Wat iedere Moslim moet weten over reiniging

 Introductie

Alle lofprijzing is voor Allah! Moge Allah het noemen van de Profeet Mohammed vermenigvuldigen en hem en zijn familie en metgezellen veilig houden van elk onheil.

                                       ------------------------------

Reinheid (Tahârah) is een prachtig woord, plezierig voor het oog en een kwaliteit die ieder wenst te handhaven. Vanuit een Islamitisch perspectief, heeft reinheid een algemene betekenis Aan de ene kant, kan het fysieke reinheid betekenen, wat de reinheid is (van het lichaam) van vuil of rituele purificatie. Aan de andere kant, kan het ook spirituele reinheid betekenen, dat de reinheid van het ego/de ziel, 1-van zonden, slechte dingen, het ongehoorzaam zijn, en 2-het gewend raken aan goede daden en woorden.

Deze uitgebreide betekenis van reinheid wordt uitgedrukt in de woorden van Profeet Mohammed, ﷺ‬ (dit symbool betekent “moge Allah Zijn Zegen en vrede op hem neer zenden”), zoals overgeleverd door Abu Hurairah, (moge Allah tevreden zijn met hem): Wat denk je ervan als er een rivier was bij de deur van een van jullie waarin hij vijf keer per dag een bad nam: Zou er iets van viezigheid op hem achterblijven?’ Zij antwoordden, ‘Niets blijft achter.’ De Profeet ﷺ‬ zei, ‘Dat is zoals de vijf gebeden waarmee Allah de zonden verwijdert.”   (Bukhari & Muslim)

Rituele reinheid is een voorwaarde voor het gebed (Şalât); Dit houdt óf de kleine wassing in (wudu’) voor kleine onreinheden óf de grote wassing (ghusl) voor grote onreinheden. Als een Moslim zichzelf reinigt in overeenstemming met de bevelen van Allah en de instructie van de Profeet, dan zal zijn gebed hem reinigen van zonden. Islam is de religie van zowel uiterlijke als innerlijke reiniging. Allah’s Boodschapper ﷺ‬ waarschuwde degenen die de fysieke reinheid verwaarloosden, welke een nooodzakelijk voorwaarde is voor de geldigheid van bepaalde vormen van aanbidding, zoals het gebed, het aanraken of vasthouden van de Edele  Qur’an, etc.

Ibn ‘Abbass levert de woorden van de Boodschapper van Allah over, toen hij twee graven passeerde: Zij worden gestraft voor iets dat hen onbeduidend toescheen: deze maakte zich niet schoon van zijn urine; en de andere strooide praatjes rond.” Toen vroeg hij om een natgemaakte tak, die hij in twee helften spleet en een helft op ieder graf legde, en toen zei, “Hiermee wordt de bestraffing gehalveerd totdat zij (de takjes) opgedroogd zijn.”   (Bukhari & Muslim)

Tijdens het aanleren van zijn metgezellen, om er van te houden, rein te zijn, was hij gewoon om de volgende smeekbede te reciteren:“O Allah! ﷻ‬ zij geprezen, zoveel als dat wat de hemelen en de aarde vult en zoveel als ﷻ‬ Wilt. O Allah! Reinig me met sneeuw, hagel en koel water. O Allah! Reinig me van zonden zoals een wit kleed is gereinigd van vuil.”   (Ahmad)

De leerstellingen van de Islam vereisen zindelijkheid. Jâbir verhaalde dat Allah’s Boodschapper ﷺ‬ eens bij hen kwam en een man zag met ruig wild haar. Hij zei, “Kon hij niet iets vinden om zijn haar mee netjes te maken?” Toen hij een andere man zag met vuile kleren, zei hij, “Kon deze man geen water vinden om zijn kleding mee schoon te maken?”  (Ahmad ,Nasai and Abu Daud)

Ibn Al-Qayyim gaf aan: "Als een persoon zichzelf reinigt en dan Allah ontmoet in het Hiernamaals, zal hij het Paradijs zonder obstakels betreden. Echter, in het geval hij zich niet reinigt in deze wereld: als hij volhardend is in zijn onreinheid, zoals de ongelovige, dan zal hij niet toegelaten worden in het Paradijs; maar als zijn onreinheid van korte duur was, dan zal hij toegelaten worden in het Paradijs, nadat hij is gereinigd in de Hel van die tijdelijke onreinheid.” (Ighathatullahfan 1/57)

Wat de veelomvattende betekenins van reinheid in het Islamitisch perspectief demonstreert, is het feit dat het in de Heilige Qur'an in één woord gevonden wordt (i.e. Taharah) met verschillende betekenissen:

1.Reinheid van zonden:

De Qur’an zegt in dit verband, (in de vertaling): (Neem van hun bezittingen een liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en te zuiveren.)   (9:103)

Volgens Ibn Abbass, moge Allah tevreden met hem zijn,  heeft de Profeet ﷺ‬ Zakatul-Fitr voorgeschreven als een zuivering voor een vastende persoon van lege en obscene praatjes en als voedsel voor de armen. Als men het betaalt vóór het Eid gebed, zal het worden geaccepteerd als Zakat, en als iemand het betaalt na het gebed, dan telt het als aalmoes (Sadaqa) zoals elke andere aalmoes.”   (Abu Daud & Ibn Majah)

2.Zuiverheid (vrijheid) van afgoden,

Zoals aangegeven in de Woorden van Allah, de Verhevene: (…om Mijn Huis te reinigen voor degenen die de Tawaaf verrichten, en voor degenen die daar verblijven en voor degenen die daar  buigen en neerknielen in gebed).)   (2:125)

3.Reinheid in de zin van verheerlijking en verering:

(Degenen die niet geloven onder de lieden van het Boek en de veelgoden aanbidders, zullen niet ophouden met ongelovig te zijn, totdat er een duidelijk Bewijs tot hen komt. Een Boodschapper van Allah, die de gereinigde Schriften voordraagt.)   (98:1-2)

4.Reinheid betekent ook datgene wat wettig is:

(Zij zullen groene gewaden van dikke en dunne zijde dragen en zij zullen opgesierd worden met zilveren armbanden. En hun Heer Zal hun een schone drank Schenken (die een reinigende werking op hen heeft) .)   (76:21)

5.Reinheid van het hart van achterdocht:

(En wanneer jullie hun (de vrouwen van de Profeet) om iets vragen, vraag hun dan van achter een afscherming: Dat is reiner voor jullie harten en hun harten.)   (33:53)

6.Reinheid van onkuisheid:

(En gedenk toen de engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah heeft jou bevoorrecht, jou gereinigd en jou verkozen boven de vrouwen van de werelden.)   (3:42)

7.                         Reinheid van vuil en viezigheid:

(En degenen die geloven en goede daden verrichten, zullen Wij Tuinen doen binnentreden waaronder rivieren stromen. Voor eeuwig en voor altijd vertoeven zij daarin. Voor hen zijn daarin gereinigde echtgenotes en Wij zullen hen toelaten tot de ononderbroken schaduw.)   (4:57)

8.Reinheid van rituele onzuiverheden:

(O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden en (was) jullie voeten tot aan de enkels. En als jullie ziek zijn, of op reis, of als iemand van jullie van de w.c. komt, of (als) jullie gemeenschap hebben gehad met de vrouwen, en jullie geen water kunnen vinden, verricht dan de Tayamum, met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij Wil jullie Reinigen en Zijn Gunst aan jullie vervolmaken, opdat jullie dankbaar zullen zijn)   (5:6)

A'ishah, (moge Allah verheugd zijn met haar) levert over: Asma vroeg de Profeet, ﷺ‬ over het wassen na de menstruatie. Hij zei: Iedereen onder jullie moet water gebruiken (gemengd met de bladeren van de Lotusboom) en zich zelf goed schoonmaken, en dan water over haar hoofd gieten en het grondig schoonmaken tot het de wortels van het haar bereikt. Dan zou ze zich zelf goed moeten wassen op die plek. Ze zou dan een stuk katoen ingesmeerd met muskus moeten gebruiken en zichzelf hiermee reinigen.”

Asma zei: Hoe zou ze zichzelf moeten schoonmaken met behulp daarvan? Hierop zei de Profeet ﷺ‬: “SubhanAllah (Ver vewijderd van elke imperfectie is Allah)! Ze zou zich er mee moeten schoonmaken. Asma vroeg toen verder over het bad na seksuele gemeenschap. De Profeet ﷺ‬ zei: Ze zou zichzelf goed moeten wassen of de wuduh completeren en dan water over haar hoofd gieten en dat inwrijven tot het de wortels van het haar bereikt en dan de rest van haar lichaam baden. A’isha zei: Wat zijn de vrouwen van de Ansar goed! Hun verlegenheid verhindert ze niet om te leren van de religie. (Bukhari & Muslim)

 Verdiensten van reinheid

w Het is gelijk aan de helft van iemands geloof: De Profeet van Allah, ﷺ‬ zei met betrekking hiertoe: Reinheid is gelijk aan de helft van het geloof: en zeg “Lof zij Allah (i.e. Alhamdu Lillah) dat maakt de schalen van de goede daden zwaar. Het uitspreken van Subhan Allah’ (Ver verwijderd is Allah van elke imperfectie!) en ‘Alhamdu Lillah’ (Lof zij Allah!) vullen de ruimte tussen de hemelen en de aarde (met zegeningen). Salat (het gebed) is licht, aalmoezen geven een bewijs (van iemands geloof) en de Heilige Qur’an is een pleidooi in je voordeel of tegen je. Iedereen begint zijn ochtend klaar om te onderhandelen met zijn ziel als onderpand en bevrijdt hem of verliest hem.” (Muslim)

w Reinheid is geliefd en aangenaam voor God. Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, levert over dat de Profeet ﷺ‬ gezegd heeft: “Het volgende vers was geopenbaard aangaande het volk van Quba: “Waarin mannen zijn die ervan houden om zich te reinigen.” Ze waren gewend om zich met aarde en water te reinigen (nadat zij zich hadden ontlast, dus dit vers werd geopenbaard over hen.” (Abu Daud & Tirmidhi) 

w Het is één van de kwaliteiten van de gelovigen omdat het een soort aanbidding is die alleen door Allah gezien wordt.

De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

“Jullie zouden moeten weten dat het gebed, het beste van jullie daden is. Alleen een gelovige blijft wudu’ doen (rituele wassing).” (Ibn Majah, Darmi and Baihaqi)

w Reinheid behouden is een daad die leidt tot het geaccepteerd worden van smeekbedes. De edele Profeet ﷺ‬ heeft gezegd,

“Als een Moslim slaapt terwijl hij rein is (wuduh heeft gedaan) dan wakker wordt gedurende de nacht en de naam van Allah noemt en aan Allah alles van de goede dingen in dit leven en het Hiernamaals vraagt, dan zal Allah hem zeker geven wat hij vroeg.” (Ahmad & Tabrani(

w Men staat ook hoger in aanzien bij Allah. De Profeet ﷺ‬ zei tegen Bilal op de tijd van Fajr (ochtend) gebed:

“O Bilal, Vertel me over het meest veelbelovende werk dat je gedaan hebt in de Islam, want ik hoorde het geluid van je schoenen in de Hemelse Tuinen. Bilal antwoordde: Ik heb geen enkele daad gedaan die meer veelbelovend was als deze: Ik heb nimmer wuduh gedurende de dag of nacht uitgevoerd of ik bad (erna) wat ik kon aan vrijwillige gebeden.” (Bukhari & Muslim)

w De handeling van het onderhouden van de reinheid, verwijdert zonden. De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

Als de tijd van een voorgeschreven gebed is aangebroken, als een Moslim zijn wuduh uitmuntend uitvoert nederig en buigend. Dan zal het een boetedoening zijn voor zijn vroegere zonden, zolang hij geen grote zonden begaan heeft, en dit geldt voor alle tijden.”

“Zal ik jullie iets vertellen waardoor Allah de zonden uitwist en de rangen verheft? Zij zeiden: “Ja, O Boodschapper van Allah.” Hij zei: De wuduh grondig verrichten, ondanks moeilijkheden, meer stappen richting de moskee maken, en het wachten op het volgende gebed na het verrichten van een voorgaand gebed. Dit is zo goed als Rabat (in de nacht op wacht staan voor de zaak van Allah.” (Muslim)

w Amr ibn Absah vroeg de Boodschapper van Allah ﷺ‬ over wudu’. De Boodschapper ﷺ‬ zei:

Voor wat betreft wudu’, als jullie je handen wassen, dan zullen jullie zonden verwijderd worden van onder je nagels en vingertoppen. Als je je mond en neusgaten spoelt. Je gezicht en handen en armen tot aan de ellebogen, je hoofd veegt en je voeten tot de enkels wast, dan zullen al je zonden weggewassen worden. Wanneer je je gezicht op de aarde plaatst en neerbuigt voor Allah, dan zul je gereinigd zijn van al je zonden zoals je was op de dag van je geboorte.” (Nasai)

w Het is één van de kwaliteiten van de natuurlijke aard. De Profeet  ﷺ‬ heeft gezegd:

Tien handelingen zijn van de natuurlijke aard, namelijk: het knippen van de snor, de baard laten staan, de tanden poetsen met Miswak, water in de neus opsnuiven, de nagels knippen, de vingerkootjes wassen, het haar in de oksels plukken, het scheren van schaamhaar, en het schoonmaken van de privé delen met water (na het w.c. bezoek) De overleveraar zei: Ik ben het tiende vergeten, maar het zal waarschijnlijk het spoelen van de mond geweest zijn.” (Muslim)

w Nog één kenmerk van wudu’ is aangeduid in de overlevering verhaald door Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn,  dat Allah’s Boodschapper ﷺ‬ op een keer een begraafplaats bezocht en zei:

“Vrede zei met jullie! De verblijfplaats van de gelovige mensen, en we, als Allah wil, staan op het punt ons bij jullie te voegen. Ik hou ervan om mijn broeders te zien. Zij (zijn metgezellen) zeiden: ‘Zijn wij uw broeders niet, Boodschapper van Allah?’ Hij zei: ‘Jullie zijn mijn metgezellen, en onze broeders zijn degenen die, tot dusver, nog niet in deze wereld zijn gekomen.’ Zij zeiden: Boodschapper van Allah, hoe kunt u deze personen van uw Ummah herkennen die nog niet geboren zijn? Hij zei: Stel je een man voor die paarden heeft met witte vlekken op de voorhoofden en benen, tussen paarden die geheel zwart zijn, vertel me, zou hij zijn eigen paarden niet herkennen? Zij zeiden: Natuurlijk Boodschapper van Allah. Hij zei: Ze zullen komen met witte gezichten en armen en benen vanwege de wudu’, en ik kom bij het waterreservoir (het bassin waarvan de Profeet zijn volgelingen vers water geeft op de Dag des Oordeels) vóór hen. Sommige mensen worden verdreven van mijn bassin, zoals de afgedwaalde kameel wordt verdreven. Ik roep uit: Kom, kom. Dan wordt er gezegd (tegen mij): Deze mensen veranderden zichzelf na jou (dwaalden af van de religie), en ik zal zeggen: Ga weg, ga weg.” (Muslim)

Het onderhouden van reinheid en zuiverheid is een belangrijk middel ter bescherming tegen infecties. Het is algemeen bekend, dat ‘voorkomen beter is dan genezen’. Vroeger werd er gezegd: “Een dirham aan preventie is beter dan honderd aan genezing.”

Dit boek zal alleen gaan over reinheid van tastbare of visuele onreinheden. Ik bid tot Allah om het nuttig te maken. Ameen


 Zuivering van tastbare onreinheiden

Voor iemand die het gebed wil verrichten is het maken van  wudû’ (rituele reiniging) een noodzaak, want het is een vereiste voor het gebed. Als men het gebed wil verrichten, is hij genoodzaakt eerst wudu’ te verrichten bij een kleine rituele onreinheid en de grote wassing (ghusl) in het geval van een grote onreinheid (janabah). Als men zijn behoefte heeft gedaan, dan dient het lichaam schoongemaakt te worden van overblijfselen van urine of ontlasting met water of met toiletpapier of stenen. Als hij de keuze heeft uit alledrie, is water het beste, omdat water op een meer effectieve wijze schoonmaakt en het vuil van zichzelf al verwijdert:

w De urine, ontlasting, en andere afscheidingen uit het lichaam (zoals voor-vocht) moeten schoongemaakt worden met wader tot de onreine materie verwijderd is.

w De verwijdering van de vieze materie kan uitgevoerd worden door het gebruik van stenen, doek, tissue papier en dergelijke. Het gebruik van drie schone stenen[1] voor het verwijderen van de vieze dingen is een minimum. Als het niet verwijderd is, dan moet het aantal stenen vermeerderd worden tot het wel het geval is. In het algemeen wordt een oneven aantal stenen aangeraden, omdat de Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

Als men stenen gebruikt om mee schoon te maken, laat hem ze dan drie keer gebruiken.” Hij zei ook: “ Als men zijn behoefte doet, dan moet hij drie stenen gebruiken voor het schoonmaken, dat is voldoende.” (Ahmad, Abu Daud & Nasai)

w De rechterhand moet niet gebruikt worden voor het schoonmaken van de edele delen, omdat dat verboden is. Dit wordt ondersteund door de overlevering van Abdur-Rahman ibn Zaid, moge Allah tevreden met hem zijn, die rapporteerde:

Salman werd gevraagd of de Profeet ﷺ‬ hem alles had geleerd, inclusief zelfs het schoonmaken, nadat men zijn behoefte had gedaan, hierop antwoordde hij: “Ja, hij verbood ons om: richting de Qiblah te zitten, tijdens het urineren of onze behoefte doen, (en verbood ons) de rechterhand te gebruiken voor het ons schoonmaken, om minder dan drie stenen te gebruiken of om ons zelf schoon te maken met (droge) mest of een bot.” (Muslim, Abu Daud & Tirmidhi)

 Wat is Wudu’?

Het is het schoonmaken met water van specifieke delen van het lichaam, namelijk: het gezicht, beide handen, het hoofd en beide voeten. Het is een voorwaarde voor zowel verplichte als vrijwillige gebeden, na de kleine onreinheden (zoals urineren, ontlasting, winden laten en het eten van kamelenvlees). De Wudu’ werd voorschreven samen met het gebed (salat) een jaar voorafgaand aan de Hijrah (emigratie naar Medina) en is een privilege van de Moslim ummah boven de andere nataies.

Wuduh, is een voorwaarde voor de volgende zaken:

w Gebed (Salat), ongeacht of het verplicht of vrijwillig is. De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

Het gebed van geen van jullie zal geaccepteerd worden als hij in een staat van onreinheid verkeert totdat hij de wuduh verricht.” (Bukhari & Muslim)

w Tawaf (het lopen om de Ka’bah heen in een cirkel): want de Profeet Mohammed ﷺ‬ heeft gezegd: Het in een cirkel om het (Heilige) Huis heen lopen is een gebed, behalve voor het feit dat Allah het praten tijdens deze bezigheid toegestaan heeft.” (Musnad Shafai)

w Het aanraken van het Edele Boek (De Qur’an): Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr heeft gezegd, De Profeet ﷺ‬ schreef een brief aan het volk van Jemen die als volgt luidde: Niemand is het toegestaan om de Qur’an aan te raken, behalve als hij rein is.” (Nasai, Darqutni & Baihaqi)

 Volledige beschrijving van de  Wudu’

w Intentie maken (niyah), die een handeling van het hart is en niets te maken heeft met de tong. Het geeft aan dat men iets wil, of van plan is te doen. En zo heeft een persoon in zijn hart de intentie om wudu’ te maken, om op deze wijze in staat te zijn om de handelingen uit te voeren die het hebben van wudu’ vereisen, zoals gebed, tawaf, en het aanraken van de Heilige Qur’an. Hij mag de intentie hebben om de onreinheid te verwijderen zonder deze intentie uit te spreken. Dat is omdat er geen Hadith (overlevering) is waarin de Profeet ﷺ‬ de intentie uitsprak in het geval van wudu’, gebed of een van zijn handelingen van aanbidding. Allah is zeer wel Op De Hoogte van wat er zich in het hart afspeelt. Het bewijs van de noodzakelijkheid van de intentie (niyah) is de overlevering van Omar, moge Allah tevreden met hem zijn, die als volgt luidt:

“De (integriteit van) handelingen is gebaseerd op intenties, en elke persoon zal beloond worden volgens zijn intentie.” (Algemene overeenstemming)

w Aan het begin van de wudu’: “Bismillah,” (i.e. In Naam van Allah) zeggen, vanwege de overlevering van Abu Hurairah waarin gezegd wordt dat:

“Geen gebed is geldig zonder wudu’, en geen wudu’ is geldig zonder de naam van Allah te noemen.” (Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah etc.)

De edele Profeet ﷺ‬ heeft ook gezegd:

“Elke belangrijke zaak zal imperfect zijn (tekortschieten in zegening) als het niet begint met de Naam van Allah.” (Ahmad)

w Het wassen van de palmen van de handen, drie keer aan het begin van de wudu’. Aws ibn Aws Al-Thaqafi, moge Allah tevreden met hem zijn, zei:

“Ik zag Allahs Boodschapper, ﷺ‬, zijn palmen drie keer wassen, toen hij wudu deed’.” (Ahmad & Nasai)

De Profeet ﷺ‬ zei ook:

“Als één van jullie wakker wordt, dan zou hij zijn hand niet in een container moeten steken, totdat hij hem drie keer wast, want hij weet niet waar het was (wat hij ermee heeft gedaan ) tijdens de nacht.” (gezamenlijk vastgesteld)

w De mond en neusgaten drie keer spoelen.

“Ali, moge Allah tevreden met hem zijn, had hem water gebracht, waarna hij zijn mond en neusgaten spoelde, vervolgens zijn neus schoonmaakte met zijn linkerhand. Hij deed dat drie keer, en zei toen: Dit is de wudu’ van de Profeet van Allah ﷺ‬.” (Ahmad & Nasai)

De Profeet  ﷺ‬ heeft ook gezegd:

Als een persoon wudu’ verricht, laat hem zijn neus leeghalen en als hij zich schoonmaakt  (met kiezelstenen na urineren of ontlasting) laat hem dat dan doen met een oneven aantal.” (Bukhari)

A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, levert over van de Profeet ﷺ‬ :

Het spoelen van de mond en de neusgaten is een essentieel onderdeel van de wudu’.” (Darqutni)

Het is aangeraden om de rechterhand te gebruiken bij het spoelen van de mond en neusgaten (als men er water in doet) en de linkerhand wanneer men de neusgaten schoonmaakt (schoonmaken van viezigheid). Dit is gebaseerd op het gedrag van Ali ibn Abi Talib (moge Allah tevreden met hem zijn).

Toen deed hij zijn hand in het vat en nam een handvol water, toen spoelde hij zijn mond en neusgaten en maakte deze laatste schoon met zijn linkerhand (Hij deed dit drie keer). Hierna zei hij: Dit is de wudu’ van de Profeet van Allah ﷺ‬.” (Nasai)

w één keer het gezicht wassen, minimaal. Het is het beste om dit drie keer te doen, door het gieten van water over het gezicht. Het gezicht moet water over zich heen gekregen hebben  van de bovenkant, waar de haargrens is, tot de onderkant van de kin of baard, en van de rechter- tot linker oorlel.

De Qu’ran zegt: “O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden en (was) jullie voeten tot aan de enkels.” (surah 5 Al-Maidah: aya 6)

w Minimaal één keer, moet men de handen wassen van de toppen van de vingers tot aan de ellebogen, inclusief de elleboog zelf, maar drie keer is beter. Het is aanbevolen dat men met de rechterhand begint, dan de linker, en de ring beweegt, en kijkt of er water onder de ring komt. (anders de ring even af doen) Dit wordt ondersteund door het zelfde vers genoemd in  het vorige onderdeel.

Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, waste zijn rechterhand tot aan de bovenarm, toen de linkerhand op dezelfde wijze. Hij waste zijn rechtervoet tot aan het been en toen de linkervoet op dezelfde wijze. Toen zei hij: Ik zag de Boodschapper van Allah ﷺ‬ op deze wijze wudu’doen.” (Muslim)

w Het wrijven over het hoofd met natte handen van voren naar achteren en weer terug.

Abdullah ibn Zaid, moge Allah tevreden met hem zijn, verhaalde dat:

Allah’s Boodschapper ﷺ‬ zijn hoofd veegde van het voorhoofd naar de achterkant van zijn hoofd en dan terug naar het voorhoofd met natte handen.” (Sunnah overleveraars)

wIn een andere beschrijving van de wudu’ van de Profeet,  wordt genoemd dat:

Hij wreef zijn hoofd (met water) slechts eenmaal.” (Algemeen vastgesteld)

w De oren wrijven eenmaal (van de binnenkant met de wijsvingers en van de buitenkant met de duimen). Ibn ‘Abbas, moge Allah tevreden met hem zijn, zei bij zijn beschrijving van de  wudu’ van de Profeet :

Hij wreef zijn hoofd en oren eenmaal.”

In een andere overlevering , zei hij:

Hij wreef over zijn hoofd en toen zijn oren van binnen met de wijsvingers en van buiten met zijn duimen.”( Ahmad & Abu Daud)

w Minimaal eenmaal de voeten wassen. Het is beter om ze drie keer te wassen van de tenen tot de enkels. De enkels moeten worden meegenomen in het wassen. Ibn ‘Amr, moge Allah tevreden met hem zijn, zei:  “We waren met de Profeet ﷺ‬ op een reis, en al laat voor het Al-‘Asr gebed. We deden wudu’ en deden snel onze natte handen over onze voeten (ze niet grondig wassend), toen hij tegen ons met luide stem zei: ‘Wee de hielen, vanwege het hellevuur.” (Algemeen vastgesteld)

w Het op volgorde doen van deze stappen en ze achter elkaar doen zoals ze worden opgesomd in de Heilige Qur’an :

“O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden en (was) jullie voeten tot aan de enkels.” (surah 5 Al-Maidah: aya 6)

Achter elkaar aan doen, betekent hier dat men niet het wassen van een deel van het lichaam uit moet stellen tot een ander deel droog is geworden. Omar, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft verhaald dat:

“De Profeet ﷺ‬ zag een man bidden, maar een deel van zijn voet zo groot als een dirham was niet geraakt door het water. Daarom gaf de Profeet hem de opdracht om zijn wudu’ en gebed te herhalen.”

 Aanbevolen handelingen van de  Wudu’

w Beginnen aan de rechterkant. A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, verhaalde dat:

Allah’s Boodschapper ﷺ‬ hield ervan om met de rechterzijde te beginnen wanneer hij zijn schoenen aantrok, zijn haren kamde, zijn wudu’en in al zijn zaken.” (algemene instemming)

Hij zei ook:  Als je wudu’doet, begin met je rechterkant.” (Ibn Majah(

w Het drie keer wassen van de delen, behalve van het hoofd, dat wordt slechts eenmaal gewreven.

Een bedouien kwam bij  de Boodschapper van Allah ﷺ‬ om hem over de wudu’ te vragen. De Profeet ﷺ‬ demonstreerde het voor hem, drie keer, elke keer en zei: Dit is de wudu’, als iemand meer doet dan dat, dan heeft hij een foute handeling begaan.” (Ahmad & Nasai)

w Het gebruik van de miswak of tandenstok. De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

Het is dat ik mijn mensen zou overbelasten, maar anders had ik ze opgedragen om de tandenstok bij elke wudu’ te gebruiken.” (Ahmad)

w met de vingers door de baard gaan. Anas, moge Allah tevreden met hem zijn, levert over dat:

De Profeet was gewoon, als hij de wudu’ deed, om een handvol water te nemen en dit over zijn baard te gieten, met zijn vingers erdoor heen te gaan en dan te zeggen: Zo heeft mijn Heer, geprezen zij Hij, me bevolen.” (Abu Daud, Baihaqi & Hakim)

w Het stevig wrijven van gewassen onderdelen. Abdullah ibn Zaid, moge Allah tevreden met hem zijn, leverde over:

De Profeet  ﷺ‬ werd een derde deel van een Mudd water gebracht (i.e. ongeveer zes honderd gram). Hij deed wuduh en wreef zijn armen.” (Ibn Khuzaimah)

w het vermeerderen van het stralen van het voorhoofd door het wassen van de punt ervan tot de haarwortels, wanneer het gezicht gewassen wordt, alsook het wassen van de handen tot aan de ellebogen en de voeten tot boven de enkels. De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

Mijn mensen komen op de Dag des Oordeels met stralende gezichten, handen en voeten van de sporen van de wudu’, als iemand van jullie dit stralen kan verlengen, laat hem dat doen.” (Algemeen vastgesteld)

w Het met de vingers, door de vingers van de handen en de tenen gaan. Ibn ‘Abbas, moge Allah tevreden met hem zijn, levert over van de Profeet ﷺ‬ dat deze zei:

Als jullie wudu’doen, ga dan met jullie vingers door je vingers van julie handen en de tenen van jullie voeten.” (Ahmad, Tirmidhi & Ibn Majah)

w Dit is inclusief het bewegen van de ring(en) zodat het water eronder kan. Abu Rafe’a, moge Allah tevreden met hem zijn, levert over dat:

Allah’s Boodschapper ﷺ‬ was gewoon om zijn ring te bewegen wanneer hij wudu’ deed.”

w Het water opsnuiven in de neus, behalve voor degenen die aan het vasten zijn. Laqit ibn Saburah heeft gezegd:

O Boodschapper van Allah ﷺ‬, vertel me over wudu’. De Profeet ﷺ‬ antwoordde: Verricht een perfecte wudu’, ga met je vingers tussen de vingers van de handen, en de tenen, en snuif water op tot ver in de neus, behalve als je aan het vasten bent.” (Sunnah overleveraars)

w Het vermijden van verspilling van water. Abdullah ibn Mughaffal, moge Allah tevreden met hem zijn, hoorde zijn zoon zeggen: ‘O Allah! Ik smeek ﷻ‬ om mij het witte paleis aan de rechterkant van het Paradijs te geven als ik er binnenkom.’ Hij zei tegen hem: ‘Mijn zoon! Vraag Allah om het Paradijs en zoek bescherming tegn de Hel. Ik hoorde Allah’s Boodschapper ﷺ‬ zeggen:

Er zullen in deze natie sommige mensen zijn die overschrijden in zaken van reiniging en smeekbedes verrichten.” (Abu Daud)

Ons voorbeeld hierin is onze Profeet ﷺ‬ want:

“Hij was gewoon om zich te baden met een Saa’[2] (ongeveer 2.5  liter) tot aan vijf Mudds, en om wudu’ te doen met een Mudd (ongeveer 0.6 liter).” (Algemene instemming)

w Het aanroepen van Allah daarna. Omar, moge Allah tevreden met hem zijn, verhaalde dat Allah’s Boodschapper ﷺ‬ zei:

“Als een van jullie wudu’ doet op een perfecte wijze, dan zegt: “Ik getuig dat er geen ware god is dan Allah de Enige en niemand naast Zich heeft, en getuig dat Mohammed Zijn Slaaf en Boodschapper is”, dan zullen de acht poorten van het Paradijs open gaan en hij kan door elk van deze naar binnen gaan.” (Muslim)

w Twee rak’at bidden na wudu’ (i.e. wudu’ gebed), gebaseerd op de gewoonte van Allah’s Boodschapper, overgeleverd door ‘Uqbah ibn ‘Amer, moge Allah tevreden met hem zijn:

Als iemand de wudu’ goed doet, vervolgens twee rak’at bidt met zijn hart en lichaam geconcentreerd hierbij, dan zal hij zeker gerechtigd zijn om het Paradijs te betreden.” (Muslim)

 Dingen die de Wudu’ teniet doen                      

w Je behoefte doen (ontlasting of urineren), of een wind laten.

God, de Verhevene, zegt: “..of iemand van jullie komt van de w.c. (heeft zijn behoefte gedaan) .” (surah 5 Al-Maidah: aya 6)  

De Profeet  ﷺ‬  heeft gezegd: “Het gebed van een ieder van jullie die in staat van onreinheid is (hadath) wordt niet geaccepteerd totdat hij wudu’doet.”

Een man vroeg Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn: Wat is “hadath”, Abu Hurairah?   Hij zei:

“Een wind laten.” (Algemene overeenstemming)

w Afscheiding uit de urinebuis, of voorvocht (pre-zaadvocht) (madhi) en uitscheiding van de  prostaat (wadi). Ali zei:

“Ik was een man wiens voorvocht snel vloeide. Dus ik vroeg een man om Allah’s Boodschapper ﷺ‬ hierover te vragen (gezien zijn relatie met zijn dochter). Toen hij de Profeet ﷺ‬ vroeg, zei deze: Was je penis en doe wudu’.” (Bukhari)

w Diepe slaap (gedurende welke iemand het bewustzijn verliest). Ali, moge Allah tevreden met hem zijn, levert over dat Allah’s Boodschapper ﷺ‬ zei:

“Het wakkere oog, voorkomt het laten van een wind. Als iemand slaapt moet hij wudu’ doen.” (Ahmad, Abu Daud & Ibn Majah)

Echter, het knikkebollen, gedurende welke men nog steeds bij bewustzijn is, doet de wudu’ niet teniet.

w Het eten van kamelen vlees. Jabir ibn Samurah, moge Allah tevreden met hem zijn, verhaalde dat een man de Profeet ﷺ‬ vroeg:

“‘Moeten we wudu’ doen na het eten van schaap?’ Hij antwoordde: ‘Als je wilt, doe het anders doe het niet.’ De man vroeg (opnieuw): ‘Moeten we wudu’ doen na het eten van kamelenvlees?’ Hij zei: ‘Ja doe wudu’ na het eten van kamelenvlees.’ Hij vroeg: ‘Kunnen we bidden op de plaatsen waar de kamelen rusten?’ Hij antwoordde: ‘Nee.” (Muslim & Ahmad)

w vormen van bewusteloosheid, resulterend uit gekte, epilepsie, flauwvallen, drugsgebruik of dronkenschap, omdat de integriteit van de geest een voorwaarde is voor de geldigheid van de  wudu’.

w Het aanraken van de seksuele organen (i.e. de penis, vulva) of de anus met de binnenkant van de hand. De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

“Als een man zijn penis aanraakt, moet hij wudu’ doen en als een vrouw haar vulva aanraakt, moet ze (ook) wudu’ doen’.” (Ahmad)

w Overgeven. Er werd overgeleverd dat:

“De Profeet ﷺ‬ gaf over en verrichte toen wudu’.” (Ahmad)

w Overmatig bloeden. De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

“Wie overgeeft, door de neus bloedt tijdens het gebed, moet wudu’ verrichten.”

w Een vrouw (zijn echtgenote) verlangend aanraken, zodanig dat het leidt tot vrijkomend voorvocht, gebaseerd op datgene dat Ibn Abbas’ gezegd heeft: Zaad maakt een grote wassing noodzakelijk. Voor wat betreft voorvocht (madhi) en afscheiding uit de prostaat (wadi), zei hij: Was je penis en verricht wudu’ zoals voor het gebed.

 Wudu’ is aangeraden voor het volgende

w Vóór het naar bed gaan. Al-Bara’ ibn Azib, moge Allah tevreden met hem zijn, verhaalde dat de Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

Wanneer jullie naar bed gaan, verricht dan wudu’ zoals dat wat jullie doen vóór het gebed, ga dan liggen op je rechterzij en zeg: “Allahumma aslamtu wajhi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa alja’tu Zahri ilayk, raghbatan wa rahbatan ilayk, la malja’a wala manja minka illa ilayk. Allahumma amantu bikitabikal-ladhi anzalta, wa binabiyikal-ladhi arsalta.” (O Allah! Ik geef me over aan ﷻ‬ en ik vertrouw al mijn zaken aan ﷻ‬ en ben afhankelijk van ﷻ‬ voor zegeningen, beide met hoop en vrees voor ﷻ‬. Er is geen vluchten van ﷻ‬ en er is geen plaats van bescherming en veiligheid anders dan bij ﷻ‬. O Allah! Ik geloof in Uw Boek (de Qur’an) dat u geopenbaard heeft en in Uw Profeet (Mohammed ﷺ‬) die ﷻ‬ gezonden heeft.)           Als je dan die nacht sterft, zul je sterven op de religie van de natuurlijke aard (i.e. Islam). Laat de hiervoor uitgesproken woorden het laatste zijn wat je zegt (vóór het slapen).” (Bukhari)

w In het geval van grote rituele onreinheid (Janabah) als men wil eten, drinken slapen of nogmaals met zijn echtgenote seksuele gemeenschap wil hebben. Ammar ibn Yasser heeft gezegd: Allah’s Boodschapper ﷺ‬ raadde de persoon aan die Janabah heeft, om wudu’ te verrichten die men ook voorafgaand aan het gebed verricht, in het geval hij wil eten, drinken, of slapen.” (Ahmad & Tirmidhi)

De Profeet ﷺ‬ zei ook:

“Als iemand naar bed gaat met zijn vrouw en haar dan nogmaals wil hebben, laat hem  wudu’ verrichten.” (Overgeleverd door allen behalve Bukhari)

w Vlak voor het rituele bad voor Janabah, en na menstruatie en de periode van nabloedingen na het baren van een kind. A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, heeft overgeleverd dat: “Allah’s Boodschapper ﷺ‬ was gewoon, tijdens een bad vanwege Janabah, zijn handen te wassen, en zijn rechterhand te gebruiken om het water op zijn linkerhand te gieten om zijn geslachtsdelen te wassen, en dan wudu’ te verrichten zoals dat voor het gebed.” (Algemene instemming)

w Hernieuwing van wudu’ bij elk gebed. De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

“Als het niet moeilijk was geweest voor mijn natie (Moslims), dan had ik ze opgedragen om wudu’ te verrichten voor elk gebed, en de tandenstok te gebruiken bij elke wudu’.” (Ahmad)

Hij zei ook: “Als een persoon wudu’ verricht terwijl hij (ritueel) rein is, dan zal de beloning voor zijn  wudu’ het tienvoudige zijjn (i.e. tien hasanat (goede daden) zullen worden opgeschreven voor hem).” (Abu Daud, Tirmidhi and Ibn Majah)

 Sommige overtredingen gedurende de Wudu’

w Het uitspreken van de intentie om wudu’.te doen. Volgens Ibn Al-Qayyim, was de Profeet ﷺ‬ niet gewoon om (hardop) te zeggen bij het begin van de wudu’: “Ik heb de intentie om rituele (kleine) onreinheden te verwijderen of het gebed toegestaan te maken.’ Noch hij, noch één van zijn metgezellen deden dat: niet eens een enkel woord kan aan hem worden toegeschreven in dit verband, ongeacht of het via authentieke of twijfelachtige ketens van overleveraars komt.

Imam Ibn Taymiyah heeft gezegd: De intentie om de reiniging te verrichten (i.e. wudu’, of de grote wassing), tayammum, gebed (salat), verplichte liefdadigheid (zakat), boetedoeningen en andere vormen van devotie) moeten niet uitgesproken worden, zoals is overeengekomen door de Imams van de Islam. Intentie is in het hart. Al iemand per ongeluk een intentie uitspreekt tegengesteld aan hetgeen in zijn hart is, zal datgene gelden wat in zijn hart zat, wat hij van plan was, niet wat hij uitsprak. (Fatawa Kubra p. 213 The Book of Purification)

w Smeekbeden terwijl men de lichaamsdelen gedurende de wudu’ wast, zoals tijdens het wassen van de rechterhand en dan zeggen: ‘O Allah! Geef me mijn boek op de Dag des Oordeels in de rechterhand.’ Bij het wassen van het gezicht, : ‘Oh Allah! Maak mijn gezicht stralend op de dag waarop sommige gezichten stralend zijn en andere donker’ Volgens Ibn Al-Qayyim, is niet aangetoond dat de Boodschapper van Allah ﷺ‬  gedurende de wudu’ dergelijke dingen heeft gezegd, behalve ‘Bismillah’ aan het begin en de getuigenis. “Er is geen ware God dan Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper. O Allah! Laat me onder degenen zijn die naar u keren voor berouw (taubah) en laat me onder degenen zijn die zich reinigen.”

In een andere overlevering, verhaald door Nasa’i, wordt de volgende smeekbede genoemd:

O Allah! Glorie en alle lof is voor ﷻ‬. Ik getuig dat er geen ware god is dan ﷻ‬. ik zoek Uw vergiffenis en wend me tot ﷻ‬ in berouw.”

w Het vegen van de nek na het wrijven over het hoofd. Imam ibn Taymiyah, Moge Allah’s genade met hem zijn, heeft gezegd: Er is geen bewijs dat de Profeet ﷺ‬ zijn nek veegde tijdens de wudu’; er is geen authentieke Hadith die hierover gerapporteerd is. De authentieke  overleveringen die de wudu’ van de Profeet beschreven, laten geen enkele indicatie zien dat hij zijn nek veegde. Daarom hebben de meerderheid van de geleerden deze handeling niet aangeraden. Degenen die dit wel hebben aangeraden, gaan af op een hadith overgeleverd door Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, die zwak is. Als iemand zijn nek niet veegt, dan is unaniem vastgesteld, dat zijn wudu’ geldig is. (Fatawa Kubra, P.280, The Book of Purification)

w Incomplete wassing van de delen van de wudu’ .

“De Profeet ﷺ‬ zag een man bidden, maar een deel van zijn voet zo groot als een dirham was niet geraakt door het water. Daarom gaf de Profeet hem de opdracht om zijn wudu’ (en gebed)  te herhalen.” (Verhaald door Imam Ahmad, door Abu Dawood, die er ‘en gebed,’ aan toevoegde en door Al-Hakim)

w Herhaling van wudu’ zonder een gebed verricht te hebben (salat) tussen twee wudu’s. Imam Ibn Taymiyah verklaarde: De juristen bediscussieerden alleen het geval van de persoon die een gebed verricht na de eerste wudu’: ongeacht of het voor hem is aangeraden om zijn wudu’ opnieuw te doen. ; een dergelijk opnieuw doen, wordt gezien als een handeling van ketterij, die in conflict is met de Sunnah van de Profeet en de gewoonte van de Moslims sinds het begin van de tijd van de Profeet ﷺ‬ tot heden ten dage.

w Het overschrijden van de drie keer waarin de delen van de wudu’ worden gewassen, omdat dat in strijd is met de instructie die de Profeet gegeven heeft toen hij zei:

Als iemand in de religie een vernieuwing aan brengt, die er niet toe behoort, dan wordt het afgewezen.” (Agreed upon)

w Sommige mensen, die vuiligheid op hun lichaam of kleding hebben en dat verwijderen, denken dat ze niet alleen het vuil moeten verwijderen, maar ook hun wudu’ opnieuw moeten doen. Sheikh Saleh Al-Fozan’s antwoord op een vraag over deze zaak was als volgt: Als er vuil valt op iemands lichaam of kleding (na zijn wudu’), dan is zijn wudu’ hier niet door aangetast, en dus heeft hij niets gedaan dat de wudu’ongeldig maakt. Het enige dat hij hoeft te doen is het vuil van zijn lijf of kleding afwassen en zijn gebed verrichten en er is niets fouts hieraan. (Fatawa noorun ala-Darb, p.107)

w Tijdens het wassen van het gezicht, moet men het hele gezicht wassen, dus ook het gedeelte tussen de baard en de oren.

w Sommige vrouwen, maken, na het verrichten van de wudu’, met hun blote handen de privé delen van hun babies schoon en gaan dan bidden, maar hun wudu’ is daardoor niet meer geldig en dan het gebed dus ook niet.

w Sommige vrouwen hebben hun nagels gelakt. Men zou zich er van bewust moeten zijn dat dit het water verhindert om bij de nagels te komen en dus is de geamaakte wudu’ incompleet, en dus ongeldig, en het gebed is hierdoor ook ongeldig. Deze vrouwen moeten hun gebed opnieuw doen na een geldige wudu’ te hebben verricht  (oftewel nagellak eerst verwijderen). Het zelfde geldt in het geval er een (verf) laag of iets anders is aangebracht op een lichaamsdeel dat gewassen moet worden tijdens wudu’, tenzij er een wettig excuus is.

w Sommige mensen denken dat het wassen van de privé delen verplicht is bij elke wudu’, dit is niet waar. Het is slechts verplicht voor diegenen die zijn behoefte heeft gedaan (urineren of ontlasting). In het geval van slaap of het laten van een wind is het niet verplicht om die delen te wassen, de normale wudu’ kan meteen verricht worden.

w Sommige mensen denken dat het aanraken van de penis van een dier (bijv. slachters die dieren ‘verwerken’) de wudu’.ongeldig maakt. Volgens imam Ibn Taymiyah: het aanraken van de penis van een dier, levend of dood, maakt de wudu’niet ongeldig. (Fatawa Kubra, P.280, The Book of Purification)


 Sommige uitspraken over Wudu’

Q

Als een persoon de wassing verricht en dan het gebed doet, is zijn gebed dan ongeldig als hij iets voelt druppelen bij hem (i.e. urine) ?

A

Het enkele gevoel gebaseerd op twijfel, maakt een gebed niet ongeldig, dus hij zou zijn gebed niet moeten onderbreken.

De Profeet ﷺ‬ werd gevraagd over een man die iets bij hem voelde gebeuren gedurende zijn gebed, en hij antwoordde: ‘Hij zou zijn gebed niet moeten verlaten behalve als hij een geluid hoord of een geur ruikt.” (Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah and Ahmad)

Echter, als hij er zeker van is dat er werkelijk urinedruppels uit zijn penis komen, dan zal zijn wudu’ niet meer geldig zijn en is hij verplicht de urine er af te wassen, behalve als hij incontinent is (dan zal zijn gebed niet ongeldig zijn, als hij doet wat hij moet. (Fatawa Kubra, P.281, The Book of Purification)

Q

 Als een man zijn vrouw kust of omhelst en iedere keer (last van) voorvocht heeft, moet hij dan de wudu’ overdoen of niet?

A

 Zijn wudu’ wordt teniet gedaan. Hij zou zijn privé delen (seksuele organen) moeten schoonmaken en wudu’ verrichten. (Fatawa Kubra, p. 294, The Book of Purification)

Q

 Als er continu pus uit de penis van een man komt, is zijn gebed dan nog geldig?

A

 Hij moet zijn gebed niet stoppen, maar hij bidt zoals het mogelijk is voor hem. Als de toevloed van pus zodanig is dat er niet genoeg tijd is voor  wudu’ en gebed, dan zou hij zijn gebed moeten verrichten, zelfs als de pus blijft stromen. Hij zou echter wel een vorm van becherming moeten dragen die voorkomt dat de pus zich verspreidt. (Fatawa Kubra, P. 310, The Book of Purification)

Q

 Is het rituele bad (ghusl) genoeg, zodat je geen wudu’ hoeft te doen ?

A

 Als men verplicht is om de grote wassing te vrrichten dan wordt hem geadviseerd om te beginnen met de wudu’. En dus verricht hij een complete wudu’, dan neemt hij het bad. Als hij zijn bad voltooid heeft, dan hoeft hij niet de  wudu’.te herhalen. Maar als hij het rituele bad (ghusl) uitvoert (zonder wudu’), en de volgorde van de wudu’ delen volgt, dan is het afdoende voor hem en is hij niet genoodzaakt de wudu’ te doen. (Islamitische uitspraak door een groep geleerden p1/191)

 Wrijven over de sokken

Het toegestaan zijn hiervan en de geldigheid is gebaseerd op de hadith van Jarir ibn Abdullah:

“Ik zag Allah’s Boodschapper ﷺ‬ urineren, vervolgens wudu’ verrichten en over zijn Khuff (leren sokken) wrijven.” (Algemeen geaccepteerd)

Eerst de wudu’verrichten en vervolgens je sokken aandoen en voor de overige wassingen over je sokken heen wrijven is beter, dan ze zonder wudu’aan te trekken en ze uit te trekken voor de volgende wudu’. Al-Mughirah ibn Shu’bah zei:

“Ik was met Allah’s Boodschapper ﷺ‬ op een reis. Ik was van plan om zijn leren sokken uit te doen, maar hij zei: ‘Laat ze, want ik heb ze aangedaan na het verrichten van  wudu’,’en hij veegde over hen.” (Algemeen geaccepteerd)

 Het gebied dat gewreven moet worden

De bovenkant van de schoenen/sokken moet gewreven worden, omdat de Profeet ﷺ‬ dit deed. Ali, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft gezegd:

Als religie gebaseerd zou zijn op persoonlijke opinie, dan zou het vegen over de onderkant van de shcoenen beter zijn geweest, ik zag de Boodschapper van Allahr vegen over de top van zijn leren sokken.” (Abu Daud and Tabrani)

 Vereisten bij het vegen over sokken

1.De leren sokken en dergelijk zouden aangetrokken moeten worden na het verrichten van de wudu’. Dit is gebaseerd op voorgaande overlevering van Al-Mughirah.

2.Schoenen of sokken moeten schoon zijn van vuil. Als zij onrein of vuil zijn, dan kunnen ze niet gebruikt worden (om over heen te wrijven of tijdens het gebed).

Allah’s Boodschapper ﷺ‬ leidde zijn metgezellen op een dag, voor in het gebed en hij droeg schoenen, gedurende het gebed deed hij zijn schoenen uit, want  Jibril (Gabriel) had hem verteld dat zijn schoenen niet schoon waren.”

3.Wrijven over leren sokken en dergelijk is alleen van toepassing in het geval van wudu’, niet in het geval van het rituele bad (ghusl). Safwan  ibn  Assal heeft gezegd:

Allah’s  Boodschapper ﷺ‬ zei tegen ons onze schoenen aan te houden gedurende een reis (voor drie dagen en nachten ) behalve in het geval van een grote  rituele onreinheid  (Janabah). Alleen in het geval van urineren, ontlasten en slapen, (kunnen we over ze wrijven).” (Ahmad, Tirmidhi en Nasai)

4.Wrijven over de schoenen, moet binnen de voorgeschreven tijdslimiet vallen, die één dag en nacht is, voor degene die niet op reis is en drie dagen en nachten voor reizigers. Ali ibn Abi Talib vroeg over de tijdslimiet voor het wrijven ( over schoenen) en het antwoord van de Profeet was:

Voor een reizende persoon: Drie dagen en nachten, voor een ingezetene: een dag en een nacht.” (Muslim & anderen)

5.Schoenen moeten dat gebied van de voeten bedekken dat gewassen moet worden.

 Beschrijving van het vegen over de sokken

Na schone sokken of schoenen aangedaan te hebben na de  wudu’, kan een Moslim over ze vegen met water, in plaats van ze uit te doen en zijn voeten te wassen. Hij zou zijn natte rechterhand over zijn rechter voet van de tenen naar het been moeten vegen, dan zijn natte linkerhand op dezelfde wijze over de linkervoet. Al-Mughirah ibn Shu’bah, moge Allah tevreden met hem zijn, omschreef de wudu’ van de Profeet, zeggende:

Toen verrichte hij wudu’ en veegde over de laarzen, zijn rechterhand plaatsend op zijn rechterlaars en zijn linkerhand op zijn linkelaars, dan wreef hij over de bovenkant éénmaal, alsof ik nu kijk naar de afdrukken van zijn vingers op de laarzen.”

 Tijdslimiet

w Drie dagen en nachten voor een reiziger, en een dag en een nacht voor een ingezetene, gebaseerd op de eerdere overlevering van Ali.

w De periode begint vanaf het eerste vegen na de kleine rituele onreinheid (hadath) (gebaseerd op de meest overtuigende uitspraak van de geleerden) en eindigt na het verstrijken van 24 uur voor de ingezetene en 72 uur voor de reiziger.

 Dingen die de geldigheid van het vegen beëindigen

w Grote rituele onreinheid (janabah), gebaseerd op de hiervoor genoemde overlevering verhaald door Safwan.

w Het verstrijken van de tijd voor het vegen ( zoals eerder aangegeven; drie dagen en nachten voor een reiziger, en een dag en een nacht voor een ingezetene, gebaseerd op de eerdere overlevering van Ali ibn Abi Talib( moge Allah tevreden met hem zijn).

w Het uitdoen van één of beide (sokken/schoenen/)laarzen.


 Grote rituele wassing (Ghusl)

Dit betekent het wassen van het hele lichaam met water. Dit is noodzakelijk bij één van de onderstaande dingen:

w Het uitstorten van zaad, vanwege de geslachtsgemeenschap, masturbatie, overpeinzingen, natte dromen of andere redenen. Dit is gebaseerd op de leiding uit de Qur’an :

“En als jullie in staat van djanabah zijn, reinig dan jullie zelf.” (surah 5 Al-Maidah: aya 6)

De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:  

Ghusl (grote rituele wassing) is een verplichting na het uitstorten van zaad.” )Tirmidhi, Ibn Majah en Ahmad(

w Seksuele gemeenschap, door de penis in de vulva te steken, zelfs als er geen zaadlozing plaatsvindt, in welk geval beide echtelieden een bad dienen te nemen (ghusl). De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd:

Als hij (de echtgenoot) tussen haar benen zit en bij haar naar binnen gaat, dan is ghusl (wassing) verplicht geworden,ongeacht of hij een zaadlozing heeft of niet.” (Muslim)

w Na het stoppen van het bloeden als gevolg van mensturatie en bloedingen na de bevalling. De Qur’an zegt:

“En zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: “het is onrein, blijf daarom tijdens de menstruatie weg van de vrouwen, en benader hen niet voor geslachtsgemeenschap, totdat zij rein geworden zijn. En wanneer zij zichzelf hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah dat voor jullie heeft bepaald. Waarlijk, Allah houdt van degenen die veelvuldig berouw tonen en Hij houdt van degenen die zich zelf reinigen.” (srah 2 Al-Baqarah:aya 222(

Allah’s Boodschapper ﷺ‬ heeft tegen Fatimah Bint Abi Hubaish gezegd:

Laat het gebed gedurende de dagen van de menstruatie, doe dan ghusl en verricht het gebed.”  (Algemene overeenstemming)

w Dood. Als een Moslim overlijdt, dan worden andere Moslims geacht hem/haar, te wassen. Umm ‘Atiyyah, moge Allah tevreden met haar zijn, verhaalde:

Allah’s Boodschapper ﷺ‬ kwam bij ons toen zijn dochter overleden was en zei: ‘Was haar drie, vijf of meer keren met water en sidr (lotusboom bladeren) als jullie denken dat dat nodig is en sprenkel kamfer of iets over haar aan het einde.’ Toen we klaar waren, informeerden we hem daarover en hij gaf ons het kleed dat om zijn middel zat en zei tegen ons dat we haar daarin moesten wikkelen.” (Algemene overeenstemming)

w Als een ongelovige de Islam omarmt, zou hij een ritueel bad moeten nemen. Dit is gebaseerd op de hadith, overgeleverd door Qais ibn Assem:

Ik kwam bij de Profeet ﷺ‬ om de Islam te omarmen, en dus beval hij me om een bad te nemen met water en and sidr.” (Abu Daud & Nasai)

Abu Hurairah levert over dat:

Toen Thumamah Al-Hanafi de Islam omarmde, zond de Profeet ﷺ‬ hem naar Abu Talha’s boerderij en verzocht hem om een ritueel bad te nemen. Daar, nam hij een bad en verrichte twee rak’at, (gebed) waarop Allah’s Boodschapper zei: ‘Het geloof van jullie broeder is verbeterd.” (Ahmad)

 Beschrijving van een compleet ritueel bad (Ghusl)

w Men heeft (in zijn hart) de intentie om ghusl te vrrichten om zo de grote rituele onreinheden te verwijderen (Janabah, menstruatie of bloedingen na de bevalling) zonder deze intentie uit te spreken, omdat er niets is overgeleverd, dat bewijst dat de Profeet ﷺ‬ de intentie uitsprak om ghusl, wudu’, gebed of enige ander vorm van aanbidding te verrichten. Buiten dat, Allah is Alwetend over datgene dat zich in de geest van de mens afspeelt. Dit is gebaseerd op de hadith van de  Profeet, overgeleverd door  Omar, moge Allah tevreden met hem zijn:

Daden zijn gebaseerd op intentie. Ieder zal (de oogst) verkrijgen, van wat hij beoogde.” (Algemene overeenstemming)

w Hij zegt: ‘Bismillah!’ (i.e. In de Naam van Allah). Dan wast hij zijn handen, dan zijn privé delen en verwijdert het vuil. A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, leverde over:

Wanneer Allah’s Boodschapper ﷺ‬ baadde vanwege seksuele gemeenschap, waste hij eerst zijn handen, dan goot hij water via zijn rechter hand op zijn linkerhand en waste zijn privé delen. Dan verrichte hij wudu’, zoals voor het gebed. Dan nam hij wat water (in zijn hand en deed dat op zijn hoofd) en stak zijn vingers in zijn haar en bewoog ze door de wortels van zijn haar. En als hij vond dat ze afdoende bevochtigd waren, dan goot hij drie handenvol over zijn hoofd en en vervolgens goot hij water over zijn lichaam en waste daarna zijn voeten.” (Muslim)

w Vervolgens verricht men de complete wudu’ (zoals dat voor het gebed), behalve zijn voeten, wat hij kan uitstellen totdat hij eindigt met zijn bad. Dit is gebaseerd op de bovenstaande overlevering van  A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, waarin ze zegt:

Hij verrichte dan wudu’ zoals gedaan wordt voor het gebed.”

w Hij giet drie handenvol op zijn hoofd en gaat met zijn vingers door zijn haar (en baard) zodat het water zijn schedel raakt. Maimounah, moge Allah tevreden met haar zijn, heeft overgeleverd:

Ik plaatste water voor de Profeet ﷺ‬ om een bad te nemen. Hij schonk water over zijn handen en waste ze één of twee keer. Toen schonk hij water met zijn rechterhand op zijn linkerhand en waste zijn privé delen. Hij veegde met zijn hand over de aarde (en waste deze). Hij spoelde zijn mond en waste zijn neus door er water in te doen en dan uit te snuiten. Hij waste zijn gezicht en onderarmen, dan zijn hoofd drie keer. Hij goot water over zijn lichaam en ging toen weg van die plek en waste zijn voeten. Ik bracht hem een lap (handdoek), maar hij gaf het terug. Hij schudde (alleen) het water van zijn hand af.” (Algemene overeenstemming)

w Een persoon zou water over zijn hele lichaam moeten gieten, en alles waar hij bij kan, wrijven, te beginnen met de rechterzijde en dan de linkerzijde. Hij zou er zorg voor moeten dragen dat het water in de oksels komt, de oren, de navel en in de uitsparingen van het vel, (zoals bij dikkere mensen het geval is waarvan de bovenste lagen vel/vlees, verhinderen dat er water bij die gedeelten van de huid kan komen, die verborgen liggen onder de vetkwabben van het lijf). A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, leverde over:

Wanneer Allah’s Boodschapper ﷺ‬ een bad nam vanwege seksuele gemeenschap, liet hij om een vat vragen en nam een handvol water eruit en waste eerst de rechterzijde van zijn hoofd, dan de linker en vervolgens nam hij een handvol (water) en goot het over zijn hoofd.” (Algemene overeenstemming)

 Een afdoende  Ghusl

w Men zou het vuil moeten schoonmaken met water.

w Hij heeft (in zijn hart) de intentie om de grote rituele onreinheid te verwijderen (hadath).

w Giet water over zijn hele lichaam, of dompelt zichzelf onder, zodat het de oksels, oren, navel (en onder de vetkwabben) bereikt. De Profeet ﷺ‬ zei tegen Umm Salamah, moge Allah tevreden zijn met haar, over ghusl:

Het is genoeg voor je, om drie handen vol water over je hoofd te gieten en dan water over jezelf heen te gieten en dan zul je gereinigd zijn.” (Muslim)

 Gevallen waarin Ghusl is aangeraden

w Vrijdag gebed: Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, leverder over:

De Profeet ﷺ‬ zei,  “Degene die een bad neemt en naar Al-Jumu’a (Vrijdag) gebed komt en dan bidt wat vastgesteld is voor hem, dan stil is tot de imam klaar is met de khutbah, en dan met hem bidt, zijn zonden (begaan) tussen die tijd en de volgende vrijdag zullen vergeven worden met een toevoeging van nog drie dagen.” (Muslim)

w Het gebed van de twee feesten gebaseerd op de overlevering van Al-Fakeh ibn Saad dat:

De Profeet ﷺ‬ was gewoon om ghusl te verrichten op Vrjdag, en voor de Fitr en Adha feesten.” (Ahmad Ibn Majah en Bazzar)

w In de staat van Ihram voor Hajj of Umrah zijn.

Zaid ibn Thabit zag de Profeet ﷺ‬ zijn kleren afleggen en een bad nemen om in Ihram te gaan.” (Tirmidhi, Darqutni, Baihaqi en Tabrani)

w Het binnentreden van Mekka.

Iedere keer als Ibn Omar Mekka wilde binnentreden, dan sliep hij bij Dhu Tuwa tot de ochtend, nam ghusl en ging dan overdag naar Makkah. Hij zei dat de Profeet ﷺ‬ dat  deed.” (Muslim)

 Handelingen van aanbidding die niet gedaan kunnen worden als men in staat van Janabah is

w Gebed (Salat): De Qur’an zegt:

“O jullie die geloven, nader het gebed niet in staat van dronkenschap totdat jullie weten wat jullie zeggen, En (nader het gebed) niet in staat van (Janabah), behalve als jullie op reis zijn ……totdat jullie de grote wassing verricht hebben.” (surah 4 Al-Nisa: aya 43)

w Het om het Heilige Huis (Ka’bah) in een cirkel lopen. (tawaaf doen) A’ishah, moge Allah tevreden met haar zijn, heeft gezegd:

“Ik kwam naar Mekka tijdens mijn maandelijks periode, dus ik kon niet de tawaaf doen of tussen Safa en Marwah lopen. Ik klaagde hierover tegen Allah’s Boodschapper ﷺ‬. Hij zei tegen mij: ‘Doe wat een pelgrim doet, behalve het doen van de tawaaf om het Heilige Huis tot je periode afgelopen is.” (Bukhari & Muslim)

w Het aanraken of dragen van het Heilige Boek (De Qur’an), zoals aangegeven in de eerdere overlevering van Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr:

Dat de Profeet ﷺ‬ een brief aan de Jemenieten schreef waarin deze regel stond : ‘Niemand mag de Qur’an aanraken behalve als hij rein is.” (Nasai, Darqutni en Baihaqi)

w Het verblijven in de moskee. Allah’s Boodschapper ﷺ‬ heeft gezegd :

“Een moskee is verboden voor een vrouw gedurende haar maandelijkse periode en (voor zowel mannen als vrouwen) in een staat van Janabah.” (Ibn Majah & Tabrani)

 Sommige overtredingen en vergissingen bij het rituele bad (Ghusl)

w Een man kan het nemen van een bad na seksuele gemeenschap verwaarlozen, en zelfs tegen zijn vrouw zeggen dat zij alleen maar een bad hoeft te nemen als hij een zaadlozing heeft gehad. Maar in werkelijkheid moeten beiden de grote rituele wassing verrichten. Dit blijkt duidelijk uit de bovengenoemde hadith:

Als hij (de echtgenoot) tussen haar benen zit en bij haar naar binnen gaat, dan is ghusl verplicht, ongeacht of hij een zaadlozing heeft of niet.” (Muslim

w Een man kan gemeenschap hebben met zijn vrouw en de ghusl uitstellen tot vlak voor fajr, en dus slaapt hij zonder wudu’. Dit is in tegenstrijd met de Sunnah van de Profeet.

Ammar ibn Yasser, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft gezegd: Allah’s Boodschapper ﷺ‬ heeft de persoon aangeraden die in een staat van  Janabah verkeert om de wudu’ te verrichten (dezelfde als voor het gebed) in het geval dat hij wil eten, drinken of slapen.” (Ahmad & Tirmidhi)

w Sommige mensen slapen in een staat van grote rituele onreinheid (janabah), en dan wordt hij wakker vlak voor zonsopgang en doet tayammum in plaats van ghusl, wat dan niet goed of afdoende is voor hem. Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, moge Allah’s genade met hem zijn, gaf duidelijk aan wat het correcte gedrag was in dergelijke gevallen, door tegen degene te zeggen die hierom kwam vragen: ‘Je moet ghusl verrichten en je reiniging completeren, dan het gebed verrichten; tayammum is niet toegestaan in jouw geval. Dat komt omdat een persoon die slaapt en een gebed vergeet, geacht wordt zich te haasten om het te verrichten, met alles wat er bij hoort, zodra hij wakker wordt of het zich herinnert.

Allah’s Boodschapper ﷺ‬ heeft gezegd: Als iemand slaapt (zonder het gebed te verrichten) of het vergeet te verrichten, dan moet hij het doen, zodra hij het zich herinnert, dat is de enige boetedoening hiervoor.”

Het is algemeen bekend dat het gebed niet kan worden geaccepteerd zonder reiniging, wat gebaseerd is op de overlevering van de Profeet: Een gebed is niet geldig zonder reiniging.”

Als men water heeft of vindt, dan moet hij dat gebruiken voor de reiniging; zoniet, dan kan hij tayammum verrichten voor het gebed. Allah zegt:

…..en jullie vervolgens geen water kunnen vinden, verricht dan tayammum met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Waarlijk, Allah is Meest vergevingsgezind, Meest Genadevol.” (surah 4 Al-Nisa: aya 43) (Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/199)

w Sommige vrouwen die weer rein zijn, voordat de veertig dagen periode na het baren van het kind voorbij is, nemen geen bad (ghusl) en gaan wel weer bidden of vasten (in Ramadan). Hierover heeft, Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, moge Allahs genade met hem zijn, gezegd: Als een vrouw binnen de periode van veertig dagen, na de geboorte van een kind weer rein is , dan moet ze ghusl verrichten en het gebed, als ook het vasten in de maand Ramadan. Het is ook toegestaan voor haar echtgenoot om met haar naar bed te gaan, zoals unaniem is vastgesteld door de Moslim Geleerden. Er is geen limiet aan de minimum termijn van de postpartum periode. (Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/225)

w Sommige mannen gaan naar bed met hun vrouwen na het verstrijken van de menstruatie, maar voordat ze ghusl heeft gedaan. Sheikh Abdul Aziz ibn Baz zei hierover: Het praktiseren van seksuele gemeenschap met een echtgenote tijdens haar maandelijkse periode is verboden, Allah Verheven zij Hij zegt:

 En zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: Het is onrein, blijf daarom tijdens de menstruatie weg van de vrouwen en benader hen niet (voor de geslachtsgemeenschap) totdat zij rein geworden zijn    (surah 2 Al-Baqarah: aya 222)

Als men een dergelijke daad doet, dan moet hij Allah om vergeving vragen en één of een halve dinar in liefdadigheid geven als berouw voor deze overtreding. Ahmad en andere samenstellers van de Sunan boeken leveren over, via de authoriteit of Ibn Abbas dat de Profeet ﷺ‬ zei (over de persoon die met zijn vrouw naar bed gaat gedurende haar maandelijkse periode): Laat hem een of een halve dinar doneren.’ Hij mag een van de twee doneren.”

Hij moet echter geen sex met haar hebben voordat ze gestopt is met bloeden en een bad heeft genomen. Dit is gebaseerd op het vers in de Qur’an:

………en benader hen niet (voor de geslachtsgemeenschap) totdat zij rein geworden zijn. En wanneer zij zichzelf hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah dat voor jullie heeft bepaald.” ( surah 2 Al-Baqarah:aya 222)

En zo heeft Allah sex met een echtgenote niet toegestaan totdat het menstruatiebloed gestopt is en ze een bad genomen heeft. Als dit toch gebeurt, voordat ze een bad neemt, dan begaat haar echtgenoot een zonde en moet hiervoor het bedrag betalen. Als ze in verwachting raakt van deze seksuele gemeenschap, gedurende haar periode en voordat ze een bad heeft genoemn, is het kind geen bastaard, maar gewoon een wettig kind. (Islamitisch oordeel door een groep geleerden. p1/218)

w Sommige mensen denken dat een vrouw haar huis niet mag verlaten voordat haar postpartum periode voorbij is. De waarheid is dat ze net als iedere andere vrouw, naar buiten kan gaan als ze dat moet. Als ze niet naar buiten hoeft, is het gepaster als ze thuis blijft.

De Qur’an zegt: En verblijf in jullie huizen en toon jullie schoonheid niet, zoals in de eerdere dagen van onwetendheid werd gedaan.” (surah 33 Al-Ahzab:aya 33) (Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/223)

w Sommige vrouwen denken dat het lezen van hadithboeken en tafseer boeken (commentaar en uitleg bij de Heilige Qur’an) een zonde is op dat moment. Sheikh Ibn Baz heeft gezegd in antwoord op een vraag hierover: Het is geen zonde voor een vrouw als zij in haar menstruatie of na het baren van een kind, commentaren leest op de Heilige Qur’an zonder deze aan te raken. Dat is in overeenstemming met het meer correcte oordeel van de Moslim geleerden. Voor wat betreft de persoon die in staat van janabah is, deze mag de Qur’an helemaal niet reciteren, totdat hij een bad heeft genomen. Hij kan boeken lezen over hadith en tafseer, zonder de verzen op te lezen die daarin staan. Het is overgeleverd dat niets de  Profeet ﷺ‬ ervan weerhield om de Qur’an te reciteren, behalve janabah. In een andere hadith overgeleverd door Imam Ahmed (met een goede keten van overleveraars) zegt de Profeet ﷺ‬  :

Voor wat betreft degenen in een staat van janabah, hij mag niet eens één vers reciteren.” Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/223

w Sommige vrouwen wier maandelijkse periode voorbij is, stellen het nemen van een ghusl uit  tot het einde van de tijd die er voor het ‘lopende’ gebed is. Sheikh Muhammad Ibn Uthaimeen heeft gezegd: Een vrouw kan rein worden tijdens de tijd van één van de vijf dagelijkse gebeden, maar ze stelt het bad uit tot een later tijdstip met het pleidooi dat de overgebleven tijd niet voldoende is voor een complete reiniging. Een dergelijk pleidooi is niet acceptabel, want ze kan de minimale vereiste van reiniging uitvoeren en dan wel op tijd bidden. Later,  heeft ze voldoende tijd voor het uitvoeren van de complete of langere reiniging. (Het boek “Het natuurlijke bloed van vrouwen” p, 41.)

w Sommige vrouwen, doen (nadat hun menstruatie voorbij is en ze ghusl hebben gedaan) niet het gebed dat ze misten toen hun menstruatie begon, Sheikh Muhammad ibn Uthaimeen heeft gezegd: Als de maandelijkse periode begint nadat de tijd van een gebed is begonnen (bijv. een half uur na de aanvang van dhuhr), dan kan ze dat inhalen, nadat haar menstruatie over is.

De Qur’an zegt hierover;....het gebed is voor de gelovigen op de vastgestelde tijden voorgeschreven.” (surah 4 Al-Nisa: aya 103) (Fatawa about women: p25)

w Een vrouw die rein is geworden (na haar menstruatie), mag niet het gebed uitvoeren dat op dat moment gaande is. Ze bidt het eerstvolgende gebed.  Sheikh Ibn Uthaimeen zegt: Als ze (vervolgens) is gereinigd van haar menstruatie en er is nog tijd genoeg voor één rak’ah voordat de tijd van het volgende gebed begint, dan moet ze het gebed verrichten gedurende welke ze weer rein is geworden

De Profeet ﷺ‬ heeft gezegd: Degene die een rak’a van het namiddag gebed (Al-Asr) haalt vóór de zonsondergang, zal het gehele gebed binnen de tijd uitgevoerd hebben.” (Bukhari & Muslim)

Dus als haar menstruatie afgelopen is gedurende het assr gebed of vóór zonsopgang en er was tijd genoeg om nog één rak’a te doen voor het namiddag gebed afloopt, of de zon opgaat, dan verricht ze het namiddaggebed in het eerste geval en het fadjr gebed in het tweede geval. (Fatawa over Vrouwen: p, 25.)


 Tayammum

Dit is een vorm van reiniging die de wudu’ en ghusl vervangt, in het geval er geen water voorhanden of niet toegankelijk is. Het stelt ons in staat om te doen wat  wudu en ghusl ons toestaan om te doen, inclusief het gebed, het aanraken van de  Qur’an en dergelijke. De Qur’an zegt: “En als jullie ziek zijn of op reis, of als iemand van jullie terugkomt van het toilet, of als jullie gemeenschap hebben gehad met de vrouwen en jullie vervolgens geen water kunnen vinden, verricht dan Tayammum met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Waarlijk, Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadeschenkend.” (surah 4 Al-Nisa: aya 43)    

 Factoren die Tayammum toegestaan maken

w Gebrek aan water. Umran ibn Al-Hussain levert over dat: Allah’s Boodschapper ﷺ‬ zag een man alleen zitten en hij bad het gebed niet met de anderen. Hij vroeg hem wat hem verhinderde om mee te bidden. De man vertelde hem dat hij in staat van grote rituele onreinheid verkeerde (Janabah) in afwezigheid van water. De Profeet  zei: Maak gebruik van aarde, want dit is voldoende voor jou.” (Algemene overeenstemming) 

w In het geval dat water schadelijk is voor het lichaam, als het gewond of ziek is en het gebruik van water er waarschijnlijk toe gaat leiden dat de genezing vertraagt wordt of de ziekte zelfs erger wordt. Jabir heeft gezegd:

We gingen op reis. Een van ons was geraakt met een steen die zijn hoofd verwond had en toen had hij een natte droom. Hij vroeg zijn metgezellen of het hem toegestaan zou zijn om Tayammum te verrichten.  Zij zeiden: We denken niet dat het toegestaan is dat je aarde kunt gebruiken als er water voorhanden is, dus nam hij een bad en stierf. Toen we terug kwamen bij de Boodschapper van Allah ﷺ‬, werd hem het verhaal verteld . Hij zei: ‘Ze hebben hem gedood, moge Allah hen doden! Waarom vroegen ze het niet als ze het niet wisten? Informeren ergens naar is de genezing voor onwetendheid. Het was genoeg geweest voor hem om Tayammum te verrichten, of zijn wond te verbiden en over het verband te vegen en de rest van zijn lichaam te baden.” (Abu Daud ,Ibn Majah & Darqutni)

w Als iemand water heeft, maar het nu of op een later tijdstip nodig heeft om te drinken en te koken, dan mag hij in dat geval Tayammum verrichten en het water houden voor drinken.  Abu Dhar hoorde de Boodschapper van Allah ﷺ‬ zeggen:

Schone aarde is een middel voor reiniging voor Moslims, zelfs als zij tien jaar zonder water zitten. Als men water vindt, dan is het goed voor hen om het te gebruiken.” (Tirmidh,Nasai, Abu Daud etc.(

Ali ibn Abi Talib, die een vraag beantwoordde over een voorbijganger die in staat van  “Janabah” verkeert terwijl hij weinig water heeft en bang is om dorst te lijden, heeft gezegd:

“Hij zou Tayammum moeten doen en zich niet met water moeten wassen.” (Daraqutni) 

w Als de zoektocht naar water risico oplevert voor zijn leven, eer of rijkdom, zoals : als er een vijand is, of een grote afstand tot het water die hem bloot zou stellen aan gevaar of wilde dieren.

w In het geval het te koud is en hij het water niet kan verhitten, en er zo goed als zeker van is, dat het koude water schadelijk voor hem zal zijn. Amr ibn Al-As heeft gezegd:

Op een heel koude nacht gedurende de Dhat Al-salasel expeditie, had ik een natte droom. Ik was bang om mijn leven te riskeren als ik een bad nam en daarom verrichte ik Tayammum en leidde mijn metgezellen in het gebed. Zij vertelden de Profeet ﷺ‬ over het incident, waarop hij me bij zich riep en me vroeg: ‘O Amr! Heb je je metgezellen in het het gebed geleid terwijl je in staat van Janabah verkeerde? Ik vertelde hem de reden die me had weerhouden om een bad te nemen en zei tegen hem: Ik hoorde Allah, glorie zij aan Hem, zeggen: “En dood jullie zelf niet.” Voorwaar Allah is Meest Genadevol voor jullie. Allah’s Boodschapper ﷺ‬ lachte en zei niets. Het zwijgen van de Profeet is een teken van instemming want hij accepteert niets of is nooit stil als hij een foute handeling ziet.” (Abu Daud)

 Beschrijving van Tayammum

Een persoon die Tayammum wil verrichten zou de intentie moeten hebben om zich te reinigen of de rituele onreinheid te verwijderen. Dan zegt hij  ‘Bismillah’ en strijkt één keer met de palm van zijn hand over de grond, terwijl zijn vingers uitgestrekt zijn. Dan moet hij zijn gezicht vegen met de binnenkant van zijn vingers en zijn handen met zijn palmen vegen tot en met de pols. Zoals in de overlevering van Ammar (moge Allah tevreden met hem zijn) ‘Ik had zaad uitgestoten en vond geen water om een bad te nemen, ik rolde me in aarde en deed het gebed. Ik meldde dat aan de Profeet van Allah ﷺ‬, hij zei:“Het was genoeg voor je geweest om dit te doen” de Profeet ﷺ‬ streek over de grond met zijn palmen en blies het stof af en veegde zijn gezicht en palmen.” (Algemene overeenstemming)

In een andere overlevering van al Darqutnee :Het was genoeg voor jou om je palmen over de grond te strijken, dan te blazen en dan je gezicht en palmen te vegen’.   

 Dingen die  Tayammum teniet doen 

w            Alles dat de wudu’ teniet doet, doet op gelijke wijze Tayammum  teniet.

w            Het vinden van water (voor degenen die geen water hadden voor wudu).

w        Wanneer de excuses of moeilijkheden die het gebruik van water verhinderden, er niet meer zijn.

 Opmerkingen:

w Als een persoon Tayammum en het gebed verricht en dan water vindt, of de beperkingen zijn er niet meer, na het einde van zijn gebed, dan is hij niet verplicht om het gebed te herhalen, zelfs als er nog tijd is. Abu sa’id Al-Khudri heeft gezegd: Twee mannen gingen op reis. Toen het tijd was voor het gebed, hadden zij geen water, dus verrichtten zij Tayammum en deden het gebed. Later vonden zij water en de ene deed het gebed over, maar de andere deed dat niet. Toen ze Allah’s Boodschapper ﷺ‬ ontmoetten en hem vertelden wat hen was overkomen, zei de Boodschapper ﷺ‬ tegen de tweede: ‘je hebt de sunnah verricht’ en zei tegen de eerste: ‘Jij hebt een dubbele beloning.’” (Abu Daud & Nasai)

w Echter als hij water vindt of de restricties zijn voorbij gedurende zijn gebed, dan is zijn gebed ongeldig en moet hij wudu’ verrichten en het gebed herhalen. Abu Dhar zei: Ik hoorde Allah’s Boodschapper  ﷺ‬ zeggen: “Schone aarde is een reiniging voor een Moslim als hij geen water vindt, zelfs gedurende tien jaar. Wanneer hij het vindt, moet hij het gebruiken want dat is beter voor hem.” (Tirmidh, Abu Daud, Nasai etc) 

w Een persoon die Tayammum verricht in het geval van de grote rituele onreinheid (Janabah, bijvoorbeeld) vanwege een acceptabele reden die Tayammum rechtvaardigt, is niet verplicht het gebed over te doen. Bij het vinden van water of als de redenen voor Tayammum voorbij zijn, dan moet hij een bad nemen om de rituele onreinheid te verwijderen. Omran ibn Al-Hussain verhaalde dat: Allah’s Boodschapper ﷺ‬ zag een man alleen zitten en hij bad het gebed niet met de anderen. Hij vroeg hem wat hem verhinderde om mee te bidden. De man vertelde hem dat hij in staat van grote rituele onreinheid verkeerde (Janabah) in afwezigheid van water. De Profeet  zei: Maak gebruik van aarde, want dit is voldoende voor jou.”Omran voegde eraan toe dat, nadat zij water gevonden hadden, Allah’s Boodschapper ﷺ‬ een vat water gaf aan de man die in staat van Janabah verkeerde en tegen hem zei: Ga en giet het over je heen.” (Algemene overeenstemming)


 Sommige oordelen over Tayammum

Q

Een persoon in het ziekenhuis is niet bij machte om water voor wudu’ te gebruiken, dus verricht hij tayammum door zijn handen over het tapijt te strijken. Is zijn gebed geldig?

A

Een patïent moet wudu’ verrichten voor de gebeden als hij daartoe in staat is; maar in het geval hij er niet toe in staat is, dan zou hij stoffige aarde moeten gebruiken voor tayammum als dat er is; anders, kan hij het bed gebruiken, de vloer of iets anders waar wat stof op ligt. De Qur’an zegt:  Dus hou je aan je verplichting van Allah en vrees Hem zoveel als je kunt.” “Allah belast geen ziel boven haar vermogen.” (Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/197)

Q

Een persoon wiens hand gewond is en die geen water bij de wond mag laten komen, verricht tayammum vanwege zijn wond. Op een keer vergat hij het en verrichte het gebed zonder tayammum. Gedurende zijn gebed, dacht hij er aan en dus verichtte hij tayammum zonder zijn gebed te interrumperen. Wat is de status van zijn gebed, is het geldig of niet?

A

Als een deel van de wudu’ delen gewond is, en de wond kan niet gewassen of geveegd worden (want water maakt de wond slechter of vertraagt de genezing), dan is tayammum vereist. Als hij wudu’ zonder het wassen van de gewonde plek verricht, in plaats daarvan, en zich dan herinnert gedurende het gebed dat hij geen tayammum heeft gedaan, dan is hij verplicht om tayammum te verrichten en het gebed te herhalen, omdat het gedeelte dat hij verrichtte voordat hij tayammum deed, niet geldig was. Het rein zijn is een noodzakelijke voorwaarde bij het gebed en het uitsluiten van een of meerdere delen die gewassen moeten worden tijdens de wudu’ maakt de hele wudu’ ongeldig. “Het bewijs hiervan is de instructie die de Profeet van Allah ﷺ‬ gaf aan de man die zijn wudu gedaan had en een plek onaangeraakt door het water liet ter grootte van een “dirham”, de opdracht om zijn wudu te herhalen.”

Omdat het onmogelijk is gebleken om die plek met water te wassen of te vegen, is het verplicht om tayammum  te doen.      De Qur’an zegt:“ En als jullie ziek zijn of op reis, of als iemand van jullie terugkomt van het toilet, of als jullie gemeenschap hebben gehad met de vrouwen en jullie vervolgens geen water kunnen vinden, verricht dan Tayammum met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Waarlijk, Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadeschenkend.” (surah 4 Al-Nisa: aya 43)        

Ibn Abbas verhaalde dat:  De Profeet  ﷺ‬ zei over de man wiens hoofd zwaar gewond was: hij had zijn lichaam kunnen wassen behalve zijn hoofd dat gewond was. In de versie van Abu Daud, die hij overleverde aan Jaber, dat de Profeet van Allah ﷺ‬ zei: het zou genoeg voor hem zijn geweest om tayammum te verrichten. Dus, moet hij het opnieuw doen.” (Islamitisch oordeel van een groep geleerden. p1/197) 

 Vegen over spalken en verbanden

Spalken, verbanden en dergelijke, daar moet over geveegd worden met water. Jabir said:  “We gingen op reis. Een van ons was geraakt met een steen die zijn hoofd verwond had en toen had hij een natte droom. Hij vroeg zijn metgezellen of het hem toegestaan zou zijn om Tayammum te verrichten.  Zij zeiden: We denken niet dat het toegestaan is dat je aarde kunt gebruiken als er water voorhanden is, dus nam hij een bad en stierf. Toen we terug kwamen bij de Boodschapper van Allah ﷺ‬, werd hem het verhaal verteld . Hij zei: ‘Ze hebben hem gedood, moge Allah hen doden! Waarom vroegen ze het niet als ze het niet wisten? Informeren ergens naar is de genezing voor onwetendheid. Het was genoeg geweest voor hem om Tayammum te verrichten, of zijn wond te verbinden en over het verband te vegen en de rest van zijn lichaam te baden.” (Abu Daud Ibn Majah en Darqutni) 

Vegen over spalken en verbanden is verplicht bij het verrichten van wudu’ of ghusl in plaats van het wassen of vegen over de geïnfecteerde plek. Als iemand een breuk heeft en wudu’ wil verrichten of ghusl, dan moet hij alle wudu’ delen, of het lichaam, wassen. Als hij schade vreest als hij de beschadigde plek wast, zoals een verergering van de ziekte of pijn of het vertragen van de genezing, dan zal hij over moeten gaan tot het vegen van de plek met water. Als ook het vegen met water erover schadelijk kan zijn, dan gaat hij naar de volgende fase en verbindt de beschadigde plek en veegt dan over het verband. Het is niet vereist om wudu’of ghusl te doen voordat de spalk of verbanden worden aangebracht. Hij blijft doorgaan met erover te vegen zolang de plek beschadigd is. Als de wond echter geneest, dan moet die plek weer gewassen worden met water.

 Sommige oordelen m.b.t. vegen over spalken

Q

Zijn er voorwaarden bij het vegen over spalken, Bijv. in het geval van extra vereisten ?

A

Het vegen over spalken moet gebeuren in overeenstemming met de vereisten daarvoor. De plek van wudu of pijn is niet de enige plek die met spalk of verbanden moet worden behandeld maar ook het omliggende gebeid, benodigd voor het vastzetten van de spalk, tape etc. (Fatawa over vegen over Khuffain, p. 26)

Q

Zijn deze spalken en verbanden inclusief, gaas en ander verbind materiaal, etc?

A

Ja, en sowieso is het vegen over spalken niet gelijk aan het vegen over schoenen, dus er zit geen tijdslimiet aan vast en het kan uitgevoerd worden zolang als nodig is. Spalken zijn anders dan schoenen en er kan zowel tijdens wudu’ als ghusl over gewreven worden (Fatawa over het vegen over Khuffain, p26)

Q

Hoe worden de spalken gewreven? Zouden ze volledig gewreven moeten worden of slechts een deel ervan?

A

Ja ze zouden bedekt moeten worden, omdat de vervanging dezelfde status heeft als het origineel. Dat houdt in dat zoals het hele deel zou moeten worden gewassen, zover moet de spalk ook worden gewreven. Waar het het wrijven over schoenen betreft, dit is slechts een concessie, en de Sunnah heeft beschreven dat het voldoende is om over een deel van de schoenen te wrijven. (Fatawa over vegen over Khuffain, p27)


 Hoe een zieke man te reinigen

(Gebaseerd op islamitische oordelen van een groep geleerden)

w            Een patiënt dient water te gebruiken voor het reinigen (zowel wudu’ als ghusl).

w            in het geval een zieke geen water kan gebruiken vanwege zijn gebrek of angst voor verergering van de ziekte of pijn, zou hij tayammum als vervanging moeten doen.

w            Als hij zich zelf niet kan schoonmaken, kan een andere persoon hem helpen door de wudu’ delen te wassen of zijn gezicht en handen voor hem te vegen in het geval van tayammum.

w            Als een van de wudu of ghusl delen gewond is, dan zou hij deze moeten wassen met water. Als water schade veroorzaakt aan de wond, dan zou hij erover moeten vegen. Als vegen de wond beschadigt, dan kan hij tayammum doen voor de gewonde plek.

w            Als hij een gebroken been of ander lichaamsdeel in gips, spalk of verband heeft, kan hij erover vegen met water. Het vegen vervangt het wassen.

w            Bij tayammum, hij kan over een schone muur of ander stoffig object strijken met zijn hand. Als de muur bedekt is met materiaal anders dan van de grond afkomstig, zoals verf, dan zou hij deze niet moeten gebruiken voor tayammum behalve als het stoffig is.

w            Als Tayammum niet uitgevoerd kan worden door op de grond, muur of ander stoffig object te strijken, dan kan er aarde worden gedaan in een bak of zakdoek en gebruikt worden voor tayammum.

w            Als hij tayammum verricht voor een bepaald gebed (Salat) en zijn tayammum houdt (niets doet dat het ongeldig maakt) tot de tijd van het volgende gebed, dan kan hij het met dezelfde tayammum doen, omdat hij dan nog steeds ritueel rein is.

w            Een zieke moet vuil en onreinheden van zijn lichaam verwijderen. Als hij dat niet kan, dan verricht hij het gebed in de staat waarin hij zich bevindt, zijn gebed is geldig en hij hoeft het later niet over te doen.

w            Een zieke moet schone kleren aan doen voor het gebed. Als zijn kleren vies worden, moet hij ze schoonmaken, lukt dat niet dan moet hij het gebed verrichten in dezelfde kleren en hoeft hij het gebed niet te herhalen.

w            Een ziek moet het gebed verrichten op een schone plaats. Als de plaats vies wordt, dan moet hij het schoonmaken, of hij kan er iets schoons over heen leggen. Lukt dat niet, dan kan hij daar bidden, zijn gebed is geldig en hij hoeft het niet over te doen.

w            Het is niet toegestaan voor een zieke om het gebed later te doen dan de daarvoor bestemde tijd, vanwege het zich niet kunnen reinigen. Hij moet zichzelf reinigen zo goed en kwaad als hij kan en dan zijn gebed op tijd verrichten zelfs als zijn lichaam, kleren of bidplaats vuil is, omdat hij niet bij machte is het schoon te maken.

w            Iemand die lijdt aan incontinentie van urine (enuresis) en niet genezen kan worden moet voorafgaand aan elk gebed wudu’ verrichten. Hij zou de viezigheid van zijn lichaam moeten verwijderen en een schoon kledingstuk aan moeten doen als dit niet te moeilijk is, anders wordt hij daarvan ontheven. Hij zou er ook voor moeten waken dat de urine zich verspreidt over zijn kleren, lichaam of bidplaats. (Islamitisch oordeel van een groep geleerden, p. 1/1173 - Shaikh ibn Baz)[1] Heden ten dage is toiletpapier een normale vervanging voor de stenen.  

[2] Een gewichtsmaat gelijk aan ongeveer 2.5 liter water.