Is de doctrine van de heilige drie-eenheid goddelijk geïnspireerd. ()

M.A.K. Keif

 

Is de Heilige Drie-eenheid Goddelijk geïnspireerd? Deze publicatie zou elk intelligent persoon en belijders van de moderne Christelijke leer aan het denken moeten zetten. Het concept van de Heilige Drie-eenheid heeft elke Christelijke denominatie verbijsterd.

|

 Is de doctrine van de heilige drie-eenheid goddelijk geïnspireerd?


Alle lof behoort aan Allah.

(1)De Aanhalingen van de Bijbel komen uit de Revisited Standard Version (RSV), overgenomen van de originele versie (King James version) A.D. 1611, herzien A.D.1881-1885 en A.D. 1901 en herzien A.D. 1946-1952 en uit de tweede editie van het Nieuwe Testament A.D. 1971, gepubliceerd door W.M. Collins  Sons&Co Ltd. Voor  de  Canadese  Bijbelgemeenschap.  1835 Yonge  St., Toronto  7,  Ontario, Canada. Andere versies worden voldoende aangewezen.

2)  De  aanhalingen  uit  de  Qor’an  zijn  genomen  van  “De Heilige Qor’an”, van Abdullah Yusuf Ali. (Engelse  vertaling  van  de  betekenis  en  commentaar, bewerkt  door  The  Presidency  of  Islamic Researches, IFTA, Call and Guidance, King Fahad Holy Printing Complex, Kingdom of Saudi Arabia.)

(3) VZMH is een afkorting van ‘Vrede Zij Met Hem’ wat een gewoonlijke groet is aan alle Profeten van Allah (God). Het wordt gebruikt als groet uit respect in overeenstemming met elke Profeet wanneer

zijn naam wordt genoemd. ‘Vrede Zij Met  Hem’(VZMH)  wordt  ook gebruikt wanneer men  twee  of meer namen van Profeten uitspreekt. Ik draag dit bescheiden onderzoek op aan God voor de wijsheid door Hem geschonken aan mij; aan mijn vrouw Nenet, een liefdevolle hulp voor mij met een gewillig hart en een zorgzame moeder voor onze kinderen. Zij is een deugdzame vrouw en Godvrezend. En aan al mijn kinderen voor hun enthousiasme en steun; aan mijn vrienden en relaties voor hun loyaliteit en ter herinnering aan mijn ouders die leden onder mijn zwakheden, niettemin schonken zij mij hun affectie en tolerantie.

Ten slotte draag ik dit boek op aan al  mijn  vrienden en kennissen voor hun vriendelijke  woorden,aanmoediging en steun om dit boek te publiceren.

M. A. C. Cave

15 Augustus 1996.


In alle nederigheid dank ik de zegeningen van God mij een kans te geven dit boek uit te geven en zo mijn gekoesterde doel te realiseren.

Ik dank dr. Maneh Al-Johani, General Secretary of  the  World Assembly of Youth (WAMY) voor het publiceren van dit onderzoek.

Mijn oprechte dank aan aan alle vrienden die me hebben geholpen met technische details, en mijn  oprechte dank aan alle mensen die met zorg hebben  meegewerkt aan deze publicatie. 

Moge de Almachtige God met Zijn oneindige genade hen zegenen. Amen.

M. A. C. Cave.


In het evangelie van Johannes 8:40 (Bijbel) zegt Jezus:

“En nu willen jullie mij doden, een MAN die jullie de Waarheid heeft verteld,  die ik van God heb gehoord.”

Allah (God) zegt in (Surah "Al-'Imran", 3:59) van de Qur'an:“Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide:‘Wees’ en hij werd.”

De realiteit van de eenheid van God en de aard en positie van Jezus (VZMH) volgens de Heilige Schriften: Het schrappen van het concept van Gods’ incarnatie en de drie-eenheid brengt Jezus niet in diskrediet maar plaatst God op Zijn verheven, unieke, grootse en ongeëvenaarde positie als de enige ware Godheid voor aanbidding Jezus Christus is niet God maar een groots Profeet en Boodschapper van God!

Voorwoord.

"Is de Heilige Drie-eenheid Goddelijk geïnspireerd?”  Deze publicatie zou elk intelligent persoon en belijders van de moderne Christelijke leer aan het denken moeten zetten. Het concept van de Heilige Drie-eenheid heeft elke Christelijke denominatie verbijsterd.  Ofschoon dhr. M.A.C. Cave een Christen was  die voorheen in de Heilige Drie-eenheid geloofde,  ontdekte hij tot zijn uiterste verbazing tijdens zijn onderzoek naar de herkomst van deze doctrine dat deze uit een  latere ontwikkeling  voortkwam,  opgevat  en  ontworpen  door verschillende Christelijke schrijvers en denkers.

Dhr. M.A.C.  Cave bouwt een bewijs op dat de  Heilige  Drie-eenheid een kunstmatig gemaakte doctrine is,   wat niet in de nabijheid komt van de openbaring van  God. Later verloor  deze ‘op  maat  gemaakte’  doctrine zijn scherpe kanten door ingebouwde contradicties en was nauwelijks bespreekbaar bij de Christelijke hiërarchie, speciaal bij de geestelijken die probeerden te redden wat er nog te redden viel.

Het is onacceptabel voor een helderdenkend persoon dit dogma ondanks al zijn fouten staande te houden. Als we rationeel denken, zullen we kritischer moeten zijn  over  spirituele  zaken  die  vitaal  zijn  voor  ons  leven.  We moeten proberen eens een kijkje te nemen in andere religieuze schriften om tot een overtuigende waarheid te komen en onszelf niet  een slachtoffer laten  zijn van voldoening en blind geloof zoals in het verleden en  nadenken over de verzen van de Heilige schriften.

Ik  doe een beroep op de lezer dit boek te   onderzoeken  met een onbevooroordeelde geest en een open hart naar de waarheid, omdat dit de enige weg is die kan leiden tot het juiste besluit wat het leven van iemand vormgeeft in deze wereld en de wereld die komen gaat. 


 INTRODUCTIE

Niets ergert de Christenen  meer  dan  wanneer  er  twijfel  gezaaid  wordt  over  de Heilige Drie-eenheid, de bron van hun geloof. Ik groeide op als Christen en weet vanuit mijn hart dat het een gelovig Christen serieus kwetst; iets wat hij kende als  ‘de  waarheid’.  Maar  een  blind  oog  lenen  terwijl  ik  beter  weet  is  ver  van rechtvaardigheid;  ik  ben  gebonden  aan  de  geboden  van  God  als  gids  om degenen te begeleiden die misleid worden door de valse leer. Elk individu heeft het recht de waarheid te kennen wat hem zal leiden tot het rechte pad.

Het  is  een  vastgesteld  feit  dat  men  is  geschapen  als  rationeel  wezen  en dientengevolge  de  capaciteit  tot  redeneren  bezit. Daaraan  verbonden,  hebben mensen altijd de neiging te zoeken naar de waarheid. Er wordt verwacht dat men de dingen objectief beredeneert in woorden en daden om een doel te bereiken. Verder heeft men de vrijheid van keuze om het mogelijk te maken zichzelf aan te passen  in  een  beschaafde  maatschappij.  Het  is  even  zo  waar  dat  niemand  het recht heeft mensen te forceren om zelfs te waarheid te accepteren. Niettemin is het  een  vorm  van  arrogantie  en  obstinaatheid  van  een  rationeel  wezen  om  de waarheid  af  te  wijzen.  Mensen  met  principes  houden  niet  alleen  de  waarheid staande,  maar  zijn  ook  bereid  deze  te  verdedigen  onder  welke  omstandigheid dan ook, zelfs als ze daarvoor hun leven moeten opofferen. 

De Heilige Drie- Eenheid zit zó diep geworteld bij de Christenen dat men zelden de gevolgen overweegt van de Drie-in-een-God. Ofschoon haar herkomst van het Heidense  geloof  afstamt,  staat  de  meerderheid  van  hen  nooit stil bij het waarheidsgehalte  van  de  Heilige  Drie-eenheid;  zich  niet  bewust  dat  het  door mensen  gemaakt is en dat  het  niet  door  God  is  ingefluisterd.  De  Heilige  Drie-eenheid verklaard:

"De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God en samen, - niet apart - vormen zij één God. De Heilige Drie-eenheid is oneindig, zonder begin of einde en gelijkwaardig."(1) 

Jezus  wordt  door  de  Trinitariërs  beschouwd  als  hebbende  twee  karakters: menselijk en Goddelijk. Hij wordt gezien als de Zoon van God, een complete God; als  de  tweede  persoon  van  de  Godheid  van  de  doctrine  van  de  Heilige  Drie-eenheid. 

Hoe dan ook, in dit boek zullen de lezers ontdekken dat sommige geopenbaarde waarheden opzettelijk   verdraaid  zijn  door Christelijke   schrijvers,   klerken, theologen, evangelisten en kerken  om    zo beweringen  als  “Goddelijk geïnspireerd”  toe  te  voegen  aan  de  doctrine  van  de  Heilige  Drie-eenheid. Lang geleden waarschuwde de Profeet Jeremia (VZMH) de mensen voor corruptie in de openbaring door degenen die de religie van God onderwezen. Hij zei: “ Hoe zegt gij dan: Wij zijn wijs en de wet des Heeren is bij ons! Ziet, waarlijk tevergeefs werkt de valse pen der schriftgeleerden.” (Jeremia 8:8, Bijbel)

Betreffende het valse concept van aanbidding, herhaalde de Profeet Jezus (vzmh) voor ons de waarschuwing gegeven door de Profeet Jeremia (VZMH). Hij zei:" Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; (Matthëus 15:8, Bijbel).

Mijn besluit om in dit avontuur te stappen kwam voort uit mijn zoektocht naar de waarheid over het concept van de Heilige Drie-eenheid. Het onderzoek werd niet beperkt  tot  de  Heilige  schriften,  ook  artikelen  van  religieuze geleerden werden grondig bestudeerd.  Sommige van deze artikelen waren sensationeel en  kregen goedgekeuring van Christelijke denominaties.

Het onderzoek werd ondernomen met een open geest,in de zin van mijn vorige geloof in de doctrine van de Heilige Drie-eenheid. In feite kwam het idee voort uit de zoektocht naar een ‘tastbaar’ bewijs van echtheid; in gedachten houdend dat de bron van God komt. Om objectief te blijven heb ik materiaal gebruikt wat voor handen kwam.

Het  was  een  behoorlijke  inspanning  voor  mij  om  de  bewijzen  tegen  elkaar  af  te wegen die zich ondertussen opstapelden. Terwijl het onderzoek vorderde werd de doctrine jammer genoeg doorgegeven aan de volgende generatie, tot de ultieme waarheid tevoorschijn kwam. Als het resultaat in haar voordeel was geweest, had het  mijn  hart  verlicht.  Echter  tot  mijn  ontsteltenis  kwam  ik  erachter  dat  het  fout was. Deze gemaakte doctrine was verzonnen door mensen voor hun egoïstische belangens en in hun eigen  voordeel. Dus alle voorgaande beweringen bleken absoluut vals. De Heilige Drie-eenheid is niet alleen tégen de leerstellingen van de Profeten  van  God,  maar  het  is  ook  een  belediging  voor  het  menselijk  intellect omdat het in strijd is met de rede en nergens te vinden is in de Bijbel.

Uiteindelijk breekt   de   bittere   waarheid   de   Heilige   Drie-eenheid   en incarnatiedoctrines  af,  inclusief  hun  gerelateerde  religies.  Om  God  te aanbidden  volgens  zijn  geopenbaarde  begeleiding,  moeten we  de  doctrine gewoonweg afwijzen.

Het schrappen van het concept van de incarnatie van God en de Heilige Drie-eenheid doet geen diskrediet aan Jezus maar plaatst God in Zijn verheven,unieke, grootse ongeëvenaarde positie als de Enige Ware Godheid, waardig aanbeden te worden. Jezus Christus is niet God, maar een  groot Profeet enBoodschapper van God!

Ik vraag iedereen om te kijken naar de waarheid in mijn werk, die de harten kan openen van degenen die verlangen naar verlossing.

"Onze God!  Middels dit werk proberen wij de  correcte  betekenis  van  Uw Boodschap  over  te  brengen  naar  de  mensen.  Onze  Heer,  geef  ons  Uw zegeningen  en  begeleidt  ons  naar  de  Waarheid.  Waar  we  ook  fout  gaan, alstublieft  vergeef  ons  en bescherm  de  mensen  in  hun  tekortkomingen." Amen.


 SPECIALE VERHALEN UIT DE MEDIA (Verenigd koninkrijk)

"SCHOKKEND OVERZICHT VAN OVERZICHT VAN OVERZICHT VAN OVERZICHT VAN    ANGLICAANSE BISSCSCSCSCHOP     PEN”   

Een golf van schrik ging over Engeland toen eenbericht verscheen in ‘The DAILY NEWS’  van  het  Verenigd  koninkrijk  onder  de  titel:"Schokkend  overzicht  van Anglicaanse Bisschoppen," waarin stond dat meer dan de helft van de Engelse Bisschoppen het met elkaar eens zijn: “Christenen zijn niet verplicht te geloven dat Jezus Christus God was.” De uitgevoerde enquete verteld ons dat 31 van de 39 bisschoppen  in  Engeland,      Jezus' GODDELIJKHEID e Zijn WEDERGEBOORTE ontkennen; dus twee van de meest fundamentele Christelijke doctrines werden volledig teniet gedaan. Zij schrijven deze eeuwenoude concepten toe aan  onnauwkeurigheden  in  de Bijbel.(2)


NIET GOD, MAAR "GODS ALLERHOOGSTE VERTEGENWOORDIGER "   

Verder in het bericht staat dat 19 van de 31Bisschoppenhet er over eens zijn dat: "Het    voldoende    is    om    Jezus    te    zien    als    Gods    allerhoogste vertegenwoordiger.”  (3)  

DUS: MEER DAN DE HELFT VAN DE ANGLICAANSE BISSCHOPPEN VAN ENGELAND SPREEKT ZICHZELF VRIJ VAN GODSLASTERING EN ZIET JEZUS ALLEEN ALS…... BOODSCHAPPER.

“BISSCHOP JENKINS VEROORDEELD CHRISTELIJKE DOCTRINES.”  

In een interview in het religieuze televisieprogramma "CREDO" (Londen) richt de nieuw aangewezen Bisschop van Durban – Dominee Professor David Jenkins, de 4e hoogste Bisschop in de Kerk van Engeland – zijn aanval op de wankele basis waarop de gehele structuur van de Christelijkheid staat. De meest fundamentele Christelijke doctrines van Jezus’  Goddelijkheid  en  de  Opstanding  werden afgebroken door de Bisschop, uitleggend dat de gebeurtenissen in Jezus’ vroege missie: “niet helemaal waar zijn, maar zijn toegevoegd aan het verhaal over Jezus  door  de  vroege  Christenen  om zo  hun  geloof in  Hem  als  Messias  te benadrukken.”  (4)

Dit concept over God en Jezus (VZMH) wordt gedeeld door alle apostelen, vroege Christenen,  klassieke  en  moderne  Christelijke  geleerden,  denkers,  schrijvers  en zelfs de gewone Christenen. Jezus (VZMH) zegt in Matthëus 4:10 van de Bijbel: "...Want  er  staat  geschreven:"  Gij  zult aanbidden  de  Heer,  uw  God, en Hem alleen zult gij dienen.”

In Johannes 17:3, Bijbel zegt Hij: "En dit is het eeuwige leven, dat zij ﷻ‬ kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

En weer in Johannes 20:17, Bijbel, zegt Hij: ". . . Ik vare op tot Mijn Vaderen uw Vader, en tot Mijn God en uw God."

Zijn  deze  verklaringen  niet  duidelijk?  Kwam  Jezus  om  geaccepteerd  te  worden door God?

Nu komt hij: De Biljoen Dollar vraag:  "Is  De  doctrine  van  de  Heilige Drie-eenheid Goddelijk geïnspireerd?"


 DE  CHRISTENEN.

Bijna één biljoen mensen over de hele wereld blijven geloven in - en praktiseren nog  steeds  -  de  doctrine  van de Heilige Drie-eenheid, terwijl het  tweevoud  van hen  en  misschien  meer  deze  openlijk afwijst op  grond van ‘niet-Bijbels zijnde’, maar deze ook bedrieglijk, basisloos, zinloos, weerzinwekkend en in strijd met de rede vinden.

Volgens Bamber Gascoigne, in zijn boek "De Christenen”, overleeft geen woord in  de  documenten  van  de  eerste  vijftig  jaren  (van  wat  we  nu  noemen  ‘de Christelijke  periodes’) over Christus en zijn  volgelingen. Gedurende de vijftig jaren daarna schreven de Christenen zelf het grootste deel van de boeken die nu samen  Het  Nieuwe  Testament  zijn.  In  de tweede eeuw begonnen de Romeinse auteurs commentaar te leveren:  (5) 

"En er is een groep, gehaat voor hun wreedheden, ‘Christenen’ worden zij genoemd door de mensen.Christus, van wie de naam komt, leed de ultieme straf gedurende  de  regeringsperiode  van  Tiberius in de  handen  van  een  van  onze ambtenaren, Pontius Pilates." (Tacitus)

"Christenen  zijn  een  klasse  van  mensen  gegeven  aan  een  nieuw  en  boos bijgeloof. " (Suetonius)

"De  arme  stakkers  hebben  zichzelf  wijsgemaakt  dat  ze  onsterfelijk  zijn  en  voor altijd  zullen  leven,  door  het aanbidden van de gekruisigde  sofist  en  leven  naar zijn wetten. Daarom verachten zij de dingen van deze wereld en beschouwen dit als gemeenschappelijk  goed. Zij hebben deze doctrine ontvangen door traditie, zonder enig definitief bewijs. Dus mocht er een charlatan of bedrieger tussen hen komen, zal hij snel rijkdom verwerven door het imponeren van dit simpele volk." (Lucius)

Niettemin floreerde het Christelijke geloof en groeide  uit tot een grote religie, maar de leer van de moderne  Christelijke  religie  -  zoals we die nu kennen - is totaal  anders van wat destijds onderwezen is door Jezus  (VZMH) aan zijn discipelen. De verschillende  doctrines van de Christenen zoals b.v. de  Heilige Drie-eenheid, waren van een latere ontwikkeling. Haar oprichting  begon gedurende  de  regeringsperiode van  Keizer  Constantijn  de  Grote  (Nicaea) en ontwikkelde  zich later tot een opgeblazen dogma in de periode van  Keizer Theodosius in 381A.D. Hoe vreemd! Sinds toen, vermenigvuldigde de Christelijke religie in  verschillende  sekten  en  is  het  nu  moeilijk  om  het  ware  Christelijkegeloof te herkennen. Maar wat het ook is, in de huidige context komt er niets ook maar  dicht in de buurt van de originele leerstellingen van de Profeten. Zij baseerden hun stellingen op de Bijbel die  onderworpen is aan voortdurende herzieningen.

God alleen weet wanneer de Christenen bekwaam zullen zijn om de correcte (authentieke) kopie te produceren van hun geschriften. (Bijbel)

Men vraagt zich af hoeveel versies er circuleren van  de  Bijbel vandaag  de  dag. Iedere Bijbel is anders dan de andere en toch claimt elke versie de ‘echte’ te zijn. Zij  hebben een smaak ontwikkeld om de wereld te  verklaren  dat  hun  versie Goddelijk  is  geïnspireerd.  Hun  verwijzing  staat in II Timothy 3:1 (Bijbel):  "Alle Heilige schriften zijn  geïnspireerd door  God…"  Maar  wat de Christenen niet begrijpen is, dat  ‘de  wezenlijke  inhoud  van  hun  Bijbels  niet  de  Heilige Schriften   bevatten maar alleen verhalen, verslagen,   evenementen en tradities. ’Het probleem wordt  complexer wanneer we  te  weten  komen  dat sommige  versies  van  de  Bijbel  meer  boeken  bevatten  dan  de  andere. De Orthodoxe Versie bevat 86 boeken; de Charismatische Versie bevat 76 boeken; de  Romeins  Katholieke  Versie  bevat 73 boeken en alle  Protestante  versies bevatten 66 boeken inclusief de Nieuwe Wereld Vertaling van het Heilige Schrift (1984)  -  dat  wordt  gebruikt  door  de  Jehovah’s  Getuigenen-  en  andere  versies zoals  de  King  James  (1611  –  1942)  (KJ),  American  Standard  (1901  –  1944), Revised Standard (1971) Second Edition (RS) Jerusalem Bible (1966) (JB), Good News Bible  Today's English Version (1976) (TEV), De Heilige Bijbel (1954: zoals gedrukt in 1956), Ronald A. Knox (Kx), De Nieuwe Internationale Versie (NIV)  enontelbare andere versies.

Bovendien, wat te denken van de beweringen van voorname correctoren van de Bijbel van de Herziene Standaard Versie, Herziene Editie van 1952 en het Nieuwe Testament,  tweede  Editie  van  1971, door   Wm. Collins  Sons&Co. Ltd, gepubliceerd voor de Canadese Bijbel Gemeenschap wat zegt in haar voorwoord: (1) "Doch de King James Versie bevat ernstige fouten….er zijn te veel fouten en deze  zijn  zo  serieus  dat  het  nodig  is te kijken naar een revisie  van  de  Engelse vertaling." (2) "De King James Versie van het Nieuwe Testament was gebaseerd op een Griekse tekst die is verpest door fouten." En wat te denken van de aanval van de Jehova’s Getuigen in hun  ‘Ontwaakt!’ publicatie van september 1951 waarin staat: "De Bijbel heeft 50.000 fouten!"

En hoe zou het zijn als ik zou zeggen dat in  tegenstelling  tot  onze  overtuiging “geen  van  de  vier  schrijvers van het Evangelie  originele  discipelen  van  Jezus (VZMH) waren." In Lukas 6:14-16 and Markus 3:17 (Bijbel) vinden we de namen van de twaalf discipelen aangewezen door Jezus (VZMH).

Terwijl de namen Matthëus en Johannes  zijn  inbegrepen  worden  de  namen  Markus,  Lukas  en  Paulus  niet genoemd.

Hoe dan ook, via de volgende aanhalingen kan men ontdekken dat de twee Evangeliën die worden  toegeschreven aan respectievelijk Matthëus en Johannes, zijn geschreven door derden. Lees de reproducties van het vers in Matt. 9:9 (Bijbel):

Toen Jezus voorbijkwam, zag hij een man genaamd Mattheüs zitten bij het belastingkantoor en hij zei  tegen  de  man:  “volg  mij.” En  hij  stond  op  en volgde hem. " 

En in Johannes 21:24 (Bijbel): "Deze is de discipel, die van deze dingen getuigt, en deze dingen geschreven heeft; en wij weten, dat zijn getuigenis waarachtig is.”

In de eerste instantie verteld de schrijver slechts wat er gebeurd is tussen Jezus (VZMH) en ‘de man’ Matthëus, terwijl in de tweede instantie het duidelijk is dat het voornaamwoord ‘wij’ staat voor ‘de schrijver.’

Laat ons nu nadenken wat twee Christelijke geleerden zeggen over het tot stand komen van de Bijbel: "Een copiist wil nogal eens wat tussen de woorden stoppen wat niet werkelijk in de tekst staat; maar wat hij geleerd heeft wat er in moet staan. Hij vertrouwd op een wispelturig geheugen, of laat de tekst overeen komen met de opvattingen van de school die hem heeft onderwezen. Behalve de versies en aanhalingen van de Christelijke vaders,  zijn  er  bijna  vierduizend  Griekse  manuscripten  waarvan  we het  bestaan  weten.  Gezien  het resultaat is de verscheidenheid  van  de  lezing aanzienlijk.” (6)  

"Dus er werden Evangeliën geproduceerd die duidelijk  de opvatting van de praktische behoeften van de gemeenschap tot uiting bracht (waarvoor ze werden geschreven). Het traditionele materiaal is gebruikt,  maar er bestond  geen twijfel er verandering in aan te brengen, er wat aan toe te voegen of wat weg te laten wat niet tot het doel van de schrijver behoorde."  (7) 


 De Heilige Drie-eenheid. 

De Heilige Drie-Eenheid wordt beschouwd als drie personen-in-een God. Elk van hen heeft - zonder begin - een eeuwig leven. Elk van hen is Almachtig en niet meer of minder dan de anderen; elk van hen is een complete God in elke zin van het woord (wat God's eigenschappen inhoudt) en allen zijn gelijk in tijd,  positie, macht en kennis.  Deze doctrine vormt  de  kern en pijler van het Christelijke geloof en wordt   vertegenwoordigd door bijna alle Christelijke genootschappen. Hoe dan ook, De Heilige Drie-eenheid is niet  Goddelijk geïnspireerd, maar  een  door  mensen gemaakt dogma, verzonnen door de Christenen  gedurende  de  laatste vijfentwintig jaar  van  de  vierde  eeuw. In feite was dit  het resultaat van de  raad  van  Constantinopel in 381A.D. die besloot de Heilige Geest dezelfde status te geven als God en Jezus Christus.

De Encyclopedia Britannica verklaart: Het concept  van  de eenheid van de  kern (homoousia) van de Goddelijke ‘Logos’ met God de Vader verzekert de complete Goddelijkheid van Jezus Christus.  Het mysterie van  de persoon Jezus Christus kan omvat worden in de  formule: twee karakters in één persoon………Niet primair afgeleid  van  voornamelijk  abstract  onderricht  veranderd het veeleer binnen de liturgie in almaar   nieuwe vormen en ontelbare  lofzangen  van aanbidding


– zoals in de woorden van de Oosterse liturgie: "De koning van de hemel kwam op aarde uit goedheid voor de mensen en het was met mensen dat hij associeerde. Hij nam zijn vlees van een pure maagd en kwam voort uit haar. Een is de Zoon, tweevoud in essentie, maar niet in persoon. Daarom gedenken we Hem als een Ware volmaakte God en als volmaakt mens en belijden wij Christus onze God.”

 De Geloofsbelijdenis van Athanasius verklaard:

"Er is een persoon in de Vader, een ander persoon in de Zoon en een ander als de Heilige Geest. Maar de Godheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn allen één; De Glorieuze eenheid, de Majestueuze Gelijkwaardigheid.....De Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. En toch zijn er geen drie Goden maar één God……….. Zoals we worden gedwongen door de Christelijke waarheid elk persoon te erkennen als zijnde ‘God’ en ‘Heer’; zo wordt het ons verboden bij de Katholieke religie te zeggen dat er drie Goden zijn, of drie Heren."  (9) 


De Orthodoxe definitie van de Christelijke Heilige   Drie-eenheid en de Geloofsbelijdenis van Athanasius:  "De doctrine van de Heilige Drie-eenheid verklaard dat de Vader God is, de Zoon God is, de Heilige Geest God is en samen, niet alleen, vormen zij één God. De Heilige Drie-eenheid is oneindig, zonder begin of einde en gelijkwaardig."

  (10) 

De Romeins Katholieke Kerk verklaard: De Heilige Drie-eenheid is de gebruikte term om de centrale doctrine aan te geven van de Christelijke religie.... In het boek "Ons Orthodox Christelijk Geloof" verklaard de kerk: "God is drievoudig. . . ..De Vader is God. De Zoon is God. De Heilige Geest is God."  (11)  


 HOE DE HEILIGE DRIE- EENHEID ZICH ONTWIKKELDE TOT EEN CHRISTELIJKE  DOCTRINE

De vervolging van de Christenen en de onderdrukking van de vroege kerk onder de  Romeinse  Keizers  begon  in  de  eerste  eeuw  en  eindigde  met  de  macht  van Constantijn de Grote bij de brug van Milvian in  312A.D. Daaruit volgend - na bekering tot het christendom - werden er speciale gunsten aageboden in de vorm van politieke, militaire en sociale voordelen. Als resultaat sloten duizenden niet-Christenen zich  aan  bij de kerk en lieten zo Constantijn grote macht  uitoefenen over kerkelijke zaken. 

Het was gedurende de regeringsperiode van  Constantijn dat het idee ‘dat Jezus Christus gelijkwaardig is aan God de Vader’ groeide in ontwikkeling. Tot nu was de Heilige Drie-eenheid  geen gevestigde doctrine. Het idee van een  drievoudige God bracht grote strijdpunten binnen de kerk omdat nog steeds veel geestelijken en leken de positie van Christus als God niet accepteerden.  (12) 


Dit meningsverschil bereikte het niveau van   confrontatie tussen Bisschop Alexander van   Alexandrië (Egypte) en zijn presbyteriaan Arius.   Bisschop Alexander onderwees that Jesus gelijk is aan God maar Arius niet. Bij een synode gehouden in Alexandrië in 321 A.D, werd Arius afgezet en geëxcommuniceerd.  (13) 

Arius, sterk  in  institutionele  ongenade had nog  steeds  veel aanhangers  buiten Egypte. Een aantal   belangrijke Bisschoppen zoals de geleerde  historicus Eusebius van Palestina Caesarea en zijn machtige naamgenoot  Eusebius, Bisschop van Nicomedia, waren het theologisch eens met Arius: Jezus Christus is geen God.  (14) 

Het ondersteunde strijdpunt stoorde Constantijn en om zijn positie te legitimeren nodigde hij in mei  325  A.D.,  alle Bisschoppen van de Christelijke kerk uit in Nicaea.  (wat nu in Klein Azië ligt) De raad van  Nicaea  begon  het geschil aangaande  de  relatie  tussen  God  en  Zijn  Zoon  te  regelen.  Constantijn, die  was belast  met  de  handelingen, gebruikte zijn politieke macht om de Bisschoppen zover te krijgen dat   ze zijn   theologische    positie accepteerden. De geloofsbelijdenis, ondertekend door 218 bisschoppen was duidelijk anti-Arian.Met  andere woorden: de belijdenis van Nicaea  onderschreef  de  Zoon  als gelijkwaardig  aan God. De 218  Bisschoppen  ondertekenden  deze  belijdenis,ofschoon het eigenlijk het werk was van een minderheid.  (15) 

In de Encyclopedia Britannica staat een samenvatting van de handelingen van de raad van Nicaea: De raad van Nicaea kwam samen op 20 mei, 325 A.D. Constantijn zat de raad voor, leidde actief  de  discussie  en  stelde  persoonlijk  de  cruciale  formule  wat betreft de relatie van Christus met God in de belijdenis aangekaart door de raad:  "…..van één  substantie   met   de Vader.” Overrompeld door de Keizer, ondertekenden de Bisschoppen  -  twee  uitgezonderd  –  de  belijdenis;  velen  van hen met tegenzin. Constantijn beschouwde de beslissing van Nicaea als een Goddelijke inspiratie. Zo lang hij leefde durfde niemand openlijk de belijdenis van Nicaea aan te vechten, doch de verwachte eendracht volgde niet. (16) 

De Belijdenis van Nicaea. Wij geloven in één God, de Allerhoogste Vader, maker van alle dingen, zichtbaar en  onzichtbaar;  En in één Heer  Jezus  Christus,  Zoon  van  God, Zoon van de Vader, eniggeboren, dat is, van de substantie van de Vader, God van God, Licht van Licht, Ware God van Ware God, verwekt, niet  gemaakt, van  één  substantie met de Vader,  door  wie  alle  dingen  gemaakt  zijn,  de dingen  in  de  hemel  en  de dingen op aarde; die voor  ons  mensen  en voor onze redding nederkwam en is vleesgeworden, en mens werd, leed en verrees op de derde dag, opsteeg naar de hemelen en die gekomen is om te oordelen over leven en dood. En in de Heilige Geest, En zij die zeggen: 'Er was toen Hij er niet was,' en: 'Voor Hij was verwekt bestond Hij  niet,' en: ‘dat Hij  ontstaan  is  uit  niets;  of degenen die beweren,  dat  de  Zoon van God ‘van een andere substantie is of van een andere essentie’ Of 'gecreëerd, Of 'inwisselbaar' Of 'veranderbaar' Dit vervloekt de Katholieke en de Apostolische kerk.

Bettenson legt de belijdenis van Nicaea als volgt uit: (Het is) Gevonden in Epiphanius, Ancoratus, 118, A.D. 374 en bijna woord voor woord verwijderd door geleerden, van de Catechetische colleges van S. Cyril van Jeruzalem; gelezen en goed bevonden in Chalcedon, 451, zoals de belijdenis van de 318 geestelijken die bijeenkwamen in Nicaea en die van 150 die op een later tijdstip bijeenkwamen. (d.w.z. in Constantinopel, 381). Dientengevolge noemt men dit de ‘Constantinopel of Nicaeno-Constantinopel’ belijdenis en wordt dit door velen gezien als een herziening van de belijdenis van Jeruzalem, gehouden in Cyril.

Wij geloven in één God de Vader Almachtige, maker van hemel en aarde en van alle dingen zichtbaar en onzichtbaar.


En in één Heer, Jezus Christus,  de  eniggeboren  Zoon van God, Zoon van de Vader van alle tijden, Licht van Licht, ware God van ware God, verwekt en niet gemaakt, van één substantie met de Vader, door wie alle dingen zijn gemaakt; die voor ons mensen en voor onze redding nederkwam van de hemelen en is vleesgeworden van de Heilige geest en de Maagd Maria en is mens geworden en  is  gekruisigd  voor ons  onder  Pontius  Pilates en leed,  en  is  begraven, en verrees op de derde  dag volgens de heilige  schriften, en  steeg  op naar de hemelen, en zat aan de rechterhand van de Vader, en kwam weer terug met glorie om te oordelen over leven en dood; Zijn Koninkrijk zal oneindig zijn. En in de Heilige  Geest, de Heer en  de Gever van het  leven dat voortgekomen  is van  de  Vader,  die  met  de  Vader en de Zoon samen wordt aanbeden en verheerlijkt, die spreekt door Zijn profeten; In een Heilige Katholieke en Apostolische kerk: Wij erkennen  een doop  tot  vergeving van zonden.  Wij  geloven  in  de  opstanding van de doden en het leven van de tijden die komen gaan.  (17) 

Ofschoon de  raad  van Bisschoppen  de  belijdenis van  Nicaea  accepteerde,  werd de Heilige Drie-eenheid niet genoemd.

                                                                                                                      De  controversie  over  het  karakter  van  Jezus  duurde  diverse decennia voort. In het jaar  381A.D.  kwam een tweede  oecumenische  raad samen  in Constantinopel. (18)  Deze raad nam de belijdenis van Nicaea aan, constaterend dat Jezus en God oneindig en gelijkwaardig zijn en dat de Heilige Geest goddelijk is.

De doctrine van de Heilige Drie-eenheid  werd  formeel  gevestigd als hoeksteen van het Christelijke geloof voor de komende vijftien eeuwen.

Noot: Zoals het ‘gebed van de Heer’ (Matt. 6:9-13 Bijbel), dienen alle Rooms katholieken de ‘belijdenis van Nicaea’ te gedenken in hun gebeden.

Keizer  Theodosius  maakte van het Christelijke  geloof  een zaak van  Keizerlijk bevel: "Het is onze wil dat alle mensen waarover wij regeren de religie praktiseren die de Heilige Apostel Petrus heeft overgebracht op de Romeinen.Wij zullen geloven in de Goddelijke eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in het concept van gelijke verhevenheid en van de Heilige Drie-eenheid.                                                                                              

Wij bevelen dat de  personen  die  deze  regel  opvolgen de naam ‘Katholiek Christen’ zullen dragen. De rest van de mensen, die wij verklaren als krankzinnig en  gestoord, zullen de schande moeten verdragen van Ketterse dogma’s, hun ontmoetingsplaatsen zullen  geen  namen  krijgen van kerken en zij zullen ten eerste verslagen worden door Goddelijke wraak en ten tweede door vergelding op ons eigen initiatief. We zullen dit doen in overeenstemming met het  Goddelijke oordeel." (19) 

Daaropvolgend, werd de doctrine van de eerbied voor Maria als de ‘moeder van God’ en  ‘drager van   God’   ook geformuleerd bij de Tweede raad van Constantinopel (553 A.D.) en werd de titel van  ‘Eeuwige Maagd’ toegevoegd. "In de gebeden en lofzangen van de Orthodoxe Kerk wordt de naam van de Moeder van God net zo vaak aangeroepen als de naam van Christus en de Heilige Drie-Eenheid."…." In de Romeins Katholieke doctrine werd Maria, de moeder van God, gelijkgesteld aan  de  gedaante  van  de Goddelijke Wijsheid. Het proces  van aanbidding  van de Moeder van God ging  een  stap  verder  hier;  Maria  werd behandeld als  een  Goddelijke hypostase (substantie); de gedaante  van  Hemelse Wijsheid." (20)  


 FACTOREN DIE INVLOED HEBBEN GEHAD  OP DE HEILIGE DRIE-EENHEID

De factoren die de formule van de doctrine van de  Heilige Drie-eenheid hebben beïnvloed zijn geinventariseert door de Wachttoren (Jehova’s  getuigen)  en  de ‘Bible Tract Society of Pennsylvania’ (1989) en zij mogen worden beschouwd als voorloper van de doctrine van de Heilige Drie-eenheid:                              In  de  oude  wereld,  zoals  b.v.  in  Babylonië,  was  de  aanbidding  van  Heidense Goden in drievoud normaal. Deze praktijk was ook heersend vóór, gedurende en ná  Christus in  Egypte,  Griekenland en Rome. Na de  dood  van de apostelen kwamen deze Heidense religies het christendom binnenvallen. 

Historicus Will Durant observeerde:  "Het  christendom heeft het Heidendom niet vernietigd, maar  aanvaard.……Uit Egypte  kwamen  de ideeën van   een Goddelijke  Drie-eenheid."  En in het boek van de  Egyptische Religie, schrijft Siegfried Morenz: De Heilige Drie-eenheid was een grote zorg voor de Egyptische theologen...... Drie Goden gecombineerd   en behandeld als opzichzelfstaand, genoemd in het enkelvoud.  Op  deze  manier  laat  de  spirituele  kracht  van  Egypte  een directe link zien met de Christelijke theologie."

Op deze manier weerspiegelden priesters van de late derde -en vroege vierde eeuw zoals Athanasius in  Egypte (Alexandrië) deze invloed, zoals zij ideeën formuleerden die  leidden  tot de Heilige  Drie-eenheid.  Hun  invloed  verspreidde zich  zo  veel,  dat  Morenz  overweegt  "de  theologie  van  Alexandrië  te  zien  als intermediair tussen de Egyptisch religieuze erfenis en het christendom."

In  de  ‘Encyclopedie  van  Religie  en  Ethiek’,  schreef  James  Hasting:  "In de Indiase religie bijvoorbeeld, ontmoeten we de Drievoud Braham, Siva en Vishnu; in  de  Egyptische religie de Drievoud Osiris, Isis en  Horus  .  .  .  Niet  alleen  in historische  religies  vinden  we  God  beschouwd  als  Drie-eenheid.  Men  kan  zich

waarschijnlijk de nieuw-platonische kijk op de ultieme waarheid herinneren, die in Drievoud werd gepresenteerd.

De ‘Nieuwe Schaff-Herzog Encyclopedie van Religieuze Kennis’ laat de invloed zien van deze  Griekse  filosofie: "De doctrines  van  de  Logos  en  de Heilige Drie-eenheid kregen hun vorm van de Griekse Vaders, die direct of indirect beïnvloed waren  door  de  Platonische  filosofie.  .  .  Dat  er  fouten  en  corrupties  de  kerk inkropen kan niet ontkend worden .” 


De kerk van de eerste drie eeuwen zegt: "De doctrine van de Heilige Drie-eenheid had een geleidelijke en betrekkelijk late formatie;…het  had  een  totaal  andere  herkomst dan de Joodse en Christelijke schriften;…..het  groeide  op  en  werd  geënt  in  het  christendom,  door  de  handen van de platoniserende Vaders." (21) 

Beelden van goden met drie gezichten zijn gevonden in verschillende delen van de wereld  b.v.  in  Kampuchea;  Drievoud van een Boeddhistische  godheid,  12 e  eeuw  A.D.; Italie, Drie-eenheid, 15e eeuw A.D.;  Noorwegen, Drie-eenheid;  Vader, Zoon, Heilige  Geest, 13 e  eeuw  A.D.; Frankrijk, Drie-eenheid, 14e eeuw A.D.; Duitsland, Drie-eenheid, 19e eeuw A.D.; India,  Drievoud Hindu godheid, 7e eeuw A.D.; Syrië, Palmyra, Trio van een Maangod, Heer van de Hemelen, Zonnegod, 1 e eeuw  A.D.;  Babylon,  Trio  van  Ishtar,  Sin  Shamash,  2 e   millennium  B.C.  en  in Egypte, Trio van Horus, Osiris en Isis, 2 e  millennium v.Chr. (22) 


 De verdediging van de Heilige Drie-Eenheid door de Trinitariërs.

De groten van het christendom gebruikten in een  poging  tot redden  van  de Heilige  Drie-eenheid alle  mogelijke middelen die beschikbaar waren om de doctrine te verdedigen. Niettemin, na alle bekende  logica  en  redenen  te  hebben uitgeput  gaven  ze  het  op  en  verklaarden  het  tot  een  "mysterie".  Hieronder

volgen  enkele  van  de  verklaringen  gegeven  door  het  hoofd  van  de kerken, vooraanstaande  Christelijke  theologen  en  bekende  schrijvers  die  het  vrijmoedig maar onbezonnen kwamen verdedigen: "De meest Heilige Drie-eenheid is een mysterie in de strikte zin van het woord.  Deze  reden  alleen  kan  het  bestaan  van de drie-in-een-God niet bewijzen, leert de openbaring. En zelfs ná de openbaring van het bestaan van het  mysterie  aan  ons,  blijft  het  onmogelijk  voor  het menselijk intellect te begrijpen hoe de Drie Personen een Goddelijk karakter kunnen hebben." (23) 

Vorgimler verklaard in hun Theologisch woordenboek: "De heilige Drie-Eenheid is een ‘mysterie van katholieke geleerden’…….(Karl Rahner and Herbert) in de strikte zin . . ., wat niet bekend kan zijn zonder ontdekking en zelfs na de onthulling wordt het niet volkomen begrijpelijk."

"Een   dogma   wat   zó   mysterieus   is,   veronderstelt   een Goddelijke openbaring" (De Katholieke Encyclopedie) "God  is  één  en  God  is  drie.  Sinds  er  niets  bestaat  zoals  dit  in  de Schepping,   kunnen   we   het niet begrijpen, maar alleen accepteren." (Monseigneur Eugene Clark) "We  weten  dat  dit  een  groot  mysterie  is,  wat we niet zullen  gaan begrijpen." (Kardinaal John O'Connor) "Het geheimzinnige  mysterie van de Drie-eenheid van God." (Paus Johannes Paulus II)  (24)

 DE DOCTRINE VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID   WERD NIET ONDERWEZEN DOOR  DE VROEGE CHRISTENEN

De uitdrukking "God de Vader", "God de Zoon" en "God de Heilige Geest" is niet alleen synoniem aan het christendom maar het is ook de kern van het Christelijk

geloof. Dit geloof, dat wordt gezien als de bron van het Christelijke geloof was echter niet bekend bij Jezus  (VZMH)  en  de vroege Christenenen en werd  ook  niet  door  hen aanbevolen. De  Apostolische Vaders  en  die van de  daarop  volgende  generaties, tot aan het laatste kwart van de 4e eeuw A.D. hebben nooit gedacht aan een ‘Drie-in-een-God’. Zij geloofden in één  Almachtige,  Alwetende en Transcendente Schepper, de Enige die aanbeden mag worden. 

De volgende  authentieke  verslagen  van  verschillende  Christelijke  autoriteiten spreken voor zichzelf:  "De formule van ‘drie personen in één God’ was niet solide gevestigd in het  Christelijke  leven  en  in  het  geloof,  voorafgaand  aan  het  einde  van  de vierde eeuw. Maar het is precies déze formulering die het eerst aanspraak maakte  op  de  titel  van  het Trinitariaanse  dogma.  Tussen  de  Apostolische Vaders was er niets  wat  zelfs  maar  een  beetje  leek op  een dergelijke mentaliteit of perspectief." (25)

De  doctrine van de Heilige Drie-eenheid  is  verzonnen  door  de  Christenen, ongeveer  honderd  jaar  na  Jezus.  De  vier  canonieke  evangeliën,  geschreven tussen 70 en 115 A.D, bevatten geen referentie naar de Heilige Drie-eenheid. Zelfs de Heilige Paulus, die nogal wat vreemde ideeën binnen het christendom bracht, wist  niets van de ‘drie-in-een-God’. De  Nieuwe  Katholieke  Encyclopedie 4 (voorzien van de 'Nil Obstat en  Imprimatur'*) geeft toe dat de  doctrine  van  de Heilige  Drie-eenheid  onbekend  was  bij de vroege  Christenen  en  dat  het  is geformuleerd in het laatste kwart van de vierde eeuw: 

"Het is moeilijk, om in de tweede helft van de 20e eeuw een duidelijk, objectief en oprecht verslag of  theologische  detaillering  te  geven  van  de openbaring en de leerstellige ontwikkeling van het mysterie van de Heilige Drie-eenheid. De Trinitariaanse discussie- zowel de Romeins Katholieke als de anderen- presenteren een enigszins onstabiel schaduwbeeld.Twee dingen zijn er gebeurd. Er was herkenning aan de kant van de exegeten en Bijbelse  theologen, inclusief een voortdurend groeiend aantal  Romeins Katholieken, dat men niet zou spreken over het Trinitarianisme in het Nieuwe Testament zonder  serieuze  kwalificatie. 


Er  was  ook  een  gelijksoortige herkenning aan de kant van de historici van het dogma en de systematische  theologen, dat wanneer men sprak over  ongekwalificeert Trinitarianisme, men is verschoven van de periode van de Christelijke origine naar, laten we zeggen, het laatste kwadrant van de 4 e  eeuw. Het was alleen in die periode, dat men kon spreken van het definitieve Trinitariaanse dogma ‘drie personen in één God’ wat door en door werd geassimileerd in het Christelijke leven en denken.” (26)

* De Nil Obstat en Imprimatur, (letterlijk: “Niets staat in de weg” en “Het worde gedrukt”) is een officiële  toestemming, verstrekt door een censor van de R.K. Kerk, om een geschrift uit te geven dat zich bezighoudt met het katholieke geloof. (toevoeging vertaler)

"In het begin was het Christelijke geloof niet Trinitariaans…..ook niet in de apostolische en sub-apostolische tijden, zoals weergegeven in het Nieuwe estament en andere vroege Christelijke schriften."  (Encyclopedie van Religie en Ethiek)

"De vroege Christenen echter, dachten er niet aan de Heilige Drie-eenheid toe te voegen aan hun geloof. Zij betaalden hun devoties aan God de Vader en aan Jezus Christus, de Zoon van God en zij erkenden de….Heilige Geest; maar  er  was  geen  sprake  van  deze  drie  zijnde  een  daadwerkelijke  Drie-eenheid, gelijkwaardig aan elkaar en verenigd in één"

(Het Heidendom in ons christendom) (27) 

 WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE DOCTRINE VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID?

Hoewel de Bijbel wordt gepredikt en geloofd  als  Het Woord van God, bevat het niet de  beroemde doctrine van de Heilige Drie-eenheid. Als deze doctrines op waarheid zouden berusten, dan zouden zij duidelijk  aanwezig zijn in de Bijbel omdat we God moeten kennen en willen weten hoe we Hem kunnen aanbidden. 

Niemand onder de  Profeten  van  God  -van  Adam  tot  aan  Jezus-  (VZMH),  had  het concept van de Heilige Drie-eenheid of van een Drievoudige God. Niemand onder de Boodschappers van God kwam met een een gesluierde verklaring in die zin of is  er  een  verwijzing  in  het  Oude  of  Nieuwe  Testament van de Bijbel  wat  een dergelijke doctrine bevestigd. Het is daarom vreemd dat noch Jezus (VZMH) noch zijn discipelen  spreken  over  de  heilige  Drie-eenheid  in de  Bijbel.  Integendeel, Jezus (VZMH) zei: "De Heer, onze God, de Heer is één…" (Markus 12:29, Bijbel).En volgens Sint Paulus: "Gij Israelitische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een man van God, onder u lieden betoont door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk gij zelven weet." (Handelingen 2:22, Bijbel)

De hierboven genoemde verzen spreken voor zich. Waarom zou men zich druk maken over een doctrine vol verwarring wanneer Christelijke geleerden op de  hoogste  positie  niet  bekwaam  zijn  het  verstaanbaar  uit  te  leggen  of  te interpreteren?

Jezus (VZMH) heeft dit soort problemen terecht  voorspeld in Mattheüs 15:8-9, (Bijbel):"Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij. Doch  tevergeefs  eren  zij  Mij,  lerende leringen die geboden van mensen zijn."

Daarna werd het gevolgd door Sint Paulus in 2 Timotheüs 4:3-4, (Bijbel): "Want er zal  een  tijd  zijn,  wanneer  zij  de  gezonde  leer  niet  zullen  verdagen;  maar kittelachtig zijn van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen."

Verder lezen we in (Titus 1:16, Bijbel): "Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken; alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt."


In het midden van dit dilemma, hebben grote geesten onder de Christenen  alle bekende logica uitgeput om  geloofwaardigheid te lenen aan de doctrine van  de Heilige  Drie-eenheid  maar faalden en verklaarden het  later  als  een mysterie. Hoe dan ook, het aanbidden van de Almachtige God kan nergens mee worden  vergeleken. Hij wil dat de mensen alleen Hem aanbidden, volgens Zijn Goddelijke leiding. Door gewoon Zichzelf te zijn, laat Hij zien dat Zijn rechtvaardigheid eist dat Zijn Boodschap duidelijk en simpel moet zijn. De leerstelling als geheel moet  verstoken zijn van onvolkomenheden, bijgeloof  en  verwarring.  Het  moet  een  absolute waarheid  zijn  die te allen tijde  de  uitdaging  kan  weerstaan van  elke vorm van kennis inclusief menselijke  ontdekkingen op  het  gebied van de wetenschap.  Sinds de doctrine van de Heilige Drie-eenheid een mysterie op zichzelf is, als zodanig, kan het niet gezien worden als Goddelijk geinspireerd. De Bijbel zegt: "Omdat God geen God van verwarring is maar van vrede." (1 Korinthiërs  4:33, Bijbel)


 Over de Hebreeuwse schriften

De Encyclopedie van Religie erkent:"De hedendaagse theologen zijn het er over eens dat er in de Hebreeuwse

Bijbel niets staat over de  doctrine van de Heilige  drie-eenheid.” En ook de Nieuwe Katholieke Encyclopedie zegt: "De doctrine van de Heilige Drie-eenheid wordt niet onderwezen in het Oude Testament."

Op dezelfde manier, erkent Jezuït Edmund Fortman in zijn boek ‘De Drievoudige God’: "Het Oude testament……verteld  ons  niets  expliciet  of  door  nodige implicatie  over  een  Drievoudige  God  die  de  Vader,  de  Zoon  en  de  Heilige Geest is…..Er is geen bewijs dat enig gewijd schrijver ooit het bestaan van een Heilige Drie-eenheid – binnen de Godheid - vermoedde. . . Zelfs als we suggesties, voorspellingen of vage tekens zien in het Oude testament van de Drie-eenheid van personen, gaan we verder dan de woorden en de bedoeling van de heilige schrijvers." (28)


 Over de Griekse Schriften.

De Encyclopedie  van  Religie  zegt:  "Theologen  zijn  het erover eens dat het Nieuwe Testament geen expliciete doctrine van de  Heilige Drie-eenheid bevat.” Jezuït Forman verklaart: "De schrijvers van het Nieuwe Testament geven ons geen formele of geformuleerde doctrine van de Heilige Drie-eenheid, ook geen expliciete leer over drie gelijkwaardige Goddelijke personen in één God. . . . Nergens vinden we iets van een Trinitariaanse doctrine over drie aparte subjecten van Goddelijk leven en activiteit in dezelfde Godheid." 

‘The New International Dictionary  of  New  Testament  Theology’ verklaard op dezelfde  manier: "Het  Nieuwe  Testament  bevat  geen  ontwikkelde  doctrine van de Heilige Drie-eenheid. De Bijbel mist de uitgesproken verklaring dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest van gelijke essentie zijn.” (Protestant theoloog Karl Barth ) 

"Historicus Arthur Weigall merkt op: "Jezus, Christus heeft nooit gesproken over een dergelijk fenomeen en nergens in het Nieuwe Testament verschijnt het woord ‘Heilige Drie-eenheid.’ Het idee is driehonderd jaar na de dood van onze Heer door de kerk overgenomen." ("Heidendom in ons christendom")  (29) 

 AFWIJZING VAN DE DOCTRINE VAN DE  HEILIGE  DRIE-EENHEID  DOOR MODERNE  C HRISTENEN.

De hedendaagse Christelijke theologen gaan de  uitdaging aan  bij  de  gevestigde kerken. De  laatste  en  meest  prominente  onder  hen  is  de  nieuwe  Bisschop  van Durban, Bisschop David Jenkins, Professor in Theologie en Religieuze Studies in Leeds University, die  zegt dat sommige van de gebeurtenissen  in Jezus’  vroege missie: " NIET HELEMAAL WAAR ZIJN, MAAR ZIJN TOEGEVOEGD AAN HET VERHAAL VAN JEZUS DOOR DE VROEGE CHRISTENEN OM HUN GELOOF IN HEM ALS MESSIAS TE BENADRUKKEN." (30) 

Prof. John Hick zegt: "Wat de orthodoxie ontwikkelden als de twee karakters van Jezus; Goddelijk en menselijk verenigd in de historische Jezus Christus blijft een vorm  van  woorden  zonder  aanwijsbare  betekenis." 

Hij  zegt  verder:  "Om  te zeggen, zonder  uitleg, dat de historische Jezus van Nazaret ook God was heeft geen  betekenis,net  zoals  zeggen  dat  een  cirkel  op  papier  getekend  met  een potlood, ook vierkant is. Zo’n uitdrukking behoeft een semantische inhoud: en in het  geval  van  de  taal  van  incarnatie  moet  elke  inhoud  tot nu toe voorgesteld worden afgebroken.."…………….suggererend dat de Goddelijke incarnatie een mythologisch  idee  is.  Weer  zei  hij:  "Ik  gebruik  de  term  ‘mythe  ’in de  volgende betekenis.

"Een mythe is een verhaal wat verteld wordt maar wat niet letterlijk de waarheid is; een idee of voorstelling wat gebruikt wordt voor iets of iemand maar wat  niet  letterlijk gebeurd."  "Dat Jesus de  mensgeworden  zoon  was van God  is niet letterlijk  de  waarheid,  aangezien  het geen letterlijke betekenis heeft, is het een   toevoeging op Jezus van een mythisch concept   waarvan  de  functie vergelijkbaar  is  met  die  van   het begrip van het  goddelijk   zoonschap toegeschreven in de oude wereld aan een koning."  (31) 

Victor  Paul  Wierwille  in  zijn  boek: ‘Jezus  Christus  is  geen  God’:  "Ik  zeg  dat Jezus Christus geen God is, maar de Zoon van God. Zij zijn niet "oneindig, zonder  begin  of  einde  en  niet  gelijkwaardig."  Jezus  Christus  was  niet letterlijk bij God in het begin; noch heeft Hij alle pluspunten van God." (32) 


Victor Paul Wierwille's empathische commentaar: "Voor  ik  eindig,  leg  ik  mijn ziel en zaligheid bloot. Door te zeggen dat Jezus Christus geen God is, wil niet zeggen dat ik de belangrijkheid en gewichtigheid van Jezus degradeer. Het verheft simpelweg God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar Zijn unieke, verheven en ongeëvenaarde positie. Hij alleen is God."  (33) 

Ik geloof dat Jezus (VZMH) is gecreëerd door God; en dat hij de "Messias" was (gezalfd) en een  Boodschapper van God;  hij  was  het  Woord  van  God overgebracht aan Maria, en een ziel van Hem. Ik accepteer Hem niet als God of de vleesgeworden God, Zoon van God, noch God de Zoon. God en Jezus (VZMH) zijn afzonderlijke en aparte wezens. God is de Maker en Jezus (VZMH) was het gecreëerde wezen. Zij zijn van verschillende substanties en ongelijk in tijd, kracht, kennis en positie.

De talrijke categorische verklaringen van Jezus (VZMH) en die van de voorafgaande profeten van God (VZMH) gevonden in de Bijbel vernietigen beide concepten van de "vleesgeworden GOD" en de "Heilige Drie-eenheid". Wat er tegengesteld is aan mijn verklaringen is niets meer dan ‘van horen zeggen’ door individuelen die het nodig  vinden  de  deugdelijkheid  van  hun  beweringen  aan  te  tonen. 


De  bewijzen die zij in handen denken te hebben, zijn niet meer dan tussenvoegsels die in het originele  Evangelie van Jezus (VZMH) en eerdere  Boodschappen  van God zijn gekropen."Jezus (VZMH) is geen God maar een groot profeet en Boodschapper van God."

 De leer van de Profeten van God 

Vreemd genoeg  onderwees  niemand  van  de  Profeten  zowel  vóór  als  ná  Jezus (VZMH)  de  doctrine  van  de  Heilige  Drie-eenheid.  Echter,  zij  proclameerden  de eenheid van God. God alleen is Onvolprezen. Hij is de Almachtige en de Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen en heeft geen partner, familie, kinderen of  helpers  in  Zijn  Godheid.  Hij  alleen  is  de  Heer  en  onderhouder  van  de  gehele schepping. Het volgende representeert de leer van de Profeten van God: De  Profeet  Mozes  (VZMH)  zegt: "Nu  weet  ik  dat  de  HEERE  groter  is  dan  alle goden; want in de zaak, waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was hij boven hen. " (Exodus 18:11, Bijbel)


"Hoor,  Israel!  De HEERE, onze God, is  een  enig  HEERE! Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. Ook  zult  gij  ze  tot  een  teken  binden  op  uw  hand,  en  zij  zullen  u  tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.“ (Deut. 6:4-9, Bijbel)

Hetzelfde concept van God is bekrachtigd door Jezus  (VZMH). (Markus 12:29, Bijbel)  ". . .De Heer onze God, is ÷÷n Heer . . ."  Beide Profeten (Alle Profeten, vrede zij met hen) benadrukten het punt dat  hun HEER ÷n onze HEER,  ööN God is. Het is ook opmerkelijk  dat niets in hun verklaringen  aangeeft dat zij deel uitmaakten van de Godheid."

"Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en, er is geen rotssteen, gelijk onze God!" (1 Samuel 2:2, Bijbel)

De Profeet David (VZMH) zegt in ‘Psalmen’ van de Bijbel: "Opdat zij weten, dat gij alleen met Uw Naam zijt, de HEERE, de Allerhoogste over de ganse aarde."

(Vers 83:18) "Loof den Heere, mijn ziel. O, Heere, mijn God! Gij zijt zeer groot!" (Vers 104:1); "Hij is de Heere, onze God." (Vers 105:7); "De Heere is God, die ons licht gegeven heeft." (Vers 118:27); "Gij zijt mijn God, daarom zal ik ﷻ‬ loven." (Vers 118:28).

De  Profeet  Salomon  (VZMH)  zegt:  "De  vreze  des  Heere  is  het  beginsel  der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand." (Spreuken 9:10, Bijbel)

De volgende woorden werden gewoonlijk toegeschreven aan de Profeet Salomon (VZMH): "Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen." (Prediker 12:13, Bijbel)

De Profeet Jesaja (VZMH) zegt: "De eeuwige God, de Schepper van de einden der aarde…." (Jesaja 40:28, Bijbel)


Zeker, alleen de Maker is God, Die alles heeft gecreëerd (het  universum en haar inhoud) duizenden jaren geleden vóór de komst van Jezus (VZMH). Jezus zelf was gecreëerd door God en zo ook de Heilige Geest. In feite was er geen Heilige Drie-eenheid totdat deze werd geformuleerd door mensen in de derde eeuw A.D.

". . . Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen." Jezus beweerde dat niemand waardig is aanbeden te worden, behalve God. (Mattheüs 4:10 en Lukas 4:8, Bijbel)

De Profeet Jezus (VZMH) zegt: "En dit is het eeuwige leven, dat zij ﷻ‬ kennen, den enigen  waarachtigen  God,  en  Jezus  Christus, Dien Gij gezonden hebt." (Johannes 17:3, Bijbel)

De hierboven genoemde verklaringen van Jezus (VZMH) bewijzen dat er maar één Goddelijk persoon bestaat… "ﷻ‬, de enige Ware God" en: “dat hij niets wist van de Heilige Drie-eenheid.” Buiten dat, beweerde Jezus niet dat hij een Godheid was; hij  refereerde  naar  een  wezen:  "ﷻ‬"  als  de  enige  Ware  God.  En  dat  hij  zelf  een Boodschapper is; “ Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.” 

Sint Paulus was zich niet bewust van het bestaan van de heilige Drie-eenheid. Hij zegt: "Gij  Israelitische  mannen,  hoort deze  woorden:  Jezus  den  Nazarener, een man van God, onder u lieden betoont door krachten, en wonderen, en tekenen, die God  door  Hem  gedaan  heeft,  in  het  midden  van  u,  gelijk gijzelven weet…." (Handelingen 2:22, Bijbel)

"Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn). Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar  een  Heere,  Jezus  Christus  door  Welken  alle  dingen  zijn,  en  wij  door Hem…." (1 Korinthiërs 8:5-6, Bijbel)

Zegt:  ”Wij  geloven  in  Allah  en  in  hetgeen  ons  is  geopenbaard  en  in hetgeen   tot   Abraham,   Ismaël,   Izaäk,   Jacob   en   de   stammen   werd nedergezonden  en  in  hetgeen  aan  Mozes  en  Jezus  werd  gegeven  en  in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons. (Al-Baqarah, 2:136, Qora'n)

Wij zonden Noach tot zijn volk en hij zeide: "O, mijn volk, aanbidt Allah, gij hebt geen god naast Hem. Ik vrees voor u de straf van de grote Dag.” (Al-Aa’raaf, 7:59, Qor'an)

En hetzelfde legde Abraham aan zijn zonen op en Jacob deed desgelijks, zeggende:  “O mijn zonen, Allah  heeft  waarlijk  dit  geloof  voor  u  verkozen, sterft daarom niet, tenzij gij Moslims zijt.” 

(Al-Baqarah, 2:132, Qor'an)

Abraham  was  noch  een  Jood,  noch  een  Christen,  maar  hij  was  een oprecht Moslim. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren. (Al-Imraan, 3:67, Qor'an)

Of waart gij aanwezig, toen de dood tot Jacob kwm en hij tot zijn zonen zeide: “ Wat zult gij na mij aanbidden?” Zij antwoordden: “Wij zullen uw God aanbidden, de God uwer vaderen, Abraham, Ismaël en Izaäk, de enige God, aan Hem zijn wij onderworpen.” (Al-Baqarah, 2:133, Qora'n)

En tot (het volk van) Aad (zonden Wij) hun broeder Hoed. Hij zeide: To the 'Ad people, “O mijn volk, aanbidt Allah, gij hebt geen andere god naast Hem. Wilt gij dan niet (God) vrezen?” (Al-Aa'raaf, 7:65, Qor'an)

Naar  de  Samoed  (kwam)  hun  broeder  Salih.  Hij  zeide:  “  O  mijn  volk, aanbidt  Allah;  gij  hebt  geen  andere  god  naast  hem.  Voorwaar  er  is  een duidelijk bewijs van uw Heer tot u gekomen; deze kamelin is van Allah, een teken  voor  u.  Laat  haar  daarom  met  rust  opdat  zij  zich  van  Allah’s  aarde moge  voeden  en  doet  haar  geen  leed  anders  zal  een  pijnlijke  straf  u

bereiken.” (Al-Aa'raaf, 7:73, Qor'an)

En tot Midian hun broeder Shoaib. Hij zeide: “ O mijn volk, aanbidt Allah, gij hebt geen god naast Hem. Er is inderdaad een duidleijk teken van uw Heer tot u gekomen. Geeft daarom volle maat en ruim gewicht en vermindert het aan de mensen verschuldigde niet en schept geen wanorde op aarde nadat zij geordend is. Dit is beter voor u, als gij gelovigen zijt.” (Al-Aa'raaf, 7:85, Qor'an)

 En inderdaad had Aäron reeds tot hen gezegd: “O mijn volk, voorzeker gij zijt op  de proef  gesteld.  Voorwaar  uw  Heer  is  de  Barmhartige;  volgt  mij derhalve en gehoorzaamt mijn bevel.” (Taa-Haa, 20:90, Qor'an)

En gedenk Job toen hij tot zijn Heer riep, zeggende: “ Kwelling heeft mij teneer geworpen en Gij zijt de Genadigste der genadigen.” (Al-Anmbi’jaa, 21:83, Qur'an)

En Wij gaven kennis aan David en Salomo, en zij zeiden: “ Alle eer behoort aan  Allah,  Die  ons  boven  vele  van  Zijn  gelovige  dienaren  heeft  verheven.”

(Annaml, 27:15, Qor'an)

En Salomo volgde David op en hij zeide: "O gij mensen, ons is de taal der vogelen onderwezen, en ons werd alles geschonken. Dit is inderdaad Gods openbare gunst." (Annaml, 27:16, Qor'an) 

En Zacharia, toen hij tot zijn Heer riep, zeggende:”Mijn Heer, laat mij  niet alleen en Gij zijt de beste der erfgenamen.” Toen verhoorden Wij zijn gebed en beloofden hem Jahja (Johannes) en Wij maakten zijn vrouw geschikt (een kind te krijgen)…….. (Al-Anmbiyjaa, 21:89-90, Qor'an)

De  Profeet  Jezus  (VZMH)  zegt:  "Voorzeker,  Allah  is  mijn  Heer  en  uw  Heer, aanbidt Hem daarom, dit is het rechte pad.” (Al-'Imraan, 3:51, Qor'an)

Toen iemand de Profeet Mohammed (VZMH) vroeg wat hij zou moeten doen om in het Paradijs te komen zei hij: "Aanbidt Allah en associeer niets met hem….."

(Al-Bukhari – Gezegden van de Profeet Mohammed (VZMH))

De  Profeet  Mohammed  (VZMH)  zegt: "Als  iemand  verklaard dat niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, die geen partners heeft; dat Mohammed Zijn boodschapper is en Jezus Allahs’ boodschapper is en Zijn woord  wat  Hij  aan  Maria  heeft  gegeven  en  een  ziel  van  Hem,  en  dat  het Paradijs bestaat en dat de Hel bestaat, dan zal Allah hem toelaten tot het Paradijs met de daden die hij heeft verricht, ook al zijn het er niet veel."  (Al-Bukhari – Gezegden van de Profeet Mohammed (VZMH))

In een andere authentieke Hadith van de Profeet  Mohammed  (VZMH):  "Hij  die sterft, wetende dat er geen andere god bestaat dan Allah, gaat het Paradijs binnen." (Al-Bukhari–Gezegden van Profeet Mohammed (VZMH))

Ibn 'Abbas vertelde dat de Profeet Mohammed (VZMH) zei: "Ik wil jullie iets leren. Gehoorzaam Allah en Hij zal voor jullie zorgen. Bescherm zijn bevelen en Hij zal altijd bij jullie zijn (als je beschermer). Als je een vraag hebt, vraag het aan Allah alleen; wanneer je hulp nodig hebt, zoek de hulp van Allah alleen. Onthoudt, ook al helpen alle mensen je, zij kunnen je alleen helpen tot het punt wat Allah al voor je heeft bepaald; en al komen alle mensen bijeen om je kwaad te doen, zij kunnen je geen kwaad doen behalve op het punt wat Allah al voor je heeft bepaald.”  (Tirmidhi – Gezegden van de Profeet Mohammed (VZMH)

In een ander gezegde van de Profeet Mohammed (VZMH): "Allah zal mensen niet straffen voor hun zonden behalve wanneer iemand ongehoorzaam, uitdagend of opstandig is aan Allah of weigert te geloven dat er geen God bestaat naast Allah.” (Gezegden van de Profeet Mohammed (VZMH)) (34) 

"Jezus  was  geen  Christen;  hij  was  een  Jood.  Hij  predikte  geen  nieuw geloof, maar leerde de mensen Gods Wil; en in zijn opinie, zoals ook in die van de Joden, was de Wil van God te vinden in de Wet en in de andere Heilige schriften." (35)  


 WAT  DE  BIJBEL  ZEGT  OVER  GODEN  JEZUS (VZMH)

De  volgende  passages  van  de  Bijbel  belichamen  het  ware  karakter  van  God  en Jezus  (VZMH).  Het  is  duidelijk  dat  alleen  God  de  Allerhoogste,  de  Leider,  de Onfeilbare  en  de  Transcendente  is.  Jezus  (VZMH),  een  eindig  wezen,  lijdt  aan GEBREKEN en IS ONDERWORPEN AAN Gods Wil. Al zijn verklaringen en daden wijzen duidelijk op zijn ondergeschiktheid aan God.

 1.  Verklaring van de Bijbel over God.                                                                                                                             

De leerstelling van het Oude en het  Nieuwe  Testament zijn in essentie Monotheistisch en het Nieuwe Testament is geen wending van Een naar Drie-in-een God. Jezus (VZMH)) bevestigd zijn leer wanneer hij zegt: "Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; ik ben gekomen om deze te  vervullen.  Want  voorwaar  ik  zeg u, tot dat  de  hemel  en  de  aarde voorbij gaan, zal er niet een iota, noch een tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied"  (Mattheüs. 5:17-18, Bijbel)


Gods verklaringen zijn eenvoudig, duidelijk en vrij van contradictie en verwarring. Hier zijn wat van de geïnspireerde woorden van God in de Bijbel. God zegt:

"Ik ben de Almachtige God." (Genesis 17:1, Bijbel)

"O  Heere!  Wie  is  als  Gij  onder  de  goden?  Wie  is  als Gij, verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder?" (Exodus 15:11, Bijbel)     

"Ik ben de HEER, uw God." (Exodus 20:2, Bijbel)

 "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God.…" (Exodus 20:3-5, Bijbel) 

Deze verzen verbieden stellig alle vormen van gelijkenissen met God, zowel natuurhistorisch als voorgestelde kunst. Geen beeld kan adequater zijn dan God zelf. Hij, Die transcendent is, kan niet  geportretteerd  worden door mensen,  behalve door  wat  Hij  heeft  geopenbaard  van  Zichzelf  zoals  Zijn Goddelijke Eigenschappen, overgebracht door profeten.


". . . Ik ben de Heere, uw God. Gij zult u tot de afgoden niet keren, en u geen gegoten goden maken; Ik ben de Heere, uw God!" (Leviticus 19:3- 4, Bijbel)

"God is geen man, dat Hij liegen zou, noch een  mensenkind, dat Hem berouwen zou.." (Nummeri 23:19, Bijbel)   

"ﷻ‬ is het getoond, opdat gij weet, dat de Here die God is; er is niemand meer dan Hij alleen!" (Deut, 4:35, Bijbel)

"Hoor, Israel: De Heere, onze God, is een enig Heere.” (Deut. 6:4, Bijbel) 

"Ziet nu, dat Ik, Ik Die ben, en geen God met Mij."  (Deut. 32:39, Bijbel)

"Er is niemand heilig, gelijk de Heere; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God!" (1 Samuel 2:2, Bijbel)   

"Solomon zegt: "O God van Israel, er is geen God gelijk Gij, boven in den hemel, noch beneden op de aarde……" (1 Koningen 8:22, Bijbel)  


"Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken,; Gij alleen zijt God. (Psalmen 86:10, Bijbel)   

"Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand." (Jesaia 40:28, Bijbel)   

"Ik ben de Heere, dat is Mijn naam,; en Mijn eer zal ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden." (Jesaia 42:8, Bijbel) 

"Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de  Heere,  en  Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb,; opdat  gij  het  weet, en Mij  gelooft,  en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal." (Jesaia 43:10-11, Bijbel)   

"Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God." (Jesaia 44:6, Bijbel)   

"Ik ben de Heere, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; opdat men wete, van den opgang van de zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de Heere, en niemand meer.” (Jesaia 45:5-6, Bijbel)  


"Want also zegt de Heere, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde  geformeerd,  en Die  ze  gemaakt  heeft; Hij  heeft ze  bevestigd,  Hij heeft  ze  niet  geschapen,  dat  zij  ledig  zijn  zou,  maar  heeft  ze  geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de Heere, en niemand meer. (Jesaia 45:18, Bijbel)  

"Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik." (Jesaia 46:9, Bijbel) 

". . Hoor naar Mij, O Jakob! Ik ben Dezelfde; Ik ben de Eerste, ook ben ik de laatste. Ook heeft Mijn hand de aarde gegrond, en Mijn rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten…..." (Jesaia 48:12-13, Bijbel)   

“Alzo zegt de Heere: De hemel is Mijn troon, en de aarde is Mijn voetbank." (Jesaia 66:1, Bijbel) 

“Maar de Heere God is de Waarheid, Hij is de levende God, en eeuwig Koning; van  Zijn  verbolgenheid  beeft  de  aarde,  en  de  heidenen  kunnen  Zijn gramschap niet verdagen. (Aldus zult gijlieden tot hen zeggen: De goden, die den hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde, en van onder dezen hemel.) (Jeremia 10:10, Bijbel)

"Ik ben toch de Heere, uw God….”  (Hosea 13:4, the Bijbel) 

 2. Verklaring van de Bijbel over Jezus (VZMH).

De  geboorte  van  Jezus  (VZMH) was  voorspeld:  "En  in  de  zesde  maand  werd  de engel Gabriël van God gezonden naar en stad in Galilea, genaamd Nazaret; tot en maagd, die ondertrouwd was met en man, genaamd Jozef, uit den huize Davids, en de naam der maagd was Maria.." (Lukas 1:26-27, Bijbel)

God trad hier niet terug om te worden 'verwezenlijkt'   zoals gezegd  wordt door de kerken,  maar  in plaats daarvan zond Hij Zijn engel Gabriel om Maria te informeren over het plan van God (Jezus (VZMH) en Markus 14:35- 36, Bijbel). Jezus (VZMH) was een ziel, met de kracht  van  God  geschapen  in  de  baarmoeder  van Maria. Hier wordt de doctrine van  Gods  incarnatie  ontkend  en  dat  maakt  de  bewering  dus ongegrond.

De Engel Gabriël informeerde Maria: "En zie, gij zult bevrucht worden, en en zoon baren en zijn naam zal Jezus zijn...” (Lukas 1:31, Bijbel)


Dus, wie waren de leden van de Heilige Drie-eenheid (d.w.z, de Drie-in-Een Godheid) vóór de geboorte van Jezus (VZMH)? Er was één God vanaf het begin, die voor altijd leeft. De Drie-eenheid was een verandering van het geloof in één God (Monotheisme) naar drie Goden (polytheïsme en heidendom). Vóór Jezus (VZMH), geloofden de mensen in één God, maar na zijn geboorte voegde de kerk twee personen toe aan de Godheid. Ten tweede: toen Jezus (VZMH) een foetus was, was daarbij de Almachtige God ook toegediend? De  Trinitariërs  beweren  dat  twee  of  drie  personen  verenigd  zijn  in  EEN LICHAAM; groeiden allen van hen als één foetus in Maria’s baarmoeder? Als dat zo  is,  waarom  bracht  Maria  dan  alleen  Jezus  (VZMH)  op  de  wereld?  Hoe kinderachtig en walgelijk is het om te denken dat Jezus (VZMH) verenigd is in één lichaam met God?

God, Die geen begin of einde heeft en Die de hemelen en aarde geschapen heeft - en alles daartussen - miljoenen jaren geleden, ver voor de komst van de menselijke beschaving. Vele generaties passeerden voor de geboorte van Jezus (VZMH).

"En  als  acht  dagen  vervuld  waren,  dat  men  het  Kindeken  besnijden  zou,  zo werd  zijn  naam  Jezus  ............."  (Lukas  2:21,  Bijbel) 


Wat  een  godslastering!  Als Jezus (VZMH) de Ware God is, geloof je dan dat hij besneden moet worden? 

"En  het  Kindeken  wies  op,  en  werd  gesterkt  in  den  geest, en vervuld met wijsheid; en de Genade Gods was over hem." (Lukas 2:40, Bijbel) In het begin (in zijn jonge  jaren)  was  deze  "god",  Jezus,  niet  slim,  maar  verkreeg  wijsheid  in  zijn adolescentie. De kennis van God vermeerderd noch verminderd, God is  niet onderworpen aan tijd en ruimte, omdat Hij altijd perfect en onveranderbaar is.

Toen Jezus "het Onze Vader" bad (Lukas 11:2- 4, Bijbel);……. Bidt er iemand tot zijn eigen ziel? Zeker niet! Hier zien we het onderscheid tussen de Ware God en de  Profeet  Jezus  (VZMH).  Bovendien  is  Jezus’  wil  anders  dan  Gods  Wil,  wat aangeeft dat zij niet één zijn of gelijkwaardig zijn.

Het  is  bekend  dat  de  profeet  Jezus  (VZMH)  vastte:  "En  als  Hij  veertig  dagen  en veertig nachten gevast had hongerde Hem ten laatste . . ." (Matt. 4:2, Bijbel)

Vasten is een  manier  van  boetedoening, het tonen   van gehoorzaamheid en onderwerping aan een superieur. God is aan niemand onderdanig, noch hoeft Hij te vasten, noch te lijden, eerder, in tegenstelling tot Jezus (VZMH),  is God vrij van dit alles omdat alleen Hij de Perfecte en de Allerhoogste God is.

Een grote groep van mensen kwam bijeen om te luisteren naar Jezus (VZMH) en zij brachten veel zieke mensen mee die werden genezen van hun ziekten. (Matt.15:31, de Bijbel) "En zij verheerlijkten de God Israëls." Hoe kan het, dat de God van de Christenen uit drie personen bestaat en de God van Israel uit één?

"En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders." (Matt. 26:29 en Markus 14:35- 36, Bijbel) Tot wie bad Jezus (VZMH)? Was het tot zichzelf, als deel zijnde van de Godheid? Absoluut niet! In feite bad Jezus  (VZMH)  altijd  tot  God  voor  hulp,  zelfs  toen  hij  Lazarus  liet  verrijzen. (Johannes 11:41-43, Bijbel) Jezus (VZMH) was altijd dankbaar naar God, wat wijst op zijn totale hulpeloosheid en onderdanigheid naar God.

“En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem. En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan denzelven, dan alleenlijk bladeren.‘’ (Matheüs 21:18-19,  Bijbel) Een god die honger heeft en onwetend is over bomen die fruit voortbrengen!

Sint. Paulus zei: "Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener,  een  Man  van  God,  onder  ulieden  betoond  door  krachten,  en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet” (Handelingen 2:22, Bijbel) Hier is het duidelijk wat Paul bedoelde met de woorden "Een man van God" – betekent: "Gekozen door God als profeet".

 3.  Wat Jezus zegt (VZMH) over God en Zichzelf.

Jezus  Christus  (VZMH)  heeft  nooit  gesproken  over  de  Heilige  Drie-eenheid,  noch was  hij  zich  bewust  van  het  bestaan  van  drie  Goddelijke  personen  in  één Godheid. Zijn  concept  was  hetzelfde  als  die  van  de  vroege  Israëlische  profeten, die de eenheid van God predikten. 

 "Hoor, Israel! De Heere, onze God, is een enig Heere. Gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht.” (Markus 12:29- 30, Bijbel)

Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen."  (Mattheüs 4:10)  en  (Lukas  4:8),  beiden  in  de  Bijbel:  Jezus  (VZMH)  zegt  dat  alléén  God aanbeden mag worden. 

“De Heere, onze God, is een enig Heere . . ." (Markus 12:29, Bijbel) Jezus (VZMH) bevestigt de eennheid van God.

“Maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.  ". . .  (Matt. 7:21,  Bijbel)  Het  is  duidelijk  dat God in de hemel was en  Jezus  (VZMH)  op  aarde, daarom: hoe konden zij dan verenigd zijn in één lichaam?

Het Christelijke geloof verklaard dat de 'Drie Personen' verenigd zijn in één lichaam (drie-in-een God). Hoe is het mogelijk voor alle leden van de Heilige Drie-eenheid om ‘totaal God’ te zijn wanneer elk van hen slechts 1/3 deel is van de Godheid?

“En dit is het eeuwige leven, dat zij ﷻ‬ kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt." (Johannes 17:3, Bijbel) Hier trekt Jezus (VZMH) een lijn tussen God en zichzelf. Om het eeuwige leven te bereiken is het  nodig  de  ware  God  te  kennen  (erkennen)  en  dat  Jezus  gezonden  is  als

boodschapper van God.

Jezus (VZMH) zegt: “En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een,  namelijk God." (Markus 10:18, Bijbel)  Jezus  (VZMH)  beweert  dat niemand goed is, behalve God, dus hij onderscheid God van hem.

“Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen." (Matt. 24:36 en Markus 13:32 Bijbel). Jezus (VZMH) geeft  toe  dat  zijn  kennis  beperkt  is  in  tegenstelling  tot  God,  de  Alwetende. Bovendien  behoort  het  oordeel  aan  God alleen,  Hij houdt alle geheimen voor zichzelf. 

“De Zoon  kan  niets  van  Zichzelven  doen,  tenzij  Hij  den Vader  dat  ziet doen;  want  zo  wat  Die  doet, hetzelve doet ook  de  Zoon  desgelijks  …..” (Johannes 5:19, Bijbel) Hier geeft Jezus (VZMH) toe dat hij afhankelijk is van God.

“Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij

gezonden heeft.  (Johannes 5:30, Bijbel)  

“Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.” (Johannes 6:38, Bijbel).

“Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen, Die Mij gezonden heeft.” (Johannes 7:16, Bijbel).

“En dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft….” (Johannes 8:28, Bijbel)

Jezus (VZMH) maakt het heel duidelijk dat hij geen Goddelijke kracht heeft. Hij alleen kan niets doen, omdat God de enige bron is van kracht en autoriteit.

“Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb.” (Johannes 8:40, Bijbel) Jezus (VZMH) gaf toe dat hij alleen een boodschapper  was  om  de  missie te  volbrengen die hem opgedragen was door de Allerhoogste.

Verder zegt de Profeet Jezus (VZMH): ". . . Ik ga naar mijn Vader,  Uw Vader en naar mijn  God,  uw  God."  (Johannes  23:17,  Bijbel)  Dit  vers  maakt  een  einde  aan de Heilige drie-eenheid en INCARNATIE DOCTRINES. Het laat de andere kant van Jezus (VZMH) zien, d.w.z. biddend en zoekend naar hulp van Hem. 

Alle hierboven genoemde verzen geven Jezus' (VZMH) inferieuriteit, zwakheid en afhankelijkheid van Gods gunsten exact aan.  

 WAT  DE  QOR'AN  ZEGT  OVER  GOD

 De Qor'an is de laatste en definitieve Openbaring van de Almachtige Allah (God). Hij  toont  Zichzelf  op  de  meest duidelijke manier, wat  geen  andere  interpretatie accepteert behalve de betekenis van de geschreven woorden.

De  woorden  van  de  Almachtige  Allah  en  van  Zijn  Profeten  zijn  woorden  van Waarheid. Zonder twijfel zijn Zijn woorden duidelijk, eenvoudig en zelfverklarend. Allah  is  de  Schepper  van de  hemelen  en  de  aarde,  Zijn  Kracht  en  Kennis  is onbeperkt.  Hij  is  de  Heer,  de  Verhevene  en  de  leverancier  van  alle  creaties. Daarom  moet  men  zich  niet  laten  misleiden door valse illusies dat er naast de Allerhoogste God nog andere goden bestaan.

Laten  we  terugkomen  op  wat  de  Qor'an  zegt  over  Allah  (God),  Die  de  perfecte eigenschappen bezit welke alleen bij de Enige Ware Godheid passen:

In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.Alle lof zij Allah, de heer der Werelden. De Barmhartige, de Genadevolle. Meester van de Dag des Oordeels. ﷻ‬ alleen aanbidden wij en ﷻ‬ alleen smeken wij om hulp (Al-Faatihah, 1:1- 5, Qor'an) 

O gij mensen, aanbidt uw Heer, die u en degenen, die vóór u waren, schiep –op- dat gij behouden zult blijven. Die u de aarde tot een legerstede maakte en de hemel tot een gewelf en Die water van de wolken deed nederkomen en daardoor  vruchten  voortbracht,  als  voedsel  voor  u. Plaatst  derhalve  geen gelijken nevens Allah, tegen beter weten in. (Al-Baqarah, 2:21- 22, Qor'an)

Hoe kunt  gij Allah  verwerpen, terwijl gij  levenloos waart  en Hij  u leven schonk! Hij zal u doen sterven en daarna zal Hij u doen herleven en dan zult gij tot Hem worden teruggebracht. Hij is het, Die alles, wat op aarde is, voor u  schiep:  daarna  wendde  Hij  zich  tot  de  hemel  en  vervolmaakte  deze  tot zeven hemelen, want Hij heeft kennis van alle dingen. (Al-Baqarah, 2:28- 29, Qor'an)

Wondere  Schepper  van  de  hemelen  en  aarde.  Wanneer  Hij  iets  besluit, zegt Hij slechts: ‘Wees’ en het wordt. (Al-Baqarah, 2:117, Qor'an)

Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande, Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en op aarde is, behoort aan hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder zijn verlof? Hij kent hetgeen wat voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote. (Al-Baqarah, 2:255, Qor'an)

… Allah geeft leven en veroorzaakt de dood; Allah ziet wat gij doet. (Al-'Imran, 3:156, Qor'an)

O gij mensen, uw Heer, Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in   Wiens  naam  gij  een  beroep op elkander doet en (weest plichtsgetrouw) betreffende de  familiebanden.  Voorwaar,  Allah  is  Bewaker over u. (An-Nisa, 4:1, Qor'an)

Zeg:  "Aanbidt  gij  Allah  naast  datgene  wat  geen  macht  heeft  u  goed of kwaad te doen? En het is Allah, Die Alhorend, Alwetend is. (Al-Maidah, 5:76, Qor'an)

Zeg: "Zal ik een andere Beschermer nemen, dan Allah, de Schepper der hemelen en aarde, Die voedt en niet wordt gevoed?” Zeg: “Het is mij bevolen, de  eerste   te   zijn  die  zich  onderwerpt.”  En  behoort  niet   tot   de afgodendienaren.(Al-An'aam, 6:14, Qor'an)

Vereenzelvigen zij degenen met Allah degenen die niets scheppen terwijl deze zelf geschapen zijn? (Al-Aa’raaf, 7:191- 192, Qor'an)

Allah, -er is geen God dan Hij. Hij heeft de schoonste eigenschappen. (Taa-Haa, 20:8, Qor'an)

Hij  Die de schepping  voortbrengt en dat dan  herhaalt,  en  u  (voedsel) voorziet uit de hemel en de aarde? Is er een God naast Allah?” Zeg: “Geeft uw bewijs hiervoor als gij waarachtig zijt. Zeg: “Niemand in de hemelen en op aarde kent het onzienlijke, behalve Allah; en zij weten niet wanneer zij zullen worden opgewekt. (Annaml, 27:64- 65, Qor'an)

Aan Allah behoort al hetgeen in de hemelen en op  aarde is, voorzeker Allah is Zichzelf-genoeg. Geprezen. (Loqmaan, 31:26, Qor'an)

Van Hem smeken allen, die in de hemelen en op aarde zijn, (gunsten) af. Elk ogenblik toont Hij een andere Heerlijkheid. (Ar-Rahmaan, 55:29, Qor'an)

Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Koning, de Heilige, de Brenger van Vrede, de Schenker van  Veiligheid, de Beschermer, de Machtige,  de Krachtige, bezitter van Grootheid. Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen. (Al-Hasjr, 59:23, Qor'an)


Hij is het Die u geschapen heeft; maar sommigen  uwer  zijn  gelovig  en sommigen uwer zijn ongelovig; en Allah ziet hoe gij handelt.(Attaghaabon, 64:2, Kor'an)

Zeg: “Allah is de Enige.Allah is Zichzelf-genoeg. Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is hem in enig opzicht gelijk.” (Al-Ichlaas, 112:1-4, Qor'an)


 BIJBELS  BEWIJS VAN DE  DOCTRINE  VAN DE HEILIGE  DRIE-EENHEID.

Ter ondersteuning van de Heilige Drie-eenheid citeren de Trinitarianen alleen wat verzen  van  de  Bijbel,  wiens  interpretaties  erg  vreemd  zijn.  Zij  staan  ver  van  de context  of  van  de  originele  tekst.  De  Bijbel  als  geheel  onderwijst  Monotheïsme (de  eenheid  van  God)  vanaf  het  eerste  boek  (Genesis)  tot  aan  het  laatste  boek (Openbaring).

Wat volgt zijn verzen geciteerd als bewijs voor het bestaan van de doctrine van de Heilige Drie-eenheid:  Het eerste bewijs is het vers gevonden in I Johannes 5:7, in de King James versie (KJ) van de Bijbel, goedgekeurd in 1611: "Want er zijn er drie die getuigen in de hemel,  de  Vader,  het  Woord  en  de  Heilige  Geest." Dit  vers  is  uitgewist  in  de meeste  herziene  edities  van  de  Bijbel  omdat  men  vond  dat  het  een  latere toevoeging was en niet kwam van het originele manuscript.  (36) 


Het  tweede  bewijs  vinden  we  in  Mattheüs  28:19  (Bijbel):  ”Gaat  dan  henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.”

Het derde bewijs staat in 2 Korinthiërs 13:13-14 (Bijbel): ﷻ‬ groeten al de heiligen. De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.” 

Het vierde bewijs staat in 1 Korinthiërs 12:4-6 (Bijbel): “En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; en het is dezelfde Heere; en er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; en er is verscheidenheid der werkingen; doch het is dezelfde God, die alles in allen werkt.”

Wat  betreft  het  tweede,  derde  en  vierde  bewijs;  het  louter  alleen  namen noemen  (aanduiden)  vormt  geen  Drie-eenheid;  het  is  een  inventarisatie.  In feite  zijn    het drie aparte wezens me afwisselende status en omstandigheden. De drie waren nooit gelijk aan tijd, positie, kennis en kracht zoals  het  in  de  doctrine  van  de  heilige  Drie-eenheid  wordt  beschreven.


Bovendien daalde de Geest van God neer in de vorm van een duif toen Jezus gedoopt werd, volgens Mattheüs 3:16 (Bijbel). Als dat zo is, hoe kan er dan aanspraak gemaakt worden op Jezus (VZMH) als deel van de Heilige Drie-eenheid, terwijl hij altijd bij de Heilige Geest was?

Sommige van de verzen in de Bijbel geven het verheffen van Jezus Christus (VZMH)  tot  God  als  bewijs  voor  de  latere  vorming  van  de  doctrine  van  de Heilige Drie-eenheid:

Eerste  voorbeeld: “Laat Ons  mensen  maken,  naar  Ons  beeld,  naar  Onze gelijkenis . . ." (Genesis 1:26, Bijbel). Sommige Christelijke theologen leiden hier uit af dat God niet één en alleen was in de tijd van de Schepping. Hoe dan ook,

God spreekt over Zichzelf in de eerste persoon meervoud en dit kan worden uitgelegd als een  intensieve meervoudsvorm, waaruit  Gods schoonheid, grootsheid en glorie blijkt. Christelijke geleerden   verklaren  dit als ‘aanduiding van de volheid van de Goddelijke kracht’ of ‘de ongelimiteerde kracht  gemanifesteerd  in  God  of  de  ontelbaarheid  van  God  in  zijn  geheel.’


Sommigen noemen het meervoud van respect en in de grammatica wordt het gerefereert aan een meervoud van grootsheid. In Genesis, het eerste boek van de  Bijbel heeft God alleen, zonder hulp, de schepping verwezenlijkt (hoofdstuk 1, vers3,  Bijbel): "God zeide:  'Daar  zij  licht! En daar werd licht". In vers 27 van hetzelfde hoofdstuk lezen we: “En God schiep den mens naar Zijn beeld.” De hierbovengenoemde verzen geven geen helper of deelgenoot van God aan. En het werkwoord wat beschrijft wat God deed en zei is in enkelvoud. (bv.: God zag dat het licht goed was, God creëerde de hemel, God schiep de mensen, God zegende hen, God maakte zijn werk af, etc.)

In het begin van het boek van Genesis lezen we: "In den beginne schiep God de hemelen en de aarde . ."  Let op, terwijl het woord hemelen in het meervoud staat, staan de woorden God en aarde in het enkelvoud.  Waarom staat het woord hemelen in meervoud? De reden is eenvoudig; De Qor'an zegt ons dat de hemel uit zeven Firmamenten bestaat. En waarom handhaven de schrijvers van de Bijbel de woorden ‘God’ en ‘aarde’  in een enkelvoudige vorm? Dat was omdat zij met zekerheid wisten dat er één aarde is en dat er maar één God is, zoals onderwezen door alle profeten van God.


Tweede voorbeeld: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God."  (Johannes 1:1, Bijbel) Let op, het was niet Jezus (VZMH) die sprak, het was Johannes. Overigens accepteert elke Christelijke geleerde van de Bijbel dat dit bijzondere vers is geformuleerd door door een Jood, genaamd Philo van Alexandrië in Egypte vóór de verschijning van Jezus en Johannes de Baptist, Vrede Zij met Hen. 

Verder schrijven nogal wat vertalers van de Griekse manuscripten (Johannes 1:1, Bijbel) het woord God in hoofdletter ‘G’, in het eerste geval; refererend naar God

Almachtig, maar in het tweede geval schrijven zij een kleine "g". De kleine letter ‘g’ wordt gewoonlijk  gebruikt voor mensen of dingen, niet voor God  Almachtig zoals in Psalmen, 82:6-7, (Bijbel):“Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten; Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen. ”En in II  Korinthiërs 4:4, (Bijbel): "In dewelke de God dezer  eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen…" 


Het woord ‘bij’ God, betekent niet ‘de Almachtige God’ maar alleen een ‘god’ zoals de voorbeelden hierboven. (2e geval)

Vandaar dat moderne vertalers van de Bijbel de mening weergeven van Johannes 1:1, (Bijbel) in de volgende voorbeelden:

“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.” (37) 

“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.” (38) 

Vanuit een ander  gezichtspunt, vertaalden  sommige Christelijke geleerden "Woord" als zijnde het "Goddelijk Bevel", dus beweerden zij dat de correcte

woordkeuze van Johannes 1:1-3 (Bijbel) moest zijn: "In den beginne was er het Bevel en het Bevel was met God, en het Bevel was Goddelijk. Dit (het Bevel) was  in het begin met God. Alle dingen zijn gemaakt door  dit (het Bevel); en zonder dit is niets gemaakt wat  gemaakt is.”  Een Griekse term gebruikt door Johannes  is ‘Logos’ afgeleid van ‘Lego’–wat  betekent  'spreken'. De Engelse term 'Decalogue' wat betekent: 'Tien Geboden' is een combinatie van de Griekse woorden deka  (Tien)  en logous  (Bevelen)


De term ‘logos’ betekent: "Gods gesproken Bevel.”  (39) Het woord 'met' creëert een raadselachtig  dilemma  voor degenen die prefereren het woord ‘Logos’ weer  te  geven als 'Jezus' in plaats van 'Het Bevel'. De reden is erg duidelijk: Hoe kon Jezus met God zijn en zelf God zijn?

Het concept Gods gesproken Bevel zijnde 'met de  God'  van 'het begin', valt samen met het Bijbelse concept  van de Schepping. "En God zei: laat er licht zijn: en er was licht."  (Genesis 1:3, Bijbel).

In de Griekse tekst heeft Johannes het definitieve   lidwoord 'de' vóór 'God' (Theos) gebruikt, omdat het   een onderwerp is. Hier heeft Johannes niet het  definitieve lidwoord 'de' vóór God gebruikt omdat het een gezegde is. In andere woorden, de term die hier gebruikt wordt wijst het karakter, de kwaliteit, de eigenschap of bezit van het onderwerp aan. In deze  instantie is het karakter van Gods Bevel Goddelijk. In  sommige Bijbelse versies is het woord 'Dit  'vervangen  door 'Deze' of 'Hij' (Jezus  (VZMH) )'.

Hoe dan ook, het woord 'Dit’ refereert aan 'Het gesproken Bevel' Verder is het opvallend dat het in  Johannes 1:1, (Bijbel) God alleen is die het eeuwige leven heeft. Zijn Woorden zijn altijd met Hem, in dezelfde adem dat jouw woorden met jou zijn, en mijn woorden met mij zijn. Het woord dat God uitspreekt is  geen andere God of God Zelf maar een Goddelijk Woord (Bevel) van Hem. Anders wordt elke creatie  een aparte God, sinds elke creatie Zijn Woord representeert. Hetzelfde argument wordt toegepast in Genesis 1:3 (Bijbel).

Het licht gecreëerd door Zijn woord is niet God, maar een creatie (licht) van Zijn Goddelijk Woord. Daarom is de zin "het woord was God” in Johannes 1:1 in de Bijbel absoluut ongepast. 

Bovendien, als we proberen andere Heilige schriften  te lezen aangaande de Schepping realiseren we dat God, de Schepper, de Maker, Zijn Woorden gebruikt op dezelfde manier als in de Qor'an (b.v.’Quun faya quun’   wat betekent: ‘Wees’ en het is.)

“Wondere Schepper van de hemelen en de aarde. Wanneer Hij iets besluit, zegt Hij slechts: "Wees": en het is. (40)  

Derde voorbeeld: "Ik en de Vader zijn  één."  (Johannes  10:30,  Bijbel).  De Christenen  begrepen  uit  dit  vers,  dat de Vader (God) en Jezus (VZMH) één  en hetzelfde wezen zijn; verenigd in Één Lichaam; God werd mens in de persoon van Jezus (VZMH) en leefde onder de mensen.


Dezelfde mening is gegeven in Johannes 14:10 (Bijbel) wanneer Jezus (VZMH) says: "Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en den Vader in Mij  is?"  En ook in  Johannes 14:20, (Bijbel) waar Jezus (VZMH) zegt:  "…….dat ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in  ﷻ‬.” Zij misinterpreteren echter de betekenis in vers 28 van hetzelfde hoofdstuk wanneer Jezus (VZMH) verklaard: "Indien gij mij liefhad, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want mijn Vader is meerder dan Ik. "Als het waar is wat Jezus (VZMH) zei (dat de Vader superieur is aan hem) dan kan deze zaak (dat zij niet gelijkwaardig zijn) in vrede rusten.

Ook de Trinitariërs realiseerden zich niet, dat als we  hun argumenten zouden volgen, we een resultaat  zouden hebben van een totaal van 15 lichamen opgerold in een lichaam. Het is een simpele rekensom, zoals een kind van de lagere school zelfs zou kunnen maken: De Vader is God, De Zoon (Jezus) is God en  de Heilige Geest is God; (b.v.,de Drie-eenheid) bestaande uit drie (3) wezens (Personen) verenigd in één God. Tel daar de originele twaalf (12) discipelen bij, - op dezelfde manier zoals de Christenen het  begrijpen- (Johannes 14:20) en dit produceert een  totaal van vijftien (15) wezens opgerold en verenigd in  één lichaam.

De verzen in Johannes 17:21-23 (Bijbel) willen ons een duidelijkere uitleg geven over het karakter van hun  eenheid: "Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in ﷻ‬, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij een zijn; Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een. ."De hierbovengenoemde verzen suggereren geen andere betekenis dan hun "het doel van de eenheid" als ware gelovigen.

Bovendien beweert Jezus (VZMH) in  Johannes  10:31-36 (Bijbel) niet dat hij ‘God’ is of ‘God de zoon’ (verenigd met de Vader (God)).

Als, aan de ene kant de Trinitariërs er op staan dat in Johannes 10:30 (Bijbel) de doctrine van de Heilige  Drie-eenheid ondersteund  wordt, dan zouden  zij  geen limiet moeten hebben (3) maar dan zouden ze de 12  discipelen  erbij op moeten tellen in Johannes 14:10 en 14:20 (Bijbel), zoals zij het begrepen: ‘ieder van hen verenigd in één lichaam.’ Bijgevolg,  zou  het  dilemma  groter zijn en zou de verwarde massa (de Drie-eenheid) problematischer worden.


Vierde voorbeeld: ". . .Hij die mij heeft gezien heeft  de  Vader gezien. . ." (Johannes 14:9, Bijbel). Maar zei Jezus niet duidelijk dat "mensen God nooit hebben gezien," zoals hij zegt in Johannes 5:37 van de Bijbel: "En de Vader Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien". Hier zegt Jezus (VZMH) dat hij God niet is omdat hij sprak en hem zag. En in Mattheüs 7:21 (Bijbel), zegt Jezus (VZMH): ". . . mijn Vader Die in de hemel is."Terwijl hij op dezelfde tijd voor hen stond. Al deze verklaringen van Jezus (VZMH) hebben maar één betekenis n.l. dat God en Jezus niet dezelfde zijn. Hoe kan de Vader (God) en Jezus (VZMH) dezelfde zijn; verenigd in één lichaam (zoals geïnterpreteerd door de Christenen) wanneer de Vader in de hemel is en Jezus (VZMH) op aarde?

Om te geloven in God, zou men Zijn Scheppingen  moeten bewonderen welke ontelbaar zijn: de zon, de maan, de sterren en alles om ons heen. In Johannes 4:24 (Bijbel), beweert Jezus (VZMH): "God is een Geest". Dus, hoe kan iemand dan god zien? En in Johannes 1:18 (Bijbel), kunnen we lezen: "Niemand heeft ooit God gezien." 


Ook Jezus (VZMH) geeft een duidelijke onderscheiding aan tussen God en zichzelf in de  volgende verzen van het evangelie van Johannes,  14:1: "Uw  hart  worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij." Het woord ‘ook’ is cruciaal; het laat zien dat God een compleet ander Wezen is dan Jezus (VZMH). In Johannes 17:3, (Bijbel): "En dit is het eeuwige leven, dat zij ﷻ‬ kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt."

Vijfde voorbeeld: In Johannes 29:28, (Bijbel) lezen we: "Mijn Heer en mijn God!” Deze passage  is echter van geen enkel belang omdat het nietig verklaard wordt   door de vorige geciteerde verzen.  Geleerden zijn van  mening dat onder een dergelijk wonderbaarlijke  omstandigheid,  de  opmerkingen  van  apostel  Thomas

waarschijnlijk bedoeld  zijn als  een emotionele  uitroep van verbazing naar Jezus (VZMH), terwijl in  werkelijkheid de uitroep gericht was aan God. Dus,  Thomas beschouwde Jezus (VZMH) niet als God,  omdat hij heel goed wist dat Jezus (VZMH) nooit beweerd heeft God te zijn. (Johannes 17:3, Bijbel)


In feite geeft Sint Paulus een andere duidelijke onderscheiding aan tussen Jezus (VZMH) en God. Hij beweerde dat God Jezus liet verrijzen zoals vermeld staat in de Bijbel. (1 Korinthiërs 15:15- 20 en Markus 16:19): "De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods. "AIs God en Jezus (VZMH)  inderdaad één en hetzelfde wezen zijn, is het dan niet verstandiger te zeggen: "Jezus liet zichzelf verrijzen? " en wanneer Jezus (VZMH), zoals vermeld aan de  rechterhand  van  God  zat,  zou  het  dan  niet correcter zijn te zeggen: "en Jezus zat aan de ‘Troon’? De harde waarheid is: niemand heeft het recht op de Verheven troon behalve God, Die waardig is aanbeden te  worden  zoals verklaard door Jezus (VZMH). (Johannes 17:30, Bijbel).

In een ander vers legt Sint Paulus uit wie God is (Handelingen 17:24-25, Bijbel): "De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft."


Is dit verschil tussen God en mens, de Schepper  en  het  schepsel, de Oneindige en de eindige, buiten de menselijke perceptie? Nee, alleen de onoplettenden,  de  hypocrieten en de opstandigen wensen dit niet te begrijpen.

Bijkomende verklaringen verheffen Jezus tot Godheid.

De Christelijke verklaring zegt dat Jezus (VZMH) de vleesgeworden God is, volledig God en volledig  man.  Dit concept wordt totaal teniet gedaan door Jezus  (VZMH) wanneer hij zegt: "Ik vaar op naar Mijn Vader en uw vader en naar Mijn God en uw God.” Dus waar blijven we met de vraag over de incarnatie? Het verteld ons in simpele woorden dat God gescheiden en  apart  staat van Jezus (VZMH). Daarom verklaart het de  doctrine ongeldig. Buiten dat, volledig God zijn betekent vrij zijn van wensen en hulpeloosheid, en  mens  zijn betekent verstoken van goddelijkheid. (Matt. 1:18-20, Bijbel)

Andere Christenen claimen dat Jezus (VZMH)  God  is  omdat hij ook "Zoon van God", "Messias" en  "Verlosser" wordt genoemd. Hoe dan ook, Jezus  (VZMH) sprak over "de stichters van de vrede" als "Zonen van God". In de Joodse traditie werd elk  persoon die de Wil van God volgde de "Zoon van  God." genoemd.


Zie de voorbeelden geciteerd in de Bijbel: Genesis 6:2,4; Exodus 4:22; Jeremia 31:9; Psalmen 2:7; Lukas 3:38 en Romeinen 8:14. In Johannes 6:35, zegt Jezus  (VZMH): "Hebt uw vijanden lief, en doe goed, en leen,  en verwacht er niets voor terug, en uw loon zal groot  zijn, en u zult zonen zijn van de Allerhoogste.” ‘Zoon van God’ wil nog niet zeggen dat hij werkelijk God is. Net als de zoon van een President geen president is, maar alleen de zoon van een president.

Verder staat er in de Bijbel dat "Messias" in het  Hebreews betekent: "Gods zegen" en niet "Christus"; en "Cyrus" wordt "Messias" of "De gezalfde" genoemd

in (Genesis 31"13); (Leviticus 8:10); (Samuel 2:10); (Jesaia 45:1); (Ezekiël 28:14). Ezekiël noemt men in  de Bijbel "Zoon  van  de  mensen".  En  "Verlosser",  in  II Koningen 13:5; andere individuelen kregen ook deze titel, zonder God te zijn. De term "God's gezalfde" betekent: het geven van spirituele autoriteit aan een goed persoon om de woorden van God te verspreiden. Dus, hoe kwalificeert en verheft deze term hem tot de positie van God? 


Een andere Biljoen Dollar Vraag: "Wat is het christendom zonder de Heilige Drie-eenheid?"

 BIJKOMENDE  ARGUMENTEN  DIE DE  DOCTRINE  VAN  DE HEILIGE  DRIE-EENHEID  WEERLEGGEN.

Niet één keer staat Jezus (VZMH) als "God de Zoon" beschreven, maar wel 68 keer in het Nieuwe Testament van de Bijbel als"Gods Zoon" of "Zoon van God" wat betekent dat hij alles is behalve God. Door te zeggen  dat beide referenties hetzelfde zijn ontkent men de  regels van de taal en laat men deze onbenut als hulpmiddel voor communicatie.  (41)

Jezus bestaat omdat hij geschapen is door God. Hij is niet gelijkwaardig aan God of de Almachtige Gods’ gelijkwaardige in welke zin dan ook; hij was -en is altijd onderworpen aan Gods Wil.

Arius definïeerde God als 'agenetos' – dat is de ultieme bron van alles wat niet van een bron afkomstig is. Dit is wat God doet onderscheiden in essentie van alle andere wezens. Het ‘Logos’ (of: Woord) van het evangelie van Johannes, komt van God en is daarom niet ‘God’ in de absolute zin.  (42) 

De doctrine van de Heilige Drie-eenheid is een duidelijke afwijking van de originele leerstellingen van de profeten van God. God aanbidden volgens zijn Wil betekent afwijzing van de gehele doctrine van de Heilige Drie-eenheid. "God is geen God van verwarring maar van vrede." (1 Cor. 14:33, Bijbel)

John Baker schrijft: "Jezus zag zichzelf niet als  ‘gewone man’; noch  als Verlosser van de Wereld, en zelfs minder als goddelijk pre-existent wezen uit de hemel. Hij geeft toe dat Jezus 'zich vergist heeft’ over het programma wat God  gepland had te volgen en  gaat  verder met het argument dat ‘fouten maken over de details van de toekomst een kenmerk is van de menselijke omstandigheid’ wat slechts overwonnen  kan worden door te investeren in Jezus met  bovenmenselijke krachten die misschien inderdaad  aan  de vermoeide oude dromen van het heidendom hebben voldaan, maar volledig de incarnatie van God zouden uitsluiten.”  (43) 

Zich deze waarheid realiserend zei John Hick, redacteur van "De Mythe van Gods Incarnatie", in zijn Voorwoord: "De noodzaak komt voort uit een groeiende kennis van Christelijke oorsprong en  bevat  de erkenning dat Jezus was zoals hij wordt  gepresenteerd  in Handelingen 2:22 (Bijbel): 'een man van God' voor een speciale rol binnen het

Goddelijk principe, en dat het latere begrip wat van hem ontstond als Gods Incarnatie (de Tweede Persoon  van de Heilige Drie-eenheid, die een menselijk leven leeft) een mythologische of poëtische uitdrukking is voor zijn betekenis." (44)

Het Christelijke geloof verklaard dat de 'Drie  Personen'  verenigd  zijn  in  één lichaam (drie-in-een God). Hoe is het mogelijk voor alle leden van de Heilige Drie-eenheid ‘totaal God’ te zijn wanneer elk van hen slechts 1/3 deel van de Godheid is? 

Nog eens: toen Jezus (VZMH) op aarde was, was hij geen complete God, noch was "de  Vader in de Hemel"  een ‘hele’ God, welke de gezegden van Jezus (VZMH) zouden tegenspreken. Hij zegt in (Johannes 20:17, Bijbel): "Ik vaar op naar Mijn God en uw God, naar  Mijn  Vader  en  uw  Vader." Als  Go  bestond uit  drie personen, wie was dan de God in de Hemel gedurende de drie dagen tussen de kruisiging en de  opstanding?(wat de christenen beweren) Wie was God toen Jezus in Maria’ s baarmoeder was?

Als deze doctrine de leerstelling van Jezus (VZMH)  was, zou hij dit verklaard hebben in duidelijke termen. Het woord ‘Drie-eenheid’ komt echter niet voor in de Bijbel, in plaats daarvan  zegt Jezus in Markus  12:29  (Bijbel): "De Heer, onze Heer is één God. . ."

De meeste Christenen hebben nooit nagedacht over de  implicatie van een ‘drie-in-een’ God (De  Heilige  Drie-eenheid). Hoe kan God tevredengesteld of aanbeden worden als men niet duidelijk weet wie God is?

"De filosofie vertelt ons dat er geen wezen, waar vanuit een ander wezen kan ontstaan, kan bestaan als  afzonderlijk gelijkwaardig partner of kan worden  beschouwd  als  perfect.  Een  zoon toevoegen aan  God  is  het ontkennen van de perfectie van God." (45)

"Jezus (VZMH) verheffen tot Gods positie komt neer op ernstige godslastering naar de Enige Ware God, terwijl Jezus  (VZMH) scheiden van de Godheid Jezus niet onteert, maar hem plaatst in zijn respectabele positie als groot Boodschapper van God."

"Hij (God) is het die u geschapen heeft; maar  sommigen uwer  zijn ongelovig en sommigen uwer zijn gelovig: en Allah ziet hoe gij handelt." (46) 

Nog meer bewijs om de claim van de doctrine van de Heilige Drie-eenheid te weerleggen: "Mijn drinkbeker zult gij wel drinken; maar het zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader.”  (Mattheüs 20:23, Bijbel). Jezus  (VZMH) zelf had de kracht en autoriteit niet om iets te verlenen behalve wat bepaald is door God, die hij ‘Vader’ noemt.

En als we even verder gaan, boog Jezus (VZMH) naar de grond en bad: "Mijn Vader,indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! Doch niet,  gelijk Ik wil, doch gelijk Gij wilt.” (Mattheüs 26:39,  Bijbel). Hier zoekt Jezus (VZMH) zijn vaders (God) hulp, benadrukkend dat het niet gaat om zijn wil, maar om de wil van God.

Hier wordt duidelijk dat de wil van Jezus los staat van de wil van God.

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” (Mattheüs 27:46, Bijbel) "…Vader, in Uw handen bevel Ik Mijn geest…"  (Lukas 23:46, Bijbel) Woorden

als ‘Mijn God’ bijvoorbeeld, komen alleen van iemand in nood. En als Jezus (VZMH) God was, door wie is hij dan verlaten? Door zichzelf? Het is belachelijk. God hoeft Zichzelf niet te binden aan een andere God! "Waarom noemen jullie mij goed? Niemand is goed, behalve God."(Markus10:18, Bijbel) Jezus (VZMH)  wijst erop dat niemand groter in goedheid of rechtvaardigheid is dan God. Dus, distantieert hij zichzelf van de Godheid.


"Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader,” (Markus 13:32, Bijbel)  –Als Jezus (VZMH) echt gelijk zou zijn aan God of een deel zou zijn van de Heilige Drie-eenheid, dan zou hij weten wat ook de Vader weet.

"Voorwaar, voorwaar ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen…..”(Johannes 5:19, Bijbel)

"Ik kan niets doen op Mijn eigen gezag …" (Johannes 5:39, Bijbel)

"Mijn leer is Mijnen niet, maar Desgenen, Die mij  gezonden  heeft."(Johannes 7:16, Bijbel)

In de drie geciteerde verklaringen hierboven maakt Jezus (VZMH) duidelijk dat hij geen autoriteit of kracht bezit en dat wat hij predikte van God kwam.

"…want Mijn Vader is meerder dan ik."(Johannes  14:28, Bijbel)  –Deze verklaring ontkent categorisch  de doctrine van de Heilige Drie-eenheid, omdat zij  beiden een verschillend karakter hebben, de ene  ‘meer’  dan  de andere.

"En dit is het eeuwige leven, dat zij ﷻ‬ kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. (Johannes 17:3, Bijbel) God (door  Jezus ‘Vader’ genoemd) is nooit gerefereerd in het  meervoud  door Jezus (VZMH).

"Ik ga heen naar mijn Vader en naar uw vader, naar mijn God en naar uw God." (Johannes 20:17, Bijbel) Jezus (VZMH) is geen God omdat hij zijn ‘eigen’ God had, die hij ‘Vader’ noemde. 

"Want also lieft heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft…..” (Johannes 3:16, Bijbel) Als Jezus (VZMH) een deel is van de Heilige Drie-eenheid wanneer alle zij alle drie oneindig, zonder begin of einde, en  gelijkwaardig  zijn  aan elkaar, hoe kon hij dan een zoon zijn en op hetzelfde  moment  zo  oud  zijn als zijn vader?  (Matt.  1:18;  Lukas  1:26  en  1 Johannes 4:9, Bijbel)

 "Want er is een God en een middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus." (1 Timotheüs 2:5, Bijbel): De verklaring zegt het ons; God en Jezus (VZMH) zijn niet hetzelfde. 


"De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknecht te tonen de dingen, die haast geschieden moeten.” (Openbaring 1:1, Bijbel) De ware God is Alwetend, daarom verdrijft dit de theorie van de Heilige drie-eenheid.


 STEUNT  JEZUS (VZMH)  HET  CONCEPT  VAN  DE  HEILIGE  DRIE-EENHEID?

God met Zijn oneindige Wijsheid en Genade, heeft  van tijd tot tijd profeten gezonden om  Zijn  Boodschap te  verkondigen en de mensheid te stimuleren in rechtvaardigheid  (d.w.z.  in  de  weg  van  VREDE  en  GEHOORZAAMHEID  van  de Enige Ware God) De Boodschap heet ISLAM (onderwerping aan Gods Wil).

Deze boodschap was verkondigd aan alle naties en stammen in de wereld, om de achtereenvolgende generaties uit te nodigen zich te onderwerpen aan de Wil van God. Echter, al de vroegere openbaringen  waren  vervormd  en  aangetast  door latere generaties  en  de  profeten  werden  genegeerd  en  vervolgd.  De  Zuivere Openbaring   van   God   werd   vervuild   met   mythen,   afgoderij   en   irrationele ideologieën. Dus, de religie van God was verloren in de stroom van veelvoudige valse vereringen.

De menselijke geschiedenis is een kroniek van menselijk drijven tussen licht en donker. God, met  Zijn  overvloed  aan  Liefde  en  Genade  voor  de  mensheid  heeft ons niet in het duister gelaten om alleen door fouten en testen het rechte pad te ontdekken. Hij zond Zijn laatste Boodschapper, de Profeet Mohammed (VZMH) om de mensheid  te  begeleiden  gedurende de zogenaamde Donkere Tijden. De Openbaring  die  hij  ontving  (de  Heilige  Qor’an  door  bemiddeling  van  de engel Gabriël) is uitgebreid en universeel van karakter. Deze Goddelijke Gids geeft in grote lijnen  de  kennis en waarheid aan over de Almachtige Schepper,  het universum, het doel van onze schepping en ons  leven in deze wereld en in het Hiernamaals. Het  zal de  mensheid Ieiden op de weg naar de waarheid, rechtvaardigheid en succes in dit leven en in het leven wat hierna komt.

Zeggen dat de komst van "een andere Parakleet* / Verdediger / Trooster / Raadgever / Ziel van de waarheid is als "een andere profeet" zoals Mozes en Jezus (VZMH) is volledig correct. Het concept van "de Heilige Geest" i.p.v. "een andere profeet" wordt totaal ontkend in het evangelie van Johannes.

*Parakleet is een begrip uit het Nieuwe Testament wat wel vertaald wordt met de Heilige Geest. Het Griekse woord 'παράκλητος’ (paraklytos) betekent ongeveer 'hij die helpt of bijstaat'. (toevoeging vertaler)


Om de boodschap  van  Jezus  te  begrijpen,  moet  men  starten met het  Eerste Epistel van Johannes, in 1 van de Bijbel. Hier zult u begrijpen dat Jezus (VZMH) de "originele  Parakleet"  was:  "Mijn  kleine  kinderen,  Ik schrijf dit naar jullie opdat jullie niet zullen  zondigen; maar  als  iemand  toch zondigt,  dan  hebben  we  een "Parakleet" met de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige."

Jezus (VZMH), die de "originele Parakleet” was,  voorspelde de komst  van "een andere Parakleet". Dus de herzieners van de Bijbel hebben "Parakleet" vertaald in verschillende woorden, welke de lezer kan  tegenkomen,  afhankelijk  van degene  die  de  Bijbel  herschreef.(d.w.z.  Parakleet  /  Verdediger  /  Trooster/

Helper / Raadgever / Heilige Geest / Ziel van de waarheid).

Dezelfde term " Parakleet " is gebruikt in het evangelie van Johannes waarin men Jezus  (VZMH)  dankt  voor  zijn voorspelling van de komst van "een andere Parakleet". Hij zegt: "En ik zal tot de Vader bidden, en Hij zal jullie een andere Trooster (Parakleet) geven, om voor altijd bij jullie te zijn. (Johannes 14:16, Bijbel). Hij vertelde zijn discipelen ook dat deze "Parakleet" ons alle dingen zou leren en alle dingen zou brengen  om te gedenken. 


Hij zegt in Johannes 14:26, (Bijbel): "Maar de  Trooster  (Parakleet), de Heilige Geest, Welken de  Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.” en in  Johannes  15:26  (Bijbel):  "Maar  wanneer  de Trooster (Parakleet) zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der Waarheid, Die van den Vader uitgaat,  Die zal van Mij getuigen.”

ﷻ‬  zult opmerken dat in de hierboven genoemde  verzen  de Bijbel het woord "Raadgever" gebruikt en  hetzelfde  wordt  hierboven  gerefereerd  (14:25)  als  de “Heilige Geest.” Hetzelfde is veranderd in Johannes 15:26, als zijnde de “Geest der Waarheid.” En weer in het volgende vers hieronder, is het teruggekeerd naar "Raadgever  " maar u zult later ontdekken dat het wéér terugkeert tot “Geest der Waarheid” in Johannes 16:13 (Bijbel).

(Johannes 16:7-8, Bijbel): "Doch Ik zeg u de  waarheid:  Het  is  u  nut,  dat  Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster (Parakleet) tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van  zonde,  en  van  gerechtigheid,  en  van oordeel.” Dit is bevestigd in de Qor'an waar God Jezus (VZMH) heeft opgeheven (VZMH) maar niet gekruisigd zoals wordt beweerd.

In het vers hierboven (Johannes 16:7- 8, Bijbel), is de komst van de "Raadgever" of “Parakleet” afhankelijk van het vertrek van Jezus (VZMH). Buiten dat heeft Jezus (VZMH) niet aangegeven dat deze "Parakleet" zou komen gedurende zijn tijd.

In Johannes 16:12-15, (Bijbel), voorspelde Jezus  (VZMH) de komst van deze "andere Parakleet" die hij de "Spirit of truth" noemt. Hij zegt: "Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch  gij  kunt  die nu  niet dragen. Maar wanneer Die gekomen zal zijn, namelijk de Geest der Waarheid (Parakleet) Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal  gehoord  hebben,  zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal  Hij  u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.”

Het vers hierboven neemt de verwarring weg rond het woord: ‘Heilige Geest’, wat door de Christenen gebruikt wordt, omdat volgens de Bijbel in Genesis 1:2 deze Heilige Geest op aarde was sinds de dagen van de Schepping. "Het" was ook aanwezig bij de Jordaanse rivier toen Johannes Jezus (VZMH) doopte. Dus, hoe kon  Jesus  zeggen:  "maar  indien  Ik  heenga, zo zal  Ik  Hem  tot  u  zenden.?” (Johannes  16:7,  Bijbel) 


Wat  Jezus  (VZMH)  bedoelde  was dat er "een  andere Parakleet" of "een andere profeet" zoals hem zou komen, omdat het zenden van de Heilige Geest was uitgesloten, daar deze op aarde was sinds de dag van de Schepping.

Verder zijn de Heilige Geest en Geest van de  Waarheid  aparte termen en twee onafhankelijke entiteiten. De laatste heeft het voornaamwoord "hij" als zijnde een mannelijk  figuur terwijl de vorige het  voornaamwoord  "het"  heeft.  Jezus  (VZMH) vertelde  ons  in  gewone  woorden dat de ‘Raadgever’ of de ‘Geest van de Waarheid’ (Parakleet) - wat hij voorspeld had - een man en een profeet is, zoals hijzelf, die ons alle dingen zal leren.

Het voornaamwoord ‘hij’ gerefereerd aan ‘Geest van de Waarheid’ wijst op het mannelijke geslacht  overeenkomend met het woord "Raadgever" in  Johannes 16:7 (Bijbel).

Het woord "Raadgever" is een beschreven woord dat wordt gebruikt i.p.v. de ‘Geest van de Waarheid.’  Grammaticaal moeten voornaamwoorden in overeenstemming zijn met het geslacht van het  zelfstandig naamwoord waar zij betrekking op  hebben.  Dus  de  verzen  13  en  15  van  Johannes,  hoofdstuk  16, bewijzen dat de Geest van de Waarheid geen deel is van de Heilige Drie-eenheid. (47) 

In Johannes 16:13, (Bijbel) benadrukt Jezus (VZMH) het punt over deze Geest der Waarheid; dat het een profeet is die zal instrueren wat komt van de Meest Hoge: "Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij  spreken.”  Hij  is  alleen profeet (geen goddelijk wezen of Heilige  Geest); hij heeft geen autoriteit van zichzelf, maar krijgt inspiratie van God in de hemel. 

Daarnaast  zullen  jullie  merken  dat in Johannes  12:14  (Bijbel), Jezus (VZMH) zegt over de Geest van de Waarheid: "Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal nemen wat van Mij is en het bekendmaken aan u." De Qur'an (wat de boodschap is van Mohammed (VZMH)) heeft zowel Jezus (VZMH) als zijn moeder Maria verheerlijkt.

De naam Jezus (VZMH) wordt vijf keer zo vaak vermeld in de Heilige Qor’an dan de naam Mohammed. En het feit, dat het hele hoofdstuk 19 van de Heilige Qor’an in de naam van Maria staat (d.w.z.  Hoofdstuk  Maryam), bewijst veelzeggend onze argumenten dat Jezus (VZMH) inderdaad buitengewoon word verheerlijkt. 


Bovendien zegt Jezus (VZMH): "hij zal u alle dingen leren en laat u - al wat Ik u verteld heb- herinneren." Daarom is de boodschap van Mohammed (VZMH) - wat de Heilige Qor’an is - een complete boodschap, die de boodschap van Jezus en alle voorgaande boodschappen bevat. In feite is de Qor'an de bevestiging van de boodschap van  Jesus (VZMH) en zij  die  daarvóór  kwamen.  Het is een veelomvattende boodschap, die alle aspecten van het menselijk streven bestrijkt, of  het  nu  persoonlijke,  sociale, politieke,  economische  of  internationale  relaties zijn. Het heet: ISLAM (een religie van onderwerping aan de wil van de Enige Ware God-Allah). Het is een complete Code van het Leven, het is ook een universele boodschap,  gezonden  aan  alle  mensen,  zodat  mensen zich  met  God  kunnen verzoenen  en  wat  hen,  als  God het  wil,  de vruchten  van  de  Verlossing  zal brengen. 

Ook in 1 Johannes  4:6, (Bijbel) worden  beide termen  "Geest der waarheid” en"Geest der fouten” gebruikt  voor de mensen. En in de oudere MSS, Codex Syriacus,  ontdekt in 1812 op  de  Berg  Sinai  door  Mevr. Anges  S. Lewis and Mevr. Bensley, lezen we de tekst  "Trooster,  de  Geest"  en  niet  "Paraclete,  de Heilige Geest." De "Geest" genoemd door de oudere MSS, is een referentie naar "Geest der waarheid” (Johannes 15:26) in de hedendaagse Bijbel.

Tenslotte,  reflecterend  op  wat  de  Profeet  Jezus  (VZMH)  zei  in  Mattheüs  21:43, (Bijbel):  "Daarom  zeg  Ik  ulieden,  dat  het  Koninkrijk  Gods  van  u  zal

weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.” Vergeet niet, dat de waarschuwing van Jezus (VZMH) aan de Joden - toen zij hun geloof verlieten en andere godheden gingen aanbidden naast de Almachtige God-zijn herkomst  had  in Genesis 49:10, (Bijbel) n.l. de Profeet Jacob  (VZMH) die waarschuwde voor Judas. Het was in  feite  de  vervulling  van  een  vroegere voorspelling in  Deut.  32:21,  (Bijbel)  waarin  God  zegt: "Zij hebben Mij tot  ijver verwekt door hetgeen geen God is; zij  hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijdel verwekken door diegenen die geen volk zijn; door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken.”

De Arabieren werden vóór  de  Islam  door  het  Westen  beschreven als ‘dwaze natie’. Een schrijver portretteerde hen als "bruten met een menselijke huid", maar toen de Islam bij hen werd geïntroduceerd,  werden  zij  het  model  voor  de mensheid.  De  Profeet Mohammed (VZMH) verwijderde alle sporen van afgoderij en  predikte  de  eenheid  van  God  -  de  Schepper. Hij alleen is God, de Liefhebber en  Instandhouder  van  alle Werelden, Die geen partner,  deler, metgezel, familie, kinderen of helpers heeft. De  Arabische natie in het algemeen en Mohammed  (VZMH)  in  het  bijzonder,  waren  de  vervulling  van  alle voorspellingen hierboven.         


 WAT  D E  QOR'AN  IS  EN  WAT  HET  ZEGT  OVER  JEZUS (VZMH)  EN  ZIJN  MOEDER.

De Heilige Qor’an is een veelomvattende  en universele boodschap geopenbaard aan de Profeet Mohammed (VZMH) door bemiddeling van de engel Gabriël, als het Laatste en Finale Testament van God voor de mensheid. Het is een barmhartigheid en een advies naar de mensen, het is een complete code voor het leven  en  bevat alle aspecten van het menselijk streven (b.v. de code van persoonlijk gedrag, sociale relaties, politiek, economie en een code van internationale relaties). Het heeft de test der tijden doorstaan omdat het behoud ervan bij God zelf is. Dit is het enige Boek van God wat puur is gebleven na meer dan veertienhonderd  jaar.  Het bevestigt alle voorgaande openbaringen van de vroege profeten. Het corrigeert de fouten die in de vorige openbaringen zijn gekropen. Allah zegt:                             

“Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige. Die (de mens) door middel van de pen onderwees. Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende, In het geheel niet. Voorwaar, de mens wordt opstandig. Opdat hij zich onafhankelijk denkt. Voorwaar uw terugkeer is tot uw Heer.” (Iqraa, 96:1- 8, the Qur'an)

De openbaring van het Boek is zonder twijfel van de Heer der Werelden. (Assadjdah 32:2,  Qor'an)

En dit Boek vol zegeningen, hebben  Wij  geopenbaard, vervullende, hetgeen eraan voorafging.…(Al-An'aam, 6:92, Qor'an)

En Wij hebben alleen dit Boek tot u nedergezonden, opdat gij hun hetgeen waarover zij verschillen moogt uitleggen en tevens als barmhartigheid voor de mensen die geloven. (Annahl, 16:64, Qor'an)

Voorwaar, Wij hebben u ten bate  der mensen het  Boek (de Qor’an) met Waarheid nedergezonden. Hij die deze leiding volgt, volgt haar ten bate van zijn eigen ziel en wie dwaalt, dwaalt ten nadele van haar. En gij (profeet) zijt geen voogd over hen. (Azzomar, 39:41, Qor'an)

In feite zijn er -volgens de commentator van de  Qor'an-  drie uitdrukkelijke redenen voor de openbaring aan Profeet Mohammed (VZMH):

1)  Dat  hij  eenheid  zou  brengen  onder  de  strijdende  partijen  terwijl  hij  de eenheid van God predikt;

(2) Dat de openbaring een leidraad moet zijn voor goed gedrag: en

(3) Dat het de weg opent naar Berouw en Verlossing, en dus van de hoogste genade voor dwalende zondaars. Het is een bevel voor iedereen, rechtvaardig te zijn. Als men dit afwijst, ligt het verlies bij henzelf.  (48)

De Rol van Jezus (VZMH).Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: “Wees” en hij werd. (Al-'Imraan, 3:59, Qor'an)

En  om  hun  zeggen:  Wij  hebben  de  Messias,  Jezus,  zoon van Maria,  de Boodschapper  van Allah gedood”-   maar  zij doodden hem niet, noch kruisigden hem (ten dode), -doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet, Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs. Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven (in de kruisdood van Jezus) vóór zijn dood. En op de dag der opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn. (An-Nisa, 4:157-159, Qor'an)

O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid.  Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn Woord  tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één). Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende. (An-Nisa, 4:171, Qor'an)

Zij lasteren God, die zeggen: “Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de Zoon van Maria.” Terwijl de Messias zelf zeide: “O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn  Heer  en  uw  Heer  is.” Gewis, voor  hem  die  iets  met  Allah vereenzelvigt, heft Allah de hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper. Waarlijk, zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Één der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen. Willen zij zich dan niet tot Allah  wenden en om  Zijn  vergiffenis  vragen terwijl Allah Vergevingsgezind, Genadevol is? De Messias, zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers  vóór hem zijn heengegaan.  En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen (de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.

Zeg: “Aanbidt gij naast Allah datgene wat  geen  macht  heeft u goed of kwaad te doen? En het is Allah, die Alhorend, Alwetend is. (Al-Maidah, 5:72-76, Qor'an)

En wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: ‘Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah’, zal hij  antwoorden: “Heilig zijt Gij. Ik zou nooit kunnen  zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had  gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in ﷻ‬ is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke. Ik zeide niets tot hen, dan hetgeen Gij mij hebt geboden: “Aanbidt Allah, mijn Heer en uw Heer.” En ik was getuige van hen, zolang ik in het midden verbleef, maar nadat Gij mij deedt sterven, waart Gij de Bewaker over hen en Gij zijt Getuige van alle dingen. (Al-Maidah, 5:116-117, Qor'an)

Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen. Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: “Wees” en het wordt. “Voorwaar Allah is mijn Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte weg.” (Marjam, 19:34-36, Qor'an)

En zij zeggen: “De Barmhartige heft zich een zoon genomen.”Gij hebt voorzeker een lastering uitgesproken. De hemelen dreigen vaneen  te  scheuren,  en  de aarde te  splijten  en  de bergen in stukken te vallen.

Daar zij aan de Barmhartige een zoon hebben toegekend. Terwijl de barmhartige te verheven is om een zoon te hebben. Er is niemand in de hemelen en op de aarde die niet als een dienaar tot de Barmhartige zal komen. (Marjam, 19:88-93, Qor'an)

"Maria heeft nooit gezegd dat zij de moeder van een God was, of dat haar zoon God was. Zij was een vrome, deugdzame vrouw. En Jezus ontkent hier elke kennis van het soort dingen die worden toegeschreven aan hem door degenen die zijn naam gebruikten. Het aanbidden van Maria, ofschoon het verworpen werd door de  Protestanten,  was  wijdverspreid  in  de  vroege kerken, zowel in het Oosten als in het Westen. (49)

Daarnaast zullen de volgende referenties in de Bijbel u ook de leerstellingen van Jezus (VZMH) doen  begrijpen; In  het  evangelie  van  Mattheüs  4:10;  waar  Jezus Satan berispt in het verlangen van het vereren van anderen dan Allah (GOD). In Johannes  20:17, waar  hij  zegt tot Maria Magdalena: "Ga heen  tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.” In Lukas 18:19, waar hij een bepaalde heerser berispt omdat hij hem een Goed  Meester  noemde:  "Waarom  noemen jullie  Mij  goed?  Niemand  is goed, behalve Allah.” En in Markus 12:29 waar hij zegt: "Hoor, Israël! De Heere, onze God, is een enig Heere.”

 EEN  VREEMD  VERHAAL

Er bestaat  een verhaal  over drie  Wijzen  die Christen  waren en vrome discipelen van een priester. Hij  onderwees hen het Christelijke geloof en  hoofdzakelijk de Heilige Drie-eenheid. Om de doctrine verder te  bestuderen bleven zij bij de priester. Na een tijd, kwam een vriend van de priester op bezoek en hij vroeg hem naar de bekering van de drie Wijzen. De priester was trots op zijn drie studenten en hun studie over het  Christelijke  Dogma. De priester riep een van de drie  om zijn bekwaamheid te tonen over de heilige drie-eenheid aan de bezoeker. De man zei met veel  genoegen:  "ﷻ‬ leerde mij dat er een ‘drie-in-een  God’ bestaat:  Een in de hemel, de tweede geboren uit de  maagd Maria en de derde, de Heilige Geest, die afdaalde naar de Messias in de vorm van een duif,  toen  de tweede god dertig jaar oud was.” Toen de priester  dit hoorde, werd hij geïrriteerd, zond de man weg en zei dat hij gek was. Daarna, riep hij de tweede man  binnen  en  vroeg  hem  hetzelfde. De tweede man  antwoordde:  "ﷻ‬ leerde mij dat er in het begin drie goden waren, van  wie er een was gekruisigd (en gestorven) en twee zijn er overgebleven." De priester werd weer geïrriteerd  en  gooide  de  man  buiten.


Toen riep hij de derde man binnen,  die  in vergelijking tot de vorige intelligenter en beter op de hoogte was,  en  het geloof ijverig had bestudeerd. De priester  vroeg  hem het dogma van de Heilige Drie-eenheid uit te leggen. De man antwoordde: "Wat u mij  geleerd  heeft,  door de zegeningen van de Messias, heb ik ijverig  bestudeerd  en  dat  is  –  een  is drie en drie is een.  Een  van hen is gekruisigd en  stierf.  Dus bij de dood van  een, stierven alle drie de goden: omdat zij verenigd waren en samen één; daarom, de dood van één is de dood van alle drie, anders kan er geen eenheid zijn van hen."  (50)

Dit  betekent  dat  door  de  kruisiging  –zoals  beweerd  wordt door de Christenen- zowel God als Jezus  (VZMH) gestorven en uitgestorven zijn omdat  volgens  hun geloof Jezus zowel God als profeet is, na wiens  dood de Christenen geen God, Profeet of Heilige Geest meer bezitten Dus, door dat zij verenigd waren, stierven alle drie de goden bij de dood van Christus. In het kort: zowel de eenheid als de heilige Drie-eenheid verdwenen na de verdwijning van God, omdat de eenheid en de Heilige Drie-eenheid rust bij het bestaan van God. Met de verdwijning van God, verdwijnen natuurlijk ook Zijn eigenschappen.


 WAARSCHUWING  VOOR  DEGENEN   DIE  DE  BOODSCHAP  VAN  GOD  BELETTEN.

Het beste Boek is het Boek van Allah en de beste  begeleiding is de begeleiding van de Profeet Mohammed. (VZMH)

Allah waarschuwt degenen die Zijn originele  boodschap naar de mensheid beletten: Wee daarom degenen die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: “Dit is van Allah”opdat zij ere en  onwaardige prijs voor kunnen nemen. Wee hun dan, voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verliezen. (Al-Baqarah, 2:79, Qor'an)

Voorzeker zullen de bezittingen en kinderen der  ongelovigen hun tegen Allah in het geheel niet baten: dezen zullen brandstof voor het Vuur zijn. (Al-'Imraan, 3:10, Qor'an)

Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam. (Al-I'mraan, 3:19, Qor'an)

En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn. (Al-'Imraan, 3:85, Qor'an)

O gij die gelooft, vreest Allah zoals het behoort en sterft niet, tenzij gij Moslim zijt. (Al-'Imraan, 3:102, Qor'an)

Wij zullen de harten der ongelovigen met ontzag vervullen omdat zij aan Allah deelgenoten toeschrijven waarvoor hij geen gezag heft nedergezonden.Hun verblijfplaats is het Vuur en slecht is de woning der overtreders. (Al-'Imraan, 3:151, Qor'an)

O gij mensen, vreest uw Heer, Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde.  (An-Nisa, 4:1, Qor'an)

Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en hij zal, buiten dat, vergeven wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigd, is inderdaad ver afgedwaald. (An-Nisa, 4:116, Qor'an)

Zeg: “Zal ik een andere Beschermer nemen dan Allah, de Schepper der hemelen en aarde, die voedt en niet wordt gevoed?”  (Al-An'aam, 6:14, Qor'an)

Wie is dan onrechtvaardiger dan hij, die een leugen over Allah uit, of Zijn tekenen verloochent?....(Al-Aa'raaf, 7:37, Qor'an)

Vereenzelvigen zij met Allah degenen die niets scheppen terwijl deze zelf geschapen zijn?

En zij kunnen anderen geen hulp verlenen noch kunnen zij zichzelf helpen. (Al-Aa'raaf, 7:191-192, Qor'an)

Er is niemand in de hemelen en op de aarde die niet als een dienaar tot de Barmhartige zal komen. (Marjam, 19:93, Qor'an)

Toch hebben zij (de mensen) naast Hem goden genomen die niets kunnen scheppen, doch zelf geschapen zijn, en die geen macht hebben om zichzelf goed of kwaad te doen, noch macht hebben over dood, leven of opstanding. (Al-Forqaan, 25:3, Qor'an)

En wie is onrechtvaardiger dan hij, die een leugen verzint over Allah, of de Waarheid verloochent wanneer zij tot hem komt? Is er geen woning in de hel voor de ongelovigen?  (Al-'Ankaboet, 29:68, Qor'an)

Indien gij ondankbaar zijt; Allah is zeker  onafhankelijk  van u. Maar Hij houdt niet van ondankbaarheid onder Zijn dienaren. En als gij dankbaar zijt, zal Hij in u behagen hebben –En geen lastdragende kan de last van een ander dragen-……  (Azzomar, 39:7, Qor'an)

Voorwaar, Wij hebben menige djinn en mens geschapen wier einde de hel zal zijn. Zij hebben harten maar begrijpen er niet mede en zij hebben ogen maar zij zien er niet mede en zij hebben oren maar zij horen er niet mede. Zij zijn als vee, neen zij dwalen nog meer (dan dit), zij zijn de achtelozen. (Al-Aaraaf, 7:179, Qor'an)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NOTEN EN   B IBLIOGRAFIE

(1)  Victor  Paul  Wirewille:  "Jesus  Christ  Is  Not  God", American Christian Press, The Way International, New Knoxville 45871 (1975 en 1981), blz. 4.

(2) Shock Survey of Anglican Bishops: Daily News, ﷻ‬.K., 25/ 6/1984, (bron: Islamic Propagation Centre International, 20 Green Lane, Small Heath, Birmingham B95DB, Tel. 021-773 0137).

(3) Bishop Jenkins Slams Fundamental Christian Doctrine: London Daily Mail, blz. 12, 15/ 7/1984(bron: Ibid)

(4) London Daily Mail, ﷻ‬.K., p. 12, 15/ 7/1984, (Ibid)

(5)  Bamber  Gascoigne:  "The  Christians",  Granada  Publishing  Limited,  1976, Frogmore,  St  Albans,  Herts  Al2  2NF  and  3  Upper  James  Street,  London  Wir 4BP, blz.9.

(6)  J.  R.,  dummelow:  Commentary  on  the  Holy  Bible,  blz.  16.  (Zie  –  Mrs.  Ulfat Aziz-Us-Samad:   "Islam and Christianity", 1984, Presidency  of   Islamic Research IFTA and Propagation, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, blz. 7)

(7)  T.G.  Tucker:  The  History  of  the  Christian  in  the  Light  of  Modern  Knowledge,blz. 320. (Ibid, blz. 6)

(8) Encyclopaedia Britannica, Macropaedia, Vol. 4, Christianity, blz. 481)

(9) Mrs. Ulfat Aziz-Us-Samad: Islam and Christianity, 1984, Presidency of Islamic Research, IFTA and Propagation, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, blz. 29.

(10) I. William Wilson Stevens, Doctrine of the Christian Religion (Grand Rapids: Wm.  B.  Eerdmans  Publishing  Co.,  1967,  blz.  113-122.  (Zie  –  Victor  Paul Wierwille:  Jesus  Christ  is  not  God,  American  Christian  Press.  The  Way International 1975-1981, New Knoxville, Ohio 45871, blz. 5).

(11) Bible and Tract Society of Pennsylvania: Should You Believe in Trinity? (1989), Int'l. Bible Students Association Brooklyn, New York, ﷻ‬.S.A, blz. 3.

(12) Victor Paul Wierwille: Jesus Christ is not God, American Christian Press. The  Way International, New Knoxville, Ohio 45871, (1975-1981), blz. 22-23.

(13) Hase, A History of the Christian Church, p. 111. (Zie – Ibid, blz. 23).

(14) Henry Chadwick, The Early Church (Grand  Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1968), blz. 129. (Zie – Ibid, blz. 23).

(15) Henry Bettenson, ed., Documents of  the  Christian Church, 2nd ed. (London: Oxford University Press,  1963), blz. 58. "Arius en zijn volgers werden onmiddelijk verbannen naar IIIyria en zijn werken  werden verbrand. De weerkaatsingen van deze behandeling van Arius  hadden verscheidene decennia zowel een grondig effect op de Kerk als op  Constantijn. Juist toen Arius vergiffenis kreeg van Constantijn en herstelde in de kerk, stierf hij" (Zie – Ibid, blz. 24)

(16) Encyclopaedia Britannica, 1968, s.v. "Council of Nicaea." (Zie Ibid, blz. 24-25).

(17) Victor Paul  Wierwille: "Jesus Christ  is Not God",  American Christian Press, New Knoxville, Ohio, blz. 26-27.

(18) B.K. Kuiper, The Church in History (Grand  Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., blz. 128 (Zie – Ibid, blz. 25).

(19) Bamber Gascoigne: "The Christians", Granda  Publishing Limited, 1976, Frogmore, St. Albans, erts  AI2 2NF and 3Upper James Street, London Wir 4BP, blz. 9).

(20) Encyclopaedia Britannica, Macropaedia, Vol. 4, Christianity, blz. 483.

(21) Bible and Tract Society of Pennsylvania:  Should  You Believe in Trinity? (1989), Int'l. Bible Students Association Brooklyn, New York, ﷻ‬.S.A, blz. 11.

(22) Ibid, blz. 1.

(23) Bissch. J.F. De Groot, Catholic Teaching, blz. 101. (Zie–Mrs. Ulfat Aziz-Us-Samad: "Islam and Christianity",  1984,  Presidency  of  Islamic  Research  IFTA and Propagation, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, blz. 30)

(24)  Bible  and  Tract  Society  of  Pennsylvania:  Should  You  Believe  in  Trinity? (1989), Int'l. Bible Students Association Brooklyn, New York, ﷻ‬.S.A, blz. 4.

(25) The New Catholic Encyclopaedia (1967), Art.  "The  Holy  Trinity," Volume 14, blz. 299. (Zie  –  Mrs.  Ulfat Aziz-Us-Samad:  "Islam and  Christianity",  1984, Presidency of Islamic Research IFTA and  Propagation,  Riyadh,  Kingdom  of Saudi Arabia, blz. 32.)

(26) The New Catholic Encyclopaedia (1967), art.  "The Holy  Trinity," Vol.  14,  blz. 295. (Zie Ibid, blz. 31).

(27) Bible and Tract Society of Pennsylvania: Should  You Believe in Trinity? (1989), Int'l. Bible Students Association Brooklyn, New York, ﷻ‬.S.A, blz. 6.

(28) Ibid, blz. 6.

(29) Ibid, blz. 6.

(30) London Daily Mail, blz.12, 15/7/1984, (Zie-  Islamic Propagation Centre International, 20 Green  Lane,  Small  Heath, Birmingham  B9  5DB, Tel. 021-7730137).

(31) John Hick: "The Myth of  God  Incarnate"  (1977), SCM Press Ltd, 58 Bloomsbury  Street,  London WC1, onder het artikel:  Jesus  and  the  World religion, blz. 178).

(32) Victor Paul Wierwille: Jesus Christ is not God, American Christian Press. The Way International, New Knoxville, Ohio 45871, blz. 12.

(33) Ibid, blz. 9.

(34) Spreuken, daden en Sunnah tradities van de  Profeet Mohammed (VZMH). Zij worden gezien als commentaar op de Qor'an. Daarom komt dit als tweede na de Qor’an en samen vormen zij de onbetwistbare bronnen van de Sharia of de Islamitische Jurisprudentie.

(35) Wellhausen: Einloitung in die Drei Eisten Evangelien, Reimer 1905, blz. 113, door  Dennis  Nineham  vermeld  in  zijn  artikel:  "Epilogue"  of  the  "The  Myth  of God Incarnate, SCM Press Ltd. 58 Broomsbury Street, London, 1977, blz. 192).

(36) Revised Standard Version (RSV), vertaald uit de oorspronkelijke talen wordt de  versie  uiteengezet  .D.  1611.  Herzien  in  1881-1885  A.D.  en  in  1901  A.D.

Vergeleken met de oudste autoriteiten en herzien  A.D. 1946-1952. Tweede editie van het Nieuwe  testament A.D. 1971; The New International Version (NIV), copyright 1973, 1978, 1984 by International Bible  Society, 144 Tices Lane, East Brunswick. NJ 08816); New World Translation of the Holy Scripture 1984,  Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Students Association, Brooklyn, New York, ﷻ‬.S.A.

(37)  The  New  Testament  –  A  New  Translation  and  Explanation Based on the Oldest Manuscripts  (vertaald van Duits naar  Engels; 1937), door  Johannes Greber.

(38) New World Translation (New York; 1961).

(39) A.M. TRUST, POST BOX 81075, BURNABY, B.C. V5H 4K2 Ph. 298-8803.

(40) Surah 'Al-Baqarah, 2:117, Qor'an

(41)  Victor  Paul  Wierwille:  "Jesus  Christ  is  not  God", American Christian Press, The Way International, (1975) New Knoxville, Ohio, blz. 5.

(42) John Hick: "The Myth of God Incarnate", SCM PRESS LTD., 58 Bloomsbury Street,  London  WC1,  6e druk 1981, onder de titel: "A Cloud of  Witnesses",door Francis Young, blz. 26.

(43) John Hick: "The Myth of God Incarnate", SCM PRESS LTD., 58 Bloomsbury Street, London WC1, 6e druk 1981, blz.6, onder de titel: "Christianity Without Incarnation", door Maurice Wiles.

(44) Ibid, derde hoofdstuk, blz. 1.

(45) Cf. Berson, The Creative Evolution, Modern Library.

(46) Surah "Taghabun" 64:2, De Heilige  Qor'an,   Engelse  vertaling van  de betekenissen en commentaar blz. 1756.

(47) Victor Paul Wierwille: "Jesus Christ  is  not  God", American Christian Press, The Way International, New Knoxville, Ohio 45871, blz. 143. 

(48) Abdullah Yusuf Ali: The Holy Qur'an, Engelse vertaling van de betekenissen n. 2091, blz. 750.

(49) Ibid, n.783, blz. 311; n. 829 en n. 830, blz. 327 met een referentie naar (Cf. v.72, en n. 782), blz. 310.

(50) Al-Jawab-ul-Fasih. blz. 369

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------