Vrouwenrechten in de Heilige Koran ()

Man en vrouw werden uit één ziel geschapen. Man en vrouw zijn van dezelfde oorsprong. Man en vrouw dragen dezelfde verantwoordelijkheid. Beiden ontvangen dezelfde beloning en dezelfde straf. De Heilige Koran spreekt op dezelfde wijze over vrouwen zoals Hij over mannen spreekt.

|

 Vrouwenrechten in de Heilige Koran

[ nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2013 - 1434

Islam voor iedereen

حقوق المرأة في القرآن

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

2013 - 1434

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 Vrouwenrechten in de Heilige Koran

Man en vrouw werden uit één ziel geschapen. Man en vrouw zijn van dezelfde oorsprong. Man en vrouw dragen dezelfde verantwoordelijkheid. Beiden ontvangen dezelfde beloning en dezelfde straf. De Heilige Koran spreekt op dezelfde wijze over vrouwen zoals Hij over mannen spreekt.

 • O, gij mensen, vreest uw Heer, Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam gij een beroep op elkander doet en (weest plichtsgetrouw) betreffende de familiebanden. Voorwaar, Allah is Bewaker over u. [An-Nisa 1]

Hier zien we dat Allah oproept tot het respecteren van familiebanden. Tevens maakt Hij duidelijk dat Hij de vrouw eert als Zijn schepping.

 • En Hij is het, Die u van uit één ziel heeft voortgebracht en er is een verblijfplaats en een bewaarplaats voor u. Wij hebben de tekenen verklaard aan een volk dat begrijpt. [Al-An'aam 98]
 • Maar, wie goede werken verricht, hetzij man of vrouw, en gelovig is, zal de Hemel binnengaan en hem zal niet het geringste onrecht worden aangedaan. [An-Nisa 124]
 • Voorwaar, de Moslims en de Moslima’s en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken – voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid. [Al-Ahzaab 35]
 • “Die juist handelt, hetzij man of vrouw en een gelovige is, hun zullen Wij voorzeker een goed leven schenken; en gewis zullen Wij hen belonen naar hun beste werken.“ [An-Nahl 97]

De Heilige Koran wijst hen die zich schamen, wanneer hen een dochter geboren wordt, ernstig terecht. Hij veroordeelt kindermoord op meisjesbaby’s op scherpe, duidelijke toon.

 • En wanneer aan één hunner (de geboorte) van een meisje wordt gemeld, verduistert zijn gezicht en hij is vol toorn.* Hij verbergt zich voor het volk vanwege het slechte nieuws dat hem is aangekondigd; zal hij haar in weerwil van schande behouden of haar in het stof begraven? Voorwaar, slecht is hetgeen zij besluiten. [An-Nahl 58-59]
 • En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd * Voor welke misdaad het gedood werd? [At-Takwier 8-9]

De Heilige Koran keurt het beschuldigen van een vrouw zonder voldoende authentiek bewijs af en gelast strenge bestraffing van degenen die zich daaraan schuldig maken: tachtig zweepslagen en een sociale en psychologische straf: de isolatie uit de maatschappij, niet geloven wat zij zeggen en gezien worden als kwade agressoren van de gemeenschap.

 • En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen – geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders.* Zij die kuise, gelovige vrouwen, die geen kwaad kennen, belasteren, zijn in deze wereld en in het Hiernamaals vervloekt. Voor hen is er een grote kastijding. [An-Noer 4, 23]

Toen Allah positief op de gebeden reageerde van hen die hem vroegen om hen op het juiste pad te leiden en hun zonden te vergeven, verzekerde Hij mannen zowel als vrouwen dat Hij hen zal antwoorden en herinnerde hen eraan dat zij van elkaar afstammen.

 • En hun Heer verhoorde hen, zeggende: “Ik zal het werk van iedere werker onder u, hetzij man of vrouw, niet verloren doen gaan. – Gij behoort tot elkander. …” [Al-Imraan 195]

De straf die opgelegd wordt aan de overspelige (man zowel als vrouw) is dezelfde:

 • Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing. [An-Noer: 2]

Zelfs de instructies die de Heilige Koran geeft om de gemeenschap in de beste zedelijke conditie te houden worden aan de mensen, vrouwen zowel als mannen, gegeven zonder enige vorm van onderscheid:

 • “Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen. *En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, … “ [An-Noer 30-31]
 • De huichelaars, mannen en vrouwen zijn allen met elkander verbonden. Zij sporen aan tot het kwade en verbieden het goede en houden hun handen gesloten (om geen aalmoezen te geven). Zij vergaten Allah, daarom heeft Hij hen vergeten. Voorzeker, de huichelaars zijn ongehoorzaam. * Allah belooft de huichelaars, mannen en vrouwen en de ongelovigen het Vuur der hel, waarin zij zullen vertoeven. Het zal hun genoeg zijn. Allah heeft hen vervloekt, en zij zullen een blijvende straf ontvangen. [At-Taubah 67-68]
 • En de gelovigen, mannen en vrouwen, zijn vrienden van elkander. Zij sporen aan tot het goede en verbieden het kwade en houden het gebed en betalen de Zakaat en gehoorzamen Allah en Zijn boodschapper. Dezen zijn het, wie Allah barmhartigheid zal betonen. Voorzeker, Allah is Almachtig, Alwijs. * Allah heeft de gelovigen, mannen en vrouwen tuinen beloofd waar doorheen rivieren stromen, heerlijke woonplaatsen in tuinen der eeuwigheid. En het behagen van Allah is het grootste. Dit is de grootste zegepraal. [At-Taubah 71-72]

De Heilige Koran beschuldigt Adams vrouw er niet van haar man te hebben verleid om Satan te gehoorzamen en van de verboden boom te eten, zoals het Oude Testament dat doet. Zowel Adam als zijn vrouw Eva zijn verantwoordelijk voor de zonde van het gehoorzamen van Satan en voor het ontvangen van Allah’s instructie:

 • En Wij zeiden: “O Adam, verblijf gij met uw gade in de tuin en eet overvloedig, waar gij ook wilt, doch nader deze boom niet, anders zult gij tot de zondaren behoren.” * Doch door middel van de boom verleidde Satan hen beiden en dreef hen uit de staat waarin zij zich bevonden.[Al-Baqarah 35-36]

De Heilige Koran eert en bevoorrecht vrouwen zelfs meer dan mannen in veel situaties en gevallen. Hij vernoemt de vrouw van Imran en haar dochter Maryam, alwaar gezegd wordt dat gerechtigheid, goedheid, succes en vooruitgang (evenals het tegenovergestelde) van nakomelingen aan moeders toegeschreven worden. Het feit dat het aan Allah gewijde kind een vrouw is, betekent duidelijk dat Allah de vrouw eert en haar tot de rang van profeet en moeder van profeten verheft. Allah bouwde een paleis in het paradijs voor de vrouw van de Farao omdat ze geloofde. Het feit dat ze de vrouw van een ongelovige was, was geen reden om haar de beloning van Allah te ontzeggen:

 • Toen de vrouw van Imraan zeide: “Ik draag aan ﷻ‬ op wat in mijn baarmoeder is, dat het vrij zal zijn (om ﷻ‬ te dienen), aanvaard het van mij, Gij zijt gewis Alhorend, Alwetend.”
 • Maar, toen zij er van verlost was, zeide zij: “Mijn Heer, ik ben verlost van een meisje.” – Allah wist het beste wat zij voortbracht. “En de man is niet gelijk aan de vrouw. En ik heb haar Maria genoemd en ik stel haar en haar nageslacht onder Uw bescherming tegen Satan, de verworpene.”
 • Daarom nam haar Heer haar (Maria) met welbehagen aan en deed haar goed opgroeien …*
 • Toen zeiden de engelen: “O, Maria, Allah heeft u uitverkoren en u gereinigd en u boven de vrouwen aller volkeren uitverkoren.” [Al-Imraan 35, 36, 37, 42]
 • En Allah vergelijkt de gelovigen met de vrouw van Pharao toen zij zeide: “Mijn Heer! bouw voor mij een huis bij ﷻ‬ in het Paradijs, verlos mij van Pharao en zijn daden en verlos mij van het onrechtvaardige volk.”*
 • En met Maria, de dochter van Imraan, die haar kuisheid bewaarde; Toen ademden Wij haar Onze geest in – zij geloofde in het Woord van haar Heer en Zijn Boeken en behoorde tot de gehoorzamen. [At-Tahriem 11,12]

In het kort: de man en de vrouw (het mannelijke en het vrouwelijke) vormen samen de menselijke eenheid; het menselijke molecuul, hetzelfde als het molecuul van elk ander materiaal. Laten we het watermolecuul als een voorbeeld nemen. Het wordt gevormd uit waterstof en zuurstof. Wanneer we het uit elkaar halen, houden we weliswaar waterstof en zuurstof over, maar we verliezen het water.Als wij de man en de vrouw uit elkaar halen, hebben we man en vrouw, maar we verliezen het leven. Daarom beschouwt de Heilige Koran het huwelijk als een vervollediging van de godsdienst: een vervollediging van het leven voor de godsdienst volgens de Heilige Koran is het leven zelf.

Daarom staat het de man vrij, elk werk te doen waarvoor hij zich geschikt acht. Ook de vrouw kan elk werk ondernemen, waarvoor zij zich geschikt acht, binnen- of buitenshuis. Volgens de Heilige Koran kan zij werkzaam zijn op alle mogelijke gebieden: handel, de boerderij, ambachten en andere beroepen. Het is haar toegestaan, in dienst van de regering te treden. Ze heeft het recht om economisch onafhankelijk te zijn; ze mag over haar eigen geld en kapitaal beschikken en dat naar eigen goeddunken investeren zonder tussenkomst van haar ouders, broers, zusters, familielid of zelfs haar echtgenoot. Ze kan deel uitmaken van het parlement of regering.

De Islam draagt echter zorg voor een intacte, gezonde, veilige en progressieve maatschappij. Daarom hecht de Heilige Koran een groot belang aan het grootbrengen van kinderen en beschouwt dit als een heel belangrijk werk voor ouders en gemeenschap.

Daarom, wanneer een baan of werk schade kan berokkenen aan deze hooggerespecteerde missie, moet dit vermeden worden in het belang van het grootbrengen van kinderen.

Man en vrouw moeten samenwerken, (zoals waterstof en zuurstof samenwerken om een watermolecuul te vormen), voor de vorming van een menselijke eenheid als bouwsteen van een menselijke beschaving die geregeerd wordt door vrede en liefde.

De man is verplicht om buitenshuis te werken om zijn gezin te onderhouden. De vrouw is daartoe niet verplicht; het wordt haar echter niet verboden. Ze is volledig vrij, omdat ze een menselijk wezen is.

 • Er is voor mannen een aandeel van hetgeen hun ouders en bloedverwanten nalaten en er is voor vrouwen een aandeel van hetgeen hun ouders en bloedverwanten nalaten, of het weinig of veel zij: een vastgesteld gedeelte. [An-Nisa 7]
 • … Mannen zullen een aandeel hebben in hetgeen zij hebben verdiend en vrouwen zullen een aandeel hebben in hetgeen zij hebben verdiend. En vraagt om Allah’s overvloed. Waarlijk, Allah kent alle dingen. [An-Nisa 32]

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !