Is De Bijbel God’s Woord? ()

Ahmed Deedat

 

Dr. W.Graham Scroggie van het "Moody Bible Instituut" in Chicago, een van de meest prestigieuze Christelijke Evangelische missies ter wereld, geeft als antwoord op de vraag "is de Bijbel het woord van God?" (wat ook de titel van zijn boek is), het volgende antwoord:"Ja, de Bijbel is menselijk ,alhoewel sommigen, vanuit een ijver die niet overeenstemt met kennis dit hebben ontkend. Deze boeken ( de Bijbel) zijn door de dachten van mensen gegaan, zijn in mensentaal geschreven, zijn opgeschreven door mensenhanden , en herbergen in hun stijl de menselijke kenmerken.

|

 Is De Bijbel God's Woord?

In de naam van Allah de Erbarmer, De Meest Barmhartige

Over de schrijver...

Ahmed Hoosen Deedat werd geboren in het jaar 1918  in  het westen van  India. Gedreven door armoede en zonder  enige opleiding, vertrok hij naar zijn vader in Zuid- Afrika, die daar reeds negen jaar werkte als kleermaker. Door ijverig studeren was de negenjarige jongen niet alleen in staat over de taalbarrière heen te komen, maar blonk hij ook uit op school. Zijn vurige passie voor het lezen van boeken hielpen hem steeds hogerop, tot aan groep 8 van de basisschool. Door een  gebrek  aan  geld  was  hij  gedwongen  te  stoppen  met school,  en  rond  zijn zestiende  begon  hij  met  de  eerste  van zijn vele baantjes in de kleinhandel. De belangrijkste van deze baantjes was het baantje dat hij had in  1936,  toen  hij  in  een  winkel  werkte  die  in  handen  van Moslims was, gelegen nabij een Christelijk seminarium, aan de  zuidkust van Zuid-Afrika. De onophoudelijke beledigingen  die  de  leerling-missionarissen  tegen  de  Islam rondstrooiden  tijdens  hun  korte  bezoekjes  aan  de  winkel, Is de Bijbel God's woord? ontvlamde  een  hardnekkige  passie  in  de  jonge Ahmed  om hun valse propaganda tegen te gaan werken.


Zoals Allah voor hem had voorbeschikt, ontdekte  Ahmed Deedat een boek, getiteld "Izharul-Haq", wat zoveel betekent als: "De Waarheid onthuld." In  dit  boek stonden de technieken (en de enorme successen)  beschreven die de Moslims in India gebruikten om tegenstand te bieden aan de kwellingen  van Christelijke missionarissen tijdens  de Britse bezetting van India. Met name het idee van debatten voeren hadden een blijvend effect  op  Ahmed  Deedat.  Gewapend  met  zijn  ijver  en strijdlust, kocht  Ahmed Deedat  zijn  eerste Bijbel, en begon debatten te voeren met de leerling-missionarissen.Toen zij zich haastig terugtrokken voor zijn scherpe tegenargumenten, stapte hij persoonlijk naar hun leraren, en zelfs naar priesters in de omliggende streek. Deze successen brachten hem ertoe de mensen  op  te  roepen tot de Islam. Zelfs zijn huwelijk, geboortes  van  zijn  kinderen,  en  een  3-jarig  verblijf  in Pakistan,  lieten zijn enthousiasme en zijn wens de Islam te verdedigen niet doven. In de vele jaren die daarop  volgden,  gaf  hij  lessen  in Bijbelstudie, en gaf talloze lezingen. Hij stichtte een instituut om Islamitische missionarissen op te leiden, en bouwde, bijna eigenhandig,alle gebouwen,  inclusief  de  bijbehorende moskee, die tot op de dag van vandaag een herkenningsteken voor haar omgeving is. Hij was ook een van de oprichters van "the Islamic Propagation Centre International" " (IPCI), en werd  hiervan  de  president.


Hij heeft meer dan 20  boeken geschreven, zoals "50 000 Errors in the Bible?", "What is His Name?","What the Bible says  about  Muhammed" Name?", "What the Bible  says about Muhammed", en het boekje "Christ in  Islam".

Hij heeft wereldwijd duizenden lezingen gegeven en  succesvolle debatten gevoerd met bekende Christelijke Evangelisten, zoals de Amerikaanse tv-dominee Jimmy Swagart. Duizenden mensen zijn naar aanleiding hiervan overgegaan tot de Islam. Moge Allah hem zegenen voor dit boek, en voor al zijn andere inspanningen voor de Islam.


 Wat zij zeggen

 De Christenen geven toe

Dr. W.Graham Scroggie van het "Moody Bible Instituut" in Chicago, een van de meest prestigieuze Christelijke Evangelische  missies ter wereld, geeft als antwoord  op  de vraag "is de Bijbel het woord van God?" (wat ook de titel van zijn boek is), het volgende antwoord:"Ja, de Bijbel is menselijk ,alhoewel sommigen,  vanuit een ijver die niet overeenstemt met  kennis[1] dit hebben ontkend. Deze boeken (=  de Bijbel)  zijn door  de gedachten van  mensen gegaan,  zijn  in mensentaal geschreven,  zijn opgeschreven door mensenhanden , en herbergen in hun stijl de menselijke kenmerken,

Een andere grote Christelijke geleerde, Kenneth  Cragg, de Anglicaanse bisschop van  El-Quds  (=  Jeruzalem),  zegt op pagina 277 van zijn boek "The call of the minaret":

"Zo niet het geval met het Nieuwe Testament [2] . Daar vindt men condensatie en bewerking[3]; er is keuze, reproductie en getuige. Het evangelie is door de gedachten van de kerk achter de schrijvers gekomen.


Als woorden enige betekenis hebben, hoeven we dan nog enig ander  woord  van  commentaar  toe te  voegen om onze zaak te bewijzen? Nee! Maar de professionele propagandisten hebben, na uit de school te hebben geklapt,nog steeds de onbeschaamdheid om hun lezers proberen te laten geloven dat zij voorbij de minste twijfel hebben bewezen dat de Bijbel "het onbetwiste Woord van God"is. Hun semantische gymnastiek,-dubbelzinnig spreken en spelen met woorden,is verbazingwekkend! Deze beide godsdienstgeleerden vertellen ons in de duidelijkste taal die voor mensen mogelijk is, dat de Bijbel menselijk  handwerk is, al  die tijd doende alsof zij  het tegenovergestelde  bewijzen.  Er  bestaat  een  oud  Arabisch spreekwoord dat zegt: "Als zo de priesters zijn, God zegen de (kerk) gemeente." Met  dit  soort  kletspraat  zijn de  fanatieke  evangelist  en  de Bijbelbonker "geïnspireerd" om de  "heidenen"  lastig  te vallen.Een  theologiestudent,  -een  nog  niet bekwame jonge evangelist,-van de Universiteit van Witwatersrand,werd een frequente  bezoeker  van  de  Newtown-Moskee in Johannesburg, met de "nobele" gedachte te "getuigen" tot de leden van zijn  kerkgemeente.  Toen  ik  aan  hem  werd voorgesteld (en achter zijn bedoeling was gekomen), nodigde ik hem uit mee te gaan lunchen in de woning van mijn boer, op  een  steenworp  afstand  van  de  Moskee.


Terwijl we aan tafel discussieerden over de authenticiteit van de Bijbel, en ik zijn halsstarrige dogmatisme  voelde, liet ik een proefballon op: "Jouw Professor  Geyser (het hoofd van de Theologiefaculteit) gelooft niet dat de Bijbel het Woord van God is."Zonder ook maar de geringste verbazing antwoordde hij: "Dat weet ik". Nu had ik persoonlijk geen kennis over de Professor's opvatting over de Bijbel.Dat veronderstelde ik alleen uit een dispuut dat rond hem woedde over de "Goddelijkheid van Christus".Hij had over dit punt enkele jaren daarvoor de strijd aangebonden met de orthodoxe gelovigen. Ik ging verder, en zei:"Jouw lector  gelooft niet dat de Bijbel het Woord van God is."De jonge evangelist antwoordde opnieuw met:"dat weet ik", maar ging deze keer verder met de woorden: "maar ik geloof dat het God's Woord is!"Er bestaat  geen  remedie  voor zulke mensen. Zelfs Jezus (vrede zij met hem) betreurde deze ziekte: "Omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen[4] Al-Qur'an,  het  Heilige  Boek van Allah, veroordeelt deze koppige mentaliteit ook: "(Zij zijn) doof, stom en blind (vanhart) daarom  keren  zij  niet  terug  (naar  het  Rechte Pad)[5].


"Deze (volgende) bladzijden zijn nu gericht aan die oprechte nederige zielen die echt geïnteresseerd zijn in  de zoektocht naar het Licht van God, en die erdoor wensen te worden geleid.Wat betreft de anderen, met een ziekte in hun zielen, voor hen kunnen de feiten die  in dit boekje gepresenteerd worden, alleen maar de ziekte van hun harten verergeren. Het standpunt van de moslims

Of ze nu Katholiek,Protestant, of  een aanhanger  van de duizend-en-én sektes en kerkgenootschappen van het  Christendom zijn,  je zult nooit een  missionaris  vinden  die  niet  op  het  eerste  gezicht vooronderstelt  dat  zijn  potentiële bekeerling zijn"Heilige vooronderstelt  dat  zijn potentiële bekeerling zijn  "Heilige Bijbel"accepteert als het boek van voornaamste autoriteit over elke religieuze opinie. Het enige  antwoord dat de aanstaande bekeerling heeft,is verzen van de Bijbel aan te halen die tegenstrijdig zijn met die van de missionaris,of te discussiëren over hun interpretaties.

Wanneer de moslim zijn standpunt bewijst  vanuit het"Heilige"schrift van de Christen  zelf,  en  wanneer  de professionele priester, dominee of predikant de argumenten niet kan weerleggen, is de onvermijdelijke  Christelijke ontwijking: "Accepteert u de Bijbel als God's Woord?" Op het eerste gezicht lijkt het een  makkelijke vraag, maar een simpele "ja" of "nee" kunnen niet als antwoord gegeven worden. Kijk, je moet eerst je standpunt uitleggen,maar de Christen zal je de  gelegenheid  niet  geven.  Hij  wordt ongeduldig. "Geef antwoord; ja of nee!" Dringt hij aan. De Joden deden 2000 jaar geleden hetzelfde met 'Iesa (=Jezus, vrede zij met hem), maar het  verschil was dat hij wonderbaarlijk genoeg niet in een dwangbuis werd gestopt, zoals vandaag de dag het geval is!


De lezer zal er meteen mee instemmen dat de dingen niet altijd ofwel zwart of wit zijn. Tussen deze twee extremen zijn er  verscheidene tinten grijs.Als je "ja" zegt op  zijn vraag,dan zou dat betekenen dat je bereid bent alles te slikken;het haakje,de lijn en het zinkloodje,van Genesis tot Openbaringen van zijn Bijbel.

Als je antwoord geeft met een "nee", maakt hij zich vlug los van de feiten die je  gepresenteerd hebt, en verzamelt steun van zijn medegelovigen in het publiek met:"Zie je wel, deze man gelooft niet in de Bijbel!Welk recht  heeft hij dan om zijn zaak uiteen te zetten vanuit ons boek?!

"Met zijn waterslangachtige salto berust hij er tevreden op dat hij op een veilige  manier de kwestie  heeft ontweken. Wat staat de "Moeballigh"  te doen? Hij moet zijn standpunt ten staat de"Moeballigh"te doen?Hij moet zijn standpunt ten opzichte van de Bijbel uitleggen,  zoals hij eigenlijk behoort te doen.Wij Moslims  aarzelen niet toe te geven dat er drie verschillende soorten getuigenissen staan in de  Bijbel, die herkenbaar zijn zonder daar opgeleid  voor te hoeven zijn.

Deze drie soorten zijn:

1.Je zult in staat zijn in de Bijbel  te herkennen wat zou kunnen worden omschreven als "Het Woord van  God"

2.Je zult ook in staat zijn waar te nemen wat kan worden omschreven als "Woorden van een Profeet van God"

3.En je zult zonder twijfel zien dat het grootste deel van de Bijbel bestaat uit de verslagen van ooggetuigen  of  oorgetuigen, of personen die het opschrijven van wat ze anderen hebben horen zeggen.Dit zijn aldus "Woorden van een geschiedschrijver"

Je hoeft niet te  zoeken  naar  voorbeelden  van  deze verschillende  soorten  van  getuigenissen  in  de  Bijbel.  De volgende  passages  zullen  de  stelling  kristalhelder  maken:

Het eerste type:

A"Een  Profeet  zal  Ik  verwekken  uit  het  midden  aan  hun broederen,  zoals  gij zijt;  Ik zal Mijn woorden  in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen wat Ik hem gebied "6

B."Ik, Ik ben de Here,en buiten Mij is er geen Verlosser" [6]7

C: "Wendt  u  tot  Mij  en  laat  u  verlossen,  alle  einden  der  aarde, want Ik ben [7]God en er is geen ander." 8

Het tweede type:

A. " Riep  Jezus met  luider  stem,  zeggende:  "Eli,  Eli,  lama sabachtani ?"[8]

B. " Jezus antwoordde: : "Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is EEN" [9]

C: " En Jezus zeide tot hem: "Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen"[10]

Zelfs een kind zal kunnen bevestigen dat "Jezus riep", "Jezus antwoordde"  en  "Jezus  zeide"  de  woorden  zijn van  degene aan wie ze  worden toegeschreven,  d.w.z.:  De woorden  van een profeet van Allah.

Het derde type:

"En  toen  hij (=Jezus)  van  verre  een  vijgenboom  zag,  die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond hij er niets aan dan bladeren" [11]

Het merendeel van de Bijbel bestaat uit  verslagen van dit DERDE soort. Dat zijn de woorden van een derde persoon. Let op de vetgedrukte voornaamwoorden.Zij zijn niet de woorden van God of Zijn profeet,maar de woorden van een geschiedschrijver Voor de Moslim is het vrij gemakkelijk om de bovengenoemde soorten  van verslagen te onderscheiden, omdat hij ze ook heeft  in  zijn eigen geloof. Maar van alle volgelingen van de verschillende  religies is hij  het  meest gelukkig op dit punt, dat zijn verschillende verslagen vervat zijn in afzonderlijke Boeken!

1. Het eerste soort - Het woord van God - vindt men in een Boek genaamd De Heilige Qur'an .

2. Het  tweede soort - De woorden  van de profeet van God (Mohammed, moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zijn opgetekend in de Boeken van  overlevering.

3. Verslagen van het derde soort zijn overvloedig aanwezig in verschillende boekdelen van de Islamitische geschiedenis, geschreven door enkele personen van grote  eerlijkheid en geleerdheid,en door anderen van  mindere betrouwbaarheid,maar de Moslim houdt zijn Boeken bewust in afzonderlijke boekdelen!


De Moslim houdt de drie bovengenoemde soorten verslagen met angstvallige bezorgdheid  uit elkaar,in hun juiste gradaties van autoriteit. Hij stelt ze nooit gelijk. De"Heilige Bijbel" bevat  aan de andere  kant  een bonte mengeling van literatuur,die de genante,de smerige en de obscene soorten allemaal onder dezelfde kaft zet. Een Christen is gedwongen om gelijkwaardig, spiritueel belang en autoriteit aan al die verslagen te hechten, en komt er dus ongelukkig vanaf in dit opzicht. [12]


De vele Bijbelversies

Het zal nu makkelijk voor ons zijn om een bewering van een Christen over zijn "Heilige Boek" te analyseren.

Laten we eerst ons eigen geloof aangaande de Boeken van God verhelderen voordat we de verscheidene  versies nauwkeurig onderzoeken. Wat bedoelen we nu  werkelijk wanneer we zeggen dat we geloven in  de Tauraat, de Zaboer ,de Indjiel en de Qur'an? We weten al dat de Heilige Qur'an het onfeilbare Woord van God is, woord voor woord geopenbaard aan onze Heilige Profeet Moehammad El-Moestafa[13] (Allah's vrede en genade zij met hem), door middel van de Aartsengel Djibriel (bekend als Gabriël in het Nederlands), en op een volmaakte manier  behouden en beschermd tegen menselijke vervalsing voor de afgelopen veertienhonderd jaar.

Zelfs vijandige critici van de Islam hebben  met tegenzin ingestaan voor de zuiverheid van de Heilige Qur'an:"Er is in de wereld waarschijnlijk geen andere boek dat twaalf eeuwen (nu veertien) met zo'n zuivere tekst in  stand  is gebleven..." [14]

De Tauraat waar wij Moslims in geloven,is niet de "Torah" van de Joden en de Christenen, alhoewel de woorden, het ene Arabisch, het andere Hebreeuws, hetzelfde zijn.Wij geloven dat wat de Heilige Profeet Moesa[15] tot zijn volk predikte, de openbaring was van de Almachtige God, maar dat Moesa (vrede zij  met hem) niet de auteur was van deze "boeken",zoals aan hem  is toegeschreven door de Joden en de Christenen.

Evenzo geloven we dat de Zaboer de openbaring was die God aan Dawoed (David; vrede zij met hem) heeft  gezonden, maar dat de huidige Psalmen die  geassocieerd zijn met zijn naam niet die openbaringen zijn.

De Christenen zelf beweren niet eens dat Dawoed (vrede zij met hem) de enige schrijver is van "zijn" Psalmen.Hoe zit het met de Indjiel? Indjiel betekent het "Evangelie" of "het goede nieuws",welke Jezus Christus ('Iesa; vrede zij met hem) predikte tijdens zijn korte ambt.

De Evangelieschrijvers melden vaak dat Jezus (vrede zij met hem) rondtrok en het Evangelie (de Indjiel)  predikte:

1."En Jezus ging ... en verkondigde het evangelie... en genas alle ziekte en alle kwaal[16]."

2."... maar ieder die zijn leven zal verliezen om mijnenwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.. [17]"

3."... en het evangelie verkondigde[18]"

Het "evangelie" is een veelgebruikt woord,  maar welk Evangelie  predikte Jezus (vrede  zij  met  hem)? Van de 27 boeken van het Nieuwe Testament kan alleen een klein deel worden aangenomen als de woorden van Jezus (vrede zij met hem).

De Christenen scheppen op over de  Evangelies volgens St.Matteüs,volgens St.Marcus, volgens St.Lucas en volgens St.Johannes, maar er is geen enkel Evangelie "volgens" (St.) Jezus zelf!

Wij moslims geloven oprecht dat alles wat Christus (Allah's vrede en genade zij met hem) predikte,van God kwam.Dat was de Indjiel, het goede nieuws en de leiding van God voor de Kinderen van Israël.Tijdens zijn leven heeft Jezus(vrede zij  met  hem) nooit ook maar 1  woord opgeschreven, noch heeft hij iemand daartoe opdracht gegeven.Wat er vandaag de  dag voor doorgaat als de "Evangelies",zijn in feite de werken van anonieme handen! De vraag voor ons is: "Accepteer je dat de Bijbel  God's  Woord is?"

De vraag wordt echt gesteld in de vorm van een uitdaging. De vraagsteller probeert niet simpelweg verlichting te verkrijgen. De vraag wordt gesteld in de geest van  een debat. Wij hebben elk recht om in een soortgelijke geest te vragen: "Over welke Bijbel heeft u het?" "Waarom, er is maar EEN Bijbel!", moppert hij.

Terwijl ik de Rooms-katholieke "Douay" versie van de Bijbel in de lucht houd, vraag ik: "Accepteert u deze Bijbel als het Woord van God?" Voor redenen die zij zelf het beste weten, heeft de "Catholic Truth Society" hun versie van de Bijbel in een erg korte, dikke vorm uitgegeven. Deze versie is een erg eigenaardige vorm onder  de  talrijke versies  die  vandaag  de dag op de markt zijn. De Christelijke vragensteller is verbluft. "Welke Bijbel is dat?", vraagt hij. "Waarom, ik dacht dat je zei  dat  er  maar  EEN  Bijbel  was?!", herinner  ik  hem.  "Ja", mompelt  hij  twijfelachtig,  "maar  welke  versie  is  dat?" "Waarom, maakt dat iets uit dan?" Vraag ik. Natuurlijk maakt dat  iets  uit, en de professionele  predikant  weet  dat  het  iets uitmaakt. Hij is alleen aan het bluffen met zijn "ÉN Bijbel" bewering.

De Rooms-katholieke Bijbel is in 1582 uitgegeven in Rheims uit Jerome's Latijnse Omgangstaal, en heruitgegeven in 1609 in Douay. De RKV (Rooms-katholieke Versie) is als zodanig de  oudste  versie  die  men  vandaag  de  dag  nog  kan  kopen. Ondanks  haar  ouderdom  veroordeelt  de  hele  Protestantse wereld, inclusief de "sektes"[19], de RKV omdat het zeven extra "boeken" bevat waar zij minachtend naar verwijzen als de "apocriefen", d.w.z van twijfelachtige autoriteit. Ondanks de gruwelijke waarschuwing die staat in de Apocalyps, welke het laatste boek is in de RKV (door de Protestanten de naam "Openbaring" gegeven), is het "geopenbaard": "...Indien  iemand  hieraan  toevoegt, God  zal  hem  toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand  afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens... [20]


" Maar wie geeft hier  iets  om?!  Zij  geloven  niet  echt!  De Protestanten hebben dapper zeven hele boeken geschrapt uit hun Boek van God! De bannelingen zijn:

- Het boek van Judith

- Het boek van Tobias

- Het boek van Baruch

- Het boek van Esther, etc.

Sir Winston Churchill heeft wat toepasselijke dingen te zeggen over de geautoriseerde Versie (GV) van de Protestantse Bijbel, welke ook wijd en zijd bekend staat als de "King James Versie" (KJV):

"De geautoriseerde versie van de Bijbel werd in 1611 uitgegeven door de wens en het bevel van zijne Majesteit de koning James de eerste, wiens naam het draagt tot de dag van vandaag."

De Rooms-katholieken, die geloven dat de Protestanten het Boek van God hebben verminkt, steunen, en steken aan de Boek van God  hebben verminkt,  steunen,  en  steken aan de andere kant toch de Protestantse "misdaad" aan, door hun inlandse bekeerlingen de Geautoriseerde Versie (GV) van de Bijbel aan  te laten schaffen, welke de enige Bijbel is die beschikbaar is in zo'n 1500 talen van de minder ontwikkelde naties van de  wereld.


De Rooms-katholieken melken hun koeien,maar het voederen is overgelaten aan de Protestanten! De  overgrote meerderheid van de Christenen, zowel Katholieken als Protestanten, gebruiken de  Geautoriseerde Versie (GV), of the King James Versie (KJV) zoals het ook wel wordt genoemd.

Voor het eerst uitgegeven, zoals Sir Winston zegt, in 1611, en daarna herzien in 1881 (RV), en nu her-herzien en gemoderniseerd als de Revised Standard Version (RSV)  in 1952, en nu opnieuw her-her-herzien  in  1971  (nog  steeds RSV genoemd).

Laten we eens kijken welke opinie de Christenheid heeft over deze meest herziene Bijbel, de RSV:

"De beste versie die in deze huidige eeuw is voortgebracht." (Church of England Newspaper).

"Een volkomen frisse vertaling door geleerden van de hoogste rang." (Times Literary Supplement).

"De geliefde kenmerken van de  geautoriseerde versie, gecombineerd met een nieuwe nauwkeurigheid van vertalen." (Life and Work).


"De meest nauwkeurige en nauwsluitende weergave van het origineel." (The Times).

De uitgevers zelf (Collins), zeggen in hun aantekeningen op de  Bijbel  aan het  eind van hun  productie, op  bladzijde 10: "Deze  Bijbel  (RSV)  is  het  product  van  twee-en dertig geleerden, geassisteerd door een  adviescomité dat vijftig samenwerkende kerkgenootschappen  vertegenwoordigt." Waarom  al  dit  gebluf? Om het goedgelovige publiek hun product te laten kopen? Al deze getuigenissen overtuigen de koper  dat hij op het juiste paard wedt, waarbij de koper nauwelijks  in de gaten  heeft  dat  hij voor de gek wordt gehouden.

Maar hoe zit het met de Geautoriseerde Versie van de Bijbel (GV), de "grootste Bestseller ter wereld"? Deze herzieners, allemaal goede verkopers, hebben er een  paar hele mooie dingen over te zeggen. Op hun pagina iii, paragraaf zes van het voorwoord van de RSV lezen we echter:

"De King James versie (alternatieve naam voor AV)  is met goede reden "het indrukwekkendste monument  van  het engelse  proza"  genoemd.  De herzieners  van  (dit  werk) hebben in 1881 bewondering geuit voor "haar eenvoud, haar waardigheid,  haar  kracht,  haar  blijde  zinswendingen…de muziek  van  haar  cadans  en  de  toepasselijkheid  van  haar ritme."  Het  maakt,  zoals  geen  ander  boek,  deel  uit  van  de vorming van het persoonlijke  karakter  en  de  publieke gewoontes van de Engelssprekende volkeren. We zijn  het (boek) een enorme dank verschuldigd."

Kunt u, beste lezer, een geweldigere huldebetuiging aan "het Boek der Boeken" voorstellen dan de  bovengenoemde?  Ik kan dat in ieder geval niet. Laat de gelovige Christen zich nu wapenen tegen de onaardigste klap van allen van zijn eigen geliefde Advocaten der Religie; want in dezelfde adem zeggen  zij: "Toch  heeft  de King James versie zware gebreken". En, "dat deze gebreken zo talrijk en zo ernstig zijn dat herziening vereist is..."

Dit komt recht uit de eerste hand,  d.w.z.:  de  orthodoxe Christelijke geleerden van "de hoogste rang." Een andere stoet Dokters der Goddelijkheid is nu nodig om een encyclopedie te produceren die de oorzaak van deze zware en ernstige gebreken in hun Heilige Schrift  uitlegt, en hun redenen voor waarom ze die hebben verwijderd.


 Vijftigduizend fouten?!

Het zal nu  makkelijk voor ons zijn om een bewering  van een Christen over zijn "Heilige Boek"  te analyseren. De  Jehovah's  Getuigen  gebruikten in hun  "Ontwaakt! [22] magazine van 8 September 1957 deze opzienbarende kop: "50.000 fouten in de Bijbel?"


Terwijl ik nog steeds bezig was het thema van dit boekje te formuleren, hoorde ik op een zondagmorgen dat er aan mijn deur  werd  geklopt. Ik deed de deur open.  Daar  stond  een Europese heer, met een brede grijns.

"Goedemorgen", zei hij."Goedemorgen", antwoordde ik. Hij bood mij zijn "Ontwaakt" en "Wachttoren" tijdschriften aan. Yes, een Jehovah's Getuige!  Als  er  al  eerder enkelen Jehovah's Getuige aan je deur zijn  geweest, zul je ze onmiddellijk herkennen. De meest verwaande groep mensen die ooit bij mensen aan de deur zijn geweest! Ik nodigde hem uit binnen te komen.

Zodra hij was gaan zitten, haalde ik de volledige  weergave tevoorschijn van wat je ziet op pagina  20  van  dit boek. Wijzend naar de monografie  boven aan de bladzijde, vroeg ik: "Is dit van jullie?" Hij herkende meteen zijn eigen partij. Ik zei: "Er staat: 50.000  fouten  in  de  Bijbel; is dat  waar?" "Wat is dat?!", riep hij uit. Ik herhaalde: "Ik zei dat er staat dat er 50.000 fouten in jullie Bijbel staan." "Waar heeft u dat vandaan?"  Vroeg  hij.  (Dit  blad  was 23 jaar  daarvoor uitgegeven, toen hij misschien nog een klein ventje was). Ik zei: "Laat al dat fantastische gepraat maar achterwege; is dit van jullie?", terwijl ik weer naar de monograaf "Ontwaakt!" wees.

Hij zei: "Mag ik eens kijken?" "Natuurlijk", zei ik. Ik overhandigde hem de bladzijde.

Hij begon het nauwkeurig te lezen. Zij (de  Jehovah's Getuigen) zijn getraind. Ze wonen vijf maal per week lessen bij in hun "Koninkrijk Zalen". Natuurlijk zijn zij de bekwaamste missionarissen onder de duizend en één sektes en kerkgenootschappen van het Christendom. Hen is geleerd dat als je in de hoek bent gedreven, je dan  geen enkel compromis sluit; Open je mond niet.Wacht tot  de Heilige Geest jou inspireert wat je moet zeggen.

Ik bleef stil naar hem kijken  terwijl  hij  in de  bladzijde neusde. Plotseling hief hij zijn hoofd. Hij had het gevonden. De "Heilige Geest" had hem geprikkeld. "Het artikel zegt dat de meeste van deze fouten zijn  verwijderd", begon hij.  Ik vroeg hem: "Als de  meeste zijn verwijderd,  hoeveel  van de 50.000 zijn er dan nog over?

5000? 500? 50? Zelfs als er 50 overblijven, schrijf je deze fouten dan toe aan God?"

Hij was sprakeloos. Hij verontschuldigde zichzelf, door voor te stellen nog eens te komen met een ouder lid van zijn kerk. Dat wilde ik nog wel eens zien!

Als ik dit boekje af had gehad, had ik het hem aangeboden en gezegd: "Ik zou je een dienst willen  bewijzen. Geef mij je naam en adres en je telefoonnummer. Ik zal dit boekje "Is de Bijbel God's  woord?" voor 90 dagen uitlenen.  Ik  wil  een geschreven  antwoord!" Als jullie dat doen, en een paar andere  Moslims doen hetzelfde, zulle zij (=de  Jehovah's Getuigen), en de andere missionarissen, nooit meer een voet over jullie drempel zetten. Ik geloof dat deze publicatie zich zal  bewijzen  als  de  meest  effectieve  "talisman" tot nu toe. Insha-Allah!

Deze "sekte" van Jehovah's Getuigen, die zo sterk is in haar veroordeling van de orthodoxe drie-eenheidaanhangers, omdat ze met het "Woord van God"  zouden spelen, speelt zelf hetzelfde spelletje van  semantische  gymnastiek. In het hier beschouwde artikel, "50.000 fouten in de Bijbel?",zeggen zij: "Er zijn waarschijnlijk 50.000 fouten... fouten die in de Bijbeltekst zijn geslopen...  50.000 van  zulke ernstige fouten (?) ... de meeste van deze zogenaamde fouten...in zijn geheel is de Bijbel nauwkeurig." (!)

We hebben geen tijd en ruimte om op de tienduizenden ernstige of kleinere gebreken in te gaan die de auteurs van de Revised Standard Version (RSV) geprobeerd  hebben  te herzien. We laten dat  privilege over aan de  Christelijke Bijbelgeleerden. Hier zal ik proberen om slechts een vluchtige blik te werpen op een half dozijn of zo van deze "kleinere" veranderingen."Daarom zal de Here Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal  zwanger  worden  en  een  zoon  baren;  en  zij  zal  hem  de naam Immanuël geven [21][23] ."

De onmisbare "MAAGD" in het bovengenoemde vers is in de RSV nu vervangen met het woord "de  jonkvrouw", wat de correcte vertaling is van het  Hebreeuwse  woord "almah". Almah is het woord welke de hele tijd in de Hebreeuwse tekst voorkomt, en NIET "bethulah", wat "Maagd" betekent. Deze correctie  kan  alleen gevonden worden in de Engelstalige vertaling, aangezien de RSV alleen in deze taal is uitgegeven. Voor de Afrikaan en de Afrikaner, de Arabier en de Zulu, en in  feite, alle 1499 andere talen  van  de  wereld, worden Christenen gedwongen de verkeerde benaming "MAAGD" te blijven slikken.

 Verwerkt, niet gemaakt

"Jezus is de enige verwekte zoon van God, verwekt,  niet gemaakt," is een onderdeel van het orthodoxe  cathechisme, en zij leunen voor steun op het volgende :

"Want alzo  lief  heeft  God  de  wereld  gehad,  dat  Hij  Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft ,  opdat  een  ieder  die  in Hem  gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig  leven hebbe [24] ."

Geen  enkele priester die zijn kleren waard is zou het achterwege laten te zeggen: "de enig GEBORENE  van de Vader!", wanneer hij  tot een potentiële bekeerling  predikt. Maar dit verzinsel -"GEBOREN"- is nu  ongegeneerd geschrapt door de Bijbelherzieners, zonder enig woordje van excuus. Ze zijn zo stil als kerkmuizen en willen de aandacht van de lezer niet vestigen op hun heimelijke schrapping. Dit godslasterlijke woord  "VERWEKT" was een van de vele tussenvoegsels in de "Heilige Bijbel". De Almachtige God heeft deze godslastering in de krachtigste woorden veroordeeld, weldra na de invoering (van dit verzinsel). Hij wachtte geen 2000 jaar om Bijbelgeleerden de fraude te laten onthullen.

"En  zij  zeiden:  "De Barmhartige heeft  zich  een  zoon genomen." Voorzeker, jullie zijn  met  iets verwerpelijks gekomen. De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten  en  de aarde om open  te  splijten  en  de bergen om uiteen te vallen! Omdat zij een zoon toeschrijven aan de Barmhartige. Het is niet passend  voor  de  Barmhartige  Zich  een  zoon  te nemen[22] [25]

" De Moslimwereld zou de "vijftig samenwerkende kerkgezindtes" van het Christendom, en hun Groep van Wijze mannen, de "Twee en dertig geleerden van de hoogste rang", moeten feliciteren omdat ze hun Heilige Bijbel een graadje dichter bij de Qur'anische waarheid  hebben gebracht.

 "Hij (=Allah) heeft niet verwekt en is niet verwekt [23][26]

 Christelijke warkunde

"Want drie zijn er, die getuigen (in de hemel), de Vader, het Woord  en  de  heilige  Geest,  en  deze  drie  zijn  EEN [24][27] ."

Dit  vers  is  de  dichtstbijzijnde  benadering  tot  wat  de Christenen  hun  'Heilige  Drie-eenheid'  noemen,  in  de encyclopedie  genaamd  BIJBEL.  Deze  hoeksteen  van  het Christelijke geloof is ook uit de RSV geschrapt, zonder ook maar  een  schijn  van  uitleg.  Het  is  al  die  tijd  een  vroom bedrog geweest, en het is welverdiend uit de RSV geschrapt voor de Engelstaligen. Maar  voor  de 1499 resterende taalgroepen in de wereld die de Christelijke brouwsels in hun moedertaal lezen, blijft  het bedrog in stand. Deze mensen zullen nooit de  waarheid  weten tot de Dag des Oordeels.

Wij Moslims moeten echter wederom de stoet godsdienstgeleerden feliciteren, die eerlijk genoeg zijn geweest een andere leugen uit de Engelse (RSV) te verwijderen, waarmee ze hun Heilige Boek nog een stap dichterbij de leerstellingen van de Islam brengen. Want  de Heilige Qur'an zegt:

"... en zegt niet drie (=dat Allah drie is). Houdt hiermee op, dat  is  beter  voor  jullie.  Voorwaar,  Allah  is  de  Ene God... [25][28] "

 - De Hemelvaart

Een van de ernstigste van deze "ernstige gebreken" die  de schrijvers van de RSV geprobeerd  hebben recht  te  zetten, gingen over de Hemelvaart van Christus. Er zijn slecht twee vermeldingen in de Canonieke Evangeliën  van  Matteüs, Marcus, Lukas en Johannes over de  meest verbazingwekkende gebeurtenis in het Christendom, dat Jezus (vrede zij met hem) wordt opgenomen in de  hemel. Deze twee vermeldingen hadden hun ingang  gevonden in elke Bijbel in elke taal, voor 1952, toen de  eerste RSV verscheen.

4a. "D Here Jezus werd dan, nadat hij tot hen  gesproken had, opgenomen  in  de  hemel  en  heeft  zich  gezet  aan  de rechterhand Gods[26] [29] ."

4b. "En terwijl hij hen zegende, verwijderde hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen [30] ."

Kijkt u nu alstublieft op de volgende pagina waar een fotokopie  staat  waar  bovengenoemde passage (4a)  zou moeten staan. ﷻ‬ zult geschokt zijn te zien dat Marcus 16 eindigt bij vers 8, en na een genante uitgestrektheid van open ruimte, verschijnen de missende verzen in "kleindruk" als een voetnoot onderaan de pagina. Als u aan een RSV van 1952 kunt komen, zult u zien dat de  laatste  vijf  woorden  van bovengenoemd  vers (4b),  nl.: "…en werd  ten hemel opgenomen" zijn vervangen  door een kleine "a", om u te vertellen naar de voetnoot te kijken als u wenst, waar u deze missende  woorden  ziet  staan. Elke eerlijke Christen  moet toegeven dat hij  geen  enkele voetnoot in enige Bijbel beschouwt als het  Woord van God Waarom zouden de betaalde dienaren  van het Christendom het geweldigste wonder van hun religie overdragen aan een enkele voetnoot?

Uit de tabel -"De oorsprong en groei van de Engelse Bijbel"- op de volgende pagina, zult u zien dat alle Bijbelse "Versies" voorafgaand aan de  Revised  Version  van 1881 afhankelijk waren van de OUDE  EXEMPLAREN, die dateren van slechts vijf of zeshonderd jaar na Jezus (vrede zij met hem). De  Herzieners van de RSV van 1952, waren de eerste Bijbelgeleerden die in staat waren de  "ALLEROUDSTE Exemplaren" volledig aan te boren, die stammen uit drie en vier  eeuwen na  Christus.  Wij  zijn  het  er  mee eens  dat hoe dichter bij de bron, hoe authentieker het  document is Natuurlijk verdient "ALLEROUDSTE" meer geloofwaardigheid dan "OUD". Maar na geen  woord gevonden te hebben over dat Jezus (vrede zij met hem) is "opgenomen" of "meegevoerd" naar de  hemel in de "alleroudste" manuscripten, hebben de Christelijke kerkvaders deze vermeldingen geschrapt  uit  de  RSV  van 1952.


 - Het ezelcircus

Bovengenoemde feiten zijn een opzienbarende  bekentenis door de Christenheid dat de "geïnspireerde"  auteurs van de Canonieke Evangeliën geen enkel  woord  hebben opgeschreven over de Hemelvaart van Jezus  (vrede zij met hem). Deze "geïnspireerde" schrijvers  waren  echter  wel eensgezind in het opschrijven dat hun Heer en Verlosser op een ezel Jeruzalem binnenreed toen zijn missie ten einde liep;

 "brachten zij de ezelin... en hij ging daarop zitten[27][31] ."

"En zij  brachten  het  veulen...  en  hij  ging  er op  zitten [28][ 32 ] ."

"En zij brachten het tot Jezus... en hielpen Jezus er op[29][33] ."

"En Jezus vond een jonge ezel en hij ging er op zitten[34] ."

Zou de Almachtige God de auteur kunnen  zijn geweest van deze ongelijksoortige situatie; Hij neemt de moeite om er op toe te zien dat geen van de  Evangelieschrijvers  hun totaalverslag van Zijn "zoon's" ezelrit in de Heilige Stad zou missen, en tegelijkertijd  hen te "inspireren" om het nieuws over Zijn "zoon's" hemelse vlucht op de vleugels van engelen te verzwijgen?

Niet voor lang!

De  hot-gospelers en Bijbelventers  waren te langzaam in het snappen van de grap.Tegen de tijd dat zij zich realiseerden dat de hoeksteen van hun prediking, de Hemelvaart van Jezus (Allah's vrede zij met hem), was ondermijnd als resultaat van Christelijke Bijbelse geleerdheid, hadden de uitgevers van de dollar opgestreken! De propagandisten protesteerden luid, en dwongen de uitgevers met de steun van twee van de vijftig kerkelijke comités om de tussenvoegsels weer op te nemen in het "geïnspireerde" Woord van God. In  elke nieuwe publicatie van de RSV na 1952 was het geschrapte deel "in de tekst teruggezet".

Het is een oud, oud spelletje. De Joden en  de Christenen hebben hun "Boek van God" al vanaf het allereerste  begin bewerkt. Het verschil tussen hen en de oude vervalsers is dat bewerkt. Het verschil tussen hen en de oude vervalsers is dat de oude vervalsers de  kunst  van  "voorwoorden" en "voetnoten" schrijven niet kenden, anders zouden ook zij ons net zo duidelijk als onze moderne helden verteld hebben over hun vervalsing, en hun welbespraakte verontschuldigingen voor het veranderen van vals geld  in blinkend goud.

"Veel voorstellen voor aanpassing zijn door individuen door twee kerkelijke comités aan het comité voorgelegd. Naar alle voorstellen  is  aandachtig  gekeken  door  het  comité. Twee passages, het langere einde van Marcus (16:9-20)...en Lukas (24:51) zijn in de tekst teruggezet [30][35] ."

Waarom waren de vermeldingen over de Hemelvaart in eerste instantie geschrapt? De alleroudste manuscripten vermeldden de Hemelvaart helemaal niet Zij waren  tussenvoegsels, zoals: 1 Johannes 5:7 over de Drie-eenheid [31][36]

Waarom de een verwijderen en de ander herinvoeren? Wees niet verrast! Tegen de tijd dat u een RSV bemachtigt, zou het "Comité" ook besloten kunnen  hebben  hun  hele  kostbare voorwoord te schrappen.

De Jehovah's Getuigen hebben al 27 veelzeggende  pagina's van  hun VOORWOORD verwijderd  van  hun  "Nieuwe Wereldvertaling van de CHRISTELIJKE GRIEKSE GESCHRIFTEN [32][37] ."

Dominee C.I. Scofield, godsdienstgeleerde met een team van 8 raadgevende redacteurs, ook allen  godsdienstgeleerden, dachten dat het in de "Scofield Reference Bible" passend was om het Hebreeuwse woord "Elah" (wat God betekent), op een alternatieve wijze te spellen als "Alah".

De Christenen hadden aandacht geschonken aan een belangrijke zaak; zij leken eindelijk te hebben geaccepteerd dat de naam van God Allah is, maar bleven zich druk maken om kleine dingen door Allah te  spellen  met  én  "L"!  (zie blz.32)

[Johannes 3:16 -Engelstalige Bible -King James Version] "For God so loved the world, that He gave..."

[Johannes 3:16 -Arabische transliteratie] "Li-annhu haakadha ahabba Allahu al-'Aalama hataa badhala..."

Een kopie van de Bijbelpagina met  het  woord "ALAH"  is hier bewaard voor het nageslacht.

Ook vindt u op de vorige pagina een gedeelte uit de Arabische verzie  van  de Bijbel. Hierin staat regelmatig de naam van Allah vermeld!

De schrijver van dit boekje heeft in openbare lezingen vermeldingen van dit feit gedaan. Geloof me, de daaropvolgende  "Scofield  Reference Bible"  heeft  het  hele commentaar van Genesis 1:1 woord voor woord behouden, maar heeft, door een  slinkse  vingervlugheid,  het woord "Alah" volledig uitgewist. Er is niet  eens  een opening waar het woord "Alah" eens stond. Dit is in de Bijbel van de orthodoxen! Men moet zijn uiterste best doen om hun goochelarij bij te houden.


 Vernietigende bekentenissen

Dag's Adventisten, heeft in haar Bijbelcommentaar  deel1,  pagina  14,  een  bekentenis  af  te leggen over de feilbaarheid van de "Heilige Bijbel": "De Bijbel die we vandaag de dag lezen is het werk van vele kopiisten die in de meeste gevallen hun werk met fantastische nauwkeurigheid hebben gedaan. Maar kopiisten zijn niet onfeilbaar  geweest, en God heeft het klaarblijkelijk  niet gepast geacht om hen allemaal tegen fouten te behoeden bij het overschrijven."

-In de volgende bladzijdes van haar commentaar,  verklaart Mevr White verder: "Ik zag dat God  vooral de  Bijbel heeft beschermd", (tegen wat?) "maar als er  weinig kopieën van waren, hadden geleerden in  sommige gevallen desalniettemin de woorden veranderd, denkende dat zij het duidelijk maakten, terwijl zijn in  werkelijkheid juist verward maakten  wat duidelijk  was, door het te laten overhellen tot hun gevestigde  opvattingen, die werden geregeerd door traditie."


 Ontwikkelde ziekte

De mentale ziekte is een gecultiveerde ziekte. Deze schrijfster en haar volgelingen kan nog steeds van de daken schreeuwen: "Waarlijk, de Bijbel is het onfeilbare Woord van God Ja, het is vervalst, maar puur. Het is  menselijk, maar toch goddelijk." Hebben woorden enige betekenis in hun taal? Ja, in hun rechtbanken wel, maar niet in hun theologie. Ze dragen een "dichterlijke vrijheid"  in hun prediking."In hun hart is een ziekte en Allah heeft deze ziekte doen  verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing vanwege wat zij plachten te loochenen [33][38]

 Getuigen

Het uitbundigst van alle Bijbelventers zijn de Jehova's Getuigen. Op pagina 5 van hun "VOORWOORD" die eerder is genoemd, bekennen zij: "In het overschrijven van de geïnspireerde originelen met de hand, deed het element van menselijke zwakheid zijn intrede, en  aldus  is  geen  enkele van  de  duizenden  kopieën  die vandaag  de  dag nog in  de  originele  taal  bestaan  een volmaakt duplicaat. Het resultaat is dat er geen twee kopieën exact hetzelfde zijn."

Nu ziet u waarom het hele "voorwoord" van 27 bladzijden uit hun Bijbels is verwijderd. Allah liet  hen  zichzelf  ophangen met hun eigen uitgebreide kennis.

 Wat de pot schaft

Uit meer dan vierduizend verschillende manuscripten waar de Christenen over opscheppen, hebben de kerkleiders er slechts vier geselecteerd die pasten bij  hun  vooroordelen,  en noemden deze het Evangelie van Matteüs, Markus, Lukas en Johannes. We zullen elk  van  hen  behandelen  in  hun  juiste plaats.

Laten we het hier hebben over het  laatste deel van het onderzoek van de Jehova's Getuigen, zoals die is opgeschreven in het nu verwijderde voorwoord:

"He  bewijs  is daarom dat  er met  de originele tekst van de christelijke Griekse geschriften is geknoeid, net zoals met de tekst van de LXX[34][39] ."

Maar toch heeft deze onverbeterlijke sekte de onbeschaamdheid om 9.000.000 (negen miljoen) exemplaren uit te geven als een eerste oplage van een 192-pagina's tellend boek, genaamd "Is de Bijbel WERKELIJK het Woord van God ?" We hebben hier te maken met een zieke mentaliteit, "aangezien geen enkele mate van geknoei", zoals zij zeggen, "een merkbare invloed zal hebben op de authenticiteit van de Bijbel"(?). Dit is Christelijke logica.

 Een geduldige hoorzitting

Dr. Graham Scroggie pleit, op pagina 29 van zijn eerder genoemde boek, voor de Bijbel:

"En laten wij volkomen eerlijk zijn als wij verdergaan met het onderwerp (Is de Bijbel het  Woord  van  God?),  in gedachten houdend dat wij zullen horen wat de  Bijbel over zichzelf heeft te zeggen. In een rechtbank gaan we er van uit dat een getuige de waarheid spreekt, en we moeten aannemen wat hij zegt, tenzij we goede redenen hebben om hem er van te verdenken,of te kunnen bewijzen dat hij een leugenaar is. Waarlijk, de Bijbel  zou  dezelfde  mogelijkheid moeten worden geschonken om gehoord te worden, en zou eenzelfde geduldige hoorzitting moeten krijgen."

Dit verzoek is eerlijk en redelijk. We zullen precies doen wat hij vraagt, en  laten  de Bijbel  spreken voor zichzelf. In de eerste vijf boeken van de Bijbel - Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en  Deuteronomium  -  staan  er  meer  dan 700 verklaringen die  niet alleen bewijzen dat  God NIET de schrijver  van  deze  boeken  is, maar ook dat  ZELFS  Mozes (vrede zij met hem) zelf er geen  aandeel  in  had. Open deze boeken op een willekeurige plek en je zult zien :

"En de Heer zei tegen hem: "Weg, daalt gij af..."

"En Mozes sprak tegen de Heer: "Het volk kan niet komen..."

"En de Heer sprak tot Mozes: "Gaat heen, voor de mensen..."

"En de Heer sprak tot Mozes, zeggende..."

"En de Heer zei tegen Mozes: "Daalt af..."

Het is overduidelijk dat dit NOCH de woorden van God zijn, NOCH van Mozes (vrede zij met hem). Zij wijzen op de stem van een derde, die schrijft van horen zeggen.

 Mozes schrijft zijn eigen doodsbericht?

Heeft Mozes (vrede zij met hem) kunnen bijdragen aan zijn eigen doodsbericht, voor zijn overlijden? Schreven de Joden hun eigen overlijdensberichten?

"Toen stierf Mozes... en Hij (=God) begroef hem (=Mozes)... Mozes was  honderd twintig jaar oud toen  hij stierf... Zoals Mozes, is er in Israël geen profeet meer opgestaan [35][40] ."

We zullen de rest van het Oude Testament nu vanuit andere gezichtspunten analyseren.


 Het boek heeft het nieuwe testament gekerstend

 Waarom "volgens"?

Hoe zit het met het zogenaamde Nieuwe Testament? Waarom begint elk Evangelie met de inleiding-"volgens…volgens…". Waarom "volgens"?  Omdat  niet  een van de vierduizend bestaande kopieën, de handtekening van haar schrijver bevat! Vandaar de veronderstelling "volgens"! Zelfs bewijs in het Evangelie zelf bewijst dat Matteüs niet de schrijver was van het eerste Evangelie, dat zijn naam draagt:"En vandaar verdergaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten,  Matteüs  genaamd,  en  hij  (=Jezus)  zeide  tot  hem (=Matteüs): Volg mij. En hij stond op en volgde hem [36][41] ..."

Zonder enige prikkeling van het voorstellingsvermogen, kan men zien dat de "Hij's" en "Hem's" van  bovenvermelde passage niet naar Jezus (vrede zij met hem) of Matteüs wijzen als zijn schrijver, maar een derde persoon, die opschrijft wat hij heeft gezien en gehoord- een verslag van horen zeggen Als we dit "boek der dromen" (zoals het eerste Evangelie ook wordt genoemd) niet eens kunnen toeschrijven aan Matteüs, hoe  kunnen we het dan aannemen als het Woord van God?  We zijn niet alleen in deze ontdekking dat Matteüs niet "het Evangelie volgens St.Matteüs" heeft geschreven, en dat het is geschreven door een of andere anonieme hand. J.B. Phillips is samen met ons in onze vondsten. Hij is de betaalde diender van  de  Anglicaanse  kerk, een domheer van de Chichester Kathedraal in  Engeland.  Hij  heeft  geen  reden  te  liegen  of  ontrouw te worden ten nadele van de officiële visie van zijn kerk!

Zie zijn inleiding van  het "Evangelie van St.Matteüs", waar Phillips het volgende heeft te zeggen over het  auteurschap ervan:

"De vroege overleveringen schreven dit evangelie toe aan de apostel Matteüs, maar bijna alle geleerden  vandaag de dag verwerpen deze opvatting."

Met andere woorden; Matteüs heeft niet het Evangelie geschreven dat zijn naam draagt. Dit is de conclusie  van

Christelijke  geleerden  van  de  hoogste  rang - niet  van Hindoes, Moslims en Joden, die beschuldigd zouden kunnen worden van partijdigheid. Laat onze  Anglicaanse  vriend verder gaan: "De schrijver, die we nog steeds voor het gemak Matteüs kunnen  noemen."  "Voor het gemak", want anders zouden we steeds  wanneer we naar Matteüs zouden verwijzen, moeten zeggen - "het eerste boek van het nieuwe testament", Hoofdstuk die en die, vers zus en zo.En opnieuw en opnieuw "Het eerste boek..." etc.

Daarom is het volgens J.B Phillips "gemakkelijk" dat we het boek een naam  geven. Dus waarom niet "Matteüs"? Beschouw het maar als een naam die zo goed is als enige andere naam! Phillips gaat verder:

"De schrijver heeft simpelweg  gebruik  gemaakt  van  de mysterieuze "Q", welke een verzameling van mondelinge overleveringen zou kunnen zijn geweest."

Wat is deze "mysterieuze Q"? "Q" is een afkorting voor het Duitse woord "quella", wat "bronnen" betekent. Er wordt verondersteld dat er een ander  document is  -een algemene bron - waartoe onze  huidige  Matteüs, Markus en Lukas toegang  hadden. Al deze drie  schrijvers, wie ze ook waren, hadden een gemeenschappelijke blik op het voor handen zijnde materiaal. Ze schreven alsof ze door EEN oog keken. En omdat ze het volkomen eens waren, werden de eerste drie Evangeliën bekend als de "Synoptische Evangelies".

 Groothandelsplagiaat

Maar hoe zit  het  nu  met die "inspiratie"  business?  De Anglicaanse domheer heeft de spijker op zijn kop geslagen. Hij heeft, meer dan wie dan ook, het recht om dat te doen. Een betaalde dienaar van de Kerk, een  orthodoxe, Evangelische Christen, een hooggeachte  Bijbelgeleerde die directe toegang heeft tot de "originele" Griekse manuscripten,laat HIJ het voor ons  duidelijk uiteenzetten. (Merk  op  hoe vriendelijk  hij  uit  de school klapt):"Hij (=Matteüs) heeft Markus'  evangelie vrijelijk gebruikt",hij, in de taal van de schoolmeester, "heeft zitten kopiëren van Markus!" En toch noemen de Christenen deze groothandelsplagiaat het  Woord van God?

Is het niet verbazend voor u dat een oorgetuige van de preken van Jezus (vrede zij met hem), welke de discipel Matteüs verondersteld wordt te zijn, in plaats van het opschrijven van de indrukken van zijn eigen eerste hand van de prediking van "zijn Heer", de optekeningen van een jongeling (=Markus) gaat stelen, die een tienjarige jongen was in de tijd dat Jezus (vrede zij met hem) zijn natie berispte?

Waarom zou  een  oog  en oorgetuige overschrijven van een makker die zelf dingen opschreef van horen zeggen?  De discipel Matteüs zou nooit zoiets onnozels doen. Het is een anoniem document dat misbruik maakt van de eerlijke naam van Matteüs.


 Plagiaat of literaire kidnap

Plagiaat betekent literaire diefstal. Iemand kopieert ad verbatim  (woord  voor  woord)  van wat een ander  heeft geschreven en doet dan alsof het van hem is; dit staat bekend als plagiaat.Dit is een veelvoorkomende streek onder de zo'n 40 anonieme schrijvers van de boeken  van de Bijbel. De Christenen scheppen op over een  veronderstelde gemeenschappelijke band onder de  schrijvers van de 66 Protestantse boeken en de  schrijvers  van  de  73  Rooms- katholieke boeken die de "Heilige Bijbel" genoemd worden. Er is wel een  gemeenschappelijke band, omdat  Matteüs  en Lukas, of  wie ze ook waren, plagiaat hebben gepleegd met 85% van het woord van Markus!

Almachtige God heeft niet dezelfde bewoordingen gedicteerd aan de synoptici (eenogigen).

De Christenen geven dit zelf toe, omdat zij niet geloven in een mondelinge inspiratie, zoals de Moslims dat wel geloven van de Heilige Qur'an.

Deze 85% plagiaat  van Matteüs  en Lukas  zinkt in het  niets vergeleken bij de literaire kidnap door de schrijvers van het Oude Testament, waar een 100% diefstal  voorkomt in het zogenaamde Boek van God.  Christelijke geleerden van het kaliber van Bisschop  Kenneth Cragg noemen dit op verbloemende wijze  diefstal,  "reproductie",  en  zijn  er  trots op.

 Perverse maatstaven

Dr.Scroggie (waarnaar reeds eerder is verwezen), haalt  in zijn boek op zeer enthousiaste wijze ene Dr. Joseph  Parker aan, voor zijn unieke lofrede over de Bijbel.

Dr.Scroggie zei namelijk:

"Wat een boek is de Bijbel als het gaat om de verscheidenheid van inhoud! ... hele pagina's met onbekende namen  zijn opgenomen,  en er  wordt  meer  verteld over een stamboom dan over de dag Des Oordeels. Verhalen worden half verteld, en de nacht valt voor we kunnen zeggen waar de overwinning lag. Waar is er ook maar iets (in de religieuze literatuur  van de  wereld) dat  hiermee  overeenkomt?"

Ongetwijfeld een prachtige halsketting  van  woorden  en zinnen!  Het  is  veel drukte om niets, en  een  walgelijke godslastering tegen de Almachtige God voor het  schrijven van  zo  een  genante  hutspot. Desalniettemin  kijken  de Christenen met wellust naar de gebreken van hun boek, zoals Romeo met wellust kijkt naar de moedervlek op Julia's  lip!

 Niets minder dan 100%

Om de mate van plagiaat aan te tonen die door de "geïnspireerde" Bijbelschrijvers is beoefend, vroeg ik  mijn publiek tijdens een  symposium  op  de  Universiteit  van Kaapstad, die  werd  gehouden  tussen mijzelf  en  Professor Cumpsty (het hoofd van de  Theologieafdeling) over het onderwerp "Is de Bijbel God's Woord?", om hun Bijbels open te slaan. Sommige Christenen houden er van om hun Bijbel onder hun arm te dragen wanneer er religieuze discussies of debatten  plaatsvinden. Ze lijken wel volkomen hulpeloos te zijn  zonder dat boek.Op mijn voorstel begon een deel van het publiek de bladzijden te verfrommelen.

Ik vroeg hen hoofdstuk 37 open te slaan in het "Boek  van Jesaja".Toen het publiek gereed was, vroeg ik hen om mijn "Jesaja 37" te vergelijken met hun "Jesaja 37" terwijl ik las, om te zien of ze identiek waren. Ik begon, terwijl ik langzaam las. Verzen 1, 2, 4, 10, 15, enzovoorts, tot aan het einde van het hoofdstuk. Ik  bleef  na elk vers vragen of wat ik had voorgelezen,  overeenkwam met de verzen uit hun Bijbels. Steeds opnieuw riepen ze in koor: "Ja !", "Ja !"Aan het eind van het hoofdstuk, met de Bijbel nog steeds open in mijn hand op de plaats waaruit ik had gelezen, liet ik de voorzitter aan het publiek tonen dat ik helemaal niet uit Jesaja 37 had gelezen, maar uit 2 Koningen 19!

Er was een verschrikkelijke consternatie in het  publiek! Ik had zo 100% plagiaat bewezen in de "Heilige  Bijbel".

Lees de volgende verzen:


Jesaja 37

Zodra  koning  Hizkia  deze              

hoorde,  scheurde  hij  zijn

klederen, bedekte zich met een

rouwgewaad en ging het huis

des Heren binnen ook zond hij

de hofmaarschalk Eljakim den

schrijver Sebna  en  de  oudste

der  priesters  bedekt  met

rouwgewaden  tot  de  profeet

Jesaja de zoon  van Amoz. Zij

zeiden  tot  hem:  "Zo  zegt

Hizkia: "Deze dag is  een dag

van  benauwdheid  straf  en

smaad;  want  kinderen  zijn

aan de  geboorte  toe  maar  er

is  geen  kracht  om  te  baren.

Wellicht  hoort  de  Here  uw

god,  al  de  woorden  van  de

maarschalk  waarmee  zijn

heer de koning van Assur hem

gezonden  heeft  om  de

levenden God te honen en zal

Hij  straf  oefenen  om  de

woorden die de Here uw God

gehoord  heeft;  wil  dan  een

gebed  op  zenden  voor  het

overblijfsel dat nog gevonden

wordt.  Toen  kwamen  de

dienaren  van  koning  Hizkia

tot  Jesaja  en  Jesaja  zei  tot

hen:  "zo  zult  gij  tot  uw  heer

zeggen:"zo  zegt  de  Here

vreest  niet  voor  de  woorden

die gij gehoord hebt waarmee

de  hovelingen  van  de  koning

van  Assur  Mij  gelasterd

hebben. Zie, Ik zend een geest

in hem ik  hij zal een gerucht

vernemen, zodat  hij naar  zijn

land zal  terugkeren  en  Ik  zal

hem door het zwaard vellen in

zijn eigen land."

2 Koningen 19

Zodra  koning  Hizkia  deze              

hoorde,  scheurde  hij  zijn

klederen, bedekte zich met een

rouwgewaad en ging het huis

des Heren binnen ook zond hij

de hofmaarschalk Eljakim den

schrijver Sebna  en  de  oudste

der  priesters  bedekt  met

rouwgewaden  tot  de  profeet

Jesaja de zoon  van Amoz. Zij

zeiden  tot  hem:  "Zo  zegt

Hizkia: "Deze dag is  een dag

van  benauwdheid  straf  en

smaad;  want  kinderen  zijn

aan de  geboorte  toe  maar  er

is  geen  kracht  om  te  baren.

Wellicht  hoort  de  Here  uw

god,  al  de  woorden  van  de

maarschalk  waarmee  zijn

heer de koning van Assur hem

gezonden  heeft  om  de

levenden God te honen en zal

Hij  straf  oefenen  om  de

woorden die de Here uw God

gehoord  heeft;  wil  dan  een

gebed  op  zenden  voor  het

overblijfsel dat nog gevonden

wordt.  Toen  kwamen  de

dienaren  van  koning  Hizkia

tot  Jesaja  en  Jesaja  zei  tot

hen:  "zo  zult  gij  tot  uw  heer

zeggen:"zo  zegt  de  Here

vreest  niet  voor  de  woorden

die gij gehoord hebt waarmee

de  hovelingen  van  de  koning

van  Assur  Mij  gelasterd

hebben. Zie, Ik zend een geest

in hem ik  hij zal een gerucht

vernemen, zodat  hij naar  zijn

land zal  terugkeren  en  Ik  zal

hem door het zwaard vellen in

zijn eigen land."

Deze opmerkingen over de Bijbel zijn bewerkt en persklaargemaakt door Zijne  Hoogwaardige  Excellentie  dominee David J. Fant, algemeen secretaris van de  New  York  Bible Society. Als de hoogste geestelijke heren van de Christenheid ook  maar  een  schijntje  geloof  hadden dat de Bijbel  het Woord van God is, dan hadden ze dat gezegd. Maar ze geven eerlijk  (beschaamd?)  toe:  "Schrijver  -  ONBEKEND"!

Ze zijn bereid lippendienst  te  bewijzen  aan Geschriften  die opgeschreven  kunnen zijn door  Jan  en  alleman,  en verwachten dat iedereen deze beschouwd als het Woord van God - Hemel verbiede het!

 Geen letterlijke inspiratie

(Maak gebruik van de "Collins" RSV met haar aantekeningen voor een complete lijst van alle boeken van de Bijbel en hun schrijvers).

Wat hebben Christelijke geleerden te zeggen over het "Boek van Jesaja"? Zij zeggen:"hoofdzakelijk  toegeschreven  aan Jesaja; delen ervan kunnen door  anderen geschreven zijn. "Met het oog op de  bekentenissen  van  de  Bijbelgeleerden zullen  we  het  niet  aan  de  arme  Jesaja  vragen.  Kunnen  we deze  plagiaat  dan  op  de  deur  van  God  spijkeren?

Wat een  godslastering!  Professor  Cumptsy  gaf  tijdens  de vragen, aan het eind van eerdergenoemd symposium, toe dat de "Christenen niet geloven in een letterlijke inspiratie van de Bijbel."  Dus Almachtige God  had  niet uit verstrooidheid hetzelfde verhaal twee keer  gedicteerd! Menselijke handen, helemaal van mensen,  hadden dit zogenaamde woord van God, de Bijbel, compleet in de war gestuurd. Desalniettemin zullen  Bijbelventers volhouden dat elk woord, elke komma en punt in de Bijbel God's Woord is!


 De vuurproef

Hoe  weten  we  dat  wanneer  van  een  boek beweerd  wordt  dat  het  van  God  is, werkelijk  het  boek  van God is?

Een van de vele proeven is, dat een boodschap die afkomstig is van  een  "Alwetend  Wezen",  met  zichzelf  in overeenstemming  MOET  zijn.  Het  moet  vrij zijn van elke vorm van gebreken en tegenstrijdigheden. Dit is precies wat het "laatste testament",  het  Boek  van  God,  zegt: "Denken zij niet na  over de  Qur'an?  En  wanneer (die) niet van Allah geweest was, dan  zouden  zij  daarin  veel tegenstrijdigs vinden[37] [43]

 God of de duivel?

Waarom zouden we, als de Almachtige God  wil dat  wij de authenticiteit van Zijn Boek (de Heilige Qur'an) onderzoeken met deze vuurproef, niet precies dezelfde  test  toepassen op enig ander boek dat beweert van Hem te komen? We willen niemand met woorden beetnemen zoals de Christenen hebben gedaan. Het zou aan de  hand van de referenties die ik heb gegeven van  Christelijke geleerden, meteen beaamd moeten worden, dat zij ons hebben bewezen dat de Bijbel NIET het Woord van God is, terwijl zij ons toch laten geloven dat zij ons  eigenlijk  van  het  tegendeel  overtuigd  hebben.

Een klassiek voorbeeld van deze ziekte trok "gisteren" nog de aandacht. De Anglicaanse synode hield een  zitting in Grahamstown. De hoge geestelijke Bill  Burnett,  de aartsbisschop,  was  tot  zijn  schare  aan  het  prediken. Hij creëerde een verwarring in zijn  Anglicaanse gemeenschap Een geleerde Engelsman,  die  een groep geleerde Engelse priesters en bisschoppen toesprak, in hun eigen moedertaal, Engels, welke zijn  geleerde collega's drastisch verkeerd begrepen:zelfs zozeer dat Mr. McMillan, misschien ook een begrepen: zelfs zozeer dat Mr.McMillan, misschien ook een Anglicaan, de hoofdredacteur van een Engels dagblad - "The Natal Mercury", op 11 december 1979, het  volgende te zeggen had over de verwarring die de  Aartsbisschop  had gecreëerd onder  zijn  eigen geleerde  geestelijken:

 "Aartsbisschop Burnett's opmerking op de synode waren nauwelijks een voorbeeld van helderheid en ze waren in ruime mate ,en dramatisch verkeerd begrepen door velen van de aanwezigen."

Er  is  niets  mis met  Engels als taal, maar zie je niet  dat de Christen getraind is in warrig denken in alle religieuze zaken? Christen getraind is in warrig denken in alle religieuze zaken? Het "brood" in zijn Heilige Communie is geen "brood" maar "vlees"? De "wijn"  is  "bloed"? "Drie is EEN"? En "Menselijk is Goddelijk"? Maar vergis je niet; hij is niet zo onnozel als het  aankomt op het  aardse  koninkrijk, hij is dan erg stipt. Je zult dubbel voorzichtig moeten zijn wanneer je een  contract met hem aangaat! Hij kan je al je aandelen laten  verkopen, zonder dat je het in de gaten hebt.

De voorbeelden die ik zal geven om de punten te staven die ik heb opgeworpen over de tegenstrijdigheden in het zogenaamde Boek van God, zouden zelfs door een kind gemakkelijk te volgen en te begrijpen zijn. Je zult zien dat de schrijvers van de boeken "Kronieken" en Je zult zien dat de schrijvers van de boeken "Kronieken" en zij  met hem), die een volkstelling houdt onder de Joden. Waar vandaan kreeg David (vrede zij met hem) zijn "inspiratie" om deze ongebruikelijke daad  te verrichten? De schrijver van 2 Samuël 24:1 zegt dat het de "Here" God was Degene die David (vrede zij met hem) hiertoe bewoog, maar de schrijver van 1 Kronieken 21:1 zegt dat het "SATAN" was die David (vrede zij met hem) prikkelde om zo iets lafhartigs te doen!

Hoe heeft de Almachtige God de bron kunnen zijn van deze tegenstrijdige "INSPIRATIES"? Is het God of is het Satan? In welke religie is de DUIVEL het synoniem van God ?!

Ik heb het niet over "Satanisme"; een recente uitwas van het Christendom, waarin ex-christenen de duivel aanbidden. Het Christendom is erg productief geweest in het kuitschieten van "-ismes": Atheïsme, Communisme, Fascisme, Totalitarisme, Nazisme, Mormonisme, Manisme, "Christian Sciëntisme" en Satanisme. Wat  zal  het  Christendom  nog  meer  baren? De "Heilige" Bijbel leent zich voor allerlei tegenstrijdige interpretaties. Dit is hetgeen waar de Christenen trots op zijn

"Sommigen beweren terech dat Bijbelse passages continue zijn misbruikt en zich onrechtmatig zijn  toegeëigend, om bijna elk kwaad  dat de  mensheid  kent, te rechtvaardigen." (Uit:"The plain truth"; een Amerikaans, Christelijk tijdschrift, onder de kop:"De Bijbel's Werelds meest controversiële boek" -Juli 1975).

 Wie zijn de échte schrijvers?

Aangezien er meer bewijs zal worden aangevoerd uit "Samuël" en "Kronieken", acht ik het raadzaam eerst vast te stellen wie hun auteurs zijn, in plaats van God te verdenken van de ongelijkheid van deze boeken. De Herzieners van de RSV zeggen: -Samuël: schrijver  "Onbekend" (slechts 1 woord)-Kronieken: schrijver "Onbekend", waarschijnlijk verzameld en bewerkt door Ezra". We moeten de nederigheid van deze  Bijbelgeleerden bewonderen, maar hun "misschien",  "waarschijnlijk" en "vermoedelijk" worden altijd als  "feitelijk" uitgelegd door hun wollige schapen. Waarom  de arme Ezra of Jesaja de zondebokken maken van deze anonieme schrijvers?

 Drie of zeven?

Vergelijk de volgende  passages. 2 Samuël 24:13 zegt  ons: "Daarop kwam Gad bij David deelde hem dit mee en zeide tot hem: "Zal er zeven jaar hongersnood in uw  land komen ?""

Deze woorden  worden woord voor woord herhaald in  1 Kronieken 21:11, behalve dan dat het overtollige "En  zeide tot hem" is verwijderd! Maar terwijl de  onbruikbare bewoording werd bijgeknipt, heeft de  auteur ook de tijdsfactor gesnoeid van "zeven" jaar tot "drie" jaar. Wat zei God nu tegen Gad: drie of zeven  jaar  hongersnood in uw land?


 Acht of achttien?

Vergelijk de volgende passages: 2 Kronieken 36:9 vertelt ons dat  Jojakin "acht" was toen hij koning werd,  terwijl 2 Koningen 24:8 zegt dat hij "achttien" was toen  hij  koning werd [38][44]

De "onbekende" auteur van KONINGEN moeten  hebben gedacht dat wat een mogelijk "kwaad" een kind van acht kon doen om zijn aftreden te verdienen, dus voegde hij er gul tien jaar aan toe om Jojakin  volwassen  genoeg te maken om blootgesteld  te  worden  aan  God's  toorn. Hij  moest  zijn vervalsing  echter  in  evenwicht  houden, dus kortwiekte hij vervalsing echter in  evenwicht houden, dus  kortwiekte  hij zijn (=Jojakin's) heerschappij met 10 dagen! [39]45

Voeg TIEN jaar aan leeftijd toe en trek TIEN dagen  van heerschappij af? Zou de Almachtige God twee  totaal verschillende dingen zeggen over hetzelfde  onderwerp?

 Cavalerie of infanterie?

Vergelijk de twee passages:

2  Samuel  10: "En David  doodde  van  de  Arameeërs zevenhonderd wagenpaarden en veertigduizend  ruiters".

1 Kronieken 19: "En David  doodde  van de  Arameeërs zevenduizend  wagenpaarden  en  veertigduizend  man voetvolk".

Hoeveel  wagenpaarden  doodde  David?  Zevenhonderd  of zevenduizend? En doodde hij verder 40.000  RUITERS of 40.000 man VOETVOLK? De  gevolgtrekking  uit  de tegenstrijdige verslagen tussen 2  Samuël 10:18 en 1 Kronieken 19:18 is niet alleen dat  God niet het verschil tussen honderden en duizenden kan onderscheiden, maar dat Hij zelfs niet eens "cavalerie" van "infanterie" kan onderscheiden! Het is duidelijk dat godslastering in het Christelijke woordenboek  vermomd  is  als  "inspiratie"!

 Praktisch huiswerk

Salomon  (vrede zij met hem) begon  voor  zichzelf  een koninklijk paleis te bouwen, waar hij dertien jaar over deed. We leren dit uit het eerste boek van Koningen, hoofdstuk 7. Herinnert u zich nog  Dr.Parker's gepoch  over dat "hele pagina's met onbekende namen zijn  opgenomen"? Op het punt van pure kinderachtigheid kun je dit hoofdstuk 7, en Ezechiel 45 niet verslaan. ﷻ‬  bent het  uzelf verschuldigd om het in ieder geval 1 keer in uw leven te lezen. Daarna zult u de Heilige Qur'an  werkelijk waarderen! Als u geen Bijbel bezit, en als u een Moslim bent, probeer er dan een te bemachtigen. ﷻ‬ kunt dan de verschillende verwijzingen uit dit boekje  met  kleur  onderstrepen  in uw Bijbel. "Geel"  voor  alle  tegenstrijdigheden, gebruik "rood" voor pornografische  passages, en "groen" voor gevoelige, aangename  citaten  zoals  ik die in het begin  van  deze verhandeling heb aangehaald -, dat wil zeggen; woorden die je moeiteloos  kunt  herkennen als zijnde van God en Zijn heilige Profeten (vrede zij met hen allen).

Met enkel deze voorbereiding zult u er al klaar voor zijn om elke missionaris  of  Bijbelgeleerde  die  uw  kant  uit  komt  te weerleggen en te verwarren !

"Als we meer zweten in tijden van vrede, zullen we  minder bloeden in tijden van oorlog."


 Opgehoopte tegenstrijdigheden

Laat ik u nog 1 voorbeeld meer geven voordat ik deze reeks tegenstrijdigheden  afsluit. Er staan nog honderden andere in de Bijbel. Het is Salomo (vrede zij met hem) weer. Hij pakt de  zaken  echt  groots  aan.  De  ex-Shah  van  Iran  was  een peutertje  in  vergelijking  met  hem!  (volgens  de  Bijbel.) De schrijver van 2 Kronieken 9:25 geeft Salomon (vrede zij met hem) duizend paardenstallen meer dan het aantal baden dat hij hem heeft gegeven;

"Voorts  had  Salomo  VIERduizend  stallingen  voor  de paarden..."

Maar de schrijver van 1 Koningen 4:26 had echte koninklijke gedachten over zijn koninklijke patroon. Hij vermenigvuldigde Salomon's stallen met 1000% - van  4000 tot  40.000 paardenstallen! Voordat  een  of  andere  gladde evangelist  zand in je ogen strooit door te  zeggen  dat het verschil slechts een enkele  nul  is - "0"; dat  een  of andere schriftgeleerde of kopiist onbewust een nul  aan 4000 heeft toegevoegd om het 40.000 te maken, laat me je dan vertellen dat de Joden in de tijd van Salomo (vrede zij met hem) niets wisten over de nul! Het waren  de Arabieren die de nul eeuwen later in het Midden-Oosten en Europa hebben geïntroduceerd. De Joden  spelden hun getallen in hun literatuur in woorden, en niet in cijfers. Onze vraag is: - Wie was de werkelijke  schrijver van deze schrikbarende tegenstrijdigheid? Was  het  God  of  de  mens?  ﷻ‬  kunt deze informatie, en nog  meer verwante feiten, lezen in een erg uitgebreid boek [40][46] - "THE BIBLE - Word of God or Word of man ?" door A.S.K. Joommal.


  De objectiefste getuigenis

De Christelijke propagandist is er dol op het volgende vers aan te halen als bewijs dat de Bijbel het Woord van God is:

 "De gehele Schrift IS door God geïnspireerd en IS nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten en op te voeden in rechtvaardigheid... [41][47] "

Let eens op de "IS"-sen in hoofdletters.Dominee  Scofield vertelt ons stilletjes  dat  ze  er  niet staan  in  de  originele Griekse tekst. "The New English Bible",  vertaald  door een comité dat  "de  Kerk  van  Engeland",  "de Kerk van Schotland", "de Baptisten-Unie", "de  Presbyteriaanse Kerk van Engeland",etc, etc. vertegenwoordigd, en de "British and foreign society" heeft de vertaling gemaakt die het dichtst in de buurt komt van de originele Griekse tekst, die het verdient hier vermeld te worden:

 "Elk geïnspireerd Schrift kan gebruikt worden om de waarheid  te  onderwijzen  en  fouten  te  weerleggen,  of  voor verbetering van zeden, en discipline in gerechtigheid..." De Rooms-katholieken zijn in hun  "Douay" versie ook trouwer aan de tekst dan de  Protestanten  in hun Geautoriseerde  Versie  Zij zeggen:  "Elk door God geïnspireerd geschrift is nuttig om te  onderrichten,  te weerleggen, te verbeteren...". We zullen niet met woorden gezochte bezwaren opwerpen. Moslims en Christenen zijn het er over eens dat wat van God afkomstig is, of het nu door inspiratie is of door openbaring, een van de volgende vier doelen moet dienen: Het moet ons onderwijzen in GELOOFSLEER ;

TERECHTWIJZING van onze fouten ;

Ons VERBETERING bieden ;

Of ons leiden tot GERECHTIGHEID.

Ik heb de geleerde mannen van het Christendom in de afgelopen veertig jaar  gevraagd of zij een vijfde  "haak" kunnen leveren om het Woord van God aan op te hangen, maar zij legden het glansrijk af. Dat betekent niet dat ik hun prestatie heb overtroffen. Laten wij de  "Heilige  Bijbel" onderzoeken met deze objectieve tests.

 Niet ver te zoeken

Het allereerste boek van de Bijbel - Genesis - geeft ons vele mooie voorbeelden. Open hoofdstuk 38 en lees. Ons  wordt hier de geschiedenis van Judah gegeven, de  vader  van  het Joodse ras, waarvan we de naam "Judea" en "Jodendom" afleiden. Deze aartsvader van de Joden trouwde, en God schonk hem drie zoons; Er, Onan en Shelah. Toen de eerste groot genoeg  was, liet Judah  hem trouwen met een dame genaamd Tamar.

"En Er, de eerstgeborene van Judah,  was  slecht  in  de ogen van de Heer, en de Here doodde hem [42][48]

Onder welk kopje van de bovengenoemde vier principes van Timoteus wilt  u dit droevige nieuws plaatsen? De tweede -"TERECHTWIJZING" is het antwoord. Er  was  slecht, dus God doodde hem. Een les voor allen; God zal ons vernietigen voor onze slechtheden. Terechtwijzing!

We gaan door met dit Joodse verhaal. Volgens hun  gebruik was het, als een broer doodging zonder nakomelingen achter te laten, de plicht van de andere broer om "zaad" te geven aan zijn schoonzus, zodat de naam van de overledene kon worden voortgezet. Judah droeg  ter ere  van dit  gebruik zijn  tweede zoon  Onan  op  deze  plicht  te  vervullen.  Maar  dan  sluipt jaloezie zijn hart binnen. Het zal zijn zaad zijn, maar de naam zal  zijn  broer's  naam  zijn!  Dus  op  het  kritieke  moment "Verspilde hij het zaad op de grond... en hetgeen hij gedaan had  was  kwaad  in  de  ogen  des  Heren,  en  hij  doodde  ook hem." [49]

Opnieuw waar past deze doodslag in Timoteus' test?  "terechtwijzing!"is het antwoord opnieuw.Er worden  geen prijzen gegeven voor deze makkelijke antwoorden. Ze zijn zo fundamenteel. Doe verkeerd en duld de consequentie! Onan is vergeten in het "Boek van God",  maar Christelijke seksuologen hebben hem onsterfelijk  gemaakt door naar "coitus-interruptus" te verwijzen als  "Onanisme" in hun boeken over seks. Nu vertelt Judah  zijn schoondochter Tamar om naar haar vader's huis terug te keren totdat zijnderde zoon Shelah zijn mannelijkheid verkrijgt, waarna zij teruggebracht zal worden, zodat hij zijn plicht kan vervullen.

De wraak van een vrouw Shelah groeit op en is,  misschien, getrouwd met een andere vrouw. Maar  Judah  had zijn verplichting tegenover Tamar niet vervuld. Diep in zijn hart is hij met  angst vervuld. Hij heeft  al  twee zoons verloren ten koste van deze "heks";"dat ook hij (Shelah) niet sterve, evenals zijn broeders...

Dus  vergeet Judah geriefelijk zijn belofte. De gekwetste jongedame besluit wraak te nemen op haar schoonvader vanwege het ontnemen van haar "zaadrecht". Tamar vernam dat Judah naar Timnath ging om zijn schapen te weiden. Ze beraamde om het hem onderweg betaald te zetten. Ze loopt voor hem uit en gaat zitten op een open plek onderweg naar Timnath. Wanneer Judah haar ziet, denkt hij dat ze een hoer is, omdat ze haar gezicht heeft bedekt. [51][43]

Hij komt op haar af en stelt voor – "laat  mij  toch  tot  u komen... daarop zeide zij: "wat zult gij mij geven, wanneer gij tot mij komt?"

Hij belooft dat hij haar een geitenbokje van zijn kudde  zal sturen. Welke garantie had ze dat hij het zou  sturen? "Welke  garantie  moet  ik  u  geven?", vroeg Judah. Zijn ring, zijn snoer en zijn staf, is het parate antwoord. De oude man overhandigt haar deze bezittingen, en "...hij kwam tot haar en zij werd zwanger van hem [44][52] ." "

 De morele les

Voordat we het kopje van Timoteus 3:16 opzoeken om  te kijken onder welke categorie we dit obscene, vieze  verhaal uit  het "Boek van God" moeten plaatsen, kom  ik in de verleiding, zoals ook u in de verleiding zou  komen, om  te vragen:

"Wat is de morele (?) les die onze kinderen kunnen leren van Tamar's zoete wraak?" Natuurlijk vertellen we onze kinderen fabels; niet echt om hun vermakelijke inhoud, maar dat door die fabels een of andere morele les kan worden bijgebracht. "De vos en de druiven", "De wolf  en het  lammetje",  "De hond  en zijn schaduw", etc Hoe simpel of gek het verhaal ook is; een morele waarde is het doel.

 Cristelijke ouderlijke dilemma's

Dr.Vernon Jones, een gerespecteerde Amerikaanse psycholoog, heeft experimenten uitgevoerd op groepen schoolkinderen aan wie bepaalde verhaaltjes waren verteld.  De helden van de verhalen waren dezelfde in de verschillende groepen kinderen, maar ze gedroegen  zich in elke groep anders. Bij de ene groep kwam  "St.George" die de draak doodde  naar voren als een erg  dapper figuur, maar bij een andere groep vluchtte hij van schrik en zocht bescherming in zijn moeder's schoot.

"Deze verhalen hebben enkele geringe,maar permanente veranderingen gecreëerd in het karakter, zelfs in de beperkte situatie in de klas", concludeerde Dr.Jones. Hoeveel meer permanente schade de verkrachtingen en moorden, incestgevallen en walgelijkheden van de "Heilige Bijbel" hebben aangericht aan de kinderen van  het Christendom, kan worden gemeten aan de hand van  de meldingen in onze  dagbladen. Als zo de bron van  de Westersemoraliteit is, is het geen wonder dat Methodisten en Rooms-katholieken reeds huwelijken hebben gesloten tussen HOMOSEXUELEN in hun  "Huizen van God".En 8000 "homo's" (een verbloemende term voor sodomieten) vertonen hun "koopwaar" in Londen's Hyde Park in Juli 1979, met bijval van het nieuws en Tv-media.

ﷻ‬ moet die "Heilige Bijbel" zien te krijgen en het hele hoofdstuk 38 van Genesis lezen Streep met rood de woorden en zinnen aan die deze versiering verdienen. We hadden vers 18 bereikt in onze morele (?) les - ".en zij werd zwanger van hem"

  Je kunt je niet voor eeuwig verstoppen

Drie maanden later, toen de aap zeker uit de mouw zou komen, bereikte Judah het nieuws dat zijn  schoondochter, Tamar, de "hoer" had gespeeld, en dat "zij ook zwanger was door hoererij.

Toen  zeide  Judah: "brengt  haar naar buiten, opdat  zij verbrand worde [45][53] ."

Judah had haar opzettelijk als "heks" versmaad, en nu wil hij haar op sadistische wijze verbranden. Maar deze listige Jodin stond  een punt  voor op de oude man.  Ze  had de  "ring"  de "snoer" en de  "staf"  met een dienaar  meegestuurd,om haar schoonvader te smeken de  schuldige te  vinden  van  haar zwangerschap.  Judah  zat  in het nauw. Hij bekende dat zijn schoondochter  "rechtvaardiger"  was  dan  hijzelf,  en "daarna kende hij haar nooit" (vers 26).

Het is nogal een ervaring  om  de  keuze  van taalgebruik te vergelijken waarin de verschillende Bijbelversies hetzelfde incident  beschrijven.  De Jehovah's  Getuigen  vertalen de laatste passage in hun "Nieuwe  Wereldvertaling" als "en daarna had hij geen gemeenschap meer met haar."  Dit is niet het laatste dat  we in het  "Boek van God" zullen horen van deze Tamar, die de Evangelieschrijvers onsterfelijk hebben gemaakt in hun "Stamboom van hun Heer".

 Incest geëerd

Ik wil u niet  met details  vervelen,  maar  de  eindverzen van Genesis 38 gaan over een duel in Tamar's baarmoeder: over de  tweeling  die over invloed vecht. De Joden waren uiterst precies in het registreren van hun "eerstgeborenen".

De eerstgeborene kreeg het leeuwendeel van het erfgoed van hun vader. Wie zijn de gelukkige winnaars in deze prenatale race? Er zijn er vier in  deze unieke  wedstrijd. Zij zijn "PHARES" en "ZERACH" van TAMAR door JUDAH Hoe? Dat zult u weldra zien Maar laten we eerst de moraal zoeken. Wat is het moraal in deze aflevering? ﷻ‬ herinnert zich Er en Onan nog: hoe God hen  vernietigde voor hun verschillende zondes? En de les die we in beide gevallen hebben geleerd was  "terechtwijzing". Onder welke categorie van Timoteus zult u de incest van Judah  en  zijn  onwettige nageslacht plaatsen?

Al deze figuren worden in het "Boek van God" geëerd voor hun smeerlapperij. Zij worden de groot-opa's en groot-oma's van de "eniggeboren zoon van God"(?)[46] [54]

In elke Versie van de Bijbel hebben de Christenen  in  het Nieuwe Testament [47][55] de namen van deze figuren  anders geschreven dan hoe ze in het Oude Testament [48][56] staan, om de lezer op het verkeerde spoor te  leiden.

"Nieuwe" en Zerach tot Zara en Tamar tot Thamar. Maar hoe zit het nu met het moraal? God heeft Judah gezegend voor zijn incestueuze  misdaad! Dus als je "kwaad" bedrijft (Er), zal God je doden; als je "zaad" verknoeit (Onan), zal God je doden, maar een  schoondochter (Tamar) die op wraakzuchtige en listige  wijze haar schoonvaders zaad (Judah's) neemt, wordt beloond. Onder welke categorie zullen de  Christenen  deze "eer"  plaatsen  in  het  "Boek  van  God"?

Waar past het in? Is het jullie:

Geloofsleer?

Terechtwijzing?

Verbetering?

Leiding tot gerechtigheid?

Vraag het hem die bij u aan komt kloppen; die professionele prediker,die hot-gospeler, die Bijbelventer. Hier verdient hij een prijs als hij een  uitleg  kan  geven voor het correcte antwoord. Er is niemand  geboren die deze vuiligheid kan verdedigen,deze pornografie kan plaatsen onder een van de bovenstaande kopjes. Maar het moet onder een kopje geplaatst worden. Het kan alleen worden  geplaatst  onder "pornografie"!

 Ban het boek!

George Bernard Shaw heeft gezegd: "het gevaarlijkste boek ter wereld (de Bijbel); hou het achter slot en grendel." Hou de Bijbel uit het bereik van uw kinderen. Maar wie zal zijn advies opvolgen? Hij was geen "Born  Again", geen "herboren" Christen.

Volgens de hoge morele scrupules van de Christelijke heersers van Zuid-Afrika, die het boek "Lady  Chatterley's Lover" hebben verboden omdat er een  "tetragrammaton"- een woord van vier letters, in stond,  zouden ze zeker de "Heilige Bijbel" hebben verboden  als het een Hindoeïstisch boek  of  een  Islamitisch  boek was geweest. Maar ze zijn volslagen  machteloos  tegen  hun eigen "Heilige Boek"; hun "redding" hangt er van af!

In de "Plain Truth" van oktober 1977 was het volgende  te lezen:

"Door Bijbelverhalen aan kinderen voor te lezen  kunnen allerlei gelegenheden worden gecreëerd om de moraliteit van seks te bespreken. Een ongekuiste uitgave van de Bijbel zou een afkeuring kunnen krijgen van sommige censors..."

 -Dochters verleiden hun vader

Lees Genesis 19, van vers 30 tot  het  einde,  en  markeer wederom met rood de woorden  en  zinnen  die  deze  eer verdienen. Aarzel niet en stel niet uit. Uw "gekleurde" Bijbel zal een onbetaalbaar erfstuk worden voor uw kinderen. Ik ben het met Shaw eens om de Bijbel "achter slot en grendel" te houden, maar we hebben dit wapen nodig om de Christelijke uitdaging aan te gaan.

De Profeet van de Islam (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd[49][57] dat oorlog strategie is, en  strategie vereist van ons dat we de wapens van onze vijand gebruiken.Het  gaat er niet om wat  we fijn vinden en wat we niet fijn vinden. Het is wat we gedwongen  zijn te gebruiken tegen de professoren van het "ene  boek"  (Bijbel),die bij ons aankloppen met "de Bijbel zegt dit" en "de Bijbel zegt dat".

Zij willen dat wij onze Heilige Qur'an inruilen tegen  hun "Heilige Bijbel".Laat hen de gaten in de "heiligheid" zien die zij nog niet hebben gezien. Soms beweren deze zombies dat zij  deze vuiligheid voor de eerste keer zien. Ze zijn met geselecteerde verzen voor hun propagatie  geprogrammeerd.

Maar om verder te gaan: de "geschiedenis" is dat nacht  na nacht de dochters van Lot (vrede zij met hem) hun dronken vader misleiden met het nobele (?) motief hun vaders "zaad" te behouden. "Zaad" komt erg in het oog vallend voor in dit "Heilige Boek":alleen al in het  kleine boekje Genesis zevenenveertig keer! Uit deze  wederom incestueuze relatie komen de "Ammonieten" en "Moabieten" voort, voor wie de "God van Israël" een  speciale mededogen zou hebben.

Verderop in de Bijbel lezen we dat de Joden door dezelfde meedogende God worden opgedragen de  Filistijnen zonder genade te slachten;- mannen,  vrouwen  en kinderen. Zelfs bomen en dieren moeten niet  gespaard worden, maar de Ammonieten en Moabieten mogen niet worden "benauwd" of "uitgedaagd", omdat zij het zaad van Lot (vrede zij met hem) zijn! [50][58]

Geen enkele fatsoenlijke lezer kan  Lot's  verleiding  ten aanzien van zijn moeder, zuster of dochter lezen, of zelfs ten aanzien van zijn verloofde, als zij een kuise en  zedelijke vrouw is. Desalniettemin zult u perverse mensen tegenkomen die zich volproppen met deze  vuiligheid.  Smaken  kunnen worden gecultiveerd! Lees opnieuw en markeer Ezechiel 23. ﷻ‬ weet welke kleur u moet kiezen. De "hoererij"  van de twee zussen, Ohola  en Oholiba. De seksuele details die hier staan, beschamen zelfs de ongekuiste uitgave van vele verboden boeken. Vraag uw "wedergeboren" Christelijke bezoekers onder welke categorie zij  al  deze  geilheid zullen classificeren. Zulke  vuiligheid heeft  met  zekerheid  geen  plaats  in  enig  "Boek van God".

Al-Haj  A.D. Ajijola geeft in zijn boek- "The Myth of the Cross" ("De Mythe van het kruis"),  een meesterlijke uiteenzetting van de bedrieglijkheid van de Bijbel als ook de kruisiging, kortom: van het hele Christendom. Geen  enkele student die godsdienstvergelijkende studie doet kan het zich veroorloven zonder dit boek te zijn, als  ook "THE BIBLE: Word of God or Word of Man?"


 De stamboom van Jezus

 (vrede zij met hem)

Kijk nu hoe de Christelijke vaders de incestueuze  nageslachten  van het Oude Testament op hun Heer  en  Verlosser, Jezus Christus (vrede zij met hem), hebben aangesmeerd in het Nieuwe Testament.Voor een man die geen stamboom had, hebben zij er een voor hem gemaakt. En wat voor een stamboom!  Zes  overspeligen  en nakomelingen van incest worden deze heilige man van God opgedrongen. Mannen en vrouwen die het  verdienen dood gestenigd te worden volgens God's  Eigen Wet, zoals is geopenbaard  aan  Mozes  (vrede zij  met  hem), en verder moeten worden verbannen en  uitgesloten  uit het Huis van God voor generaties. [51][59]

 Schandelijke afstamming

Van de vier Evangelieschrijvers, heeft God er slechts  twee "geïnspireerd"  om  de  stamboom van Zijn  "zoon"  op te schrijven. Om het voor u gemakkelijk te maken  om de "vaders en grootvaders" van Jezus Christus  (vrede zij met hem) te vergelijken in beide  "geïnspireerde" lijsten, heb ik alleen de namen  verzameld, zonder de woordenvloed eromheen. Zie de volgende lijst.

Tussen David (vrede zij met hem) en Jezus (vrede zij met hem),heeft God Matteüs "geïnspireerd" om slechts 26 voorouders voor Zijn "zoon" op te schrijven. Maar Lukas, ook "geïnspireerd", heeft 41 voorvaderen voor Jezus (vrede zij met hem) verzameld. De enige naam die gezamenlijk voorkomt in deze twee lijsten tussen  David (vrede zij met hem) en Jezus (vrede zij met hem) is Jozef, en hij was ook, volgens Lukas 3:23, een "vermeende" vader. Deze ene naam is oogverblindend.

Je hebt geen kam met fijne tandjes nodig om hem te vangen. Het is Jozef de Timmerman.ﷻ‬ zult ook zo zien dat de lijsten flagrant tegenstrijdig zijn. Zouden beide lijsten van dezelfde bron hebben kunnen komen, d.w.z God?

 Een waargemaakte voorspelling?

Matteüs en Lukas zijn er superijverig in om David (vrede zij met hem) de Koning, de oorspronkelijke voorvader van Jezus (vrede zij met hem) te maken, vanwege dat loze denkbeeld dat Jezus (vrede zij met  hem) op de "Troon van zijn vader" [60] zou moeten zitten.

De Evangeliën logenstraffen deze voorspelling, want zij vertellen ons dat in plaats van dat Jezus (vrede zij met hem) op  zijn  vader's (David's)  troon  zat,  het  Pontius Pilatus,  een Romeinse gouverneur was, een heiden, die op die ene troon zat  en  zijn  rechtmatige (?) opvolger  (Jezus)  ter  dood veroordeelde.

"Geeft niks", zegt de Evangelist, "als het niet in zijn eerste komst gebeurt, dan zal hij wel in zijn tweede  komst deze voorspelling vervullen, en daarnaast nog  driehonderd andere."

Maar met hun extravagante enthousiasme om de afstamming van Jezus (vrede zij met hem) lichamelijk tot David (vrede zij met hem) terug te trekken[52] [61] struikelen  en  vallen  beide "geïnspireerde" schrijvers op de allereerste trede.

Matteüs 1:6 zegt dat Jezus (vrede zij met hem) de zoon van David (vrede zij met hem) was, door Salomon (vrede zij met hem), maar Lukas 3:31 zegt dat hij  (Jezus) de zoon van David (vrede zij met hem) was door Nathan.

Men hoeft geen stamboomdeskundige te zijn om te zien dat met geen enkele prikkeling van het  voorstellingsvermogen het zaad van David (vrede zij met hem) de moeder van Jezus (vrede zij met hem)  heeft  kunnen bereiken door zowel Salomon als  Nathan  tegelijkertijd! We weten dat beide schrijvers verdraaide leugenaars zijn, omdat Jezus (vrede zij met hem) op  wonderbaarlijke wijze was geboren, zonder enige mannelijke tussenkomst. Zelfs als we zouden toegeven aan een lichamelijke stamboom via David (vrede zij  met hem), zouden beide schrijvers toch nog bewezen leugenaars te zijn voor de aangewezen reden.

 Vooroordeel afbreken

Hoe simpel de bovenstaande logica ook is; de Christen wordt zo emotioneel meegesleept, dat het niet zijn bevooroordeelde verstand  zal  binnendringen. Laten  we  hem  nog  eenzelfde voorbeeld geven, maar een waar hij het zich kan veroorloven objectief te zijn.

We weten uit de geschiedenis dat Mohammed (Allah's vrede en genade zij met hem), de Profeet van de Islam, de zoon van Abraham (vrede zij met hem) was door Ismaël (vrede zij met hem). Dus als er een  "geïnspireerde" schrijver voorbij zou komen en probeerde zijn "openbaring" aan te smeren, er op neerkomend dat Mohammed (vrede zij met hem) de  zoon van  Abraham  (vrede zij  met hem)  was  via  Isaak  (vrede zij met hem), zouden we, zonder enige  twijfeling, zo een schrijver bestempelen als een leugenaar, omdat het zaad van Abraham  (vrede zij met  hem) nooit Amina (Moehammed's moeder) kan bereiken door Ismaël en Isaak tegelijkertijd! Het verschil in stamboom tussen deze twee zonen van Abraham (vrede  zij met hem), is het verschil tussen de joden en de Arabieren.

In het geval van Mohammed (Allah's  vrede  en  genade  zij met  hem)  zouden  we  dan  weten,  dat  eenieder die zegt dat Isaak zijn voorvader was, een leugenaar is. Maar in het geval van Jezus (vrede zij met hem) zijn zowel Matteüs als Lukas verdacht. Totdat de Christenen besluiten welke lijn van voorouders zij verkiezen voor hun "god", zullen beide Evangelies moeten worden verworpen.

De Christenheid heeft deze  stambomen  de afgelopen  2000 jaar met hand en tand verdedigd, in de poging het mysterie op te lossen. Ze  hebben nog niet opgegeven. We bewonderen hun  volharding. Zij geloven nog steeds dat "de tijd het probleem op zal lossen."

In  "The  Plain Truth" van Juli 1975 stond het  volgende:

"Er zijn vermeende tegenstrijdigheden die theologen niet tot de  bevrediging  van  elke  atheïst  hebben  opgelost.  Er zijn tekstuele moeilijkheden waar geleerden nog  steeds  mee worstelen. Alleen een Bijbelanalfabeet zou deze, en andere problemen, ontkennen."


 - De bron van Lucas "inspiratie"

We hebben reeds 85% van Matteüs en Lucas aan Markus of die  mysterieuze "Q" vastgespijkerd. (zie  pag  39). Laten we nu Lucas toestaan om te vertellen wie  hem "geïnspireerd" heeft om zijn "hoog edele Theofilus" het verhaal van Jezus (vrede zij met hem) te vertellen. (Zie volgende pagina) voor de inleiding van Lucas tot zijn "Evangelie".

Hij vertelt ons openlijk dat hij alleen maar in de voetstappen van anderen volgde die minder  gekwalificeerd waren dan hijzelf; anderen die de roekeloosheid hadden om verslagen van zijn held (Jezus) te schrijven. Als geneesheer was hij, tegenover vissers  en  belastingophalers, zonder twijfel  beter begaafd  om  een  literair  meesterwerk te creëren.

Dit deed hij, omdat "ik ook tot het besluit ben gekomen...dit in geregelde orde voor u te boek te  stellen..." Dit zijn voorname rechtvaardigingen over zijn voorgangers.

In het voorwoord van zijn vertaling van het "Evangelie van St.Lucas", heeft de Christelijke geleerde J.B.  Phillips het volgende te zeggen: "tot zijn eigen bekentenis had Lucas nauwkeurig bestaand materiaal vergeleken en bewerkt, maar het leek er op dat hij toegang had tot een grote hoeveelheid bijgevoegd  materiaal, en we kunnen redelijkerwijs gissen naar enkele van de bronnen waaruit hij putte." [53]62

"Het Evangelie van Lucas"

-Aangezien velen getracht hebben zaken, die  onder  ons  hun(2) beslag hebben gekregen, -gelijk ons hebben  overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn,

-ben ook ik tot het besluit gekomen na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Theophilus,

-opdat gij de betrouwbaardheid zoudt erkennen der  zaken, waarvan gij onderricht zijt.

En toch noemen jullie dit het Woord van God?! Probeer "The Gospels in Modern English" te verkrijgen, uitgegeven door "Fontana".Het is een goedkope  uitgave. Ga het vlug  halen, voordat de Christenen besluiten om Phillips' aantekeningen, die van onschatbare waarde  zijn,  uit  zijn  vertaling  te schrappen!

En wees niet verrast als de schrijvers van de  RSV ook besluiten het "voorwoord" uit hun vertaling te  verwijderen. Het is een oud, oud gebruik. Zodra  degenen die gevestigde belangen in het Christendom  hebben, zich beseffen dat zij onbewust uit de school  zijn  geklapt, maken zij vlug wijzigingen. Zij maken actuele  vermeldingen  ineens "vergane" geschiedenis!

 - Het overgebleven evangelie

Wie is de schrijver van "Het Evangelie van Johannes"? Noch God, noch Johannes! Zeg wat "hij" (?) er "zelf" (?) over zegt[54] [63]

Wie is zijn "HIJ" en "ZIJN", en zijn "WIJ WETEN" en "IK MEEN"? Zou het de wispelturige kunnen zijn die hem in de steek liet in de tuin, toen hij het meeste  behoefte  aan  hem had,  of de veertiende man  aan  tafel,  tijdens het "Laatste maal", degene die Jezus (vrede zij met hem) liefhad? Beiden waren Johanessen.

Het was een populaire naam onder de Joden  ten  tijde  van Jezus (vrede zij met hem), en onder Christenen zelfs vandaag de  dag. Geen van deze twee  was  de  schrijver  van dit Evangelie. Dat het product was van een  anonieme  hand, is kristalhelder.


 - Schrijvers in een notendop:

Laat me deze "schrijver" zoektocht afsluiten met het oordeel van die 32 geleerden, gesteund door hun 50 samenwerkende kerkgemeentes. God is reeds een lange tijd geleden uit deze auteurschaprace verwijderd. In de RSV, door Collins, kunnen aantekeningen van onschatbare waarde over "de Boeken van de Bijbel"  worden  gevonden,  achterin  hun  uitgave.  We beginnen  met "Genesis" - het  eerste  boek  van  de  Bijbel.

De  geleerden  zeggen  over  de  "SCHRIJVER"  er  van:  "Een van de "vijf boeken van Mozes"". Let er op dat de woorden "vijf boeken van Mozes" tussen  aanhalingstekens  zijn geschreven " " dit is een subtiele manier om toe te geven dat dit is wat mensen zeggen -, dat het Boek van Mozes (vrede zij met hem) was, dat Mozes de schrijver was. Maar wij [55][64] , die beter zijn ingelicht, onderschrijven dat geklets niet.

"Over  het  algemeen  toegeschreven aan Mozes."  Dit  is dezelfde categorie als het boek Genesis. Wie is de  schrijver  van  het  boek  "Jozua"?  Antwoord: "Grootste deel toegeschreven aan Jozua".

Wie is de schrijver van het boek"RICHTEREN"? Antwoord: "Mogelijk Samuël"

Wie is de schrijver van "Ruth"? Antwoord: "Onbekend".

Wie is de schrijver van:

Genesis: Onder andere Mozes

Exodus: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes

Leviticus: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes

Numeri: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes

Deuteronomium: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes.

Jozua: Grootste deel toegeschreven aan Jozua

Richteren: Schrijver mogelijk Samuel

Ruth: Schrijver niet  met  zekerheid bekend,  misschien Samuel. 

1 Samuel: Schrijver onbekend

2 Samuel: Schrijver onbekend

1 Koningen: Schrijver onbekend

2 Koningen: Schrijver onbekend

1Kronieken: Schrijver onbekend,waarschijnlijk verzameld en bewerkt door Ezra

2Kronieken: Schrijver nbekend,waarschijnlijk verzameld en bewerkt door Ezra

Esther: Schrijver onbekend

Job: Schrijver onbekend

Psalmen: Hoofdzakelijk David, maar er zijn  ook  andere schrijvers

Spreuken: Schrijver twijfelachtig maar in  het  algemeen toegeschreven aan Salomon

Jesaja: Hoofdzakelijk toegeschreven aan Jesaja maar delen kunnen ook door anderen zijn geschreven

Jona: Schrijver onbekend.

En zo gaan de geruchten.De schrijvers van deze  anonieme boeken zijn ofwel "onbekend", of zijn  "waarschijnlijk" of "vermoedelijk",  of  ze  zijn  van  "twijfelachtige" oorsprong. Waarom God de schuld  geven voor dit fiasco?

De Lankmoedige en Barmhartige God heeft geen tweeduizend jaar op Bijbelgeleerden gewacht om ons te vertellen dat Hij niet de Schrijver was van Joodse kleine zondes, hoogmoed en vooroordelen; van hun lusten, ruzies, jaloezieën en gruweldaden.  Hij  zei  het  openlijk  wat  zij  doen:

"Wee dan degenen die de Schrift met  hun  eigen  handen schrijven en vervolgens  zeggen: "Dit  komt  van  Allah".  Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege  wat  hun  handen  geschreven  hebben  en  wee  hen vanwege wat zij verrichtten [56][65] ."

We zouden de stelling van dit boek met  bovengenoemde aya [57][66] kunnen hebben beginnen, en er mee zijn geëindigd, met de bevrediging dat Almachtige God Zelf  Zijn uitspraak over dit onderwerp -"Is de Bijbel het Woord van God?"- zou hebben gedaan, maar we wensten onze Christelijke broeders een  gelegenheid  te  geven  om  het  onderwerp  zo  objectief mogelijk te bestuderen. Gelovende Christenen,  "herboren" Christenen, en hun eigen Heilige Boek, de Bijbel, toe te staan tegen "beter" weten in te getuigen.

En hoe zit het met de Heilige Qur'an? Is de Qur'an het Woord van God? De schrijver van deze nederige  uitgave heeft getracht deze vraag op een uiterst wetenschappelijke manier te beantwoorden in  zijn  boek  "De Qur'an, Het  grootste Wonder".


 Epiloog

De lezer moet nu onderhand overtuigd zijn; dat wil zeggen: als hij een open verstand heeft, dat de Bijbel niet is wat ervan beweerd wordt te zijn door de voormannen van het Christendom.

Voor bijna veertig jaar hebben mensen me gevraagd hoe het toch komt dat ik zo'n "grondige" kennis heb over de Bijbel en het Christendom. Eerlijk gezegd is mijn  huidige positie als Islamitisch "expert" op het gebied van Jodendom en Christendom niet uit eigen wil Ik ben gedwongen te zijn wat ik ben.

 Vroege provocatie

Het was 1939 toen ik als winkelassistent werkte in  Adams Mission, vlakbij een Christelijk seminarium met  die  naam; die  predikanten  en  priesters  voortbracht. Ik  en mijn mede- Moslim-medewerkers waren het  mikpunt  van jonge ambitieuze mannen van  de  geestelijke  stand. Er ging geen dag voorbij dat deze jonge Christenen mij of mijn broeders in geloof niet lastig vielen, door beledigingen die zij uitten over de Islam, de Heilige  Profeet (vrede zij met hem) en de Qur'an.

Als een gevoelige jongeman van 20 jaar, bracht ik slapeloze nachten door in tranen omdat ik niet in  staat was degene te verdedigen die me dierbaarder is dan mijn eigen  leven, die barmhartigheid voor de hele mensheid - Moehammed (vrede zij met hem).

Ik zocht mijn  toevlucht in Qur'an-studie, Bijbelstudie en andere literatuur. Mijn ontdekking van het boek-"izhhar-oel- 'haq" - was het keerpunt in mijn leven. Na een tijdje kon ik de missionarisen-in-opleiding van Adams Mission College uitnodigen en hen laten zweten onder hun boordje, tot zij een respect ontwikkelden  voor  de  Islam en zijn Heilige Boodschapper (vrede zij met hem).

Moslims onder voortdurende aanval.

Het liet me denken over hoe het  toch  kwam  dat  zoveel onwaakzame Moslims constant door Christelijke evangelisten die een deur-tot-deur campagne voeren worden bestormd, en eenmaal binnengelaten door de  spreekwoordelijke  gastvrije Moslim, dacht ik er aan  hoe de genadeloze missionaris de "samoesas" oppeuzelde en de lucht uit de Moslim sloeg met spottende opmerkingen tegen zijn geloof.

Vastberaden om bij de Moslims hun recht tot zelfverdediging aan huis te brengen en hen te wapenen met voldoende kennis om  de  hot-gospeler, de  deur-tot-deur venter van het Christendom, en de schaamteloze belediger van de Islam en zijn Heilige Boodschapper  (vrede zij met hem)  af  te slaan; besloot  ik  nederig  om  lezingen te geven om de  Moslim- massa's  te  laten  zien  dat  zij  niets  te  vrezen  hadden  van  de aanvallen van  de Christenen. Mijn lezingen waren ook  een uitnodiging aan de Christenen om de waarheid van de Islam te zien, en de verzinsels die de werkelijke preken van Jezus (vrede zij met hem) waren binnengedrongen.

 Aanval niet nieuw

Christelijke missionarissen hebben in de laatste honderd jaar, en verder terug in de tijd, Moslims van  vele  kanten uitgedaagd, en een vrij groot aantal van die uitdagingen zijn, naar mijn weten, beantwoord of deels beantwoord. Misschien zal,  met  de  Wil  van  Allah,  mijn  bijdrage  in  dit  veld  ook beantwoorden, of  deels  beantwoorden,  aan de uitdagingen van degenen die  kwaadspreken  over de Islam. Het is van uiterste belang dat we niet in  gebreke blijven. Een zo'n uitdaging komt in mijn gedachten, te weten, die van Geo G. Harris, de schrijver  van "How to lead Muslims to Christ" ("Hoe Moslims  naar Christus te leiden"). Deze missionaris, die de  Moslims van China heeft proberen te bekeren, zegt in  de gebruikelijke arrogante en  kleinerende toon van de Westerling op pagina 19, onder het hoofdje "de theorie op beschuldiging van corruptie":"we komen nu bij de ernstigste beschuldiging door de moslimwereld tegen  onze christelijke geschriften. Er zijn drie  aspecten  aan  deze beschuldiging.

De Christelijke  geschriften  zijn  zodanig  veranderd  en gewijzigd, dat zij weinig tot geen gelijkenis vertonen met de glorieuze Indjiel, die geprezen wordt in de  Qur'an. Daarom dienen wij de volgende vragen te  stellen: Waar zijn ze zo veranderd en gewijzigd?

Kun je een exemplaar van de echte Indjiel aan mij laten zien, zodat ik het met de mijne kan vergelijken? En in welk jaartal was de ongewijzigde Indjiel in omloop? Voor de Evangelies geldt hetzelfde, deze zijn ook onderhevig geweest  aan vervalsing. Hierbij  kunnen  we  de volgende (scherpe) vragen stellen:

Was zo'n vervalsing of wijziging opzettelijk gedaan?

Kun je in mijn Bijbel een zo'n passage aanwijzen?

Hoe was deze passage oorspronkelijk?

Wanneer, door wie, hoe of waarom is het vervalst of veranderd?

Was dat vervalsing van de tekst of van de betekenis?

Wanneer wij deze  vragen  stellen  horen wij,  moslims,  dat onze Evangelies "nagemaakte" plaatsvervangers zijn voor de oorspronkelijke Indjiel. Of dat  onze  Evangelies  het Handwerk  zijn  van  mensen,  niet  de  Edele  Indjiel  die  is neergedaald op Jezus.

Een beetje vragen zal gewoonlijk de "werkelijke"  toestand aan het licht brengen: dat de Moslim die de beschuldiging uit, gewoonlijk ellendig onwetend is  omtrent  de  Bijbel,  of het Nieuwe  Testament  zoals  het  feitelijk  heeft  bestaan  in  het verleden of vandaag de dag.

Voordat  we  verder  gaan  met  de  tweede  helft  van  deze discussie, is het belangrijk u er aan te herinneren dat zodra de opponent bereid is de armzaligheid van zo'n beschuldiging te begrijpen, wij doorzetten met wat lessen uit onze geschriften, zodat onze poging positief  zal  zijn  en  niet  negatief.

Hebben wij, moslims, dan het antwoord op al deze vragen?

Als u, beste lezer, dit boek heeft gelezen, zult u toegeven dat Geo G. Harris geen voet heeft om op te staan. Ik ben in staat geweest  om  feitelijke  bladzijdes  uit  de  Bijbel  te  geven  om zijn beweringen te weerleggen.


 Moslims uitgedaagd

Op pagina 16 van Geo G. Harris' boek, leert hij zijn kameraden een basisregel voor missiewerk, om de Moslim in het nauw te drijven: "In dit hoofdstuk hebben we aangenomen dat de vraag van de authenticiteit en  zuiverheid van onze geschriften  wordt opgeworpen door de Mohammedaan. Wanneer dit het geval is, zouden  we  een basisregel in  gedachte moeten  houden, voordat we onze positie gaan verdedigen. De bewijslast rust op de moslims."

Lof aan Allah dat ik in mijn veertig jaar van weerleggen van de authenticiteit van de  Bijbel,  waar  de  Christenen  zo stoutmoedig  om  hebben  gevraagd,  in  staat  ben  geweest  de slag te winnen.

Onthoudt dat wij Moslims niet  van  deur  tot  deur  gaan  om onze religie te promoten. Terwijl Christenen van verschillende gezindtes inbreuk maken op onze  privacy  en rust,  en  gebruik maken van onze gastvrijheid  om  de onoplettende Moslim lastig te vallen.


Diegenen die bang zijn de waarheid naar voren te brengen wanneer zij worden geprovoceerd door deze Christenen, die zelfs zover gaan dat zij onze geliefde  "Nabiy" (Profeet) Mohammed (Allah's vrede  en  genade  zij met hem) beledigen, zouden hun Imaan [58][ 67 ] opnieuw moeten onderzoeken.

De lezingen die ik houd zijn bedoeld om  deze  sluipende missionarissen  uit  te horen, die het huis  en haard  van  de argeloze Moslim, die druk in de weer is met zijn eigen zaken "aanvallen".

De lezingen zijn ook  gericht  op  het  herstellen  van  de beschadigde waardigheid van de Moslim, die is  verstoord door de meedogenloze aanvallen van de  Christelijke verspreider. Vraag de arme Moslims van  Chatsworth, Hanover Park of Riverlea maar hoe zij zijn onderworpen aan de tirannie van bepaalde missionarissen.

Als  deze  nederige bijdrage van mij ("Is de Bijbel God's Woord?") een plaatsje vindt in het Moslimhuis als een golfbreker tegen de missionarissen-dreiging, zou mijn inspanning rijkelijk beloond zijn.


Een grotere beloning zou het zijn als ook maar een oprechte discipel van Jezus (vrede zij met hem) naar de Waarheid zou worden  geleid, en zou  worden verdreven  van verzinsels en leugens.De grootste beloning ligt  natuurlijk bij Allah de Almachtige, Die ik smeek om leiding en vergeving, en bid en vraag dat Hij mijn inspanning zal accepteren, die ik in al mijn nederigheid aan Hem opdraag.

Ik roep ALLE mensen op om te blijven lezen, leren en  te bestuderen. Ik nodig ALLE mensen tot de Islam uit

Tot slot: al het goede in dit boekje komt van Allah, en al de fouten zijn door mij gemaakt.[1] 1 d.w.z uit onwetendheid

[2] d.w.z in tegenstelling tot de Qur'aan-vertaling

[3] een ander woord voor tussenvoegen.

[4] Matteüs 13:13.

[5] d.w.z in tegenstelling tot de Qur'aan-vertaling

[6] Matteüs 27:46

[7] Markus 12:29

7 Markus 12:29

8 Markus 10:18

[11] Markus 11:13

[12] Dit wordt Al hadieth genoemd in het Arabisch

[13] El-Moestafa = de uitverkorene; één van de namen van Mohammed ﷺ‬

[14] Woorden van Sir William Muir

[15] In het Nederlands bekend als Mozes (vrede zij met hem)

[16] Matteüs 9:35

[17] Marcus 8:35

[18] Lucas 20:1

[19] Deze kleinerende titel wordt door de orthodoxen gegeven aan Jehova's getuigen, de zevende dag's adventisten en duizend andere sektes en kerkgemeentes waarmee ze niet overweg kunnen

[20] Openbaring 22:18-19

23 Jesaja 7:14

25 Ned.vert. van de Edele Koran, 19:88-92

26 Nederlandse Vertaling van de Edele Koran 112:3

27 Johannes 5:7

28 Ned. Vert. van de Edele Qur'an 4:171"

29 Marcus 16:19 30 Lukas 24:51"

31  Matteüs 21:7

32 Marcus 11

[29] Lucas 19:36

35 Voorwoord - Collins' pagina's VI en VII."

36 Zie pagina 25

37 Dit is hun manier om het Nieuwe Testament aan te duiden

38 Ned.Vert. van de Edele Qur'an 2:10 "                                                

39 LXX betekent zeventig. Het is de alternatieve titel voor het oude testament dat de jehovah's getuigen gebruiken

40 Deuteronomium 34:5-10

41 Matteüs 9:9 In het Nederlands bekend als Mozes (vrede zij met hem)]..."

43 Ned.vert. van de Edele Qur'an 4:82

44 Tussen acht en achttien jaar zit er een gat van tien jaar verschil. Kunnen we zeggen dat de Alwetende Almachtige niet kan tellen? En dat Hij dus niet het verschil wist tussen acht en achttien?. Als we moeten geloven in de Bijbel als het woord van God, dan zal de waardigheid en status van de Almachtige Heer een laagtepunt bereiken!

45 N.B: even nachecken, want in NBG vertaling en Jehova's staat in beide gevallen 18 jaar! -verandering?!

46 In Shaa Allah zal 'Momtazah' in de nabije toekomst ook een boek uitbrengen met heel veel informatie over de Bijbel, met o.a. fouten en tegenstrijdigheden, Jezus (vrede zij met hem) is NIET gestorven aan het kruis, het raadsel der drie-eenheid opgelost, etc.

47 2 Timoteüs 3:16

49 Genesis 38:7

51 Genesis 38:9-10

52 Genesis 38:16-18

53 Genesis 38:24

54 Zie Matteüs 1:3

55 Matteüs 1

56Genesis 38

57 Op gezag van Djaber (Allah's welbehagen zij met hem), die heeft

58 Deuteronomium 2:19

[51] "Een bastaard zal niet in de gemeente des Heren komen ; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des Heren komen." (Deut. 23:2)

[52] Handelingen 2:30

62 Lukas 1:3

63 Johannes 19:35 en 21:24-25

64 De 32-Bijbelgeleerde

65 Ned.vertaling van de Edele Qur'an - 2:79

66 Een 'aya' is een Qur'an vers

67 Imaan is de Arabische term voor "geloof", bestaande uit innerlijke