Romantiek in Islam ()

Abdel Arrahmane ibn Abdel Alkariem Ashiehaton

 

Romantiek in Islam

|

 Romantiek in Islam

 Introductie

In dit boek zullen we het openlijk hebben over zaken die met ‘romantiek in de Islam’ te maken hebben. Het is van belang voor iedereen, die inzichtelijk wil krijgen wat de Islam is, dat zij begrijpen dat Islam niet simpelweg ‘een religie’ is,  het is een wijze van leven. De Profeet vzmh (vrede zij met hem)[1] was er op gespitst om een hoog moreel karakter in zijn metgezellen ra[2]  aan te brengen en hijzelf leefde met een hoge morele standaard. Allah, de Verhevene, zegt:

“Voorzeker in de Boodschapper van Allah, is er voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op de ontmoeting met Allah en de Laatste Dag hoopt en voor degene die Allah veelvuldig gedenkt.” (33:21)

Het ‘goede voorbeeld’ dat de Profeet vzmh achterliet is een wijze van leven, die ook raakt aan de ‘gevoelige’ kant van de huwelijkse relatie tussen man en vrouw.   

De beste manier om dit onderwerp te bespreken is door de verschillende situaties te benoemen waarin de Profeet vzmh deze prachtige manieren ten toon spreidde. Allah, de Verhevene, zegt over Profeet Mohammed vzmh:

“En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.” (68:4)

Profeet Mohammed vzmh heeft de complete boodschap medegedeeld die Allah aan hem geopenbaard heeft. Hij heeft nimmer ook maar iets ervan achtergehouden, ongeacht of het een publiek of privaat onderwerp betrof. Elke handeling die de Profeet vzmh verrichtte, uitspraak die hij deed en toestemming die hij liet blijken, zijn de wettelijke gronden van de Islamitische  Wet. Een Moslim gelooft dat als men het voorbeeld van de Profeet vzmh naleeft, men de tevredenheid van Allah hiermee verkrijgt en gezegend wordt met het binnengaan van de Hemelse Verblijfplaats. Allah de Verhevene zegt:

“Zeg, ‘als jullie werkelijk van Allah houden, volg mij dan, Allah zal dan van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest vergevingsgezind, Meest Genadevol’” (3:31)

De band tussen Moslims en Allah is gebaseerd op liefde; een Moslims verricht alles dat hem is opgedragen en blijft weg bij alles dat hem verboden is, vanwege liefde. Het is vanwege liefde dat een persoon bij machte is om over zijn basale menselijke verlangens te stappen en een leven te leiden met een ethische code van goede manieren die gebaseerd is op de liefde en affectie jegens anderen. Een van de hoogste vormen van liefde is als een gelovige, de Profeet vzmh prefereert boven zichzelf en in staat is om afstand te nemen van wereldlijke bezittingen vanwege Allah. Allah, de Verhevene zegt:

 “Zeg, "Als jullie vaders, jullie zonen, jullie broers, jullie vrouwen, jullie verwanten, de bezittingen die jullie verworven hebben, de handel waarvan jullie verlies vrezen en de woningen die jullie behagen, geliefder zijn bij jullie dan Allah en Zijn Boodschapper en (geliefder) dan het strijden op Zijn Weg, wacht dan tot Allah met Zijn Bevel komt.  En Allah leidt het verdorven volk niet.” (9:24)

Islam is niet een religie van het moeilijke; maar het is meer een simpele manier van leven. Alles dat gebeurt in het leven van een Moslim heeft een link met Islam, dus Islam propageert niet alleen het religieuze geloof, wetten en manieren, maar het raakt ook aan de subtielere zaken van het leven, zoals het bouwen aan een goed karakter en het verhogen van iemands zelfrespect. Het verduidelijkt ook tot in detail hoe men om dient te gaan met zijn familie en degenen rondom hen. In het algemeen, (bege)leidt Islam een gemeenschap om in alle aspecten geciviliseerd te worden. Het is een gelovige onwaardig om soms wel en soms niet geciviliseerd te zijn. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Zal ik jullie niet informeren over de ware gelovige? Hij is degene aan wie mensen hun rijkdommen en leven toevertrouwen; en een Moslim is degene bij wie anderen zich veilig voelen voor zijn fysieke en verbale misbruik.” (Silsilah #549)


 Algemene kwaliteiten van een gepassioneerde Moslim

Een gepassioneerde Moslim, is ook degene die ervan houdt om rechtschapen daden te doen en zijn best doet om vriendelijk te zijn voor anderen zonder compensatie hiervoor te zoeken. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Wees blij met datgene waarmee Allah jullie voorzien heeft en je zult de rijkste van de mensen zijn. Heb voor anderen lief wat je voor jezelf lief hebt en je zult een ware Moslim zijn.” (Sahih al-Jami #100)

Een gepassioneerde Moslim is onpartijdig als hij bezig is met alle mensen, zelfs met zijn vijanden. De Profeet vzmh herinnerde altijd elke leger dat hij wegzond, aan het volgende: “Doodt geen kinderen, vrouwen of ouderen. Hak geen boom om, behalve wanneer het jullie optrekken in de weg staat. Vermink of doodt geen enkel dier en wordt niet verraderlijk.” (Baihaqi #9/91)

Een gepassioneerde Moslim is degene die zijn omgeving beschermt en opstaat tegen elke vorm van wreedheid. De Profeet vzmh passeerde een groep mensen, die bezig was om een ezel op zijn kop te brandmerken en hij zei: “Heeft het bericht jullie niet bereikt, dat ik iedereen heb vervloekt die een ezel op zijn kop brandmerkt of op zijn kop slaat?” (Abu Dawood #2564)  

Een gepassioneerde Moslim zal niet slechts voor de lol jagen. Abdullah bin Masood ra zei: “We vergezelden de Boodschapper van Allah vzmh op een reis en we zagen een vogel met haar kuikens en sommigen van ons pakten de kuikens. De moedervogel begon panisch naar hen te zoeken. Toen de Profeet vzmh dit zag, zei hij: “Wie heeft deze vogel bang gemaakt ! Geef haar haar kuikens terug!” (Abu Dawood #2673)

Vergelijkbaar met dit incident is wat de Profeet vzmh zei, toen hij een mieren heuvel zag die in brand was gestoken. Hij vzmh zei: “Wie heeft deze in brand gestoken?” De metgezellen ra zeiden: “Wij, O Boodschapper van Allah!”  Hij vzmh zei toen: “Het is niet passend (voor jullie) om iets te beschadigen met vuur, daar dit het Recht van God alleen is!” (Abu Dawood #2675)

Een gepassioneerde Moslim onderhoudt en bewaakt de publieke faciliteiten en misbruikt ze niet. Het is verboden voor een Moslim om openbare plaatsen te bevuilen en vuilnis hierop weg te gooien; want de Profeet vzmh heeft gezegd: “Wees op je hoede voor de twee vervloekte handelingen, degene die zijn behoefte doet op de openbare weg, die gebruikt wordt door de mensen en degene die dat doet op een beschaduwde plek.” (Abu Dawood #25)

Een gepassioneerde Moslim gaat nog een stap verder; hij verwijdert schadelijke objecten van de weg, waar de mensen op lopen. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Het verwijderen van schadelijke objecten van de openbare weg van de mensen is een liefdadige handeling.” (Abu Dawood #5243)

Een gepassioneerde Moslim behoudt die bronnen die de gezondheid en het welbevinden van de omgeving op peil houden. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Hak geen boom om die vruchten draagt, doodt geen dier zonder goede reden en schaadt een gelovige niet.” (Abu Dawood #398)

Een gepassioneerde Moslim is een voorstander van de bescherming van het milieu: niet alleen in woord, maar ook in daad. De Profeet vzmh heeft gezegd “Als het Laatste Uur aanbreekt en iemand van jullie heeft een zaadje in zijn hand, plant het dan.” (Silsilah #9)

Een gepassioneerde Moslim is ook zuinig met water. Hij conserveert het en beschermt het tegen verontreiniging. Jabir ra heeft gezegd: “De Profeet vzmh verbood ons om te urineren in een poel met stilstaand water.” (Muslim)

Een gepassioneerde Moslim streeft ernaar om water voor ieder individu te hebben dat er behoefte aan heeft. Het is onwettig om dit te monopoliseren en deze basale levensbehoeften te verkopen, zoals de Profeet vzmh heeft gezegd: “Mensen zijn gelijk in drie; recht van weide, water en vuur.” (Abu Dawood #3477)

Een gepassioneerde Moslim doet zijn uiterste best om deze drie hulpbronnen te conserveren opdat de gehele gemeenschap er profijt van heeft. Men zou ze niet moeten verspillen omdat de Profeet vzmh heeft gezegd tegen Sa’d ra: “Verspil geen water, zelfs niet als je het gebruikt uit een stromende rivier.” (Ahmed #12/23)

De hierboven genoemde punten zijn slechts een paar van de prachtige, subtielere kwaliteiten waar een Moslim naar streeft om deze te hebben. Het behouden van deze kwaliteiten zal zonder enige twijfel iemands geloof versterken en hem een betere Moslim maken. Allah, de Verhevene zegt:

“Zeg, ‘als jullie werkelijk van Allah houden, volg mij dan, Allah zal dan van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest vergevingsgezind, Meest Genadevol.’  (3:31)

Dit is de aard van de Islam! Het voedt de ziel en verheft een individu boven zijn basale verlangens om een gepassioneerde gelovige in God te worden. 

In dit boekje zullen we het alleen hebben over één aspect van (com)passie: namelijk jegens vrouwen.  Met de komst van Islam, kwam de heerschappij van de onderdrukking jegens de vrouwen tot een plotselinge stilstand. Vrouwen werden verheven, kregen rechten en werden beschouwd als gelijken ten opzichte van hun mannelijke tegenhangers. Dit is prachtig terug te vinden in de woorden van de tweede kalief in de Islam, Umar ra. Hij zei: “Bij Allah, gedurende de pre-Islamitische periode beschouwden we vrouwen als iets van generlei waarde, totdat Allah openbaarde wat Hij openbaarde en hen de rechten gaf die Hij aan hen gaf.” (Bukhari #4913)

Met de komst van de Islam, kondigde de Profeet vzmh openlijk de rechten van vrouwen aan; hij gaf ook aan dat een man bevoorrecht zou worden bij Allah vanwege zijn goede ethische gedrag en behandeling van zijn vrouwvolk. De Profeet vzmh zei: “De besten van jullie zijn degenen die het best tegen hun vrouwvolk zijn.” (Sahih al-Jami #3316)

In het licht van de instructies van de Profeet vzmh, bekleedden vrouwen belangrijke rollen en werden ze hogelijk gewaardeerd; zelfs mannen kregen niet zo’n verheven behandeling. Er zijn vele overleveringen die over de status van de vrouw in de Islam spreken. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Behandel vrouwen met vriendelijkheid.” (Muslim #1468)

Hij vzmh heeft ook gezegd: “Een edele is degene die zijn familie goed behandelt; terwijl iemand van lage komaf degene is die ze belachelijk maakt.” (Silsilah #845)

Hij vzmh heeft ook gezegd: “Gelovigen met het meest complete geloof zijn degenen die goede manieren bezitten en vriendelijk tegen hun families zijn.” (Tirmidthi #2612)

De Profeet had veel compassie voor elke vrouw die hem benaderde voor hulp. Zelfs als de oudere en psychisch zwakke vrouwen naar hem toekwamen deed hij zijn uiterste best om hen te helpen. Op een keer, kwam een vrouw die bekend stond om haar mentale instabiliteit, de hulp van de Profeet vzmh en hij gaf haar zijn onverdeelde aandacht en hielp haar ! (Muslim #2326)

De Profeet vzmh moedigde het aan dat men zijn dochters of zusters op de best mogelijke wijze opvoedde. Hij vzmh zei: “Degene die twee of drie dochters of zusters opvoedt tot zij trouwen of hij doodt gaat terwijl hij ze opvoedt, zal in mijn gezelschap zijn in de Hemel.” (Targhib #1970)

Door de mens opgeworpen barrières en voorkeur systemen werden afgeschaft; niet langer werd men als minder beschouwd als men een andere huidskleur, etniciteit, taal of andere soortgelijke dingen bezat. De Profeet vzmh maakt dit heel duidelijk, toen de vrouwelijke schoonmaker van zijn moskee overleden was. Toen hij erachter kwam was hij heel erg ontzet omdat niemand hem hierover had geïnformeerd. Hij zei: “Jullie hadden mij moeten informeren!” Hij ging toen naar haar graf en verrichte het begrafenisgebed voor haar. (Ibn Majah #1247)

Islam beschouwt mannen en vrouwen als gelijkwaardig, zij zijn belast met een zelfde soort plichten. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Vrouwen zijn de tweelinghelften van mannen.” (Abu Dawood #236) Deze overlevering duidt erop dat zij gelijk zijn aan mannen in het kader van de plichten die ze verondersteld worden uit te voeren.  

De Profeet vzmh heeft ook gezegd: “De beste zaak voor een man is (om te trouwen met) een vrome vrouw.” (Muslim #1467)

Een van de grootste bronnen van vreugde en geluk van een man is om een vrome vrouw aan zijn zijde te hebben. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Vier zijn er van het geluk; een vrome vrouw, een ruim onderkomen, een goede buur en een comfortabel rijdier.” (Targheeb #2576)

De Profeet vzmh beschouwde het huwelijk als het completeren van de helft van iemand’s geloof. De Profeet vzmh zei: “Als een persoon trouwt dan heeft hij de helft van zijn geloof gecompleteerd, dus laat hem Allah vrezen voor wat betreft de andere helft.” (Sahih al-Jami #6148)

De Profeet instrueerde Moslims om vrouwen te respecteren als moeders. Hij beval dat men zijn moeder moet gehoorzamen en haar liefde en respect moet geven; bovendien is het een verplichting voor de kinderen om voor haar te zorgen. Dit is op zich zelf een belangrijke reden voor iemand om toegelaten te worden tot het Paradijs. Er is gezegd: “De Hemelse Tuin wordt gezocht via iemands moeder (i.e. door haar goed te behandelen).”

Een moeder moet meer worden gerespecteerd dan een vader. De Profeet vzmh maakte dit duidelijk toen een man hem vroeg: “O Boodschapper van Allah, wie verdient mijn goede gezelschap het meest?” De Profeet vzmh antwoordde: “Je moeder.” Toen vroeg hij: “Wie verdient het na haar het meest?” Hij vzmh zei: “Je moeder!” Toen vroeg hij: “Wie verdient het na haar het meest”Hij vzmh zei: “Je moeder!” Toen vroeg hij: “en wie verdient het het meest na haar?” Hij vzmh zei: “Je vader.” (Bukhari #5971)

De Profeet vzmh instrueerde ons om de vrouwen te respecteren als echtgenotes. Hij  informeerde zijn Metgezellen dat hij zijn vrouw respecteerde en van haar hield. Toen Al-Aas ra hem vroeg: “Wie is het meest geliefd bij jou van alle mensen?” Hij zei: “A’ishah!” Hij antwoordde toen, “Ik bedoel van de mannen.” Hij zei: “Dan haar vader.” Hij vroeg: “en wie dan?” hij zei: “dan Umar”. (Bukhari #4358)

De Profeet vmzh respecteerde vrouwen ook als dochters. A’ishah ra zei: “Ik heb niet iemand gezien met manieren en karakter die meer lijken op die van de Profeet vzmh dan Fatimah, dochter van de Profeet vzmh. Iedere keer als zij de Profeet vzmh bezocht, dan stond hij op en omhelsde haar. Dan leidde hij haar naar zijn plaats en liet haar daar zitten.” (Tirmidthi #3872)

Dit is de wijze waarop de Profeet vzmh vrouwen behandelde. De hoge ethische code en wijze van het gedrag van de Profeet vzmh, is feitelijk afkomstig van de Woorden van Allah:

“En ga op een goede wijze met hen om. Als jullie hen verafschuwen, dan kan het zijn dat jullie iets verafschuwen waarin Allah veel goeds heeft geplaatst.” (4:19)

De exegeet, Ibn Kathir, moge Allah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Spreek op een respectvolle wijze met hen, behandel hen goed en kleed je aan zodanig dat het haar pleziert; doe voor hen wat je gedaan wilt hebben voor jezelf.”

Het handhaven van goede manieren is op zichzelf zeer prijzenswaardig en zal beloond worden Toen de Metgezellen hoorden over deze leerstelling, maakten zij zich sterk om dit te doen, Ibn Abbas ra heeft gezegd: “Voorwaar, ik maak mezelf mooi voor mijn vrouw, zoals ik ervan houd dat zij dat voor mij doet. Het past me niet om al mijn rechten van mijn vrouw te eisen, want ik zou haar al haar rechten dan ook moeten geven. Allah, de Verhevene, zegt:

“Zij hebben rechten gelijk aan die van jullie op hen.” (2:228)

Een ware, vrome Moslim zal echt de liefste mens zijn voor zijn familie. Imam Ahmed, moge Allah hem genadig zijn, heeft gezegd: “Mijn geliefde zoon, je zult geen waar geluk bereiken in je huis totdat je tien dingen doet:

1 & 2: Vrouwen houden ervan om in de watten gelegd te worden en ze genieten ervan als hun echtgenoten hun gevoelens van liefde jegens hen uiten; dus wees niet gierig hiermee, want als je dat wel bent, zorgt dat voor harde gevoelens tussen jullie twee.

3: Vrouwen haten strenge mannen en zullen met graagte een man dienen die vriendelijk is tegen hen; dus wees wijs in de omgang met je vrouw: want dit zal liefde en een gevoel van tevredenheid tussen de echtgenoten brengen.

4: Vrouwen houden ervan om bij hun mannen te zien wat hun mannen bij hen willen zien. Goed gekleed, lekker ruikend, dat zijn een paar zaken die de man hoog moet houden.

5: Het huis is het koninkrijk van een vrouwet H; hierin zou ze zich moeten kunnen voelen als een koningin op een voetstuk. Maak die omgeving niet stuk, want als je dat doet, dan zal ze in zichzelf gevoelens van vijandschap jegens jou krijgen, zelfs als ze het niet laat zien.

6: Een vrouw houdt ervan om zowel haar echtgenoot als haar familie lief te hebben. Dus stel haar niet voor de keuze: ‘het is óf mij óf hen!’ Als ze in die situatie voor jou kiest, zal ze haat jegens jou voelen dag na dag.

7: Een vrouw is geschapen van een ‘gebogen rib’ en dit is het geheim achter haar schoonheid en allure. Dit is geen fout dus wees niet hardvochtig jegens haar als ze een vergissing maakt, want dit kan ertoe leiden dat het bot breekt, wat de scheiding betekent. Kijk niet om een fout heen maar, corrigeer op goede wijze, want als je dat niet doet, luistert ze daarna niet meer naar jou.

8: Het is van de natuur van de vrouw om de zegeningen te vergeten die ze ontvangen hebben. Men kan verschrikkelijk vriendelijk tegen ze zijn gedurende een bepaalde periode, terwijl dat vergeten wordt. En ook, kan men een keer een vergissing maken en dan kunnen zij zeggen: “Ik heb nooit iets goeds van je  gezien.” Laat deze wijze en karaktertrek in haar er niet toe leiden dat je haar haat of verwaarloost. Voorwaar, als je afkeer hebt van een kwaliteit in haar, zijn er vele andere waar je van houdt.

9: Een vrouw gaat door perioden van fysieke zwakte en vermoeidheid. Gedurende deze tijden neemt Allah sommige van de plichten van haar af terwijl andere weer verplicht worden voor haar na deze periode van zwakte. Wees haar toegewijd gedurende deze tijd en leg haar niet veel taken op.

10: Weet dat een vrouw als een gevangene is. Wees vriendelijk voor haar en zij zal het beste zijn waar een man op kan hopen gedurende zijn leven.

Hetzelfde soort advies werd gegeven door vele vrouwen aan hun dochters. Toen de dochter van Umm E’yaas ging trouwen met Amr bin Hajar, de Koning van Kinda, zei zij tegen haar dochter: “Mijn geliefde dochter,  Ik geef je woorden van advies, beschouw ze als een waarschuwing: ‘Mijn lieve dochter, je gaat weg uit een omgeving waaraan je gewend was, naar een omgeving waar je niet aan gewend bent. Je zult een huis betreden dat je vreemd is. Wees vriendelijk tegen je echtgenoot en hij zal vriendelijk zijn tegen jou. Mijn geliefde dochter, onthoud deze belangrijke kenmerken en je zult een succesvolle relatie hebben:

*Wees tevreden met hem en kijk met eerbied tegen hem op.

*Verschijn altijd op de mooiste wijze voor hem en heb geen onprettige geur bij je.

*Bedien hem als hij wil gaan slapen en hongerig is.

*Wees hem niet ongehoorzaam en openbaar zijn geheimen niet. Als je dat doet, dan zul je niet veilig zijn voor zijn verraad. Zie er niet blij uit als hij in moeilijkheden zit en wees niet bedroefd als hij blij is.’”

Aan dit advies kunnen we de belangrijke rol van de vrouwen in de Islam zien; waarlijk het doet de claim van iedereen teniet die zegt dat vrouwen onderdrukt worden in Islam.

Lieve lezer, als u door dit boekje zult gaan, zult u leren over de (com)passie van de Profeet vzmh; Ondanks zijn vele verplichtingen, vergat hij nooit het belang van het werken aan een goede familie. Sterker nog hij vzmh zei: “De besten van jullie zijn degenen die het best jegens hun familie zijn.” (Tirmidthi #3895)

Dit is de schaal waarop de mensen worden beoordeeld; de besten jegens hun familie zijn het meest geliefd bij Allah. Vanwege het drukke en moeilijke leven van de Profeet vzmh, beval Allah, de Verhevene om de keuze aan zijn vrouwen te geven of zij bij hem bleven of hem zouden verlaten. A’ishah ra zei: “De Profeet begon met mij, en zei: “Ik wil je iets vertellen, haast je niet en antwoord me niet meteen, maar in plaats daarvan, neem je tijd en vraag het advies van je ouders.” Allah openbaarde toen: “O Profeet, zeg tegen jouw vrouwen, ‘Als jullie het wereldse leven en haar bekoringen wensen, kom dan hier en dan zal ik jullie een gift schenken en jullie op een mooie wijze laten gaan. Maar als jullie Allah, Zijn Boodschapper en het Huis van het Hiernamaals wensen, waarlijk, Allah heeft dan voor de weldoeners onder jullie een grandioze beloning gereedgemaakt.’” (33:28)      A’ishah ra zei: “O Boodschapper van Allah, waarom zal ik het advies van mijn ouders vragen! Voorwaar ik wil Allah, Zijn Boodschapper en het Hiernamaals.” Hetzelfde vond plaats met de rest van zijn vrouwen en zij kozen er allen voor om bij hem te blijven. (Muslim #1475)

Dit verhaal geeft de liefde weer die zijn vrouwen voor hem hadden en hoe tevreden ze met hem waren. De Profeet vzmh had geen macht om hen ‘gevangen’ te houden, maar stond hen in plaats daarvan toe om het leven te kiezen dat zij wilden. De Profeet vzmh was getrouwd met negen vrouwen; en allen leefden zij een gelukkig, vredig en romantisch leven met hem.

De Profeet vzmh is waarlijk het grootste individu in de geschiedenis en door de tijden heen is dat onderkend door onpartijdige niet-Moslims. Thomas Carlyle, de beroemde Schotse schrijver, gaf dit aan. Hij zei in zijn boek ‘Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History’:

'Maar, vanaf een jonge leeftijd, werd hij gezien als een bedachtzame man. Zijn metgezellen noemden hem "Al Amin, De betrouwbare." Een man van waarheid en trouw: waarheid in wat hij deed, sprak en dacht. Zij bemerkten dat hij altijd iets bedoelde. Een man, behoorlijk zwijgzaam waar het op spraak aankwam; stil, als er niets te zeggen viel; maar pertinent, wijs en oprecht, als hij sprak; altijd zijn licht schijnend op de situatie. Dit is de enige soort spraak waard om gesproken te worden! Gedurende zijn leven vinden we dat hij werd gezien als een solide, broederlijke, echte man. Een serieus, en oprecht karakter, toch vriendelijk, vriendschappelijk, soms zelfs grappig – een goede echte lach: er zijn mannen wiens lach zo onwaar is als de rest aan hen; die kunnen niet lachen.  Een spontane, gepassioneerde en tegelijkertijd een rechtvaardige oprechte man! Vol met fantastische mogelijkheden, vuur en licht; met geweldige waarde, allemaal onbedorven; een weg volgend in zijn leven –de diepte van de woestijn in zich bergend.'

'Zij noemden hem een Profeet, zegt u? Wel hij stond daar recht tegenover hen, niet gehuld in enig mysterie, zichtbaar in zijn eigen mantel, zijn eigen schoenen reparerend, vechtend,raadgevend, te midden van hen. Zij moeten hebben gezien wat voor soort man hij was, laat hem genoemd worden wat u maar wilt. Geen Keizer met zijn tiara’s werd gehoorzaamd als deze man in een mantel van zijn eigen hand. Gedurende drie en twintig jaar van ruige, en feitelijke beproevingen, vind ik dat iets van een waarachtige held uit zichzelf.'


 Het belang van vrije tijdsbestedingen

 Vrije tijd met vrienden:

Islam instrueert een Moslim om een gebalanceerd leven te leiden, het is belangrijk dat men een vorm van toegestane vrije tijdsbesteding uitzoekt, zodat men niet verveeld of lui raakt in hun religieuze doelen. De Profeet vzmh zei: “Laat het een uur en een uur zijn.”

Een uitgebalanceerd leven is een delicate aangelegenheid; men moet nooit Allah vergeten hierbij. Gedurende de vroege periode van de Islam dachten de metgezellen van de Profeet vzmh dat Islam een serieuze religie was met geen mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding. Handhalah bin Hudhaim al-Hanafi ra zei: “Abu Bakr ra kwam me tegen en vroeg: ‘Hoe gaat het met jou O Handhalah?’ Ik antwoordde mismoedig: ‘Handhalah is een hypocriet geworden!’ Abu Bakr ra verbaasd door dit antwoord, riep uit: ‘Subhanallah! (Ver verwijderd is Allah van elke imperfectie) Waarom zeg je dit?’ Handhalah zei: ‘Als we met de Boodschapper van Allah vzmh zijn, dan herinnert hij ons aan Hemel en Hel alsof we het met onze eigen ogen kunnen zien, maar als we terug gaan naar onze families en daar druk mee bezig zijn, vergeten we wat hij ons gezegd heeft.’ Abu Bakr ra zei: ‘Voorwaar wij ervaren hetzelfde ook!’ En dus gingen Abu Bakr en Handhala naar de Profeet vzmh om advies in deze zaak te vragen. De Profeet vzmh, zei, toen hij dit hoorde: ‘Bij Degene in Wiens handen mijn leven is, als jullie in de zelfde religieuze conditie zouden blijven met jullie families, als jullie zijn in mijn nabijheid, dan zouden de engelen van de Hemelen naar beneden komen om jullie de hand te schudden! O Handhalah het is waarlijk een uur en een uur.’” (Muslim #2750)

Dit refereert aan het op een goede wijze iemands tijd verdelen en ook een pauze nemen. De Profeet ging nog een stap verder en gaf aan alle Moslims aan dat het brengen van geluk in het leven van je familieleden en hen zich gewaardeerd laten voelen, niet alleen een goede daad is, maar hogelijk gewaardeerd wordt door Allah! De Profeet vzmh heeft gezegd: “Alles dat niets te maken heeft met het gedenken van Allah wordt geacht nutteloos tijdverdrijf te zijn, behalve vier dingen: Als men tijd doorbrengt met zijn familie, als men een paard traint, als men aan een race deelneemt en als men leert zwemmen.’ (Sahih al-Jami #4534) 

De culturele perceptie van ‘lol hebben’ werd permanent gewijzigd toen de Metgezellen zagen dat de Profeet vzmh praktiseerde wat hij predikte. Jabir bin Samorah ra zei dat de Boodschapper van Allah vzmh niet de gebedsruimte verliet totdat de zon op was gekomen. Toen de zon opkwam, waren de mensen onder elkaar aan het praten,en soms hadden ze het over de pre-Islamitische gebeurtenissen en dan glimlachte de Profeet vzmh. (Muslim #2322)

De Profeet vzmh gaf ook duidelijk het belang van het nemen van een pauze aan en verplichtte zelfs de mensen om tijd voor zichzelf te nemen, en zich dan te vermaken met wettige vrije tijdsbesteding. Kijk naar wat de Profeet vzmh zei tegen Abdullah bin Umar ra: “O Abdullah, Ik hoor dat je gebeden verricht gedurende de nacht en vast gedurende de dag?” Hij zei: “Ja, dat is waar, O Boodschapper van Allah!” De Boodschapper vzmh zei tegen hem: “Doe dat niet, in plaats daarvan: vast en vast niet bij verschillende gelegenheden. Verricht gebeden en neem ook wat rust gedurende de nacht, want voorwaar, je lichaam heeft een recht over jou, je ogen hebben een recht over jou, je vrouw heeft een recht over jou en je gasten hebben een recht over jou.” (Bukhari #1975)


 De vrouwen van de Profeet en vrije tijdsplezier

De Boodschapper van Allah vzmh was er zeer op gespitst om zijn familie te betrekken in de plezierige vrije tijdsbesteding. Als men dat doet, dan komt er een gevoel van liefde en respect onder de familie leden. A’ishah ra zei: “De Profeet vzmh zat en hoorde wat geluid van kinderen en mensen buiten. Er was een groep mensen samen rondom wat Abessijnen die aan het dansen waren. Hij vzmh zei, 'O A'ishah ra kom en kijk!' Ik legde mijn wang op zijn schouder en keek door de opening. Hij vroeg toen, 'O A'ishah, heb je genoeg gehad, heb je genoeg gehad?' Ik zei, 'Nee,' slechts om te zien hoeveel ik voor hem betekende, en ik zag hem zijn gewicht van de ene voet naar de andere verplaatsen (i.e. hij was moe maar wilde zo lang blijven staan als zij het spektakel wilde aanschouwen).” (Silsilah #7/818)

In een andere overlevering, A'ishah ra zei: "Bij Allah, Ik zag de Profeet vzmh bij de deur van mijn kamer staan, terwijl er Abessijnen met speren aan het spelen waren in de moskee. De Boodschapper van Allah vzmh hield zijn mantel als scherm voor mij zodat ik het schouwspel over zijn schouder kon bekijken. Hij bleef daar voor mij staan, totdat ik  genoeg had gezien." (Ghayat al-Maram #385)

 1. De Profeet vzmh zag sommige dingen door de vingers om zijn familie een plezier te doen:

Allah bracht in de Profeet Mohammed vzmh de hoogste ethische code van manieren. De Profeet deed niemand verdriet en als hij onplezierig werd behandeld, dan zag hij dat door de vingers en werd niet hardvochtig jegens die persoon.

A’ishah ra zei: “De Boodschapper van Allah vzmh kwam naar mijn huis terwijl er twee meisjes aan het zingen waren. De Profeet ging liggen en draaide zijn gezicht naar de andere kant. Abu Bakr ra kwam bij me en zei: ‘Het geluid van Shaytan bij de Profeet vzmh?’ De Boodschapper van Allah vzmh draaide zijn gezicht naar hem en zei, ‘Laat hen.’” (Ibn Hibban #2504)

 2. De wens van de Boodschapper om zijn familie gelukkig te houden:

Islamitische richtlijnen schrijven voor dat een Moslim een joviaal, goed gehumeurd persoon is; alhoewel dat dus het geval is, moet men er van af willen zien, om ‘practical jokes’ uit te willen halen, die een ander stress kunnen bezorgen. A’ishah ra zei: “De Profeet vzmh keerde terug naar mijn huis nadat hij de Baqee (begraafplaats) had bezocht en ik zei tegen hem, ‘Ik heb hoofdpijn!’ Hij antwoordde, ‘O A’ishah Ik lijd ook aan hetzelfde!’ Hij vzmh zei toen: “O A’ishah als jij vóór me zou sterven, dan zou ik je wassen, je in je lijkwade doen, voor je bidden en je dan begraven.” Korte tijd hierna, werd de Profeet vzmh voor de laatste keer ziek (en stierf). (Ibn Hibban #6653)

De Profeet vzmh was altijd heel joviaal met zijn familie. A’ishah ra zei: “Ik bezocht de Profeet vzmh terwijl hij in het huis van Sawdah ra was (een van zijn vrouwen) en ik had wat voedsel bij me dat ik gekookt had. Ik zei tegen Sawdah ra ‘Eet!’ maar zij weigerde. Ik dreigde haar toen, ‘Eet of ik pak het voedsel en smeer het op je gezicht!’ A’ishah ra deed toen haar hand in de saus en smeerde hiervan wat op haar gezicht, Sawdah deed hetzelfde en de Profeet vzmh lachte. (Silsilah #7/363)

 3. Het gelach van de Profeet vzmh met zijn familie:

Lachen is een natuurlijke emotie. De Profeet vzmh lachte om de grapjes van zijn familie. Hij vzmh zei: “Lachen in het gezicht van je broeder is een bron van beloning.” (Adab Mufrad #684)

A’ishah ra zei: “O Boodschapper van Allah ra als je in een vallei zou zijn en je zag een boom waarvan gegeten was en een boom waar nog niet van gegeten was, welke zou je kiezen om je kameel aan vast te binden?” De Profeet vzmh antwoordde, “Ik zou mijn kameel vastbinden aan de boom waar nog niet van gegeten was.” A’ishah ra plaatste de hint dat zij de enige vrouw was die maagd was toen de Profeet vzmh haar trouwde. (Bukhari #5077)


 Zaken van intimiteit en compassie in Islam

Allah, de Verhevene, zegt in de Quran:

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit jullie zelf echtgenoten voor jullie heeft geschapen om daarin jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.” (30:21)

Islam voorziet in de menselijke kant van de dingen waarmee men is opgevoed. Islam staat het niet toe dat de seksuele verlangens op een ongecontroleerde dierlijke manier uitgeoefend worden. Islamitisch schrijver, Muhammad Qutb heeft gezegd:

“Er is geen probleem met het onderwerp seks in de Islam. Islam heeft regelgeving door middel waarvan men zijn natuurlijke behoeften kan uitoefenen [waaronder zijn seksuele verlangens] en weerhoudt hem daar niet van. De regels vastgelegd in Islam [die gaan over dit onderwerp] zijn vergelijkbaar met bruggen over een stroom; het blokkeert het water niet, maar zorgt er wel voor dat men heen en weer kan. Op deze wijze kunnen er ook andere doelen bereikt worden,die anders niet bereikt hadden kunnen worden (vóór dat de brug gebouwd werd]. Dit is precies waarop Islam doelt met de seksuele behoefte van de mens: het zorgt voor regels, en niet om te voorkomen of te onderdrukken, maar om het te organiseren en te reguleren, want dit zijn de grenzen en limieten van Allah. Allah zegt: “Overschrijdt niet de grenzen van Allah.” Dit zijn de grenzen die Allah als veilige limieten vaststelt, waarin de mens zijn energie kan kwijt raken, en waarmee goedheid zowel het individu als de gemeenschap beheerst.”[3]

De Profeet vzmh verbood het om de schoonheden van dit leven te veronachtzamen en als het ware in ballingschap te leven als een kluizenaar. Toen een Metgezel toestemming vroeg om een celibatair leven te leiden verbood hij dat. In een andere overlevering kunnen we terug vinden: 'Drie mensen kwamen bij de huizen van de Profeet vzmh en vroegen over de aanbidding van de Profeet vzmh. Toen men hen hierover informatie had gegeven, vonden zij dat weinig en zeiden: 'wij zijn niet zoals de Profeet vzmh; Allah heeft hem zijn vroegere en toekomstige zonden vergeven!’ Een van hen zei: 'Wat mij betreft, ik zal onophoudelijk bidden gedurende de nachten.' De andere zei: 'Ik zal onophoudelijk vasten en dit niet verbreken.' De laatste zei: 'Ik zal geen vrouwen benaderen.' De Boodschapper vzmh kwam en vroeg: 'Zijn jullie degenen die dit zeiden? Voorwaar, bij Allah, Ik ben degene die het meest Godvrezend is en vroom, maar ik vast en verbreek het vasten, ik bid en neem rust en ik trouw vrouwen, dus diegene die niet mijn sunnah aanhangt is niet van mij.'   (Muslim #1401)

De Profeet vzmh beval de Moslims om te trouwen. Hij vzmh zei: “O jeugd, diegenen van jullie die het zich kunnen veroorloven om te trouwen, trouw dan, want het is verhoogt jullie moraal en het is een bescherming tegen onwettige seks.” (Bukhari #5065)

De Profeet vzmh informeerde de Moslims ook dat het huwelijk een daad van aanbidding is. Hij vzmh zei: “Als iemand van jullie zijn familie (i.e. vrouw) benadert dan is dat ook liefdadigheid (i.e. een daad die beloond wordt).” De Metgezellen ra zeiden: “O Boodschapper van Allah vzmh, als iemand van ons zijn vrouw verlangend benadert, krijgt hij daar dan een beloning voor?” De Boodschapper van Allah vzmh zei: “Krijgt een persoon geen zonde op zich als hij een (voor hem) onrechtmatige vrouw benadert? Op gelijke wijze wordt hij als hij zijn echtgenote benadert, beloond.”   (Muslim #1006)


 De compassie van de Profeet vzmh

Hier zijn enkele voorbeelden van de compassie van de Profeet vzmh jegens zijn familie:

 1. De loyaliteit van de Profeet vzmh naar zijn familie: 

De Profeet vzmh beval de Moslims , als zij een vrouw zagen die hen opwondt, om hun eigen vrouwen te benaderen om op deze wijze op een wettige manier deze gevoelens te kunnen vervullen. Door dit te doen beschermt een Moslim zich tegen het vervallen in zonde en het luisteren naar de influisteringen van de shaytan. Jabir bin Abdullah ra heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah vzmh zag een vrouw die hem aantrekkelijk voorkwam en hij ging naar het huis van Zainab ra en nadat hij vzmh eruit kwam zei hij:“Een vrouw wordt prachtig voorgesteld in de ogen van een man door de shaytan. Als iemand van jullie een vrouw ziet die hem aantrekkelijk toeschijnt, laat hem dan naar zijn familie gaan en deze verlangens bij zijn familie loslaten.” (Tirmidthi #1158)

 2. Het verlangen van de Profeet vzmh om zijn familie te zien:

Men zou niet te veel tijd bij zijn familie vandaan moeten zijn; als men moet reizen, dan zou men zijn best moeten doen om zo snel mogelijk weer terug te komen. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Voorwaar het reizen is een martelende ervaring, het verhindert iemand van zijn deel van slaap, voedsel en drinken. Als iemand van jullie zijn plichten heeft vervuld, laat hem zich dan naar huis haasten.” (Bukhari #3001)

 3. Het onderhouden van de band van compassie tussen man en vrouw:

Het geven van een geschenk is echt een teken van liefde en vriendschap. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Geef geschenken, want voorwaar, dit verwijdert  harde gevoelens uit de harten.” (Tirmidthi 2130)

Om liefde goed geworteld te laten zijn in een familie, is het van belang dat men een cadeautje geeft als men terug komt van een reis. Er is overgeleverd: “Als iemand van jullie op reis gaat, laat hem terugkomen met een geschenk voor zijn familie.” (Ibn Hibban #1/316)

 4. De Profeet vzmh was attent naar zijn familie toe:

Attent naar je familie zijn is heel belangrijk en de behoeften van hen vervullen is een teken dat je een verantwoordelijke echtgenoot bent. Shaytan is er altijd op uit om een persoon kwaad te doen en hen weg te trekken bij dat wat goed is. De Profeet vzmh heeft gezegd: “De ogen plegen overspel en hun overspel is het kijken naar verboden dingen. De oren plegen overspel en hun overspel is het luisteren naar verboden dingen. De tong pleegt overspel en zijn overspel is het spreken tegen vreemde vrouwen. De hand pleegt overspel en zijn overspel is het aanraken van onwettige dingen. De voeten plegen overspel en hun overspel is het lopen naar datgene wat verboden is. Het hart wenst en verlangt; en daarna, zal men feitelijk overspel plegen of er heel dicht bij komen.” (Muslim #2657)

De Profeet vzmh heeft een bewonderenswaardig voorbeeld nagelaten in dit opzicht. A’ishah  ra zei: “Wanneer gelovige vrouwen migreerden en de eed van trouw gaven aan de Profeet vzmh, accepteerde hij deze al horend. De handen van de Profeet vzmh raakten nimmer de hand van enige vrouw aan.” (Ibn Majah #2342)

 5. De Profeet vzmh vertrouwde zijn familie:

Elk individu die succes bereikt in zijn leven of een machtspositie bereikt, daar is men afgunstig op en hij zal vijanden hebben. Toen de hypocrieten het valse nieuws verspreidden over het verhaal van ‘Ifk’, waarin zij A’ishah ra beschuldigden van ontrouw, zei de Profeet vzmh: "O Moslims! Wie zal mij verlossen van deze man die mij pijn heeft gedaan met zijn kwaadaardige uitspraak over mijn familie? Bij Allah, Ik weet niets dan goeds over mijn familie!” (Bukhari #4750)

 6. De Profeet vzmh sprak openlijk zijn liefde voor zijn familie uit:

Khadijah had een onvergetelijke rol in het leven van de Profeet vzmh. Hij bleef haar herinneren en eren tot op de dag dat hij stierf.' A'ishah ra zei, "Ik heb me nooit zo jaloers gevoeld op enige vrouw van de Profeet vzmh als ik was op Khadijah ra omdat de Profeet vzmh haar zo vaak noemde." (Muslim #2435)

De Profeet vzmh zei ook over Khadijah ra, "Allah heeft me gezegend met haar liefde." En hij zei, "Ik hou van iedereen waarvan zij hield." A’ishah ra zei op een keer: “Heeft Allah je niet iets beters gegeven dan haar?” De Profeet saws antwoordde: “Nee, bij Allah, Allah heeft me niet een betere in haar plaats gegeven. Zij geloofde me, toen andere mensen me belogen. Zij hielp me met haar geld, toen andere mensen mij dit onthielden en alleen van haar had ik kinderen.” (Bukhari #1575)

 7. De Profeet vzmh verscheen altijd schoon als hij zijn familie ontmoette:

Een Moslim wordt opgedragen om zowel een hoge ethische en morele standaard te hebben als ook hygiënisch te zijn in al zijn zaken. De Profeet vzmh zei: “Als iemand van jullie seksuele gemeenschap heeft gehad met zijn vrouw en daarna nogmaals wil, laat hem dan wudhu verrichten.” (Muslim)

Toen hij daarnaar werd gevraagd , zei hij: “Het is zuiverder, beter en meer hygiënisch.” (Abu Dawood #219)

 8. De Profeet vzmh was attent:

de ‘familie intimiteit’ is tussen twee individuen, de vrouw en de man. De Profeet vzmh verbood dat men zijn vrouw benaderde, als zij er nog niet klaar voor waren. Imam Ibn Qudamah, moge Allah hem genadig zijn, de Hanbali Jurist, merkte op dat de Boodschapper van Allah vzmh heeft gezegd: “Begin niet met de gemeenschap totdat zij ook het verlangen voelt, zoals het verlangen dat jij voelt, opdat je niet je verlangen vóór dat van haar zult vervullen.” (Mughni 8:136)

De Profeet vzmh verbood ook dat men zijn vrouw na de gemeenschap verliet, terwijl zij nog niet haar orgasme heeft gehad.  

 9. De Passie van de Profeet vzmh jegens zijn vrouwen:

Echte liefde is iets dat alle grenzen overstijgt. Het wordt tentoongespreid ongeacht de situatie waarin men zich bevindt, het fluctueert niet. Dit is een les die we leren uit het leven van onze geliefde Profeet vzmh. Urwa, moge Allah hem genadig zijn, zei: “Een man vroeg mij: ‘Kan een menstruerende vrouw mij bedienen?’ Ik antwoordde: A’isha ra vertelde me dat zij het haar van de Profeet vzmh altijd kamde als zij menstrueerde, en hij in Itikaf was (i.e. in de moskee verblijvend). Hij bracht zijn hoofd dicht bij haar in haar kamer en zij kamde dan zijn haar, terwijl ze menstrueerde.’” (Bukhari #2030)

 10. Verspreid nooit slaapkamer geheimen:

Het is verboden voor zowel de man als de vrouw om slaapkamer geheimen te verspreiden. De Profeet vzmh zei: “Voorwaar, onder de ergste mensen voor Allah op de Dag der Wederopstanding is een man die zijn vrouw benadert voor seksuele gemeenschap en dan haar geheimen verspreidt.” (Muslim #1437)

Asma bint Yazid ra zei dat ze de Profeet vzmh hoorde zeggen: “Misschien vertelt een man wat hij doet met zijn vrouw (met anderen) of misschien informeert een vrouw iemand over wat zij deed met haar man?” De mensen waren stil. Ik zei: “Ja! O Boodschapper van Allah voorwaar zowel mannen als vrouwen doen dat!" De Profeet vzmh zei: “Doe dat dan niet. Het is vergelijkbaar met twee duivels die elkaar ontmoeten op een pad en seks hebben terwijl de mensen ernaar kijken.” (Irwa al-Ghalil 7/73)

 11. De Profeet vzmh legde zijn vrouwen in de watten:

De Profeet vzmh noemde A’ishah ra ‘A’ish’ (een bijnaam voor Aisha). Op een dag sprak de Profeet vzmh haar aan met: “Dit is de Engel Gabriel die zijn groeten aan je overbrengt.” A’ishah ra zei: “Moge de vrede en zegeningen met hem zijn; O Boodschapper van Allah jij kunt zien wat ik niet kan zien.” (Bukhari #6201)

De Profeet vzmh noemde A’ishah ra ook wel “al-Humaira” (i.e. de vrouw met de witte huid en rode blosjes op haar wangen). (Silsilah #3277)

 12. De Profeet vzmh rustte uit onder dezelfde deken met zijn vrouw:

De Profeet vmzh nam zijn rust met zijn familie, zelfs als zij aan het menstrueren waren. De Profeet vzmh zat met zijn vrouw, at en dronk met haar en liet gevoelens van affectie jegens haar zien.  

A’ishah ra heeft gezegd: “De Profeet vzmh verrichte zijn nachtelijke gebeden terwijl hij vlak naast mij stond en ook als ik mijn menstruatie had. Soms legde ik een laken over me heen en een stuk van dat laken lag ook over de Profeet vzmh. (Muslim #514)

A’ishah ra zei ook: “De Profeet vzmh lag op mijn schoot te rusten, terwijl ik menstrueerde en hij was de Quran aan het reciteren.” (Bukhari #297)

 13. De Profeet vzmh name en bad samen met zijn vrouw:

De Profeet vzmh was er altijd op gespitst om zijn familie blij te maken in alle omstandigheden.  De Profeet vzmh nam een bad samen met zijn vrouw zoals A’ishah ra zei: “Ik was aan het baden met de Boodschapper van Allah vzmh en we gebruikten één waterkan, hij rende er naar toe (bij wijze van spel) om het water te gebruiken vóór mij en ik zei:  “laat wat voor mij, laat wat voor mij!” (Nasa’ee #412)

 14. De Profeet vzmh kuste zijn vrouw:

Complimenteer je echtgeno(o)t(e) vaak met kussen. Als je het huis uitgaat, maak er een gewoonte van om je vrouw te kussen, als je terugkomt groet en kus je vrouw dan ook , om haar te laten zien dat je haar echt gemist hebt.

Fysieke interactie in een huwelijk is zeer belangrijk.  Het beroemde gezegde is: “daden zeggen meer dan woorden.”  Laat je partner zien dat je van ze houdt. Een succesvolle relatie hangt af van de ‘kleine’ dingen die we doen, want ze spelen een grote rol in het succes van de relatie. A’ishah ra heeft gezegd: “Op een dag wilde de Boodschapper vzmh me een zoen geven en ik zei: ‘Ik ben aan het vasten!’ Hij antwoordde: ‘Ik ben ook aan het vasten!’ en hij kuste me desondanks.” (Silsilah #4139)


 De menselijke natuur van de Profeet

De Boodschapper van Allah vzmh was een menselijk wezen die begenadigd was met het Profeetschap. Allah, de Verhevene, beval hem om de boodschap van de Islam te verspreiden aan de gehele mensheid, opdat ze zou worden gered van de onderdrukking van door mensen gemaakte systemen en gebracht zou worden naar de rechtvaardigheid van het systeem van God. Allah, de Verhevene, zegt:

“Zeg, ‘Ik ben slechts een man, net als jullie. Aan mij is geopenbaard dat jullie God één God is. Dus wie op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, laat hem goede daden verrichten en geen enkele deelgenoot toekennen in de aanbidding van zijn Heer.’” (18:110) 

De Profeet heeft geen ‘aandeel’ in goddelijkheid; hij kent het onwaarneembare niet en kan geen schade noch voordeel toebrengen aan anderen. Hij heeft niet de macht om de krachten van de natuur te trotseren. Allah, de Verhevene, zegt:

“Zeg, ‘Ik ben niet in staat om mijzelf te schaden of te baten , behalve als Allah het wil. En als ik kennis had over het onwaarneembare, dan had ik het goede vermeerderd en dan zou het slechte mij niet treffen. Ik ben slechts een waarschuwer en een verkondiger van verheugende Tijdingen voor een volk dat gelooft.’” (7:188)

Ook al was de Profeet vzmh bevoorrecht om uitgekozen te zijn om het Woord van God te mogen verkondigen, hij was er nooit arrogant over. Hij vzmh zei: “Adoreer me niet zoals de Christenen de zoon van Maryam adoreren, Voorwaar ik ben slechts de slaaf van God, dus zeg “De slaaf van God en Zijn Boodschapper.” (Bukhari #3445)

De karakteristieken van de Profeet vzmh, zijn echt menselijk; hij is niet onsterfelijk. Allah, de Verhevene, zegt:

“Mohammed is niet meer dan een boodschapper. Vóór hem zijn zeker Boodschappers heengegaan. Als hij komt te sterven of gedood wordt, zouden jullie je dan op je hielen keren? En wie zich op zijn hielen keert, zal Allah geen enkele schade berokkenen. En Allah zal de dankbaren belonen.” (3:144)

De Profeet was ontvankelijk voor alle menselijke dingen; hij werd ziek en zwak. Abdullah bin Masood ra zei: “Ik bezocht de Profeet vzmh toen hij ziek was, en hij zei: ‘Geen Moslim wordt getroffen door een ziektes, zelfs al is het maar een prik van een den, zonder dat Allah dan zijn zonden zal vergeven vanwege dat ongemak. Zijn zonden worden verwijderd van zijn boek, op dezelfde wijze als bladeren van een boom vallen.’” (Bukhari #5641)

De Profeet vzmh ondervond ook verdriet zoals iedereen dat heeft; feitelijk heeft hij alle menselijke emoties ondervonden. Toen de zoon van de Profeet vzmh, Ibrahim zeer ziek werd en het duidelijk was dat hij deze ziekte niet zou overleven, ging de Profeet vzmh onmiddellijk naar zijn zoon. Tranen liepen uit zijn ogen en nadat hij gestorven was, zei de Profeet vzmh: “De ogen zijn vol met tranen, het hart is verdrietig, maar we zeggen niets anders dan hetgeen Allah pleziert. Voorwaar, O Ibrahim, we rouwen om jouw vertrek van ons.” (Muslim #2315)

De Profeet vzmh vergat ook wel eens wat in sommige situaties. Abu Hurairah ra heeft gezegd, “De Boodschapper van Allah vzmh leidde ons in het gebed en hij verrichte slechts twee rak’aat en eindigde het te vroeg. Mensen vroegen zich af of het gebed was ingekort en de Metgezellen aarzelden om dit tegen de Profeet vzmh te zeggen. Toen vroeg een man genaamd Dhul-Yadain de Profeet vzmh: ‘O Boodschapper van Allah! Hebt u vergeten of is het gebed ingekort?’ De Profeet vzmh antwoordde, ‘Ik heb noch vergeten noch is het gebed ingekort!’ Hij zei toen: ‘Je hebt vergeten O Boodschapper van Messenger of Allah!’ De Profeet vzmh vroeg toen: ‘Is wat Dhul Yadain gezegd heeft, waar?’ Zij (de mensen ) zeiden, ‘Ja het is waar.’ De Profeet vzmh stond op en completeerde het gedeelte van het gebed dat door hem vergeten was.” (Bukhari #482)

De Profeet vzmh is niet onfeilbaar als het op zaken aankomt die met deze wereld te maken hebben. De Profeet kwam langs een boomgaard en hij zag een groep mensen een veld dadelpalmen bestuiven Hij zei: ik denk niet dat dit voordeel zal opleveren. Toen hen dit nieuws bereikte, stopten zij met dit te doen. De Profeet vzmh zei toen: “Dit is slechts een gedachte, want voorwaar ik ben een mens zoals jullie; gedachten kunnen correct of incorrect zijn.” Hij zei verder: “Ik zei niet ‘Allah heeft gezegd’ want ik zal nooit een leugen uitspreken tegen Allah!” (Ahmed #2/366)


 Het menselijke gedrag van de Profeet

 1. Jegens mensen in het algemeen:

De Profeet vzmh was zeer menselijk in zijn behandeling van anderen. Hij vzmh zei: “O Allah, Mohammed is slechts een menselijk wezen; hij wordt kwaad zoals anderen kwaad worden. Dus maak voor elke gelovige die ik verdriet heb aangedaan of hardvochtig tegen heb gesproken of bestraft heb, dat een bron van vergiffenis en een middel om dichter bij ﷻ‬ te raken, O Allah op de Dag der Wederopstanding.” (Muslim #2601)

 2. In gerechtelijke uitspraken:

De Profeet vzmh was menselijk als hij een juridisch oordeel velde. Hij vzmh heeft gezegd: “Ik ben slechts een menselijk wezen, als jullie bij me komen om uit te maken wat goed of fout is, dan kan een van jullie die vaardiger is in het presenteren van zijn kant, mij daarmee wellicht overtuigen, -en ik spreek recht over wat ik hoor- en als ik dan in zijn voordeel recht spreek en hem geeft wat niet tot hem behoort, laat het hem niet nemen, want waarlijk hij neemt dan een portie van het vuur.” (Bukhari #7169)

 3. In zijn sociale leven:

De Profeet vzmh was menselijk in zijn sociale leven. Hij trouwde en moedigde anderen aan om te trouwen en kinderen te krijgen. Allah, de Verhevene zegt :

“En voorzeker Wij hebben vóór jou Boodschappers gestuurd en Wij maakten voor hen echtgenotes en nakomelingen. En het is een Boodschapper niet gegeven om met een teken te komen behalve met de toestemming van Allah. Voor elke zaak is er een vastgesteld tijdstip.” (13:38)

 4. Het menselijke gedrag van de Profeet jegens zijn familie:

De Boodschapper van Allah vzmh toonde zich bezorgd over het welzijn van zijn familie. Hij beschermde hen tegen alles dat hun eer en reputatie zou kunnen aantasten.  De bezorgdheid van de Profeet vzmh was in dit opzicht heel gematigd, hij verviel niet in extremen. De Profeet vzmh zei: “Voorwaar bezorgd zijn of een vorm van eer laten zien is van twee soorten: de eerste daar houdt Allah van, en de tweede vorm die veracht Allah. Voor wat betreft het deel waar Allah van houdt is dat bezorgdheid wordt getoond in een situatie waarin de reputatie van iemand kan worden geschaad. Voor wat betreft het door Allah verachte deel, dat is wanneer bezorgdheid wordt getoond wanneer er geen reden is om bezorgd te zijn.” (Nas’aee #2557)

 5. De vergevende aard van de Boodschapper :

De Boodschapper van Allah zag de jaloezie van zijn vrouwen door de vingers en handelde hierin op de best mogelijke wijze. Zijn houding was zo prachtig dat het onmiddellijk de gemoederen deed bedaren. Anas bin Malik ra heeft gezegd: “Terwijl de Boodschapper van Allah vzmh thuis was bij een van zijn vrouwen, had een ander een schaal met voedsel laten bezorgen; de echtgenote raakte de hand van de bediende dusdanig dat de schaal op de grond viel en brak.” De Profeet zei toen simpelweg: “Jullie moeder is jaloers geworden” en hij hield de gebroken schaal in het huis waar hij was en stuurde een vervanging ervoor naar de andere vrouw. (Bukhari #5225)

 6. De Loyaliteit van de Profeet naar zijn familie:

Loyaliteit, trouw, het beantwoorden van mooie gebaren duiden allemaal op het prachtige van iemands karakter. Iedere keer wanneer Khadijah ra werd genoemd in het bijzijn van de Profeet vzmh sprak hij lovend over haar en prees haar heel erg. A’ishah ra zei: “Ik voelde mij jaloers en dus zei ik op een dag tegen de Profeet vzmh “Heeft Allah je niets beters gegeven dan zij?” Hij vzmh zei: Nee, bij Allah, Allah heeft me geen betere in haar plaats gegeven. Zij geloofde in mij, toen mensen mij belogen. Zij hielp me met haar geld terwijl anderen het mij onthielden, en van haar alleen had ik kinderen.” (Bukhari #1575)

 7. De prachtige handelswijze van de Profeet met zijn familie:

Gedurende het hele leven van de Profeet en ook voor de komst van de Islam, wordt er gemeld dat hij nooit een vrouw heeft geslagen! Elk huis heeft echter zijn problemen en het huis van de Profeet vzmh was daarop geen uitzondering. A’ishah ra heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah sloeg nooit een vrouw en hij had ook geen grof taalgebruik” Toen de mensen van de Quraish de Profeet vzmh sloegen tijdens de slag bij Uhud en zijn tanden gebroken waren en hij bloedde vanwege een wond en tegen hem werd gezegd: “O Boodschapper van Allah, richt een smeekbede aan Allah tegen hen!” De Boodschapper vzmh antwoordde: “Allah heeft me niet gezonden om anderen te vervloeken of te bespotten; maar, Hij zond me als een leiding en een bron van genade” Hij zei toen: “O Allah leidt mijn volk want zij weten niet!” (Baihaqi #2/622)

 8. De compassie van de Profeet vzmh jegens zijn familie:

De Boodschapper van Allah vzmh huwde negen vrouwen; elk huwelijk had een specifieke reden. De reden dat de Profeet  vzmh zijn vrouw Sawdah bint Zam’ah ra trouwde was slechts om haar liefde en compassie te tonen. Toen hij vzmh haar huwde was zij 55 jaar oud, ong. 5 jaar ouder dan hij vzmh. Dit huwelijk schokte de mensen van Mekkah want Sawdah was niet mooi, noch bezat ze iets dat een man zou begeren. De Profeet vzmh huwde haar enkel om haar compassie te tonen, want zij arriveerde in Medina vanuit Abyssinie als een weduwe. Na een periode dacht de Profeet vzmh erover om haar te laten scheiden, zodat ze niet belast zou blijven met de plichten van een vrouw jegens haar man, maar in plaats daarvan gaf ze aan: “O Boodschapper van Allah, scheidt niet van mij, houdt mij als je vrouw en ik zal mijn dag aan A’ishah ra geven.” Allah openbaarde toen het volgende vers: “Er rust geen zonde op hen als zij tot een overeenstemming komen onderling en overeenstemming is het beste” want zij wilde de vrouw van de Profeet vzmh blijven in het Hiernamaals. (Tirmidthi #3040)

 9. Genadevol zijn jegens zijn familie:

De Boodschapper van Allah kwam de moskee binnen en zag touwen tussen twee pilaren vastgemaakt en vroeg: “Waar is dit voor?” Hem werd verteld, “Het is voor jouw vrouw Zainab ra als de recitatie van het gebed teveel is voor haar, dan houdt ze zich eraan vast.” De Profeet vzmh zei: “Verwijder het! Laat iemand van jullie bidden zoveel als hij kan, wanneer men zich moe voelt ga dan zitten.” (Nasa’ee #1642)

De Profeet vzmh wilde niet dat zijn familie overbelast werd door moeilijkheden, dus gaf hij aan dat men zoveel als men kon moest bidden.

 10. De voorkomende aard van de Boodschapper: 

De Boodschapper van Allah vzmh was een zeer voorkomend persoon. Soms hoorde hij de woorden van zijn familie aan die hem wel moesten kwetsen, maar hij reageerde niet in geëmotioneerde staat. In tegenstelling, hij vergaf en zag dingen makkelijk door de vingers. Hij was gewoon om simpelweg te glimlachen en zijn vrouwen heel veel liefde te tonen. Op een dag verhief A’ishah ra haar stem boven die van de Profeet, en Abu Bakr ra hoorde dit en werd zo kwaad dat hij kwam en haar wilde slaan. De Profeet vzmh verhinderde dat Abu Bakr ra iets kon doen. Toen hij wegging zei de Profeet vzmh tegen A’ishah ra: “Wat zeg je van wat ik net deed? Ik redde jou van die man!” Abu Bakr ra bezocht hen na een paar dagen en zag dat zij samen aan het lachen waren en hij zei “Sta me toe deel te nemen in jullie vreugde!” Zij zeiden tegen hem, “Ja natuurlijk, Ja natuurlijk!” (Abu Dawood #4999)

 11. Gemak in relaties:

De Profeet vzmh heeft gezegd: “Jullie zijn gezonden om dingen makkelijk te maken en niet om ze moeilijk te maken.” Dit is de basis waarop de Profeet vzmh Profeet handelde met mensen en dit was de basis van zijn gedrag in het algemeen. A’ishah ra zei: “Een geschenk bestaande uit voedsel werd aan Hafsa ra en mij gegeven en we verbraken beiden onze vasten, de Boodschapper van Allah vzmh zag ons en wij zeiden tegen hem: “O Boodschapper van Allah, Dit voedsel werd ons gegeven als een geschenk en dus wilden we het eten en we aten.” De Profeet vzmh zei: “Wees niet bezorgd, vast een andere dag in de plaats van deze die je hebt verbroken.”

 12. Genereus zijn jegens zijn vrouw:

De beste lepel voedsel en slok drinken is datgene dat je aan je familie geeft. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Jullie zullen niets doen op de weg van Allah of je zult er een beloning voor krijgen, zelfs een lepel voedsel die je in de mond van je vrouw plaatst.” (Bukhari #4409)   

 13. Hij raakte nooit verveeld bij zijn familie:

De Boodschapper van Allah vzmh was heel attent jegens de gevoelens van zijn vrouwen, en hij werd niet ontzet over wat zij deden. A’ishah ra zei: “Ik was met de Profeet vzmh op een reis en een ketting van mij was gebroken (en kwijt). De Boodschapper van Allah vzmh bleef daar om te zoeken en zo ook de mensen die bij hem waren. Er was geen water op die plek en dus gingen de mensen naar Abu Bakr ra en zeiden: “Zie je niet wat A’ishah ra heeft gedaan? Zij heeft ervoor gezorgd dat de Boodschapper van Allah vzmh en de mensen nu moeten blijven waar er geen water is en ze hebben geen water bij zich!” A’ishah ra zei: ‘mijn vader kwam bij me terwijl de Boodschapper van Allah vzmh sliep met zijn hoofd op mijn dij en zei tegen me: “Je hebt de Boodschapper van Allah en de mensen opgehouden en er is geen water en ze hebben geen water bij zich!” Dus hij sprak me bestraffend toe en zei wat Allah hem liet zeggen en sloeg me op de schouder met zijn hand. Niets verhinderde me om me te bewegen (vanwege de pijn) anders dan het feit dat de Profeet vzmh op mijn dij lag. De Boodschapper van Allah stond op toen de dageraad aanbrak en er was geen water. Dus openbaarde Allah de verzen van de  Tayammum (droge wuduh), en iedereen verrichte de Tayammum.” A’ishah ra zei: “Toen de kameel waarop ik zat ging rijden en wegging van zijn plek, vonden we de ketting daaronder.” (Bukhari #330)

 14. Het geven van presentjes waarover is nagedacht:

Als man en vrouw rozen uitwisselen dan zal dat betekenen dat er liefde tussen hen aanwezig is. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Diegene die een basilicumbloem aangeboden krijgt, laat het hem niet afwijzen; het is makkelijk te dragen en heeft een goede geur.” (Muslim #2253)

 15. Goed aangekleed zijn en mooi voorkomen:

Een goed voorkomen hebben en plezierig ruiken zijn dingen die anderen zich prettig laten voelen bij jou. A’ishah ra heeft gezegd: “Ik kon de glinstering van het parfum op het hoofd van de Profeet vzmh zien als hij in staat van  Ihram was.” (Nasa’iee #2692)

Toen A’ishah ra werd gevraagd:  “Wat deed de Profeet vzmh als hij jouw huis betrad?” Zij ra zei: “Als hij binnenkwam, dan begon hij met Siwak.” (i.e. hij maakte zijn tanden schoon) (Ibn Majah #238)

De Profeet vzmh bleef altijd in een staat van reinheid en schoon zijn. Anas bin Malik ra zei: “Ik heb nooit een geur geroken meer aangenaam dan de geur van de Profeet vzmh zelf.” (Muslim #2330)

 16. Het anderen informeren dat hij van zijn vrouwen hield:

De Profeet vzmh gaf openlijk blijk van zijn liefde voor zijn familie om hiermee zijn Metgezellen ra te trainen om (com)passie te laten zien jegens hun families. Amr b. Al-Aas ra vroeg hem: “Van wie hou je het meest van alle mensen?” Hij zei: “A’ishah!” Hij reageerde toen, “Ik bedoel van onder de mannen.” Hij zei: “Dan haar vader.” Hij vroeg: “Dan wie?” hij zei: “Dan Umar”. (Bukhari #4358)

 17. Vrezen voor de veiligheid van zijn familie:

Angst is een natuurlijke emotie, die ook de Profeet vzmh ondervond. Hij wilde niet dat zijn familie iets overkwam. Anas en Abu Talhah ra zagen de Profeet vzmh met Safiyah ra rijden en onderweg struikelde de kameel en de Profeet vzmh en zijn vrouw Safiyah ra vielen eraf. Toen de Metgezellen dit zagen, renden ze naar hem toe en hij zei: “Ik ben oke!” en hij toonde zich zeer bezorgd om Safiyah ra. (Bukhari #6185)

 18. Het welzijn van de familie in het Hiernamaals:

De Profeet vzmh wilde het goede voor zijn familie en was er op gespitst dat zij het goede deden, speciaal als het aan  kwam op de tevredenheid winnen van Allah. Allah, de Verhevene, zegt:

 “Iedere ziel zal de dood proeven. En alleen op de Dag der Opstanding zullen jullie je volledige beloning ontvangen. En wie van het vuur wordt afgehouden en tot het Paradijs wordt toegelaten, heeft zeker gewonnen. En het wereldse leven is slechts een misleidende genieting. ” (3:185)

De Boodschapper van Allah vzmh zorgde voor zijn familie en leidde hen naar daden die beloond worden. Umm Salamah ra heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah vzmh stond verbaasd op en zei: ‘Subhanallah (ver verwijderd is God van elke imperfectie) wat een grote beloning heeft Allah geopenbaard vandaag en wat een grote Fitnah is naar beneden gezonden. Wie maakt degenen in deze kamers die slapen, wakker (i.e. zijn vrouwen) om vannacht te bidden, want waarlijk, een persoon mag gekleed zijn in dit leven, maar naakt in het Hiernamaals.” (Bukhari  #7069)

 19. Het verbod op het bespioneren van de familie, maar hen juist vertrouwen:

De Profeet vzmh keurde over-beschermend gedrag jegens iemands familie af. De Profeet vzmh adviseerde zijn Metgezellen om hun vrouwen niet te wantrouwen. Dit advies is vastgelegd in de handeling van de Profeet vzmh, iedere keer wanneer hij terugkeerde van een reis, werd zijn familie van te voren geïnformeerd dat hij in de stad was, zodat zij zich op hun gemak konden voorbereiden op zijn komst. Op deze wijze kon zijn familie zich rustig en op de mooiste wijze aan hem vertonen. (Abu Dawood #2778)

 20. Het genereuze gedrag van de Profeet vzmh:

De Profeet was zeer genereus. Hij vzmh zei: “Als Allah een van jullie heeft gezegend met goedheid, laat hem deze goedheid dan delen met zijn familie.” (Sahih al-Jami #358)

De Profeet vzmh paste altijd toe wat hij zei.  Anas ra zei dat Umm Sulaim ra een geschenk had gestuurd van verse dadels naar de Boodschapper vzmh, waarvan hij er een paar pakte voor zichzelf en de rest naar zijn vrouwen stuurde. (Sahih al-Mawarid #2145)

 21. De bescheiden natuur van de Profeet vzmh:

Wie ook maar bescheiden en nederig is, Allah zal zijn status verhogen. De Profeet vzmh dacht nooit minder over iemand om hem heen, hij gedroeg zich nooit denigrerend. Dit is hoe hij was, als het gaat om zijn ethisch gedrag. Anas ra zei: “De Profeet vzmh ging neer op één knie zodat Safiyah ra daar op kon stappen om haar kameel te bestijgen.” (Bukhari #4211)

 22. Weet hebben van de emotionele kant van zijn vrouwen:

De Profeet vzmh investeerde tijd in zijn vrouwen om uit te vinden hoe zij zich voelden. Hij vertelde A’ishah ra: “Voorzeker ik weet wanneer je blij met me bent en wanneer je ontzet bent!” Zij vroeg: “hoe dat zo?” Hij zei: “Wanneer je blij bent met me, zeg je: ‘Bij de Heer van Profeet Mohammed’ en als je ontzet bent over mij, zeg je: ‘Bij de Heer van de Profeet Ibrahim.’” (Bukhari #5228)


 De sociale kant van de Profeet met zijn familie

 1. Zachtheid jegens de familie:

De Profeet vzmh was zeer zacht jegens zijn familie. En instrueerde ons door te zeggen: “Zachtheid wordt niet gebruikt voor iets anders dan dat het verfraaid wordt.” De Profeet vzmh zei tegen A’ishah ra: “O A’ishah, als Allah iets goeds wenst voor een huishouden, dan zullen de leden ervan elkander vriendelijk bejegenen.” (Targhib #2669)

Men zou zijn familie niet onnodig moeten ‘rond commanderen’ of hen taken geven die ze onmogelijk kunnen uitvoeren of hen onbeschoft behandelen als zij goed jegens hem zijn.

Men moet zijn emoties altijd onder controle houden, meer in het bijzonder gedurende discussie en ruzies. A’ishah ra heeft gezegd: “Een groep Joden kwamen bij de Profeet vzmh en zeiden ‘As-Saam Alaikum’, (i.e. dood op jou). Ik begreep wat zij bedoelden en zei tegen hen: ‘Moge de dood op jullie zijn! Moge de vervloekingen van Allah eveneens op jullie vallen!’ De Boodschapper van Allah vzmh zei kalm: ‘O A’ishah ra langzaam aan, Allah houdt ervan dat je alle zaken op een vriendelijke manier aanpakt.’ Ik zei tegen de Boodschapper van Allah vzmh ‘heb je niet gehoord wat ze tegen jou zeiden?’ Hij  vzmh zei: ‘Dat is waarom ik antwoordde met “en moge het op jullie zijn.”’” (Bukhari #6401)

 2. Zijn familie dienen:

De Profeet was continu bezig met helpen met de huishoudelijke taken. A’ishah ra beschreef wat dat inhield precies. Zij ra zei: “Hij repareerde zijn schoenen en naaide zijn kleren.”

 3. De Profeet bediende zichzelf:

De Profeet vzmh zorgde voor zijn eigen zaken. Hij verlangde niet dat zijn vrouw hem bediende. A’ishah ra zei: ‘de Profeet vzmh maakte zijn kleren schoon, melkte de schapen en bediende zichzelf. (Sahih al-Jami #496)

 4. Het uitgeven aan zijn familie:

Genereus zijn en uitgeven aan de familie zijn principes die de Profeet vzmh in de harten van zijn Metgezellen heeft geplant. Hij vzmh zei: “Voorwaar Allah is genereus en houdt van genereusheid.” (Tirmidthi #2799)

De Profeet vzmh werd gevraagd: “Wat is de beste vorm van liefdadigheid?” Hij vzmh zei: “Het geld dat je aan je familie spendeert is het hoogste in beloning.” (Muslim #995)

De wijze waarop men voorziet in de behoeften van de vrouw is niet een gunst die door de man aan zijn vrouw wordt verleend maar een verplichting die rust op de Moslim echtgenoot. De Profeet vzmh werd gevraagd: “Wat is de plicht van een echtgenoot jegens zijn vrouw?” Hij vzmh antwoordde: “Haar te voeden zoals je jezelf zou voeden, haar te kleden zoals je jezelf zou  kleden en niet haar in haar gezicht te slaan of te vervloeken en je zou haar niet in de steek moeten laten anders dan in het huis.” (Abu Dawood #2142)

 5. Het de familie zo comfortabel mogelijk maken:

De Profeet vzmh wilde het leven zo comfortabel mogelijk maken voor zijn familie en hij deed zijn best om moeilijkheden te voorkomen. Anas ra zei: “De Profeet vzmh was aan het reizen en een jonge jongen zong een liedje dat de kamelen sneller zou laten lopen. De Profeet vzmh riep naar hem en zei: ‘Ga langzamer!’ want hij vreesde voor de veiligheid van zijn familie.” (Bukhari #6210)

 6. De voorkomende natuur van de Profeet vzmh:

De Profeet was altijd aan het glimlachen, zelfs als hij problemen thuis tegenkwam. Umar ra zei: “De mannen van Quraish waren de baas over hun vrouwen en maakten hen ondergeschikt aan hun wil, maar in Medina, zijn de vrouwen van de Ansar de baas over hun mannen! Onze vrouwen hebben deze gewoonte overgenomen van de vrouwen van de Ansar. Op een dag was mijn vrouw ontstemd over mij en schreeuwde naar mij en ik was geshockeerd dat dit gebeurde en ik gaf haar een reprimande. En toen zei mijn vrouw, “Waarom geef je me een reprimande? Voorwaar de vrouwen van de Profeet vzmh doen hetzelfde, en sommigen van zijn vrouwen negeren hem zelfs voor een dag tot aan de nacht!” Dit shockeerde me en ik zei tegen haar, “Diegene die dat doet verkeert in een staat van verlies!” Umar ra ging toen naar het huis van zijn dochter Hafsa, de vrouw van de Profeet vzmh. Umar ra verifieerde wat hij gehoord had van zijn eigen vrouw en Hafsa ra bevestigde dat. Umar ra riep toen uit: “Je verkeert in een staat van verlies! Heb je enige garantie dat de bestraffing van Allah niet op je neerkomt vanwege Allah’s woede?” Hij ra zei toen: “Gil niet en negeer hem niet’, als er iets is dat je wilt, vraag mij en ik zal je helpen.” (Bukhari #5191)

 7. Het vervullen van de wensen van zijn vrouwen:

De Profeet vzmh reageerde onmiddellijk en droeg zorg voor het vervullen van de behoeften van zijn familie. A’ishah ra vroeg aan de Profeet vzmh: “Al je vrouwen hebben een Kunya (bijnaam), wat wordt mijn Kunya ?” De Profeet vzmh zei: “Noem jezelf Umm Abdullah (i.e. moeder van Abdullah). Dit is wat A’ishah ra genoemd werd tot ze stierf. (Silsilah 1/255)

 8. Zorgen voor zijn vrouwen:

De Profeet droeg zorg voor zijn familie op de beste wijze wanneer zij ziek werden. A’ishah ra zei: “Iedere keer als een van de vrouwen van de Profeet vzmh ziek werd, dan reciteerde de Profeet vzmh de laatste surahs van de Quran over hen.” (Muslim #2192)

 9. Zijn familie groeten:

De Profeet zat bij zijn Metgezellen na fajr tot zonsopkomst en dan bezocht hij zijn vrouwen. Hij groette ieder en maakte smeekbeden voor hen. (Majma az-Zawaid #5/11)

 10. Advies bij zijn vrouwen vragen:

Gedurende het vredesverdrag met de ongelovigen van Quraish, beval hij vzmh zijn metgezellen om hun dieren te offeren en hun hoofden te scheren. De Metgezellen waren zo bedroefd dat zij geen toestemming kregen om Mekka binnen te treden en de Umrah te verrichten, dat geen enkele van hen opstond om het opgedragene uit te voeren. Nadat dit bevel drie keer werd herhaald zonder dat iemand opstond om zijn orders uit te voeren, ging de Profeet vzmh naar zijn vrouw, Umm Salamah ra en hij vertelde haar wat er gebeurd was. Na het horen van zijn klacht, zie ze tegen hem om naar buiten te gaan en tegen niemand te spreken totdat hij zijn dier had geofferd en zijn hoofd had geschoren. De Profeet vzmh aanvaardde haar advies en deed dit meteen en toen de Metgezellen ra de Profeet vzmh zijn dier zagen offeren en zijn hoofd zagen scheren deden ze meteen hetzelfde. (Al-Istidhkaar 3/611)

 11. De Profeet vzmh verzocht toestemming van zijn vrouwen:

Een van de prachtige eigenschappen van de Profeet was, was dat hij nooit oneerlijk was, zelfs toen hij ziek was. A’ishah ra zei: “De Boodschapper van Allah vzmh verzocht zijn vrouwen gedurende zijn laatste ziekte het volgende en zei: “Ik kan jullie niet bezoeken zoals ik gebruikelijk ben te doen, ik vraag jullie toestemming om bij A’ishah ra te blijven.” Zijn andere vrouwen waren hiermee akkoord en stonden hem toe bij haar te verblijven. (Abu Dawood #2137)

In een andere hadith, zei de Profeet vzmh: “Waar zal ik morgen verblijven? Waar zal ik morgen verblijven?” Hij keek ernaar uit dat het Aisha’s dag was, en dus stonden al zijn vrouwen hem toe om te verblijven waar hij wenste, en hij bleef in Aisha’s huis tot hij overleed. A’ishah ra voegde eraan toe: Hij stierf op de dag van mijn normale beurt, in mijn huis. Hij stierf terwijl zijn hoofd tegen mijn borst lag.” (Bukhari #890)

 12. Het betrekken van de familie in dingen:

De Boodschapper van Allah vzmh betrok zijn familie altijd ergens in. Anas ra zei: “Een van de buren van de Profeet bereidde een heerlijk maal voor hem, en hij nodigde de Profeet vzmh uit. De Profeet vzmh wees naar zijn vrouw en zei: ‘Wat met betrekking tot haar?’ De man zei: ‘Nee’, en dus wees de Profeet hem af, zeggend: ‘Dan zal ik niet aanwezig zijn!’ De man nodigde de Profeet vzmh nogmaals uit en de Profeet vzmh vroeg hem: ‘Wat met betrekking tot haar?’ De man zei opnieuw: ‘Nee’, dus opnieuw sloeg de Profeet vzmh zijn uitnodiging af. De man nodigde de Profeet voor de derde keer uit en toen de Profeet vroeg over A’ishah ra nodigde hij haar ook uit, en dus accepteerde de Boodschapper van Allah zijn uitnodiging.” (Muslim #2037)

 13. Het corrigeren van vergissingen:

De Profeet gebruikte grote wijsheid bij het corrigeren van vergissingen. Op een dag zei A’ishah ra: “Safiyah is heel kort…” zij zei dit op een denigrerende wijze en de Profeet vzmh stopt haar onmiddellijk met het zeggen van nog meer en zei: “Je hebt een woord gezegd, bij Allah, als het gemengd zou worden met de oceaan, dan zou dat het water bedorven hebben.” (Targhib 4/8)

Safiyah ra hoorde Hafsa ra zeggen “Safiyah is de dochter van een Joodse man!” Toen ze dit hoorde, huilde ze ! De Profeet vzmh vroeg haar: “Waarom huil je?” Ze zei: “Hafsa heeft over mij gezegd, ‘Je bent de dochter van een Joodse man!’” De Profeet vzmh vertelde haar toen kalm: “Je bent inderdaad de dochter van een Profeet, je oom is een Profeet en je bent getrouwd met een Profeet. Hoe kan ze je beledigen ?” En toen zei de Profeet vzmh tegen Hafsa: ‘Vrees Allah, O Hafsa!’  (Tirmidthi #3894)

 14. De Profeet accepteerde de excuses van zijn familie:

Er is geen twijfel over mogelijk dat vergissingen plaatsvinden in elk huwelijk, een man kan iets fout doen, een vrouw kan iets fout doen. Als een partner het excuus van zijn familie accepteert dan is dat maatgevend voor de goede manieren die de echtgenoot bezit. Op een dag was de Proefeet vzmh aan het wachten op A’ishah ra en ze was een beetje verlaat. De Profeet vzmh vroeg haar: “Wat hield je tegen?” Ze ra zei: “O Boodschapper van Allah, ik hoorde een prachtige recitatie, Ik heb nog nooit zoiets moois gehoord!” De Profeet vzmh ging toen ernaar toe en luisterde en kwam na een lange periode weer terug en zei: “Dit is Salim de bevrijde slaaf van Abu Hudhaifah.” (Takhrij al-Ihya 1/371)

 15. Zijn familie gelukkig maken:

De Profeet was erop gespitst om zijn familie gelukkig te maken. A’ishah ra zei: “De Boodschapper van Allah vzmh vroeg mij: ‘Ben je niet gelukkig dat je mijn vrouw zult zijn zowel in dit leven als in het volgende?’ A’ishah ra antwoordde: ‘Natuurlijk!’” (Silsilah  #3011)

 16. Vriendelijkheid jegens zijn familie:

De Boodschapper van Allah vzmh ging met degenen om hem heen op de meest gracieuze manier om. A’ishah ra zei: “Als de Profeet vzmh bij zijn vrouwen was, was hij de meest vriendelijke en genereuze van alle mensen en was altijd aan het glimlachen en lachen.” (Jami as-Saghir #6661)

 17. Vergevende en hoffelijke aard jegens zijn familie:

De Profeet vzmh had een vergevende aard. Zelfs als iemand bewust een fout maakte, vergaf hij dat individu. Toen de Profeet vzmh Mekka overwon en de mensen, die ooit zijn vijanden waren, tegenover hem stonden, vroeg hij ze: “Wat denken jullie dat ik zal doen?” Zij zeiden: “Je bent een hoffelijke broeder en een hoffelijke neef.” Hij zei toen: “Ga, want jullie zijn allen vrij!” De Profeet kon van de mogelijkheid gebruiken maken om de voorgaande moeilijkheden en onderdrukking te wreken, maar in plaats daarvan liet hij hen vrij. Zijn familie had het grootste aandeel in zijn hoffelijkheid, toen de Profeet vzmh aan zijn vrouwen vroeg: “Hebben jullie wat middageten?” toen het antwoord ontkennend was, zei hij  simpelweg: “Ik ben aan het vasten.” (Nasa’ee #2323)

 18. De Profeet vzmh gaf zijn familie waar ze naar verlangden:

De Profeet vzmh, maakte er een gewoonte van om zijn familie te geven waar ze naar verlangden zolang als het geen verboden zaak was. A’ishah ra zei: “O Boodschapper van Allah, al je Metgezellen hebben de Hajj en Umrah (kleine bedevaart) verricht behalve ik!” De Profeet vzmh vroeg haar: “Heb je niet de Tawaf (circumambulatie rondom de Ka’bah) verricht toen je arriveerde?” Ze zei: “Nee.” De Profeet vzmh zei toen “Ga met je broer naar het gebied van Tan’eem en maak de intentie om Umrah te doen.” (Bukhari #1762)


 Conclusie

Huwelijkse relaties tussen echtgenoot en echtgenote zijn in de Islam gebouwd op idealen van liefde, wederzijds respect en genade. Vrouwen worden gerespecteerd als echtgenotes, dochters en in alle andere rollen. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Hij is niet van ons die geen genade heeft met de jeugd en niet de eer kent die de ouderen verdienen.” (Ibn Hibban #3377)

In Islam is er geen ‘battle of the sexes’; zowel mannen als vrouwen zijn geschapen om elkaar aan te vullen, ieder heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en trekken. Mannen hebben bepaalde gebrekkige kwaliteiten in hun karakter die door een vrouw ‘recht gebreid’ kunnen worden. En hetzelfde geldt andersom, dit is waarom Islam specifieke plichten op de vrouwen heeft gelegd om hen niet te overbelasten; en hetzelfde geldt voor de mannen. Als deze balans goed gehandhaafd wordt, dan is het resultaat de evenwichtigheid van de harmonie. Allah, de Verhevene zegt:

“En Allah heeft uit jullie zelf echtgenotes voor jullie gemaakt en Hij heeft voor jullie uit jullie echtgenotes, kinderen en kleinkinderen gemaakt. En Hij voorzag jullie van het goede. Geloven zij dan in de valsheid en verloochenen zij de Gunst van Allah?” (16:72)

Wanneer de Islamitische Wet dicteert dat sommige dingen onwettig zijn voor een man maar wettig voor een vrouw of vice versa dan is dit gebaseerd op de Oneindige Kennis van God over de emotionele, sociale, fysieke en psychologische gesteldheid van beide seksen. Het is fout dat men iets opgedragen zou krijgen dat men niet aankan! Dit scenario is gelijk aan een auto die ontworpen is om te rijden op benzine, maar in plaats daarvan afgetankt wordt met diesel. De auto zal het niet goed doen en niet rijden!

Passie, liefde en romantiek zijn zaken die uiteindelijk zijn afgeleid van de leerstellingen van de Profeet Mohammed vzmh. Van hem leren we deze prachtige manieren en ethische idealen. Deze zaken zijn geen theorie die nooit vertaald kan worden in de praktijk; in werkelijkheid, zijn deze manieren heel simpel toe te passen en aan te houden. Als mensen het voorbeeld van de Profeet vzmh zouden volgen, dan zou dat de problemen over de gehele wereld verzachten, inclusief alle huwelijkse problemen. De rechten van beide echtgenoten zijn neergelegd binnen de Islamitische Wet. Als men zich aan deze leerstellingen houdt, dan is men feitelijk bezig met een daad van aanbidding, die hogelijk gewaardeerd wordt bij God.

Voor wat betreft hetgeen tussen sommige Moslim families plaatsvindt in relatie tot huwelijkse problemen, dat is enkel en alleen gebaseerd op het feit dat zij niet het voorbeeld van de Profeet Mohammed vzmh volgen.[1]Dit betekent: “vrede en zegeningen van Allah zij met hem.”

[2] Dit betekent: ‘Moge Allah tevreden met hem zijn, en wordt vermeld na de namen van de metgezellen.

[3] Manhaj at-Tarbiyah al-Islaamiyyah vol. 2, pg. 218-9