De sleutel tot het begrijpen van de Islam ()

Abdel Arrahmane ibn Abdel Alkariem Ashiehaton

 

De sleutel tot het begrijpen van de Islam

|

 De sleutel tot het begrijpen van de Islam

Auteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

& Tasnim Hasb & Rofaida Hasb

 Inleiding

Ik begin met de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Alle lof komt toe aan Allah, de Heer[1] der werelden, en moge Hij Zijn profeet prijzen, en hem en zijn gezin bescherming verlenen tegen al het kwaad.

Dit boek is een beknopte uitleg over de laatste Goddelijke religie[2], dat alle andere voorgaande religies heeft geabrogeerd. Volgens de meest recente onderzoeken, is de Islam de religie van meer dan een miljard volgelingen wereldwijd. Mensen accepteren de Islam in grote aantallen, ondanks het feit dat de uitnodigers tot de Islam onvoldoende financiële en morele steun ontvangen. Desondanks hoort men zelden van een Moslim die afvallig werd na het accepteren van de Islam!

Vóór het lezen van dit boek, moet u weten dat de Koran geen wetenschappelijk boek is. In de Islam zijn kennis en geleerden hoog aangeschreven en hebben een prestige in de Islamitische samenleving. De Koran is de fundamentele wet die een overzicht geeft van de details binnen het leven van een moslim. Daarin vinden we vermeldingen van politieke, sociale, economische, morele en andere aspecten.

Mijn doel in dit boek is niet om alle moderne wetenschappelijke doorbraken die de mens heeft ontdekt te binden met een vers uit de Koran.

Ik heb enkele wetenschappelijke feiten in dit boek genoemd, alleen om te verduidelijken dat er verzen in de Koran zijn die nauwkeurige wetenschappelijke informatie bevatten, die slechts zeer recent ontdekt zijn door de moderne wetenschap.

Ik nodig iedereen uit om dit boek te lezen en de tekenen van God te aanschouwen en ernaar te streven om de ware religie van God te leren.

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

 Aan de lezer

Alle Lof zij aan Allah en moge de vrede en zegeningen zijn met Zijn Profeet Mohammed (vzmh), zijn metgezellen en volgelingen tot de Dag der Opstanding.

Ik ben blij dit nieuwe boek te introduceren voor alle lezers geschreven door Sheikh en onderzoeker Abdurrahman Al Sheha. Dit is een boek dat anders van aard is dan alle andere. Het boek gaat over de Islam, maar het neemt u tegelijkertijd mee naar een verscheidenheid van onderwerpen en problemen. ﷻ‬ hoeft niet alles te lezen. Maar u mag genieten van de feiten, cijfers en ideeën van een of meer van de onderwerpen, die goed geformuleerd zijn in dit boek wat meer op een tijdschrift lijkt.

Ik was er niet zeker van hoe de heer Al Sheha wilde dat zijn lezers dit boek zouden zien. Toch was hij er zo van overtuigd dat de mensen aangetrokken zullen worden tot deze nieuwe stijl in boeken, voorzien van veel afbeeldingen en illustraties omwille van de vele prangende vragen die mensen aan hun hoofd hebben over de Islam en de Islamitische zaken, en nog steeds niet de tijd hebben om uitgebreid over deze onderwerpen te lezen.

De natuurlijke religie van de Almachtige God is zo duidelijk in haar middelen (dat wil zeggen de Koran en de overleveringen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem)). Toch hebben veel mensen de Islam niet met een open geest en hart gelezen. Er zijn talloze valse beschuldigingen over de Islam. Sommigen denken dat het de Islam moet zijn die hem gevraagd heeft om dit te doen wanneer een moslim iets verkeerds doet. Verkeerd! God roept mensen niet op het kwade te verrichten, wanorde te scheppen of verkeerde handelingen te plegen.

We moeten de Islam ontdekken in zijn zuiverheid, compleetheid en van de authentieke bronnen.

Ik roep iedere lezer op om rond te lopen in de tuinen van dit boek en ik hoop dat zij zullen rusten onder een boom of hun dorst zullen lessen uit een van zijn waterbronnen.

Op naar wat ik als spannend, bevredigend en een soepele tocht heb gevonden door de tuin van de Islam, dat voor ons gezet is door een toegewijde onderzoeker in de Islamitische studies.

 Wat is Islam?

De Islam is overgave aan Allah in Zijn Eenheid (Monotheïsme), om onderdanig aan Hem te zijn door gehoorzaamheid, en te vermijden Hem te associëren met enige partners, rivalen en bemiddelaars. Het is een religie van tolerantie en gemak. Allah (swt[3] )zegt:

(Allah wenst gemak voor u en geen ongemak) (2:185)

De Islam is een religie waardoor men geestelijk tevreden zal zijn en vrede van het hart zal vinden.

Allah (swt) zegt: “Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! In het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden” (13:28)

De Islam is een religie van barmhartigheid en mededogen. De Boodschapper van Allah (saw[4] ) zei: "De Barmhartige toont genade aan degenen die genade tonen. Toon genade aan degenen op aarde, en u zal barmhartigheid getoond worden door de Degene boven de hemelen." (Tirmidhi)[5]

De Islam is een religie van liefde en het willen van het goede voor anderen. De Boodschapper van Allah zei: "De meest geliefde mensen bij Allah zijn degenen die het meest gunstig zijn voor anderen." (Tabarani)

De Islam is een godsdienst waar geen verwarringen of onduidelijkheden aan zijn gekoppeld

Allah (swt) zegt: “En Wij zonden vòòr u, slechts mannen aan wie Wij een openbaring gaven - vraagt daarom aan degenen, die de vermaning bezitten als gij het niet weet - met duidelijke tekenen en geschriften. “ (16:43)

De Islam is een religie voor iedereen, want het is een oproep gericht tot de mensheid in het algemeen, niet tot een specifieke ras of volk.

Allah (swt) zegt: “En Wij hebben u slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensdom; maar de meeste mensen begrijpen het niet.“ (34:28)

De Islam is een religie die alle voorgaande zonden uitwist.

De profeet  - vrede zij met hem - heeft gezegd: "De Islam wist alles wat daarvoor gepleegd is (zonden)." (Muslim)

De Islam is een complete en perfecte religie die alle voorgaande openbaringen geabrogeerd heeft. Het is de laatste religie.

Allah (Verheven en Gezegend is Hij) zegt: “Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen.” (5:3)

De deur van de 'Ka'bah'. Het is gemaakt van puur goud in eerbied van de Ka'bah. Het wordt alleen een keer per jaar geopend, wanneer de Ka'bah gewassen wordt voor de Hadj en bedekt wordt met een nieuwe 'Kiswah' (bedekking).

De Islam bestaat uit een aantal daden van aanbidding, waaronder verbale en fysieke daden en daden met betrekking tot het geloofsbelijdenis.

Deze daden van aanbidding spelen een belangrijke rol in het verfijnen van iemands manieren, het zuiveren van zijn ziel, de hervorming van een individu en het behoud van de integriteit en eenheid van de Islamitische gemeenschap.

 Wat zeggen ze over de Islam?

W. Montgomery Watt1 zegt in zijn boek 'Wat is Islam?':

“Vooroordelen zijn slechts een van de problemen die de Europese of Amerikaanse student van de Islam tegenkomt. Zodra hij begint aan het omschrijven van de Islam als 'de religie van de Koran', of 'de religie van de vierhonderd miljoen moslims van vandaag', introduceert hij een categorie die niet past, de categorie van de 'religie'.Want wat betekent 'religie' nu voor een westerse? In het beste geval betekent dit voor de gewone man, een manier om een ​​uur of iets dergelijks op zondagen door te brengen in praktijken die hem enige steun en kracht geven in het omgaan met de problemen van het dagelijks leven, en dat moedigt hem aan om vriendelijk te zijn ten opzichte van andere personen en het handhaven van de normen van seksuele fatsoen. Het heeft weinig of niets te maken met commercie, economie, de politiek of industriële relaties. In het ergste geval bevordert het een houding van zelfgenoegzaamheid in de meer welvarende individuen en wekt het zelfvoldaanheid. Een Europeaan kan zelfs kijken naar religie als een opiaat ontwikkeld door uitbuiters om het gewone volk in onderworpenheid te houden. Integendeel tot de connotaties van de moslim in het vers (3:19): 'de ware religie van God is de Islam!' Het woord vertaald als 'religie' is Deen, die, in het Arabisch, vaak verwijst naar een complete levenswijze. Het is geen privéaangelegenheid voor individuen, die slechts de periferie van hun leven raakt, maar iets dat zowel private als publieke is, iets wat het hele weefsel van de samenleving doordringt op een manier waarvan mensen zich bewust zijn. Het is allemaal in een theologische dogma: vormen van aanbidding, politieke theorie, en een gedetailleerde gedragscode, waaronder zelfs kwesties die een Europeaan zou kenmerken als hygiëne of etiquette”[6]

 De zuilen van de Islam

Fysieke en verbale handelingen van aanbidding worden de zuilen van de Islam genoemd. Deze zijn als volgt:

1. Geloofsbelijdenis (Shahaada)

Dit is het getuigen dat "niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is". Deze getuigenis is de sleutel waarmee men een moslim wordt. De betekenis van het eerste deel van de getuigenis, "niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah", is:

1. Allah is de Schepper van alles wat bestaat.

2. Allah is de Eigenaar van alles wat bestaat en de Beschikker over alle zaken.

3. Allah is de Enige Die het verdient om aanbeden te worden

Er is geen andere God waardig aanbeden te worden behalve Allah, en Mohammed is Zijn boodschapper.

De betekenis van het tweede deel van de getuigenis, 'Mohammed is Zijn dienaar en boodschapper' bevat de volgende betekenis:

1. De Boodschapper - vrede zij met hem - gehoorzamen in wat hij beveelt.  

2. Geloven in alles wat hij zei.

3. Zich onthouden van wat hij verboden heeft en waartegen hij waarschuwde.

4. Allah alleen aanbidden aan de hand van wat de Boodschapper - vrede zij met hem - aan wetgeving heeft vastgesteld

 Wie is de boodschapper van de Islam?

Hij is Abul-Qasim, Mohammed, de zoon van Abdullah, zoon van Abdoel-Moettalib, zoon van Hashim. Hij behoorde tot de Arabische stam van Quraish, waarvan voorouders afstammen van 'Adnaan, een van de kinderen van Ismaël, de profeet van Allah. Ismaël was de zoon van Abraham, de boodschapper van Allah, moge Allah hem prijzen

Hij werd geboren in het jaar 571 CE in de heilige stad Mekka. Mekka was het religieuze centrum van het Arabische Schiereiland, omdat de heilige Ka’ba die was gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismaël daar was gevestigd.

Nog voordat hij de openbaring ontving, stond hij bekend onder zijn mensen als 'De Betrouwbare', en hun bezittingen werden aan hem toevertrouwd wanneer ze van plan waren op reis te gaan. Hij stond ook bekend als ‘De Oprechte’ als gevolg van wat zij van zijn eerlijkheid kenden. Hij heeft nooit gelogen of verraderlijk gehandeld. Hij wenste altijd het goede voor anderen.

Mohammed (vrede zij met hem)

Hij ontving de eerste openbaring op zijn veertigste en bracht zijn vrouw, Khadeejah moge Allah tevreden met haar zijn, angstig op de hoogte:

"Voorzeker, ik vrees voor mezelf." Khadeejah antwoordde: "Nee, bij Allah! Allah zal je nooit vernederen. Voorwaar je behoudt de banden van verwantschap, je draagt de problemen van anderen, je geeft je vermogen uit aan degenen die geen vermogen hebben, je eert en voedt jouw gasten, en je geeft ondersteuning in tijden van ware onheil. " (Bukhari)

Hierna bleef hij dertien jaar lang in Makkah, waarbij hij de mensen riep om in de eenheid van Allah te geloven. Daarna emigreerde hij naar de stad Madina en riep haar inwoners op tot de Islam, die zij accepteerden. Daar openbaarde Allah tot hem de rest van de wetgeving.

Hij keerde acht jaar na zijn emigratie weer terug naar Makkah en veroverde de stad. Hij overleed toen hij 63 was, nadat Allah de gehele Koran aan hem had geopenbaard. Alle wetgevingen van de religie werden geperfectioneerd en voltooid, en de meerderheid van de Arabische natie accepteerden de Islam.

 Wat zeggen ze over Mohammad (saw)?

George Bernard Shaw in De Authentieke Islam:

"Ik heb altijd de religie van Mohammed hoog gewaardeerd vanwege zijn prachtige vitaliteit. Het is de enige religie die geschikt lijkt te zijn om te assimileren met de veranderende fases van het bestaan, ​​waardoor het een beroep doet op elke leeftijd. Ik heb voorspeld dat het geloof van Mohammed in de toekomst aanvaardbaar zal zijn zoals het nu in het Europa van vandaag aanvaardbaar begint te worden. Middeleeuwse geestelijken, hetzij door onwetendheid of onverdraagzaamheid, schilderden het Mohammedanisme in de donkerste kleuren. Ze waren in feite getraind om zowel de man Mohammed als zijn religie te haten. Voor hen was Mohammed een antichrist. Ik heb hem bestudeerd, de geweldige man, en naar mijn mening is hij verre van een antichrist Hij zou genoemd moeten worden als de Verlosser van de Mensheid." 2

Annie Besant 3 in Het Leven en De Leringen van Mohammad:

"Het is onmogelijk voor iedereen die het leven en karakter van de grote profeet van Arabië bestudeert en die weet hoe hij leerde en leefde, om iets anders dan eerbied te voelen voor de machtige profeet, een van de grote boodschappers van de Verhevene. Hoewel er vele dingen in wat ik u zal ik zeggen bekend zullen zijn bij velen, voel ik zelf toch wanneer ik ze herlees, een nieuwe manier van bewondering en een nieuw gevoel van eerbied voor die machtige Arabische meester."

 2. Het gebed (salah)

Een grote samenkomst van gelovigen die knielen aan God, de Verhevene, in een unieke reeks, wat duidelijk wijst op hun nederigheid en onderworpenheid aan Hem.

Het gebed is een middel waarmee een dienaar de relatie tussen hem en zijn Heer in stand houdt. Tijdens het gebed, converseert hij privé met zijn Heer, waarbij hij zoekt naar Zijn vergeving en Hem vraagt om hulp en begeleiding.

Er zijn vijf gebeden die dagelijks moeten worden uitgevoerd. Mannen moeten dit in de Masjid (moskee) in een congregatie doen, behalve diegenen die een geldig excuus hebben. Op deze manier kunnen de moslims elkaar leren kennen en worden de banden van liefde en eenheid die hen bij elkaar houden gebouwd, onderhoudt en versterkt. Zo kunnen ze weten wat de dagelijkse toestand van hun medemoslims is.

Als iemand niet aanwezig is en vermoedelijk ziek is, dan bezoeken zij hem, en als blijkt dat hij tekort doet aan een aantal van zijn verplichtingen, adviseren zij hem. Alle sociale verschillen, zoals klasse, ras en afkomst, worden buiten beschouwing gelaten. Alle moslims stellen zich naast elkaar op in rechte rijen, ze nemen allemaal op hetzelfde moment dezelfde richting aan (Makkah).

Allen worden als gelijken beschouwt, met betrekking tot hun onderwerping aan Allah

 3. De verplichte liefdadigheid (Zakaah):

Taalkundig betekent Zakaah 'een toename'. Het verhoogt iemands rijkdom en waarborgt diegene uit tegenslagen. Liefadigheid wordt gracieus beloond door God.

Deze gift, d.w.z de Zakaah, is een klein percentage van het vermogen van een welvarende moslim, die hij geeft aan zijn arme en behoeftige broeders. Er zijn echter, bepaalde omstandigheden onder welke deze moet worden gegeven. Een moslim geeft deze graag als vervulling van het bevel van Allah.

Het doel achter de verplichting hiervan is, om de wederzijdse en sociale steun onder moslims te doen herleven, maar ook om de armoede uit te roeien en een einde te maken aan de gevaren die hiervan het gevolg zijn. Hierdoor worden de harten van de rijken gereinigd van hebzucht en worden de harten van de armen gereinigd van haat en jaloezie die zij kunnen voelen ten opzichte van de rijken. Zij zien de rijken uitgeven wat Allah verplicht heeft van hun rijkdom, waardoor ze continu geld krijgen en de zorg voor hun behoeften dragen.

 4. Het vasten van de maand Ramadan (siyaam)

Moslims gebruiken de maankalender om het begin en einde van elke maand te bepalen. Het wordt ook gebruikt om het begin van religieuze seizoenen (zoals vasten en Hajj) te bepalen.

Het is verplicht voor elke moslim om een keer per jaar te vasten. Dit staat ook wel bekend als de maand Ramadan. Vanaf het aanbreken van de dageraad tot de zonondergang moeten moslims zich onthouden van alles wat het vasten verbreekt, of het nu eten, drinken of geslachtsgemeenschap is.

Vasten is een daad van aanbidding in de Islam, dat evenals een verplichting was in de wetgevingen van de voorgaande religies.

Allah (swt ) zegt:

O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vòòr u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. (2:183)

 5. De Bedevaart (Hadj)

Hadj is de bedevaart die men maakt naar het Heilige Huis van Allah (de Ka'bah) om bepaalde rituelen uit te voeren op specifieke plaatsen en tijden. Deze zuil van de Islam is verplicht voor iedere moslim, man of vrouw, die gezond is en de leeftijd van de puberteit heeft bereikt, en moet door hen tenminste een keer in het leven worden uitgevoerd, als ze de fysieke en financiële middelen hiervoor hebben.

Pelgrims gaan in cirkels om de Ka'ba tijdens de Hadj seizoen. Deze moskee biedt plaats voor meer dan twee miljoen mensen bij elkaar.

Allah (swt) zegt:

Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat, is in vrede. En de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden. En wie niet gelooft, Allah is voorzeker Onafhankelijk van alle werelden. (3:97)

De Hadj is de grootste Islamitische bijeenkomst. Moslims van over de hele wereld komen samen op een plaats, op dezelfde tijd. Zij roepen allemaal tot dezelfde Heer, dragen dezelfde kleren en voeren dezelfde rituelen uit.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rijk en arm, edel en onedel, wit en zwart, Arabisch en niet-Arabisch, allen zijn gelijk voor Allah. Er is geen verschil tussen hen, behalve in vroomheid (taqwa). De Hadj is een gebeurtenis die de broederschap van alle moslims benadrukt samen met de eenheid van hun hoop en gevoelens.

 Fundamenten van het geloof

Daden van aanbidding met betrekking tot de geloofsbelijdenis worden de Fundamenten van het Geloof (imaan) genoemd, en zijn als volgt:

 1. Geloven in Allah

Geloof in Allah houdt in: het geloof in Zijn bestaan​​, dat Hij de Enige is die aanbeden dient te worden, dat Hij geen deelgenoten, gelijken of rivalen heeft in Zijn Heerschappij (Ruboobiyah) 4, (Uloohiyah) 5, en het geloven in Zijn schone namen en attributen 6. Hij is de Schepper van dit bestaan​​, de Eigenaar en de Ene Die beschikt over alle zaken. Alleen dat wat Hij wil, komt te geschieden, en Hij is de Enige die het verdient om aanbeden te worden.

Dit is de 112e hoofdstuk in de Koran. Het werd geopenbaard toen de polytheïsten de Profeet Mohammed - vrede zij met hem - vroegen om de Heer van de werelden te beschrijven

Allah (swt) zegt:

(Zeg: "Allah is de Enige.* Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig. * Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. * En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.) (112:1-4)

 2. Geloven in Allah's Engelen

Dit is het geloven in het bestaan van engelen. Niemand kent hun exacte aantal, behalve Hij (Allah). Hij schiep hen om Hem te aanbidden.

Allah (swt ) zegt:

(Voorzeker, de Messias zal het nooit versmaden, een dienaar van Allah te zijn, noch zullen de nabij zijnde engelen dit doen) (4:172)

De engelen delen geen van Allah's specifieke eigenschappen, noch zijn ze Zijn kinderen. Integendeel, Allah heeft hen geschapen om bepaalde taken uit te voeren

Allah (swt ) zegt:

(En zij zeggen: "De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen." Heilig is Hij. Neen, zij zijn slechts geëerde dienaren. Zij spreken niet eer Hij het beveelt, en zij handelen volgens Zijn gebod.) (21:26-27)

 3. Geloven in Allah's Boeken

Dit is geloven dat Allah (de Verhevene) heilige boeken geopenbaard heeft aan Zijn boodschappers om deze te brengen aan de mensheid. Deze boeken bevatten niets dan de waarheid op het moment van de openbaring. Al deze boeken riepen de mensen tot de Eenheid van Allah, dat Hij de Schepper is, Houder en Eigenaar, en dat tot Hem de Schone Namen en Eigenschappen behoren. Een aantal van deze boeken zijn als volgt:

De Edele Koran

·                    De Suhuf (Schriften van Abraham): de heilige geschriften, die werden geopenbaard aan de profeet Abraham (as).

·                    De Tora: het heilige boek dat werd geopenbaard aan profeet Mozes (as).

·                    De Zaboor (Psalmen): heilige boek dat werd geopenbaard aan Profeet David (as).

·                    De Indjiel (Evangelie): het heilige boek dat werd geopenbaard aan profeet Jezus (as).

·                    De Edele Koran: Men moet geloven dat de Koran het Woord van Allah is, die de engel Gabriël (as) gebracht heeft aan Mohammed. Dit is het laatste heilige boek, waardoor alle eerdere Boeken geabrogeerd zijn.

 Wat is de Koran?

De Koran is de grondwet van de moslims waaruit zij de leringen afleiden die zowel hun religieuze als dagelijkse gang van zaken organiseren. Het verschilt van de voorafgaande Goddelijke Boeken op de volgende manieren:

·                    Het is het laatste Goddelijke Boek dat werd geopenbaard en om die reden, heeft Allah, de Verhevene, belooft om het te beschermen tegen elke vervorming tot De Laatste Dag.

Allah (swt) zegt: (Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.) (15:9)

·                    De Koran omvat alle wetgevingen die bij de uitvoering ervan hervorming van de maatschappij alsmede voor iedereen geluk garandeert. De Koran documenteerde de verhalen van de profeten en boodschappers en wat er tussen hen en hun volkeren gebeurde, van Adam tot Mohammed (saw), moge Allah zijn vermelding verheffen.

·                    Het is geopenbaard aan de gehele mensheid, zodat ze in vrede en geluk zouden leven en om hen vanuit de duisternis naar het licht te brengen.

·                    Het reciteren, memoriseren en het onderwijzen ervan zijn daden van aanbidding.

 Wat zeggen ze over de koran?

Maurice Bucaille zei in zijn boek: de Koran,en de moderne wetenschap: 'Een geheel objectief onderzoek hiervan [de Koran] in het licht van de moderne kennis, leidt ons tot het erkennen van de overeenkomst tussen de twee, zoals reeds is opgemerkt. Het brengt tot ons aandacht dat het ondenkbaar is voor een man uit de tijd van Mohammed om de auteur te zijn geweest van zulke verklaringen, wegens de stand van kennis in zijn tijd. Dergelijke overwegingen maken deel uit van wat de koranische openbaring zijn unieke plaats geeft en dwingt de onpartijdige wetenschapper om zijn onmacht te bekennen voor het bieden van een verklaring, wat uitsluitend roept op materialistische redeneringen.'

4. Geloven in de Boodschappers van Allah

Dit is het geloven dat Allah (swt) de fijnste onder de mensheid koos om zijn boodschappers te zijn, die Hij aan Zijn schepping gezonden heeft met een specifieke wetgeving, om Hem te aanbidden en te gehoorzamen en Zijn religie en Zijn Tawheed (eenheid) duidelijk te maken. Allah gebood Zijn Boodschappers om de Boodschap naar de mensen uit te dragen, zodat ze geen bewijs tegen Hem zouden hebben nadat Hij hen stuurde.

Allah (swt) zegt: (En vòòr u zonden Wij slechts mannen aan wie Wij een openbaring hadden gezonden. Vraagt degenen, die de Vermaning bezitten, indien gij het niet weet.) (21: 7)

De eerste boodschapper was Noach (as) en de laatste was Mohammed (saw).

5. Het geloof in de Laatste Dag

Dit is het geloven in het feit dat er een einde zal komen aan het leven op deze wereld.

Allah zegt: (Al hetgeen is, zal vergaan. En er blijft alleen het Aangezicht van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer.) (55:26-27)

Hierna zal Allah de hele schepping doen herleven, hen ter verantwoording stellen en degenen belonen die het goede deden, als gevolg van hun goede daden, hun geloof (in Allah) en naleving van hun profeten en boodschappers. Zij worden beloond met een eeuwig leven in Jannah (De hemelse Tuinen). Degenen die slechte daden hebben begaan:, d.w.z. ongeloof en ongehoorzaamheid aan de boodschappers, zal Hij straffen met een eeuwig leven in de hel.

6. Het geloof in lot "Qada’a en Qadar"

Dit is het geloven dat Allah (swt) alles wist voordat het ontstond en wat er daarna zal gebeuren. Hij bracht hen tot bestaan​​, dit alles in overeenstemming met Zijn kennis en bepaling van de maat.

Allah (swt) heeft gezegd: (Hij heeft alles geschapen, en het de juiste maat gegeven.) (25:2)

Dit geloof is niet in tegenspraak met het feit dat men moet streven naar het bereiken van dingen. Het geloof in een Goddelijke maatregel leidt tot het volgende:

·                    Geloof in het lot, Qada'a en Qadar, resulteert in een zuiver geweten en vrede van het hart. Er wordt geen ruimte gelaten voor een persoon om verdrietig te zijn over wat er wel of niet tot stand komt​.

·                    Het bevordert kennis en verkenning over wat Allah schiep in dit universum. Aandoeningen, zoals ziekten, drijven mensen om genezing te zoeken. Dit wordt gedaan door te zoeken naar de bronnen van de geneeskunde, die Allah, de Allerhoogste, in dit universum gecreëerd heeft.

·                    Het verhoogt iemands afhankelijkheid van Allah en verwijdert angst voor de schepping. Ibn 'Abbaas (ra[7]) zei: "De Boodschapper van Allah - vrede zij met hem - vertelde me op een dag: "O jongen, ik zal je een aantal woorden leren: Behoed Allah's geboden en Hij zal jou behoeden. Behoed Allah's geboden en je zult Hem voor jou vinden. Als je vraagt​​, vraag dan van Allah, en als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah en weet: ook al zou de hele wereld zich verzamelen om jouw te helpen, dan nog zouden zij nimmer in staat zijn om jouw te helpen, behalve aan iets wat Allah al voorbeschikt heeft. En als de hele wereld bijeen kwam om je schade aan te brengen, dan zouden zij niet in staat zijn om je kwaad te doen, behalve met iets wat Allah al heeft voorbeschikt heeft. De pennen zijn opgeheven en de rollen zijn opgedroogd. "(Tirmidhi)

 De fundamentele doelstellingen van de Islam

De fundamentele doelstellingen van de Islam zijn:

1. Behoud van religie.

2. Behoud van het leven.

3. Behoud van rijkdom.

4. Behoud van het verstand.

5. Behoud van het geslacht.

6. Behoud van eer.

De profeet van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei:

"Waarlijk Allah heeft jullie leven, rijkdom, en eer onschendbaar gemaakt, net als de heiligheid van deze dag (de Dag van 'Arafah tijdens de Hadj), in deze [heilige] maand (de maand van Dhul-Hijjah, de 12e maand van de Islamitische kalender) in deze [heilige] plaats (Mekka en zijn omgeving)." (Bukhari).

Hij - vrede zij met hem - heeft ook gezegd:

"Zal ik u vertellen wie een ware gelovige is? Een persoon met wie anderen hun geld en leven vertrouwen. Een moslim is iemand waarvan anderen veilig zijn van zijn tong en hand. Een echte vechter op het pad van Allah is degene die streeft tegen zijn innerlijke verlangens, om Allah te gehoorzamen. En de ware emigrant (iemand die een land van ongeloof verlaat en immigreert naar een land van geloof) is degene die de zonden en onrechtmatig handelen verlaat." (Ibn Hibbaan).

 Etiquette, omgangsvormen en moraal in de Islam

De Islam verbiedt alle kwaad en losbandige handelingen, zowel in spraak als in daad.

Allah (swt) zegt: (Zeg: "Mijn Heer heeft slechte daden, hetzij openlijk of in het geheim verboden en zonde en ongerechtvaardigde opstand; en dat gij datgene met Allah vereenzelvigt, waarvoor Hij u geen gezag heeft nedergezonden en dat gij van Allah dingen zegt, die gij niet weet.) (7:33)

Het beveelt en moedigt alle goede zeden en gewoonten aan. De profeet van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei:

"Ik ben gezonden om rechtvaardige en eervolle manieren te perfectioneren." (Haakim)

Allah de Verhevene en de Almachtige zegt in de Glorieuze Koran:

(Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" namelijk: dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen.) ( 6:151)

De Boodschapper van Allah zei:

"Niemand van jullie gelooft totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij ook voor zichzelf zou wensen. " (Bukhari)

 Rechten in de Islam

De Islam heeft aan zijn volgelingen voorgeschreven om de mensen hun rechten te geven. Ouders, echtgenoten, kinderen, buren: aan allen zijn specifieke rechten gegeven op basis van hun specifieke rol in deze wereld. Door deze onderlinge band is soliditeit ingesteld en versterkt tussen de individuen van een Islamitische samenleving. Het verspreidt liefde en eenheid en voorkomt fragmentatie van de maatschappij.

Allah (swt) zegt: (En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief.) (4:36).

De Profeet - vrede zij met hem - heeft gezegd: "Iedereen van jullie is een hoeder en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht. De heerser is een hoeder van zijn onderdanen en verantwoordelijk voor hen; een man is een hoeder van zijn familie en is verantwoordelijk voor hen; een vrouw is een hoedster in het huis van haar man (en kinderen) en is daar verantwoordelijk voor en een bediende is een hoeder van de eigendom van zijn meester en is er verantwoordelijk voor." (Bukhari).

Ook de wegen die mensen doorlopen, hebben hun rechten die moeten worden vervuld.

De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei: "Wees voorzichtig en blijf weg van het zitten langs de wegen." Zij zeiden: "O Boodschapper van Allah, we hebben geen andere plaats om samen te komen en te praten." Dus hij antwoordde: "Als het moet, geef dan de weg zijn recht." Ze zeiden: "En wat is het recht van de weg?" Hij - vrede zij met hem - antwoordde: "Het verlagen van de blik (niet te kijken naar de leden van het andere geslacht), geen schade brengen aan anderen, begroetingen beantwoorden en het behoorlijke gebieden en het slechte verbieden." (Bukhari)

Zelfs dieren hebben rechten. Het tonen van barmhartigheid en een goede behandeling is een middel om vergeving van zonden te bereiken. De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - heeft gezegd:

"Terwijl een man aan het lopen was, kreeg hij dorst. Hij ging een put in en dronk er water uit. Terwijl hij eruit kwam, zag hij een hijgende hond die aarde at (vanwege de dorst). De man zei: 'Deze hond heeft net zoveel dorst als ik had. Dus hij (ging terug in de put en) vulde zijn schoen met water, hield het vast met zijn tanden, klom naar boven en gaf de hond water. Allah prees zijn daad en schonk hem vergeving." Zij zeiden: "O boodschapper van Allah, zullen we zelfs worden beloond door onze goed behandeling van dieren?" Hij antwoordde: "Jazeker. Voor [de goed behandeling van] iedere verse lever (levend wezen) ontvangt u beloning." (Bukhari)

De Islam heeft slecht behandelen van dieren, zoals het opsluiten [zonder voedsel of drank] of martelen van hen, als redenen gemaakt voor het intreden van de Hellevuur. De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei:

"Een vrouw ging de Hel binnen vanwege een kat die ze vastgebonden had en niet voerde, noch liet ze het los om zich met het ongedierte van de aarde te voeden." (Bukhari)

Als dit de genade is die de Islam toont aan dieren, hoeveel genade zal het dan wel niet tonen aan de mens, die Allah de voorkeur heeft gegeven en geëerd heeft boven alle andere wezens?

 Wat weet je over de Islam?

 1. De Ka’aba

Toen Ismaël - zoon van Abraham en Hagar - werd geboren, inspireerde Allah, de Verhevene, Abraham met de opdracht hen naar Mekka te brengen. Hij zou ze bezoeken van tijd tot tijd. Hij bleef uit de buurt van hen voor een periode en bij terugkomst zag hij Ismaël pijlen schieten in de buurt van de bron van Zamzam. Toen hij hem zag, omhelsde hij hem zoals een vader zijn zoon omhelst - en zei: 'O Ismaël, Allah heeft me bevolen om hier een huis te bouwen.' Samen hebben zijn de muren van het Huis van Allah opgebouwd. Ismaël verzamelde de rotsen, en Abraham stelde ze in. Nadat de muren hoog waren geworden, plaatste Abraham een steen waarop hij stond. Abraham en zijn zoon smeekten tot Allah zeggend:

'O Allah! accepteer van ons, voorzeker ﷻ‬ bent Alhorend en Alziend'

Moslims over de hele wereld richten zich naar de Ka'ba tijdens hun gebeden, het is het eerste Huis van Allah.

Allah (swt) zegt:

(Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden.) (3:96)

Het is een symbool voor de eenheid van moslims. Moslims richten zich tot de Ka'ba met hun hart en lichaam.

Allah (swt) zegt:

(En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen gij u ook wendt, daar zal het Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend, Alwetend.) (2:115)

Wanneer de moslims de rondgang rond het Huis verrichten, aanbidden zij de Ka'ba zelf niet, maar aanbidden zij Allah alleen.

Allah (swt) zegt:

(Laten zij derhalve de Heer van dit Huis aanbidden. Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd.) (106:3-4)

 2. De Zwarte Steen

Nadat Abraham de opbouw van de Ka'ba had voltooid, ontbrak er een steen (om de Ka'ba te voltooien), dus vroeg hij Ismaël om op zoek te gaan naar een steen. Hij zocht en bij terugkomst vond hij dat zijn vader een steen had geplaatst. Dus vroeg hij zijn vader:

"O vader, waar heb je deze steen vandaan?" Hij zei: "Gabriel bracht het naar mij uit de hemel."

Zo voltooiden ze de bouw van de Ka'ba. Toen deze steen uit de hemel was gezonden, was het witter dan melk. De profeet Mohammed - vrede zij met hem - zei:

"De Zwarte Steen is witter dan melk verzonden uit de hemel en het werd zwart door de zonden van de mens." (Tirmidthi)

 3. De Standplaats van Ibrahiem (Abraham)

De profeet Mohammed - vrede zij met hem - zei:

'De Jemenitische hoek en de Standplaats van Ibrahiem zijn twee kostbare stenen van Jannah (Hemelse Tuinen), en ware het niet dat Allah hun licht heeft verwijderd, dan zouden ze alles wat tussen het oosten en het westen is, hebben verlicht' (Ibn Hibban)

De Standplaats van Abraham is de rots waarop Abraham stond tijdens het opzetten van de Ka'ba. Zijn zoon Ismaël hielp hem met oprichten, door het passeren van de rotsen aan zijn vader.

De Standplaats van Ibrahiem (Abraham). Een van de wonderen van de Profeet Ibrahim was de steen waarop hij stond tijdens de bouw van de Ka'ba die zacht werd waardoor zijn voeten erin zonken. Tot op de dag van vandaag kan men de afdrukken van de voeten van Ibrahiem op de steen zien.

 4. De bron van Zamzam

De bron ligt 21 meter van de Ka'ba. Het wordt met de hand uitgegraven en is ongeveer 30 meter diep, met een inwendige diameter variërend van 1,08 tot 2,66 m

Abraham (as) nam Hagar en haar zoon Ismaël naar een plaats in de buurt van de Ka'ba en hij liet hen achter onder een boom op de plaats van Zamzam. Niemand woonde in Mekka toen. Toch liet Abraham ze daar zitten met slechts een aantal dadels en een kleine hoeveelheid water. Daarna ging hij op weg naar huis. Ismaël's moeder volgde hem en zei: "O Abraham! Waar ga je heen! Er is geen persoon die ons kan vergezellen, noch is er iets om genoegen in te nemen."

Ze herhaalde dat aan hem vele malen, maar hij keek niet terug naar haar. Toen vroeg ze hem: 'Heeft Allah jou bevolen om dit te doen?' Hij zei: 'Ja.' Ze zei: 'Dan zal Hij ons nooit verwaarlozen. ' Abraham ging verder en bij het bereiken van een heuvel waar ze hem niet konden zien, keek uit op de Ka'ba en riep tot Allah zeggend:

("Onze Heer, ik heb sommige van mijn kinderen in een onvruchtbaar dal dicht bij Uw heilig huis (de Ka’ba) gevestigd, onze Heer, opdat zij het gebed mogen houden. Stem het hart der mensen gunstig voor hen en voorzie hen van vruchten opdat zij dankbaar mogen zijn.") (14:37)

Hagar zoogde Ismaël en dronk uit het water dat ze had. Toen het water op was, kreeg zij en haar kind een erge dorst. Ze keek angstig naar haar kind terwijl hij huilde. Ze haastte zich naar de dichtstbijzijnde heuvel, de heuvel van as-Safa. Hagar stond daar en keek aandachig met de hoop om misschien iemand te zien, maar ze zag niemand. Daarna daalde ze en zodra ze bij de vallei kwam, trokken ze haar gewaad op en liep in de vallei als een persoon in nood, totdat ze bij de heuvel van al-Marwa kwam. Ze staarde aandachtig, in de hoop iemand te zien, maar ze zag niks. Dit herhaalde ze zeven maal.

Ibn 'Abbas (ra) zei: De Profeet - vrede zij met hem - heeft gezegd: "Dit is de oorsprong van de traditie van Sa'ee (lopen en rennen) tussen de heuvels van as-Safa en al-Marwa. Toen Hagar al-Marwa (voor de laatste keer) bereikte, hoorde ze een stem. Ze kalmeerde zichzelf en luisterde aandachtig. Ze hoorde de stem weer en zei: 'O, (wie je ook mag zijn)! Je hebt me jouw stem laten horen; heb je iets om mij te helpen?’ En aanschouw! Ze zag een engel op de plaats van Zamzam tikken op de aarde met zijn vleugel, totdat er water gutste uit die plaats. Hagar omvatte het water snel door het maken van een barrière om het water heen. Ze vulde haar waterzak weer bij." De Profeet voegde toe: "Moge Allah genade schenken aan de moeder van Ismaël! Als ze de Zamzambron had laten stromen zonder te proberen om het te controleren, of ze had niet geschept uit dat water om haar waterzak te vullen, zou Zamzam een beek zijn geweest die stroomde op het oppervlak van de aarde." (Bukhari)

 5. As-Safa en al-Marwa

Dit zijn de twee heuvels waar de moeder van Ismaël tussen liep en op stond, terwijl ze naar voorzieningen en water zocht. Tijdens de Hadj lopen de mensen tussen deze twee heuvels in de naleving van de Soennah van de Profeet (saw).

De afstand tussen Safa en Marwa is ongeveer 450 meter, zodat dat zeven tochten ongeveer 3,15 kilometer bedragen.

 6. Jamaraat

Er zijn drie Jamarat in Mina: Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta en Jamratus-Sughra. De afstand tussen de Jamrat as-Sughra en Jamratul-Wusta is 150 meter en de afstand tussen Jamratul-Aqaba en Jamratul-Wusta is 225 meter.

Dit zijn de plaatsen waar Satan Abraham (as) benaderde om hem te laten aarzelen toen hij zijn vrouw en zoon in Mekka verliet. Hij nam een paar stenen en bekogeld de Satan. Tijdens de Hadj gooien moslims stenen naar deze pilaren in naleving van de Soennah van hun vader Abraham (as). Zij verkondigen Satan als een vijand die moet worden bestreden. Dit wordt gedaan door verzet tegen de duivelse verlangens, het gehoorzamen van de bevelen van Allah en door zich te onthouden van wat verboden is.

 7. Moslim Eid vieringen

Dit is een Arabisch woord dat betekent: Ik wens je dit jaar en de komende jaren het beste. Het werd geschreven in kalligrafie stijl genaamd (tagra). Deze werden door de Ottomaanse sultans als een zegel gebruikt tijdens de Islamitische Khalifaatschap.

Moslims hebben twee feesten in een jaar: 'Ied al-Fitr, die wordt gevierd aan het einde van de maand van Ramadan en het betekent: het einde van het vasten seizoen. De tweede 'ied festival heet 'Ied al-Adha. Het wordt zo genoemd omdat moslims nabijheid tot Allah zoeken door het slachten van offerdieren, in naleving van de Soennah van onze vader Ibrahiem (as). Hij zag in een droom dat hij zijn zoon Ismaël offerde en de dromen van de Profeten zijn waar. Toen hij op het punt stond om zijn zoon te offeren, heeft Allah gezegd:

(Dan gaven Wij hem de blijde tijding van een verdraagzame zoon. En toen deze de knapenleeftijd bereikte, zeide hij: "O mijn lieve zoon, ik heb in een droom gezien, dat ik u heb te offeren. Zie, wat zegt gij daarvan?" Deze antwoordde: "O mijn vader doe zoals u bevolen is, gij zult mij, indien Allah het wil, zeker geduldig vinden." En toen zij zich beiden aan (Gods bevel) hadden onderworpen, en hij hem plat op zijn voorhoofd had gelegd, Riepen Wij hem toe: "O Abraham, Gij hebt de droom reeds vervuld. Zo belonen Wij inderdaad degenen, die goed doen.") (37:101-105

 8. De Moskee (Masjid) van de profeet.

Het is de eerste moskee dat gebouwd werd in de Islam. De Profeet - vrede zij met hem - werd begraven in zijn huis, naast de moskee, omdat Profeten begraven worden op de plek waar ze gestorven zijn. Het is prijzenswaardig om de Profeet - vrede zij met hem - te begroeten tijdens het passeren van zijn graf.

De Moskee van de Profeet - vrede zij met hem - in Medina is geschikt voor het behouden van meer dan twee miljoen mensen. Moslims voeren het gebed in de moskee van de profeet, omdat er een grote beloning beloofd is voor degene die het gebed in de moskee verricht.

 9. De grot Hira

De grot Hira

De Profeet - vrede zij met hem - bracht vele nachten door in deze grot. Gabriel (as) bracht hem de eerste openbaring tijdens zijn verblijf in deze grot. Moslims horen daar niet heen te gaan, omdat de profeet na de opdracht nooit meer terugkeerde naar deze grot. De grot van Hira ligt op de top van "Jabal an-Noor" ten oosten van Mekka. Het ligt op ongeveer 4 kilometer van de Haram en de piek is ongeveer 634 meter hoog. De Berg Alnour bevat de grot Hira, waarbij de engel Gabriël neerdaalde om de openbaring aan de profeet Mohamed door te geven. Alnour is een van de bergen in Mekka (Faran), die vermeld staan in de Tora, hoofdstuk 23, vers nummer 2.

 10. De Rotskoepel

Ibrahiem (as) nam het voor zichzelf als een plaats voor gebed en voor het slachten van offerdieren. Jacob stond daar toen hij een zuil van licht er boven zag. Mozes legerde zich daar met zijn volk tijdens de periode van Taih (toen ze verdwaald waren). David bouwde zijn gebedsplaats daar, en de Tempel van Salomo werd daar gebouwd. De Profeet - vrede zij met hem - is vanuit deze plek opgestegen naar de hemelen tijdens de nachtelijke reis.

 11. Al-Aqsa Moskee

Het is de tweede moskee die op de aarde is geplaatst.

Abu Dharr zei: "Ik zei: 'O Boodschapper van Allah, wat is de eerste moskee die op de aarde is geplaatst?' Hij zei: 'Al-Masjid al-Haram.' Ik vroeg: 'Wat is de tweede moskee?' Hij zei: 'Al-Aqsa Moskee.' Ik vroeg: 'Wat is de periode tussen de plaatsing van deze twee Moskeeën?' Hij zei: 'Veertig jaar, en wanneer je moet bidden, verricht dan het gebed, want de hele aarde is een plaats voor het gebed.' " (Moslim)

Het werd gebouwd door profeet Salomo, de zoon van David (as).

Abdullah zoon van Amr, zoon van Al-Aas (ra) meldde dat Amr zoon van al-Aas zei dat de Boodschapper van Allah - vrede zij met hem - heeft gezegd: "Nadat Salomo de zoon van David klaar was met het bouwen van moskee al-Aqsa, vroeg hij Allah om hem een ​​heerschappij en Koninkrijk te geven zoals niemand deze eerder had en die niemand achteraf zal krijgen, en dat iedereen die naar deze moskee zou komen om erin te bidden, zondeloos terug keert." De Profeet - vrede zij met hem - zei: "Wat betreft twee (van de drie verzoeken) kreeg hij, en ik hoop dat mij de derde wordt toegekend." (Ibn Khuzaimah)

Het is de eerste van de twee Qiblah (richting van het gebed), waarnaar de Profeet zich richtte tijdens zijn gebeden. Ook gingen de moslims in deze richting bidden voordat ze werden bevolen om te bidden richting de Ka'ba. Tijdens de nachtelijke reis, stopte hij bij Moskee al-Aqsa en vanuit daar is hij opgestegen naar de hemel. Hij leidde de profeten in het gebed tijdens deze nacht reis. Het is de derde Haram (heiligdom), na Mekka en Medina.

 Islam en Rijkdom

In de Islam is alle rijkdom het bezit van Allah, waarmee mensen worden toevertrouwd. Het is een verantwoordelijkheid, het moet worden verdiend door toegestane middelen en uitgegeven op toegestane manieren, zoals de uitgaven voor jezelf en degenen voor wie je verantwoordelijk bent, zonder extravagantie en verspilling. De Boodschapper van de Islam, Mohammed  - vrede zij met hem - zei: "Een slaaf zal niet in staat zijn om een ​​stap verder te gaan op de Dag der Vergelding totdat hij ter verantwoording wordt gesteld voor [de volgende dingen]: zijn tijd en hoe hij het doorbracht, zijn kennis en hoe hij die gebruikt heeft, zijn geld en hoe hij deze verdiend en uitgegeven heeft, en zijn jeugd en de manier waarop hij het  doorbracht." (Tirmidhi)

Ook moet het op een goede manier besteed worden. Allah (swt) zegt:

(Het is geen deugd, dat gij uw gezicht naar het Oosten of naar het Westen wendt, maar waarlijke deugd is in hem, die in Allah, de Laatste Dag, de engelen, het Boek en de profeten gelooft en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor Hem aan de verwanten, de wezen, de armen, de reiziger, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven.) (2:177)

 Islam en Vrouwen

In de Islam zijn mannen en vrouwen verschillend van elkaar, waarbij ieder zijn respectievelijke rol heef. Eren en respecteren van vrouwen in de Islam is een teken van een goede, gezonde karakter en een onvervalste natuur.

De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei: "De beste van jullie zijn degenen die het beste omgaan hun vrouwen." (Tirmidhi)

De vrouw is ook de eerste persoon met wie een mens rechtvaardig moet handelen, de banden mee moet onderhouden en goed moet behandelen. Toen een man de Boodschapper van de Islam, Mohammed, vroeg met wie hij het beste om moet gaan, antwoordde hij: "Je moeder." Hij zei: "Wie dan?" Hij zei: "Je moeder." Hij zei: "Wie dan?" Hij zei: "Je moeder." Hij zei: "Wie dan?" Hij zei: "Je vader." (Bukhari).

De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei: "Vrouwen zijn de twee helften van de mensen." (Abu Dawud)

1. Vrouwen zijn gelijk aan mannen in hun menselijkheid. Ze zijn niet de bron van de zonde, noch zijn zij de reden dat Adam (as) werd verdreven uit Jannah (Hemelse Tuinen)

2. Vrouwen zijn gelijk aan mannen in hun individualiteit. Zij verliezen hun namen niet na het huwelijk, noch verliezen zij de namen van hun familie. Ze vervagen niet en gaan niet op in de identiteit van de mannen.

3. Vrouwen zijn gelijk aan mannen met betrekking tot beloning en bestraffing in dit leven en het volgende.

4. Vrouwen zijn gelijk aan mannen, doordat de Islam het behouden en handhaven van hun eer en kuisheid beoogt.

5. Vrouwen zijn gelijk aan mannen in het recht op erfenis, net zoals mannen.

6. Vrouwen zijn gelijk aan mannen in het recht om vrij om te gaan met hun rijkdom.

7. Vrouwen zijn gelijk aan mannen met betrekking tot de verplichting die ze dragen voor de verantwoordelijkheid over de sociale hervormingen.

8. Vrouwen zijn gelijk aan mannen in hun recht op onderwijs en een goede opvoeding.

9. Vrouw en man hebben een gelijk aandeel in de rechten in zaken die betrekking hebben op een goede opvoeding, goed onderwijs en zorg. Islam verzekert een hogere positie voor iemand die deze vrouwenrechten toepast.

10. Een vrouw heeft het recht op het ontvangen van voorzieningen van haar man voor al haar behoeften en voor veel meer. Als ze nog niet getrouwd is, heeft ze het recht om dit te ontvangen van haar broer(s). Als ze geen broers heeft, ontvangt ze het van de dichtst verwante persoon aan haar.

11. Een vrouw heeft het recht om al haar geld te behouden. Zij is financieel niet verantwoordelijk voor het handhaven van de familie.

12. Een vrouw heeft het recht op seksuele bevrediging van haar man.

13. Een vrouw heeft het recht om de voogdij over haar kinderen te krijgen, in geval van een echtscheiding, tenzij ze niet in staat is om ze op te voeden voor een geldige reden.

14. Vrouwen hebben het recht om opnieuw te trouwen na een scheiding of na het worden van een weduwe.

De Profeet van Allah - vrede zij met hem - zei: "Wie drie dochters of drie zussen heeft en Allah vreest in hun opvoeding, zal samen met mij in het paradijs zijn als dit." En hij wees met zijn wijs -en middelvinger naast elkaar. (Ahmad en anderen)

 Islamitische Perspectief op seksuele relaties

De Islam beschouwt seks als een essentiële menselijke behoefte die niet onderdrukt moet worden, maar juist op een correcte manier moet worden voorzien. Het is niet iets waar minachtend naar gekeken wordt en waar een persoon zich van moet onthouden.

De Islam heeft bepaalde wetten opgesteld waarmee het wordt beheerst en waardoor men in zijn behoefte kan voorzien. Men moet dit niet bevredigen op een dierlijke of wellustige, ongecontroleerde manier, maar door middel van een huwelijk. Het uiteindelijke doel van het huwelijk in de Islam is, het bereiken van mentale en emotionele stabiliteit voor beide echtgenoten. Allah (swt) zegt:

(Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad.) (2:187)

De Islam waarborgt het individu en de samenleving door het verbieden van alles wat de seksuele begeerte prikkelt, uit angst dat een persoon ontucht of sodomie zou plegen, hetzij vrijwillig of met geweld (dat wil zeggen verkrachting).

Dit zou natuurlijk leiden tot onwettige kinderen in de maatschappij, die geen ouders hebben die hen zedelijk opvoeden. Zij zouden dan in de samenleving leven als een groep die vijandigheid en haat draagt tegenover anderen. Daarnaast kunnen er ziekten verspreid worden in de maatschappij.

Allah (swt) zegt:

(En houdt u verre van overspel; want het is een afschuwelijke zaak en een slechte weg.) (17:32)

 Islam en niet-moslims

De Islam beschermt het bloed, rijkdom en eer van niet-moslims die een verbond hebben met een Islamitische natie. Zij mogen niet onderdrukt, noch verraden worden. Ook mogen ze niet worden beroofd van hun rechten, noch mishandeld worden in omgang.

Allah (swt) zegt: (Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief.) (60:8)

De Boodschapper van de Islam, Mohammed  - vrede zij met hem - heeft gezegd: "Voorzeker, wie degene onderdrukt met wie wij een verbond hebben, hem berooft van zijn rechten, hem belast met meer dan hij kan dragen, of iets van hem neemt zonder zijn toestemming, dan zal ik met hem op de Dag der Vergelding betwisten." Hij wees met zijn vinger naar zijn borst. "Voorwaar, wie degene doodt met wie wij een verbond hebben, die onder de verantwoordelijkheid van Allah en Zijn boodschapper is, Allah zal hem verbieden van het ruiken van de geur van Jannah (Hemelse Tuinen), en voorzeker de geur van Jannah kan worden geroken op een afstand van zeventig jaar." (Baihaqi)

De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei: "Mijn Heer heeft mij bevolen om degenen met wie we een verbond hebben niet te onderdrukken (d.w.z. niet-moslims die wonen in een Islamitisch land) en evenmin andere personen." (Baihaqi)

 Islam en andere goddelijke religies

De Islam acht het verplicht op zijn volgelingen om te geloven in de vorige goddelijke boodschappen en in alle profeten en boodschappers. Moslims moeten van ze houden en ze allemaal respecteren.

Allah (swt) zegt: (En dit is onze bewijsgrond die Wij Abraham tegen zijn volk gaven. Wij verheffen graadsgewijze, wie Wij willen. Voorzeker, Uw Heer is Alwijs, Alwetend. En Wij gaven hem Izaäk en Jacob; Wij leidden elk hunner en voordien leidden Wij Noach en van zijn afstammelingen: David, Salomo, Job, Jozef, Mozes en Aäron. Zo belonen Wij de goeden. En Zacharia, Johannes, Jezus en Elias. Elk hunner behoorde tot de deugdzamen. En Ismaël, Elisa, Jonas en Lot; elk hunner verhieven Wij boven de volkeren. En van hun vaderen en hun kinderen en hun broederen verkozen Wij enigen en leidden hen op het rechte pad.) (6:83-87)

 Wat de Koran zegt over Mozes

Allah (swt) zegt: (En vermeld Mozes in het Boek. Voorwaar hij was een uitverkorene, boodschapper en profeet.) (19:51)

Allah (swt) zegt: (Allah zeide: "O, Mozes, Ik heb u door Mijn boodschappen en Mijn woord boven de volkeren uitverkoren. Houd u daarom vast aan hetgeen Ik u heb gegeven en behoor tot de dankbaren.") (7:144)

Allah (swt) zegt: (En Wij gaven Mozes het Boek, als voltooiing van de gunst aan hem die goed wilde doen en een uitleg van alle dingen en een leidraad en een barmhartigheid, opdat zij in de ontmoeting van hun Heer mochten geloven.) (6:154)

Allah (swt) zegt: (En Wij zonden Mozes met Onze tekenen, zeggende: "Breng uw volk uit de duisternis tot het licht en herinner hen aan de dagen van Allah." Daarin zijn voorzeker tekenen voor ieder die geduldig en dankbaar is.) (14:5)

 Wat de Koran zegt over Jezus en zijn Moeder, Maria, Moge Allah hen zegenen

Allah (swt) zegt: (Toen zeiden de engelen: "O, Maria, Allah heeft u uitverkoren en u gereinigd en u boven de vrouwen aller volkeren uitverkoren.") (3:42)

Allah (swt) zegt: (Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: "Wees" en hij werd.) (3:59)

Allah (swt) zegt: (O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: "Drie (in één)." Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.) (4:171

 Moslims houden van Jezus en zijn moeder

Isa (Jezus) vrede zij met hem werd expliciet genoemd in de Edele Koran op zestien verschillende plaatsen. Een daarvan is in Surat Al-Maidah vers 110, waarin Allah de Verhevene zegt:

Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij."

De profeet Mohammed vrede zij met hem is zelf maar vier keer expliciet genoemd in de Heilige Koran, terwijl de Maagd Maria (vrede zij met haar) de moeder van Jezus (Isa) acht keer is genoemd en een complete soera (hoofdstuk) heeft die naar haar is vernoemd.

Op een andere plek zegt Allah de Almachtige in Surat Al-Imran vers 45:

Toen de engelen zeiden: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn.

 Islam en jihad

Een van de meest verkeerd begrepen begrippen in de Islam is “jihad”. Helaas wordt de term jihad misbruikt, waardoor veel mensen het associëren met oorlog en terrorisme. Taalkundig betekent jihad streven, hetzij ten goede of ten kwade. De algemene betekenis duidt op het weerstaan van het zelf, onderdrukking, vervolging of opkomen ​​tegen een dictator.

Jihad kan ook duiden op militaire inspanning. Dit wordt gezien als een laatste poging om de schending van de rechten van anderen of enige daad van agressie te beëindigen. Zelfs in tijden van oorlog zijn moslims bevolen om de moraal hoog te houden. Handelingen van marteling zijn strikt verboden. Het pijnigen van burgers, vrouwen, kinderen en ouderen in tijden van oorlog is ten strengste verboden, zoals de profeet dat heeft aangegeven.

De Boodschapper van God zei:

"Vecht in de naam van God en voor de zaak van God ... breek verdragen niet, vermink niet en dood geen jonge kinderen." (Muslim)

De Islam verbiedt ook het vernielen of ontheiliging van gebedshuizen, het doden of pijnigen van dieren en het vernielen van bomen. Tijdens het gevecht tussen moslims en niet-moslims, beval Aboe Bakr, de eerste kalief na de profeet, zijn commandanten zeggend: "Ik beveel je tien dingen. Leer ze uit het hoofd: verraad niet, bedrieg niet (door het stelen van de buit van de oorlog) en breek geen verdragen. Beschadig niet, dood geen vrouwen, jonge kinderen, of ouderen. Ontwortel of verbrand geen palmbomen. Zaag geen vruchtbare bomen, slacht geen schapen, koeien of kamelen, behalve voor het eten. ﷻ‬ zult mensen tegenkomen die zich afgezonderd hebben in kloosters, laat hen met rust in hun toewijding." (Tabari, Vol.3).

De Profeet vertelde zijn metgezellen dat de grootste jihad (strijd), de jihad tegen het ego is.

 De Islam is het geloof van Vrede

Islam betekent zich onderwerpen aan Allah, om Hem te gehoorzamen, en afstand van het aanbidden van anderen naast Allah. De Islam heeft al het goede bevolen en al het slechte verboden. Het praktiseren van de Islam geeft garantie voor iedereen om in veiligheid en vrede te kunnen leven, in het licht van het systeem dat ieders rechten waarborgt.

Allah (swt) heeft gezegd:  (Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" namelijk: dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen. Beheert het eigendom van de wees, voordat hij volwassen is, niet anders dan op de beste wijze. En geeft de volle maat en het volle gewicht met rechtvaardigheid. Wij belasten geen ziel boven haar vermogen. En leeft, wanneer gij spreekt, rechtvaardigheid na, zelfs wanneer het een bloedverwant betreft en vervult het verbond van Allah. Dit is, hetgeen Hij u vermaant, opdat gij er lering uit moogt trekken.) (6:151 – 152)

Ook zei Hij (swt): (Voorwaar, Allah gelast u goed met goed (te vergelden) en wel te doen aan anderen en te geven als aan verwanten; en verbiedt onbetamelijkheid, kwaad en opstand. Hij raadt u aan dat gij er lering uit trekt.) (16: 90)

De Islam is dus een complete geloof van vrede met alle betekenissen van dien. Dit geldt ook voor de interne niveau van de Islamitische samenleving zoals Allah zei:

(En zij, die gelovige mannen en vrouwen lastig vallen zonder dat dezen er schuld aan hebben, dragen voorzeker de schuld van laster en een openlijke zonde.) (33: 58).

De man wiens Allah's zegen en vrede op rusten (dat wil zeggen Muhammad) zei:

"Een Moslim is een persoon waar de anderen tegen zijn tong en handen beschermd zijn, en een emigrant is een persoon die hetgeen Allah verboden heeft, verlaat." (in overeenstemming)

Hij zei ook: "Een gelovige is ook een persoon die mensen vertrouwen!"

Islam biedt rust op internationaal niveau en is gevestigd op de vorming van vriendelijke relaties die gebaseerd zijn op veiligheid, stabiliteit en de vaststelling van de fundamenten van de Islam. Bovendien overtreedt de Islamitische samenleving geen  andere samenleving, met name degenen die niet spelen met het geloof, noch vijandig zijn tegen zijn aanhangers. Dit komt overeen met de woorden van Allah (swt):

(O gij die gelooft, komt in volledige overgave en volgt de voetstappen van Satan niet; hij is voorzeker uw verklaarde vijand.) (2:208)

De Islam beveelt rechtvaardigheid en is tegen onderdrukking, zelfs met mensen die zich vijandig opstellen. Allah (swt) heeft gezegd:

(O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.) (5: 8)

As-Salaam, De Vreedzame, is een van de Geprezen Namen van Allah. Allah heeft gezegd:

(Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Koning, de Heilige, de Brenger van Vrede, de Schenker van Veiligheid, de Beschermer, de Machtige, de Krachtige, Bezitter van Grootheid. Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.) (59:23)

As-Salaam is ook een van de namen van de Tuinen van het paradijs. Allah de Verhevene zei:

(Voor hen is het Huis van Vrede (het Paradijs) bij hun Heer en Hij is hun Vriend, wegens hetgeen zij doen.) (6: 127)

As-Salaam is de begroeting van de mensen in Jannah. Allah (swt) zei:

(De Dag waarop zij Hem zullen ontmoeten zal hun groet "Vrede" zijn. En Hij heeft hun een eervolle beloning bereid.) (33:.44)

As-Salaam is ook de begroeting van de moslims onderling, Assalaamu 'alaykum! Het is een groet die rust, kalmte en verlichting voegt aan de begroette persoon. Dit komt doordat het de expressie van beveiliging en veiligheid bevat. Dit noemde de Profeet (moge Allah's zegen en vrede met hem zijn), als een van de vervolmakende acties van het geloof van een persoon. Hij zei: "Je zult het paradijs niet binnengaan totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik u niet begeleiden naar een daad, als je deze verrichten jullie dan van elkaar gaan houden? Verspreid de Salaam! begroet onderling! "(Overgeleverd door Moeslim)

Degene wiens Allah's zegen en vrede op rust, heeft vastgesteld dat dit een van de beste daden is. Dit komt doordat deze begroeting de harten dichter bij elkaar brengt en ze verzacht. Het verwijdert ook geschillen en haat. Toen de Profeet  - vrede zij met hem - werd gevraagd: "Welk deel van de Islam is het beste?" Antwoordde hij, "Mensen voeden en de Salaam te geven! Groet de mensen die je kent en die je niet kent! " (overgeleverd door Bukhari en Muslim).

De Islam bracht dus voorschriften en wetgevingen voor handel, oorlog, huwelijk, economie, politiek, aanbidding enz. Bedoeld om een ideale, deugdzame samenleving te scheppen waarin de relatie tussen een moslim en zijn/haar Heer, de samenleving en de omliggende wereld en omgeving wordt gereguleerd. De gehele mensheid is niet in staat om iets dergelijks te produceren. Een geloof met deze perfectie en volledigheid verdient het om omarmd, naar uitgenodigd en gerespecteerd te worden.

 Islam en samenleving

Islam beveelt het verzorgen en beschermen van de omgeving en verbiedt alle vormen van vervuiling. Dit wordt op volgende manieren gedaan:

·                    Islam stimuleert het planten van gunstige planten en bomen. De Boodschapper van de Islam, Mohammed – vrede zij met hem - heeft gezegd: "Geen moslim plant een boom of gewas wiens vruchten door vogels, mensen of dieren wordt gegeten, zonder hiervoor beloont te worden in het hiernamaals." (Bukhari)

·                    Islam stimuleert de verwijdering van alles dat schade kan aanbrengen. De Boodschapper van Islam (Muhammad – vrede zij met hem) zei: "Het verwijderen van schade op de weg zal worden beloond in het hiernamaals." (Bukhari)

·                    Islam stimuleert het in quarantaine plaatsen van degenen die aangetast zijn door ziekten en epidemieën, om zo verspreiding naar andere samenlevingen te voorkomen en het leven van anderen te beschermen. De Boodschapper van Islam - vrede met hem - zei: "Als je hoort van de aanwezigheid van de plaag op een bepaalde locatie, ga daar dan niet heen, en als je op deze plek bent, verlaat het dan niet." (Bukhari)

·                    Islam verbiedt het willekeurig doden van dieren en vogels. De Boodschapper van de Islam, Mohammed zei:” Een mus gedood zonder reden zal bij Allah huilen (beklagen) op de Dag des Oordeels: 'O Allah, diegene heeft mij gedood zonder reden of voordeel!'" (Nasa'i)

·                    Islam verbiedt het vervuilen van de samenleving in welke vorm dan ook. De Boodschapper van de Islam, Mohammed –vrede zij met hem -heeft gezegd: "Vrees twee dingen waarvoor mensen elkaar vervloeken." Zijn metgezellen vroegen: "Wat zijn de twee dingen waarvoor mensen elkaar vervloeken, o Boodschapper van Allah?" Hij antwoordde: "Dat hij ontlast op plaatsen waar mensen lopen of waar ze op zoek zijn naar schaduw." (Moslim)

 Islam en Reinheid

Islam is een religie van hygiëne. Allah (swt) zegt:

(O, kinderen van Adam, let op uw uiterlijk ter gelegenheid van aanbidding en eet en drinkt, maar verkwist niet. Hij heeft de verkwisters zeker niet lief.) (7:31)

Het is een religie van reinheid.

Allah (swt) zegt: (Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden) (2:222)

Het "Hof der Leeuwen 'in Alhambra Paleis, die werd gebouwd in het huidige Spanje, ook wel bekend als Andalusië, dat ooit werd geregeerd door moslims.

Zuiverheid is een voorwaarde voor de geldigheid van het gebed, waarbij het een daad van aanbidding is die tenminste vijf keer per dag door een moslim verricht moet worden. De Islam vereist ook dat men zich wast na de geslachtsgemeenschap. Daarnaast is het zeer geliefd om jezelf te wassen voor aanbiddingen die  een symbolische lading hebben binnen de Islam, zoals het vrijdag gebed en de grote en de kleine bedevaart (Umrah) naar Mekka.

Allah zegt in de Edele Koran:

(O, gij die gelooft, wanneer gij u opricht tot het gebed, wast uw gezicht en uw handen tot aan de ellebogen en wrijft uw (natte) handen over uw hoofden en (wast) uw voeten tot aan de enkels. En als gij onrein zijt, reinigt u. En als gij ziek of op reis zijt en een uwer komt van de afzondering, of gij hebt vrouwen aangeraakt en gij vindt geen water, zoekt dan uw toevlucht tot zuivere aarde en veegt daarmede uw gezicht en handen af. Allah wenst u niet in moeilijkheden te brengen, maar Hij wenst u te reinigen en Zijn gunst aan u te vervolmaken, opdat gij dankbaar zult zijn.) (5:6)

Daarnaast moedigt de Islam het wassen van de handen vóór en na de maaltijden. De Boodschapper van de Islam, Mohammed – vrede zij met hem - zei: "Voedsel is gezegend als men de handen wast voor en na het eten." (Tirmidhi)

Het stimuleert het schoon houden van de mond en tanden. De Boodschapper van Islam Mohammed – vrede zij met hem - zei: "Als ik het niet te moeilijk vond voor mijn volgelingen, dan zou ik hen bevelen om hun tanden voor elk gebed te reinigen." (Bukhari)

Ook stimuleert de Islam het reinigen en zuiveren van plaatsen die als voedingsbodem voor bacteriën en vuil kunnen dienen. De Boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - heeft gezegd: "Er zijn vijf handelingen van de natuurlijke aanleg (Fitrah), waarmee Allah de mens schiep: de besnijdenis, het verwijderen van schaamhaar, het plukken van de okselharen, het verkorten van de snor, en het knippen van de nagels." (Bukhari)

 Islam en kennis

De Islam moedigt alle mensen te zoeken naar kennis, en het kleineert en waarschuwt voor onwetendheid. Allah (swt) zegt: O, gij die gelooft, als er u gezegd wordt: "Maakt plaats in vergaderingen, maakt dan plaats; Allah zal rijkelijk plaats voor u maken. En als er gezegd wordt "Staat op" staat dan op; Allah zal de gelovigen onder u en hen die kennis werd gegeven in rang verheffen. En Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet. (58:11)

Het gaat om het streven naar het zoeken van kennis, deze te leren en te onderwijzen, als middel dat leidt tot de Jannah (het Paradijs).

Deze foto toont een aspect van de moderne technologie. Moderne technologie zou niet zijn gevorderd de manier waarop het gebeurd is, zonder de Islamitische cultuur.

De boodschapper van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei:

" Degene die zich begeeft op de weg naar kennis, zal Allah de pad naar het Paradijs vergemakkelijken." ( Abu Dawud)

Hij verbood het verborgen houden van kennis, want het is een verplichting voor elke persoon om te delen. De boodschapper van de Islam, Mohammed zei:

" Wie kennis verbergt zou worden gemuilkorfd op de Dag der Opstanding met een snuit van het Vuur. "(Ibn Hibbaan)

Islam betreft geleerden met een hoge achting en eist dat respect aan hen wordt vertoond. De boodschapper van de Islam, Mohammed – vrede zij met hem - zei:

“Ik beschouw de persoon die zijn oudsten niet respecteert, die geengenade toont aan de jongeren, en die het recht van een geleerde niet verleent als een van mijn volgelingen"(Ahmed)

De Boodschapper, Mohammed - vrede zij met hem - informeerde ons over de status van een geleerde in zijn uitspraken: "De kwaliteit van een geleerde boven een leek is als mijn uitmuntendheid over de minste van jullie." (Tirmidhi)

 Het effect van de Islamitische Beschaving op de moderne wetenschap

 Zij die zich bezighouden met de vraag hoe de moderne wetenschap is ontwikkeld, zouden het er zeker mee eens zijn dat het te danken is aan de Islamitische cultuur die grote hoeveelheden kennis heeft doorgegeven en geïntroduceerd en vele geleerden heeft geproduceerd.

Dit figuur toont een twaalfde-eeuws model van het zonnestelsel uit Bagdad.

C.H. Haskins 7 zei: "Het brede feit blijft dat de Arabieren van Spanje de voornaamste bron waren van het nieuwe leren voor West-Europa."

Zij zijn degenen die de fundamenten hebben gelegd van waaruit de moderne beschaving is gevorderd. Wie de 'Woordenboek van Technische termen voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart' bekijkt, zou zeker concluderen dat zestig procent van de bekende sterren namen hebben gekregen die zijn afgeleid uit het Arabisch.

De boeken en werken van de vroege moslimgeleerden waren de belangrijkste bron waaruit het Westen voordeel uit haalde, vooral de Europeanen die deze werken gebruikten tijdens de Renaissance. Veel van deze teksten werden gebruikt in de Europese universiteiten.

'Marquis of Dufferin and Ava' zei: 'Het is te danken aan de mohammedaanse wetenschap, mohammedaanse kunst, en mohammedaanse literatuur dat Europa in grote mate is bevrijd uit het duisternis van de Middeleeuwen.' 9

Wetenschappelijke kennis die is ontstaan in India, China en de Hellenistische wereld werd gezocht door moslimgeleerden en vervolgens vertaald, verfijnd, gesynthetiseerd en aangevuld in verschillende centra van onderwijs in de Islamitische wereld, waarna de kennis werd verspreid naar West-Europa. ( Geschiedenis van de Geneeskunde, Arabische wortels van de Europese geneeskunde, David W. Tschanz, MSPH, PhD Zie ook: http://www.hmc.org.qa/hmc/heartviews/HV-v4% 20N2/9.htm). Daarnaast richtten moslimgeleerden ook een aantal ongekende disciplines op.

Het Astrolabium: Een belangrijk apparaat uitgevonden door moslims voor navigatie. De punten van de gebogen pieken op de voorkant van de plaat, markeren de posities van de helderste sterren. De naam van elke ster wordt bestempeld aan de basis van elke piek. De achterplaat is gegraveerd met een geprojecteerde coördinatensysteem (Van de Whipple Museum van de Geschiedenis van de Wetenschap in Cambridge).

J.H. Denison zei:

In de vijfde en zesde eeuw stond de beschaafde wereld op de rand van een chaos. De oude emotionele culturen, die beschaving mogelijk hadden gemaakt en aan de mensen een gevoel van eenheid en van eerbied voor hun heersers hadden gegeven, waren afgebroken en niets leek een adequate vervangen te zijn. Het leek erop dat de grote beschaving die vier duizend jaar had geduurd om te bouwen, op het randje van desintegratie stond, en dat de mensheid waarschijnlijk terug zou keren naar een toestand van barbarisme waar elke stam en sekte tegen de volgende was, en de openbare orde onbekend was. De oude tribale sancties hadden hun macht verloren. De nieuwe sancties, gecreëerd door het christendom, werkten aan verdeling en vernietiging in plaats van eenheid en orde. Het was een tijd vol tragedie. Beschaving, als een gigantische boom waarvan de bladeren de wereld hadden overkoepeld en waarvan de takken de gouden vruchten hadden gedragen van de kunst, wetenschap en literatuur, stond wankelend, verrot tot in de kern. Welke cultuur kon de mensheid in eenheid brengen en de beschaving redden? Het was de cultuur waaruit (Mohammed) werd geboren die de hele bekende wereld van het oosten tot zuiden verenigde 10.

Moslims waren gevorderd in alle technische, wetenschappelijke en intellectuele velden. Hier zullen we een paar van de vooraanstaande geleerden noemen op verschillende gebieden.

· Al-Khawarizmi (780-850 CE) was een grote geleerde op het gebied van wiskunde, algebra, logaritme en geometrie. Hij was misschien wel een van de grootste wiskundige die ooit heeft geleefd, want in feite was hij de oprichter van verschillende takken en basisconcepten van de wiskunde. Hij was ook de bedenker van het concept van algebra. Al-

· Al-Bairuni (973 - 1050AD) was een grote geleerde op vele terreinen. Hij schreef over onderwerpen variërend van sterrenkunde tot wiskunde, wiskundige aardrijkskunde, mechanica, farmacologie en geschiedenis. Al-Biruni had al gesproken over de theorie van de aarde draaiende om haar eigen as, zeshonderd jaar voor Galileo!

De Duitse oriëntalist E. Sachau zei over al-Biruni:

'Hij was de grootste intellectuele die de mensheid gekend heeft.'

Als moslims zeggen we dat de grootste intellectuele die de mensheid gekend heeft, onze Profeet Mohammed – vrede zij met hem - is.

Op het gebied van de geneeskunde en farmacie, lieten moslimgeleerden een schat aan kennis achter in hun werken die  werden gebruikt om vooruit te komen in de moderne geneeskunde. Onder deze geleerden vinden we:

· Ibn Rushd (Averroes 1126-1198 CE), een filosoof uit Andalusië, arts, meester van de filosofie, de Islamitische wet, wiskunde en geneeskunde.

· Ibn an-Nafees (1213-1288 CE), een arts die voornamelijk bekend stond als de eerste die de pulmonale circulatie van het bloed beschreef. Hij ontdekte de bloedcirculatie honderden jaren voor de Engelsman Harvey en de Spanjaard Michael Servet.

· Am'maar zoon van Ali al-Mo'sili, was zeer bekwaam in de oogheelkunde. Hij ontwikkelde gespecialiseerde instrumenten die gebruikt werden bij operaties, zoals de "injectiespuit", een holle naald.

· Al-Hasan zoon van al-Haitham, (Alhazen 965 - 1040AH) was een grote wiskundige. Hij was een pionier in de optica, techniek en astronomie. Volgens Giambattista della Porta, was Al-Hasan de eerste die de schijnbare toename in de omvang van de maan en de zon nabij de horizon kon verklaren. Zijn zeven volume beschouwing over de optica genaamd 'Kitab al-Manadhir' (Boek van Optica) is misschien wel de vroegste werk  waarin de wetenschappelijke methode werd gebruikt. Hij gebruikte resultaten van experimenten om theorieën te testen.

· Al-Mansoori en Abu Bakr ar-Razi waren beroemde, veelzijdig artsen. Ze maakten fundamentele en blijvende bijdragen aan het gebied van geneeskunde en filosofie.

· Muwaf'faq al-Baghdadi en Abul-Qasim az-Zahrawi waren bekend in tandheelkundige praktijken. Hierover schreven zij boeken en plaatsten illustratieve foto's van de instrumenten die gebruikt werden bij chirurgische ingrepen en hoe deze instrumenten werden gebruikt.

Proces van van de geneeskunde extractie. Een afbeelding genomen uit een boek van een oude apotheker.

Anatomie van het oog - Een afbeelding uit een boek van een oude moslim arts.

Op het gebied van geografie en geologie kunnen vele opmerkelijke geleerden worden genoemd, onder wie:

· Shareef al-Idrisi (1100-1165H), een cartograaf, geograaf en reiziger. Hij stond bekend om zijn uitstekende wereldkaarten. Hij was ook de uitvinder van navigatie-instrumenten. Er zijn veel moslims geleerden die deelnamen aan het bevorderen van de beschaving. Wie meer wil weten, dient boeken te herzien die speciaal over dit onderwerp zijn geschreven. Vele malen zijn onderzoeken geschreven door moslims gekopieerd en ten onrechte toegeschreven aan anderen.

Bloedcirculatie en de inwendige organen van het menselijk lichaam. Een afbeelding uit een boek van een oude moslim arts.

Major Arthur Glyn Leonard zei:

Horen wij, die onszelf beschouwen als degenen die de bovenste top van cultuur en beschaving bereikt hebben, te erkennen dat zonder de hoge cultuur, beschaving en intellectuele inbreng, de sociale pracht van de Arabieren en de soliditeit van hun systeem, Europa tot op de dag van vandaag verzonken zou blijven in de duisternis van onwetendheid? 11

De wereldkaart - Een afbeelding genomen uit een boek van een moslimgeleerde in de geografie.

 De deugden van de Islamitische Beschaving

· Het zoeken naar kennis is een religieuze plicht, waarbij de Islam moslims aanmoedigt deze te vervullen.

· In het verleden gebruikten moslimgeleerden hun kennis om het geloof van mensen te versterken, in tegenstelling tot de geleerden van deze tijd, die gebruik maken van hun kennis om het geloof van mensen te verzwakken.

· Moslimgeleerden uit het verleden gebruikten hun kennis om de mensheid te dienen, in tegenstelling tot de meeste geleerden die vandaag de dag gebruik maken van hun kennis voor uitbuiting en zelfzuchtige doeleinden. Tijdens deze periode vonden wetenschappers de atoom-en waterstofbom uit en andere massavernietigingswapens. Daarna verhinderden zij anderen van het bezitten van deze wapens, in een poging om de rijkdom van de wereld te controleren en te misbruiken.

· Moslimgeleerden uit het verleden hebben hun kennis verspreid zodat mensen ervan zouden kunnen profiteren, in tegenstelling tot de geleerden van vandaag die kennis voor zichzelf of voor hun eigen land houden en voorkomen dat anderen er toegang tot krijgen.

· Moslimgeleerden uit het verleden waren gericht op het realiseren van de genade van Allah en Zijn beloning, in tegenstelling tot de geleerden van vandaag, die hun best doen om te profiteren van hun ontdekkingen voor puur materiele doeleinden.

 Wetenschappelijke Punten in een paar verzen van de Koran

Allah (swt) zegt: Voorwaar, in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van nacht en dag en in de schepen die de zee bevaren, met datgene wat de mensen tot voordeel strekt; en in het water dat Allah van de hemel nederzendt, waarmede Hij de aarde doet herleven na haar dood en daarop alle soorten dieren verspreidt, en in de verandering der winden, en in de wolken die tussen de hemel en de aarde in dienst zijn gesteld, zijn inderdaad tekenen voor een volk, dat begrijpt. (2:164)

Deze foto toont de melkweg samen met ons zonnestelsel.

De Koran werd geopenbaard aan Mohammed - vrede zij met hem - die ongeletterd was, hij kon noch lezen noch schrijven. Zijn volk was over het algemeen ook ongeletterd. Hoe kan een man daarom een  geschrift voortbrengen die de meest welsprekende mensen verstelde!

Allah  - vrede zij met hem - zegt: Zeg: "Indien de mens en de djinn samenspannen, teneinde het gelijke van deze Koran voort te brengen, zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn. (17:88)

Allah daagt iedereen uit om zoiets als de Koran voort te brengen. Houd in gedachten dat de kortste hoofdstuk in de Koran maar tien woorden lang is!

De Profeet - vrede zij met hem - en veel van zijn metgezellen waren berooid, en hij reciteerde ze verzen uit de Koran die melding maken van wetenschappelijke feiten. Meer dan 1400 jaar nadat de Koran werd geopenbaard, heeft de moderne wetenschap deze feiten ontdekt met zeer geavanceerde apparatuur!

Thomas Carlyle zei:

'Een valse man vond een religie uit? Waarom, kan een valse man geen stenen huis bouwen! Als hij niet weet en echt de eigenschappen van zijn soort volgt, zal gebrande klei en al het andere er geen huis van maken, maar een afvalhoop. Het zal niet blijven bestaan ​​voor twaalf eeuwen en honderdtachtig miljoen dienen, het zal regelrecht instorten '. 12

 De Koran en het begin van de Wereld

Allah  - vrede zij met hem - zegt: Allah brengt de schepping teweeg; dan herhaalt Hij haar; daarna zult gij tot Hem worden teruggebracht. (30:11)

Allah zegt duidelijk in dit vers dat Hij Degene is Die alle schepselen in dit universum uit het niets in het leven heeft geroepen. Dit is vermeld in de Koran, de goddelijke openbaring van Allah. Allah beschrijft het begin van het universum en zegt: Wondere Schepper van de hemelen en aarde. Wanneer Hij iets besluit, zegt Hij slechts: "Wees" en het wordt. (2:117)

Allah informeert ons in dit vers dat het universum is ontstaan ​​uit het niets,  wat allemaal heeft plaats gevonden voordat de kennis van de onzichtbare wereld – die alleen Allah weet - ons bekend werd.. Menselijk verstand was niet in staat om te beseffen en te grijpen naar de inhoud van de eerste schepping zonder dat Allah ons liet informeren over deze kennis. De mens kan alleen maar hypothesen en theorieën stellen met betrekking tot kosmologische systemen.

Dit is een werkelijke beeld van een ster die zich heeft gevormd uit interstellaire materie.

Allah zegt: Ik riep hen niet om te getuigen van de schepping der hemelen en der aarde, noch van hun eigen schepping noch neem Ik degenen die misleiden ooit tot helpers. (18:51)

Allah zegt:  Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemel en de aarde gesloten waren en dat Wij ze dan hebben geopend? En al hetgeen leeft, hebben Wij uit water gemaakt. Willen zij dan toch niet geloven? (21:30)

Deze foto laat zien dat het heelal uitdijt.

Dit vers maakt een onmiskenbare verwijzing naar het feit dat Allah het heelal geschapen heeft uit een enkele entiteit, en Hij is de Enige die beschikt over alle dingen. Allah beval deze 'eenheid' op te splitsen, wat gebeurde en veranderde in een wolk van rook. Uit deze wolk van rook schiep Allah de hemelen en de aarde. Dit wordt vermeld in de woorden van Allah:  Zeg: "Verwerpt gij werkelijk Hem Die de aarde in twee dagen schiep? En richt gij gelijken aan Hem op, hoewel Hij de Heer der Werelden is? Hij heeft de bergen daarop gesteld en heeft deze gezegend en er op (de aarde) de voedingsmiddelen bepaald, in vier dagen, gelijkelijk voor de zoekenden . Dan wendde Hij Zich tot de hemel terwijl deze een soort damp was en zeide hiertegen en tot de aarde: "Komt beiden, willens of onwillens." Zij zeiden: "Wij komen gewillig." Zo voltooide Hij hen als de zeven hemelen in twee dagen, en Hij wees elke hemel zijn werk aan. En Wij versierden de laagste hemel met lichten ter bescherming. Dat is de verordening van de Almachtige, de Alwetende. (41:9-12)

Deze foto toont ons melkwegstelsel en de verschillende planeten.

Moderne astrofysici beweren dat het hele universum is ontstaan ​​uit een geheel, het resultaat van wat vandaag bekend staat als de 'Big Bang'. 13

Allah zegt: Dan wendde Hij Zich tot de hemel terwijl deze een soort damp was en zeide hiertegen en tot de aarde: "Komt beiden, willens of onwillens. (41:11)

Dit vers bevestigt dat de hemel, tijdens de vroege stadia, rook was. Dit wordt ook bevestigd door de moderne wetenschap.

James H. Jeans zei:

'We hebben vastgesteld dat, zoals Newton veronderstelde, een chaotische massa van gas van ongeveer gelijke dichtheid en van zeer grote mate, dynamisch instabiel zou zijn; kernen zouden de neiging hebben om zich erin te vormen, waaromheen zich de gehele materie uiteindelijk condenseerde. '14

Deze foto toont een werkelijke nasleep van de explosie van een ster aan de hemel.

 De Koran over de uitdijing van het heelal

Allah zegt: Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en waarlijk Wij zin het, Die hem hebben uitgebreid. (51:47)

Allah zegt: De Dag, waarop Wij de hemelen zullen oprollen zoals een schrijver zijn geschriften oprolt. Gelijk Wij de schepping eerst begonnen, aldus zullen Wij haar terugbrengen - een Belofte van Ons; voorwaar Wij zullen deze nakomen. (21:104)

Allah zegt: De dag (zal komen) waarop de aarde en de hemel door een andere aarde en hemel zullen worden vervangen; en zij (de mensen) allen voor Allah, de Ene, de Opperste zullen verschijnen. ( 14:48)

Deze verzen bevestigen dat het universum waarin we leven zich continu uitbreidt in de ruimte. Als we terug gaan in de tijd, zouden we zien dat het hele universum is voortgekomen uit een oer-atoom of kosmisch ei. Vervolgens explodeerde het op bevel van Allah en werd omgezet in een wolk van rook, waaruit de aarde en de hemel werden gevormd. Het universum wordt steeds groter in de ruimte en zal uiteindelijk stoppen met uitbreiden op bevel van Allah. Daarna zal het universum instorten en weer versmelten in een oer-atoom. De explosie en formatie zullen weer optreden en een hemel anders onze hemel en een aarde anders dan onze aarde zullen gevormd worden. In dit stadium zal het wereldse leven tot een einde komen, en het leven van het  hiernamaals zal beginnen.

Al deze stadia worden genoemd in de Koran. Het maakt niet uit hoe men probeert dit onderwerp uiteen te zetten, alle details ontdekt door de moderne wetenschap zijn genoemd in de Koran die 1400 jaar geleden is geopenbaard! Dit bevestigt het feit dat de Koran alleen de woorden van Allah bevat en dat Mohammed deze goddelijke openbaring ontvangen heeft,en de mensen deze feiten leerden in een tijd waarin niemand deze feiten kende. Deze feiten waren niet bekend bij de mens, pas vele eeuwen later.

Astronomen hebben ontdekt dat het universum voortdurend in beweging is en dat het groeit. Dit werd ontdekt door het bestuderen van de sterrenstelsels en verre hemellichamen. De Amerikaanse astronoom Vesto M. Slipher, die onderzoek deed naar de spectra van sterrenstelsels, merkte op dat de spectraallijnen van een paar nabijgelegen systemen waren verschoven naar langere golflengten. Uit deze verschuiving in golflengte is gebleken dat het merendeel van de sterrenstelsels waren teruggetrokken vanuit de Melkweg met een paar honderd kilometer per seconde! 15

Deze foto laat zien dat de afstanden tussen sterrenstelsels, of clusters van sterrenstelsels, voortdurend toeneemt en dat daarom het heelal uitdijt.

De Amerikaanse astronoom Edwin Hubble bevestigde dat het heelal aan het uitdijen was en dat hoe meer afgelegen de Melkweg, des te hoger werd haar recessiesnelheid, en dat de recessiesnelheid in verhouding stond tot de afstand. 16 Hierdoor zien we dat geleerden in de astronomie hebben bevestigd dat het universum altijd groeit. Deze uitbreiding zal doorgaan totdat de zwaartekracht zijn trekkracht verliest en de planeten zullen verspreiden in het heelal. Dit zal leiden tot het einde van de wereld.

Allah zegt: Wanneer de hemel wordt gespleten. En wanneer de sterren verstrooid worden. (82:1-2)

 De Koran over hemellichamen

Allah zegt: Allah is Hij, Die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die gij kunt zien. Daarna zette Hij Zich op de troon. En Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld; elk volgt zijn baan tot een vastgestelde termijn. Hij regelt het al. Hij legt de tekenen duidelijk uit, opdat gij zeker zult zijn van de ontmoeting met uw Heer. (13:2)

Hedendaagse studies van het heelal bevestigen dat er grote energie in de materie, de onderdelen ervan en hemellichamen aanwezig is. Allah kan deze vernietigen en opnieuw maken. Wetenschappers hebben verschillende vormen van krachtige energie ontdekt die uitmonden in de hemelen en de aarde. Deze energieën zijn:

• Sterke kernenergie: Deze energie houdt subatomaire deeltjes samen, die protonen, elektronen en neutronen omvat.

• Zwakke nucleon energie: Deze nucleaire energie veroorzaakt bepaalde vormen van radioactief verval 17.

• Elektromagnetisch energie: Dit is de energie die de atomen met elkaar verbindt in de materie, en die ook elk de respectieve kenmerken geeft.

• Gewicht: Het is de zwakste vorm van energie die ons bekend staat, maar op lange termijn is het een centrale vorm van energie, omdat het alle hemellichamen in hun respectieve posities houdt.18

Allah zegt: En Hij is het, Die de nacht en de dag schiep. Ook de zon en de maan, elk hunner beweegt zich langs een (vaste) baan. (21:33)

Allah zegt: En de zon beweegt zich naar haar bestemming. Dat is het gebod van de Almachtige, de Alwetende. En voor de maan hebben Wij fasen bepaald tot zij als een oude tak van een palmboom wordt. De zon mag de maan niet achterhalen noch kan de nacht de dag voorbijstreven. Zij zweven elk in hun eigen baan. (36:38-40)

In deze verzen zegt Allah dat de zon reist in een bepaalde richting. Vroeger werd aangenomen dat de zon onbeweeglijk is. Moderne kosmologen en astronomen hebben bevestigd dat de zon beweegt in een bepaalde richting. Alle planeten in dit zonnestelsel bewegen, zoals satellieten. De baan van de aarde is concentrisch met de banen van de planeten.

De Whirlpool Galaxy (ook bekend als Messier 51, M51, of NGC 5194) is een groot wisselwerkende spiraalstelsel op een afstand van ongeveer 23 miljoen lichtjaar in het sterrenbeeld.

Allah zegt: Bij de hemelen vol van paden (51:7)

In het Arabisch heeft het woord 'Hubuk' (dat wil zeggen: “sterrenhemelpaden”) meer dan een betekenis:

-                     Perfectie in de schepping: Astronomen hebben berekend dat er twee honderd miljard sterrenstelsels in het heelal (bekend bij de mens) zijn en ongeveer zeventig miljard biljoen sterren. 19 Elk sterrenstelsel varieert in grootte, vorm, dichtheid, snelheid waarmee het reist om zijn as, de afstand van ons, de afstand van elk ten opzichte van de ander, de stadia die het doorlopen heeft, het aantal sterren en het leven van elk van deze sterren.

-                     Het verwijst ook naar iets wat perfect wordt gecombineerd en geïntegreerd. Deze ontzagwekkende cijfers over het aantal sterrenstelsels en sterren in het bekende gedeelte van het heelal, zijn slechts 10% van het totale universum. Er moet een macht zijn die alles samen houdt, anders zou het instorten en vervallen in grote chaos. Allah staat ver weg van elke onvolmaaktheid, Hij zei:

Voorzeker, Allah houdt de hemelen en de aarde in stand opdat zij niet vergaan. En indien zij uit elkaar zouden vallen, zou niemand buiten Hem ze bij elkander kunnen houden. Voorwaar, Hij is Verdraagzaam, Vergevensgezind. (35:41)

-                     Het verwijst ook naar de banen waar elk hemellichaam in zweeft: het verbazingwekkende dat vele wetenschappers heeft verbijsterd, is het grote aantal sterrenstelsels in het bekende deel van het universum. Dit bewijst dat het universum draait in een perfect systeem.

Allah zegt: Hij is het, Die de zon tot een stralend licht maakte en de maan tot een helder licht en er stadia voor verordende, zodat gij het getal der jaren en het berekenen (van de tijd) mocht kennen. Allah heeft dit niet dan in waarheid geschapen. Hij zet de tekenen uiteen voor een volk, dat wil weten. (10:5)

Het perfecte onderscheid dat gemaakt is tussen het licht dat door een lichtgevende, vurig lichaam wordt gegeven en gereflecteerde licht van de zon door een donker en koud lichaam (dat wil zeggen de maan), dat vervolgens tot uiting komt in een constante en gestage wijze (op de aarde) werd al vermeld in de Koran zo'n veertien honderd jaar geleden! Dit bewijst dat de Koran de Goddelijke Openbaring is van Allah, Wie de beste Kenner is van dat wat Hij alleen heeft gemaakt.

 De Koran over Luchtdruk

Allah zegt: Wie Allah ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de Islam en wie Hij wenst te laten dwalen, zijn hart maakt Hij eng en gesloten alsof hij een hoogte aan het beklimmen was. Zo legt Allah degenen die niet geloven, onreinheid op. (6:125)

Uit dit vers kan worden geconcludeerd dat hoe meer men opstijgt in de atmosfeer, hoe moeilijker het wordt om te ademen. Dit komt door een verlaging van druk en zuurstofgehalte. Deze kwestie kan niet worden bewezen door iedereen, tenzij er een persoon hoog in de lucht stijgt! Dit feit was pas ontdekt nadat de mens hoogte kon bereiken en leerde vliegen.

Astronauten dragen een speciaal beschermende uitrusting om hen in staat te stellen te ademen op grote hoogten.

Wanneer een persoon opstijgt in de lucht, hoger dan acht kilometer boven zeeniveau, zal hij / zij te maken hebben met ademhalingsproblemen als gevolg van het gebrek aan zuurstof en een lage luchtdruk. Een voorkomend probleem is hypoxie: een lage hoeveelheid zuurstof die de lichaamsweefsels bereikt. Een ander probleem dat men tegen kan komen is dysbarisme: een complex van symptomen als gevolg van blootstelling aan te lage of snel veranderende luchtdruk20. Deze twee problemen vormen een belemmering voor een normale lichaamsfunctie; dus de ademhalingsmoeilijkheden op grote hoogte kunnen eenvoudig worden uitgelegd als stappen die het lichaam neemt om zichzelf te beschermen.

 De Koran over de duisternis en hogere niveaus van de Ruimte

Allah zegt: En indien Wij een deur van de hemel voor hen zouden openen waar zij door zouden klimmen.(15:14)

Deze gelijkenis is geweldig, het presenteert een universeel feit dat de mens voorheen onwetend was en dit pas ontdekt heeft tijdens het tijdperk van ruimteverkenning in de jaren zestig. Het hele universum is gehuld in duisternis. Licht dat zichtbaar is op aarde, wordt waargenomen op een afstand van tweehonderd kilometer, hoger dan dat schijnt de zon een blauwe schijf te zijn.

Duisternis zal worden gezien in elke richting, vanwege de zeldzaamheid van het water, damp en stofdeeltjes. Ver verwijderd is Allah Die ons over deze realiteit informeerde van elke onvolmaaktheid.

Dit is een foto van de zon tijdens een zonsverduistering, waaruit blijkt dat het universum is gehuld in duisternis.

Dit figuur illustreert de geringe dikte van de dag laag tegenover de zon met een dikte van twee honderd kilometer. De rest van de aarde wordt waargenomen in totale duisternis.

 De Koran over het Atoom

Allah zegt: In welke toestand gij u bevindt, of gij de Koran voordraagt, of iets anders doet; Wij zijn uw getuigen, terwijl gij u er in verdiept. Er is voor uw Heer zelfs geen gewicht van een atoom op aarde of in de hemel verborgen. En er is niets dat kleiner of groter is, of het staat in het duidelijke Boek vermeld. (10:61)

In dit prachtige vers verduidelijkt Allah dat er niets in dit universum verborgen is voor Hem, hoe klein het ook mag zijn. Men geloofde dat het atoom de kleinste eenheid in het universum was. Nadat het werd gesplitst in kleinere entiteiten, werd ontdekt dat het positieve elektrische eigenschappen had, zoals protonen en negatieve elektrische eigenschappen zoals elektronen.

In 1939 splitsten de Duitse geleerden Hahn en Strassmann aan de Universiteit van Berlijn een uranium atoom. Met verder onderzoek kunnen nog kleineren deeltjes worden ontdekt.

Moderne wetenschappen hebben een hoog niveau van technische ontwikkeling en wetenschappelijke vooruitgang bereikt op diverse terreinen van het leven. De toekomst bezit nog steeds verdere ontwikkeling. Dit proces zal doorgaan tot de Dag der Vergelding. De gezamenlijke inspanningen van de gehele mensheid op gebieden van kennis zullen nooit de kennis van Allah en bekwaamheid meten of zelfs in de buurt komen ervan.

Allah zegt: En zij stellen u vragen betreffende de Geest. Zeg: "De Geest is op bevel van mijn Heer: en er is u slechts een weinig kennis van gegeven. (17:85)

De kennis van Allah en zijn capaciteiten zijn grenzeloos en niet te evenaren. Allah geeft in dit koranvers een eenvoudige verklaring voor ons zodat onze geest in staat zal zijn het grote verschil tussen zijn kennis en die van ons te herkennen en te absorberen. Glorie zij Allah.

 De Koran over menselijke embryonale fasen

Allah (swt) zegt betreffende de fasen die de foetus doorloopt: “Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei;Dan plaatsen Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats. Vervolgens vormen Wij de levenskiem tot een klonter bloed; daarna vormen Wij het geronnen bloed tot een (vormeloze) klomp; dan vormen Wij beenderen uit deze (vormeloze) klomp; daarna bekleden Wij deze beenderen met vlees; vervolgens ontwikkelen Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de Beste Schepper.” (23:12-14)

Het begin van de menselijke ontwikkeling.

De fasen die een mens passeert zijn:

-                     Uittreksel van Klei: Adam, de vader van de mensheid, is ontstaan ​​uit klei. Dit vers is het niet eens met de evolutietheorie die de wetenschap weerlegt. Dit geeft aan dat de mens een apart schepsel is. De mensheid is niet geëvolueerd van andere soorten.

-                     Gemengde sperma: In deze fase vermengt de mannelijke- en vrouwelijke afscheiding in de baarmoeder, waardoor de eicel wordt bevrucht of juist sterft met de wil van Allah. Als het eitje wordt bevrucht zullen de eerste fasen van de schepping beginnen.

Allah zegt: Wij hebben de mens uit een gemengde levenskiem geschapen en hebben hem horende en ziende gemaakt om hem op de proef te stellen. (76:2)

Een schematische weergave van de bevruchting, de optocht van gebeurtenissen begint wanneer het sperma in contact komt met de secundaire eicel plasmamembraan en eindigend met de vermenging van moederlijke en vaderlijke chromosomen in de metafase van de eerste mitotische deling van de zygote. Een secundaire eicel omgeven door verscheidene zaadcellen, waarvan twee de corona doordringen. (Genomen uit dr. Keith Moore, The developing human, pg. 34 - 7e editie)

Als het sperma de eicel niet bevrucht, zal het worden verstoten van de baarmoeder. Maar als het de eicel wel bevrucht, ontstaat er een zygote die zich zal vastklampen aan de zijkant van de baarmoeder in de vorm van een blastula. Als Allah het wil, klampt het zich vast aan de baarmoeder en zal daarna overgaan naar het ’alaqah stadium’ (een bloedzuiger vorm).

Allah zegt: O mensen, indien gij in twijfel verkeert over de Opstanding, bedenkt, dat Wij u hebben geschapen uit stof, daarna uit een levenskiem, dan van een klonter bloed, daarna uit een klomp vlees, volkomen en onvolkomen in maaksel, opdat Wij het u duidelijk maken. En Wij laten wat Ons behaagt gedurende een vastgestelde tijd in de baarmoeder blijven, dan brengen Wij u als zuigelingen voort, dan (doen Wij u opgroeien) zodat gij volwassen wordt. En daar zijn er onder u die door de dood worden achterhaald en anderen die zulk een hoge ouderdom bereiken, dat zij, na geweten te hebben, niets meer weten. En gij ziet de aarde levenloos, doch wanneer Wij er regen op doen nederdalen, beweegt zij zich, zwelt op en brengt iedere mooie soort planten voort. (22:5)

-                     Bloedstolsel / Vastklampende ding: Het wordt zodanig beschreven, omdat het zich vastklampt aan de baarmoeder op een wijze dat vergelijkbaar is met een bloedzuiger die zich voedt met het bloed van andere wezens.

Zijaanzicht van een embryo (24 tot 25 dagen). B. Een tekening die de overeenkomsten illustreert tussen een bloedzuiger en een menselijk embryo in de 'alaqah' fase. (Genomen uit Dr. Keith Moore, The developing human, pag. 71 - 7e editie)

Schema van het oorspronkelijke cardiovasculair systeem in een embryo van ongeveer 21 dagen, gezien vanaf de linkerzijde. Let op de voorbijgaande fase van gepaarde symmetrische schepen. (Keith Moore). Elk hartbuis blijft dorsaal in een dorsale aorta die caudaal passeert. Het uiterlijk van het embryo en zijn vliezen lijken op die van een bloedstolsel door de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden bloed in het embryo.

Gedeelte van een geïmplanteerde embryo (ongeveer 21 dagen). In dit diagram zien we de ophanging van een embryo tijdens de 'alaqah' stadium in de baarmoeder van de moeder.

-                     Gekauwde substantie: Het wordt zodanig beschreven, omdat het embryo op een gekauwde substantie lijkt.

Vergroting van een 4 1/2 week oude (menselijk) embryo. Werkelijk 4.5 mm (Keith Moore).

Het embryo in dit stadium lijkt op een gekauwde substantie, omdat de somieten aan de achterkant van de embryo enigszins lijken op tandafdrukken in een gekauwde stof.

Figuur: Kijk naar de overeenkomsten tussen een stuk gekauwde gom en een werkelijke foto van een embryo. Hoe is het mogelijk dat een ongeletterde man dergelijke expliciete informatie over de embryo kan geven? Het is inderdaad een openbaring van God!

-                     Vorming van botten.

-                     Afdekking van de beenderen met vlees.

-                     Ontwikkeling van het embryo in een andere vorm, waarin dosering van het lichaam plaatsvindt en het leven wordt ingeblazen.

Het menselijke embryo doorloopt een aantal stadia binnen drie duisternissen.

Allah zegt: Hij schiep u uit één ziel, dan maakte Hij daaruit echtgenoten; en Hij zond voor u acht stuks vee in paren neder. Hij vormde u in de baarmoeder van uw moeder, schepping naast schepping, in drievoudige duisternis. Zo is Allah uw Heer, van Hem is het koninkrijk. Er is geen God naast Hem. Waardoor wordt gij dan afgeleid? (39:6)

Dit vers stelt dat het embryo is bedekt in drie bekledingen, genoemd als "duisternissen" in dit vers. Water, lucht, licht en warmte kan deze bekledingen niet doordringen, noch kan zij worden gezien met het blote oog.

Dr Maurice Bucaille 21 zei:

'Moderne vertolkers van de Koran zien in dit vers de drie anatomische lagen die het kind beschermen tijdens de zwangerschapsperiode: de buikwand, de baarmoeder zelf en de omgeving van de foetus (placenta, embryonale membranen, vruchtwater). '22

Tekening van een sagittale doorsnede van een bevruchte baarmoeder bij 4 weken die de relatie van de vliezen en embryo laat zien.

Het embryo wordt ook bewaard op een veilige plaats. Allah zegt: Schiepen Wij u niet uit een kleine levenskiem. Die Wij op een veilige plaats bewaarden.Voor een bepaalde tijd? Zo hebben Wij bepaald. Hoe voortreffelijk zijn Wij in het bepalen! (77:20-23)

Dr. Gary Miller: 23 'Een journalist vroeg Professor Keith Moore: 24 " Denkt u niet dat de Arabieren over deze dingen hebben geweten: de beschrijving van het embryo, zijn uiterlijk, hoe deze verandert en groeit? Misschien waren ze niet wetenschappers, maar hebben ze nog wat ruwe ontledingen op opengesneden personen uitgevoerd om deze te onderzoeken. "

De professor wees hem er onmiddellijk op dat hij [dat wil zeggen, de verslaggever] een zeer belangrijk punt had gemist. Alle dia's van het embryo die waren aangetoond en geprojecteerd in de film, waren foto's genomen door een microscoop. Hij zei: "Het maakt niet uit of iemand had geprobeerd om embryologie veertien eeuwen geleden te ontdekken, ze konden het niet hebben gezien! "

" Alle beschrijvingen in de Koran die over de verschijning van het embryo gaan, beschrijven het wanneer het nog te klein is om te zien met het blote oog. Er is behoefte aan een microscoop om het te kunnen zien. Aangezien een dergelijk apparaat ongeveer iets meer dan tweehonderd jaar later bestond, plaagde dr. Moore, iemand misschien veertien eeuwen geleden stiekem een microscoop had ontwikkeld en dit onderzocht zonder overal fouten te maken. Dan heeft hij dit op de een of andere manier Mohammed geleerd en hem overtuigt om deze informatie in zijn boek te zetten. Daarna vernietigde hij zijn apparatuur en hield het voor altijd geheim. Denkt u dat? Dat zou u niet moeten denken tenzij u een bewijs hebt, want het is zo'n belachelijke theorie. "

Toen hij werd gevraagd: "Hoe kunt u deze informatie in de Koran uitleggen? "

Dr. Moore's antwoord was: "Het kan alleen door God zijn onthuld!"

Dr. Gerald C. Goeringer.25 zei: "In de meeste (zo niet alle) gevallen dateren deze beschrijvingen vele eeuwen de opname van de verschillende stadia van menselijke embryonale en foetale ontwikkeling die nu zijn opgenomen in de traditionele wetenschappelijke literatuur. "

 Wat er in de Koran over de oceanen wordt genoemd

De Koran over de scheiding tussen zeeën

Allah zegt: En Hij is het die twee wateren heeft doen stromen, het ene zoet en het andere zout, en tussen hen heeft Hij een afscheiding en een versperring geplaatst. (25:53)

Het feit dat het water van de oceanen niet met elkaar mengt is pas recent ontdekt door oceanografen. Dit komt door de fysieke kracht genaamd "oppervlaktespanning" 26 die ervoor zorgt dat het water van aangrenzende zeeën niet mengen. Het wordt veroorzaakt door het verschil in dichtheid van het water. Oppervlaktespanning voorkomt dat deze vermenging plaatsvindt, alsof een er een dunne wand daartussen bevindt. Het water van de Amazonerivier stroomt in de Atlantische Oceaan en toch behoudt het zijn eigenschappen, ook al stroomt deze 200 meter in de oceaan.

Er zijn drie belangrijke zoutgehalte regelingen wat betreft waterwegen: gelaagd, deels gemengd en volledig gemengd.

 De Koran over duisternis in de zeeën en de interne golven

Allah zegt: Of als duisternis in een diepe zee, bedekt door golf boven golf waarboven wolken zijn: duisternis boven duisternis. Wanneer men zijn hand uitstrekt kan men haar bijna niet zien; en hij, wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht. (24-40)

Dit diagram toont de diepte die licht zal doordringen in helder oceaanwater. Omdat rood licht sterk wordt geabsorbeerd, heeft het de laagste indringdiepte en blauw licht de hoogste indringdiepte. (Applied Optics, Vol. 20 (177) Smith, R.C. en K.S. Baker. 1981) Zie ook de officiële NASA-website.

Het is algemeen bekend en wetenschappelijk bevestigd dat in extreme diepten van oceanen er geen licht is, maar enkel duisternis. De reden hiervoor is dat zonnestralen deze niet kunnen bereiken, want oceanen variëren van een paar honderd meter diep tot wel 11.034 meter diep! De duisternis in diepe zeeën en oceanen ligt rond een diepte van 200 meter en lager. Rond deze diepte is bijna geen licht. Onder een diepte van 1000 meter is er helemaal geen licht. De meeste zonnestralen worden geabsorbeerd door het water op 100 meter diepte. Dit gedeelte van de zee staat bekend als het lichtgevende gedeelte. Daarna zijn 1% van de zonnestralen zichtbaar op 150 meter, en 0,01% van de stralen op 200 meter.

De ozonlaag in de atmosfeer weerspiegelt de meeste ultraviolette stralen, terwijl de wolken 30% weerspiegelen en 19% van deze stralen absorberen. Slechts 51% van deze stralen bereiken de zee. 3 Tot 30% van het zonlicht wordt gereflecteerde op het zeeoppervlak. Bijna alle zeven kleuren van het lichtspectrum worden achter elkaar geabsorbeerd in de eerste 200 meter behalve het blauwe licht. 27

 De Koran over interne golven

Wetenschappers hebben onlangs ontdekt dat er inwendige golven zijn die "voorkomen op dichtheidsraakvlakken tussen lagen met verschillende dichtheden" 28. De interne golven bedekken de diepe wateren van zeeën en oceanen, omdat de diepe wateren een hogere dichtheid hebben dan de wateren boven hen. Interne golven handelen als oppervlakte golven. Ze kunnen ook breken net als oppervlakte golven. Ze zijn niet zichtbaar voor het menselijk oog, maar ze kunnen worden gedetecteerd door het bestuderen van temperatuur of veranderingen van het zoutgehalte op een bepaalde plaats.

Interne golven en schalen van de oceaan mengen. (Oceanography, Chris Garrett, Bezoek ook: http://www.nature.com/nature/journal/v422/n6931/full/422477a.html

Interne golven op het grensvlak tussen twee lagen water van verschillende dichtheden. Een daarvan heeft een hogere dichtheid (de onderste), de andere een lagere dichtheid (de bovenste). (Oceanography, bruto, p. 204)

In de Middellandse Zee bijvoorbeeld, is het water zout, warm en heeft het een lagere dichtheid ten opzichte van het water uit de Atlantische Oceaan. Wanneer Middellandse zeewater in aanmerking komt met de Atlantische Oceaan (over de Gibraltar drempel), beweegt het enkele honderden kilometers in de Atlantische Oceaan op een diepte van ongeveer 1000 meter met een eigen temperatuur (warm), zoutoplossing en minder dichte kenmerken. Het Middellandse zeewater stabiliseert op deze diepte, al zijn er grote golven, sterke stromingen en getijden. Ze mengen of overschrijden deze barrière niet.

De grote watermassa's in de diepe oceaan onderscheiden zich door hun temperatuur en zoutgehalte. Deze eigenschappen bepalen de relatieve dichtheden, die op hun beurt diepe thermohaliene circulatie van de oceanen drijven. NADW = Noord-Atlantisch Diep Water. AABW = Antarctische Bodem Water.

Deze informatie hebben wij pas in onze tijd verschaft met behulp van geavanceerde technologie en beschikbare apparatuur om dit te observeren. De Profeet woonde in een woestijnklimaat ver van de zee en reisde niet over alle oceanen. Het feit dat de Koran zulke gedetailleerde informatie geeft hierover is een stevig bewijs voor de juistheid van de Koran.

 De Koran over de vorming van wolken en regen

Allah zegt: En Hij is het, Die de winden als blijde tijdingen voor Zijn barmhartigheid uitzendt; totdat, wanneer zij zware wolken dragen, Wij ze naar een dor land drijven, daarna zenden Wij er water uit neder, dan brengen Wij alle soorten vruchten voort; zo wekken Wij de doden op, opdat gij er lering uit moogt trekken. (7:57)

Allah zegt: En Wij zenden bestuivende winden, daarna zenden Wij water uit de wolken neder en geven het u dan te drinken en gij zijt niet degenen die het vergaart. (15:22)

De moderne wetenschap heeft de wetenschappelijke punten die in dit vers van de Koran vermeld worden, duidelijk bevestigd. De wind voert waterdeeltjes die rijk zijn aan zout tot in de atmosfeer. Deze deeltjes, genaamd ‘aerosolen’, fungeren als waterkuilen en vormen wolkdruppels door het verzamelen rond de waterdamp zelf.

Een afbeelding van de atmosfeer inclusief wolken en wind.

Wolken worden gevormd uit waterdamp die condenseert rondom zoutkristallen of stofdeeltjes in de lucht. Omdat de druppels in deze wolken erg klein zijn, (met een diameter tussen 0,01 en 0,02 mm), zweven de wolken in de lucht en verspreiden ze over de hemel 29. De hemel is dus bedekt met wolken. Water- en stofdeeltjes die zoutkristallen omringen, verdikken en vormen regendruppels. Deze druppels worden zwaarder dan de lucht, verlaten de wolken en beginnen op de grond te vallen als regen.

Allah zegt: Hebt gij niet gezien dat Allah de wolken voortdrijft, ze dan verzamelt en daarna ophoopt zodat gij regen uit hun midden ziet voortkomen? En Hij zendt van de hemel neder (wolken als) bergen waarin zich hagel bevindt en Hij treft daarmee wie Hij wil en wendt het af van wie Hij wil. De glans van de bliksem neemt het gezicht bijna weg. (24:43)

Een cumulonimbuswolk. Deze foto is genomen door een NASA-satelliet. Het is alsof een onzichtbare hand de cumuluswolken naar de plaats van convergentie indrukken.

Regenwolken ontstaan ​​en worden gevormd volgens bepaalde systemen en stadia. De vormingsstadia van de cumulonimbus (een soort regenwolk) zijn:

(A) 1e fase (b) 2e fase (c) 3e fase

· 1e fase: Wolken worden meegevoerd, dat wil zeggen, ze worden samen aangedreven door de wind.

· 2e fase: De kleine wolken (cumuluswolken), aangedreven door de wind, worden samen te gevoegd en vormen een grotere wolk.

· 3e fase: Wanneer de kleine wolken samen worden gevoegd, wordt de opwaartse stroming binnen de grotere wolk verhoogd. De opwaartse stroming in het centrum van de wolk is sterker dan die in de buurt van de randen. Deze opwaartse stroming veroorzaakt dat de wolk verticaal groeit, zo wordt de wolk omhoog gestapeld. Deze verticale groei zorgt ervoor dat de wolk zich bevindt in koelere regio's van de atmosfeer, waar waterdruppels en hagel worden zich vormen en groeien. Wanneer deze waterdruppels en hagel te zwaar worden voor de opwaartse stroming om hen te steunen, beginnen za als regen of hagel te vallen.

Een wolk raakt geëlektrificeerd als er hagel valt via een gebied in de wolk dat uit super-gekoelde druppels en ijskristallen bestaat. Als vloeibare druppels botsen met een hagelsteen, bevriezen ze bij contact en laten latente warmte los. Dit houdt het oppervlak van de hagelsteen warmer dan de omringende ijskristallen.

Model voor vertakte verlichting. (a) De negatieve lading, geconcentreerd onderaan de wolk, is groot genoeg om de luchtweerstand te overwinnen en ontwikkelt een "leader" wijzend naar de grond. (b) Een opwaartse stroom van positieve ladingen vanuit de grond, concentreert verhoogde punten. (c) De neerwaartse stroming van negatieve ladingen ontmoet de opwaartse stroom van positieve ladingen en er ontstaat een sterke elektrische stroom, bekend als 'teruggaande slag', die ​​de positieve ladingen in de wolk draagt.

Wanneer hagelsteen in contact komt met een ijskristal, treedt een belangrijk fenomeen op: elektronen stromen van het koudere object naar het warmere object. Daarmee raakt de hagelsteen negatief geladen. Hetzelfde effect treedt op wanneer erg koude druppeltjes in contact komen met een hagelsteen en kleine splinters positief geladen ijs afbreken. Deze lichtere positief geladen deeltjes stijgen dan naar het bovenste deel van de wolk.

De hagel valt naar de bodem van de wolk, waardoor het onderste deel van de wolk negatief wordt geladen. Deze negatieve ladingen worden dan ontladen in de vorm van bliksem. We concluderen hieruit dat hagel de belangrijkste factor in het produceren van bliksem is. 30

Allah zegt: En de donder verkondigt Zijn glorie met de lof die Hem toekomt, en de engelen doen het uit ontzag voor Hem en Hij zendt de bliksem en treft er mede, wie Hij wil; nog steeds redetwisten zij over Allah. Terwijl Hij streng is in het straffen. (13:13)

 De Koran over dieren

Allah zegt: Ook het vee bevat voorzeker een les voor u. Wij geven u van hetgeen in hun buik is, van tussen het uitwerpsel en het bloed, n.l. melk, zuiver en aangenaam voor degenen die drinken. (16:66)

Maurice Bucaille zei: 'Vanuit een wetenschappelijk oogpunt, moeten fysiologische begrippen worden aangehaald om de betekenis van dit vers te begrijpen. De stoffen die de algemene voeding van het lichaam waarborgen, komen uit chemische transformaties die langs de lengte van het spijsverteringskanaal ontstaan. Deze stoffen komen uit de inhoud van de darm. Bij aankomst in de darm, in de juiste fase van de chemische transformatie, worden deze vervoerd door een 'muur' in de richting van de systemische circulatie. Deze passage geschiedt op twee manieren: ofwel direct, door de zogenaamde 'lymfevaten', of indirect, door de portale circulatie. Deze voert ze eerst naar de lever, waar ze veranderingen ondergaan, en komen vanaf dit punt in de systemische circulatie. Op deze manier gaat alles door de bloedbaan.

Bestanddelen van melk worden uitgescheiden door de melkklieren. Deze worden als het ware gevoed door producten van de spijsvertering die naar ze toegebracht worden via de bloedbaan. Bloed speelt dus de rol van verzamelaar en dirigent van benuttigde voeding, brengt voeding aan de melkklieren, de producenten van melk.

Het initiële proces dat alles in beweging brengt, is het samenbrengen van de inhoud van de darm en bloed op het niveau van de darmwand zelf. Dit zeer nauwkeurig concept is het resultaat van de ontdekkingen in de chemie en fysiologie van de spijsvertering. Het was helemaal niet bekend in de tijd van de Profeet Mohammed en is alleen begrepen in de afgelopen tijd. Ik vind dat verwijzingen betreffende dit concept die in dit koranvers voorkomen, geen menselijke verklaring kunnen zijn, op grond van de periode waarin ze werden geformuleerd.'31

 De Koran over bergen

Allah zegt: Hebben Wij de aarde niet als een bed gespreid? En de bergen als palen opgezet? (78:6-7)

Wetenschappers verklaren het belang van de bergen als pinnen die de aarde stabiliseren en zeggen:

'Bergen hebben onderliggende wortels. Deze wortels zijn diep ingebed in de grond, bergen hebben dus de vorm van een pin. De aardkorst is dertig tot zestig kilometer diep, wat aan de hand van een seismograaf bekend is. Met deze machine weten wij ook dat elke berg een onderliggende wortel heeft die de korst van de aarde stabiliseert met de onderliggende lagen, en voorkomt dat de aarde trilt. Een berg is daarom vergelijkbaar met een spijker, die verschillende stukken hout bijeenhoudt. '32

Allah zegt: En Hij heeft hechte bergen op de aarde geplaatst opdat gij niet geschokt zult worden en rivieren en paden opdat gij de juiste weg moogt inslaan. (16:15)

Isostasie: massa van de berg die zich weg buigt van het verticale, maar niet zoveel als zou kunnen worden verwacht. In het diagram is de verticale positie weergegeven door (a).Als de berg een belasting was op een stabiele korst, moet het worden afgebogen richting (c), maar omdat het diep is en uit relatief niet dichte rotsen bestaat, is de waargenomen doorbuiging alleen richting (b). Foto met dank aan Building Planet Earth, Cattermole pag. 35

De moderne wetenschap getuigt van het feit dat de bergen gelijkmatig en perfect zijn verdeeld op aarde. Ze stabiliseren de aarde, vooral bergen die de geologen 'Asymmetricaal Mountain Range' noemen en die te vinden zijn in elk continent. 33 Hoe kan een ongeletterde man, wiens volk meestal ook ongeletterd was, deze feiten kennen!

Een beeld die de wortels van een berg toont. Sommige van deze wortels kunnen zich uitstrekken tot zestig kilometer in de aarde.

 De Koran over water en leven

Allah zegt: Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemel en de aarde gesloten waren en dat Wij ze dan hebben geopend? En al hetgeen leeft, hebben Wij uit water gemaakt. Willen zij dan toch niet geloven? (21:30)

Moderne wetenschap bevestigt duidelijk dat water de basiscomponent van het leven is en waarmee de cel wordt opgebouwd. Chemici hebben bewezen dat water een noodzakelijke en werkzame stof is die een belangrijke rol speelt in veranderingen en reacties die optreden in het lichaam. Het is daarom het enige vloeistof dat elk levend wezen nodig heeft. Het maakt niet uit hoe groot of klein, te beginnen met micro-organismen tot aan de grootste levende dieren op aarde.

Het water dat de aarde bedekt tot op de dag van vandaag is ongeveer 71% en de rest, 29% van de aarde, bestaat uit droog land.

De belangrijkste bron voor het menselijk en dierlijk lichaam is water, evenals de planten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het lichaam van een volwassen mens van 15 jaar en ouder voor ongeveer 71% uit vloeistof bestaat en een kind uit 93%. Onderzoeken geven verder aan dat 80% hiervan uit water bestaat, de rest is bloed. In dieren en planten is dat 90% water.

 Wie zijn het die vijandschap tonen tegen de Islam?

 Wat betreft de Islam, zien we dat deze onder de meerderheid van de mensen wordt verafschuwd - wat is de reden voor deze open vijandschap? Als we onderzoeken wie openlijk hun vijandschap tonen jegens de Islam, kunnen we ze categoriseren in een van de volgende categorieën:

1) Polytheisten en onwetenden. De Islam is de religie van de waarheid, die verbiedt het aanbidden en het tonen van nederigheid aan iemand anders dan Allah.

Allah zegt: Zeg: O, gij onwetenden, beveelt gij mij iets buiten Allah te aanbidden? (39:64)

2) Degenen wiens natuurlijke aanleg is vervalst, aangezien de Islam instemt met de natuurlijke aanleg van de mens.

Allah zegt: Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet. (30:30)

3) Onrechtvaardige mensen. De Islam is een religie van rechtvaardigheid en gelijkheid.

Allah zegt: Voorwaar, Allah gelast u goed met goed (te vergelden) en wel te doen aan anderen en te geven als aan verwanten; en verbiedt onbetamelijkheid, kwaad en opstand. Hij raadt u aan dat gij er lering uit trekt. (16:90)

4) Degenen die op zoek zijn naar het kwade en wangedrag verspreiden. De Islam is de religie van rechtvaardigheid en hervorming.

Allah zegt:  Zij vragen u, wat hun geoorloofd is. Zeg: Alle goede dingen zijn u geoorloofd en hetgeen gij dieren en roofvogels hebt geleerd terwille van de jacht, zoals Allah u heeft onderwezen. Eet dus van hetgeen zij voor u vangen en spreekt er Allah's Naam over uit. En vreest Allah. Voorzeker, Allah is vlug in het verrekenen. (5:4)

5) Overtreders. De Islam is een religie van vrede.

Allah zegt: En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. (2:190)

6) De fanatiekelingen en extremisten. De Islam is een gematigde religie.

Allah zegt: En zo hebben Wij u tot een verheven volk gemaakt, opdat gij getuige zult zijn tegenover de mensen en de Gezant zij een getuige tegenover u. Wij bepaalden de Qiblah, die gij volgdet slechts, opdat Wij hem, die de gezant van Allah volgt, onderscheiden van degene die hem de rug toekeert. En dit is inderdaad zeer moeilijk, behalve voor hen, die Allah heeft geleid. En Allah zal u uw geloof niet doen verliezen; voorzeker, Allah is Liefderijk en Genadevol jegens de mensen. (2:143)

7) Mensen die wellustige verlangens hebben. De Islam is een religie van kuisheid.

Allah zegt: En houdt u verre van overspel; want het is een afschuwelijke zaak en een slechte weg. (17:32)

8) Zij die naar het wereldse leven verlangen. De Islam is een religie van wederzijdse ondersteuning en barmhartigheid, die de exploitatie van zwakkeren bestrijdt.

Allah zegt: En verteert uw rijkdommen niet onder elkander door valse middelen en brengt ze niet naar de rechters, opdat gij een deel der rijkdommen der mensen in zonde kunt verteren, tegen beter weten in. (2:188)

9) Zij die de mensheid minachten en kleineren en zichzelf beschouwen als een uitverkoren geslacht. De Islam is een religie van gelijkheid, die alle vormen van racisme en vooroordelen bestrijdt.

Allah zegt: O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (49:13)

 Onderscheidende kwaliteiten en voorrechten van de Islam

Aangezien de Islam de laatste religie is, heeft het kwaliteiten en voorrechten die de Islam relevant maakt voor alle tijden en plaatsen:

• Het is de laatste goddelijke religie geopenbaard aan de mens.

• De Islam erkent de voorgaande goddelijke openbaringen. Aan de andere kant, erkennen de joden Jezus niet, en erkennen de christenen Mohammed niet. Moslims erkennen Mozes en Jezus, moge Allah hun vermelding verheerlijken.

• In de Islam hebben de mensen een verband met hun Heer in alle zaken en omstandigheden.

• De Islam is de enige religie die niet is vervormd of gewijzigd. Harry G. Dorman zei: 'Het (de Koran) is de letterlijke openbaring van God, gedicteerd aan Mohammed door Gabriel, met perfectie in elke letter. Het is een altijd aanwezige wonder, getuige aan zichzelf en aan Mohammed, de profeet van God. Zijn wonderbaarlijke kwaliteit bevindt zich deels in de stijl, zo volmaakt en verheven dat noch man noch djinn een enkel hoofdstuk zou kunnen produceren wat het kortste hoofdstuk uit de Koran evenaart. En deels, bevindt zijn wonderbaarlijke kwaliteit, in de inhoud van de leer, zoals voorspellingen over de toekomst en verbazingwekkend nauwkeurige informatie die de ongeletterde Mohammed nooit uit zichzelf zou kunnen verzamelen. '34

• Islam is de religie die de materiële en spirituele aspecten van het leven omvat. Het is niet eens voorbijgegaan aan de geringste zaken in het leven van een moslim. Abdurrahmaan zoon van Zaid vertelde dat er tegen Salman werd gezegd: 'Uw Profeet heeft jullie alles onderwezen, zelfs toilet etiquette? Salman zei: 'Natuurlijk, hij verbood ons om in de richting van de Qiblah te staan ​​tijdens het ontlasten of urineren, om onszelf te reinigen met de rechterhand, minder dan drie stenen te gebruiken en geen bot of mest te gebruiken (om onszelf te reinigen).' (Muslim)

W. Thomas Arnold zei: 'Gevoel voor rechtvaardigheid is een van de meest prachtige idealen van de Islam, want zoals ik lees in de Koran, vind ik die dynamische principes van het leven, niet mystieke maar praktische ethiek voor het dagelijks gedrag van het leven, geschikt voor de hele wereld.'

• De Islam voldoet aan de lichamelijke en geestelijke behoeften van de mens en brengt deze in balans. Het weigert dat een aspect voorrang worden gegeven boven de andere.

Prins Charles zei:

'De Islam leert ons vandaag een manier van begrijpen en leven in een wereld waarin het christendom dit niet langer doet. De Islam weigert een scheiding te maken tussen mens en natuur, religie en wetenschap, geest en materie.'

• De Islam is niet in strijd met het intellect van de mens en de natuurlijke aanleg.

• De Islam is de religie voor de mensheid in het algemeen, ongeacht hun opleiding, tijd en plaats. In tegenstelling tot voorgaande religies die gezonden werden naar een specifiek volk gedurende een bepaalde tijd. Als een persoon bijvoorbeeld bekeren tot het Jodendom, dan moet hij geboren worden als een jood. Jezus zei over het christendom: 'Ik was gezonden tot de verloren schapen van de kinderen van Israël.'

Dit exemplaar van de koran geschreven met vloeibare goud op papyrus, bewijst de zorg van moslims voor het behoud van de Koran.

Een van de bewijzen dat de Islam een ​​universele religie is en dat het geschikt is voor alle mensen te allen tijde, ongeacht hun ras of taal is het woord van God: O gij die u omhult!Sta op en waarschuw, En verkondig de Grootheid van uw Heer. (74:1-3)

In deze verzen beveelt God Zijn profeet om openlijk te roepen tot de Islam. Zo riep hij zijn volk om alleen God te aanbidden, en om alle valse godheden aan de kant te schuiven. Hij werd geschaad door zijn volk, maar hij bleef standvastig en barmhartig. Hij zond brieven aan de koningen van zijn tijd en nodigde hen uit om de Islam te accepteren. Onder degenen aan wie hij schreef waren de keizer van Rome, de keizer van Perzië en de koning van Abessinië. Als het bericht van de Profeet Mohammed niet universeel was, zou hij de heersers van de verschillende koninkrijken in de buurt van Arabië niet hebben uitgenodigd de Islam te accepteren!

Dit zou meerdere fronten openen met tegenstanders die goed uitgerust waren en groot in aantal. Waarom zou hij durven om zoiets te doen, als het niet een goddelijke boodschap was, die hem werd opgedragen om over te brengen aan de mensheid als geheel.

De Boodschapper van God zei: 'Deze kwestie (dat wil zeggen de religie van de Islam) zal duidelijk worden als dag en nacht. Ieder persoon in een stad of woestijngebied zal deze religie kennen, door middel van macht of schande. Macht waarmee de Islam wordt geëerd en schande waarmee God ongeloof ten schande brengt. '(Ahmed)

Vertaling: Van Mohammed, de Boodschapper van Allah, aan Negus, de koning van Abessinië. Vrede zij met hem die de leiding volgt. Ik ben dankbaar aan Allah, er is geen God dan Hij, en ik getuig dat Jezus de zoon van Maria niet meer dan een geest was, door Hem geschapen, en Zijn woord («Wees!» - En hij was), die Hij aan Maria schonk, de Maagd, de Goede, de Zuivere, die Jezus ter wereld bracht. Allah schiep Hem zoals Adam, met Zijn hand. Ik roep u op om Allah alleen te aanbidden, en geen partner aan Hem toe te kennen, (ik roep u op) om Hem gehoorzaam te zijn en om mij te volgen en te geloven in hetgeen aan mij werd geopenbaard, want ik ben de boodschapper van Allah. Ik nodig u en uw mannen tot Allah, de Verhevene. Ik getuig dat ik mijn boodschap heb meegedeeld. Ik nodig u uit om te luisteren en mijn advies te aanvaarden. Vrede zij met hem die de ware leiding volgt.

Vertaling: Ik begin met de naam van Allah, de Barmhartige, de meest Genadevolle. Van Mohammed b. Abdullah de Boodschapper van God, aan de keizer van Rome Heraclius (Hij was de keizer van het Byzantijnse Rijk [610 tot 641], die Syrië, Palestina en Egypte veroverde vanuit Perzië [613 tot 628]). Vrede zij met hem die de leiding volgt. Ik roep u op tot de Islam. Accepteer de Islam en u zult veilig zijn. God zal u uw beloning verdubbelen. Als u het boodschap van God verlaat, zult u de zonde van al uw volgers dragen. Vers: 3:64.

Vertaling: Ik begin met de naam van Allah, de Barmhartige, de meest Genadevolle. Van Mohammed b. Abdullah de Boodschapper van God, aan Moqoqas, de Heerser van de christenen in Egypte. Vrede zij met hem die de leiding volgt. Ik roep u op tot de Islam. Accepteer de Islam en u zult veilig zijn. God zal uw beloning verdubbelen. Als u het boodschap van God verlaat, zult u de zonde van al uw volgers dragen. Vers: 3:64.

 Hoe word je een moslim?

Om een moslim te worden, zijn er geen specifieke religieuze rituelen of gewoonten die je hoort uit te voeren, noch op specifieke terreinen, noch in het bijzonder bij mensen. Dit komt omdat een persoon in de Islam een directe relatie heeft met zijn Heer, zonder tussenpersonen.

Door simpelweg te geloven en te verklaren dat er slechts een God is en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is, wordt je moslim. Bij het maken van deze (oprechte) verklaring, wordt elke zonde in iemands leven tot op dat punt vergeven.

Allah zegt: Met uitzondering van hen die berouw hebben en geloven en goede daden doen, voor dezulken zal Allah de slechte daden in goede daden veranderen, want Allah is Vergevensgezind, Barmhartig! (25:70)

Wat betreft niet-moslims die de Islam accepteerden, zij krijgen hun beloning verdubbeld, als gevolg van hun geloof in hun boodschappers en hun geloof in Mohammed (saw).

Allah zegt: Zij aan wie Wij het Boek voordien gaven, geloven er in. En als het aan hen is voorgedragen, zeggen zij: "Wij geloven er in. Voorwaar, het is de Waarheid van onze Heer. Inderdaad, wij hadden ons zelf reeds onderworpen." Hun beloning zal hun tweemaal worden gegeven want zij zijn standvastig geweest en omdat zij het kwade met het goede weren, en mededelen van hetgeen waarmee Wij hen hebben voorzien. (28:52-54)

In aanvulling hierop zei de Profeet: " De Islam wist alles wat daarvoor gepleegd is (zonden)." (Muslim)

 Conclusie

De Goddelijke religie, de Islam, is compleet in alle aspecten Het is de grondwet voor een gelukkig leven in deze wereld, en een eeuwig leven in het Hiernamaals. Misschien vindt u enkele manieren of fouten in de manier waarop moslims omgaan met zichzelf en anderen die afwijken, maar weet dat de Islam niets te maken heeft met deze tekortkomingen.

Dit kan te wijten zijn aan hun onwetendheid over de religie of zwakte in hun geloof. Beoordeel de Islam dus niet aan de hand van zijn volgelingen. Deze kleine publicatie moet worden beschouwd als een sleutel naar de Waarheid, maar moet vergezeld gaan met de volgende eigenschappen:

1. Men moet individuele wensen of religieuze vooroordelen van zijn / haar gedachten verwijderen.

2. Men moet echt wensen om de waarheid te bereiken en niet op jacht te gaan naar fouten en vergissingen.

3. Men moet zelfstandig denken en niet alleen oordelen naar wat anderen vinden.

Alle Lof zij aan Allah alleen, de Heer der Werelden.

En moge Allah de vermelding van Zijn Profeet en zijn gezin verheffen en hem beschermen tegen al het denigrerende.

Wilt u graag meer informatie over de Islam ontvangen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

www.Islamic-invitation.com

 Referenties

1. W. Montgomery Watt was een Schotse orientalist

2. The Genuine Islam, Vol. 1, No. 8, 1936

3. Engels theosoof, filosoof en politieke figuur die zelfbestuur en educatieve hervormingen bepleitte in India.

4. Dat is om te verklaren dat Allah bestaat en dat Hij de Eigenaar en Schepper van dit universum is, en de Enige Die beschikt over alle zaken. Hij is Degene Die ervoor zorgt dat alle dingen gebeuren, niets komt tot stand behalve als Hij het ​​wil, en er gebeurt niets behalve als Hij dat wenst.

5. Dat is om te verklaren dat Allah de enige ware God is die aanbeden dient te worden, en alle daden van aanbidding moeten worden gewijd aan Hem alleen.

6. Dat is om te geloven in de uniciteit van Zijn Namen en Eigenschappen, dat de Schone Namen en Eigenschappen behoren tot Allah en dat Hij ver verwijderd is van elke onvolmaaktheid.

7. Haskins, Charles Homer, 1870-1937, een Amerikaanse historicus en autoriteit op middeleeuwse geschiedenis.

8. William H. Allen, Dictionary of Technical Terms of Aerospace, First Edition.

9. Speeches Delivered in India, London 1890, p. 24

10. Emotion as the Basis of Civilization, London, 1928, pp. 265, 269

11. Islam - Her Moral and Spiritual Value, London, 1927, pp. 20-21

12. Helden, heldenverering en de Heldhaftige in de geschiedenis

13. G. Lemaître (1927). «Un Univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques». Annals of the Scientific Society of Brussels 47A: 41. Translated in: (1931) «A homogeneous universe of constant mass and growing radius accounting for the radial velocity of extragalactic nebulae». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 91: 483 - 490. Astronomy and Cosmonogy, Sir James H. Jeans, pg. 15

14. Sir James H. Jeans, Astronomy and Cosmonogy, p. 15

15. V. Slipher, paper presented to the American Astronomical Society (1915)

16. Edwin Hubble (1929). «A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae». Proc. Nat. Acad. Sci. 15: 168-173

17. Een deeltjesklasse, zoals fotonen, pion of alfadeeltjes, die nul of een geheel spin hebben en statistische voorschriften volgen met betrekking tot identieke deeltjes om dezelfde kwantumtoestand bezetten.

18. Dr. Zaghlool An-Nadjaar, As-Samaa (De hemel).

19. Bezoek voor meer informatie: http://www.esa.int/esaSC/SEM75BS1VED_ extreme_0.html

20. Zie: The Merck Manual, 18th Edition

21. Hij was het hoofd van de chirurgische kliniek aan de Universiteit van Parijs.

22. De Bijbel, de Koran en Wetenschap

23. Abdul-Ahad Omar is een Canadese moslim. Hij is opmerkelijk omdat hij een voormalige christelijke theoloog en predikant was die bekeerde tot de Islam.

24. Hij is de wereldberoemde embryoloog. Hij was de voormalige president van de Canadese Vereniging van Anatomen, Afdeling Anatomie en celbiologie, Universiteit van Toronto

25. Dr Gerald C. Goeringer is course director en universitair hoofddocent Medische Embryologie op de afdeling Celbiologie, School of Medicine, Georgetown University, Washington, DC, USA

26. White, Harvey E. Modern College Physics, van Nostrand 1948

27. Elder and Pernetta, Oceans, p. 27 Also see: Day, Trevor, Oceans, p. 46-7

28. Gross, Oceanography, p. 205

29. Zie: Tarbuck, Edward J.; Lutgens, Frederick J, Earth Science, pp. 509-525. Zie ook: Whiteman, David C., Mountain Meteorology, pp. 100-116.

30. Zie: , Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser; and Hans A. Panofsky, The Atmosphere p. 269. Also see Miller and Thompson, The Elements of Meteorology, pp. 141-142. Also see: Murphy, Brendan; Nance, Damian, Earth Science Today, p. 346.

31. De Bijbel, de Koran en Wetenschap

32. Earth, Press and Siever, p. 435. Zie ook Tarbuck and Lutgens, Earth Science, p. 157; El-Naggar, The Geological Concept of Mountains in the Quran, p. 5 Zie ook: Murphy, Bren-dan; Nance, Damian, Earth Science Today, p. 107

33. The Geological Concept of Mountains in the Quran, El-Naggar, p. 5. Zie ook: Mountain Chains from World of Earth Science.

34. Towards Understanding Islam p. 3[1] Het oorspronkelijk woord dat gebruikt is in de Koran is “rabb”. Er is geen goede equivalent voor dit woord in het Engels. Het betekent de Schepper, de Vormer, de Verstrekker, de Ene van wie alle schepselen afhankelijk zijn voor hun bestaan, Degene Die leven schenkt en de dood veroorzaakt.

[2] Het woord dat vertaald is als religie is Deen, wat in het Arabisch meestal verwijst naar een levenswijze, wat zowel privé als openbaar is. Het is een inclusieve term voor: daden van aanbidding, politieke praktijk en een gedetailleerde gedragscode, met inbegrip van de hygiëne of etiquette zaken.

[3] (swt) betekent: Gezegend en Verheven is Hij

[4] (saw) betekent: Vrede zij met hem

[5] Alle namen die vermeld zijn na de orale tradities van de profeet Mohammed, zijn geleerden die zijn uitspraken verzamelden van zijn Metgezellen en deze in boeken hebben geregistreerd.

[6] Frederick A. Praeger Publishers, NY-Washington, 1968, 2- 3

[7] (ra) betekent: Moge Allah tevreden over hem zijn.