dhihaar’ tegenover hun vrouwen, en vervolgens op hun uitspraak terugkomen, hun wordt dan bevolen om een slaaf vrij te kopen voordat zij elkaar aanraken. Dat is wat jullie is opgedragen) [58:3]

*Seksuele gemeenschap gedurende de vastenmaand ramadan.

Abu Hurairah levert over dat een man seksuele gemeenschap had gehad met zijn vrouw gedurende het vasten tijdens de ramadan. Toen hij dat vertelde, antwoordde de Profeet (ﷺ‬): “Kun je een slaaf vrijkopen?” Hij antwoordde “Nee” Hij zei toen, “Kun je twee maanden aaneengesloten vasten?” Hij zei, “Nee.” Toen zei hij, “Voed dan zestig arme mensen.”       [Muslim]

*Islam heeft de vrijlaten van een slaaf als boetedoening gemaakt in het geval van het fysiek mishandelen van een slaaf.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die een slaaf een klap geeft of hem slaat, de boetedoening daarvoor is dat hij hem vrijlaat.” [Muslim]

De religie van de Islam is er kien op om slaven vrij te laten, zoals in onderstaande gezien kan worden:  Islam draagt de mensen op om een contract van vrijlating te accepteren. Dit is een contract tussen de meester en zijn slaaf waarin deze vrij wordt gelaten tegen een bepaalde som geld. Sommige geleerden geven aan dat het verplicht wordt als de slaaf hierom verzoekt, het bewijs hiervoor ligt in het volgende:

(En degenen onder hen die jullie rechterhand bezit (de slaven) die het schrijven wensen (d.w.z. de akte van invrijheidstelling) aan te gaan, ga dan het schrijven met hen aan, als jullie weten dat zij het goede in zich hebben. En geef hun van het bezit van Allah dat Hij jullie heeft gegeven .) [24:33]

Islam heeft vastgelegd dat Zakaat (de verplichte liefdadigheid) gegeven moet worden opdat men de slaven kan vrijlaten.

Allah (I) zegt: (De liefdadigheid is slechts voor de armen en behoeftigen, en voor degenen die hieraan werken (d.w.z. het inzamelen) en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht en voor de slaven (die zich vrij willen kopen) en voor degenen die schulden hebben, en om het uit te geven op de Weg van Allah en voor de behoeftige reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.) [9:60]

[26] De religie van de Islam heeft de vrouw hoog in het vaandel en geeft haar haar rechtmatige eer. Het heeft gemaakt dat het haar ‘eren’ een teken is van een goed karakter.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De gelovigen die het meest complete geloof hebben zijn degenen die het best zijn in hun karakter en de besten onder jullie zijn degenen die het best jegens jullie vrouwen zijn.”   [at-Tirmidhi]

Islam verdedigt de natuurlijke gesteldheid van de vrouw en geeft haar niet de schuld van het verdreven zijn van Adam uit het Paradijs, en ook wordt ze niet gezien als de oorsprong van alle zonde, zoals in sommige religies gebruikelijk is.

Allah (I) zegt: (O mensen, vrees jullie Heer die jullie heeft geschapen uit één ziel en daaruit heeft Hij zijn echtgenote geschapen. En uit hen beiden heeft Hij vele mannen en vrouwen geschapen. En vrees Allah aan wie jullie je (je wederzijdse rechten) vragen. En (verbreek niet de relaties van) de baarmoeders (d.w.z. de bloedverwantschap). Waarlijk Allah ziet voortdurend op jullie toe.) [4:1]

Islam heeft degenen terechtgewezen die de vrouw als inferieur beschouwen ten opzichte van de man, wat in vele gevallen leidt tot het onthouden van basale menselijke rechten aan de vrouwen.

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd:  “Voorwaar, vrouwen zijn de tweelinghelft van de man." [16]  [Abu Dawood]

Islam heeft haar eer en kuisheid beschermd, een zware straft krijgt degene die de vrouwen valselijk beschuldigt van overspel.

Allah (I) zegt: (En degenen die de kuise vrouwen valselijk beschuldigen en vervolgens niet met vier getuigen komen, gesel hen dan (met tachtig zweepslagen)  en accepteer nooit meer een getuigenis van hen. En zij zijn degenen die verdorven zijn.) [24:4]

Gelijk aan de mannen garandeert de Islam aan de vrouwen hun erfrecht, een recht dat zij vóór de Islam niet bezaten.

Allah (I) zegt: (De mannen komt een deel toe van wat de ouders en de verwanten nalaten. En de vrouwen komt een deel toe van wat de ouders en de verwanten nalaten, ongeacht of het weinig of veel is. Het is een vastgesteld deel.) [4:7]

Islam geeft vrouwen het recht om precies te doen en te laten wat zij willen met hun eigendom, zoals kopen en verkopen in overeenstemming met de specifieke richtlijnen vastgelegd in de  Shari'ah .

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, geef uit van de goede dingen die jullie verworven hebben…..) [2:267]

Islam heeft het verplicht gemaakt dat ze opgeleid worden.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:  “Het zoeken naar kennis, is een verplichting die rust op alle Moslims.”  [Ibn Maajah]

Het is ook verplicht gemaakt om ze correct groot te brengen en een goede opvoeding te geven; dit is er de oorzaak van dat men in het Paradijs kan geraken.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “'Een ieder die drie dochters heeft, die hij onderdak geeft, ervoor zorgt en genadevol jegens is, zal zeker het Paradijs betreden.' Toen zei een man: 'O Boodschapper van Allah, en wat als het er twee zijn?' Hij zei, 'zelfs twee.'” [al-Adab al-Mufrad]

[27] Islam is de Religie van de zuiverheid, zowel fysiek als spiritueel.

Spirituele zuiverheid houdt onder meer het volgende in: 

·  Zuiver zijn in het niet aanbidden van anderen naast Allah.

Allah (I) zegt: (Voorwaar! Veelgodendom is zeker een geweldig onrecht.) [31:13]

·  Zuiver zijn in het daden doen niet om door anderen gezien te worden.

Allah (I) zegt: (Wee dan degenen die het gebed zodanig verrichten (waardoor zij behoren tot degenen) die achteloos met hun gebed omgaan (en die ook behoren tot) degenen die (goede) daden verrichten om het aan de mensen te ) laten zien. En die het uitgeven van al-Maa’oen (d.w.z. de baatvolle spullen) weigeren. 107:4-7]

·  Zuiverheid in het tevreden zijn met je eigen daden.

Allah (ﷺ‬) geeft aan dat Luqman tegen zijn zoon zei: (En wend jouw wang niet af van de mensen en loop niet hoogmoedig op aarde. Voorwaar Allah houdt van geen enkele verwaande hooghartige persoon. En wees bescheiden in jouw manier van lopen en demp jouw stem. Voorwaar, de meest afschuwelijke stem is zeker de stem van een ezel) [31:18]

·  Zuiverheid betreffende ijdelheid.

De Profeet saws (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegenen die zijn kleding over de grond laat slepen uit verwaandheid, daar zal Allah niet naar kijken op de Dag der Vergelding.” [al-Bukhari]

·  Zuiverheid waar het trots betreft.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Een persoon die trots in zijn hart heeft ter grootte van een zaadje, zal het Paradijs niet betreden.” Een man zei, “O Boodschapper van Allah (ﷺ‬) wat als iemand ervan houdt om mooie kleren en schoenen te dragen?”  Hij antwoordde, “Waarlijk Allah is mooi en houdt van alles wat mooi is. Trots is dat je de waarheid afwijst en neerkijkt op anderen.”  [Muslim]

·  Zuiverheid waar het afgunst betreft.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Haat elkaar niet, benijd elkaar niet, en keer elkaar de rug niet toe: maar wees de slaven van Allah en wees broeders. Het is niet toegestaan voor een Moslim om zijn broeder in de steek te laten voor meer dan drie dagen.”   [Muslim]

Waar het de fysieke zuiverheid betreft, zegt Allah (I):

(O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen en wrijf over jullie hoofden en was jullie voeten tot aan de enkels. En als jullie in staat van Djanaabah (grote onreinheid) zijn, reinig dan jullie zelf. En als jullie ziek zijn, of op reis zijn, of iemand van jullie komt van het toilet, of als jullie gemeenschap hebben gehad met de vrouwen en jullie kunnen geen water vinden, verricht dan de Tayammoem met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen en Hij wil Zijn Gunst aan jullie vervolmaken, opdat jullie dankbaar zullen zijn.) [5:6]

Abu Hurairah levert over dat de Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Het volgende vers was geopenbaard om de inwoners van Qubaa´ te beschrijven: (Daarin zijn mannen die ervan houden om zich te reinigen. En Allah houdt van degenen die zichzelf reinigen.) [9:108]

Zij reinigden (na het ontlasten) zichzelf met water, en daarom werd dit vers geopenbaard.” [Abu Dawood & at-Tirmidhi]

[28] De religie van de Islam heeft een grote innerlijke kracht. Het komt het hart binnen en zorgt ervoor dat het hierdoor geobsedeerd wordt. Vanwege deze reden accepteren velen de Islam ondanks dat degenen die ze hiertoe oproepen vaak arm zijn. Zelfs terwijl degenen die tegen de Islam zijn, vaak geweldige bedragen spenderen om het imago van de Islam te corrumperen, toch blijven de mensen in groten getale zich tot de Islam bekeren. Zeer zelden accepteert iemand de Islam en stoot het daarna weer af. Deze innerlijke kracht beïnvloedde ook sommige oriëntalisten die in het begin de Islam bestudeerden om zwakheden te vinden in de Islam. De schoonheid van de Islam echter en haar ware principes die de natuurlijke gesteldheid van de mens bevestigen appelleerde aan hun verstand, veranderde hun leven en later accepteerden zij de Islam. Vroegere vijanden van de Islam zijn er die nu getuigenis geven dat de Islam de ware Religie is.

Gibb heeft gezegd: ‘…En zo, als de Qur'an uit iemands eigen brein ontsproten zou zijn, dan zouden andere mensen het kunnen betwisten. En laat hen dan maar tien verzen produceren die er aan gelijk zijn. Als ze dat niet konden (en het is kristalhelder dat ze dat niet konden), laat hen dan de Qur'an accepteren als een uitzonderlijk en overduidelijk wonder…..’

[29] Islam is een Religie die sociale steun verleent; het heeft de Moslims opgedragen om in de behoeften van hun mede broeders te voorzien, ongeacht waar ze zijn.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De gelovigen zijn voor elkaar in hun liefde, genade en hun gevoelens voor elkaar, als één lichaam: als een deel pijnlijk aanvoelt, dan voelen alle andere delen pijn door koorts en slapeloosheid.”  [Muslim]

Islam draagt de Moslims op om te streven naar het verbeteren van hun situatie, door het geven van liefdadigheid, ongeacht of dat verplicht of onverplicht is.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Niemand van jullie gelooft werkelijk tot hij liefheeft voor zijn broeder wat hij voor zichzelf liefheeft.” [al-Bukhari]

Het draagt de Moslims op om hun broeders in tijden van crises en pijn te steunen. De Profeet  (ﷺ‬) heeft gezegd: “De gelovigen zijn als een solide bouwwerk, elk (steen) steunt de ander. ,” en toen greep hij zijn handen vast en strengelde zijn vingers in elkaar).” [al-Bukhari]

Het draagt de Moslims op om hun broeders te helpen en ze te ondersteunen in tijden van oorlog.

Allah (I) zegt: (….Maar als zij jullie om hulp vragen in de godsdienst, dan rust op jullie de plicht om hen te helpen…...) [8:72]

Het verbiedt dat men in de steek gelaten wordt als men in de problemen zit.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Geen enkele persoon verzaakt het om zijn Moslim broeder te verdedigen als diens eer wordt aangevallen, behalve dat Allah hem zal verzaken op het moment waarop hij het het meest nodig heeft. En geen enkele persoon helpt zijn Moslimbroeder als diens eer wordt aangevallen , of Allah komt hem te hulp op een tijd dat hij het het meest nodig heeft.” [Ahmad & Abu Dawood]

[30] De Religie van de Islam is gekomen met een rechtvaardig en eerlijk erfrechtsysteem, een dat de rijkdommen van de overledenen verdeelt onder hun erfgenamen elk naar rato van diens recht, of ze nu jong of oud, man of vrouw zijn. Deze verdeling van rijkdom is er een die ieder begenadigd met verstand, zal begrijpen. De erfenis wordt verdeeld onder de erfgenamen al naar gelang hun verwantschap met de overledene en het voordeel dat ze ermee zouden kunnen behalen. Niemand heeft het recht om de erfenis helemaal te verdelen zoals hij wil. Een van de voordelen van dit systeem is dat het de opbrengsten verdeelt, ongeacht hoe groot, door ze in kleinere porties te verdelen en dus een monopolie positie onmogelijk te maken. De Edele Qur'an verduidelijkt het gedeelte dat gegeven zou moeten worden aan kinderen, ouders, echtgenoten en verwanten in Surah an-Nisaa in drie verzen: 11, 12, and 176.

De Profeet (ﷺ‬) heeft ook gezegd: “Voorwaar Allah heeft ieder zijn recht gegeven. Dus laat niemand van jullie iemand iets nalaten die al een deel van de erfenis heeft toegewezen gekregen.”  [Abu Dawood & at-Tirmidhi]

[31] De religie van de Islam heeft vastgelegd hoe men een gedeelte van zijn rijkdom in legaat kan geven. Iedere Moslim heeft het recht om een gedeelte van zijn rijkdom in de vorm van een legaat te geven voor een rechtvaardige zaak, zodat het voor hem als een sadaqah jariyah (een voortdurende liefdadigheid) zal gelden na zijn dood. De Religie heeft het maximum bedrag echter gelimiteerd dat een persoon in legaten kan nalaten tot een derde van zijn totale vermogen.

Aamir bin Sa'd (t)  heeft gezegd:“De Profeet (ﷺ‬) bezocht me toen ik ziek was in Mekkah. Ik zei tegen hem, ‘Ik heb wat vermogen, zal ik het allemaal (in liefdadigheid weg) geven?’ Hij antwoordde, ‘Nee.’ Ik zei, ‘De helft dan?’ Hij antwoordde, ‘Nee.’ Toen zei ik, ‘Een derde?’ Hij antwoordde, ‘Een derde, en een derde is veel. Als je je erfgenamen rijk zou achterlaten is dat beter voor hen, dan hen te laten bedelen. Wat je ook maar aan hen spendeert geldt als liefdadigheid, zelfs iets als een lepel voedsel waarmee je hand je vrouw voert. Misschien zal Allah je status verhogen en er voor zorgen dat sommige mensen jou voordeel brengen en er voor zorgen dat anderen geschaad worden.” [al-Bukhari]

Islam heeft een voorwaarde geplaatst bij het opstellen van een legaat, namelijk dat dit niet de rechtmatige erfgenamen mag schaden.

Allah (I) zegt: (… na aftrek van een beschikking (ten gunste van degenen zonder erfrecht) die zij opmaken of schulden, zonder benadeling, als voorschriften van Allah.) [4:12]

[32] De Religie van de Islam heeft een strafrechtelijk systeem geïntroduceerd dat vrede en veiligheid garandeert. Moord wordt voorkomen, rijkdom en eer worden gewaarborgd, criminelen worden ‘eronder’ gehouden, en de rechten van de mensen worden beschermd tegen het ontnemen ervan. De misdaad wordt teruggedrongen en de invloed ervan wordt verminderd, omdat in de Islam elke misdaad haar eigen vastgestelde straf heeft die daarbij past. Het bestraft met doodstraf bijv. de moord met voorbedachten rade.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, de Qishash (talio-principe: gelijke vergelding) is voor jullie verplicht inzake doodslag.) [2:178]

De moordenaar wordt niet onthoofd als de vertegenwoordigers van de overledene ervoor kiezen om hem gratie te verlenen.

Allah (I) zegt: (En degene die dan kwijtschelding van zijn broeder ontvangt, laat het dan gevolgd worden door een redelijke eis en genoegdoening voor hem op een goede manier.) [2:178]

De bestraffing van diefstal is het verwijderen van de hand vanaf de pols.

Allah (I) zegt: (En de dief en de dievegge, houwt hun handen af als een vergelding vanwege (de misdaad) die zij begingen, als een bestraffing van Allah. En Allah is Almachtig, Alwijs) [5:38]

Als een dief wist dat zijn hand ervan af wordt gehaald als hij zou stelen, dan zou hij nooit stelen.  Hij zou zijn hand weten te waarderen en het geld van de mensen zou veilig zijn, voor zijn slechtheid.

De bestraffing voor overspel is zweepslagen voor degenen die nog niet gehuwd zijn.

Allah (I) zegt: (De ontuchtige man en de ontuchtige vrouw, slaat hen ieder met honderd slagen.) [24:2]

Een persoon dient ook geslagen te worden als hij een ander valselijk beschuldigt van overspel.

Allah (I) zegt: (En degenen die eerzame vrouwen beschuldigen (van ontucht) en vervolgens geen vier getuigen brengen, geselt hen met tachtig slagen. En aanvaardt nooit getuigenissen van hen, want zij zijn degenen die zware zonden begaan.) [24:4]

Alle straffen en berispingen in de Islam worden afgeleid van een algemeen principe. 

Allah (I) zegt: (De vergelding voor een slechte daad is eenzelfde slechte daad.) [42:40]

Allah (I) zegt ook: (En wanneer jullie bestraffen, bestraf dan in overeenstemming met wat jullie is aangedaan.) [16:126]

Er zijn specifieke voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van deze straffen. Daarboven is het niet zo dat de implementatie van deze straffen voor altijd een vaststaand feit is, iemand kan gratie verlenen en vergeven als de straf samenhangt met die categorie van rechten die behoort aan de mensen.

Allah (I) zegt: (… maar voor wie vergeeft en verzoent, zijn beloning is bij Allah. Voorwaar Hij houdt niet van de onrechtplegers.) [42:40]

De reden achter de toepassing van deze straffen is niet om wraak te zoeken, of om extreme hardvochtigheid uit te stralen. Maar meer om de rechten van mensen te waarborgen, om de veiligheid binnen de maatschappij te garanderen en om te dienen als  een afschrikking voor diegenen die erover denken om iets te doen dat de maatschappij zou kunnen beschadigen. Als de persoon die wil moorden weet dat hij zal worden vermoord als hij zijn plan uitvoert, en de persoon die steelt, weet dat zijn hand verwijderd zal worden als hij steelt en de overspelige en degene die een ander valselijk beschuldigt van deze misdaad, weten dat zij geslagen zullen worden, dan zal hen dat zeer zeker afhouden van het uitvoeren van deze misdaden.

Allah (I) zegt: (En voor jullie is er in de Qishash, leven, O bezitters van verstand hopelijk zullen jullie Allah vrezen.) [2:179]

Men zou kunnen zeggen dat de straffen, uitgemeten in de Islam voor sommige misdaden, hardvochtig zijn. Iedereen is het erover eens dat deze handelingen misdaden zijn waarvan het gevaar voor de maatschappij duidelijk is en dat er korte metten mee gemaakt moet worden en dat ze uitgeroeid moeten worden en de daders bestraft moeten worden. Het enige verschil van mening zit hem daarom in het type straf dat opgelegd zou dienen te worden. Ieder van ons zou zichzelf moeten afvragen of de straffen zoals neergelegd in de Islam, succesvoller zijn in het uitroeien van misdaad en het verkleinen, of de wetten vervaardigd door mensen, die er alleen maar voor zorgen dat de misdaadcijfers stijgen. Waarlijk, een ongezond lichaamsdeel moet geamputeerd worden als men daarmee de rest van het lichaam kan redden.  

[33] De Religie van de Islam heeft allerlei soorten financiële transacties toegestaan, zoals het kopen en verkopen, het oprichten van bedrijven, huur en verhuur, handel drijven om de dingen in het dagelijks leven makkelijk te maken. Dit is toegestaan, natuurlijk in overeenstemming met specifieke richtlijnen neergelegd in de Shari'ah dusdanig dat geen enkele partij geschaad wordt bij de transactie en de individuele rechten gewaarborgd blijven. Ook zouden beide partijen tevreden moeten zijn met de overeenkomst en het product zou onder hen bekend moeten staan tezamen met de specifieke condities van belang zijnd voor het product. Veel producten zijn toegestaan in de Islam behalve als er een gevaar of schade uit het gebruik ervan voortvloeit, of een van de partijen betrokken bij de transactie gevaar loopt, zoals rente, gokken of een transactie, waarbij het product of de kenmerken ervan onbekend zijn.

Alhoewel, iedereen het recht heeft om zijn geld vrijelijk uit te geven, in overeenstemming met de Shari'ah, mag een persoon verhinderd worden om dit te doen, als zijn handelingen hemzelf of anderen zouden kunnen schaden. De minderjarigen, geestelijk gehandicapten en onbekwaam (verklaarden) [17], en degenen met schulden, totdat zij hun schulden hebben afbetaald of degenen die verhinderd worden om hun rijkdom te gebruiken. En hierin kunnen we de grote wijsheid zien en het beschermen van de rechten waarbij het gezond verstand echt van belang is.

[34] Islam is een duidelijke en ondubbelzinnige Religie. Er is geen regel in de Islam die onduidelijk is. Een ieder heeft het recht om over alles te vragen.

Allah (I) zegt: (…Vraag dan de bezitters van kennis,(geleerden) indien jullie het niet weten.) [21:7]

Islam heeft zeer stellig gewaarschuwd tegen het verbergen van kennis, (die Allah heeft geopenbaard), voor anderen. 

Allah (I) zegt: (Voorwaar, zij die verbergen wat Wij hebben neer gezonden van de Duidelijke Bewijzen en de Leiding nadat we die hebben duidelijk gemaakt aan de mensen in de Schrift: zij zijn degenen die Allah vervloekt en door de vervloekers worden vervloekt.) [2:159]

[35] Islam is een Religie van eenheid en samenwerking die de Moslims oproept om in eenheid samen te zijn, opdat ze eer en trots hierin kunnen behalen. Dit wordt bereikt door het volgende:

·  Het laat persoonlijke verlangens, die worden aangewakkerd door nationalistische en tribale gevoelens achterwege, omdat deze worden gezien als factoren die kunnen leiden tot verzwakking en desintegratie van de Moslim natie.

·  Het zuivert het geloof en daden van aanbidding, van de dingen die ze aantasten, zoals het toekennen van partners naast Allah en vernieuwingen in de religie bij daden van aanbidding.

·  Samenwerking tussen Moslims in alle zaken, ongeacht of het politieke, economische sociale etc. zaken zijn……die leiden tot vrede en veiligheid.

Allah (I) zegt: (En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de Godsdienst) van Allah en wees niet verdeeld .) [3:103]

Islam verbiedt het dat de Moslims zich in groepen verdelen.

Allah (I) zegt: (En wees niet als degenen die onderling verdeeld zijn en gaan redetwisten nadat de duidelijke Tekenen tot hen gekomen zijn. En zij zijn degenen voor wie er een geweldige bestraffing is) [3:105]

Bovendien zijn meningsverschillen niet van de religie van Allah.

Allah (I) zegt: (Voorwaar, diegenen die hun godsdienst opsplitsten en tot partijen werden , jij (Mohammed(ﷺ‬)) bent in niets voor hen verantwoordelijk . Hun kwestie rust slechts bij Allah. Vervolgens zal Hij hun berichten over wat zij gewoon waren te doen.) [6:159]

De religie heeft de verwoestende uitwerking van verdeling in groeperingen helder laten zien; een van deze gevaren is dat de vijanden van de Islam niet langer ontzag hebben voor de Moslims en de overhand zouden krijgen en de Moslims vervolgens naar een heel laag niveau teruggeworpen zouden worden.

Allah (I) zegt: (… en twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt.) [8:46]

[36] Sommige zaken die het ongeziene betreffen, zijn uitgelegd in de Islam, zoals is aangegeven in de verhalen van voorgaande naties. Vele verzen verhalen in detail wat er gebeurde met deze naties en hun Profeten en Boodschappers.

Allah (I) zegt: (En voorzeker, Wij hebben Moesa gezonden met Onze Tekenen en duidelijke Bewijzen.) [11:96]

Allah (I) zegt: (En (gedenkt) toen Isa, de zoon van Maryam zei: ‘O Kinderen van Israel, voorwaar, ik ben voor jullie de Boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er voor mij is van de Taurat en als verkondiger van een verheugende tijding, over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is (Ahmad, i.e. Mohammed (ﷺ‬)). Toen hij dan met de duidelijke bewijzen tot hen kwam, zeiden zij : ‘Dit is duidelijke tovenarij.’) [61:6]

Allah (I) zegt: (En tot het volk van ‘Aad (zonden Wij) hun broeder Hud, Hij zei, ‘O mijn volk, aanbidt Allah! Er is voor jullie geen andere God dan Hij. Jullie zijn niets dan verzinners!) [11:50]

Allah (I) zegt: (En tot de Thamud (zonden Wij) hun broeder Salih, Hij zei: ‘O mijn volk aanbidt Allah, er is voor jullie geen andere God dan Hij. Hij is degene die jullie uit de aarde heeft doen ontstaan en die jullie daarop heeft gevestigd. Vraagt Hem daarom om vergeving en wendt jullie dan in berouw tot Hem. Voorwaar, mijn Heer is Nabij, Verhorend) [11:61]

Op gelijke wijze, verhaalt Allah over de gebeurtenissen van andere profeten en boodschappers en wat hen en hun naties overkwam.

[37] De Religie van de Islam daagt de gehele mensheid uit om iets soortgelijks voort te brengen als de Qur'an, Het laatste Hemelse Boek. Deze uitdaging blijft bestaan tot de Dag des Oordeels.

Allah (I) zegt: (Laten zij dan een bericht brengen dat daaraan gelijk is, als zij waarachtigen zijn.) [52:34]

Allah verkleinde deze uitdaging richting de mensheid door hen te vragen om slechts enkele verzen te vervaardigen die gelijk zijn aan de hoofdstukken van de Qur'an.

Allah (I) zegt: (Of zij zeggen, ‘Hij (Profeet Mohammed (ﷺ‬)) heeft hem (de Qur'an).’ Verzonnen, Zeg, breng dan tien verzonnen hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn en roept op wie jullie kunnen, buiten Allah, als jullie waarachtigen zijn !’) [11:13]

Allah verkleinde de uitdaging nog verder en vroeg hen om slechts een enkel hoofdstuk voort te brengen, dat gelijk is hieraan[18] .

Allah (I) zegt: (En als jullie in twijfel verkeren over wat wij hebben neer gezonden aan  onze dienaar (Mohammed) (ﷺ‬). Breng dan een gelijkwaardige surah voort en roept jullie getuigen buiten Allah op, als jullie waarachtigen zijn ) [2:23]

Deze uitdaging is gemaakt voor de gehele creatie, djinns en mensen.

Allah (I) zegt: (Zeg (o Mohammed): Als de mensen en de djinns zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Qur'an, te maken, dan kunnen zij niet met het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn.’) [17:88]

[38]  Jihad is in wetgeving neergelegd om de religie te beschermen, op individuele, familiaire en landsbasis. Het beveelt ook dat jihad wordt aangegaan tegen degenen die de verspreiding van de religie van Allah onmogelijk maken, want het is een oproep voor de gehele mensheid, niet gelimiteerd tot een specifiek ras. Daarom zou iedereen de kans moeten krijgen om het te leren kennen en de goedheid, rechtvaardigheid en liefde die het bevat. Jihad wordt ook gevoerd om aan onderdrukking een eind te maken en de onderdrukten te helpen.

Allah (I) zegt: (En strijdt op de weg van Allah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet. Voorwaar Allah heeft de overtreders niet lief.) [2:190]

Jihad in Islam wordt aangegaan om te zorgen dat het Woord van Allah en Zijn religie verspreid wordt.

Allah (I) zegt: (En bevecht hen tot er geen fitnah meer is, en de godsdienst geheel voor Allah is. Als zij ophouden, voorwaar Allah is over hetgeen zij bedreven hebben, Alziende ) [8:39]

Iemand zei tegen de Profeet (ﷺ‬): “Iemand vecht voor de oorlogsbuit, een ander vecht voor de roem, en weer een ander vecht om te laten zien hoe goed hij is. Welke is aan het vechten voor Allah? ” De Profeet (ﷺ‬) antwoordde: “Diegene die vecht voor het Woord van Allah, dat is degene die vecht voor Allah” [al-Bukhari]

Het doel van Jihad is niet om wereldlijke, persoonlijke of satanische voordelen te behalen, noch wordt het uitgevoerd om de grenzen te verleggen, of de militaire kracht te showen, of voor wraak.

Allah (I) zegt: (En weest niet zoals degenen die hun huizen verlieten trots en vol ijdel vertoon voor de mensen en die van het Pad van Allah afhielden. En Allah omvat met Zijn Kennis wat zij doen) [8:47]

Islam is een religie die het goede gebiedt en het slechte verbiedt. Dit houdt de Moslim natie veilig. Want de uitgangspunten van de Islam kunnen nooit hoog worden gehouden als de aanhangers niet de geboden opvolgen en wegblijven bij dat wat verboden is. Het blijft ook bezig om degenen die van het Rechte Pad zijn afgeweken, weer daarop te helpen, en probeert af te houden van het doen van zondige dingen. Op deze wijze wordt de maatschappij beschermd tegen het kwade en verval.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Degenen die binnen de door Allah aangegeven grenzen blijven en degenen die hier over heen gaan zijn als een groep mensen die zich verdeelden op een schip (voordat het ging afvaren). Sommigen van hen waren bovendeks terwijl anderen benedendeks verbleven. Toen degenen benedendeks water nodig hadden, zouden ze langs de mensen van het bovendek moeten gaan. Dus zeiden ze, ‘Als we een gat maken in ons gedeelte, dan hoeven we de mensen bovendeks niet lastig te vallen.’ Als zij (degenen op het bovendek) hen hadden laten doorgaan met hun plan, dan zouden ze allemaal vernietigd zijn, en als ze gestopt zouden worden, dan was iedereen gered.” [al-Bukhari]

[39] De religie van de Islam is universeel en behelst elk aspect van het leven, Dusdanig dat het wetten en regelgeving heeft gemaakt aangaande transacties, huwelijk, economie, aanbidding, politiek en oorlogsvoering etc. Dit construeert een perfecte maatschappij; zelfs als de gehele mensheid samen zou werken om iets soortgelijks te produceren, zou men het niet voor elkaar krijgen. En tegelijkertijd: hoe meer een maatschappij zich verwijdert van de wetten en regelgeving van de Islam, hoe meer het zich zelf laat corrumperen.

Allah (I) zegt: (En Wij hebben aan jou (o Mohammed) het boek neer gezonden, als verduidelijking voor alle zaken en als Leiding, Genade en Verheugende Tijding voor degenen die zich hebben onderworpen aan Allah (moslims).) [16:89]

Islam heeft de relatie tussen een moslim en zijn Heer, zijn gemeenschap en omgeving (zowel levend als niet-levend) duidelijk gedefinieerd. Er is niets in de Islam dat wordt afgestoten door de natuurlijke gesteldheid van de mens of zijn gezonde verstand. Een bewijs dat dit feit ondersteunt is de aandacht die gegeven wordt aan ethiek en de specifieke zaken die gaan over het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld het zichzelf schoonmaken na het ontlasten en wat een moslim dan wel zou moeten doen: voor, tijdens en na het naar de wc gaan.

Abdurrahman b. Zaid zei dat iemand tegen Salman al-Faarisi zei, “Jullie Profeet heeft jullie alles geleerd, zelfs hoe je je moet ontlasten!?” Salman antwoordde: “Ja zeker. Hij verbood ons om richting Mekka te zitten tijdens het urineren of ontlasten en gebood ons om onszelf met de linkerhand schoon te maken en dat we minder dan drie stenen daarbij moeten gebruiken en dan we onszelf niet moeten schoonmaken met (droge) poep of botten.”  [Muslim]

[40] De religie van de Islam is een teken van de aanstaande komst van de Dag der Wederopstanding en het einde van deze wereld zoals we die kennen. De Profeet (ﷺ‬) verklaarde dat hij de laatste Profeet was, en dat zijn aanstelling als een Profeet een van de tekenen van de nabijheid van het Laatste Uur was.

Anas (t) zei dat de Profeet (ﷺ‬) zei: “‘Het Uur en ik zijn samengebracht als deze twee,’ en hij deed zijn middelvinger en zijn wijsvinger tegen elkaar.”   [Muslim]

Dit komt vanwege het feit dat hij de laatste en definitieve Boodschapper is.

 Het Spirituele Aspect van de Islam

Aanbidding

Aanbidding in de Islam is een term die in het algemeen gehoorzaamheid aan de geboden van Allah aangeeft, ongeacht of deze geboden gerelateerd zijn aan uitspraken, daden of geloof. De handelingen die te maken hebben met de Geloofsuitgangspunten 'de Geloofspunten', worden in de onderstaande pagina’s uiteen gezet.

 Geloof in Allah

Geloof in Allah houdt in dat Allah de Enige en Unieke is in de onderstaande aspecten:

[1] Allah is Enig en Uniek in zijn Heerschappij:  Dit betekent dat iemand moet getuigen dat Allah bestaat, en dat Hij de Schepper, Eigenaar en Beschikker is van dit hele universum en alles erin en Degene die alle zaken die hierop betrekking hebben, Afhandelt. Hij is Degene die ervoor zorgt dat alle dingen die bestaan, ook ontstaan. Niets zal ontstaan zonder dat Hij het wil.

Allah (I) zegt: (Weet dat de Schepping en het Bevel aan Hem toebehoren. Gezegend is Allah, de Heer van alles dat bestaat!) [7:54]

Allah heeft verduidelijkt dat Hij de enige Schepper is en dat het onmogelijk is dat er nog een schepper naast Hem is.

Hij (I) zegt:  (Allah heeft Zich geen kind genomen, noch is er een ander (god) naast Hem. dan zou iedere god dat wat hij geschapen heeft wegnemen en zouden sommigen van hen de anderen (proberen te ) overtreffen. Verheven is Allah boven datgene wat zij (aan Hem) toeschrijven) [23:91]

[2] Allah is Een en Uniek in Zijn Recht om aanbeden te worden: Dit betekent dat men zeker moet getuigen dat Allah de ware en enige God is, Die het waard is om aanbeden te worden, en dat alle daden voor Hem alleen gedaan moeten worden. Men zou niet moeten  rekenen op wie dan ook maar, behalve op Allah, noch zou een persoon smeekbeden moeten verrichten naar anderen dan Allah. Men zou alleen maar Allah moeten aanroepen om van een kwaad of gevaar te kunnen worden verlost of in een behoefte te kunnen worden voorzien.

Allah (I) zegt: (En Wij hebben vóór jou, (o Mohammed) geen boodschapper gestuurd, of Wij openbaarden aan hem dat er waarlijk geen god is dan ik (Allah), aanbid Mij daarom).) [21:25]

[3] Allah is Een en Uniek in Zijn Namen en Eigenschappen: Dit betekent dat men moet geloven in het Unieke van Allah’s Namen en Eigenschappen, en dat aan Hem alleen de mooiste en meest verheven Namen en Eigenschappen kunnen worden toegeschreven, en dat Hij ver verwijderd is van enige vorm van imperfectie.

Allah (I) zegt: (En aan Allah behoren de Schone Namen toe. Roep Hem daarmee aan en verlaat degenen die (van de Waarheid) afwijken wat betreft Zijn Namen. Zij zullen worden vergolden vanwege datgene wat zij deden) [7:180]

Wij geloven in en bevestigen datgene waarmee Allah Zichzelf heeft beschreven als toevoeging bij datgene waarmee Zijn Boodschapper Hem al heeft beschreven, zonder vergelijkingen te trekken tussen de Eigenschappen van Allah en de eigenschappen van zijn schepping, en zonder de betekenis van Zijn Namen en Eigenschappen, te veranderen, aan te passen of te corrumperen.

Allah (I) zegt: (Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende , de Alziende.) [42:11]

 Geloof in de Engelen

Dit is het geloof in een andere levensvorm genaamd engelen. Niemand weet hun precieze aantal behalve Allah zelf. Ze gehoorzamen Hem, vervullen Zijn geboden, en waken over het universum en alle schepselen daarin. Ze voeren specifieke bevelen uit van Allah, bijvoorbeeld het boekhouden, observeren, bewaken en beschermen van het universum, alsook alle schepselen daarin, en alles zoals Allah wil en beveelt.

Allah (I) zegt: (En bij die engelen die op Bevel van hun Heer verschillende zaken bepalen.) [79:5]

Allah (I) zegt ook: (En bij degenen die steeds (met de zielen) vooruitgaan.) [51:4]

De engelen zijn geschapen van licht.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De engelen werden geschapen uit licht, de djinn werden geschapen uit de rookloze vlam van het vuur en Adam werd geschapen uit datgene wat aan jullie was beschreven(in de Qur'an: zwarte droge klei).” [Muslim]

De engelen zijn van de ongeziene wereld. Alhoewel ze van licht zijn gemaakt, kan men ze niet zien. Allah (I) heeft hen echter wel het vermogen gegeven om van gedaante te wisselen, opdat men hen kan waarnemen, indien nodig. Allah informeert ons over het feit dat de engel Djibriel (Gabriel) (u) bij Maryam (Maria) kwam in de gedaante van een mens, een feit ook beschreven in de Bijbel.

Allah (I) zegt: (Zij plaatste een afscheiding tussen haar en hen. Daarna stuurden Wij onze Roeh (djibriel u) naar haar die zich vervolgens aan haar toonde in de gedaante van een volmaakt mens. Zij zei: “Voorwaar ik zoek mijn toevlucht bij de Meest Barmhartige tegen jou, indien jij (Allah) vreest. Hij (Djibriel) zei:”Ik ben slechts een Gezant van jouw Heer (die gezonden is) om jou een reine zoon te schenken’) [19:17-18-19]

De Profeet (ﷺ‬) zag Djibriel (u) in de ware vorm waarin Allah hem geschapen had. Hij had zeshonderd vleugels en hij verduisterde de zon, vanwege zijn grootte.

De engelen hebben vleugels; sommigen hebben twee vleugels, anderen drie en weer anderen meer dan dat.

Allah (I) zegt: (Alle lof zij Allah, de Stichter van de hemelen en de aarde. Hij maakte de engelen tot gezanten met vleugels, twee, drie of vier. Hij vermeerdert in de schepping wat Hij wil. Allah is tot alles in staat.) [35:1]

Voor wat betreft hun andere fysieke eigenschappen, daarover heeft Allah ons niet geïnformeerd. Allah heeft ons echter wel expliciet geïnformeerd over sommige van hun speciale taken en rolverdeling.

De engelen aanbidden, gehoorzamen en prijzen Allah onophoudelijk. 

Allah (I) zegt: (Zij (i.e. de engelen) verheerlijken Hem in de nacht en overdag. En zij stoppen niet.) [21:20]

Allah (I) heeft hen geschapen om Hem te gehoorzamen en te aanbidden.

Allah (I) zegt: (De Messias (Iesa/Jesus u) zal het nooit verafschuwen om een dienaar te zijn van Allah. En ook de nabije engelen niet.) [4:172]

De engelen handelen als gezanten tussen Allah en Zijn boodschappers vanonder de mensheid.

Allah (I) zegt: (Waarmee de betrouwbare Roeh (Djibriel) neerdaalde. Op jouw hart (o Mohammed ﷺ‬), opdat jij tot de waarschuwers zult behoren. Deze Qur’an is neer gezonden in een duidelijke Arabische taal) [26:193-195]

Allah heeft hen geschapen om verscheidene taken uit te voeren die Hij hen heeft opgedragen: (Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat hen wordt opgedragen.) [16:50]

De engelen zijn niet de kinderen van Allah; maar zij moeten wel worden gerespecteerd en liefgehad.

Allah (I) zegt: (En zij zeiden : ‘De Meest Barmhartige heeft zich een kind genomen’. Verheven is Hij ! Nee, zij zijn slechts geëerde dienaren. Zij spreken niet voordat Hij heeft gesproken en zij handelen op Zijn Bevel) [21:26-27]

De engelen zijn geen partners, compagnons of rivalen naast Allah.

Allah (I) zegt: (En Hij beveelt jullie niet om de Engelen en de Profeten als goden te nemen. Zou Hij jullie ongeloof bevelen, nadat jullie moslim zijn geworden?) [3:80]

Allah informeert ons over de namen en taken van sommigen van de Engelen. Djibriel (u) werd de taak van de openbaring overbrengen, gegeven.

Allah (I) zegt: (Waarmee de betrouwbare Roeh (djibriel) neerdaalde. Op jouw hart [O Mohammed (ﷺ‬)] , opdat jij tot de waarschuwers zult behoren) [26:193-194]

Michael (u) heeft de zorg voor de regen en vegetatie tot taak gekregen.

Allah (I) zegt: (Wie een vijand is van Allah, Zijn Engelen, Zijn Boodschappers en van Djibriel en Mikail, waarlijk Allah is een vijand van de ongelovigen.) [2:96]

De Engel des doods heeft de taak gekregen om de zielen van de mensen te vergaren op het moment van hun dood.

Allah (I) zegt: (Zeg (o Mohammed) de Engels des doods die over jullie is aangesteld, zal jullie zielen wegnemen, vervolgens zullen jullie tot jullie Heer teruggebracht worden.) [32:11]

Israafiel is de engel die de taak heeft gekregen om op de trompet te blazen op de Dag der Wederopstanding.

Allah (I) zegt: (Wanneer er op de bazuin geblazen wordt, dan is er op die Dag geen verwantschap tussen hen, noch zullen zij elkaar vragen (kunnen stellen).) [23:101]

Malik is de bewaker van het hellevuur.

Allah (I) zegt: (En zij zullen roepen: “o, Malik, laat jouw Heer een einde aan ons leven maken.’ Hij zal dan zeggen: “voorwaar, jullie zullen daarin eeuwig verblijven. ) [43:77]

De Zaabaaniyah zijn de engelen die de taak hebben gekregen om de bewoners van de Hel te bestraffen.

Allah (I) zegt: (Laat hem dan de handlangers uit zijn vriendenkring aanroepen. Wij zullen de bewakers van de hel roepen om met hem af te rekenen!) [96:17-18]

Elk mens heeft twee engelen toegewezen gekregen; een die zijn goede daden neerschrijft en de andere schrijft zijn slechte daden neer.

Allah (I) zegt: ((Gedenk) wanneer de beide ontvangers (d.w.z. de Engelen die de daden noteren), zittend aan de rechterzijde en aan de linkerzijde (alle daden) van iedere persoon) ontvangen (en deze noteren).) [50:17]

Ridhwaan is de bewaarder van het Paradijs en er zijn andere engelen die aangewezen zijn om de mensen te beschermen. Er zijn vele andere engelen en elk heeft zijn eigen specifieke taak. Sommigen worden in de Qur'an en de Sunnah genoemd, en anderen niet, maar we moeten in hen allen geloven.

De voordelen van het geloof in de Engelen

Door middel van het geloven in de Engelen kunnen we op de volgende wijzen voordeel behalen:

[1] We leren de Grootsheid van Allah (I) kennen, Zijn Vermogen en Zijn Allesomvattende Kennis en Wil, want waarlijk de grootsheid van Zijn creatie is een bewijs van de Grootsheid van de Schepper.

[2] Als een Moslim voelt dat er Engelen zijn die hem goed in de gaten houden bij wat hij zegt en doet en dat alles wat hij doet of voor of tegen hem gebruikt gaat worden, dan zal hij heel graag goede daden willen doen en weg willen blijven bij zonden, ongeacht of hij nu alleen is of bij anderen.

[3] Men is bevrijd van de fabeltjes en het bijgeloof van degenen die een foutief geloof hebben in de wereld van het ongeziene.

[4] Men leert de genade van Allah met zijn oprechte slaven zien.

 Geloof in Allah’s Boeken

Geloven in de Boeken van Allah is geloven dat Allah (I) Hemelse Boeken heeft geopenbaard aan Zijn Boodschappers, om deze over te brengen aan de mensheid. Deze Boeken, bevatten ten tijde van hun openbaring slechts de waarheid. Daarin was de Boodschap van de eenheid van Allah (I): dat er geen schepper, ‘boekhouder’ of eigenaar was behalve Hij, dat alle aanbidding rechtstreeks tot Hem moest worden gericht, en dat aan Hem alle excellente Namen en Eigenschappen toebehoren. Hij lijkt in niets op Zijn schepping en niets kan worden vergeleken met Hem.

Allah (I) zegt: (Voorzeker , Wij hebben Onze Boodschappers met duidelijke Bewijzen gestuurd, En Wij zonden het Boek en de Weegschaal (rechtvaardigheid) met hen neer opdat de mensen voor rechtvaardigheid zullen staan.) [57:25]

Een Moslim moet geloven in alle Hemelse Boeken en hij moet geloven dat ze oorspronkelijk van Allah (I) afkomstig waren. Het is echter niet toegestaan om de wetten in de oude geschriften na te leven, omdat deze Boeken aangepast zijn door de mensen door de tijden heen en bovendien deze Boeken geopenbaard waren aan specifieke volken gedurende bepaalde tijden.

[1] De Geschriften van Ibrahim (Abraham) (u) en Moesa (Mozes): De Qur'an heeft wat inzicht gegeven in de religieuze fundamenten die aangetroffen kunnen worden in deze Geschriften.

Allah (I) zegt: (Of is hij niet bericht over wat er in de Geschriften van Moesa staat geschreven? En in de Geschriften van Ibrahim, die nakwam wat hem door Allah werd bevolen. Dat geen lastendrager de last van een ander zal dragen. En dat de mens slechts krijgt wat hij nastreeft. En dat hij waarlijk zijn streven spoedig zal zien ( op de Dag des Oordeels). Vervolgens zal hij beloond worden met de meest volledige Beloning. En dat waarlijk bij jouw Heer het einde is.) [53:36-42]

[2] De Taurat: De Torah is het Heilige boek dat geopenbaard werd aan Moesa. (u).

Allah (I) zegt: (Voorwaar, Wij hebben de Torah neer gezonden met daarin Leiding en Licht. De Profeten die zich aan Allah hebben onderworpen, oordelen hiermee over de Joden. En de rabbijnen en de priesters oordeelden met datgene wat aan hen was toevertrouwd van het Boek van Allah, en zij waren hier getuigen van. Vrees daarom niet de mensen, maar vrees Mij en ruil Mijn Verzen niet in tegen een geringe prijs. En wie niet oordeelt met dat wat Allah heeft neer gezonden, zij zijn de ongelovigen.) [5:44]

De Qur'an heeft sommige leerstellingen uitgelegd die werden gevonden in de Torah, één daarvan is het noemen van enkele eigenschappen van de Boodschapper Muhammad (ﷺ‬).

Allah (I) zegt: (Mohammed (ﷺ‬) is de Boodschapper van Allah, En degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen en barmhartig tegenover de gelovigen. Jij ziet hen buigen en neerknielen, strevend naar de Gunst van Allah en Zijn Welbehagen. De tekenen zijn zichtbaar op hun gezichten, vanwege de sporen van het neerknielen. Dit is hun omschrijving in de Torah) [48:29]

Allah noemt in de Qur'an ook enkele van de religieuze regels gegeven in de Torah.

Allah (I) zegt: (En Wij hebben daarin voor hen voorgeschreven: ‘een leven voor een leven, een oog voor een oog, een neus voor een neus, een oor voor een oor, een tand voor een tand en de wonden worden vergolden met het gelijke daaraan. Maar wie het kwijtscheldt, het zal voor hem een boetedoening zijn. En wie niet oordeelt met dat wat Allah heeft neergezonden, zij zijn dan de onrechtplegers.) [5:45]

[3] De Zaboer (Psalmen): De Zaboer is het Geschrift dat werd geopenbaard aan Dawud (David) (u).

Allah (I) zegt:  (…en aan Dawud gaven Wij de Zaboer.) [4:163]

[4] De Injeel (Evangelie): De Injeel is het Heilige Boek dat werd geopenbaard aan Isa (Jezus) (u).

Allah (I) zegt:  (En Wij lieten Isa, de zoon van Maryam, in hun voetsporen volgen, ter bevestiging van de Torah die daar vóór was geopenbaard. En Wij gaven hem het Evangelie waarin Leiding en Licht was en ter bevestiging van de Torah die daar vóór was geopenbaard en als Leiding en een Vermaning voor de Godsvruchtigen.) [5:46]

De Qur'an heeft enkele dingen uitgelegd van dat wat gevonden kan worden in de Torah en de  Injeel;

Zoals de voorspelling van Mohammed (ﷺ‬): (…maar Mijn Genade omvat alle zaken, Deze zal ik schenken aan degenen die Mij vrezen, de zakaat afdragen en degenen die in Onze Tekenen geloven. Degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde Profeet die bij hen beschreven staat in de Torah en de Injeel, Hij gebiedt hen het goede en verbiedt hen het slechte,Hij staat hen de goede dingen toe en verbiedt hen de slechte dingen. Hij ontdoet hen van hun zware lasten en de ketenen waaraan zij zijn gebonden. En degenen die in hem geloven, hem eren, hem helpen en het Licht volgen dat met hem is neer gezonden, zij zijn degenen die succesvol zijn.) [7:156]

Zij moedigen ook de mensen aan om jihad voor Allah’s zaak te doen, omdat Zijn Religie de meest voortreffelijke is.

Allah (I) zegt: (Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun zielen en hun bezittingen gekocht, opdat er voor hen (daarvoor in de plaats) het paradijs zal zijn. Zij strijden op de Weg van Allah, zij doden en worden gedood. Een ware Belofte van Hem (die beschreven staat in de Torah en de Injeel en de Qur'an. En wie komt zijn belofte beter na dan Allah ? Dus verheugt jullie over de handel die jullie met Hem hebben gedreven.  En dat is de grandioze overwinning.) [9:111]

[5] De Nobele Qur'an: Men moet geloven dat de Qur'an het Woord van Allah is dat Djibriel (u) aan Mohammed (ﷺ‬) bracht in een heldere Arabische taal.

Allah (I) zegt:  (Waarmee de betrouwbare Roeh (Djibriel) neerdaalde, op jouw hart (o Mohammed (ﷺ‬)) opdat jij tot de waarschuwers zult behoren. (Deze Qur’an is neer gezonden) in een duidelijke Arabische taal.) [26:193-5]

De Qur'an is anders dan de Hemelse Boeken die haar zijn voorafgegaan, op de volgende wijzen:

a) De Qur'an is het laatste van de Hemelse Boeken, dat de voorgaande boeken heeft bevestigd waar het de boodschap van de Eenheid in het geloof in Allah betreft en de verplichting om Hem te gehoorzamen en te aanbidden.

Allah (I) zegt: (En Wij hebben het Boek (Qur'an) met de Waarheid aan jou neer gezonden ter bevestiging van het Boek dat daar vóór was (geopenbaard) en om daarover (d.w.z. de oude Boeken) te waken).) [5:48]

b) Alle voorgaande Boeken zijn afgeschaft door de Qur'an. Haar leerstellingen zijn goddelijk, definitief, eeuwigdurend en passend voor alle tijden en plaatsen.

Allah (I) zegt: (Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie uitgekozen als godsdienst.) [5:3]

c) De Qur’an werd geopenbaard aan de gehele mensheid, niet aan een specifieke natie, zoals de vorige Hemelse Boeken.

Allah zegt: (En Wij hebben jou [O Mohammed (ﷺ‬)] slechts gestuurd als verkondiger van verheugende Tijdingen en als waarschuwer voor alle mensen. Maar de meeste mensen weten (het) niet.) [34:28] 

Zelfs als de andere Boeken het eens zijn met de Qur'an over de fundamenten van de religie, dan nog zijn ze gericht aan een specifiek volk. Het is hierom dat de regels en wetten voor hen bestemd zijn. Het wordt bijvoorbeeld toegeschreven aan Isa (u) in de Bijbel dat hijzelf gezegd heeft:  “Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis (kinderen) van Israel.” [Matthew 15:24]

d) Het reciteren, memoriseren en het lesgeven hierin wordt gezien als handelingen van aanbidding.

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die een letter uit de Qur'an reciteert, zal 10 beloningen ontvangen, ik bedoel niet dat ‘Alif Laam Meem’ een letter is, maar dat, ‘Alif’ een letter is, ‘Laam’ een letter is, en ‘Meem’ een letter is.” [at-Tirmidhi]

e) The Qur'an behelst alle wetgevingen die benodigd waren om de maatschappij te hervormen. In zijn boek ‘Towards understanding Islam’, zegt H.G. Dorman over de Qur'an:  Het (de Qur'an) is de letterlijke Openbaring van God, gedicteerd aan Mohammed (ﷺ‬) door Gabriel, perfect in elke letter. Het is een altijd aanwezig wonder, getuigend van zichzelf en van Mohammed (ﷺ‬), de Profeet van God. Haar miraculeuze kwaliteit ligt deels in haar stijl, zo perfect en verheven, dat noch de mens noch de djinn in staat zijn geweest om ook maar een enkel hoofdstuk te produceren dat vergeleken zou kunnen worden met haar kleinste hoofdstuk, en deels in de inhoud waarin profetieën beschreven worden over de toekomst en verbazingwekkend accurate informatie die de ongeletterde Mohammed nooit zelf vergaard had kunnen hebben.

f) Het is een historisch verslag dat de verschillende religies uitlegt die voorheen zijn geopenbaard aan de profeten en boodschappers. Het verhaalt wat er zich tussen hen en hun naties afspeelde, van Adam tot en met Mohammed, moge Allah hen allen prijzen.

g) Allah heeft de Qur'an beschermd tegen alle aanpassingen, toevoegingen, weglatingen etc. etc. .

Allah (I) zegt:  (Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (de Qur'an) neer gezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.) [15:9]

h) Waar het de andere Boeken betreft: Allah heeft niet beloofd deze te beschermen, want zij waren bestemd voor een bepaald volk gedurende een specifieke tijd. Daarom is het ook mogelijk gebleken voor de mensen door de tijd heen om ze te veranderen.

Allah (I) zegt: (Verlangen jullie dat zij jullie zullen geloven, ondanks het feit dat een groep van hen (de rabbijnen) zeker het Woord van Allah (de Torah) hoorde en het daarna willens en wetens verdraaide, nadat zij het begrepen, terwijl zij het weten ?) [2:75]

Met betrekking tot de vervorming door de Christenen van de Evangeliën, zegt Allah (I): (En van degenen die zeggen: “Waarlijk wij zijn Christenen’, aanvaardden Wij hun verbond. Maar zij vergaten een gedeelte waarmee zij werden vermaand. Daarom hebben Wij tussen hen vijandschap en haat geplaatst tot op de Dag der Opstanding. En Allah zal hun berichten over dat wat zij deden. O, lieden van het Boek, voorzeker, onze Boodschapper is tot jullie gekomen om jullie duidelijk te maken wat jullie veelal probeerden te verbergen van het Boek, en Hij vergeeft veel. Voorzeker, er is tot jullie een Licht van Allah gekomen en een duidelijk Boek (deze Qur'an).) [5:14-15]

Onder de innovaties die de Joden en Christenen in hun religies hebben gebracht, is het valselijk toeschrijven van een zoon aan Allah. Sommige Joden claimden dat Ezra de zoon van Allah was, terwijl de Christenen zeggen dat de Messias (Isa) de zoon van Allah is.

Allah (I) zegt hierover het volgende: (En de Joden zeggen:’Oezayr (Ezra) is de zoon van Allah.’En de Christenen zeggen: ‘de Messias is de zoon van Allah. Dat zijn hun woorden die uit hun monden komen. Zij imiteren hiermee de uitspraken van degenen die voorheen niet geloofden. De Vloek van Allah rust op hen, hoe kunnen zij zo zijn afgedwaald zijn (van Zijn aanbidding)!) [9:30]

Allah heeft hun aanspraken weerlegd en de correcte wijze van geloven, verduidelijkt, namelijk: (Zeg [O Mohammed (ﷺ‬)]: ‘Hij is Allah, de Enige. Allah de Zelfgenoegzame (van wie iedereen afhankelijk is), Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt. En er is er niet één gelijk aan Hem’) [112:1-4]

Na dit zou het duidelijk moeten zijn dat de verschillende versies van de Bijbel die tegenwoordig in omloop zijn, niet de Woorden van Allah bevatten, noch de Woorden van Isa (Jesus) (u). Het zijn echter de woorden van zijn volgelingen en studenten. Het bevat zijn biografie, vermaningen en bevelen, maar er is veel in gewijzigd, om het ‘aan te passen’ aan specifieke doeleinden. Steve Allen, zegt in zijn boek: 'On the Bible, Religion, & Morality': “Het totaal aantal fouten [in de Bijbel]... loopt op tot wel 6,000! Het is absurd om dan te proberen net te doen alsof dit de waarheid is en de Bijbel geheel zonder fouten is, wat wel algemeen geloofd wordt.” [19]

 De voordelen van het geloof in de Boeken van Allah

Door ons geloof in de verscheidene geschriften waarmee Allah ons heeft geïnformeerd, kunnen we op de volgende manieren voordeel behalen:

[1] Men realiseert zich de genade en liefde die Allah heeft voor Zijn slaven, omdat Hij de Boeken heeft laten openbaren, waarmee de slaven op het Juiste Pad geleid konden worden wat leidde naar Zijn Welbehagen. Hij beschermde de mens tegen verwarring en tegen het kwaad van de satan.  

[2] Men realiseert zich ook de grote Wijsheid van Allah, omdat Hij elke natie de regelgeving gaf, die bij hen paste gedurende die tijd.

[3] Om de ware gelovigen te kunnen onderscheiden van degenen die dat niet zijn. Het is verplicht voor degene die gelooft in zijn eigen Boek, om ook te geloven in de (openbaringen van de) andere Hemelse Boeken.

[4] Om de goede daden te vermeerderen van de Gelovigen, want degene die gelooft in zijn Boek en de Boeken na hem krijgt een dubbele beloning.

Allah (I) zegt: (Degenen aan wie Wij het Boek daar vóór hebben gegeven (d.w.z. vóór de Qur’an), zij geloven erin. En wanneer het aan hen wordt voorgedragen, zeggen zij:’Wij geloven erin, waarlijk het is de Waarheid van onze Heer, Voorwaar wij waren hiervoor al moslims’. Zij zijn degenen aan wie hun beloning twee keer wordt gegeven, omdat zij geduldig waren en het slechte met het goede weerden, en omdat zij uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien.) [28:52-54]

 Geloof  in de Boodschappers

Men moet geloven dat Allah (I) de besten onder de mensheid heeft uitverkoren om Boodschappers te zijn, die Hij zond naar Zijn schepping met specifieke wetten: ‘aanbid en gehoorzaam Allah’,  en om Zijn Religie en Eenheid te vestigen.

Allah (I) zegt: (En Wij hebben vóór jou [O Mohammed (ﷺ‬)] geen Boodschapper gestuurd, of Wij openbaarden aan hem dat er waarlijk geen god is dan Ik (Allah),aanbid Mij daarom).) [21:25]

Hij heeft Zijn Boodschappers opgedragen om de Boodschap te verkondigen aan de mensen, zodat zij geen enkel weerwoord meer konden hebben tegen Allah, nadat Hij de Boodschappers gezonden had[20] .

Zij zijn de gevers van de verheugende tijdingen van het Welbehagen van Allah en Zijn Paradijs, dat gereserveerd is voor diegenen die in hen en hun leerstellingen geloven. Zij zijn ook als waarschuwers gestuurd naar hun volken, om ze te waarschuwen voor de boosheid van Allah en Zijn Bestraffing die is gereserveerd voor diegenen die niet geloven in hen en hun leerstellingen.

(En Wij hebben de Boodschappers slechts gestuurd als verkondigers van verheugende Tijdingen en als waarschuwers. Dus degenen die geloven en zich beteren zullen vrees noch treurnis kennen. Maar degenen die onze Tekenen verloochenen, de Bestraffing zal hen treffen vanwege het verderf dat zij zaaiden) [6:48-49]

Er zijn vele Profeten en Boodschappers; niemand kent hun exacte aantal behalve Allah.

Allah (I)zegt: (En voorzeker Wij hebben vóór jou Boodschappers gestuurd. Over sommigen van hen hebben Wij jou [O Mohammed (ﷺ‬)]; verteld en over sommigen hebben Wij jou niet verteld.) [40:78]

Men moet in hen allemaal geloven en ook dat zij menselijk waren, zij waren geen boven- natuurlijke wezens.

Allah (I) zegt: (En Wij hebben hen (d.w.z. de Boodschappers) niet als lichamen geschapen die geen voedsel verteren. En zij waren niet onsterfelijk.) [21:8]

Allah (I) zegt over Mohammed (ﷺ‬): (Zeg [O Mohammed (ﷺ‬)]: ‘Ik ben slechts een mens net als jullie. Aan mij is geopenbaard dat jullie God één God is. Dus wie op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, laat hem goede daden verrichten en geen enkele deelgenoot toekennen in de aanbidding van zijn Heer.’) [18:110]

En Hij (ﷺ‬) zei over Isa (Jezus) (u): (De Messias (Isa) de zoon van Maryam (Maria) was niet meer dan een Boodschapper. Vóór hem zijn er zeker reeds Boodschappers heengegaan en zijn moeder was een waarachtige vrouw. Zij aten beiden voedsel. Zie hoe Wij de tekenen aan hen (het volk) duidelijk maken, en zie vervolgens hoe zij zijn afgedwaald (van de waarheid).) [5:75]

Zij hebben geen enkele eigenschap die gelijk is aan die van Allah. Ze kunnen geen voordeel brengen, noch kwaad voorbeschikken. Ze hebben geen controle over het universum en ook kunnen ze er niet mee doen wat ze zouden willen. Ze kunnen niets doen van datgene dat alleen Allah kan doen.

Allah (I) zegt: (Zeg [O Mohammed (ﷺ‬)]: ‘Ik ben niet in staat om mijzelf te schaden of te baten, behalve als Allah het wil. En als ik kennis had over het onwaarneembare, dan had ik  (het verrichten van) het goede vermeerderd en dan zou het slechte mij niet treffen.) [7:188] 

Zij vervulden het hen opgelegde en verkondigden de boodschap van Allah. Zij zijn degenen met de meeste kennis en het meest vroom van de gehele schepping. Allah heeft hen beschermd tegen leugens en verraad.

Allah (I) zegt: (En het is een Boodschapper niet gegeven om met een teken te komen, behalve met de Toestemming van Allah.) [13:38]

Als men in sommigen gelooft en in anderen niet, dan heeft men een daad van ongeloof begaan en kan derhalve niet langer als moslim beschouwd worden.

Allah (I) zegt: (Voorwaar, degenen die niet in Allah en Zijn Boodschappers geloven en een onderscheid willen maken tussen Allah en Zijn Boodschappers en zeggen: ‘Wij geloven in sommigen, maar verloochenen anderen, en daarin een middenweg willen nemen. Zij zijn de ware ongelovigen. En Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende Bestraffing voorbereid) [4:150-151]

De Qur'an heeft de namen van vijfentwintig Profeten en Boodschappers genoemd.

Allah (I) zegt: (En dat was Ons Bewijs dat Wij Ibrahim tegen zijn volk gaven. Wij verheffen wie Wij willen in rang. Voorwaar jouw Heer is Alwijs, Alwetend. En Wij begunstigden hem met Ishaaq en Ya’qub die Wij beiden hebben geleid. En vóór hem hebben Wij Noeh geleid. En van zijn nageslacht Dawud, Sulayman, Ayyub, Yusuf, Musa en Harun. En zo belonen Wij de weldoeners. En Zakariya, Yahya, Isa en Iliyaas (Elias) . Ieder van hen behoorde tot de rechtschapenen. En Isma’iel, al Yasa, Yunus en Lut. En ieder van hen hebben Wij verkozen boven de werelden.) [6:83-86]

Allah zegt over Adam (u): (Waarlijk, Allah verkoos Adam, Noah, de familie van Ibrahim en de familie van Imraan boven de wereldbewoners.) [3:33]

Allah zegt over Hud (u): (En naar het volk van Aad, zonden Wij hun broeder Hud. Hij zei;’O mijn volk aanbid Allah, jullie hebben geen andere god dan Hem. Jullie zijn slechts verzinners van leugens’!) [11:50]

Allah zegt over Saleh (I):(En tot het volk van Thamoed zonden Wij hun broeder Saleh. Hij zei: ‘O mijn volk aanbid Allah, er is voor jullie geen god dan Hij. Hij heeft jullie uit de aarde geschapen en Hij heeft jullie daarop gevestigd, dus vraag Hem om vergeving en toon vervolgens berouw aan Hem. Voorwaar mijn Heer is Nabij, Verhorend’.) [11:61]

Allah zegt over Shu‘aib (I): (En tot het volk van Madyan zonden Wij hun broeder Shu‘aib. Hij zei: ‘O mijn volk, aanbid Allah, er is voor jullie geen andere god dan Hij. En verminder niet de volle maat en het volle gewicht. Voorwaar, ik zie in jullie het goede en waarlijk, ik vrees voor jullie de Bestraffing op de Dag van de Omsingeling.’) [11:84]

Allah zegt over Enoch (I): (En (gedenk, Ismaiel , Idries (Enoch) en dhul Kifl. Ieder van hen behoorde tot de geduldigen) [21:85]

Mohammed (ﷺ‬) was de laatste en definitieve Boodschapper, er zal geen Boodschapper na hem komen tot de Laatste Dag.

Allah (I) zegt:  (Mohammed is geen vader van één van jullie mannen, maar (hij is) de Boodschapper van Allah en het zegel der Profeten. En Allah is op de hoogte van alles.) [33:40]

De religie van Mohammed (ﷺ‬) schafte de religies vóór haar af. Het is de volledige en definitieve religie, die verplicht gevolgd moet worden, en dit zal zo blijven tot het Laatste Uur.

Allah noemt sommige van de Boodschappers ‘Ulul-‘Azm’ (degenen met de grote vastberadenheid). Zij waren het meest vastberaden van alle Boodschappers in het overbrengen van deze boodschap, zij waren geduldig en standvastig. Het waren Noah, Ibrahim, Moesa, Isa, en Mohammed, moge Allah hen allen prijzen en veilig houden voor alle kwaad.

Allah (I) zegt: (En gedenk toen Wij van de Profeten hun Verbond aanvaardden en ook van jou (o Mohammed) en van Noeh, en Ibrahim en Moesa en Isa, de zoon van Maryam….) [33:7]

Wie is Mohammed (ﷺ‬)?

Zijn naam is Mohammed bin[21]Abdullah bin Abdul-Muttalib bin Haashim. Zijn Kunyah (bijnaam) is Abul-Qaasim (De vader van Qaasim). Hij behoorde tot de Arabische stam van de Quraish waarvan de afstamming teruggaat tot ‘Adnaan. ‘Adnaan was een van de kinderen van Ishmael (u), de Profeet van Allah en oudste zoon van Ibrahim (u), de meest geliefde dienaar van Allah.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:“Voorwaar, Allah heeft de stam van Kinaanah verkozen boven alle andere stamen van de kinderen van Ishmael. Hij verkoos de Quraish boven de andere stammen van de  Kinaanah; Hij verkoos Banu Haashim boven de andere families van de Quraish; en Hij verkoos mij uit de Banu Haashim.” [Muslim]

Hij werd geboren in het jaar 571 C.E. in de geëerde stad Mekka. Mekka was het religieuze hart van het Arabisch Schiereiland, omdat de Ka’bah daar stond, gebouwd door Ibrahim en zijn oudste zoon, Ismaïl, moge Allah hen prijzen en veilig houden van alle kwaad.

Zijn hele leven was een toonbeeld van de waarheid en betrouwbaarheid. Hij vertelde nooit een leugen, gedroeg zich nooit verraderlijk, of bedroog iemand. Zelfs voordat hij de openbaring ontving, stond hij bekend onder zijn mensen als ‘de betrouwbare’, en men vertrouwde hem hun belangrijkste eigendommen toe, als zij van plan waren te reizen bijvoorbeeld. Hij was ook bekend als de ‘Waarheidlievende’. Had een uitstekend karakter en manieren. Hij was welbespraakt en wenste altijd het beste voor anderen.

Allah beschrijft hem als volgt: (En voorwaar jij beschikt zeker over een geweldig karakter.) [68:4]

Hij ontving zijn eerste openbaring van Allah toen hij veertig jaar was en hij bleef daarna in Mekka, waarbij hij gedurende dertien jaar opriep om alleen Allah te aanbidden. Daarna emigreerde hij naar Medina en riep ook daar het volk op tot de Islam, en men accepteerde de Islam. Het was daar, dat Allah de rest van de wetgeving openbaarde. Hij veroverde Mekka acht jaar na zijn migratie en hij stierf toen hij drieënzestig jaar was, nadat hij de gehele Qur'an van Allah door goddelijke openbaring had gekregen. Alle wetgeving van de Religie was geopenbaard, gecompleteerd en geperfectioneerd, en de overgrote meerderheid van de Arabieren accepteerde de Islam.

 De voordelen van het geloof in de Boodschappers.

Door het geloof in de verschillende Boodschappers die Allah heeft gezonden, kunnen we als volgt voordeel behalen:

 [1] Men realiseert zich de genade en liefde die Allah heeft voor Zijn slaven: omdat Hij de Boodschappers zond die Zijn religie aan hen verkondigden. Zijzelf waren voorbeelden die de mensen konden navolgen. 

[2] Om de gelovigen te kunnen onderscheiden die betrouwbaar in hun geloof zijn, van anderen, want het is verplicht voor degene die in zijn eigen Boodschapper gelooft om ook in de andere Boodschappers te geloven die in Het Boek worden genoemd.

[3] Diegenen die geloven in hun Boodschappers en daarna in Mohammed (ﷺ‬) ontvangen een dubbele beloning.

 Het Geloof in de Laatste Dag

Men moet geloven dat het leven zoals we het nu kennen op deze wereld, ophoudt te bestaan.

Allah (I) zegt:(Alles wat zich op haar (de aarde) bevindt, zal vergaan.) [55:26]

Wanneer Allah het wil, zal deze wereld ophouden te bestaan, Allah zal de Engel Israfiel bevelen om op de Trompet te blazen. Op dat precieze moment zal alles op de wereld vergaan. Dan, zal Hij hem het bevel geven om nogmaals op de trompet te blazen en hierop zullen alle mensen, van over de hele wereld, opstaan uit hun graven (in hun lichamen van voor de dood)  en vanaf de tijd van Adam (u), tot dat moment.

Allah zegt: (En er zal op de bazuin worden geblazen, waarna degenen die zich in de hemelen bevinden en degenen die zich op de aarde bevinden, neervallen. Behalve van (wie) Allah (dat) niet wil. Vervolgens zal er nog een keer (op de bazuin) worden geblazen, waarna zij (weer) opstaan en om zich heen (zullen) kijken.) [39:68]

Geloof in Laatste Dag, houdt in het geloven in alles waarover Allah en Zijn Boodschapper moge Allah hem prijzen, ons hebben geïnformeerd.

[1] Te geloven in het leven van de Barzakh: De Barzakh duidt de tijd aan na de dood van iemand tot aan de Laatste Dag. Hierin zal de gelovige een plezierige tijd hebben en de ongelovigen zullen gestraft worden.

Allah (I) zegt: (Zij zullen in de ochtend en in de avond voorgeleid worden aan het vuur. En de Dag waarop het Uur zal aanbreken (zal er tegen de Engelen) worden gezegd: ”doe de volgelingen van de Farao, de harde Bestraffing (van de Hel) binnengaan”!) [40:46]

[2] Te geloven in de wederopstanding: Allah zal de mensheid weer doen opwekken, naakt, blootsvoets en onbesneden.

Allah (I) zegt: (Degenen die niet geloven, beweren dat zij niet opgewekt zullen worden. Zeg (o Mohammed):’Wel zeker bij mijn Heer! Jullie zullen zeker worden opgewekt. Vervolgens zullen jullie zeker bericht worden over dat wat jullie deden. ) [64:7]

Vanwege het feit dat velen niet geloven dat Allah de gehele schepping weer opnieuw tot leven laat komen, bevestigt de Qur'an dit feit door vele treffende voorbeelden. Een paar van deze voorbeelden zijn de volgende:

·  Het overpeinzen hoe Allah dode aarde tot leven wekt en er allerlei soorten vegetatie op laat ontspruiten.

Allah (I) zegt: (En jij ziet dat de aarde levenloos is, maar wanneer Wij er water op laten neerdalen, komt deze (middels vegetatie) tot beweging, en groeit het (d.w.z. haar gewas) en brengt het van elke soort fraaie planten voort. Dat is omdat Allah de Waarheid is en Hij waarlijk Degene is Die de doden tot leven brengt en Hij waarlijk Degene is Die tot alles in staat is. En voorwaar, het Uur komt. Hierover bestaat geen twijfel. En waarlijk, Allah zal degenen die zich in de graven bevinden, opwekken.) [22:5-7]

·  Het overpeinzen van de schepping van de hemelen en de aarde, wat werkelijk grootser is dan de schepping van de mens.

Allah (I) zegt: (Hebben zij dan niet gezien dat Allah, Die de hemelen en de aarde heeft geschapen en niet vermoeid raakte door de schepping daarvan, (ook) in staat is om de doden tot leven te brengen? Welzeker, voorwaar, Hij is tot alles in staat.) [46:33]

·  Het reflecteren op hoe iemand ontwaakt uit zijn slaap, wat gelijkwaardig is aan het opstaan uit de dood, Dit is de reden waarom de slaap ook wel de ‘kleine dood’ wordt genoemd.

Allah (I) zegt: (Allah neemt de zielen tijdens hun dood weg en (de zielen) die niet doodgaan, (neemt hij weg) tijdens hun slaap. En Hij houdt die (zielen) voor wie de dood is bepaald, vast en stuurt de andere (zielen terug) tot een vastgesteld tijdstip. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt) [39:42]

·   Het overpeinzen van zijn eigen schepping.

Allah (I) zegt: (En hij stelde ons een voorbeeld, maar vergat zijn eigen schepping. Hij zei:”Wie brengt die beenderen tot leven wanneer deze zijn vergaan”? Zeg (o Mohamed) ”Diegene die deze de eerste keer schiep, zal ze (weer) tot leven brengen. En Hij is op de hoogte van elke schepping. 36:78-79]

[3] Te geloven in de Bijeenkomst: Allah zal de gehele schepping bijeen vergaren en hen ter verantwoording roepen.

Allah (I) zegt: (En op De Dag waarop Wij de Bergen zullen weghalen en jij de aarde duidelijk (als egale vlakte) zult aanschouwen, en Wij hen (de schepselen) zullen verzamelen en Wij niemand van hen achter zullen laten.) [18:47]

[4] Te geloven dat de mensen in rijen voor Allah zullen worden gebracht:

Allah (I) zegt: (En zij zullen voor jouw Heer in rijen opgesteld worden. En Allah zal zeggen) : “Voorzeker, jullie zijn tot ons gekomen zoals Wij jullie de eerste keer hebben geschapen. Nee! Jullie beweerden dat Wij voor jullie geen Ontmoeting zouden laten plaatsvinden.) [18:48]

[5] Te geloven dat de ledematen zullen getuigen.

Allah (I) zegt: (Totdat zij hierbij (het Vuur) aankomen (dan) zullen hun gehoor, hun zicht en hun huiden tegen hen getuigen over dat wat zij deden . En zij zullen tegen hun huiden zeggen:”Waarom getuigen jullie tegen ons?” Zij (de huiden) zullen zeggen:”Allah heeft ons doen spreken, Degene die alles laat spreken. En Hij heeft jullie de eerste keer geschapen en tot Hem zullen jullie terugkeren. En jullie hielden het (jullie zonden) verborgen (in de wereld) zodat jullie gehoor, jullie zicht en jullie huiden (zogenaamd) niet tegen jullie zouden getuigen. Maar jullie vermoedden dat Allah niet veel Wist van wat jullie deden.) [41:20-2] 

[6] Te geloven in de Ondervraging.

Allah (I) zegt: (En houd hen tegen: Voorwaar, zij zullen ondervraagd worden. “Waarom helpen jullie elkaar (vandaag) niet? Welnee! Op deze dag zullen zij zichzelf overgeven.) [37:24-26]

[7] Te geloven in de Siraat (Brug) over de Hel, die iedereen over moet gaan.

Allah (I) zegt: (En er is niemand van jullie die het (de Hel) niet over zal (moeten) steken. Dit is een onontkoombaar besluit van jouw heer .) [19:71]

[8] Te geloven in het wegen van de daden. Allah zal de mensen ter verantwoording roepen en diegenen die goed deden, belonen met dat wat zij verdienen, vanwege hun goede daden hun geloof en vasthouden aan hun Boodschappers, en Hij zal degenen die slechte daden deden dienovereenkomstig bestraffen.

Allah (I) zegt: (En Wij zullen de Weegschalen der Rechtvaardigheid klaarzetten voor de Dag der Opstanding. Geen ziel zal dan iets van onrecht worden aangedaan. En als er dan ook maar iets is ter grootte van een mosterdzaadje, (dan) zullen Wij ermee komen. En Wij volstaan als Berekenaars. [21:47]

[9] Te geloven in het uitdelen van de Rollen en de Boeken van een ieder.

Allah (I) zegt: (En wat betreft degene die zijn boek in zijn rechthand wordt gegeven. Hij zal voor een gemakkelijke verrekening ter verantwoording worden geroepen. En hij zal verheugd terugkeren naar zijn familie. En wat betreft diegene die zijn boek van achter zijn rug wordt gegeven. Hij zal om (zijn) vernietiging roepen. En een laaiend vuur binnentreden.) [84:7-12]

[10] Te geloven dat de mensen worden beloond met Paradijs en de Hel tijdens een eeuwigdurend en onsterfelijk leven.

Allah (I) zegt: (Voorwaar, diegenen die niet geloven onder de lieden van het Boek en de veelgoden aanbidders, zullen voor eeuwig in het vuur van de Hel verblijven. Zij zijn de slechtste schepselen. Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten, zij zijn de beste schepselen. Hun beloning bij hun Heer zijn de Tuinen van Adn (Eden), waaronder rivieren stromen. Voor eeuwig en altijd (vertoeven zij) daarin. Allah is tevreden met hen, en zij zijn tevreden met Hem. Dat is voor degene die zijn Heer vreest) [98:6-8]

[11] Te geloven in het Profetische reservoir[22], bemiddeling, en alle andere dingen waarover de Profeet van Allah (ﷺ‬) ons heeft geïnformeerd.

 De Voordelen van het geloof in de Laatste Dag

Door het geloven in de Laatste Dag kunnen we de volgende voordelen behalen:

 [1] Het zorgt ervoor dat men zich voor gaat bereiden op Deze Dag, door goede daden te doen en hierin te willen wedijveren en het afzien van slechte daden en het vrezen van Zijn bestraffing.

[2] Het stelt de gelovigen gerust; omdat ze weten dat als ze iets verliezen in deze wereld, ze er iets veel beters voor terug krijgen in het Hiernamaals.

[3] Het kunnen onderscheiden van de gelovigen die oprecht zijn in hun geloof, van degenen die dat niet zijn.

1.            Geloof  in Qadaa & Qadar

Men moet geloven dat Allah alles weet en wist, al voordat alles geschapen werd, alsook dat Hij alles weet wat nog staat te gebeuren. Vervolgens bracht Hij alles tot leven, volgens Zijn Wetenschap en Decreet.

Allah (I) zegt: (Voorwaar Wij hebben alles volgens een bepaalde maat geschapen.)  [54:49]

Alles wat in het verleden gebeurd is, wat in het heden gebeurt en dat wat in de toekomst nog staat te gebeuren, is bekend bij Allah, al voordat het geschapen werd. Allah liet het toen ontstaan, alles in overeenstemming met Zijn Wil en Decreet.

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: “Een persoon is geen gelovige totdat hij gelooft in het Goddelijke Decreet, haar goede en kwade consequenties- totdat hij weet dat wat hem ook maar overkomt, aan hem nooit voorbij had kunnen gaan en wat aan hem voorbij is gegaan, hem nooit had kunnen treffen.” [at-Tirmidthi]

Dit geloof is niet in tegenstrijd met het feit dat men er naar moet streven om dingen te bereiken. Ter verduidelijking: als iemand een kind wil, dan moet hij bepaalde dingen doen om zijn doel te bereiken, zoals trouwen. Nadat hij alles heeft gedaan wat in zijn macht ligt, dan wordt vervolgens zijn wens bewaarheid of niet. De reden hiervoor is dat iemand zich dient te realiseren dat wat hijzelf doet om zijn doel te bereiken niet de ware reden is achter het realiseren ervan; dit is echt de Wil van Allah. Deze ‘middelen’ om onze doelen te bereiken worden ook beschouwd als zijnde van het Goddelijk Decreet van Allah.

De Profeet, moge Allah hem prijzen, werd gevraagd: ‘O Boodschapper van Allah, laten de verzen en duah die we reciteren en de medicijnen die we nemen de Het Goddelijke decreet van Allah (I) verdwijnen?’ [Hij antwoordde,] ‘Deze zijn van het Goddelijk decreet van Allah.’ [al-Haakim]

Honger, dorst en kou zijn van het Goddelijk Decreet. Men eet om de honger te laten verdwijnen, men drinkt om de dorst te laten verdwijnen en probeert zich warm te krijgen om zodoende de kou te laten verdwijnen. Men probeert zichzelf te voeden, de dorst te ledigen en zich te verwarmen met dat wat voorbeschikt was voor hen om te eten, te drinken en te verwarmen. Men probeert het ene aspect van het Goddelijk Decreet met het andere aspect op te lossen.

 De voordelen van het geloof in het Goddelijk Decreet

Door het geloof in het Goddelijk Decreet, kunnen wij op de volgende wijzen voordeel behalen:

[1] Geloof in de Goddelijke Maatstaf, heeft een helder bewustzijn en vrede in het hart tot gevolg. Er wordt geen ruimte gelaten voor iemand om zich verdrietig te voelen over de resultaten of iets wat niet gebeurd is. Ongemak en onrust kunnen tot veel psychologische stoornissen leiden, zoals depressies en stress, alle hebben zij een negatief effect op het lichaam. Geloof in dit concept voorkomt en geneest deze ziekten.

Allah (I) zegt: (Er treft (een plaats) op de aarde of jullie geen ramp of het staat in een Boek (geschreven) voordat Wij het laten gebeuren. Voorwaar. dat is gemakkelijk voor Allah. Zodat jullie niet zullen treuren over wat aan jullie voorbij is gegaan en jullie niet blij zullen zijn met datgene wat aan jullie is gegeven. En Allah houdt van geen enkele verwaande, hooghartige (persoon). ) [57:22-23]

[2] Het moedigt de kennis en het onderzoeken aan van wat Allah heeft geschapen in dit universum. Lijden, zoals een ziekte, maken dat de mens gaat zoeken naar genezing en dit wordt gedaan door te zoeken naar de medicijnen die Allah, de Meest Hoge, heeft geschapen in dit Universum.

[3] het verzacht de effecten van calamiteiten en neemt het gevoel van spijt weg. Als iemand geld verliest bij het zaken doen, dan wordt dit gezien als tegenspoed. Als een persoon dan bedroefd is hierna, dan zou dat tot tweemaal tegenspoed leiden: De tegenspoed van de calamiteit zelf en dat van het je bedroefd en vol wroeging voelen. Als iemand gelooft in het Goddelijk Decreet, dan is hij blij met de resultaten ongeacht wat deze zijn.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De sterke gelovige is beter en meer geliefd bij Allah dan een zwakke gelovige, en in beiden is goeds aanwezig. Wees er kien op dat je dat doet wat je voordeel geeft en zoek daarbij Allah's hulp, en wees niet onachtzaam hierbij. Als er iets misgaat, zeg dan niet, ‘Als ik maar dit of dat had gedaan,’maar zeg liever, ‘Dit is van het Goddelijk Decreet van Allah en wat Hij wil, dat doet Hij, want voorwaar, ‘als,’ opent de deur voor het werk van de shaytaan.” [Muslim]

[4] Het laat iemands afhankelijkheid van Allah toenemen en verwijdert de angst voor de schepping.

Ibn ‘Abbaas (t) heeft overgeleverd “Op een dag zat ik achter de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) en Hij (ﷺ‬) zei tegen hem: ‘O jonge man, Ik zal je wat woorden leren: Bewaak Allah’s bevelen en Hij zal jou bewaken. Bewaak Allah’s bevelen,en je zult Hem voor je vinden (met Zij Bescherming). En als je vraagt, vraag dan Allah, en als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah. Weet dat als de hele wereld verzameld werd om jou te helpen, ze je niet kunnen helpen, behalve als het iets is, dat Allah al voorbeschikt heeft voor jou. En als de hele wereld verzameld werd om jou kwaad te doen, dat ze je niet kwaad kunnen doen behalve met iets dat Allah al heeft voorbeschikt voor jou.  De pennen zijn opgeheven en het (schrijf)papier is opgedroogd’.” [at-Tirmidhi]

Geloof in het Goddelijk Decreet is niet, zoals sommigen onterecht veronderstellen, dat men zijn vertrouwen stelt in Allah en verder niets (meer) onderneemt, want de Boodschapper van  Allah (ﷺ‬) antwoordde een persoon die hem vroeg: “Moet ik mijn kameel vastbinden en vertrouwen op Allah, of kan ik mijn kameel loslaten en vertrouwen op Allah?’ Hij zei, ‘Bind hem vast en vertrouw op Allah'.” [at-Tirmidhi]

 De Zuilen van de Islam

De soorten aanbidding die fysiek en verbaal worden uitgevoerd worden de Zuilen van de Islam genoemd. Dit zijn de pilaren waarop de Religie is gebouwd en waardoor een mens als Moslim wordt beschouwd. Deze Pilaren zijn als volgt:

·  De twee getuigenissen van het Geloof, hetgeen geldt als een verbale zuil van Islam.

·  De tweede en Vierde Zuil van de Islam zijn het gebed en het vasten, die beiden fysieke zuilen zijn van de Islam.

·  De derde is de Zakaah (verplichte liefdadigheid), die een fysieke daad van aanbidding is waarbij men de verplichte liefdadigheid uitgeeft.

·  De Vijfde Zuil van de Islam is Hajj (De bedevaart naar Mekka), wat fysieke en verbale aanbidding combineert en iemand oproept om af te zien van zijn of haar rijkdom.

Islam roept de Moslims niet alleen maar op om deze daden van aanbidding te doen, maar het wil dat de gelovigen hun zielen zuiver krijgen.

Allah (I) zegt over het gebed:

(Waarlijk het gebed houdt af van de verdorvenheid en het slechte.) [29:45]

Allah (I) zegt over de Verplichte Liefdadigheid (Zakaah): (Neem van hun bezittingen een liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en te zuiveren.) [9:103]

Allah (I) zegt over het vasten:(O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen vóór jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.) [2:183]

Het vasten leert en traint het individu zelfbeheersing en discipline en om niet te zwelgen in iemands wensen en verlangens.

Dit is wat de Profeet (ﷺ‬) bedoelde toen hij zei: “Degene die niet afziet van valse spraak en slechte daden, Allah heeft het niet nodig dat deze zijn voedsel en drinken laat staan.” [al-Bukhari]

Allah (I) zegt over de Hajj: (De Hadj is in de bekende maanden[23]. Wie van plan is om de hadj hierin te verrichten, moet tijdens de hadj geen geslachtsgemeenschap hebben, noch een zonde begaan, noch twistgesprekken voeren.) [2:197]

In de Islam, speelt aanbidding een grote rol in het ontwikkelen en verfijnen van prijzenswaardige manieren, alsook het beschermen van de eenheid van de Moslims.  De Zuilen van de Islam worden hieronder nog verder uiteengezet:

 De eerste zuil: De twee getuigenissen van Geloof

Dit zijn de verklaringen dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden dan Allah en dat Mohammed Zijn slaaf en boodschapper is. Dit is een verbale zuil van de Islam, maar men moet het ook opvolgen met geloof en daden. Dit is de sleutel om toe te treden tot de Islam.

De betekenis van de eerste verklaring:

Dit is de uitspraak van de Tawheed[24]. Vanwege dit concept, bracht Allah de schepping tot leven en vanwege dit concept schiep Hij het Paradijs en de Hel.

Allah (I) zegt: (En ik (Allah) heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.) [51:56]

Dit is het geloof waartoe alle Profeten en Boodschappers hun volken opriepen van Adam tot de laatste van hen, Mohammed, moge Allah hen prijzen en veilig houden van elk onheil.

Allah (I) zegt:  (En Wij hebben vóór jou (o Mohammed) geen Boodschapper gestuurd, of Wij openbaarden aan hem dat er waarlijk geen god is dan Ik (Allah). Aanbid mij daarom.) [10:25] 

De eerste getuigenis, dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, houdt het volgende in:

·  Allah is de Schepper van alles wat bestaat.

Allah (I) zegt: (Dat is Allah, jullie Heer, Er is geen god dan Hij, de Schepper van alle Zaken.  Dus aanbid alleen Hem. En Hij is de Zaakwaarnemer over alle zaken) [6:102]

·   Allah is de Eigenaar van alles dat bestaat, en de Afhandelaar van alle zaken[25].

Allah (I) zegt: (Weet dat de schepping en het Bevel aan Hem toebehoren. Gezegend is Allah, de Heer van de werelden]!) [7:54]

·  Allah is Degene Die het waard is om aanbeden te worden.[26]

Allah zegt: (Weet dat waarlijk aan Allah alles wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt, toebehoort. En wat volgen degenen die naast Allah deelgenoten aanroepen ? Zij volgen niets anders dan vermoedens en zij vertellen niets anders dan leugens.) [10:66]

·  Aan Hem behoren de prachtige namen en perfecte eigenschappen. Ver verwijderd is hij van enige imperfectie.[27]

Allah (Y) zegt: (En aan Allah behoren de Schone Namen toe. Roep Hem daarmee aan en verlaat degenen die (van de Waarheid) afwijken wat betreft Zijn Namen. Zij zullen worden vergolden vanwege datgene wat zij deden.) [7:180]

De voorwaarden van de getuigenis:

Het is niet genoeg om slechts de getuigenis te murmelen om het geaccepteerd  te laten worden door Allah. Het is een sleutel voor de deuren van het Paradijs, maar om de sleutel te kunnen laten werken, moet deze wel de juiste ‘baard’ hebben. Deze getuigenis moet derhalve voldoen aan de volgende voorwaarden om geaccepteerd te worden door Allah:

1. Kennis: Dit omvat het weten dat alles dat naast Allah aanbeden wordt, vals is. Er is geen god die waarachtig aanbeden kan worden, behalve Allah, zelfs als het een Profeet, een Boodschapper of een Engel zou zijn. Allah is de Enige Die alle vormen van aanbidding waardig is: zoals: gebed, smeekbeden, hoop, het slachten van een schaap als offer (bijv. na de hadj), het zweren van eden, etc.

Diegene die, wat voor daad van aanbidding dan ook, deze toekent aan een ander dan Allah, terwijl hij dat doet om deze te aanbidden, heeft een daad van ongeloof begaan, zelfs als hij de sjahadah heeft uitgesproken.

2. Zekerheid: Het hart moet ferm en zeker van zijn over de betekenis van deze twee getuigenissen. Zekerheid is het tegenovergestelde van twijfel, opdat er geen ruimte meer is voor twijfel of aarzeling in iemands geloof.

Allah (I) zegt:  (De (ware) gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven en (daar) vervolgens niet (aan) twijfelen, en die met hun bezittingen en hun levens op de Weg van Allah strijden. Zij zijn de Waarachtigen.) [49:15]

3. Acceptatie: Men moet de getuigenis volledig accepteren en het niet afwijzen.[28]

Allah (I) zegt: (Voorwaar, wanneer er tegen hen werd gezegd: “Er is geen god dan Allah”. Dan stelden zij zich hoogmoedig op.) [37:35]

4. Overgave, gehoorzaamheid en het handelen naar wat de getuigenissen noodzakelijk maken.[29] Een persoon moet doen wat Allah beveelt en moet afzien van datgene dat Hij verbiedt.

Allah (I) zegt: (En wie zijn gezicht onderwerpt aan Allah en een weldoener (Muhsin[30])  is, voorzeker, hij heeft het meest krachtige houvast gegrepen. En aan Allah behoort (de bepaling van) het einde van (alle) zaken.) [31:22]

5. Oprechtheid: iemand moet oprecht zijn bij het uitspreken van de getuigenissen. [31]

Allah zegt: (Zij zeggen met hun tongen wat zich niet in hun harten bevindt.) [48:11]

2.         Oprechtheid in het aanbidden: Men moet eerlijk en oprecht alle daden van aanbidding alleen tot Allah richten.[32]    

Allah zegt: (En zij werden uitsluitend opgedragen om niets anders dan alleen Allah te aanbidden, terwijl zij hun godsdienst  zuiver aan Hem toewijden, als monotheïst.) [98:5]

3.       Liefde: Men moet van de getuigenissen houden en alles wat er mee samenhangt. Hij moet Allah liefhebben, Zijn Boodschapper en Zijn rechtschapen slaven. Hij moet ieder haten die Allah en Zijn Boodschapper haat. Hij moet verkiezen waar Allah en Zijn Boodschapper van houden, zelfs als het verschilt van zijn eigen wensen.                                                                               

Allah (I) zegt: (Zeg: “Als jullie vaders, jullie zonen, jullie broers, jullie vrouwen, jullie verwanten, de bezittingen die jullie verworven hebben, de handel waarvan jullie verlies vrezen en de woningen die jullie behagen geliefder zijn bij jullie dan Allah en Zijn Boodschapper en geliefder dan het strijden op Zijn Weg, wacht dan tot Allah met Zijn Bevel komt. En Allah leidt het verdorven volk niet”. ) [9:24]

Deze getuigenissen hebben eveneens tot gevolg dat Allah de Enige is die het recht heeft om wetten uit te vaardigen, ongeacht of het religieuze zaken of menselijke relaties betreft, en zowel in private als publieke zaken.

De handeling om iets verboden of toegestaan te maken ligt bij Allah alleen. Zijn Boodschapper (ﷺ‬) heeft slechts de Bevelen van Allah verklaard en verduidelijkt.

Allah (I) zegt: (En wat de Boodschapper jullie geeft, neem het dan. En wat hij jullie verbiedt, onthoudt je ervan.) [59:7]

De betekenis van de tweede getuigenis: ‘Mohammed is Zijn Boodschapper’

Het getuigen dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, noodzaakt het volgende:

1.                       Te geloven dat hij een Boodschapper is, en dat hij de beste en laatste van de Boodschappers is; er zal geen Boodschapper meer na hem komen.                                                                                                                                                            Allah (I) zegt:

 (Mohammed is niet de vader van enige man onder jullie, maar hij is de Boodschapper van Allah en het zegel der Profeten.) [33:40]

2.                       Te geloven dat hij onfeilbaar is in het overbrengen van de leerstellingen die hij geopenbaard heeft gekregen van  Allah (I). Allah, de Verhevene zegt:

(En hij spreekt niet uit eigen begeerten. Het is slechts een Openbaring die geopenbaard is ) [53:3-4]

Waar het de wereldse zaken betreft, was hij menselijk en had zijn eigen mening.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar ik ben slechts menselijk. Het kan zijn dat iemand bij me komt om een verschil van mening aan me voor te leggen, en omdat een van hen meer overtuigend is in zijn spreken, ik diegene gelijk geef. Echter diegene die gelijk krijgt terwijl hij fout zat (dus iets krijgt zonder recht erop te hebben) krijgt slechts een portie van het vuur van de Hel, dus laat het hem nemen of niet.”  [Muslim]

3.                       Te geloven dat hij een Boodschapper voor de gehele mensheid is; voor de Jinn en de mensen tot het Laatste Uur. Allah (I) zegt:

(En Wij hebben jou [O Mohammed (ﷺ‬)] slechts gestuurd als verkondiger van verheugende Tijdingen en als waarschuwer voor alle mensen. Maar de meeste mensen weten (het) niet.) [34:28]

4.                       De Profeet (ﷺ‬) te gehoorzamen in wat hij beval, te geloven in alles wat hij zei, en af te zien van alles wat hij verbood en waarvoor hij waarschuwde.      Allah zegt:

(En wat de Boodschapper jullie geeft, neem het dan. En wat hij jullie verbiedt, onthoudt je ervan.) [59:7]

5.                       Het volgen en aan vasthouden van de Sunnah van de Profeet (ﷺ‬), zonder er dingen in te vernieuwen.    Allah, de Verhevene zegt:

(Zeg (O Mohammed (ﷺ‬): Als jullie werkelijk van Allah houden, volg mij dan, Allah zal (dan) van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.) [3:31]

 De Tweede Zuil: Salaah (Gebed)

Het is verplicht voor je om het gebed te verrichten [Salaah] want het is de ruggengraat  van de Religie; zonder dit, is iemands Islam niet compleet.

De Profeet  (ﷺ‬) vergeleek de religie met een kameel en zei : “En wat betreft het hoofd van de Religie, dit is Islam (de Shahadatayn); en voor haar ruggengraat, is het de Salaah, en voor wat het betreft het hoogste gedeelte van haar bult, dat is Jihad.” [33]  [at-Tirmidhi]

Salaah is een term, die een verzameling woorden en handelingen aangeeft die starten met het zeggen van Takbeer [‘Allahu Akbar’, zeggen, wat betekent: ‘Allah is de Grootste’] en eindigt met tasleem [‘As-Salaamu ‘alaykum wa Rahmatullaah zeggen]

Een Moslim verricht het uit gehoorzaamheid aan Allah, en verheerlijkt Hem hiermee. Hierdoor onderhoudt men een continue band met zijn Schepper. Wanneer een persoon ‘ondergaat’ in de vermakelijkheden van dit leven en zijn geloof verzwakt, dan hoort hij de oproep tot het gebed [Adhaan] wat hem weer zou kunnen vermanen.

Er zijn vijf gebeden, die gedurende de dag en nacht moeten worden uitgevoerd. De mannen moeten ze in de moskee bidden, behalve diegenen die een geldig excuus hebben. Hierdoor, leren Moslims elkaar kennen en de band van liefde en eenheid die hen samen houdt, kan zo worden opgebouwd, onderhouden en verstevigd. Ze nemen kennis van de situatie van hun mede moslims op dagelijks basis. Als iemand niet bij het gebed aanwezig is, en men denkt dat hij ziek is, dan bezoeken zij hem, en als het erop lijkt dat hij tekortschiet in zijn verplichtingen dan geven ze hem advies. Alle sociale verschillen, zoals klasse, ras en afkomst worden genegeerd, want Moslims staan naast elkaar in rechte rijen, allen in één richting [Mekka] en allen op dezelfde tijd. En ieder wordt geacht gelijk te zijn als het op hun onderdanigheid jegens Allah aankomt en als men voor Hem staat.

 De derde Zuil: Verplichte liefdadigheid (Zakaah)

Dit is een vast percentage in geld dat een rijke Moslim geeft aan de armen en behoeftigen om hen te beschermen tegen de vernedering van het bedelen. Het is verplicht voor elke Moslim die de Nisaab bezit (het minimum bedrag waar vanaf Zakaah verplicht is).

Allah (I) zegt:(En zij werden uitsluitend opgedragen om niets anders dan (alleen) Allah te aanbidden, terwijl zij hun godsdienst zuiver aan Hem toewijden, als monotheïsten. En (zij werden opgedragen om) de Salaah te onderhouden en de Zakaah af te dragen: En dat is de rechte godsdienst.) [98:5]

Diegene die deze verplichting afwijst wordt geacht tot ongeloof te zijn vervallen, en heeft de rechten van de armen, de zwakkeren en de behoeftigen met voeten getreden. Het is geen belasting die de Islamitische Staat van haar onderdanen eist, zoals de onwetenden denken, want als dat zo was, dan zou het worden geheven van alle Moslims alsook de niet-Moslims! Een van de voorwaarden van Zakaah is nu juist dat een persoon Moslim is en het wordt niet genomen van een niet-Moslim.  Daarentegen kunnen ook niet-Moslims vallen onder de ontvangers van Zakaah

Onderstaand zijn een paar voorwaarden.

1. Het in bezit hebben van de minimale vereiste hoeveelheid: Iemands vermogen moet de limiet bereiken die is vastgesteld door de Religie van de Islam.

2. Het moet gedurende een heel jaar in iemands bezit zijn geweest. Als het vermogen dat niet is geweest, dan is er geen Zakaah over verschuldigd.

Allah heeft diegenen die gerechtigd zijn om Zakaah te ontvangen als volgt gespecificeerd.

Allah (I) zegt: (De Sadaqaat [Zakaah] is slechts voor de armen en de behoeftigen en voor degenen die hieraan werken (aan het inzamelen ervan)  en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven die zichzelf vrij willen kopen) en voor degenen die schulden hebben, en om het uit te geven op de Weg van Allah, en voor de (behoeftige) reiziger; Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.) [9:60]

De hoeveelheid die betaald moet worden is 2.5 % over het geheel dat in de periode van een jaar verzameld is. Hierdoor, beoogt de Islam om armoede weg te nemen uit de Moslim maatschappij en de gevaren te verwijderen als gevolg van armoede, zoals diefstal, moord en andere handelingen waarbij de rechten of eer van de mensen in het geding zijn. Het doet het gevoel van wederzijdse afhankelijkheid en broederschap herleven in de Moslim maatschappij als de behoeften van de armen en behoeftigen vervuld worden.

Het verschil tussen Zakaah en belastingen is dat een Moslim dit welwillend en uit zichzelf betaalt; hij is zelf degene die de betaling regelt. Daar komt nog bij dat de naam al de doelstelling aanduidt[34], namelijk het reinigen van de ziel van de rijke Moslims. Het reinigt een Moslim ook van hebzucht, egocentrisme, gierigheid, en de liefde voor dit tijdelijke leven en het ‘verdrinken’ ervan in de verlangens van deze wereld, wat er allemaal voor zorgt dat hij zijn broeders en zusters onder de armen en behoeftigen vergeet.

Allah (I) zegt: (En wie gered wordt van zijn eigen gierigheid, zij zijn degenen die succesvol zullen zijn.) [59:9]

Het reinigt de arme mensen ook van haat en jaloezie die ze jegens de rijken zouden kunnen hebben. Armen ervaren dat ze geld krijgen van de rijken, zoals Allah heeft bevolen en ervaren dat er doorlopend voor hen gezorgd wordt, door dat ze geld krijgen en dat ze goed behandeld worden.

Islam geeft een ernstige waarschuwing af aan degenen die weigeren Zakaah te betalen.

Allah (I) zegt: (En laat degenen die gierig zijn met wat Allah hen van Zijn Gunst heeft gegeven, niet denken dat dit goed voor hen is!. Welnee het is juist slecht voor hen. Datgene waar zij gierig mee waren zal op de Dag der Opstanding als ketenen strak om hun nekken worden gespannen  En aan Allah alleen behoort de erfenis van de hemelen en de aarde toe.) [3:180]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:“als de eigenaar van goud of zilver niet betaalt wat hij zou moeten, dan zullen, waar hij bij staat, op de Dag der Opstanding, platen van vuur voor hem gemaakt worden. Deze zullen dan verhit worden in het vuur van de Hel en zijn zijden, zijn voorhoofd en zijn rug zullen ermee gebrandmerkt worden. Ieder keer als zij afkoelen dan wordt het (proces) herhaald gedurende een dag waarvan de omvang gelijk is aan vijftig duizend jaar, totdat het oordeel is geveld over de slaven en hij ziet of zijn pad hem leidt naar het Paradijs of de Hel.” [Muslim]

 De vierde zuil: Het vasten tijdens de Ramadan

Een Moslim moet één maand per jaar vasten, gedurende de maand Ramadan. Vanaf het eerste ochtendgloren totdat de zon ondergaat, moeten Moslims afzien van alles dat het vasten verbreekt, of het nu voedsel drinken, of seksuele gemeenschap betreft. Het vasten is niet een vorm van aanbidding die is geïntroduceerd door de Islam; maar het was ook al een verplichting in de voorgaande religies.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.) [2:183]

Het doel van het vasten is dat men niet slechts afziet van materiële en fysieke dingen die het vasten verbreken. Maar ook dat men afziet van die ontastbare dingen die de beloning van iemands vasten doen ‘afkalven’, zoals liegen, roddelen, verhaaltjes rondstrooien, bedrog, fraude, valse praatjes en ander beledigend gedrag. Hij zou tevens in gedachten moeten houden dat het ook verplicht voor hem is om af te zien van dergelijke daden buiten de Ramadan om, maar juist in deze maand, vanwege de overlevering van de Profeet (ﷺ‬):  “Diegene die niet afziet van valse spraak en daden, Allah heeft geen er behoefte aan dat hij zijn voedsel en drinken laat staan.” [al-Bukhari]

Het vasten is een strijd tussen de ziel van iemand en diens wensen en verlangens. Het heeft vele sociale voordelen, die de Profeet (ﷺ‬) uitlegde in zijn hadith: “Alle daden van de kinderen van Adam zijn voor hemzelf, behalve het vasten, want dat is voor Mij (Allah) en Ik zal ervoor belonen. Het vasten is een schild: als een van jullie aan het vasten is, moet hij geen slechte dingen vertellen, noch moet hij gillen of schreeuwen en als iemand hem zou vervloeken of met hem zou willen vechten, dan moet hij zeggen, ‘Voorwaar ik ben een vastende persoon.’ Bij Degene in Wiens Handen de ziel van Mohammed is, de geur die uit de mond van een vastende persoon komt is geliefder bij Allah dan de geur van musk. Degene die vast, kent twee tijden van vreugde: als hij zijn vasten breekt en als hij zijn Heer ontmoet.” [al-Bukhari and Muslim]

Door het vasten, realiseert men zich hoe zijn broeders in nood zich voelen die niet voldoende voedsel, kleding en onderdak hebben, en dit zou hem aan moeten zetten tot het vervullen van hun rechten en het vragen naar hun situatie en wat zij nodig hebben.

 De vijfde zuil: Hajj

Hajj is de bedevaart die men maakt naar het Heilige Huis van Allah (de Ka’bah) om bepaalde rituelen uit te voeren op specifieke plaatsen en op specifieke tijden. Deze zuil van de Islam is verplicht voor elke Moslim, man en vrouw, die verstandig is en de leeftijd van de puberteit heeft bereikt, als ze de fysieke en financiële mogelijkheden hebben.

Als een persoon een ongeneeslijke ziekte heeft, die hem verhindert om de hadj te doen maar wel voldoende geld heeft, moet hij iemand aanwijzen die voor hem de hadj doet. Als iemand niet meer geld heeft dan datgene dat hij nodig heeft voor zijn dagelijkse benodigdheden en die van degenen die hij onderhoudt, is de hadj geen verplichting voor hem.

Allah (I) zegt: (En het is de mensen verplicht gesteld om de hadj naar het huis te verrichten, voor wie in staat is om daarnaar toe te gaan, Wat betreft degene die daar niet in gelooft, voorwaar Allah heeft geen behoefte aan de ‘aalameen [Mensheid, Jinns en alles dat bestaat].) [3:97]

Hajj is de grootste Islamitische bijeenkomst. Moslims van over de hele wereld komen samen op één plek en één tijd; ze roepen allemaal samen dezelfde Heer aan, dragen dezelfde kleren, vervullen dezelfde rituelen, en herhalen dezelfde oproep:

Lab'baik al'laahum'ma lab'baik, lab'baika laa shareeka laka lab'baik. In'nal hamda wun'ni-mata laka wal-mulk laa shareeka lak.

Betekenis:

Hier ben ik, O, Allah; hier ben ik. Er is geen partner naast ﷻ‬. Hier ben ik. Waarlijk alle lofprijzing en genade zijn aan ﷻ‬, en zo is de Heerschappij! Er is geen partner naast ﷻ‬.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rijk en arm, adellijk en niet adellijk, wit en zwart, Arabisch en niet-Arabisch; ieder is gelijk voor Allah. Er is geen verschil tussen hen, anders dan in vroomheid (taqwaa). De Hajj is een gebeurtenis die de broederschap van alle Moslims benadrukt en de eenheid tussen hun hoop en gevoelens.

 Het politieke aspect van de Islam

De Islamitische wetgeving heeft basis principes en algemene regels ingevoerd, die als de basis fungeren waarop de Islamitische Staat is gefundeerd. De leider van de Moslim Staat voert de wetten uit en implementeert de bevelen van Allah (I).

Allah (I) zegt: (Wensen zij dan het oordeel van de dagen van onwetendheid. En wie is er beter in het oordelen dan Allah, voor een volk dat overtuigd is (van de eenheid van Allah).) [5:50]

De leider van het Islamitische land is feitelijk een afgevaardigde van de Ummah, wat hem verplicht om het volgende te doen: 

[1] om alles te doen wat in zijn macht ligt om de regelingen en wetten van Allah te implementeren, en om eerlijke en eerbare manieren van leven voor de natie mogelijk te maken. Om de Religie, veiligheid, levens en rijkdommen te behouden en garanderen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Geen slaaf van Allah die wordt aangezocht om voor de zaken van de Moslims te zorgen en faalt om eerlijk en oprecht te zijn, of hij zal de geur van het Paradijs niet ruiken.” [al-Bukhari]

De leider van de Islamitische staat moet over de nodige eigenschappen beschikken, zoals beschreven door Umar b. al-Khattab (t) toen hij tegen zijn metgezellen zei: “laat me een man zien die ik kan aanwijzen om zich te ontfermen over bepaalde zaken van de Moslims, die voor mij van belang zijn.” Zij antwoordden: “Abdur-Rahman ibn ‘Auf. ” Hij zei: “Hij is zwak.” Zij noemden een andere man en hij zei, “Ik heb geen behoefte aan hem.” Toen vroegen zij “Wat voor soort persoon zoek jij?” Hij zei: “Ik wil een man, die als hij hun leider is, zich gedraagt alsof hij één van hen is, en als hij niet hun leider is, hij eruit ziet alsof hij het is.” Zij zeiden: “Niemand is meer geschikt dan Ar-Rabee‘ah ibn ul-Haarith.” ‘Umar zei: “Jullie hebben de waarheid gesproken,” en hij benoemde hem.

2. De leider moet niemand benoemen die niet geschikt genoeg is voor de post. Hij zou geen vriend of verwant moeten bevoordelen  ten opzichte van een geschikte kandidaat voor een bepaalde post.

De Profeet (ﷺ‬) zei: “Geen slaaf krijgt de verantwoordelijkheid over wat mensen en sterft terwijl hij hen bedriegt, of Allah verbiedt het paradijs voor hem.” [Muslim]

De hierboven genoemde regels en principes worden gekenschetst door het volgende:

* Zij zijn goddelijk, uitgevaardigd door Allah en vanuit dat licht bezien, wordt ieder als gelijkwaardig beschouwd…de leider en degene die geleid wordt, de rijke en de arme, de adellijke en de niet adellijke, de zwarte en de blanke – niemand, ongeacht hoe hooggeplaatst hij is, is het toegestaan om deze wetten geweld aan te doen of andere wetten aan te nemen die de wetten van Allah tegen spreken.

Allah (I) zegt: (En het schikt een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een besluit over een zaak hebben genomen, om een andere keuze te maken in hun zaak, En wie Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is, is zeker duidelijk afgedwaald.) [33:36]

* iedereen wordt geacht deze regels en principes, toe te passen, op te volgen, te respecteren en te implementeren; zowel de leider als de onderdanen.

Allah (I) zegt: (De woorden van de gelovigen wanneer zij uitgenodigd worden door Allah en Zijn Boodschapper om tussen hen te oordelen, zijn slechts dat zij zeggen:’Wij luisteren en wij gehoorzamen’. En zij zijn degenen die succesvol zijn).) [24:51]

In Islam, heeft geen enkele mens de absolute macht; ook de leider niet, want zijn macht is beperkt door de grenzen die door de Islamitische wetgeving aangegeven zijn: Als hij hier tegen in gaat, dan moeten de mensen hem niet gehoorzamen maar de waarheid volgen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Het is verplicht voor een Moslim om naar (de autoriteiten) te luisteren en te gehoorzamen in die dingen, of hij het nu wil of niet, behalve als hij bevolen wordt om iets zondigs te doen. Als hem opgedragen wordt iets zondigs te doen, luister en gehoorzaam dan niet.” [al-Bukhari]

* wederzijdse consultatie …het politieke systeem in de Islam is hierop gebouwd.

Allah (I) zegt: (En zij zijn degenen die gehoor geven aan de oproep van hun Heer en het gebed onderhouden en hun zaken onderling overleggen en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien.) [42:38]

Allah (I) zegt ook: (En het was dankzij de genade van Allah, dat jij zacht was in de omgang met hen. En als jij streng en hardvochtig zou zijn geweest, dan zouden zij rondom jou uiteen gaan. Dus neem hen in genade aan en vraag (Allah) om vergiffenis voor hen) [3:159]

In het eerste vers associeert Allah de wederzijdse raadgeving met de gebeden die de ruggengraat zijn van de Islam. Dit duidt het belang van wederzijdse raadgeving aan in alle zaken die de Ummah (natie) betreffen. De geleerden zouden moeten worden geraadpleegd in deze zaken. Aan het eind van de eerste ayah, prijst Allah (I) de Gelovigen in het algemeen omdat zij elkaar over en weer raadplegen in al hun zaken.

In de tweede ayah, beveelt Allah (I) Zijn Boodschapper, die het hoofd van de staat was, om zijn metgezellen te raadplegen in zaken die het algemeen belang betroffen van de Ummah (natie) als er geen duidelijke regel was geopenbaard. Er is geen wederzijdse raadpleging in zaken die geregeld zijn in de Shari'ah.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: "Niemand zal elkaar wederzijds raadplegen of zij zullen worden geleid tot de beste zaak. De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) reciteerde toen: (en die hun zaken afhandelen door middel van wederzijdse consultatie.)" [al-Adab al-Mufrad]

Geleerden hebben aangegeven dat er een verplichting is voor de leider om het volk te consulteren in zaken die hen aangaan. Als hij hun consultatie negeert, dan is het volk gerechtigd om het te eisen om op deze wijze hun zegje te doen en hun opinie te geven. Dit is gebaseerd op de bovengenoemde verzen, en omdat de Religie van de Islam de leider ziet als een afgevaardigde die verantwoordelijk is om uit te voeren wat aan hem gedelegeerd was. En zo is het volk opgedragen om de leider te controleren of hij de Wet goed implementeert. Islam geeft het volk de vrijheid om hun opinie en kritiek te geven op de wijze waarop men dat correct vindt, in overeenstemming met de principes zoals deze gelden in de Religie. Zij moeten dat niet doen op een wijze die onrust veroorzaakt.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar de beste Jihad is om een woord van rechtvaardigheid te spreken als men voor een tirannieke heerser staat” [Abu Dawood & ibn Majaah]

Abu Bakr, de eerste Kalief van de Islam, sprak het volk aan als volgt: “O mensen! Ik ben aangewezen als jullie leider, alhoewel ik niet de beste onder jullie ben. Dus als jullie vinden dat ik de waarheid spreek, help me dan. Maar als jullie zien dat ik het fout doe, corrigeer me dan. Gehoorzaam mij zolang ik Allah gehoorzaam in het afhandelen van jullie zaken, echter als ik Hem ongehoorzaam ben, dan heb ik geen recht op jullie gehoorzaamheid.”

‘Umar ibn ul-Khattab, de tweede Kalief, stond op de minbar (preekgestoelte) en sprak de mensen als volgt aan: “O mensen, als jullie vinden dat ik ‘kromme’ dingen doe,  ‘zet me dan recht’.” Een Bedoeien stond op onder de mensen en zei: “Bij Allah! Als we vinden dat je krom bezig bent dan zullen we het rechtzetten met onze zwaarden,” en toch werd ‘Umar niet boos of koesterde geen kwade gedachten jegens de man. Hij hief slechts zijn handen ten hemel en zei: “Allah zij geprezen, Die vanuit onze natie iemand heeft gemaakt, die capabel is om de kromheid van ‘Umar te corrigeren.”

De heerser wordt zelfs ter verantwoording geroepen en kan bevraagd worden. Op een keer, sprak Umar de mensen toe terwijl hij een kledingstuk van twee delen aanhad. Toen hij zei “O mensen, luister en gehoorzaam,” stond een man op en zei: “We zullen niet luisteren en gehoorzamen! ‘Umar (t) vroeg: “En waarom niet?” De man antwoordde: “Omdat jij een kledingstuk uit twee delen hebt, terwijl wij slechts een kledingstuk uit één deel hebben( hij had een kledingstuk voor elke Moslim uitgedeeld).” ‘Umar riep meteen met zijn meest luide stem: “Abdullah ibn ‘Umar (zijn zoon)! Vertel het hem!” Abdullah zei: “Het is mijn kledingstuk dat ik aan hem gegeven heb.” Waarop de man toen zei: “Nu zullen we naar je luisteren en je gehoorzamen.”

En zo behoudt de Islam de rechten en vrijheden van zowel het individu als de maatschappij. Het beschermt de bronnen van de wetgeving tegen de verlangens en grillen van wetgevers, daar zij hun wetten met persoonlijke of regionale behoeften en omstandigheden vormgeven. De Islamitische wetgeving heeft het niet over minieme details betreffende de overheid. Dit heeft als doel om de deur op een kier te zetten voor Moslims om regels en wetten vast te leggen die hun specifieke situatie in ogenschouw neemt en het best is voor hun plaats en tijd, vooropgesteld dat deze regels niet tegenstrijdig zijn met de principes en fundamenten van de  Islam.

 Het economische aspect van de Islam

Rijkdom is de kracht en de basis waarmee het leven wordt opgezet. De Islamitische Shari'ah beoogt dit door het realiseren van een uitgebalanceerde maatschappij, waar de sociale rechtvaardigheid hoog wordt gehouden en men een eerzaam leven kan leiden.

Allah (I) zegt: (Het bezit en de kinderen zijn de bekoring van het wereldse leven.) [18:46]

Daar de Islam geld beschouwt als een van de noodzakelijkheden van dit leven, zonder welke noch het individu noch de maatschappij kan bestaan, heeft het bepaald dat er Zakaah wordt genomen (2.5%) van het kapitaal van de rijken, zijnde het noodzakelijke bedrag dat wordt genomen als het een vol maanjaar in iemands bezit is geweest. Dit geld dient gedistribueerd te worden onder de armen. Het is een recht van de armen en het is verboden om het hen te onthouden.

Dit betekent niet dat de Islam het individueel eigendom afschaft en private ondernemingen; maar het reguleert en respecteert dit. Er zijn vele expliciete teksten die schendingen van de rijkdom en eigendommen van anderen verbieden.

Allah (I) zegt:  (En nuttig elkaars bezitting niet onrechtmatig.) [2:188]

Islam heeft regels en wetten vervaardigd waarmee het doel bereikt kan worden……om te voorzien in een eerzaam leven voor elk individu in de Islamitische maatschappij. Sommige van deze regels zijn:

[1] Islam heeft rente verboden, want een verbod zorgt ervoor dat mensen elkaar niet kunnen uitbuiten en elkaars rijkdom kunnen opsouperen. (Islam heeft rijkdom en eigendommen onaantastbaar gemaakt). Rente leidt tot het vergaren van alle rijkdom in de handen van slechts weinigen,

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, vrees Allah en geef op wat er van de rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En als jullie dat niet doen, wees dan op de hoogte van de oorlog met Allah en Zijn Boodschapper. Maar als jullie berouw tonen, dan komt jullie oorspronkelijke vermogen jullie toe. Wees niet onrechtvaardig en er zal jullie geen onrecht worden aangedaan.) [2:278-279]

[2] De Religie van de Islam moedigt mensen aan om geld uit te lenen. Het moedigt ook aan dat men de periode van het terugbetalen voor de debiteur verlengt, als de debiteur moeilijkheden heeft om de lening terug te betalen. Men zou niet hardvochtig moeten zijn jegens deze debiteur als hij wel de intentie heeft om zijn schuld terug te betalen. Voor wat betreft diegenen die wel de middelen hebben om de lening af te betalen maar ervoor kiezen om dat niet te doen….dat is natuurlijk een andere zaak, die om een andere aanpak vraagt.

Allah (I) zegt: (En als hij het moeilijk heeft, geef (hem) dan uitstel totdat het gemakkelijk is (om de schuld terug te betalen)  .) [2:280]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “degene die geld uitleent aan iemand in moeilijkheden, zal de beloning voor liefdadigheid ontvangen voor elke dag die hij hem geeft. En degene die de tijd verlengt voor de debiteur, die moeite heeft om de lening terug te betalen, zal de beloning voor liefdadigheid ontvangen voor elke dag dat hij dat doet.” [Ibn Maajah]

[3] Islam moedigt aan om de lening in zijn geheel kwijt te schelden, als het moeilijk is voor de debiteur om deze terug te betalen.

Allah (I) zegt: ( En als hij het moeilijk heeft, geef (hem) dan uitstel totdat het gemakkelijk is (om de schuld terug te betalen), en als jullie het schenken (als liefdadigheid) dan is dat beter voor jullie als jullie dat maar wisten.) [2:280]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die wenst dat Allah hem van de moeilijkheden van de Dag der Verevening redt, laat hem de tijd verlengen voor een debiteur of scheldt hem de schuld kwijt.”  [Muslim]

[4] Oppotten en monopoliseren van om het even welke soort bulkgoed is verboden, omdat de handelaar dan zaken bezit die de mensen nodig hebben zonder ze aan de mensen te verkopen totdat er schaarste op de markt is en dan verkoopt hij ze voor een veel te hoge prijs. Dit zorgt voor veel schade, zowel voor het individu als ook voor de maatschappij, rijk en arm.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die (bulkgoederen) oppot heeft gezondigd” [Muslim]

Abu Yusuf, de student van Imam Abu Haneefah, moge Allah genade met hem hebben, heeft gezegd: “Alles dat wordt opgepot en schadelijk is voor het volk, wordt beschouwd als het verboden soort van monopolie, zelfs als het opgepot zilver of goud was. Diegene die oppot, heeft zeker misbruikt wat hij bezit. De reden dat monopolie is verboden, is om de mensen te beschermen tegen het schadelijke, want waarlijk de mensen hebben verschillende behoeften en het monopoliseren daarin zal leiden tot moeilijkheden voor de mensen.”

Een heerser kan degene die een bulkgoed oppot, dwingen om dit te verkopen tegen een redelijke prijs, die noch slecht is voor de koper noch voor de verkoper. Als de monopolist weigert te verkopen tegen die prijs, dan kan de heerser bezit nemen van de opgepotte goederen en deze verkopen tegen een redelijke prijs, om te voorkomen dat er mensen gaan denken dat ze ook wel de mensen kunnen uitbuiten door het monopoliseren van goederen die men nodig heeft.

[5] Het heeft verboden om (import) belasting bij handelaren te heffen waardoor zij hun spullen mogen verkopen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “iemand die belasting incasseert bij handelaren, zal het Paradijs niet betreden.”  [Ahmad & Abu Dawood]

Deze belasting wordt beschouwd als het onwettig nemen van geld en het geven aan die mensen die daar geen recht op hebben. Al diegenen die meegewerkt hebben aan deze belasting, inclusief belasting inners, boekhouders, getuigen en ontvangers vallen onder de hadith van de Profeet: “Geen enkel stukje vlees dat groeit van onwettige dingen zal toegestaan worden het Paradijs te betreden. De Hel zal de beste claim op hen hebben.”   [at-Tirmidhi]

[6] Islam heeft het verboden om vermogen op te potten, en niet uit te delen van datgene dat  aan Allah toebehoort; zowel het individu alsook de maatschappij kunnen hier voordeel bij behalen. Rijkdom zou moeten worden gecirculeerd in de maatschappij om de economie te stimuleren, en hierdoor kunnen alle individuele personen voordeel behalen.

Allah (I) zegt: (En kondig degenen die goud en zilver oppotten en dit niet op de Weg van Allah uitgeven, een pijnlijke bestraffing aan.) [9:34]

Zoals de Islam het individuele eigendomsrecht respecteert, legt het ook rechten en verplichtingen op. Onder deze zijn er verplichtingen die betrekking hebben op de eigenaar zelf, bijvoorbeeld dat hij voor zichzelf en degenen die hij onderhoudt, moet zorgen; (verwanten en degenen voor wie hij verplicht moet zorgen). Er zijn andere rechten die betrekking hebben op het individu in de maatschappij, bijvoorbeeld dat zij de Zakaah betalen, en sadaqah (liefdadigheid) geven en anderen helpen. Andere verplichtingen betreffen de maatschappij als geheel, bijvoorbeeld dat men scholen, ziekenhuizen, weeshuizen, moskeeën moet bouwen en andere dingen waar de maatschappij als geheel baat bij heeft. Wat hiermee beoogd wordt is dat de voorraden niet worden bijeen vergaard door slechts een handvol mensen in de maatschappij. 

[7] Het is verboden om minder te geven in maat en gewicht, want dit is een vorm van diefstal verraad en bedrog.

Allah (I) zegt: (Wee de zwendelaars, degenen die wanneer zij voor zichzelf iets afwegen bij de mensen, de volle maat vragen. En wanneer zij voor hen (voor de mensen) wegen of meten, doen zij hen tekort.) [83:1-3]

[8] Het heeft de overheersing door mensen van het publieke domein verboden, zoals water en weides, die aan niemand toebehoren; en het is ook verboden om de mensen te verhinderen hiervan gebruik te maken.

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: “Er zijn drie personen tegen wie Allah niet zal spreken op de Dag van de Verevening, noch er naar zal kijken… een persoon (verkoper) die valselijk zweert dat hij het product voor een hogere prijs heeft ingekocht dan de koper heeft gekocht, een persoon die een valse eed aflegt na [de heilige tijd van] ‘Asr (in de late namiddag) om op deze wijze het geld te nemen van een Moslim, en een man die het weigert om overtollig water weg te geven. Op die Dag, zal Allah tegen hem zeggen: ‘Vandaag onthoud ik jou mijn Genade zoals jij de mensen hebt onthouden van je overschot van je behoeften, terwijl je niet de schepper ervan was.” [al-Bukhari]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Alle Moslims hebben een gelijk recht op drie dingen: weiden, water en vuur.” [Ahmad]

[9] De Religie van de Islam bracht een rechtvaardig erfrechtsysteem waardoor vermogen van iemand wordt verdeeld onder diens rechtmatige erfgenamen; ongeacht of ze jong, oud, man, of vrouw zijn. Niemand heeft het recht om de erfenis op enig andere wijze te verdelen. Een van de voordelen van dit systeem is dat het de nalatenschap, ongeacht hoe groot het is, verdeelt in kleine porties, om op deze wijze het onmogelijk te maken dat alle vermogen slechts bij een kleine groep blijft ‘hangen’.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar, Allah heeft iedere persoon zijn verschuldigde recht gegeven. Dus laat niemand van jullie iets nalaten aan iemand die al een aandeel in de erfenis heeft.”  [Abu Dawood]

[10] Islam heeft wetten gemaakt voor schenkingen, die bestaan uit twee soorten:

a) Private schenkingen gelimiteerd tot de familie en kinderen van de schenker; om op deze wijze te voorkomen dat zij tot armoede vervallen en moeten bedelen. De voorwaarde is dat de gelden dienen toe te vallen aan liefdadigheids-initiatieven als er geen nageslacht van de schenker meer is. 

b) Publieke charitatieve schenkingen, die gebruikt worden om liefdadigheidsinstellingen te onderhouden; zoals het bouwen van ziekenhuizen, scholen, straten, publieke bibliotheken, moskeeën, sociale instellingen voor wezen, vondelingen en de ouderen en al het andere dat het publiek belang dient.

[11] De Religie van de Islam heeft een wettelijk system van erfrechtopvolging neergelegd, daarom heeft elke Moslim er recht op om een gedeelte van zijn vermogen na te laten aan goede doelen (d.m.v. legaten). De Religie heeft dit deel gelimiteerd tot één derde deel, opdat de erfgenamen hier niet door geschaad zullen worden.

Aamir bin Sa'd (t) heeft gezegd “De Profeet (ﷺ‬) bezocht me terwijl ik ziek was, in Mekka . Ik zei tegen hem, ‘Ik heb wat vermogen, mag ik het allemaal (in liefdadigheid) weggeven?’ He antwoordde , ‘Nee’ Ik zei, ‘De helft dan?’ Hij antwoordde, ‘Nee.’ Toen zei ik, ‘Een derde?’ Hij antwoordde, ‘Een derde is veel, als je je erfgenamen rijk achterlaat, is dat beter voor hen dan hen zich te laten richten tot anderen om daar te bedelen. Wat je ook maar geeft, het zal als liefdadigheid gelden, zelfs een lepel voedsel waarmee je met je hand je vrouw voedt. Misschien zal Allah je status verhogen en er voor zorgen dat sommige mensen baat hebben van jou en ervoor zorgen dat andere mensen geschaad worden.” [al-Bukhari]

[12]. Islam heeft alles verboden dat valt onder de woorden van Allah:   (O jullie die geloven, nuttig elkaars bezittingen niet onrechtmatig.) [4:29]

Dit is inclusief:

a)                       Het zich wederrechtelijk toe eigenen, want dit zorgt ervoor dat anderen benadeeld worden en het zorgt bovendien voor corruptie in de maatschappij.   De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die zich wederrechtelijk iets van een Moslim toe eigent door middel van een valse eed: Allah maakt het Vuur van de Hel verplicht voor hem en het Paradijs verboden. Ik vroeg hem: ‘Zelfs als het iets was wat verwaarloosbaar is, O Boodschapper van Allah (ﷺ‬)?’ Hij antwoordde, zelfs als het een twijg van een ‘Arak Boom is’.” [Muslim]

b) Diefstal. De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De overspelige die overspel pleegt is geen ware gelovige zo lang als hij dit doet, geen enkele dief die steelt is een ware gelovige zolang als hij daarmee bezig is, en geen dronkaard die wijn drinkt is een ware gelovige zo lang als hij drinkt.”   [Muslim]

Want hierbij is sprake van het nemen van de welvaart van de mensen zonder recht ertoe te hebben.

Allah (I) zegt: (Hak de hand af van de dief, mannelijk of vrouwelijk, als een vergelding voor wat zij hebben verworven, als een Bestraffing van Allah. En Allah is Almachtig, Alwijs) [5:38]

Voordat besloten kan worden om iemands hand eraf te halen, bij wijze van een zeer ernstige straf, moet er voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

   i. De rijkdom moet in het bezit zijn geweest en onder bescherming hebben gestaan van de eigenaar.

   ii. Het motief achter de diefstal mag geen behoefte aan voedsel, drinken of kleding zijn. Als dat zo is, dan mag de hand er niet afgehaald worden. Dit vloeit voort uit het vonnis van ‘Umar (t) in het jaar van de Ramaadah.

   iii. De hoeveelheid gestolen ‘waar’ moet minimaal de vereiste hoeveelheid betreffen voor het in werking kunnen stellen van de straf.

Sommige van de geleerden hebben aangegeven dat het berouw van een dief niet wordt aanvaard, zolang hij niet heeft teruggegeven aan de eigenaar wat hij heeft gestolen. Als hij geen bezittingen heeft, dan wordt de eigenaar van het vermogen verzocht om hem gratie te verlenen. Verder is het ook nog zo, dat als de eigenaar aan de dief gratie verleent, voordat de zaak bij de rechtbank komt,  deze ernstige straf ook achterwege wordt gelaten. 

c) Bedrog en bedriegerij. De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die ons bevecht is niet van ons en degene die ons bedriegt is niet van ons.” [Muslim]

d) Omkoperij. Allah (I) zegt: (En nuttig elkaars bezittingen niet onrechtmatig en koop de gezaghebbers daar niet mee om, zodat jullie op een zondige wijze een deel van de bezittingen van de mensen opeten, terwijl jullie (het) weten.) [2:188]

De Profeet (ﷺ‬) zegt: “Moge de vloek van Allah op degene neerdalen die iemand omkoopt en op degene die het aanneemt, waar het gaat om zaken die de rechtspraak betreffen.” [at-Tirmidhi]

Allah vervloekte degene die smeergeld betaalt, omdat hij op deze wijze helpt om het kwaad te verspreiden in de maatschappij; als hij dit smeergeld niet zou hebben aangeboden, dan zou er geen omkoperij zijn geweest. Allah vervloekte degene die het smeergeld accepteert want hij neemt wat niet rechtmatig van hem is, en verbreekt het vertrouwen dat hem was geschonken; want hij neemt een betaling aan voor een verplichting die hij sowieso had moeten vervullen.

e) Het is verboden voor iemand om iets aan een klant te verkopen als een broeder van hem op het punt staat dat ook te verkopen aan de klant, behalve wanneer deze broeder hem dat toestaat. Dit, omdat het vijandschap en haat opwekt tussen de mensen onderling in de maatschappij.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Laat niet iemand iets verkopen als zijn broeder, op het punt staat dat ook te verkopen, en laat niemand een huwelijksaanzoek doen aan een vrouw, als zijn broeder dat al gedaan heeft, behalve als deze hem zijn toestemming geeft hiervoor.” [Muslim]

 Het sociale aspect van de Islam

Islam heeft sociale wetten geïntroduceerd die rechten en plichten van elk individu vastleggen om op deze wijze stabiliteit te garanderen in de maatschappij. Sommige van deze rechten zijn specifiek terwijl andere algemeen zijn. De specifieke rechten zijn ondermeer: 

Rechten vanuit de heerser

[1] Moslims moeten de heerser gehoorzamen zo lang als hij hen niet iets opdraagt wat verboden is in de Islam.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper  (Mohammed (ﷺ‬)), en degenen onder jullie die met gezag zijn bekleed.) [4:59]

[2] Zij moeten oprecht advies geven aan de heerser, op een goede en vriendelijke wijze, door hem en zijn volk te leiden naar zaken waar men baat van kan hebben en hem te herinneren aan de behoeften van zijn onderdanen.

Allah (I) instrueerde Moesa en zijn broeder Aaron toen Hij ze naar de farao zond om de ware Religie te prediken tot hem: (En spreek met zachte woorden tot hem, opdat hij er lering uit zal trekken of (Allah) zal vrezen.) [20:44]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “‘De Religie is oprechtheid.’ Wij zeiden ‘Jegens wie?’ Hij zei ‘jegens Allah en zijn Boek en Zijn Boodschapper en jegens de leiders van de Moslims en hun burgers.” [Muslim]

[3] Hem te ondersteunen in tijden van tegenspoed en crises en niet tegen hem in opstand te komen of hem te verlaten, zelfs als men van een groep is die geen eed van trouw heeft afgelegd bij hem.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die tot jullie komt terwijl jullie allen verenigd zijn onder een leider en wenst dat de eenheid en solidariteit (van de Moslims) wordt verbroken, doodt hem.” [Muslim]

Rechten af te dwingen door de onderdanen

Deze vallen uiteen in vijf algemene fundamenten:

[1] Rechtvaardigheid. Dit wordt bereikt door aan iedereen het hen toekomende recht te geven. Een heerser moet rechtvaardig zijn, zodat hij andermans rechten beschermt, zijn plichten vervult, verantwoordelijkheden verdeelt,en regels en beslissingen implementeert. Ieder zou als gelijke voor hem moeten staan… geen individu of groep zou en voorkeurspositie mogen krijgen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar, de meest geliefde persoon bij Allah en degene die het dichtst bij Hem zit op de Dag van de Vergelding, zal een rechtvaardige heerser zijn. En voorwaar, de meest verafschuwde persoon op de Dag van de Vergelding en de meest zwaar gestrafte, zal een tiranniek heerser zijn.” [at-Tirmidhi]

[2] Hij mag niet onderdrukken, bedriegen of zich verraderlijk gedragen jegens het volk.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Er is geen slaaf die de verantwoordelijkheid krijgt over sommige mensen en overlijdt in een staat van verraad jegens hen, of Allah zal het Paradijs voor hem verbieden.” [Muslim]

[3] Hij moet hen consulteren aangaande alle zaken die hun politieke, sociale en economische belangen betreffen[35]. Hij moet hen toestaan om hun standpunt onder woorden te brengen en hij moet deze standpunten accepteren als zij in het algemeen belang van het volk zijn.

Allah (I) zegt: (En het was dankzij de Genade van Allah dat jij zacht in de omgang was met hen. En als jij streng en hardvochtig was geweest, dan zouden zij rondom jou uiteen gaan. Dus neem hen in genade aan en vraag (Allah) om vergiffenis voor hen. En raadpleeg hen over de zaak.) [3:159]

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) had zijn kamp opgeslagen vóór de bronnen voorafgaand aan de slag bij Badr, en dus vroeg een van zijn metgezellen (Al-Hubab ibn al-Mundhir) hem: “Heeft Allah je geïnspireerd om deze plek te kiezen, of is dit een oorlogsstrategie?” De Profeet antwoordde: “Het is een oorlogsstrategie.” Hierop zei Al-Hubab tegen de Profeet: “Laat ons gaan en ons kamp opslaan achter de bronnen om op deze wijze de vijand te verhinderen om ervan te drinken.” En dus volgde de Profeet (ﷺ‬) zijn advies op.

[4] Zijn wetten en constitutie dienen in overeenstemming te zijn met de Islamitische Wet. Er is geen ruimte voor hem om volgens zijn eigen opinie, grillen en verlangens recht te spreken. ‘Umar ibn ul-Khattaab, de tweede kalief van de Islam, zei tegen Abu Maryam as-Salooli die zijn broeder had gedood, Zaid ibn ul-Khattaab: “Bij Allah, Ik zal je niet meer aardig vinden totdat de aarde van bloed houdt!” Hij antwoordde, “Zal dit (deze haat) mij mijn rechten ontnemen?” ‘Umar zei, “Nee.” Toen zei abu Maryam: “Dan is daar geen schade in, want alleen vrouwen zijn ontstemd als men ze niet aardig vindt.”

[5] Hij zou zich zelf niet moeten terugtrekken van de massa of zijn deuren moeten sluiten voor hen, noch zou hij hen moeten kleineren of vertegenwoordigers aan moeten stellen tussen hem en het volk; die sommigen toestaan om binnen te gaan en anderen verhinderen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:“Diegene die de verantwoordelijkheid over een bepaalde zaak van de Moslims heeft gekregen, maar zich terugtrekt terwijl zij in nood en armoede verkeren, Allah zal Zich van hem afkeren als hij in bittere nood en armoede verkeert op de Dag der Vergelding.” [Abu Dawood]

[6] Hij zou genadevol moeten omgaan met zijn onderdanen en hen niet overladen met ondraaglijke taken of hun manier van leven beperken.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “O Allah, degene die het bevel neemt van iets van mijn natie en het moeilijk maakt voor hen, maak dan de digen moeilijk voor hem en degene die het bevel neemt van iets van mijn Ummah (Natie) en zacht is met hen, wees dan zacht met hem.” [Muslim]

‘Umar ibn ul-Khattaab verduidelijkte de grootsheid van deze zaak met zijn woorden: “Bij Allah, als een muilezel zou vallen in Irak, dan zou ik bang zijn dat Allah me zou vragen waarom ik de weg niet geplaveid had voor deze muilezel.”

De Moslim heerser moet zijn zoals al-Hasan al-Basri, moge Allah hem genadig zijn, hem heeft beschreven in een brief die hij zond aan ‘Umar ibn Abdul-Azeez, waarin hij zei:

“O Leider van de Gelovigen! Weet dat Allah de rechtvaardige heerser heeft gemaakt als één die het kromme rechtmaakt, één die de onderdrukkers tegenhoudt, één die de corrupten hervormt, één die kracht geeft en rechtvaardigheid brengt voor de zwakken en één die een veilige haven biedt voor de gekwelden.

O Leider van de Gelovigen! Een rechtvaardige heerser is als een vriendelijke schaapherder die kijkt waar de beste weiden zijn voor zijn kudde en ze weg houdt bij gevaarlijke plekken en wilde beesten en ze beschermt tegen het kwade.

O Leider van de Gelovigen! Een rechtvaardige heerser is als een zorgzame vader die zwoegt voor het lot van zijn kinderen, hen schoolt als ze opgroeien en het brood voor ze verdient terwijl hij in leven is, en hen vermogen achterlaat na zijn dood.

O Leider van de Gelovigen! Een rechtvaardige heerser is als een liefhebbende moeder die zorgzaam voor haar zoon is. Ze draagt hem met ongemak en baart hem met pijn. Zij zorgt voor hem als hij een klein kind is, blijft in de nacht wakker als hij het is en slaapt wanneer hij dat doet. Ze voedt hem gedurende een tijd en speent hem op een andere tijd,en ze is blij als hij gezond is en maakt zich zorgen als hij klaagt.

 O Leider van de Gelovigen! Een rechtvaardige heerser is de voogd van de wezen en de sponsor van de noodruftigen, hij geeft om de jongeren en zorgt voor de ouderen.

O Leider van de Gelovigen! Een rechtvaardige heerser is als een hart tussen de ribben, Wanneer het hart gezond is, dan worden de ribben gezond, maar wanneer het ziek is dan worden de ribben ongezond.

O Leider van de gelovigen! Een rechtvaardige heerser is degene die luistert naar de Woorden van Allah en ervoor zorgt dat zij er ook naar luisteren, hij is degene die de beloning bij Allah zoekt, en ervoor zorgt dat zijn onderdanen Zijn beloning zoeken. Hij is degene die zich onderwerpt aan de Wil van Allah en er voor zorgt dat zijn onderdanen dat ook doen.

O Leider van de Gelovigen, misbruik niet wat Allah je heeft gegeven, zoals een slaaf die datgene dat zijn meester hem heeft toevertrouwd van zijn rijkdom en familie, vervolgens verkwist en diens kinderen dakloos maakt.

 O Leider van de Gelovigen, weet dat Allah verschillende strenge straffen heeft voorgeschreven om zijn slaven van het kwade af te schrikken…wat als degene die is belast met deze taak een zonde begaat die deze straf noodzakelijk maakt ? Strenge straffen zullen het leven van de mensen beschermen… wat als degene belast met deze taak, een moord begaat?

 O Leider van de Gelovigen, gedenk de dood en wat er daarna zal gebeuren, en het kleine aantal helpers dan; dus vergaar wat je ook maar aan provisie kunt vergaren om je zo hierop voor te bereiden en de verschrikkelijke taferelen die daarna zullen komen.

 O Leider van de Gelovigen, weet dat je dan een ander huis zult hebben dan je voorgaande woning. Daarin duurde je slaap lang en je vrienden zullen weg gaan en je verlaten. Neem daarom die provisie mee die je bij kan staan.

(Op de Dag dat een persoon zal vluchten van zijn broer en van zijn moeder en zijn vader. En zijn vrouw en zijn kinderen.) [80:34-36]

O Leider van de Gelovigen,herinner de Woorden van Allah:

(Wanneer naar buiten wordt gebracht wat zich in de graven bevindt. En bekend wordt gemaakt wat zich in de borsten (d.w.z. de harten)  bevindt……) [100:9-10]

Op die Dag zullen de geheimen openbaar gemaakt worden, alsook je verslag met daden:

(..dat niet voorbij gaat aan een kleine of grote zaak zonder deze mee te tellen.) [18:49]

O Leider van de Gelovigen, er is nog steeds tijd voor je, voordat de dood komt en alle hoop de bodem is ingeslagen en verloren (om goede daden te doen).

O Leider van de Gelovigen! Oordeel onder je onderdanen met de wetten van de Islam en leidt ze niet op het pad van degenen die het fout doen. Geef de trotse geen macht over de zwakke,omdat zij geen verbond van eer in acht nemen jegens een gelovige; en opdat je niet de zonden van anderen zult dragen. Wees niet misleid door degenen die plezier hebben van zaken die tot je ondergang zullen leiden, en de goede dingen verzwelgen terwijl ze de goede dingen van het hiernamaals van je wegnemen. Denk niet aan je macht nu;maar denk aan je macht morgen als je de gevangene van de dood zult zijn, staand op de Dag der Vergelding voor Allah in het gezelschap van een verzameling Engelen, Profeten en Boodschappers als…

((Alle) gezichten zullen zich overgeven aan (Allah) de Levende, de Onderhouder.) [20:111]

O Leider van de Gelovigen! Alhoewel ik met dit advies niet het niveau heb bereikt van de wijze mannen of hun redeneringen of hun wijsheid vóór mij, heb ik mijn best gedaan om oprecht in mijn advies naar jou toe te zijn. Dus neem mijn boodschap aan als een medicijn gegeven door een liefhebbend persoon aan zijn favoriete vriend…. Alhoewel het bitter is, zal het als medicijn dienen.”

Rechten afdwingbaar door ouders

Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen zolang zij hen niet opdragen iets zondigs te doen. Kinderen moeten hun ouders goed behandelen en aardig tegen ze zijn en er naar streven hen te plezieren en voor hen te zorgen. Zij moeten voor hen hun benodigdheden aan voedsel, drinken, kleding en onderdak verzorgen. Kinderen moeten zacht en vriendelijk met hun ouders spreken en niet hardvochtig zijn, en zij moeten geduldig zijn in het bedienen van hen en hun gevoelens onderkennen. Ze zouden niet slecht tegen hen moeten spreken, hen verdrietig maken, noch iets doen wat hen boos maakt.

Allah (I) zegt: (En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets, behalve Hem Alleen aanbidden en goed voor de ouders zijn. Als een van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen ‘oef’ tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen.) [17:23]

Islam beziet de ongehoorzaamheid aan ouders als een van de grootste zonden. Abdullah ibn ‘Amr (t) vertelt dat er een Bedouien bij de Profeet (ﷺ‬) kwam en zei:

“O Boodschapper van Allah (ﷺ‬), wat zijn de grootste zonden?” Hij antwoordde: “Anderen naast Allah te aanbidden.” Hij zei, “En daarna?” Hij antwoordde “Ongehoorzaamheid aan de ouders.” Hij zei, “En daarna?” Hij antwoordde, “Een onderdompelende[36] (ghamoos) eed.” Hij zei, “En wat is een onderdompelende eed?” Hij antwoordde, “Een leugen die als eed wordt gezworen om het geld van een andere Moslim op te slokken.” [al-Bukhari]

Om de status van de ouder in de Islam aan te geven zei de Profeet (ﷺ‬) : “Het welbehagen van de Heer wordt verkregen door het welbehagen van de ouders en de woede van Allah wordt verkregen door het boos maken van de ouders.” [at-Tirmidhi]

Het is verplicht om deze rechten te geven aan de ouders, zelfs als zij een andere religie aanhangen. Asmaa´ bint Abi Bakr zei: “Mijn moeder kwam bij mij terwijl ze een polytheïst was gedurende de tijd van de Profeet (ﷺ‬) dus ik zocht permissie van de Boodschapper van Allah (ﷺ‬). Ik zei, ‘Mijn moeder kwam bij mij en zij verlangt [de relatie met mij aan te houden]. Moet ik de banden met mijn moeder onderhouden?’ ” Hij zei tegen haar:  “Ja onderhoudt de relatie met je moeder.” [al-Bukhari]

Moeders hebben de prioriteit boven de vader als het gaat om vriendelijke bejegening en goed gezelschap. Abu Hurairah (t) levert over dat een man tegen de Profeet (ﷺ‬) zei: “O Boodschapper van Allah (ﷺ‬), wie heeft het meeste recht op het beste gezelschap?” Hij antwoordde, “Je moeder, dan je moeder, dan je moeder en dan je vader en dan degenen na hem en dan degenen na hem.” [Muslim]

De Profeet (ﷺ‬) gaf de moeder drie rechten en de vader één recht omdat de moeder het zwaar te verduren krijgt en lijdt, voor dingen die de vader niet kan doen.

Moeders zijn zoals Allah (I) beschreef (En wij hebben de mens opgedragen om goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem met moeite in haar buik en baarde hem met moeite.) [46:15]

Zij heeft het moeilijk als ze hem in haar baarmoeder draagt, en hij voeding van haar neemt, gedurende het baren en als zij hem voedt na de bevalling en wakker blijft gedurende de nachten.

Rechten afdwingbaar door de echtgenoot

[1] Zijn rol van leiderschap. Hij heeft het recht om leider van het huis te zijn. Hij is echter geen kleine tiran. Hij heeft het recht om datgene te implementeren wat hij als beste voor de zaken van zijn familie ziet.

Allah (I) zegt: (De mannen zijn de onderhouders van de vrouwen omdat Allah de één boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgeven.) [4:34]

Dat komt omdat mannen in het algemeen meer rationeel met zaken kunnen omgaan dan vrouwen die meer emotioneel zijn. Maar de echtgenoten moeten nog steeds wel hun vrouwen consulteren en hun standpunten accepteren in huwelijks aangelegenheden.

[2] De vrouw moet haar man gehoorzamen zo lang als hij haar niet opdraagt iets zondigs te doen.

[3] De vrouw moet haar man niet weigeren als hij met haar wil slapen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Als een man zijn vrouw naar zijn bed roept en zij weigert en hij spendeert de nacht terwijl hij boos op haar is, dan zullen de engelen haar onophoudelijk vervloeken tot de ochtend.” [Muslim]

[4] De echtgenote zou hem niet moeten lastig vallen met verzoeken die hij niet kan vervullen. Zij zou er op gespind moeten zijn om hem te plezieren en zijn wensen te vervullen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:  “Als ik had bevolen dat de ene persoon voor de andere persoon zou moeten buigen, dan had ik een vrouw bevolen voor haar echtgenoot te buigen.” [at-Tirmidhi]

[5] Een vrouw zou het vermogen, de kinderen en eer van haar man moeten beschermen en bewaken.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:  “De beste vrouwen zijn degenen die als je naar haar kijkt, je verheugd bent, als je haar wat opdraagt, ze je gehoorzaamt en als je afwezig bent, ze je geheimen bewaart en je vermogen beschermt.” [Nasaa`i]

[6] Een vrouw zou het huis niet moeten verlaten behalve als haar echtgenoot hiermee akkoord gaat en zou niemand in zijn huis moeten toelaten zonder zijn toestemming.

De Profeet (ﷺ‬), heeft gezegd: “Voorwaar, jullie hebben rechten over jullie vrouwen en zij hebben rechten over jullie. Waar het jullie rechten betreft: zij (de vrouwen) zouden niemand moeten toelaten in jullie huizen, die jullie niet aardig vinden. Waarlijk, hun rechten over jullie is dat je ze kleedt en voedt op een goede wijze.” [ibn Majaah]

De vroege Moslims implementeerden deze instructies. ‘Awf bint Muhlim ash-Shaybani gaf dit advies aan haar dochter op haar huwelijksnacht:

“Mijn dochter, je bent weggegaan uit het huis waar je in geboren bent en het nest waar je in opgevoed bent, naar een man die je niet kent en een metgezel waar je niet bekend mee bent. Dus wees zijn dienstmeid, en hij zal je slaaf zijn. Laat hem tien kwaliteiten in jou zien en hij zal als een schat voor je zijn: tevredenheid, gehoorzaamheid, zorgen voor je schoonheid en een aangename geur,weten wanneer hij wil eten en slapen, zorgen voor zijn geld en kinderen, afzien van hem ongehoorzaam zijn, zijn geheimen bewaren. Laat geen vreugde zien als hij bezorgd is en laat geen verdriet zien als hij verheugd is.”

De verplichtingen van de echtgenoot jegens zijn vrouw

[1] De bruidsschat[37]: Een vrouw heeft het recht op een bruidsschat, die vastgelegd is in het huwelijkscontract. Het is een essentieel onderdeel van het huwelijkscontract en er kan niet worden weggenomen van de vrouw, zelfs al zou ze dat willen tot het contract beëindigd is.

Allah (I) zegt: (En geef aan de vrouwen die jullie huwen hun bruidsschat als verplichte gift. Maar als zij vrijwillig een deel daarvan aan jullie schenken, nuttig het dan zorgeloos en met genoegen.) [4:4]

[2] Rechtvaardigheid en gelijkheid: Als een man meer dan één vrouw heeft, dan is hij verplicht hen eerlijk en rechtvaardig te behandelen. Hij dient ze gelijk te behandelen qua voedsel, drinken, kleding, woning en de aan hen te besteden tijd.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Als een man twee vrouwen heeft en de een boven de ander bevoordeelt in behandeling, dan zal hij op de Dag der Vergelding met één zijde schuin lopend, komen.” [Abu Dawood]

[3] Het onderhouden van vrouw en kinderen. Een echtgenoot is verplicht om een gepaste behuizing en leefomstandigheden aan te bieden aan zijn vrouw en kinderen: zoals voedsel, drinken, kleding, als ook geld om hen te onderhouden, in een hoeveelheid die past bij zijn inkomen.

Allah (I) zegt: (Laat de vermogende man uitgeven naar zijn vermogen. En degenen van wie zijn voorziening beperkt is, laat hem dan uitgeven van datgene wat Allah hem heeft gegeven. Allah belast geen ziel boven wat hij haar gegeven heeft (d.w.z. boven haar vermogen). Allah zal na ongemak, gemak schenken.) [65:7]

Om de Moslims aan te moedigen voor hun gezinnen te zorgen, beschouwt Islam dat als een liefdadigheid waar een persoon voor wordt beloond.

De Profeet (ﷺ‬) heeft tegen een van zijn metgezellen genaamd Sa’d bin Abi Waqqaas gezegd: “En voorwaar, wat je ook maar uitgeeft, het zal worden beschouwd als een liefdadigheid, zelfs een lepel (voedsel) die je opheft om in de mond van je vrouw te plaatsen.” [al-Bukhari]

De vrouw heeft het recht om geld van haar echtgenoot te nemen, zonder dat hij het weet, als hij niet op een goede manier in hun onderhoud voorziet.

Hind bint ‘Utbah heeft tegen de Profeet(ﷺ‬) gezegd: “O Boodschapper van Allah (ﷺ‬) waarlijk Abu Sufyan is gierig en hij geeft mij niet wat mijn kind en ik nodig hebben, behalve dat ik van hem neem zonder dat hij het weet”. Hij zei, “Neemt wat je nodig hebt om het voldoende te laten zijn voor jou en je kind, zonder te overdrijven.” [al-Bukhari]

[4] medeleven hebben en een bijzondere relatie onderhouden: Dit is een van de meest belangrijke dingen die de Islam aan de echtgenoot opdraagt om aan te bieden aan zijn vrouw… want een vrouw heeft een liefhebbend hart nodig en een man die een beetje plezier met haar maakt en haar verlangens vervult. Dit zal er ook voor zorgen dat zij geen afkeurenswaardige dingen doet.

De Profeet (ﷺ‬) heeft tegen Jaabir (t) gezegd: “Ben je getrouwd O Jaabir?” Ik antwoordde “Ja.” Hij zei, “Een maagd of iets anders?” ik antwoordde, “anders dan dat.” Hij zei, “Waarom heb je geen jonge maagd getrouwd om met haar te kunnen spelen en elkaar aan het lachen te kunnen maken?”  [al-Bukhari]

[5] Haar geheimen bewaren. Hij zou privé relatiegeheimen moeten bewaren en afzien van het openbaren van haar tekortkomingen, geheimen en andere dingen die hij ziet of hoort van haar.

De Profeet heeft gezegd (ﷺ‬): “De slechtste van de mensen in het Oog van Allah op de Dag der Vergelding, is de man die seksuele betrekkingen met zijn vrouw heeft gehad en zij met hem en dan openbaart hij haar geheimen.” [Muslim]

[6] Haar vriendelijk behandelen: Een echtgenoot zou zijn vrouw met vriendelijkheid moeten behandelen, hij zou haar moeten consulteren over allerhande alledaagse dingen, zou haar moeten voorzien van de mogelijkheden die tot haar geluk leiden en haar laten zien dat hij van haar houdt door grapjes met haar te maken en met haar te spelen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De beste en meest complete gelovigen zijn de beste in karakter en manieren en de besten van jullie zijn degenen die het beste zijn jegens hun vrouwen.” [at-Tirmidhi]

[7] De echtgenoot moet geduld hebben met haar fouten en zou er geen punt van moeten maken of ze gaan moeten zoeken.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Laat een gelovige man niet een gelovige vrouw verafschuwen. Zelfs al zou hij een aspect bij haar haten, dan nog is hij tevreden met een ander (of hij zei andere) [Muslim]

[8] Hij zou haar moeten beschermen met jaloezie en niet met haar naar slechte en corrupte plaatsen moeten gaan.

 Allah (I) zegt: (O jullie die geloven! Bescherm jullie zelf en jullie families tegen een vuur (Hel) waarvan de brandstof mensen en stenen is.) [66:6]

[9] De echtgenoot moet haar rijkdom beschermen. Hij mag er niets van pakken, behalve als zij hem haar toestemming geeft, en hij mag haar rijkdom niet gebruiken dan met haar instemming.

De rechten van de verwanten

Islam moedigt aan om goede dingen te doen door mensen te helpen en zorg te dragen voor hun verwanten, financieel – door hun ‘eisen’ te vervullen door verplichte of vrijwillige liefdadigheid te geven, en moreel – door te informeren naar hun gesteldheid, hen met vriendelijkheid en sympathie te behandelen en in hun vreugde en verdriet mee te delen.

Allah (I) zegt: (En vrees Allah aan wie jullie (je wederzijdse rechten) vragen en (verbreek niet de relaties van) de baarmoeders (d.w.z. de bloedverwantschap).) [4:1]

Islam roept Moslims op om directe verwanten vriendelijk te behandelen, zelfs als zij zich niet vriendelijk gedragen. Het moedigt aan om iemand te vergeven zelfs als zij hem kwaad hebben gedaan, en wees vriendelijk tegen hen ook als zij onvriendelijk tegen hem zijn.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:“Hij is niet degene die de banden onderhoudt met zijn verwanten als zij dat ook doen, maar meer dat hij de banden onderhoudt, zelfs als zij de banden met hem verbreken.” [al-Bukhari]

Islam heeft ook gewaarschuwd tegen het verbreken van de banden van de verwantschap en beschouwt het als een van de grootste zonden.

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd:“Allah heeft de schepping geschapen, en toen Hij klaar was, stond de baarmoeder (als of ze iets wilde vragen). Hij zei, “Wat zeg je?” Zij zei, “Ik sta hier en zoek bescherming bij ﷻ‬ tegen het verbreken van de banden van de verwantschap.” Hij zei, “Ben je niet verheugd dat ik de banden wil onderhouden met degenen die dat met jou onderhouden, en dat ik de banden verbreek met degenen die deze met jou verbreken?” Zij antwoordde, “Natuurlijk ben ik dat O Heer.” Hij zei, “Dat is voor jou.” (Toen zei Abu Hurairah [het vers reciterend]): ‘Zou je dan, als je de autoriteit was gegeven, corruptie in het land verspreiden en de banden van de verwantschap verbreken?’ [38]) [al-Bukhari]

De rechten van de kinderen

De rechten die verschuldigd zijn aan de kinderen zijn dat zij moeten worden beschermd, dat  er voor hun zaken gezorgd moet worden, dat zij een goede opvoeding moeten krijgen, waarbij in hun behoeften dient te worden voorzien, zoals voedsel, drinken, kleding en onderdak.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Het is zondig genoeg voor een persoon om zijn familie te verwaarlozen.” [Abu Dawood]

Men zou toepasselijke namen voor ze moeten kiezen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar, op de Dag van de Vergelding, zullen jullie worden geroepen bij jullie namen en jullie vaders namen, dus heb goede namen.” [Abu Dawood]

Ze zouden goede manieren aangeleerd moeten krijgen, respect voor ouderen, betrouwbaarheid, eerlijkheid, gehoorzaamheid aan de ouders, en ze zouden weg gehouden moeten worden bij vuile spraak en slechte daden, zoals het liegen, fraude en bedrog, verraad, oneerlijkheid, stelen, ongehoorzaamheid aan de ouders, etc.

Zij zouden onderwijs moeten krijgen in die dingen die hun in dit leven als ook in het hiernamaals helpen. Ze zouden een goede opvoeding moeten krijgen en kennis moeten maken met goede vrienden.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Ieder van jullie is een voogd en verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede valt. De heerser is een voogd over zijn onderdanen en verantwoordelijk voor hen; een echtgenoot is een voogd over zijn familie en is er verantwoordelijk voor, een vrouw is voogdes over het huis van haar man en is er verantwoordelijk voor en een bediende is een voogd over de eigendom van zijn meester en is ervoor verantwoordelijk.” [al-Bukhari]

Men zou er op gebrand moeten zijn om ze te beschermen. Dit houdt in dat de ouders Allah niet aanroepen tegen hun kinderen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd “Doe geen smeekbeden tegen jezelf, doe geen smeekbeden tegen je kinderen en doe geen smeekbeden tegen je rijkdom. [Het zou kunnen dat je smeekbede] samenvalt met een tijd waarin Allah al hetgeen verhoort van degenen die hem vragen en dat je smeekbede zal worden verhoord.” [Muslim]

Kinderen moeten gelijk behandeld worden; men mag er geen voortrekken op de anderen als het gaat om behandeling en kado’s. Dat vanwege het feit dat een oneerlijke behandeling zal leiden tot hun ongehoorzaamheid en haat zal opwekken onder hen. Nu’man ibn Basheer verhaalde: “Mijn vader gaf me iets van zijn rijkdom als liefdadigheid en mijn moeder, ‘Amrah bint Rawaahah, zei ‘Ik zal hier niet mee akkoord gaan totdat de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) hier getuige van is.’ Dus ging mijn vader naar de Profeet (ﷺ‬)om hem getuige te laten zijn van het geven van de liefdadigheid aan mij. De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei, ‘Heb je hetzelfde gedaan met al je kinderen?’ waarop hij antwoordde, ‘Nee.’ Hij zei, ‘Vrees Allah en wees rechtvaardig waar het je kinderen betreft.’ Hierna, ging mijn vader terug en nam (wat hij me gegeven had) weer terug.” [Muslim]

De rechten van de buren

Islam heeft opgedragen goed voor de buren te zijn in alle opzichten.

Allah (I) zegt: (En aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe en behandel de ouders op een goede wijze, evenals de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de naaste buur, de naaste metgezel, de behoeftige reiziger en wat jullie rechterhand bezit (slaven). Voorwaar, Allah houdt niet van degenen die zich arrogant opstellen.) [4:36]

De Religie heeft verboden dat iemand zijn buurman kwaad doet, zowel verbaal als fysiek.

Abu Hurairah (t) heeft gezegd:  “ mevrouw zus en zo vast gedurende de dag en bidt gedurende de nacht, maar ze schaadt haar buren met haar wijze van praten.’ De Profeet  (ﷺ‬) heeft gezegd: “er is niets goeds in haar en ze is in het Hellevuur.’ Er werd gezegd,  ‘mevrouw zus en zo bidt (alleen datgene) wat verplicht is, en vast [alleen] de [verplichte] maand Ramadan,en ze geeft wat stukken Iqit (gedroogde yoghurt) als liefdadigheid, maar zij schaadt niemand met haar tong.’ Hij antwoordde, ‘Zij is in het Paradijs’.” [Ahmad & al-Haakim]

Islam heeft de buur een belangrijke rang en een groot recht gegeven.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Djibiriel ging maar door met te onderwijzen aangaande de buren, totdat ik dacht dat hij ze een deel van de erfenis zou geven.” [al-Bukhari]

Islam beschouwt het kwaad doen van iemands buren als een vernietiger van imaan.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Bij Allah, hij gelooft niet, bij Allah hij gelooft niet, bij Allah hij gelooft niet.” Zij zeiden, “Wie O Boodschapper van Allah (ﷺ‬)?” Hij zei, “Hij voor wie zijn buur niet veilig is voor zijn kwaad.” [al-Bukhari]

De Profeet (ﷺ‬) definieerde wat men verschuldigd is aan de buur toen hem werd gevraagd wat diens rechten waren. Hij (ﷺ‬) zei: 'De beste metgezellen bij Allah zijn het best tegen zijn metgezellen, en de beste buren zijn het best tegen hun buur.' [at-Tirmidthi]

Men moet geduldig zijn bij de schade die een buur kan berokkenen en moet vriendelijk en makkelijk met hem zijn. Een man zei tegen Ibn Mas'ood (t): “Ik heb een buur die mij kwaad doet, me vervloekt en me ongemak bezorgt.” Hij antwoordde, “… Als hij Allah ongehoorzaam is met betrekking tot jou, wees Allah dan gehoorzaam waar het hem betreft.” [Ghazali, in 'Ihyaa ‘Uloom-ud-Deen', v.2, p.212]

Er zijn drie soorten buren:

1) Een Moslim verwant. Deze buur heeft drie rechten: De rechten van de verwanten, buren en Moslims.

2) Een Moslim buur. Dit type heeft twee rechten: de rechten van de buren en de rechten van de Moslims.

3) Een niet-Moslim buur. Dit type heeft één recht: het recht van de buren. De familie van Abdullah ibn ‘Amr kookte een heel schaap voor hem, maar toen hij arriveerde zei hij,  “Hebben jullie iets aan jullie Joodse buur gegeven ? Hebben jullie iets aan jullie Joodse buur gegeven? Ik hoorde de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) zeggen: “Djibriel (Gabriel) ging door met het me bevelen geven, met betrekking tot de buren, totdat ik dacht dat hij ze een deel van de erfenis zou geven.” [at-Tirmidhi]

De rechten van vrienden en metgezellen

Islam heeft het aangemoedigd dat men de noden van vrienden in acht neemt en heeft verschillende rechten voorgeschreven die met betrekking tot hen dienen te worden vervuld, zoals hen helpen en hen oprecht advies geven.

De Profeet (ﷺ‬) zei: “de beste metgezel in het Oog van Allah (I) is het beste tegen zijn metgezellen, en de beste buur in het Oog van Allah (I) is het beste tegen zijn buur.” [at-Tirmidhi]

Zij zouden hun rechten moeten krijgen, zelfs na de dood van hun metgezel. Een man van de stam van Bani Salamah vroeg de Boodschapper van Allah (ﷺ‬): “Is er een manier waarop ik iets goeds kan doen voor mijn ouders nadat zij zijn overleden?” Hij (ﷺ‬) antwoordde:  “Ja Bid het begrafenis gebed voor hen, vraag vergeving voor hen en implementeer hun geloften die zij maakten. Verbind de banden van de verwantschap die er alleen kunnen zijn via hen en eer en wees gul voor hun vrienden...” [Abu Dawood]

De rechten van gasten

In de Islam, hebben gasten het recht om genereus behandeld te worden.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Degene die gelooft in Allah en de Laatste dag, laat hem gul jegens zijn buur zijn. Degene die gelooft in Allah en de Laatste Dag, laat hem gul zijn met datgene wat hij zijn gast geeft.” Een man zei, “En wat zou hij moeten geven O Boodschapper  van Allah (ﷺ‬) Hij antwoordde “Een dag en een nacht en men moet zijn gast gedurende drie dagen eren. Degene die meer doet… daar is het een liefdadigheid voor. En degene die gelooft in Allah en de Laatste Dag, laat hem eerlijk spreken of stil blijven.” [al-Bukhari]

Islam beschouwt het eren van iemands gast als een rechtschapen daad waar hij voor beloond zal worden.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Er is geen persoon dan de persoon die de teugels [van zijn paard] pakt en vecht voor de zaak van Allah, en het kwaad van de mensen vermijdt, en een persoon met zijn schapen in de buitengebieden, die een maal geeft aan zijn gast, en hem zijn rechten geeft.”  [Ahmad & al-Haakim]

Islam heeft ook de wijze beschreven waarop een persoon zijn gast zou moeten eren. Hij zou hem eervol moeten begroeten met een opgewekt gezicht en zou hem met een goed gemoed weer vaarwel moeten zeggen.

De gast, echter, zou ook de leefomstandigheden van zijn gastheer in acht moeten nemen, en hem niet belasten met dat wat hij zich niet veroorloven.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Het is onwettig voor een Moslim om bij zijn broeder te blijven totdat hij hem tot zonde drijft.” Zij zeiden, “O Boodschapper van Allah (ﷺ‬), hoe kan hij  (de gast) hem (de gastheer) tot zonde drijven?” Hij (ﷺ‬) antwoordde, “Dat hij bij hem blijft als deze niet (genoeg geld) heeft om hem voedsel te geven.” [Muslim]

Imam Ghazali schreef in zijn boek: “Ihyaa ‘Uloom-ud-Deen” (i.e.: Opleving van de Religieuze Wetenschap) over Profeet Mohammed (ﷺ‬): “De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) eerde zijn gasten. Hij spreidde zelfs zijn gewaad voor een niet verwante gast om erop te zitten. Hij bood zijn gast zijn eigen kussen aan en bleef aandringen tot men accepteerde. Niemand kwam er als gast of ze dachten dat hij de meest gulle persoon was van alle mensen. Hij gaf elk van zijn metgezellen die bij hem zaten de hun toekomende portie attentie. Hij richtte zijn gehoor, spraak, blik en attentie op degenen die in zijn gezelschap waren. Zelfs dan was zijn bijeenkomst gekenmerkt door bescheidenheid, eerlijkheid en nederigheid. Hij noemde zijn metgezellen bij hun bijnaam… Hij was het verst verwijderd van boos worden en het makkelijkst tevreden.”

Rechten samenhangend met werk

Waar het werk en arbeid betreft, heeft de Islam principes en richtlijnen neergelegd die de relatie tussen de werknemer en werkgever beschrijven.

De rechten van de werknemers

Islam draagt op dat de relatie tussen een werkgever en werknemer is gebaseerd op de principes van broederschap, gelijkheid en eerbiedwaardigheid.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Jullie bedienden zijn jullie broeders die Allah onder jullie autoriteit heeft geplaatst. Diegene wiens broeder onder zijn autoriteit valt, laat hij hem voeden van hetgeen hij eet en hem kleden met wat hij zelf draagt. Belast hem met niet meer dan hij aan kan en als je dat doet, help hem dan.”  [al-Bukhari]

Islam heeft hun recht gegarandeerd om loon te ontvangen.

De Profeet (ﷺ‬) verhaalde van Allah (I) dat Hij zei: “Ik zal opstaan tegen drie soorten mensen op de Dag der Vergelding: een persoon die met mij zweert en dan zijn eed verraadt, een persoon die een vrije persoon verkoopt en het geld ‘eet’ dat hij ervoor krijgt, en een persoon die een arbeider huurt, zijn recht van hem krijgt (het werk wordt gedaan), maar hem niet zijn recht geeft (het loon onthoudt) .” [al-Bukhari]

Het draagt ook op dat over het loon onderhandeld is voordat het werk begint. In een Hadeeth verzameld door Ahmad, verbood de Profeet (ﷺ‬)het inhuren van een arbeider voordat over het loon was onderhandeld.

Islam beveelt ook dat het loon meteen betaald wordt nadat de taak is uitgevoerd.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “betaal de arbeider zijn loon voordat zijn zweet is opgedroogd.”  [ibn Majaah]

Men moet hen niet meer werk geven dan zij aankunnen, als hij meer werk krijgt dan hij aankan dan moet hij of extra loon krijgen of extra hulp.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Belast hem met niet meer dan hij kan dragen, en als je dat wel doet, help hem dan.” [al-Bukhari]

Om de eer en eerzaamheid van arbeid te verhogen heeft de Profeet (ﷺ‬) gezegd, dat het het beste en meest zuiver van de verdiensten is, als het wordt gedaan met toegestane middelen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Geen persoon heeft beter voedsel gegeten dan dat [wat gekocht is met loon dat hij met) zijn eigen handen bij elkaar heeft gewerkt. Waarlijk David (u), de Profeet van Allah, at van wat zijn handen hadden verdiend.” [al-Bukhari]

Om fysieke arbeid aan te moedigen , zei de Profeet (ﷺ‬): “Bij Hem in Wiens Handen mijn ziel is, als één van jullie gaat en hout hakt, het bij elkaar bindt en het op zijn rug draagt, dan is dat beter voor hem dan te bedelen bij de mensen, ongeacht of ze hem geld geven of niet.” [al-Bukhari]

De rechten van de werkgever

Zoals Islam van de werkgever vereist dat hij de werknemer zijn rechten geeft; de werknemers moeten echter ook de rechten van de werkgever in acht nemen…zij zouden het werk moeten uitvoeren op de beste mogelijke manier, zonder vertraging of tekortkomingen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar Allah houdt ervan dat als een van jullie wat werk doet, hij het perfect doet.” [Abu Ya’laa]

Om de mensen aan te moedigen om het hun opgedragen werk goed en oprecht te doen, heeft de Islam het volgende type loon de beste van de verdiensten gemaakt.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De beste van de verdiensten zijn, die verdiend worden door oprecht en correct te werken.” [Ahmad]

Algemene rechten en verplichtingen

Islam verplicht de Moslims om de conditie van hun Moslim broeders in acht te nemen, waar ze ook maar mogen zijn.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De gelovigen zijn als één lichaam voor elkaar, in hun liefde, genade en gevoelens: als een deel pijn voelt, dan voelen al de andere delen pijn vanwege koorts en slapeloosheid.” [Muslim]

Islam beveelt dat de Moslims er naar streven om hun toestand te verbeteren.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Niemand van jullie gelooft totdat hij voor zijn broeder van iets houdt, waarvan hij zelf houdt.” [al-Bukhari]

Het beveelt dat Moslims hun broeders helpen in tijden van crises en (doods)angst.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De gelovigen zijn als een solide bouwwerk, elke (steen) verstevigt de andere (en toen greep hij zijn handen en strengelde zijn vingers in elkaar).” [al-Bukhari]

Het draagt op dat Moslims hun broeders te hulp schieten en hen ondersteunen in tijden van oorlog als ze in nood zijn.

Allah (I) zegt: (Maar als zij jullie om hulp vragen in de godsdienst, dan rust op jullie de plicht om hen te helpen…) [8:72]

Het verbiedt dat zij in de steek gelaten mogen worden in tijden van nood. De Profeet (ﷺ‬) beval dat de Moslims hun onderdrukte broeders ondersteunen. [al-Bukhari]

 Het morele aspect van de Islam

Islam heeft de zeden geperfectioneerd en ze verheven tot een hoge standaard.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Ik ben gekomen om het rechtschapen karakter en zeden te perfectioneren en te completeren.”   [al-Haakim]

Islam moedigt en beveelt alle goede manieren aan, en verbiedt en waarschuwt tegen elk kwaad en obsceen gedrag.

Allah (I) zegt: (Wees vergevingsgezind (tegenover de mensen), gebied het goede en wend je af van de onwetenden.) [7:199]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Weten jullie wie bankroet is?” Zij (zijn metgezellen) zeiden, “Degene onder ons die bankroet is, heeft noch geld, noch rijkdom.” De Profeet (ﷺ‬) zei, “Degene van mijn natie die bankroet is, is hij die op de Dag der Vergelding komt met (de beloning van) gebeden, liefdadigheid, vasten; hij komt [met deze] maar [in zijn vorige leven] hij heeft een persoon vervloekt en valselijk een ander beschuldigd, heeft een persoon gedood en een ander geslagen. En dus krijgt die persoon van zijn beloning en de andere ook. Als de beloning voor zijn goede daden allemaal zijn verdeeld over anderen voordat hij zijn zonden heeft terugbetaald, dan zullen de zonden van de anderen worden genomen en op hem geworpen worden, en hij zal in het Hellevuur gegooid worden.” [Muslim]

De Religie van de Islam definieert de wijze waarop een Moslim zich zou moeten verhouden tot anderen en zijn maatschappij.

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorkom datgene dat verboden is en je zult de beste aanbidder zijn, wees verheugd met de voeding waarmee Allah je voorzien heeft, wees goed tegen je buur en je zult een goede gelovige zijn, hou van dingen voor anderen, waar je voor jezelf ook van houdt en je zult een ware Moslim zijn, en lach niet te veel, want waarlijk, lachen zorgt ervoor dat een hart doodgaat.” [at-Tirmidhi]

Hij (ﷺ‬) zei ook: “Een ware Moslim is degene voor wiens tong en handen andere Moslims veilig zijn, en een ware muhaajir[39]  is iemand die ‘achtergelaten’ heeft wat Allah verboden heeft.”   [al-Bukhari]

Islam heeft tot doel om een hechte maatschappij te vormen, waarin individuen wederzijdse liefde en genade hebben voor elkaar; Dit wordt bereikt door het implementeren van haar bevelen en het niet doen wat verboden is. Het volgende zijn dingen die de Islam heeft verboden:  

[1]Het hebben van partners naast Allah (Shirk) ongeacht of het Zijn Ruboobiyah, betreft of daden van aanbidding.

Allah (ﷺ‬) zegt: (Voorwaar Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend, maar daarbuiten vergeeft Hij wie Hij wil.) [4:116]

[2] Tovenarij.

Abu Hurairah levert over dat de Profeet (ﷺ‬) gezegd heeft: “Blijf ver weg bij de vernietigende zonden: het deelgenoten hebben naast Allah (Shirk) en tovenarij.” [al-Bukhari]

[3] Onderdrukking, overschrijding van het betamelijke en het vergooien van andermans rechten.  

Allah (ﷺ‬) zegt: (Zeg: “(Maar) de zaken die mijn Heer heeft verboden zijn slechts de verdorvenheden, zowel het zichtbare als het verborgene daarvan, de zonde, de onrechtmatige overtreding…) [7:33]

[4] Doodslag, behalve als het is gelegaliseerd als zware straf.

Allah (I) zegt: (En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de Hel, waarin hij voor eeuwig zal verblijven. En de Woede en Vloek van Allah rusten op hem en Hij heeft voor hem een geweldige Bestraffing voorbereid) [4:93]

Dit verbod behelst niet degenen die doden of zijn gedood tijdens het verdedigen van hun leven, rijkdom of eer.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:“Degene die gedood wordt terwijl hij zijn geld verdedigt is een martelaar en degene die wordt gedood als hij zijn familie, leven of religie verdedigt, is een martelaar.” [Abu Dawood]

[5] Het verbreken van de verwantschapsbanden en relaties.

Allah (ﷺ‬) zegt:(Zullen jullie je dan, als jullie je (van het Boek van Allah en het voorbeeld van Zijn Profeet) afwenden, verderf zaaien op aarde en (de banden met) jullie bloedverwanten verbreken? * Zij zijn degenen die Allah heeft vervloekt, vervolgens Maakte Hij hen doof en verblindde Hij hun ogen…) [47:22-23]

De Profeet (ﷺ‬) zei:“Degene die de verwantschapsbanden verbreekt zal niet het Paradijs betreden.” [Muslim]

Wat wordt bedoeld met het verbreken van de verwantschapsbanden is dat men zijn familie niet bezoekt of onachtzaam is omtrent hun behoeften: ook dat men arrogant reageert tegen hen of niet de zwakken en armen onder hen helpt, als hij rijk is. Als men liefdadigheid aan een arme persoon geeft die niet verwant is aan hem, dan krijgt hij de beloning voor liefdadigheid, maar als hij liefdadigheid geeft aan een arme persoon die verwant is aan hem, krijgt hij de beloning voor het aanhouden van de relaties alsook voor liefdadigheid. Als hij zelf arm is, dan dient hij de familiebanden aan te houden door zijn verwanten te groeten, naar hen te informeren en aardig te zijn tegen hen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:“Verbind en onderhoud de verwantschapsbanden, zelfs door  hen te groeten.” [al-Bazzar]

[6] Ontucht en Overspel, alsook alle andere dingen die daar toe kunnen leiden.

Allah (ﷺ‬) zegt:(En nader de ontucht niet. Waarlijk het is een verdorvenheid en een slechte weg.) [17:32]

Allah (I) verduidelijkt de straf voor de ontuchtplegende in Zijn Woorden:

(De overspelige vrouw en de overspelige man, gesel eenieder van hen met honderd zweepslagen. En ken geen medelijden tegenover hen in de godsdienst, als jullie daadwerkelijk in Allah en de Laatste Dag geloven. En laat een groep onder de gelovigen getuige zijn van hun bestraffing) [24:2]

Dit is de straf van een ontuchtpleger die niet getrouwd was. Voor wat betreft degene die overspel pleegt, de straf daarvoor is het ter dood stenigen.

Deze straf was ook voorgeschreven in de religies van voorheen. De Joden van Medina kwamen met de zaak van een Jodin en een Jood die overspel hadden gepleegd, bij de Boodschapper van Allah.

Dus hij zei tegen hen: “Breng me twee van de meest geleerde mannen onder jullie.” Zij kwamen met twee zonen van een man uit Syrië, en hij vroeg hen: “Wat vinden jullie over de zaak van deze twee (overspeligen), in de Torah?”

Zij zeiden, “We vinden met betrekking hiertoe dat als vier mensen getuigen dat zij zijn penis in haar vagina zagen als een kohlpen [40] in het potje, ze dan gestenigd moeten worden.” Hij  (ﷺ‬) vroeg, “Wat verhinderde jullie dan om hen te stenigen?” Zij zeiden, “Onze autoriteit is overgedragen en we zijn gedwongen om de doodstraf uit te spreken (zonder te stenigen).” De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) liet toen de getuigen halen. Men kwam met 4 mensen en deze getuigden dat zij de penis van de man in de vagina van haar hadden gezien als een kohlpen in het potje, hierop beval de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) dat ze gestenigd moesten worden. [Abu Dawood]

Om het oordeel om te stenigen te implementeren, moet er aan één van twee voorwaarden worden voldaan.

* Als de man of de vrouw toegeeft dat hij of zij de misdaad heeft begaan, dan wordt hij of zij gestraft.

 Abu Hurairah heeft gezegd: “Een man van het volk kwam bij de Boodschapper van Allah (ﷺ‬), terwijl hij in de moskee was. Hij riep naar hem, “Boodschapper van Allah, Ik heb overspel gepleegd.” De Profeet (ﷺ‬) draaide zich van hem af. De man kwam aan de kant staan waar het gezicht van de profeet naar toe gedraaid was en zei, “Boodschapper van Allah, Ik heb overspel gepleegd.” De Profeet (ﷺ‬) draaide zich weer weg van hem. De man kwam naar de kant waar de Profeet (ﷺ‬) zijn gezicht had gewend. Toen hij viermaal tegen zichzelf had getuigd,riep de Profeet (ﷺ‬)hem bij zich en zei, “Ben je gek?” Hij zei, “Nee, Boodschapper van Allah .” Hij zei, “Ben je getrouwd?” Hij antwoordde. “Ja, Boodschapper van Allah.” Hij zei , neem hem mee en stenig hem.”   [al-Bukhari]

* Vier betrouwbare mannen moeten getuigen dat de penis van de beschuldigde man in de vagina van de vrouw is gegaan. Dit komt bijna nooit voor. Door de Islamitische geschiedenis heen is het maar een paar keer voorgekomen, dat deze straf werd toegepast; in deze gevallen werd de straf toegepast vanwege de bekentenis van de overspelige. De straf demonstreert de ernst van de daad, de reden hiervoor is dat het de Ummah (natie) beschermt tegen corruptie en kwaad, en de Ummah beschermt tegen het afbrokkelen… afstamming kan niet verborgen worden en er zijn geen problemen aangaande erfenissen en huwelijken. Het beschermt de Ummah ook tegen ziekten en epidemieën.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:  “O migranten (van Mekka naar Medina) als jullie getroffen worden door vijf dingen, en ik zoek mijn bescherming bij Allah dat jullie ze zullen zien, geen losbandige zonde wordt openlijk begaan of Allah zorgt voor plagen en ziekten die voorheen nimmer bestaan hebben, en nu verspreid worden onder hen...” [Ibn Maajah]

De ergste soort overspel is incest[41]

Islam heeft ook  homoseksualiteit verboden.

Allah zegt wanneer hij het verhaal van het volk van Lot, vermeldt: (En toen Ons Bevel kwam, keerden Wij het (de stad) ondersteboven en deden Wij er een regen van stenen van gebakken klei op neerdalen , die elkaar opvolgden: * Gekenmerkt bij jouw Heer en het (de straf) is niet ver van de onrechtplegers.)  [11:82-83]

Lesbisch zijn is ook verboden in Islam, en er zijn straffen voor om deze zondige daad te laten verdwijnen.

[7] Islam heeft het verboden om de bezittingen van de wezen af te pakken en beschouwt het als het verkwisten van de rechten van de armen.

Allah (I) zegt: (Voorwaar, degenen die de bezittingen van de wezen onrechtmatig nuttigen, nuttigen (in werkelijkheid) slechts vuur in hun buiken, en zij zullen een laaiend vuur binnentreden!) [4:10]

Een uitzondering bij deze strenge vermaning wordt gemaakt voor degene die arm is en voor een wees zorgt: deze is gerechtigd een gedeelte van de bezittingen van de wees te nemen dat hij nodig heeft voor zijn onderhoud, dit omdat hij zorgt voor het kind, voeding en kleding geeft etc. Hij mag ook proberen het vermogen van de wees te vermeerderen door te investeren.

Allah (I) zegt: (…En wie (van de voogden) vermogend is, dient zich te onthouden (van hun bezittingen). En wie arm is, mag er op een goede wijze van nuttigen.) [4:6]

[8] Valse getuigenis en meineed worden beschouwd als destructieve zonden. Dit is te wijten aan de negatieve resultaten ervan in de maatschappij,  omdat het leidt tot het verkwanselen van de rechten van mensen en het verspreiden van onrechtvaardigheid. Het veroorzaakt schade aan zowel degene die zoiets zegt als de getuige, want het helpt hem met zijn onrecht en het berooft de onschuldige van het krijgen van zijn of haar recht.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Zal ik jullie niet vertellen over de grootste van de zware zonden?” Zij zeiden. “Jazeker, O Boodschapper van Allah.” Hij zei, “Iemand aanbidden naast Allah [Shirk] en het slecht behandelen van de ouders.” Hij leunde (terwijl hij dat vertelde), maar ging toen rechtop zitten (alsof hij gealarmeerd was) en zei, “En het valselijk getuigen.” (De verteller gaat verder), “Hij bleef het herhalen totdat wij wensten dat hij zou stoppen...”   [al-Bukhari]

[9] Gokken, want het verspilt geldelijke alsook fysieke inspanningen en brengt geen voordeel, niet voor het individu en niet voor de maatschappij.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven! De alcoholhoudende dranken, het gokken, de afgodsbeelden en al-ansaab, and al-azlaam [pijlen voor geluk zoeken of beslissingen] zijn slechts onreinheden behorende tot het werk van de satan. Dus vermijd deze opdat jullie succesvol zullen zijn.) [5:90]

Als een persoon wint door te gokken, dan heeft hij zich andermans rijkdom wederrechtelijk toegeëigend. Het plezierige gevoel bij het winnen, kan er ook toe leiden dat hij bedrieglijke dingen gaat doen om nogmaals te kunnen winnen. Als men verliest, dan heeft men zijn geld verkwanseld voor iets dat geen voordeel brengt. Het verlies kan hem aanzetten tot slechte daden (diefstal, als hij helemaal geen geld meer heeft) om toch door te kunnen blijven gaan met gokken, om zo zijn verlies terug te winnen.

[10] Beroving, plundering, moord en het bang maken van de onschuldigen, want dit verspreidt angst en vrees in de maatschappij en verstoort de vrede en veiligheid.

Allah (I) zegt: (De vergelding voor diegenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschapper voeren, en streven naar het zaaien van verderf op de aarde, is slechts dat zij worden gedood of gekruisigd, of dat hun handen en voeten aan weerszijden worden afgehakt, of dat zij uit het land worden verbannen. Dat is voor hen een vernedering in deze wereld en voor hen is er in het Hiernamaals een geweldige bestraffing.) [5:33]

Deze opgelegde straf is gegeven met inachtneming van het type misdaad. Ibn ‘Abbas heeft gezegd dat rovers moeten worden gedood en moeten worden gekruisigd als zij doden en plunderen. Als zij doden zonder te stelen, dan moeten zij worden gedood. Als zij stelen maar niet doden dan moeten hun handen en voeten aan de tegengestelde kanten worden afgehakt. Als zij angst zaaien bij reizigers, maar niet stelen, dan moeten zij worden verbannen van die plaats. [al-Baihaqi]

 [11] Een valse eed afleggen (een ‘onderdompelende’ eed) om expres de rechten van een ander zich wederrechtelijk toe te eigenen, en zodoende zichzelf ondergedompeld te krijgen in het Hellevuur.

Allah (I) zegt: (Voorwaar diegenen die de Belofte van Allah en hun (afgelegde) eden inruilen tegen een geringe prijs, zullen geen aandeel hebben in het hiernamaals (Paradijs). En Allah zal niet tegen hen spreken, noch zal Hij naar hen kijken op de Dag der Opstanding. En Hij zal hen niet reinigen, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.) [3:77]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die zich een recht van een Moslim wederrechtelijk toe eigent door een valse eed af te leggen, voor hem heeft Allah de Hel verplicht gemaakt en het Paradijs voor hem verboden.” Zij ( de metgezellen ) zeiden, “Zelfs al was het iets onbetekenends,  O Boodschapper van Allah (ﷺ‬)?” Hij antwoordde, “Zelfs al was het een twijg van een Araak boom.” [Muslim]

[12] Zelfmoord.

Allah (I) zegt: (En dood jullie zelf niet. Voorwaar Allah is Meest Genadevol voor jullie. En wie dit op een grensoverschrijdende en onrechtvaardige wijze doet, zullen Wij een Vuur doen binnentreden. En dit is gemakkelijk voor Allah.) [4:29-30]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die zichzelf doodt met iets, zal gestraft worden met datgene op de Dag der Vergelding.” [Muslim]

[13] Liegen, verraad, bedrog en het verbreken van beloften.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, bedrieg Allah en de Boodschapper niet. En bedrieg niet in de zaken die aan jullie zijn toevertrouwd, terwijl jullie (het) weten.) [8:27]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Als vier kenmerken worden gevonden in een persoon, dan is hij een zuivere hypocriet, en als hij één van deze kenmerken heeft, dan heeft hij een kenmerk van hypocrisie totdat hij het achter zich laat: wanneer hem iets is toevertrouwd, dan is hij verraderlijk; wanneer hij spreekt, liegt hij, wanneer hij een eed aflegt, dan verraadt hij deze en als hij ruzie maakt, gedraagt hij zich obsceen .” [Muslim]

In een andere hadith, gerapporteerd in Muslim, zegt de Profeet (ﷺ‬) : “…zelfs als hij bidt, vast en van zichzelf vindt dat hij een Moslim is.”

[14] Islam heeft verboden dat Moslims elkaar boycotten of jaloers zijn op elkaar.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Haat elkaar niet, wees niet jaloers op elkaar en keer elkaar niet de rug toe, maar wees de slaven van Allah en wees broeders. Het is niet toegestaan voor een Moslim om zijn broeder in de steek te laten gedurende meer dan drie dagen.”   [Muslim]

 [15] Vloeken en vulgair gedrag.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:  “Voorwaar een gelovige vloekt niet en beledigt niet en hij is niet vuil en obsceen in zijn spraak.”  [Ahmad & at-Timidhi]

Zelfs waar het gaat om iemands vijanden, roept de Islam de Moslims op om Allah te vragen hen te leiden…en niet Allah aan te roepen tegen hen.

Abu Hurairah (t) heeft gezegd dat er werd gezegd tegen de Profeet (ﷺ‬): “O Boodschapper van Allah (ﷺ‬), doe een smeekbede tegen de heidenen.” Hij antwoordde, “Ik ben niet gekomen om te vervloeken maar gezonden als een genade.” [Muslim]

[16] Gierigheid.

Rijkdom behoort aan Allah…Hij heeft het toevertrouwd aan de mensen, om aan henzelf en degenen die onder hun hoede vallen, uit te geven. Zij moeten ook uitgeven ervan om behoeftige Moslims te helpen. De Boodschapper van Allah zocht bescherming bij Allah tegen deze slechte karaktertrek.

De Profeet (ﷺ‬) legde uit wat er zou gebeuren in de maatschappij als gevolg van gierigheid:

“Vermijd wreedheid en onrecht, want op de Dag der Vergelding, zal onrecht de reden zijn dat men in zeven soorten duisternis zal worden gegooid. Bewaak jezelf tegen gierigheid: want waarlijk het vernietigde naties vóór jullie. Het leidde bij hen tot bloedvergieten en tot het onwettige als wettig te behandelen.”  [Muslim]

De Religie van de Islam beschouwt de rijke persoon die ziet dat zijn broeder behoeftig is, maar hem niet helpt, als zijnde ver verwijderd van de waarachtig geloof.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “ De meest kwade van ziekten is vrekkigheid.” [Ahmad]

[17] Extravagantie en het onrechtmatig geld verkwisten.

Allah (I) zegt: (En geef de verwanten hun recht en ook de behoeftige en de reiziger. En verkwist niet overvloedig. Waarlijk de verkwisters zijn de broeders van de satans en de satan is ondankbaar jegens Zijn Heer) [17:26-27]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar, Allah heeft ongehoorzaamheid en onvriendelijkheid jegens jullie moeders voor jullie verboden, het weigeren aan mensen liefdadigheid te geven en het te vragen, jullie dochters levend te begraven en Hij heeft het afgekeurd voor jullie om verhaaltjes rond te strooien, aanhoudend te blijven vragen en het verkwisten van geld.” [al-Bukhari]

[18] Fanatisme en extremisme in zaken van Religie.

Allah (I) zegt: (Allah Wil het gemakkelijke voor jullie en Hij Wil niet het moeilijke voor jullie.) [2:185]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar, de Religie is gemakkelijk. Niemand maakt de Religie moeilijk of het zal zijn weerslag op hem hebben. Dus wees oprecht en gematigd, doe die dingen die makkelijk zijn en geef de verheugende tijding van de beloning van Allah. Zoek hulp (d.m.v. goede daden) in de ochtend, de namiddag en een gedeelte van de nacht [je perioden van motivatie].”  [al-Bukhari]

[19] Verwaandheid, trots en ijdelheid.

Allah (I) zegt: (‘En wend jouw wang niet af van de mensen en loop niet hoogmoedig op aarde. Voorwaar Allah houdt van geen enkele verwaande, hooghartige (persoon). En wees bescheiden in jouw manier van lopen en demp jouw stem. Voorwaar de meest afschuwelijke stem is zeker de stem van een ezel.’) [31:18-19]

Over trots, heeft de Profeet (ﷺ‬) gezegd: “Een persoon die trots ter grootte van een mosterdzaadje heeft in zijn hart, zal het Paradijs niet betreden.” Een man zei “O Boodschapper van Allah (ﷺ‬) wat als een persoon ervan houdt om mooie kleiding en schoenen te dragen?”  Hij antwoordde, “Waarlijk Allah is schoonheid en houdt van schoonheid. Trots is dat je de waarheid afwijst en neerkijkt op anderen.” [Muslim]

Over ijdelheid heeft de Profeet (ﷺ‬) gezegd: “Diegene die zijn kleding over de grond laat slepen uit ijdelheid, Allah zal niet naar hem kijken op de Dag der Vergelding.” [al-Bukhari]

[20] Het mensen bespioneren, het zoeken naar hun fouten, het slecht over hen denken en over hen roddelen

 Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, vermijd veel van jullie (achterdochtige) vermoedens Voorwaar een deel van deze achterdochtige vermoedens is een zonde. En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden er een afkeer van hebben. En vrees Allah, voorwaar Allah is Berouwaanvaardend, Meest Genadevol) [49:12]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Weten jullie wat roddelen is?” Zij (zijn metgezellen) zeiden, “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste!” Hij zei, “Iets over je broeder zeggen wat hij niet leuk vindt.” Zij zeiden, “Wat als deze (trek) waarover ik sprak echt aanwezig was in mijn broeder?” Hij zei, “Als hij (de trek) had waarover je sprak, is het roddelen en als hij deze niet bezit, was wat je deed smaad.” [Muslim]

[21] Afluisteren.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die andermans conversatie afluistert terwijl ze dat niet willen of als zij hem ontwijken, in zijn oren zal gesmolten lood worden gegoten op de Dag der Vergelding.”  [al-Bukhari]

[22] Het je verkneukelen over andermans tegenslagen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Laat geen vreugde zien bij je broeders tegenslagen, opdat Allah genade met hem heeft en jou redt tijdens een beproeving.” [at-Tirmidi]

[23] het bemoeien met zaken die je niet aangaan.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Van de dingen die aangeven dat iemands geloof compleet is, is dat men zich niet bemoeit met wat hen niet aangaat.” [at-Tirmidhi]

[24] Spotten met anderen, ongeacht of je ze bijnamen geeft of hen nadoet, in spraak, handelen of acties. De Islam verbiedt dat je iemand kleineert of belachelijk maakt.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, laat een volk een ander volk niet bespotten, wellicht zijn zij (het bespotte volk) beter dan zij (het spottende volk); en laat vrouwen (andere) vrouwen niet bespotten, wellicht zijn zij (de bespotte vrouwen) beter dan zij (de spottende vrouwen. En laster elkaar niet en spreek elkaar niet aan met (beledigende) bijnamen) [49:11]

[25] Het is verboden voor een rechter om onrechtvaardig te zijn bij zijn oordeel, want in de Islam, wordt een rechter beschouwd als iemand die de wet van Allah implementeert. Hij is degene met een uitvoerende taak,………. niet de wetgevende macht. Als hij onrechtvaardig is, dan verraadt hij het vertrouwen dat aan hem was gegeven.

Allah (I) zegt: (En wie niet oordeelt met wat Allah heeft neer gezonden, zij zijn de ongelovigen.) [5:44]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Rechters zijn er in drie soorten; twee ervan zijn in het vuur en een in het Paradijs. Een rechter die een onrechtvaardig oordeel geeft terwijl hij beter weet, is in het Vuur. Een rechter die rechtspreekt als hij onwetend is en daarmee mensen schade toebrengt, is in het Vuur. En een rechter die met de waarheid oordeelt is in het Paradijs.”  [Abu Dawood & at-Tirmidhi]

 [26] Iemand die zich laat bedriegen: i.e. de persoon die niet beschermend is naar zijn verwanten (lees: echtgenoten) en net doet of hij geen weet heeft van hun losbandig gedrag.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Allah zal niet kijken naar drie soorten mensen op de Dag der Vergelding: iemand die ongehoorzaam is aan zijn ouders, een vrouw die lijkt op een man en een ‘cuckold’ (iemand die zich laat bedriegen (door zijn vrouw)).” [Nasaa`i]

[27] op de andere sekse willen lijken.

Ibn ‘Abbaas (t) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah vervloekte mannen die op vrouwen willen lijken en vrouwen die op mannen willen lijken.” [al-Bukhari]

[28] Het de anderen eraan blijven herinneren wat voor goede dingen je voor ze hebt gedaan.

Allah’s (I) zegt:  (O jullie die geloven, maak jullie liefdadigheid niet ongeldig. Door op te scheppen en te kwetsen)[2:264]

 [29] Het terug vragen van een geschenk.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Een persoon die een geschenk terug vraagt is als een hond die overgeeft en zijn braaksel oplikt.”  [al-Bukhari & Muslim]

[30] Verhaaltjes rondstrooien; dat is iemand informeren over iets wat anderen gezegd hebben om zo de verstandhouding te vergiftigen of met andere kwade intenties.

Allah (I) zegt: (En gehoorzaam niet een ieder die zweert en vernederd is. En iedere kwaadspreker die laster (van de ene naar de andere persoon) overbrengt.) [68:10-11]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Degene die praatjes rondstrooit, zal het Paradijs niet betreden.” [Muslim]

De kwalijke consequenties van het rondstrooien van praatjes is algemeen bekend. Het veroorzaakt haat en afgunst onder de mensen en zorgt ervoor dat men elkaar in de steek laat en dat is iets dat de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) verbood.

Hij heeft gezegd: “Het is niet toegestaan voor een persoon om zijn broeder gedurende meer dan drie nachten in de steek te laten: ze ontmoeten elkaar, en keren elkaar de rug toe, de beste van hen is degene die het eerst de ander begroet (met Salaam).” [al-Bukhari]

Praatjes rondstrooien kan resulteren in kwade gedachten en het bespioneren van anderen om zo achter de waarheid te kunnen komen over wat gezegd is.

Ook zijn er verschillende zonden die Allah (I) verboden heeft met Zijn Woorden (…Voorwaar een deel van deze (achterdochtige) vermoedens is een zonde. En bespioneer elkaar niet…) [49:12]    

[31] Arrogant zijn jegens de zwakkeren, ongeacht of deze zwakheid: fysiek is, zoals de zieken, de gehandicapten of de ouderen, of financieel: zoals de armen, de behoeftigen of: diegenen over wie men autoriteit heeft. De maatschappij moet worden gebouwd op genade, liefde en broederschap.

Allah (I) zegt: (En aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe. En behandel de ouders op een goede wijze, de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de naaste buur, de naaste metgezel, de behoeftige reiziger en wat jullie rechterhand bezit, (de slaven) Waarlijk, Allah houdt niet van degenen die zich verwaand en hooghartig opstelt.) [4:36]

[32] Kwade bedoelingen hebben met de erfgenamen, zoals het valselijk claimen dat er nog een lening afbetaald moet worden.

Allah (I) zegt: (…na het voldoen van een legaat dat hij heeft nagelaten of een schuld….) [4:11]

Verboden aangaande Voedsel, drinken en kleding.

[1] Islam verbiedt alle vormen van alcohol en verslavende drugs, ongeacht of ze worden, ingenomen, ingeademd of ingespoten.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven! De alcoholhoudende dranken, het gokken de afgodsbeelden en de pijlen zijn slechts onreinheden behorende tot het werk van de satan. Dus vermijd deze opdat jullie succesvol zullen zijn. De satan wil slechts vijandschap en haat tussen jullie veroorzaken door middel van de alcoholhoudende dranken en het gokken en jullie afhouden van het gedenken van Allah en van het gebed, zullen jullie er dan niet mee ophouden?) [5:90-1]

Om te voorkomen dat er mensen zijn die voordeel willen behalen door de verkoop ervan of de hulp met het verspreiden, heeft de Profeet (ﷺ‬) gezegd: “Allah heeft de wijn vervloekt, degene die het inschenkt, degene die het drinkt, degene die het perst (maakt), degene voor wie het wordt geperst, degene die het vervoert, degene naar wie het wordt vervoerd, degene die het verkoopt, degene die het koopt en degene die ervan profiteert.” [Abu Dawod]

Hiermee beschermt de Islam de geest en andere zintuigen tegen alles wat hieraan schade zou kunnen berokkenen. Islam is er ook op gericht om de mensen te behoeden om naar een niveau af te zakken waar men geen besef meer heeft van wat men doet. Zoals algemeen bekend, raken degenen die alcohol of drugs verslaafd raken, in de problemen. Diegene zal daarom zijn behoefte willen blijven vervullen en op elke mogelijke manier aan het geld ervoor willen komen; zelfs als het stelen of moorden zou betekenen. Men moet zich goed bedenken welke verschrikkelijke misdaden worden gepleegd als alcohol of drugs in het spel zijn.

Dit is de reden dat de Islam hieraan refereert als de ‘moeder aller zonden’.

[2] Islam heeft de consumptie van kadavers, varkens en alle andere dingen verboden, genoemd in Allah’s (ﷺ‬) Woorden:  (Verboden voor jullie zijn de dode dieren, het bloed varkensvlees, datgene waarover de naam van een ander dan Allah is genoemd. Het gewurgde, het geslagene, het gevallene, datgene dat door kopstoten om het leven komt, dat wat door een wild dier is aangevreten, -behalve als jullie in staat zijn om het voor zijn dood te slachten -, en dat wat op an-Noesoeb (stenen beelden) is geslacht.  Ook is het voor jullie verboden om te proberen jullie voorbeschikking te achterhalen met gebruikmaking van pijlen. Dit alles is verdorvenheid) [5:3]

Het is niet wettig om dingen te eten die geslacht zijn, en waarover niet de naam van Allah is genoemd of dat bewust terzijde is gelaten.

Allah (I) zegt: (Eet niet (O gelovigen) van datgene waarover de Naam van Allah niet is uitgesproken, want waarlijk dat is zeker een verdorvenheid.) [6:121]

De Islam heeft verboden het vlees te eten van dieren die snijtanden hebben zoals: leeuwen, luipaarden, wolven enzovoort. De Islam heeft ook verboden vogels te eten die klauwen hebben, zoals arenden, valken, haviken en andere roofvogels

Het is verboden om wat voor voedsel of drinken dan maar ook te nuttigen, dat een schadelijke invloed heeft op de gezondheid, zoals sigaretten en vergelijkbare dingen.

Allah (ﷺ‬) zegt: (En dood jullie zelf niet, voorwaar Allah is meest Genadevol voor jullie.) [4:29]

[3] Het is voor mannen verboden om zijde en goud te dragen, maar het heeft het goedgekeurd voor de vrouwen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar Allah heeft het dragen van zijde en goud toegestaan gemaakt voor de vrouwen van mijn ummah, maar verboden voor haar mannen.” [Nasaa`i]

Het is niet toegestaan voor zowel vrouwen als mannen om te eten en te drinken van gerei gemaakt van goud of zilver, want de Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Drink niet van gouden of zilveren servies, en eet niet van de borden want dit is voor hun (de ongelovigen) in dit leven en voor ons in het hiernamaals.” [al-Bukhari]

 De bevelen van de Islam

Het onderstaande is hetgeen de Islam heeft bevolen:

[1] Rechtvaardigheid en billijkheid.

Allah (ﷺ‬) zegt:(Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid, het goede en het geven van hulp aan de verwanten. En Hij verbiedt de verdorvenheid en het slechte en de overtreding. Hij vermaant jullie, opdat jullie er lering uit zullen trekken.) [16:90)

Abu Bakr (t) de eerste Kalief van de Islam, sprak de volgende woorden toen hij het bevel kreeg: “Diegenen die jullie als sterk beschouwen zijn zwak in mijn ogen tot ik de rechten neem die zij verschuldigd zijn en de zwakken zijn sterk tot ik hen hun rechten geef. Gehoorzaam mij zolang als ik Allah gehoorzaam met betrekking tot jullie……….”

Men moet rechtvaardig zijn zowel naar verwanten als naar degenen die niet verwant aan hem zijn.

Allah (I) zegt: (En wanneer jullie een uitspraak doen, wees dan rechtvaardig, zelfs als het een bloedverwant betreft. En kom het Verbond met Allah na. Dit is wat Hij jullie opdraagt opdat jullie er lering uit zullen trekken. ) [6:152]

Rechtvaardigheid moet er zowel in tijden van vreugd zijn als in tijden van boosheid, en zowel jegens Moslims en ongelovigen.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, wees standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk er niet toe leiden om niet rechtvaardig te zijn. Wes rechtvaardig, dat is dichterbij godsvrucht. En vrees Allah, Waarlijk Allah is op de hoogte van dat wat jullie in het verborgene doen.) [5:8]

Allah geeft aan dat de rechtvaardigheid soms opgelegd kan worden.

Allah (I) zegt: (Voorzeker, Wij hebben Onze Boodschappers met duidelijke Bewijzen gestuurd. En Wij zonden het Boek en de Weegschaal met hen neer, opdat de mensen voor rechtvaardigheid zullen staan. En Wij zonden ijzer neer, waarin zich sterke kracht bevindt en voordelen voor de mensen…..) [57:25]

Bij de uitleg van dit vers geeft, Sheik ul Islam ibn Taymiyyah aan:  “Het doel van het sturen van Boodschappers en het openbaren van Boeken, is dat de mensheid staat voor rechtvaardigheid, wat kan worden bereikt door het vervullen van de rechten van Allah en de rechten van Zijn schepping. Degene die afwijkt van het Boek, zal vervolgens terechtgewezen worden met ‘ijzer’.”

[2] Het legt op dat men anderen boven zichzelf moet prefereren, want dit is een aanwijzing voor ware liefde en het goede wensen, en hiervan kan het resultaat duidelijk gevoeld worden in de maatschappij. Het bouwt en versterkt individuele banden en is maatgevend voor hun liefde om elkaar te helpen en dienen.

Allah (I) zegt, terwijl Hij degenen prijst die het goede voor anderen prefereren boven dat voor hen zelf: (…En zij verkiezen hen boven zichzelf. En zelfs als het iets betreft waar zij zelf behoefte aan hebben. En wie gered wordt van zijn eigen gierigheid, zij zijn degenen die succesvol zullen zijn.) [59:9]

[3] Het beveelt dat men rechtschapen gezelschap zoekt en verbiedt dat men kwaadaardig gezelschap zoekt.  De Profeet (ﷺ‬) gaf een uitmuntend voorbeeld bij het uitleggen van de consequenties van het hebben van goed en slechte vrienden.

Hij (ﷺ‬) zei: “Het voorbeeld van een rechtschapen metgezel en dat van een slechte metgezel is als degene die parfum verkoopt en degene die een smid is. Voor wat betreft degenen die parfum verkoopt, hij zal je óf iets van zijn parfum geven, óf je koopt iets bij hem, maar je zult tenminste een plezierig geur aan hem overhouden. Terwijl de smid, aan de andere kant, óf zijn kleren zal laten verbranden, óf hij houdt een smerige lucht aan hem over.”  

[al-Bukhari]

[4] Het draagt de Moslims op om vrede te sluiten tussen mensen ten tijde van geschillen of onenigheid.

Allah (I) zegt: (Er is geen goedheid te vinden in veel van hun heimelijke gesprekken, behalve in de gesprekken van degenen die anderen aansporen tot liefdadigheid, of aansporen tot het goede of verzoening nastreven tussen de mensen. En degene die dit doet, strevend naar het Welbehagen van Allah, zullen Wij een grandioze Beloning schenken.) [4:114]

Verzoening tussen mensen teweeg brengen levert een grote beloning op, vergelijkbaar met de beloning voor het bidden, vasten en andere verplichten daden van aanbidding.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Zal ik jullie niet vertellen over een niveau beter dan het vasten, bidden en liefdadigheid? Verzoening brengen tussen mensen, want waarlijk onenigheid tussen de mensen is wat de Religie ontwortelt.” [Abu Dawood & at-Tirmidhi]

Islam heeft het liegen wettig gemaakt onder de volgende omstandigheden: om de mensen te verenigen en verdeeldheid te voorkomen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Ik beschouw het niet als een leugen als een persoon verzoening tot stand probeert te brengen tussen mensen en iets zegt wat niet bedoeld was zoals het is opgevat en zo verzoening teweeg te brengen tussen mensen, ten tijde van oorlog, of een echtgenoot en echtgenote om zo hun echtgeno(o)t(e) te plezieren.”

[Abu Dawood]

De Profeet (ﷺ‬) heeft ook gezegd: “Hij is geen leugenaar… degene die verzoening zoekt tussen de mensen door goede dingen te zeggen over hem.” [al-Bukhari]

[5] Het beveelt dat de Moslims deugdzaamheid en rechtschapenheid gebieden en slechtheid en slechte dingen voorkomen met alle mogelijke middelen, elk naar zijn eigen vermogen. Dit is de basis voor zekerheid in de maatschappij die het verspreiden van onrechtvaardigheid, en morele corruptie voorkomt en verzekert dat de rechten gehandhaafd blijven en dat de wet die wordt geïmplementeerd de Shari'ah is, en niet de wetten van de chaos.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Wie van jullie een slechte daad ziet, laat hem dat veranderen met zijn hand, als hij dat niet kan, dan met zijn tong, als hij dat niet kan , dan met zijn hart en dat is het zwakste niveau van Imaan.” [Muslim]

Hierdoor zullen degenen die onwetend zijn over sommige aspecten van de Islam hierover leren, en degenen die achteloos zijn, zullen worden vermaand. De moreel corrupte mensen worden terecht gewezen, terwijl degenen die rechtschapen zijn worden geholpen, en de Wet van Allah wordt hooggehouden en geïmplementeerd.

Allah (I) zegt: (En help elkaar niet in zonde en overtreding. En vrees Allah. Waarlijk Allah is hard in de bestraffing) [5:2]

De Profeet (ﷺ‬) heeft de gevolgen uitgelegd als mensen stoppen met het goede te gebieden en het slechte te verbieden.

Hij (ﷺ‬) zei: “De gelijkenis tussen degenen die binnen de grenzen blijven die Allah heeft aangegeven en degenen die deze overschrijden, is als een groep mensen die hun plaatsen verdelen op een schip (voordat het afvaart). Sommigen van hen zitten op het bovendek en anderen benedendeks. Toen degenen benedendeks water wilden, moesten ze langs degenen bovendeks gaan. En dus zeiden ze, ‘Als we een gat in ons gedeelte maken, dan hoeven we degenen bovendeks niet lastig te vallen.’ Als zij (die van bovendeks) hen met rust hadden gelaten, dan zou iedereen vernietigd zijn geweest, en als men ze had gestopt, dan zou iedereen zijn gered.” [al-Bukhari]

Allah noemt ook de straf als men dit niet doet.

Hij (I) zegt: (Vervloekt zijn degenen die niet geloofden onder de kinderen van Israël door de tong van Daawud en “Iesa, de zoon van Maryam. Dat was omdat zij ongehoorzaam waren en de regels overtraden. Zij verboden elkaar het slechte dat zij verrichten niet. Slecht is datgene dat zij deden.) [5:78-79]

Islam, echter heeft enkele richtlijnen en principes voorgeschreven die gevolgd moeten worden bij het goede verbieden en het slechte verbieden. En dit zijn de volgende:

1. Degene die deze taak op zich neemt moet kennis hebben over wat hij gebiedt of verbiedt, opdat hij er niet voor zorgt dat de persoon waartegen hij spreekt van de Religie gaat afwijken.                                          

Sufyaan bin Abdullah ath-Thaqafi heeft gezegd: “Ik zei: 'O Boodschapper van Allah (ﷺ‬), geef me advies waar ik me aan kan houden.' Hij zei: 'Zeg, Mijn Heer is Allah en blijf standvastig.' Ik zei: 'O Boodschapper van Allah (ﷺ‬), wat vrees je het meest voor me?' Hij pakte toen zijn tong en zei:'Dit!'” [at–Tirmidhi]

Ibn Hibban, moge Allah genade met hem hebben, zei: 'De reden dat de Profeet (ﷺ‬) zijn tong vasthield en zei: 'dit' terwijl hij ook ‘tong’ gezegd had kunnen hebben zonder dit met zijn hand vast te houden, was dat de Profeet (ﷺ‬) goed op de hoogte was van de kennis die hij de mensen leerde; dus wilde hij de kennis die het hen leerde, ook toepassen…hij had deze kennis omdat hij tegen degene die vroeg, zei: ‘hetgeen ik het meeste vrees is dat het je naar vele beproevingen zal leiden'…en dus droeg hij hen op niet veel te praten. Daarom paste de Profeet (ﷺ‬) toe wat hij aan kennis had, om het verschil te verduidelijken tussen plaatsen waar een mens kennis zou moeten zoeken en wanneer hij kennis zou moeten geven.'  

2. Het verbieden van iets slechts zou niet moeten leiden tot een groot kwaad.

3. Hij zou niet moeten meedoen met datgene dat hij verbiedt en hij zou datgene dat hij gebiedt niet moeten verwaarlozen.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, waarom zeggen jullie datgene wat jullie niet doen ? Het leidt tot grote woede bij Allah dat jullie (datgene) zeggen wat jullie niet doen.)  [61:2-3]

4. Hij zou rustig en vriendelijk moeten zijn als hij gebiedt of verbiedt.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:  Niets wordt gedaan met vriendelijkheid, of het wordt verfraaid en niets wordt gedaan zonder vriendelijkheid of het raakt misvormd.” [Muslim]

5. Hij moet ook alle ongemakken dragen die zijn taak tot resultaat heeft.

Allah (I) vermeldt dat Luqman gezegd heeft in zijn prachtige advies aan zijn zoon: (O mijn zoon, onderhoud het gebed, beveel het goede en verbiedt het slechte. En wees geduldig met wat jou overkomt. Voorwaar, dit behoort tot de bepalende zaken (van het geloof).) [31:17]

[6] Islam heeft goede manieren opgelegd.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De meest complete gelovigen in termen van geloof zijn diegenen die de beste manieren hebben en de beste van jullie is degene die het best is jegens zijn familie.” [at-Tirmidhi]

De Profeet (ﷺ‬) heeft ook gewezen op de beloning voor goede manieren.  

Hij zei: “De meest geliefde en dichtst bij mij op de Dag der Vergelding zijn degenen die het best in karakter zijn. En waarlijk, de meest gehate en het verst weg bij mij op de Dag der Vergelding, zijn degenen die geaffecteerd praten, opscheppen en de ‘Mutafayhiqoon’.” Zij zeiden, “O Boodschapper van Allah (ﷺ‬) Wij begrijpen diegenen die geaffecteerd praten en degenen die opscheppen, maar wie zijn de ‘Mutafayhiqoon’?” Hij zei: “De arrogante mensen.” [at-Tirmidhi]

[7] Islam heeft het doen van daden van vriendelijkheid opgelegd.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar Allah is Welwillend en houdt van welwillendheid en excellente manieren en verafschuwt slechte manieren.” [Tabraani in al-Awsat]

[8] Islam heeft neergelegd dat men eerst moet controleren, voordat men een oordeel over iets uitspreekt.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, als een verdorvene met een bericht tot jullie komt verifieer het dan zodat jullie een (onschuldig) volk niet vanwege jullie onwetendheid schaden en daarna spijt krijgen van datgene wat jullie hebben gedaan .) [49:6]

[9] Islam heeft bevolen dat mensen oprecht zijn tegen anderen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De Religie is oprechtheid.” Wij vroegen, “Jegens wie?” Hij antwoordde, “Jegens Allah, jegens Zijn Boek, jegens Zijn Boodschapper, en jegens de Leiders van de Moslims en jegens de burgers in het algemeen.” [Muslim]

Als uitleg bij deze hadith, kunnen we het volgende zeggen:

Een puur advies aan Allah de Almachtige is om Hem alleen te aanbidden, met heel het hart; en om elke rivaal af te wijzen die naast Allah wordt gezet, in aanbidding; om de herinnering aan Allah te gedenken, de Almachtige, middels Zijn Schone Eigenschappen en Zijn Gezegende Namen;  om volledig te accepteren dat Allah de Enige is die de Beschikker is over alle zaken van alle schepselen; om te geloven dat wat Allah ook maar wil, zal gebeuren en dat wat Hij niet Wil, niet gebeurt; en om de bevelen van Allah op te volgen, en om te stoppen met alle handelingen die Hij verbood.

Een puur advies over/jegens Allah's Boek is om vast te geloven in het Goddelijk Geschrift aan Zijn Boodschapper, Mohammed (ﷺ‬); om alle wetten hierin te accepteren.

Een puur advies over/jegens Allah's Profeet is om dat wat hij gebood, te gehoorzamen,  weg te blijven bij dat waar hij weg van bleef, te geloven in zijn uitspraken, van hem houden en hem respecteren, en zijn oproep beantwoorden, alsook zijn praktijken en instructies, en deze te promoten onder de mensen.

Een puur advies over/jegens het leiderschap bij de Moslims is om de leiders te gehoorzamen zolang zij niet oproepen tot, of geen regels uitvaardigen die, ongehoorzaamheid inhouden aan Allah of diens Profeet (ﷺ‬); om hen te ondersteunen d.m.v. het leiden van hen naar alle goede punten; niet te rebelleren en te vechten tegen hen, zolang  zij de Islam en haar regels handhaven middels hun overheidsinstanties; en om hen het meest gelouterde, wijze en pure advies op een vriendelijke en zachtaardige wijze te geven.

Een puur advies voor/ jegens Moslims in het algemeen is om hem te leiden in zowel hun religieuze als hun wereldse zaken; om hen te helpen hun doelen te bereiken; om elk ongerief jegens hen te voorkomen;  en voor hen te willen wat men voor zichzelf wil, en om te haten dat men hen schade toebrengt, zoals men het zou haten om schade toe te brengen aan diens eigen ziel.

[10] Islam heeft gulheid geboden vanwege de affectie en liefde die dat verspreidt.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd:  “Niets weegt zwaarder op de schaal dan goede manieren.”

[Abu Dawood]

Allah (I) heeft een richtlijn uitgezet in het volgende vers dat de grenzen van gulheid definieert.

Allah (I) zegt: (En maak jouw hand niet vastgebonden aan jouw nek, (als een gierigaard) en strek het niet volledig uit, (als een verkwister) anders blijf jij vol verwijt en spijt achter.) [17:29]

[11] Islam heeft het verbergen van de fouten van de mensen, geboden en ook het helpen om hun ongemak te verlichten en hun zaken makkelijk te maken.

De Profeet (ﷺ‬) heeft: “Wie ook maar een ongemak van een Moslim in deze wereld verhelpt, Allah zal voor hem op de Dag der Vergelding, ook een ongemak verhelpen. Wie ook maar de last van een lening verlicht (door het helpen terug te betalen, door het kwijt te schelden, door de terug betaal tijd te verlengen) voor degenen voor wie het moeilijk is om te betalen, Allah zal voor hem de dingen vergemakkelijken zowel in dit leven als in het volgende. Diegene die de fout van een Moslim bedekt, Allah zal zijn fouten in dit leven en het volgende leven bedekken. Allah blijft doorgaan met Zijn slaaf te helpen, zolang als deze zijn broeders helpt.” [Muslim]

[12] Islam heeft geduld opgedragen en aangemoedigd, ongedacht of het in daden van gehoorzaamheid of juist bij het afzien van verboden is.

Allah (I) zegt: (En wees geduldig,  (o Mohammed), met het oordeel van jouw Heer. Voorwaar, jij bent onder (het Zicht van) Onze Ogen.) [52:48]

Het heeft ook geduld opgedragen bij het ondergaan van de verschillende beproevingen waarmee Allah Zijn slaven test, zoals honger, armoede, ziekte en angst.

Allah (I) zegt: (En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die, wanneer zij door een ramp getroffen worden, zeggen: “Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en tot Hem zullen wij terugkeren. Zij zijn degenen op wie de Zegeningen van hun Heer neerdalen en (op wie) Zijn Genade is neergedaald. En zij zijn degenen die recht geleid zijn) [2:155-157]

[13] Islam beveelt dat men zijn boosheid onderdrukt en anderen vergeeft, juist als men de mogelijkheid heeft om wraak te nemen. Dit versterkt de banden tussen de leden van de maatschappij en zorgt ervoor dat men ver verwijderd raakt van die dingen die vijandschap en het verbreken van de banden veroorzaken. Allah (I) heeft een grote beloning beloofd en heeft degenen die zulke karaktertrekken willen verkrijgen, zeer geprezen.

Allah (I) zegt: (En haast jullie naar vergiffenis van jullie Heer, en naar een Paradijs ter breedte van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godsvruchtigen. Degenen die in voor- en tegenspoed uitgeven (op de Weg van Allah) en die hun woede inhouden en de mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners.)   [3:133-134]

Islam draagt de mensen op om een slechte daad die hen wordt aangedaan te beantwoorden met een goede daad, om op deze wijze de harten bij elkaar te brengen en haat te verwijderen alsook om de mensen af te schrikken van het nemen van wraak.

Allah (I) zegt: (En het goede en het slechte zijn niet gelijk aan elkaar. Vergeldt (het slechte) met dat wat beter is. En dan zal degene met wie jij in vijandschap verkeerde, als een naaste vriend worden.) [41:34]

 Een kijkje op sommige Islamitische Etiquette

De Religie van de Islam heeft verschillende manieren geïntroduceerd, waarbij Moslims aangemoedigd worden deze te volgen, om op deze wijze een complete Islamitische personaliteit te verkrijgen. Hier zijn onderstaande voorbeelden een paar van

·  Tafelmanieren

[1] Men zou de maaltijd moeten beginnen met het noemen van de naam van Allah, door te zeggen: ‘Bismillaah [i.e. Ik begin met de Naam van Allah] en afsluiten met het prijzen en danken van Hem, door te zeggen: Al-hamdu lillaah: [i.e. Alle lofprijzing en dank is voor Allah]. Men zou moeten eten van de kant van het bord die het dichtst bij hem is en zijn rechterhand gebruiken, want de linkerhand wordt het meest gebruikt voor het schoonmaken van onplezierige dingen.

'Umar bin Abi Salamah heeft gezegd:  “Toen ik een jonge jongen was, was ik aan het eten in de kamer van de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) en mijn handen gingen over het hele bord heen. De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) zei tegen me: “O jongeman, noem de naam van Allah, eet met je rechterhand en eet van wat (recht)voor je staat.” [al-Bukhari]

[2] Men zou nooit het voedsel moeten beklagen of bekritiseren ongeacht hoe smakeloos het mag zijn.

Abu Hurairah (t) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) bekritiseerde nimmer enige voedsel. Als hij het lekker vond dan at hij het, en zo niet, dan liet hij het staan.” [al-Bukhari]

[3] Men zou moeten vermijden om te veel te eten of te drinken.

Allah (I) zegt: (…en eet en drink maar verkwist niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de verkwisters) [7:31]

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De mens vult geen container slechter dan de maag. Het is genoeg dat een mens een paar happen neemt waarmee hij zijn rug kan rechten, en als hij meer (moet) eten, laat hem dan een derde (voor zijn) voedsel nemen en een derde (voor zijn) drinken en een derde voor zijn adem.” [at-Tirmidhi]

[4] Men moet niet ademen of blazen in vaten (: potten, glazen etc).

Ibn ‘Abbas heeft gezegd dat de Profeet (ﷺ‬) het verbood om te ademen in vaten of er in te blazen.” [Abu Dawood & at-Tirmidhi]

[5] Men zou het eten en drinken niet moeten vervuilen voor anderen.

[6] Men zou met anderen moeten eten en niet alleen.

Een man zei tegen de Boodschapper van Allah (ﷺ‬): “Voorwaar we eten maar onze honger wordt niet gestild.” Hij zei: “Kom je samen om te eten of eet je alleen?” Hij zei: “Alleen.” Hij zei: “Kom samen en eet samen en noem de Naam van Allah en je voedsel zal gezegend zijn.”   [Abu Dawood & ibn Maajah]

[7] Men moet toestemming vragen om een ander ook mee te nemen n.a.v. een uitnodiging. Iemand van de Ansar genaamd Abu Shu‘aib, nodigde vijf mensen uit waaronder de Profeet (ﷺ‬). Iemand anders kwam ook mee.

De Profeet (ﷺ‬) zei: “Deze man is met ons meegekomen: Als jij het toestaat, komt hij mee naar binnen, zo niet dan keert hij terug.” De gastheer zei: “Nee, liever geef ik hem mijn toestemming.” [al-Bukhari]

·  Wijzen van zich zelf ontlasten

Wanneer men ‘de w.c. betreedt’, zou men de volgende duah moeten uitspreken.

Anas heeft gezegd dat de Profeet (ﷺ‬) dan zei:

“Bismillah Allahumma inni a‘oodhu bika min al-kubthi wal-khabaa`ith.” 

(“Ik begin met de Naam van Allah, O Allah, voorwaar ik zoek mijn bescherming bij ﷻ‬ tegen de mannelijke en vrouwelijke Jinn.”) [al-Bukhari]

A'ishah (t) heeft gezegd:  “Wanneer de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) de plek verliet waar hij zichzelf ontlast had, zei hij:

‘Ghufraanak’

(‘Ik zoek Uw Vergeving.’) \

[Abu Dawood,  at-Tirmidhi & ibn Maajah]

Men zou niet richting de Qiblah (de gebedsrichting naar Mekka) moeten zitten, noch met zijn rug daar naar toe gaan zitten tijdens het ‘w.c. bezoek’.

Abu Hurairah (t) heeft gezegd: “Voorwaar ik ben slechts zoals een vader tegen zijn zoon is, jullie zouden niet in de richting van de Qiblah moeten gaan zitten, noch er met je rug naar toe zitten (als een van jullie je gaat ontlasten) noch zou men zich moeten afvegen met minder dan drie stenen, en geen stuk (gedroogde) poep of bot gebruiken. ” [Abu Dawood & ibn Maajah]

Men zou zich zelf moeten afschermen als men zich moet ontlasten.

Jaabir (t) heeft gezegd: “Wanneer de Profeet zichzelf wilde ontlasten, trok hij zich terug naar een plek waar niemand hem kon zien.” [Abu Dawood]

De rechthand moet niet gebruikt worden om de plaatsen die vies geworden zijn, schoon te maken.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Wanneer een van jullie drinkt, dan zouden ze niet in het vat moeten ademen, wanneer hij zichzelf gaat ontlasten, dan dient hij zijn privé delen niet aan te raken met zijn rechthand en zichzelf niet af te vegen met zijn rechthand.”  [al-Bukhari]

·  Wijzen van toestemming vragen

[1] Een persoon staat buiten en verzoekt toestemming om binnen te komen.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven, treed geen andere huizen binnen dan jullie eigen huizen, totdat jullie de bewoners ervan om toestemming hebben gevraagd en hebben begroet. ) [24:27]

[2] Een persoon is in een huis en wil toestemming om een kamer binnen te gaan.

Allah (I) zegt: (En wanneer de kinderen onder jullie de volwassenheid bereiken, laat hen dan om toestemming vragen (bij binnenkomst) zoals degenen vóór hen (in leeftijd) om toestemming hebben gevraagd.) [24:59]

Hiermee wordt bedoeld om de huishoudens te beschermen en de privacy van de gezinnen te respecteren, zoals aangegeven in de woorden van de Profeet (ﷺ‬): “Een man keek in de kamer van de Profeet (ﷺ‬) door een gat in de deur, en de Profeet (ﷺ‬) had een tand van de kam waarmee hij zijn hoofd aan het krabben was, Hij zei tegen hem, ‘Als ik geweten had dat je aan het kijken was, had ik je oog ermee gestoken. Voorwaar, het toestemming vragen is opgelegd zodat men niet ziet [de privé aangelegenheden van iemands huis(houden)] ’.” [al-Bukhari & Muslim]

Men zou niet moeten aandringen bij het om toestemming vragen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Men zou drie keer permissie moeten vragen, als je toestemming krijgt [ga dan naar binnen] en zo niet, ga dan terug.” [Muslim]

De persoon die toestemming wil om naar binnen te komen, moet zichzelf bekend maken.

Jaabir (t) heeft gezegd: “Ik kwam bij de Profeet (ﷺ‬) om te praten over een lening van mijn vader. Ik klopte op de deur en hij zei, ‘Wie is daar?‘ Ik zei: ‘Ik‘  Hij antwoordde , ‘Ik, Ik!!‘ alsof hij het niet prettig vond [wat Ik zei].” [al-Bukhari]

·  Wijzen van begroeten

Islam heeft de leden van de maatschappij aangemoedigd om elkaar te groeten met Salaam  vanwege de liefde en vriendschap die dit oplevert.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Jullie zullen nooit het Paradijs betreden, tot jullie geloven en jullie zullen nooit volledig geloven tot jullie van elkaar houden. Zal ik jullie niet naar iets leiden , dat als je het doet, je van elkaar gaat houden? Verspreidt de begroeting van  ‘Salaam’ onder elkaar.” [Muslim]

Het is verplicht dat men de groet van Salaam, beantwoordt.

Allah (I) zegt: (En wanneer jullie met een groet worden begroet, groet dan met iets beters dan deze (groet) terug, of beantwoordt het op gelijke wijze.) [4:86]

Islam heeft ook verduidelijkt wie begint met het groeten.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Een rijder moet een voetganger begroeten, een voetganger begroet degenen die gezeten is en een kleinere groep mensen begroet een grotere groep mensen.” [al-Bukhari & Muslim]

·  Manieren die van belang zijn bij de zitplaatsen

Men moet degenen begroeten die aanwezig zijn, zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van een bijeenkomt.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Als een van jullie naar een bijeenkomst komt, laat hem dan groeten met Salaam. Als het hem toeschijnt dat hij moet zitten, laat hem dan zitten. Als hij opstaat om (weer weg te gaan) laat hem dan [weer] groeten met Salaam, voor, waarlijk de eerste is niet belangrijker dan de andere.” [Abu Dawood & at-Tirmidhi]

Mensen zouden voor elkaar plaats moeten maken.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven wanneer jullie verzocht worden om plaats te maken (voor een ander) in de zittingen, maak dan (ook) plaats. Allah zal (dan) plaats voor jullie maken (in het Paradijs). En wanneer jullie verzocht worden om op te staan (en het goede tegemoet te gaan) sta dan (ook) op. Allah verheft degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang. En Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.) [58:11]

Men moet niet aan anderen vragen om voor hem op te staan, om op hun plaats te kunnen gaan zitten.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De ene persoon zou niet de andere persoon moeten laten opstaan van zijn plaats om er dan vervolgens te kunnen gaan zitten, maar jullie zouden  moeten opschuiven en ruimte maken.” [Muslim]

Als iemand opstaat en zijn stoel verlaat, dan heeft hij er meer recht op als hij weer terug komt.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Als een persoon opstaat  van zijn stoel en ernaar terugkeert, heeft hij er meer recht op.” [Muslim]

Men zou geen twee zittende mensen uit elkaar moeten halen, behalve nadat toestemming van beiden is verkregen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Het is niet toegestaan voor een persoon om twee mensen te scheiden (door tussen hen in te gaan zitten) behalve als zij toestemming verlenen.” [Abu Dawood & at-Tirmidhi]

Men zou niet een privé gesprek met iemand moeten voeren als er een derde persoon bij is.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Als je met zijn drieën bent, moeten twee mensen niet vertrouwelijk met elkaar spreken, zonder de derde, totdat er meer mensen zijn. Want dat bezorgt hem verdriet.” [al-Bukhari & Muslim]

Men zou niet in het midden van een cirkel of groep mensen moeten zitten.

Hudhaifah levert over dat de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: “Hij die in het midden zit van een bijeenkomst is vervloekt.”  [Abu Dawood & at-Tirmidhi]

Mensen in een bijeenkomst zouden zichzelf niet moeten bezig houden met nonsens of niemendalletjes, maar met het herdenken van Allah of nuttige discussies over wereldlijke of religieuze zaken.

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: “Er staan geen mensen op na een bijeenkomst die is gehouden waar de naam van Allah niet is genoemd, of zij lijken op degenen die opstaan bij een kadaver van een ezel en deze bijeenkomst zal een bron van droefenis voor hen zijn.”  [Abu Dawood]

Een persoon zou niets moeten doen wat zijn metgezellen in de bijeenkomst niet prettig vinden.

·  Wijzen van bijeenkomen

Islam heeft begrip voor de gevoelens van de mensen die bij elkaar komen op een plek; mensen willen nu eenmaal graag bijeenkomen. Daarom heeft de Islam haar volgelingen opgedragen om schoon te zijn, ze moeten niet komen met een slechte geur die anderen irriteert, en ze moeten goed gekleed komen, opdat de mensen niet getroffen raken door zijn voorkomen. Islam draagt de mensen ook op om met aandacht naar de spreker te luisteren zonder hem te onderbreken en om daar te gaan zitten waar ze plek vinden, zonder voor mensen langs te gaan of hen ongemak te bezorgen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd over de bijeenkomst tijdens het Vrijdag Gebed (Jumu‘ah): “Degene die een bad neemt op vrijdag, en lekker geurtje opdoet, zijn beste kleren aandoet, en dan het Vrijdag Gebed bijwoont, zonder voor de ‘nekken van de mensen langs’ te gaan en wat hij aan  rak‘ahs [42] kan doen en dan stil is als de imam het spreekgestoelte bestijgt, tot het gebed afgelopen is, diens gebed zal een boetedoening zijn voor de hele voorafgaande week.” [Abu Dawood & Ibn Maajah]

Als iemand niest moet hij zeggen,

“Alhamdulillaah.” (Alle prijzen is voor Allah)

Degene die hem hoort, moet zeggen,

“Yarhamuk-Allahu (moge Allah genade met jou hebben).”

Degene die niest, reageert hierop door te zeggen,

“Yahdeekumullaah wa yuslihu baalakum

(moge Allah je leiden en je hart verbeteren, je levensonderhoud en je zaken).”

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Wanneer iemand van jullie niest, laat hem zeggen, ‘Alhamdulillaah,’ en laat dan zijn broeder of metgezel tegen hem zeggen, ‘Yarhamuk-Allahu,’ en laat hem dan (degene die geniest heeft) zeggen, ‘Yahdee kum-ullaah wa yuslihu baalakum.’” [al-Bukhari]

Van de manieren van de Islam heeft Abu Hurairah (t) verhaald, dat de Profeet (ﷺ‬) gezegd heeft: “Als één van jullie niest, laat hem dan zijn handen op zijn gezicht plaatsen en zijn stem dempen.” [al-Haakim]

*Als iemand moet geeuwen, dan zou men dat moeten stoppen als dat kan.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar Allah houdt van niezen, maar haat geeuwen, Als één van jullie niest, dank en prijs Allah dan, het is zijn recht dat elke Moslim die hem hoort zegt “Yarhamuk-Allah”. Waar het geeuwen betreft, dat is van Shaytaan,(Satan) dus laat een persoon het zoveel mogelijk onderdrukken. En als een van jullie geluid maakt tijdens het geeuwen; “Aahh!”, dan lacht de Shaytaan.” [al-Bukhari]

Men zou niet moeten boeren in gezelschap.

Ibn ‘Umar (t) zei: “Een man boerde in het gezelschap van de Boodschapper van Allah (ﷺ‬), en dus zei deze tegen hem: ‘Bespaar ons jouw boeren, want de meest gevulde in dit leven, zal het langst hongerig zijn op de Dag van de Wederopstanding.’ ” [at-Tirmidhi & Ibn Maajah]

·  Manieren bij het converseren

De persoon zou altijd aandachtig moeten luisteren naar de spreker, zonder hem te interrumperen totdat deze klaar is.

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) begon zijn toespraak gedurende de laatste bedevaart door tegen een van zijn metgezellen te zeggen:  “Vraag de mensen om stil te zijn.” [al-Bukhari & Muslim]

Men zou duidelijk en adequaat zijn bedoeling moeten uitleggen opdat de luisteraar alles begrijpt.

‘A'ishah, de vrouw van de Profeet, ra. zei: “De woorden van de Profeet waren duidelijk zo dat iedereen die hem hoort, hem begrijpt.” [Abu Dawood]

De spreker, zowel als de luisteraar, zou opgewekt en vrolijk moeten zijn in hun uitdrukkingen en woorden.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Onderschat geen enkele goede daad, zelfs het je broeder ontmoeten met een opgewekt gezicht.” [Muslim]

De Profeet (ﷺ‬) heeft ook gezegd: “Er is een liefdadigheid te geven voor elke ledemaat van het lichaam (als een teken van dankbaarheid aan Allah) elke dag dat de zon opgaat. Rechtvaardig te oordelen tussen twee personen wordt gezien als een liefdadigheid, en het helpen van een man met het berijden van zijn dier, door hem te helpen het te berijden of zijn bagage er op te tillen, wordt ook gezien als liefdadigheid, en het zeggen van een goed woord is ook liefdadigheid, en elke stap die men zet op weg naar de moskee, om het verplichte gebed bij te wonen is ook een liefdadigheid en het verwijderen van een schadelijk ding van de weg, is ook een liefdadigheid.”  [al-Bukhari]

·  Wijze van grapjes maken

Het leven in de Islam is niet zoals sommigen onterecht geloven; dat er nooit enige vorm van vermaak mag zijn.

Een metgezel van de Profeet (ﷺ‬) genaamd Handalah al-Usaidi heeft gezegd: “Abu Bakr ontmoette mij en vroeg: ‘Hoe gaat het met jou O Handalah?’ Hij antwoordde ‘Handalah is een hypocriet geworden!’ Hij antwoordde, ‘ver verwijderd is Allah van elke vorm van imperfectie! Wat zeg je nu?’ Handalah zei: ‘Wanneer we bij de Boodschapper van Allah  (ﷺ‬) zijn, herinnert hij ons aan het Hellevuur en het Paradijs als of we het kunnen zien, maar als we het gezelschap van de Profeet (ﷺ‬), verlaten, zijn we bezig met onze vrouwen, kinderen en eigendommen en vergeten we veel.’ Abu Bakr zei: ‘Bij Allah, voorwaar het zelfde gebeurt met mij.’ En dus gingen Abu Bakr en ik weg en kwamen we de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) tegen. Ik zei, ‘Handalah is een hypocriet geworden O Boodschapper van  Allah (ﷺ‬)!’ De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) antwoordde, ‘Hoezo?’ Ik zei, ‘O Boodschapper van Allah (ﷺ‬) wanneer we bij jou zijn, herinner je ons aan het Hellevuur en het Paradijs als of we het kunnen zien, maar als we het gezelschap van jou (ﷺ‬) verlaten, zijn we bezig met onze vrouwen, kinderen en eigendommen en vergeten we veel.’ Hierop gaf de Boodschapper van Allah (ﷺ‬)als commentaar: ‘Bij hem in Wiens Handen mijn ziel is, als jij in deze staat bent als je bij me bent, dan zouden de engelen naar beneden komen en je handen schudden in je bed en als je loopt, maar, O Handalah, er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat (en hij zei dat drie keer).’ ” [Muslim]

Hier legde de Profeet uit dat toegestaan vermaak en verfrissing is iets waardevols zodat de mens de batterij kan opladen.

De Profeet (ﷺ‬) leerde zijn metgezellen hoe grapjes te maken, toen ze hem vroegen: “O Boodschapper van Allah (ﷺ‬), maak je grapjes met ons ?” Hij zei: “Ja, maar ik zeg niets dan wat correct is en de waarheid.” [at-Tirmidhi]

Men kan grapjes maken door middel van spraak, maar ook door middel van zijn handelen.

Anas bin Malik (t) levert over dat  een Bedouien genaamd Zaahir gewoon was om kadootjes uit de woestijn mee te nemen voor de Profeet (ﷺ‬), en de Profeet (ﷺ‬) gaf hem dan provisie mee als hij weer weg ging. De Profeet (ﷺ‬) zei: “Waarlijk, Zaahir is onze ‘woestijn’ en wij zijn zijn ‘stad’.” Op een dag, kwam de Profeet (ﷺ‬) onverwacht bij hem terwijl hij zijn goederen aan het verkopen was en greep hem van achteren vast. Zaahir riep uit: ‘Laat me los!’ Toen keek hij achterom en herkende de profeet, waarop Zaahir zijn rug tegen diens borst aanduwde. De Profeet (ﷺ‬) riep uit: “Wie wil deze slaaf kopen?” Zaahir zei: “O Boodschapper van Allah, je zult merken dat ik waardeloos ben!” De Profeet (ﷺ‬) antwoordde: “Maar voor Allah ben je niet waardeloos (of hij zei) Maar je bent waardevol in Allah’s Inschatting.” [Ibn Hibbaan]

Men zou geen grapjes moeten maken op een wijze die een andere Moslim verdriet doet of slecht behandelt.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Het is niet toegestaan voor een Moslim om een andere Moslim aan het schrikken te maken.” [Abu Dawood]

Hij (ﷺ‬) zei ook: “Laat niet iemand zijn broeders zaken pakken (om hem boos te maken)noch serieus,  noch grappig bedoeld.” [Abu Dawood & at-Tirmidhi]

Een persoon mag nooit liegen tijdens het grapjes maken.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Wee degenen die liegt terwijl hij praat om de mensen aan het lachen te maken. Wee hem! Wee hem!” [Ahmad & Abu Dawood]

·  Etiquette bij het ziekenbezoek

Islam moedigt het ziekenbezoek sterk aan…en heeft het als een recht beschouwd dat een Moslim heeft op zijn broeder.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De rechten van de ene Moslim op de andere zijn vijf: het teruggroeten met Salaam, de zieken bezoeken, achter de baar aan naar de begraafplaats lopen, zijn uitnodiging accepteren en het zeggen van ‘yarhamukAllah’ tegen degene die niest.”  [al-Bukhari]

Voor wat betreft de beloning die een Moslim ontvangt als hij zijn zieke broeder bezoekt, heeft

De Profeet (ﷺ‬) gezegd: “Degene die een ziek persoon bezoekt, hij krijgt een ononderbroken beloning totdat hij weer terug is.” [Muslim]

Men zou liefde en sympathie moeten uitstralen als hij hem bezoekt.

A'ishah b. Sa'd zei dat haar vader heeft gezegd: 'Ik was ziek in Mekka, en dus kwam de Profeet op bezoek, en hij legde zijn hand op mijn voorhoofd en veegde over mijn borstkas en buik, en deed een smeekbede aan Allah zeggend: 'O Allah, genees Sa'd…' [Abu Dawood]

Men zou smeekbeden moeten doen voor de zieke.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die de zieken bezoekt voor wie zijn tijd nog niet geschreven is en zeven keer zegt: Asalullaah al-‘Adheem, Rubb al-‘Arsh il-‘Adheem an yashfiyak.(Ik smeek Allah, De Magnifieke, de Heer van de Magnifieke Troon, dat Hij je geneest).  En Allah zal hem genezen van deze ziekte.”

[Abu Dawood & at-Tirmidhi]

·  Etiquette van het condoleren

Het condoleren is voorgeschreven om de familie van de overledene te troosten en hun pijn en leed te verlichten.

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: “Er is geen gelovige die zijn broeder troost gedurende een tijd van leed, of Allah (I) zal hem kleden met versieringen van eer op de Dag van de Vergelding.” [ibn Maajah]

Men zou duah moeten doen voor de familie van de overledene en hen aanmoedigen om geduld te hebben en te denken aan de beloning die zij ontvangen van Allah als zij dat doen in deze tijd van leed.

Usaamah bin Zaid heeft gezegd: “Wij waren met de Profeet (ﷺ‬)toen er een boodschap kwam van een van zijn dochters waarin zij om hem verzocht en dat een van haar kinderen aan het sterven was. Hij zei tegen de boodschapper: ‘Ga terug naar haar en zeg dat Allah (het kind) terug heeft genomen wat van Hem was (van het begin af aan) en van Hem is wat Hij gaf en dat alles bij Allah een vastgestelde tijd heeft. Draag haar op geduld te hebben en beloning bij Allah te zoeken.’ De boodschapper kwam bij de Profeet (ﷺ‬) en zei: ‘Ze heeft gezworen dat je bij haar moet komen.’ De Profeet (ﷺ‬) stond naast Sa’d bin ‘Ubaadah en Mu‘aadh bin Jabal. Ik ging met hen mee, en toen we arriveerden pakte hij de jonge jongen op en zijn ziel verliet zijn lichaam [gekenmerkt door het schokken] zoals (het geluid van) water dat uitgegoten wordt) in een lege kalebas. Zijn (ﷺ‬)) ogen werden nat, en Sa’d riep uit: “Wat is dit O Boodschapper van Allah (ﷺ‬)?” Hij antwoordde, “Dit is een genade die Allah aangebracht heeft in de harten van Zijn slaven. Voorwaar de enige mensen die Allah genade laat zien vanonder zijn slaven, zijn degenen die ook genade laten zien.” [al-Bukhari & Muslim]

Men zou duah richting Allah moeten doen en vragen of Hij genade toont aan de overledene.

Imam Ash-Shaafi‘i hield er van dat men tegen de familie van de overledene zei: “Moge Allah jullie een grote beloning geven, jullie geduld belonen en jullie overledene vergeven.”

Het is zeer gewenst om eten te koken voor de familie van de overledene.

De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) heeft gezegd: “Bereid voedsel voor de familie van Ja’far, want er is waarlijk een zaak gekomen die hen bezig houdt.”

[Abu Dawood & at-Tirmidhi]

·  De etiquette van het slapen

Als men slapen wil gaan, dan dient men de Naam van Allah te noemen en op zijn rechterzij te gaan liggen, er zeker van zijnd dat er niets bij hem is, dat schadelijk voor hem is.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Als een van jullie zich terugtrekt naar zijn bed, laat hem dan een stuk van zijn kleding nemen  en het bed er mee af ‘stoffen’ en Allah’s Naam noemen, want hij weet waarlijk niet wat erin is gegaan nadat hij het heeft verlaten. Als hij wenst te liggen, laat hem dan gaan liggen op zijn rechterzij en zeggen:‘Subhaanak-Allahumma Rabbi bika wada’tu janbi, wa bika arfa‘uhu. In amsakta nafsi, faghfir lahaa. Wa in arsaltahaa, fahfadh-haa bimaa tahfadhu bihi ‘ibaadak as-saaliheen. ‘  (‘Hoe perfect Bent ﷻ‬, O Allah. Mijn Heer, ik ga liggen en met Uw Naam sta ik weer op, dus als ﷻ‬ mijn ziel Neemt, Wees dan genadig, en als ﷻ‬ mijn ziel weer terug laat Keren, Bescherm deze dan op de wijze zoals ﷻ‬ dat Doet bij rechtschapen slaven‘.) [al-Bukhari & Muslim]

Als men opstaat zou men de duah moeten reciteren die de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) maakte. Hudhaifah (t) heeft gezegd:  “Wanneer de Profeet (ﷺ‬) naar zijn bed wilde, zei hij: ‘Bismika amootu wa ahyaa.’(‘Met Uw naam sterf ik en leef ik .’) Als hij weer opstond, was hij gewoon te zeggen:

‘Alhamdulillaah-illadhi ahyaanaa ba’da maa amaatanaa wa ilayh-in-nushoor.’

(‘ Alle lof en dank is voor Degene die ons tot leven heeft gewekt nadat Hij ons heeft laten sterven, en tot Hem zullen we opgewekt worden’ )

Men zou moeten proberen om vroeg in de nacht naar bed te gaan, tenzij er noodzakelijke dingen moeten gebeuren.

De Profeet (ﷺ‬) haatte het om te slapen voor het Nacht (‘Ishaa´) Gebed en om erna te spreken.” [al-Bukhari & Muslim]

Het wordt afgekeurd om op de buik te slapen. Abu Hurairah (t) heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah (ﷺ‬) een persoon passeerde die op zijn buik lag en hem hard schopte.

Hij zei tegen hem: “Voorwaar, Allah houdt niet van deze manier van liggen.” [at-Tirmidhi]

Men zou voorzichtig moeten zijn en voorzorgsmaatregelen moeten nemen tegen dingen die schadelijk kunnen zijn.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Waarlijk dit vuur is een vijand voor jullie, dus als jullie slapen, blus het dan.” [al-Bukhari & Muslim]

·  Wijzen van het benaderen van de echtgenoten

Voorafgaand aan de huwelijkse relatie met je man of vrouw, zou men de Naam van Allah moeten noemen op de wijze die de Profeet (ﷺ‬) beschreef.

Hij zei: “Als iemand zegt (voorafgaand aan de seksuele gemeenschap) wanneer hij zijn vrouw benadert, ‘Met de Naam van Allah, houd de satan weg bij ons en houdt de satan weg van datgene dat u ons geeft [van nageslacht],’dan zal, als Allah hen beloont met een kind, hij (Satan) hem niet kwaad kunnen doen.” [al-Bukhari]

Men zou moeten spelen met zijn echtgenote.

De Profeet (ﷺ‬) zei tegen Jaabir: “Ben je getrouwd O Jaabir?” Ik zei, “Ja.” Hij zei, “Met een maagd of een voorheen getrouwde vrouw? Jaabir antwoordde: 'Met een voorheen getrouwde vrouw.' Hij zei: 'Waarom ben je niet getrouwd met een maagd, zodat je met haar kunt spelen en je elkaar aan het lachen kan maken.” [al-Bukhari & Muslim]

A'ishah (t) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) kustte me, als hij aan het vasten was.” [al-Bukhari & Muslim]

Zij kunnen van elkaar genieten op elke wijze die zij plezierig vinden, onder de voorwaarden die de Profeet (ﷺ‬) uitlegde aan ‘Umar toen deze bij hem kwam zeggen: “O Boodschapper van Allah(ﷺ‬) Ik ben geruïneerd!” Hij zei: “En wat heeft je geruïneerd?” Hij antwoordde, “Ik veranderde (de positie] van mijn berg/rijpaard (vrouw) in de nacht!” De Boodschapper van Allah (ﷺ‬) antwoordde hem niet. Hij (‘Umar) zei: “En toen werd dit vers geopenbaard aan de Boodschapper van Allah (ﷺ‬):

(Jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie, dus benader jullie akker hoe jullie

wensen .) [2:223]   Ga bij hen naar binnen van voren of van achteren, maar vermijd de anus en menstruatie[43].” [at-Tirmidhi & ibn Maajah ] 

Men zou zich niet terug moeten trekken na ejaculatie totdat zij ook bevredigd is. Men moet wat er tussen hen en hun partners plaatsvindt, geheim houden.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Voorwaar, de ergste positie van mensen op de Dag der Opwekking is iemand die huwelijkse gemeenschap heeft gehad en dan haar (zijn vrouw’s) privé zaken verspreidt.” [Muslim]

·  Etiquette van het reizen

Voordat men op reis gaat, moet men er zeker van zijn dat hij al het hem toevertrouwde aan de eigenaren terug geeft, zijn leningen vereffent en zijn familie goed voorzien achterlaat. Hij zou ook alles moeten teruggeven aan de rechtmatige eigenaar dat hij onrechtmatig verkregen heeft.                   De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Wie iets heeft dat hij onrechtmatig genomen heeft van zijn broeder, laat hem zich zelf vrijkopen ervan, want waarlijk er is geen Dinar noch Dirham [die door iemand zonder recht genomen wordt] of het zal van zijn goede daden genomen worden en aan zijn broeder gegeven worden, en als hij geen goede daden had, dan zullen de slechte daden van zijn broeder op zijn schouders geworden worden.” [al-Bukhari]

Het wordt afgekeurd dat hij alleen reist , behalve als het noodzakelijk is en hij niemand voor de reis kan vinden om hem te vergezellen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft tegen een persoon gezegd die arriveerde van een reis: “Wie heeft je vergezeld?” Hij antwoordde, “Niemand heeft me vergezeld.” Hierop zei de Boodschapper van Allah (ﷺ‬): "Een eenzame reiziger is een duivel, twee zijn twee duivels en drie is een reisgezelschap.” [al-Haakim]

Men zou goed gezelschap moeten uitkiezen en er zou één van hen leider gemaakt moeten worden.  De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Als er drie mensen op reis gaan, dan moet één van hen een leider gemaakt worden.” [Abu Dawood]

Voordat men terugkeert van een reis, moet men zijn echtgenote informeren van zijn aanstaande aankomst. De Profeet (ﷺ‬) gaf dit aan en hij kwam dan  in de avond thuis.

De Profeet (ﷺ‬) zei: “Als iemand van jullie afwezig is geweest gedurende een lange tijd, laat hem dan niet (zodra hij gearriveerd is ) bij zijn echtgenote binnenkomen in de nacht .”  [al-Bukhari & Muslim]

Men zou zijn vrienden en familie vaarwel moeten zeggen, En als men weer teruggekeerd is zou men zich moeten haasten om naar zijn familie te gaan, nadat hij zijn zaken heeft afgehandeld.  De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Reizen is een gedeelte van een straf, zoals dat het een persoon verhindert om te eten, drinken en slapen. Als iemand van jullie klaar is met zijn zaken, laat hem dan snel naar zijn familie gaan.” [al-Bukhari & Muslim]

·  De manieren bij het omgaan met het publieke domein

Er zijn bepaalde manieren die in acht genomen moeten worden als men zich beweegt in het publieke domein. De Profeet (ﷺ‬) heeft de wijze aangegeven hoe men zou moeten handelen bij het zich over wegen en stoepen bewegen.

Hij zei:   “‘Wees voorzichtig en ga niet op de paden zitten.’ Zij zeiden, ‘O Boodschapper  van God, wij hebben geen andere plaats om bijeen te komen en te praten.’ Dus antwoordde hij: Als je dat dan moet doen, geef het pad  zijn recht.’ Zij zeiden, ‘En wat is het recht van het pad?’ Hij (ﷺ‬)antwoordde, ‘de blik neerslaan (niet kijken naar leden van het andere geslacht) anderen geen schade toebrengen, groeten beantwoorden en het goede gebieden en het slechte verbieden.’ ”   [al-Bukhari & Muslim]

In een andere hadith zei hij: “…dat je degenen in nood helpt en de verdwaalden gidst.”

 [Abu Dawood]

Men zou de wegen moeten onderhouden en geen vandalisme moeten bedrijven bij publieke eigendommen.   De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “vrees de twee dingen waarvoor mensen anderen vervloeken.” [Zijn metgezellen vroegen], “Wat zijn de twee dingen waarvoor mensen anderen zullen vervloeken, O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde, “Dat hij zichzelf ontlast op plaatsen waar mensen wandelen of schaduw zoeken.” [Muslim]

Men zou geen dingen bij zich moeten dragen die schadelijk kunnen izjn voor anderen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Wanneer iemand van jullie de moskee of marktplaats passeert en hij heeft een speer, laat hem het vasthouden bij zijn (metalen) punt (of hij zei: laat het hem pakken met zijn hand) opdat er geen moslims schade van zullen ondervinden”   [al-Bukhari & Muslim]

·  Wijzen van handel drijven

In het algemeen is handel wettig en toegestaan in de Islam, want het is een uitwisseling van  producten tussen de koper en de verkoper. Maar als er schade ontstaat voor een van de twee partijen, dan wordt deze handel als onwettig gezien en verboden.

Allah (I) zegt: (O jullie die geloven! Nuttig elkaars bezittingen niet onrechtmatig. ) [4:29]

Islam heeft de winst behaald met handel beschouwd als het meest zuivere van de wijzen om in het onderhoud te voorzien. De Profeet (ﷺ‬) werd gevraagd welke wijzen van inkomen vergaren de meest zuivere was, en hij antwoordde: “Werk gedaan door een persoon, waarbij hij zijn eigen handen heeft gebruikt [hand arbeid] en elke eerlijke en oprechte handel”   [Ahmad]

Islam heeft opgedragen dat de individu betrouwbaar moet zijn bij het handel drijven.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd “Een Moslim handelaar die eerlijk en betrouwbaar is zal met de martelaren zijn op de Dag der Vergelding.”   [al-Haakim]

Men zou elk gebrek in het product moeten toelichten dat niet duidelijk waarneembaar is.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Het is niet toegestaan voor iemand om iets te verkopen, behalve als hij verduidelijkt of en zo ja welke fout er in zit en ieder ander die daar van af weet moet dat ook aangeven.” [Ahmad]

Men mag niet bedriegen. Abu Hurairah verhaalt dat de Profeet (ﷺ‬) langs een stapel voedsel liep. Hij stopte zijn handen erin en voelde water op zijn vingers.

Hij zei: “Wat is dit , o verkoper van (dit) voedsel?” Deze zei: 'Het was in de regen buiten blijven liggen, O Boodschapper van Allah!” Hij, “Had je het niet bovenop het voedsel kunnen leggen zodat de mensen het kunnen zien? Wie (mensen) bedriegt, is niet van ons.” [Muslim]

Een persoon moet betrouwbaar zijn bij zijn manier van zaken doen en niet liegen.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “De twee partijen (betrokken bij de handel) hebben de mogelijkheid (om de handel af te blazen) zolang als ze niet uit elkaar zijn gegaan. Als zij beiden de waarheid hebben verteld en alle aspecten hebben opgehelderd, dan zal hun handel gezegend voor hun zijn. Maar als zij verhullen (fouten en andere aspecten) en liegen, dan zal de zegening van hun handel worden weggevaagd.” [al-Bukhari and Muslim]

Men zou gemakkelijk moeten zijn bij het kopen en verkopen, want het is een middel om de banden te versterken tussen de koper en verkoper en kan de oorzaken van materialisme teniet doen gaan die menselijke en broederlijke relaties vernietigen.  

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Moge Allah genade hebben met een persoon die makkelijk is terwijl hij koopt, verkoopt of de terugbetaling van een lening vraagt.” [al-Bukhari]

Men zou niet moeten zweren bij het handel drijven.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Wees voorzichtig en blijf weg bij het zweren van vele eden bij het handel drijven, want (als hij het valselijk doet), dan zal de koper kopen, maar de zegening wordt weggevaagd.” [Muslim]

Het moedigt aan dat men de koop ongedaan maakt als de koper spijt heeft van zijn aankoop.

De Profeet (ﷺ‬) heeft gezegd: “Diegene die de koop van zijn broeder ongedaan maakt, Allah zal [de bestraffing] van zijn fouten ongedaan maken op de Dag der Opstanding” [Abu Dawood & ibn Maajah]

Dit zijn sommige van de manieren en etiquette die Islam voorschrijft. Er zijn er vele andere, maar we kunnen simpelweg niet alle hier noemen. Het is voldoende te weten dat er niets in het hele leven is dat niet óf door een tekst in de Qur'an, óf in een Profetisch overlevering wordt behandeld. De reden hiervoor is dat het gehele leven van een Moslim op deze wijze een daad van aanbidding wordt en dus een middel om zijn goede daden te vermeerdern.

 Conclusie

We zullen dit boek besluiten met de verklaringen van twee mensen die de Islam hebben omarmd.

F. Filweas[44] geeft aan: “Het Westen valt ten prooi aan een groot spiritueel vacuüm dat niet door een principe of geloof opgevuld heeft kunnen worden, en geluk kon voortbrengen Ondanks de welvaart, de zogenaamde economische vooruitgang en de bevrediging van de fysieke behoeften van de mensen, heeft de Westerse mens nog steeds een gevoel van waardeloosheid over zijn leven. Hij vraagt zich af: Waarom ben ik in leven? Waar ga ik naar toe? Waarom? Niemand heeft hem een bevredigend antwoord kunnen geven. Helaas, heeft hij geen idee dat de oplossing gevonden wordt in de juiste religie waarover hij niets meer weet dan wat vermoedens en foute voorstellingen. Echter, de zonnestralen beginnen door te breken en de dageraad is al aangebroken nadat groepjes Westerlingen, zij het weinigen,  begonnen zijn met de Islam te omarmen en de Westerse mens met zijn eigen ogen, mannen en vrouwen is gaan zien, die de Islam implementeren en leven volgens de leerstellingen. Elke dag omarmen er sommige mensen de ware Religie en dit is slechts het begin…”

Deborah Potter[45] merkt op: “Islam, wat de Wet van God is, is duidelijk in de natuur om ons heen. Bergen, oceanen, planeten en sterren bewegen in een baan vanwege Allah’s Bevel. Zij verkeren in een staat van overgave aan het Bevel van Allah, hun Schepper, als figuren in een verhaal, en bij Allah is het beste voorbeeld. Zij spreken noch handelen, behalve met wat de Auteur voor hen besluit. En evenals dat, is elk atoom in dit universum, zelfs van zielloze objecten in een staat van overgave. De mens echter is de uitzondering op de regel, omdat Allah hen keuze vrijheid Heeft Gegeven. Hij heeft de keuze om zich over te geven aan het Bevel van Allah, of zijn eigen wetten en religie te kiezen die hem plezierig toeschijnen. Jammer genoeg, heeft hij deze tweede keuze meest van de tijd gemaakt. Mensen in Europa en Amerika omarmen de Islam in groten getale, omdat zij dorstig zijn naar rust in hun geest en ziel en spirituele zekerheid. En zelfs een aantal Christelijke Oriëntalisten en predikers, die oorspronkelijk hun werk begonnen waren om de Islam te vernietigen en haar zogenaamde tekortkomingen naar voren te halen,  zijn zelf Moslims geworden. Dit komt doordat het bewijs van de waarheid doorslaggevend is, er is niets tegen in te brengen.”

Alle Lof is voor Allah alleen, de Heer van de Werelden ,

En moge Allah het noemen van Zijn Profeet vermeerderen

En hem veilig laten zijn voor elke beledigend iets[1] i.e Joden en Christenen.

[2] Mina: een valei binnen de heilige omtrekken van Mekka.

[3] Tijdens de laatste en enige bedevaart (Hajj), van de Profeet (ﷺ‬).

[4] Hadith: De overlevering van de uitspraken, handelingen of karakteristieken, of stille goedkeuring van de Profeet (ﷺ‬).

[5] De reden hiervoor is dat Jezus niet dood is, zoals geloofd door de Christenen en de Joden; maar meer dat hij naar de hemelen is opgerezen en de Joden dachten dat zij hem hadden gedood. Zie Qur'an (4:157).

[6] De jizyahbelasting wordt betaald door niet-Moslims die ervoor kiezen om te wonen in een Moslim land in ruil voor bescherming.

[7] De vastgestelde straf voor diefstal in Islam is het afhakken van de hand. Er zijn voorwaarden waaraan moet worden voldoen, alvorens deze straf kan worden voltrokken.

[8] Jihad: het streven op de weg van Allah zodat Zijn Woord en Religie het opperste zijn.

[9] Ansaar: Letterlijk, de 'Helpers'. De Moslims van Medina die de Profeet en zijn metgezellen uit Mekka ontvingen.

[10] De Arabieren rekenden op de dadels als er niets meer te eten was.

[11] Abu Dawood.

[12] Ihsaan: het niveau dat een persoon kan bereiken als zijn daden perfect gedaan worden en alleen voor Allah, wetend dat Hij ons ziet.

[13] Dit type overlevering wordt een een Hadeeth Qudsi genoemd: een hadeeth waarin de Profeet (ﷺ‬) van Allah (I) in de eerste persoon overlevert (I).

[14] Een niveau hoger van geloof dan dat van een doorsnee moslim.

[15] In de periode van onwetendheid, voordat de Islam er was, hadden de ongelovigen de gewoonte om hun vrouwen voor zichzelf verboden te verklaren, als ze ruzie hadden. Ze zeiden dan: “Jij bent voor mij net zoals de rug van mijn moeder”, en stopten dan met de huwelijkse relaties.

[16]  i.e. vrouwen zijn gelijk aan mannen in velerlei religieuze riten.

[17] Diegenen die niet weten hoe men deel zou moeten nemen aan financiële transacties en waar misbruik gemaakt zou kunnen worden.

[18] Het kleinste hoofdstuk in de Qur'an heeft slechts drie verzen, echter niemand  in de gehele geschiedenis van de mensheid, heeft iets soortgelijks voort kunnen brengen.

[19] 'On the Bible, Religion, & Morality' pag.52.

[20] Ze kunnen niet meer zeggen, "Als Allah ons maar Boodschappers had gezonden, dan hadden wij Zijn Verzen gevolgd en waren we gelovigen geworden.''

[21] Bin mv. Banu: 'de zoon van..',''de kinderen van ..''

[22] Het bassin dat Allah aan de Profeet (ﷺ‬) geschonken heeft; diegene die er eenmaal uit drinkt zal daarna nooit meer dorst hebben.

[23] i.e. de 10e maand, de 11e maand en de eerste tien dagen van de 12e maand van de Islamitische kalender, i.e. twee maanden en tien dagen.

[24] Tawheed: Het concept van de Eenheid en Enig zijn van Allah.

[25] Punten 1 en 2 staan bekend als Tawheed ar-Ruboobiyyah,ook wel de Eenheid van Allah. Dit is het geloof dat er geen Schepper, Voorziener, Onderhouder en Eigenaar is dan Allah.

[26] Dit concept staat bekend als Tawheed al-Uloohiyyah, ofwel de Eenheid van Allah in Zijn aanbidding.

[27] Dit concept staat bekend als Tawheed al-Asmaa´ was-Sifaat, dat Allah de Beste Namen en Eigenschappen heeft en dat er niets of niemand (ver)gelijk(baar) is aan hem.

[28] Het is niet voldoende dat een persoon weet wat de Shahaadah betekent en dat met zekerheid gelooft. Maar hij moet het accepteren door het uit te spreken en het accepteren door een Moslim te worden.

[29] Het is niet voldoende dat een persoon weet wat de sjahadah betekent en erin gelooft en het accepteert door het uit te spreken en zodoende een Moslim te worden. Maar hij moet ook er ook naar handelen.

[30] Muhsin: Letterlijk: iemand die iets goed doet. Hier betekent het iemand die goede daden doet, slechts met Allah in gedachten, volgens de methode die de Profeet (ﷺ‬) ons geleerd heeft. Allah noemt zowel overgave aan Allah alsook het doen van goede daden, en als een persoon dit doet, dan heeft hij de  Shahaadah begrepen.

[31] Zelfs als een persoon deze dingen allemaal doet uiterlijk, dan nog kan hij ongeloof in zijn hart verscholen hebben, zoals de hypocrieten.

[32] Het kan zijn dat iemand alle voorwaarden vervult, maar zijn aanbidding soms naar een ander richt dan Allah, bijv. een smeekbede doen richting de doden etc.. Dan heeft hij zijn aanbidding niet zuiver op Allah gericht.

[33] Jihad: Het streven op de Weg van Allah zodat Zijn Woord en Zijn Religie als het Hoogste worden gezien.

[34] Zakah komt van het woord 'zakkah' wat zuiveren reinigen betekent

[35] Consultatie is gelimiteerd tot die gevallen waarin niet is voorzien door de Qur'an of Sunnah.

[36] Een eed die degene die zweert, onderdompelt in zonde of het Vuur van de Hel.

[37] Bruidsschat: In Islam, wordt de bruidsschat door de bruidegom aan de bruid gegeven.

[38] Surah Mohammed [47:22]

[39] Muhaajir: een persoon die geëmigreerd is van een land van ongeloof naar een land van islam vanwege Allah.

[40] Kohl: Een zwarte poederachtige substantie gebruikt als medicijn voor de ogen alsook voor verfraaiing. Het zit in een potje en wordt aangebracht middels een stokje dat er in ‘gedoopt’ wordt, zoals mascara. 

[41] Seksuele activiteit tussen twee mensen, die zo dichtbij verwant zijn, dat hun huwelijk illegaal is.

[42] Rak'ah: een gebeds eenheid.

[43] Postnatale bloeding hoort ook bij deze regel.  

[44] Een Britse Marine officier die deel nam in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Hij was Christelijk opgevoed en dat zat diep bij hem verankerd. Ondanks dit omarmde hij Islam (na dat hij de Edele Qur'an en verschillende andere Islamitische boeken had gelezen) in het jaar 1924 CE. (uit het boek ''What they say about Islam'', door Imad-ud-Deen Khaleel. )

[45] Geboren in 1954 CE in Traverse Michigan, studeerde ze af aan de University of Michigan op het gebied van de journalistiek. (uit het boek ''What they say about Islam'', door Imad-ud-Deen Khaleel.)