Het ware geloof ()

Bilal Philips

 

De islam is de ware godsdienst van Allah en zodoende vertegenwoordigt de naam van deze godsdienst het basisprincipe van Allahs (Gods) religie: de totale overgave aan de wil van Allah God.

|

 HET WARE GELOOF


 DE ISLAM

Het eerste wat men over de islam moet weten, is wat het woord „islam‟ betekent. De islam is niet vernoemd naar een persoon, zoals bij het christendom naar Jezus-Christus of bij het boeddhisme naar Gotama Boeddha, bij het confucianisme naar Confucius, en het marxisme dat naar Karl Marx werd genoemd. Noch is het vernoemd naar een stam, zoals bij het jodendom naar de stam van Judah en het hindoeïsme naar de hindoes.

De islam is de ware godsdienst van „Allah‟ en zodoende vertegenwoordigt de naam van deze godsdienst het basisprincipe van Allahs (Gods) religie: de totale overgave aan de wil van Allah, „God‟. Het Arabische woord „islam‟ betekent de overgave van je wil aan de enige ware God die het waard is om aanbeden te worden en iemand die dit doet, wordt een „moslim‟ genoemd. Het woord betekent ook „vrede‟, dat het natuurlijke gevolg is van de totale overgave aan de wil van Allah. Het was geen nieuwe godsdienst die door de Profeet Mohammedr in de zevende eeuw in het Midden-Oosten werd gebracht, maar enkel de ware godsdienst van Allah die in zijn laatste definitieve vorm werd getoond. De islam is de godsdienst die gegeven is aan Adam, de eerste mens en de eerste profeet van Allah, en het is de godsdienst van alle profeten die Allah naar de mensheid heeft gestuurd.


De naam van Gods religie, „de islam‟, werd niet gekozen door de mensheid. Het is gekozen door Allah zelf, dit staat duidelijk vermeld in Zijn laatste openbaring aan de mensheid. In het laatste boek van de goddelijke openbaring (de Koran) verklaart Allah het volgende:

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen.”

(Al-Maa‟idah 5:3)

“En wie een andere godsdienst zoekt dan de islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het hiernamaals onder de verliezers zijn.”

(Aal-Imraan 3:85)

“Abraham was noch een jood, noch een christen, maar hij was een oprechte moslim.”

(Aal-Imraan 3:67)

Nergens in de Bijbel zul je vinden dat Allah tegen het volk van de profeet Mozes of zijn afstammelingen heeft gezegd dat hun godsdienst het jodendom is, of tegen de aanhangers van Christus dat hun godsdienst het christendom is. Het is een feit dat Christus niet eens zijn naam was, noch was het Jezus!


De naam „Christus‟ komt van het Griekse woord Christos, wat betekent: „door goddelijke interventie gekozen‟. Dat wil zeggen dat Christus een Griekse vertaling is van de Hebreeuwse titel „Messias‟. De naam Jezus aan de andere kant, is een Latijnse versie van de Hebreeuwse naam „Esa‟.Om het simpel te houden, zal ik naar Profeet Iesa (vrede zij met hem) verwijzen met Jezus. Zoals de profeten die hem waren voorgegaan, riep hij de mensen op om zich over te geven aan de wil van Allah (wat de islam ook inhoudt) en hij riep hen op om weg te blijven van de valse goden die ontstaan uit menselijke verbeelding. Volgens het Nieuwe Testament, onderwees hij zijn aanhangers om te bidden: “Uw wil geschiede...”

 DE BOODSCHAP VAN DE ISLAM

Aangezien de gehele overgave van ieders wil aan Allah de essentie van aanbidding vertegenwoordigt, is de basisboodschap van de islam, het aanbidden van Allah alleen en het vermijden van de aanbidding die gericht is op personen, plaatsen of dingen. Aangezien alles behalve Allah, de Schepper van alle dingen, de schepping van Allah zelf is, kan er gezegd worden dat de islam de mensen oproept om weg te blijven van aanbidding van de schepping, en hen in plaats daarvan uitnodigt om enkel hun Schepper te aanbidden.

Hij is de enige die het verdient om door de mensheid aanbeden te worden, en het is alleen door Zijn wil dat gebeden beantwoord worden.

Als mensen een boom aanbidden en hun gebeden worden verhoord, was het niet de boom die deze gebeden beantwoordde, maar Allah. Men zou kunnen zeggen: “Dat is toch logisch”, maar voor bomenaanbidders is dit misschien niet zo. Zo ook worden de gebeden naar Jezus, Maria, Boeddha, Krishna of zelfs naar Mohammedr niet door hen beantwoord maar door Allah. Jezus verzocht zijn aanhangers niet om hem te aanbidden, maar om Allah te vereren. De Koran verklaart:

“En wanneer Allah zal zeggen: „O Jezus, zoon van Maria, heb jij tot de mensen gezegd: 'Beschouw mij en mijn moeder als twee goden naast Allah?‟ zal hij antwoorden: „Heilig bent ﷻ‬! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had (om te zeggen).‟” (Al-Maa‟idah 5:116)

Noch aanbad hij zichzelf wanneer hij bad, maar hij aanbad Allah. Dit basisprincipe is vastgelegd in het openingshoofdstuk van de Koran, bekend als soerah Al-Fatiha vers 4: “ﷻ‬ alleen aanbidden wij en ﷻ‬ alleen smeken wij om hulp.”


Elders in de Koran, zegt Allah:

“En uw Heer zegt: „Aanbid Mij; Ik zal uw gebed verhoren.‟

( Moe‟min 40:60)

Het is belangrijk om op te merken dat de basisboodschap van de islam is dat Allah en Zijn schepping verschillende entiteiten zijn. Allah maakt geen deel uit van Zijn schepping, noch is Zijn creatie Hem of een deel van Hem. Dit zou duidelijk moeten zijn, maar de aanbidding van de schepping door de mensheid in plaats van de aanbidding van de Schepper is voor een groot deel te wijten aan de onwetendheid over dit begrip. Het is het geloof dat de essentie van Allah overal in Zijn schepping is of dat Zijn goddelijkheid aanwezig is of is geweest in sommige aspecten van Zijn schepping, dat heeft gezorgd voor de rechtvaardiging voor de verering van de schepping, wat ook wel het aanbidden van Allah via deze schepping wordt genoemd. Echter, de boodschap van de islam die door de profeten van Allah is gebracht, is om alleen Allah te aanbidden en de aanbidding van Zijn schepping, direct of indirect, te vermijden. In de Koran maakt Allah duidelijk:

“En voorzeker, Wij wekten onder elk volk een boodschapper op (die zei):„Aanbid Allah en vermijd de boze”

(An-Nahl 16:36)

Wanneer een afgodendienaar wordt gevraagd waarom hij of zij buigt voor afgoden die door mensen zijn gecreëerd, zullen zij zeggen dat zij niet het stenen beeld aanbidden, maar Allah die daarbinnen aanwezig is. Zij beweren dat de stenen afgod alleen een steunpunt voor de essentie van Allah is en dat het op zichzelf geen god is! Degene die het concept dat Allah in Zijn schepping aanwezig is, heeft geaccepteerd, zal dit argument van afgoderij moeten accepteren. Degene die de basisboodschap van de islam en zijn implicaties begrijpt, zal nooit afgoderij accepteren, op wat voor manier het ook wordt gerationaliseerd. Zij die beweren dat zij over goddelijkheid beschikken, hebben vaak hun overtuiging gebaseerd op het onjuiste geloof dat Allah aanwezig is in de mensheid zelf. Zij hoefden slechts te beweren dat Allah volgens hun geloof in iedereen zit, maar dat hij wel meer aanwezig is in hen dan in de rest van de mensheid. Daarom beweren zij dat wij onze wil aan hen moeten overgeven en hen aanbidden alsof ze God in persoon zijn of dat God in hen zit. Op dezelfde manier hebben zij die anderen na hun dood goddelijk verklaren, vruchtbare grond gevonden onder hen die het onjuiste geloof accepteerden dat God aanwezig is in de mens. Wie de basisboodschap en de implicaties van de islam begrijpt, zou er nooit mee akkoord kunnen gaan om een ander menselijk wezen te aanbidden, onder welke omstandigheden ook. Gods religie is in wezen een duidelijke oproep tot de aanbidding van de Schepper en de verwerping van afgoderij in welke vorm dan ook. Dit is de betekenis van het motto van de islam: „Laa-ilaaha illallah‟ (Geen god heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah) Het uitspreken hiervan is de sleutel tot de islam en een oprecht geloof hierin garandeert het paradijs. Er is overgeleverd dat de laatste Profeet van de islam heeft gezegd:

“Iedereen die zegt: „Er is geen god dan Allah‟ en die zich vasthoudt aan dat (geloof) en sterft, zal het paradijs binnengaan.”

(Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim).

Het omvat de overgave aan Allah als de ene God, zich aan Hem schikkend door Zijn geboden op te volgen en het polytheïsme en polytheïsten te verwerpen.


 DE BOODSCHAP VAN DE VALSE GODSDIENST

Er zijn zoveel sektes, culten, religies, filosofieën en bewegingen in de wereld, waarvan iedereen beweert dat het de juiste weg of het enige ware pad naar Allah is. Hoe kan men vaststellen welke correct is, of dat allen correct zijn? De methode waardoor het antwoord gevonden kan worden, is door de oppervlakkige verschillen in de leerstellingen weg te nemen bij degenen die beweren dat het de ultieme waarheid is en het centrale object van aanbidding dat direct of indirect aangeroepen wordt, te identificeren.Alle valse godsdiensten hebben één basisconcept gemeen met betrekking tot Allah. Zij beweren dat alle mensen goden zijn, dat specifieke mensen Allah zijn, dat de natuur Allah is of dat Allah een verzinsel van de menselijke verbeelding is. Aldus kan men verklaren dat de basisboodschap van de valse godsdiensten is dat Allah in de vorm van Zijn schepping aanbeden wordt. Valse godsdiensten nodigen mensen uit naar de verering van wezens door de schepping of sommige aspecten van de schepping God te noemen. Bijvoorbeeld: de profeet Jezus nodigde zijn aanhangers uit om Allah te aanbidden, maar degenen die vandaag de dag beweren zijn volgelingen te zijn, roepen mensen op om Jezus te aanbidden, en beweren dat hij Allah was.Boeddha was een hervormer die een aantal humanistische principes aan de godsdienst in India introduceerde.


Hij heeft niet beweerd God te zijn, noch stelde hij dat hij een object van verering was. Nu hebben de meeste boeddhisten buiten India hem aangenomen als een God, ze werpen zich neer voor afgoden met zijn gelijkenis. Door gebruik te maken van het principe om objecten van aanbidding te identificeren, worden valse godsdiensten herkenbaar en de verzonnen aard van hun oorsprong wordt duidelijk. Zoals God zegt in de Koran:

“Dat die u naast Hem aanbidt zijn slechts namen die u en uw voorvaders hebben uitgevonden waarvoor Allah geen autoriteit naar beneden heeft gestuurd. Het bevel behoort enkel tot Allah: Jij aanbidt naast Allah niets, dan ijdele namen die jij hebt uitgedacht, jij en jullie vaderen; Allah heeft daar geen gezag voor nedergezonden. De beslissing berust bij Allah alleen. Hij heeft bevolen dat jij naast Hem niets zult aanbidden. Dit is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen beseffen het niet.”

(Yusuf 12:40)

Er kan gesteld worden dat alle religies goede dingen onderwijzen, dus waarom zou het uitmaken welke we volgen. Het antwoord hierop is dat alle valse religies het grootste kwaad leren, afgoderij (aanbidding van (een deel van) de schepping). Afgoderij is de grootste zonde die de mens kan begaan, omdat het de hele bedoeling van de schepping tegenspreekt.


De mens is geschapen om alleen Allah te aanbidden. Zoals Allah expliciet in de Koran heeft verklaard:

“En Ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.”

(Ad-Daariyaat 51:56)

Dus, het aanbidden van (een deel van) de schepping, wat de essentie van afgoderij is, is de enige onvergefelijke zonde. Wie in deze staat van afgoderij komt te overlijden, heeft zijn lot in het volgende leven verzegeld. Dit is geen mening, maar een geopenbaard feit, verklaard door Allah in zijn laatste openbaring aan de mensheid:

“Waarlijk, Allah vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt, maar Hij zal wie Hij wil al hetgeen daarbuiten staat vergeven.”

(An-Nisaa 4:48 en 116)


 DE ALGEMEENHEID VAN DE ISLAM

Aangezien de gevolgen van valse godsdiensten zo erg zijn, moet de ware godsdienst van Allah universeel begrijpbaar en haalbaar zijn, en zich niet beperken tot bepaalde mensen, plaatsen of tijden. Er kunnen geen voorwaarden zijn zoals bij de baptisten, bij wie het geloof in een mens als redder enz., een voorwaarde is om het paradijs te mogen betreden. Binnen het centrale principe van de islam en in de definitie ervan (de overgave aan de wil van God) liggen de wortels van de algemeenheid van de islam. Wanneer de mens zich realiseert dat Allah één is, geen onderdeel is van Zijn schepping en hij zich aan Allah onderwerpt, wordt hij een moslim in lichaam en geest en komt hij in aanmerking voor het paradijs.Zo kan iedereen op elk moment in de meest afgelegen gebieden in de wereld moslim worden, een volgeling van Gods religie, de islam, door enkel de afgoderij af te wijzen en zich op Allah alleen te richten. Er moet opgemerkt worden dat de erkenning van en de onderwerping aan Allah vereist dat men moet kiezen tussen goed en slecht, een dergelijke keuze betekent een verantwoordelijkheidsplicht.De mens wordt verantwoordelijk gehouden voor zijn gemaakte keuzes en zal zijn best moeten doen om goed te doen en kwaad te vermijden.


Het uiterste goed is het aanbidden van Allah alleen en het uiterste kwaad is de aanbidding van Zijn schepping, samen met of in plaats van Allah. Dit feit is uitgedrukt in de laatste openbaring:

“Voorzeker, de gelovigen, de joden, de christenen en de Sabiërs- wie onder hen ook in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.”

(Al-Baqarah 2:62)

“En als zij de Thora en het evangelie en hetgeen hun van hun Heer is nedergezonden, in acht hadden genomen, zouden zij zeker van wat boven hen is en van hetgeen onder hun voeten is, hebben gegeten. Onder hen is een groep die matig is, maar de handelwijze van velen hunner is slecht.”

(Al-Maa‟idah 5:66)


 ERKENNING VAN ALLAH

De vraag die hier opkomt is: “Hoe kan van alle mensen worden verwacht dat ze in Allah geloven, ondanks dat ze variëren in achtergrond, maatschappij en cultuur?” Om mensen verantwoordelijk te stellen voor het aanbidden van Allah, moeten ze toegang hebben tot kennis over Allah. De laatste openbaring leert ons dat de gehele mensheid met de natuurlijke aanleg om Allah te erkennen, geboren is. Dat is aangeboren en zo zijn ze geschapen. In soerah Al-A‟raaf, vers 172-173 legt Allah uit dat toen Hij Adam schiep, Hij ervoor zorgde dat er nakomelingen van Adam waren en deed een belofte door te zeggen: “Ben Ik niet jullie Heer?” Waarop zij allen antwoordden: “Ja, wij getuigen hiervan.” Allah verduidelijkte toen waarom hij de totale mensheid had laten getuigen dat Hij hun Schepper is en de enige ware God die aanbidding waard is. Hij zei:

“Dit was voor het geval jullie (mensheid) op de Dag der Opstanding zouden zeggen: „Wij waren ons hiervan zeker niet bewust.‟” Dat wil zeggen: wij hadden geen idee dat ﷻ‬ Allah, onze God was. Niemand heeft ons verteld dat we alleen ﷻ‬ moesten aanbidden. Allah verklaarde verder dat het ook voor het geval was dat men zou zeggen: “Het waren alleen onze vaderen die afgoderij bedreven en wij waren een geslacht na hen. Wilt ﷻ‬ ons dan vernietigen om hetgeen de leugenaars deden?”

Zodoende wordt elk kind geboren met een natuurlijk geloof in Allah en ze bezitten een aangeboren neiging om hem te aanbidden, dit wordt in het Arabisch de „fitrah‟ genoemd.Als het kind alleen gelaten werd, zou hij Allah van nature aanbidden, maar alle kinderen worden beïnvloed door degenen om zich heen, zichtbaar of onzichtbaar. De Profeetr heeft overgeleverd dat Allah zegt:“Ik schep Mijn dienaren in de goede religie maar duivels zorgen ervoor dat zij op het verkeerde pad komen.”

 De Profeetr zei ook:

“Elk kind wordt geboren met de „fitrah‟, het zijn zijn ouders die het tot een jood, christen of magiër maken.” (Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim).

Wanneer een kind zich overgeeft aan de fysieke wetten die Allah heeft aangebracht in onze aard, zal zijn ziel zich ook natuurlijk onderwerpen aan het feit dat Allah zijn Heer en Schepper is. Maar zijn ouders proberen hem te leiden naar hun eigen inzicht en het kind is in de vroege stadia van zijn leven niet sterk genoeg om zich tegen de wil van zijn ouders te verzetten. De godsdienst die het kind in dit stadium volgt, is er een van de gewoontes en opvoeding. Allah houdt hem hier niet verantwoordelijk voor en straft hem niet voor deze religie. Doorgaans worden er in het leven van mensen, van hun kinderjaren tot in de tijd dat zij sterven, tekens getoond, totdat het duidelijk wordt dat er slechts één ware God (Allah) is. Als de mensen eerlijk tegen zichzelf zijn, zullen ze hun valse goden verwerpen en naar Allah streven, de weg zal makkelijk voor ze gemaakt worden. Maar als ze voortdurend de tekenen van Allah verwerpen en (een deel van) de schepping blijven aanbidden, wordt het moeilijker voor hen om hieraan te ontsnappen.Bijvoorbeeld, in het Zuidoostelijke gebied van de jungle in de Amazone in Brazilië, Zuid-Amerika, richtte een primitieve stam een nieuwe hut op om hun afgod Skwatch te huisvesten, de oppergod van de hele schepping, als hulde aan de God. Terwijl een jongeman neerknielde voor iets wat hem geleerd was dat het zijn Schepper en ondersteuner was, kwam er een oude hond de hut binnen die onder de vlooien zat. De jongeman keek op, en kon nog net zien hoe de hond zijn achterpoot ophief en tegen het beeld urineerde. Woedend jaagde de jongeman de hond uit de tempel, maar toen hij tot bezinning was gekomen, realiseerde hij zich dat het beeld nooit de Heer van het universum kon zijn. Allah moest ergens anders zijn. Hij had nu een keuze om zijn kennis te gebruiken en op zoek naar Allah te gaan, of om verder te gaan met het onjuiste geloof van zijn stam. Hoe raar het ook mag lijken, dit was een teken van Allah voor die jongeman. Het bevatte goddelijke leiding om te tonen dat wat hij aanbad onjuist was. Profeten werden, zoals eerder aangegeven, naar elke natie en stam gestuurd om het natuurlijke geloof van de mensheid in Allah en de aangeboren neiging om Hem te aanbidden te steunen, evenals om de goddelijke waarheid in de dagelijkse tekens die door Allah worden geopenbaard te versterken. Hoewel er in de meeste gevallen veel van de leer van de profeten werd vervormd, bleven er gedeeltes over die het goede en slechte aanwijzen. Bijvoorbeeld, de tien geboden van de Thora, hun bevestiging in het evangelie en het bestaan van de wetten tegen moord, diefstal en overspel in de meeste maatschappijen. Daarom zal elke ziel verantwoordelijk worden gehouden voor zijn geloof in Allah en zijn acceptatie van de godsdienst „de islam‟, de totale overgave aan de wil van Allah. Wij bidden tot Allah, de Verhevene, om ons op de juiste weg te leiden waarnaar Hij ons leidt, en om ons te zegenen. Hij is het Meest Barmhartig. Alle lof en dank zij Allah, de Heer van de werelden, en vrede en zegeningen zij met Profeet Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en hen die hen terecht volgen.