Historia Jezusa i Marii przedstawiona w Świętym Koranie ()

Książka mówiąca co o proroku Jezusie i jego matce, Marii, mówi islam – na podstawie wersetów z Koranu.

  |

  قصة عيسى ومريم في القرآن الكريم - باللغة البولندية

  Historia

  Marii i Jezusa

  przedstawiona w

  Świętym Koranie

  Autorstwa IslamReligion.com

  Historia Jezusa i Marii

  przedstawiona

  w Świętym Koranie

  Narodziny Marii

  {Bóg wybrał Adama i Noego, rodzinę Abrahama i rodzinę Imrana - ponad światy, jako potomstwo jednych od drugich. Zaprawdę, Bóg jest Słyszący, Wszechwiedzący! Oto powiedziała żona Imrana: "Panie mój! Ja poświęcam (w służbie) Tobie to, co jest w moim łonie. Przyjmij to więc ode mnie, wszak Ty jesteś Słyszący, Wszechwiedzący!" A kiedy ona urodziła (Marię), powiedziała: "Panie mój ! Oto złożyłam ją - istotę żeńską." - A Bóg wie najlepiej, co ona złożyła, przecież rodzaj męski nie jest jak żeński. - "Nazwałam ją Marią. I oto oddaję ją, ją i jej potomstwo, Tobie pod opiekę przed szatanem przeklętym!"} [Koran 3:33-36]

  Dzieciństwo Marii

  {I przyjął ją jej Pan przyjęciem pięknym, i uczynił, iż wyrosła wzrostem pięknym, i zaopiekował się nią Zachariasz. Za każdym razem, jak wchodził do niej Zachariasz, do przybytku świętego, znajdował u niej zaopatrzenie. Powiedział: "O Mario! Skąd to przychodzi do ciebie?" Ona powiedziała: "To jest od Boga." Zaprawdę, Bóg daje zaopatrzenie, komu chce - bez żadnego rachunku!} [Koran 3:37]

  Maria – pokorna

  {I oto powiedzieli aniołowie: "O Mario! Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą, i wybrał ciebie ponad kobietami światów. O Mario! Poddaj się pokornie twemu Panu, wybijaj pokłony i skłaniaj się wraz z tymi, którzy się skłaniają (w modlitwie)!" To należy do opowiadań o tym, co skryte, które tobie (Muhammadzie) objawiamy. Ty nie byłeś wśród nich, kiedy oni rzucali swoje trzciny, aby rozstrzygnąć, który z nich ma się opiekować Marią; i nie byłeś wśród nich, kiedy się sprzeczali.} [Koran 3:42-44]

  Dobre wieści o dziecięciu

  {Oto powiedzieli aniołowie: "O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego, którego imię Mesjasz Jezus, syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w życiu ostatecznym, i będzie jednym z przybliżonych. I będzie przemawiał do ludzi już w kołysce, a także jako mąż dojrzały; i będzie wśród sprawiedliwych." Ona powiedziała: "O Panie mój ! Jakże będę miała syna, skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna?" Powiedział: "Tak będzie! Bóg stwarza to, co chce! Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy, to tylko mówi: Bądź! - i to się staje." On nauczy go Księgi i mądrości, Tory i Ewangelii i uczyni go posłańcem do synów Izraela: "Przyszedłem do was ze znakiem od waszego Pana. Ja utworzę wam z gliny postać ptaka i tchnę w niego, i on stanie się ptakiem. Ja uzdrowię chorego i trędowatego i ożywię zmarłych - za zezwoleniem Boga. Ja wam opowiem, co jecie i co gromadzicie w waszych domach. Zaprawdę, w tym jest znak dla was, jeśli jesteście wierzącymi! Ja przychodzę potwierdzić prawdziwość tego, co było przede mną w Torze, i aby uczynić dla was dozwolonym część tego, co wam było zakazane. Przyszedłem do was ze znakiem pochodzącym od waszego Pana. Bójcie się Boga i słuchajcie mnie! Zaprawdę, Bóg jest moim i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!"} [Koran 3:45-51]

  {I wspomnij w Księdze Marię(i jej historię)! Oto ona oddaliła się od swojej rodziny do pewnego miejsca na wschodzie. I oddzieliła się od nich zasłoną. Wtedy posłaliśmy do niej Naszego Ducha (anioła Gabriela) i on ukazał się jej jako doskonały człowiek. Powiedziała: "Szukam schronienia u Miłosiernego[1] przed tobą, jeśli jesteś bogobojny." On powiedział: "Ja jestem tylko posłańcem twego Pana, aby dać tobie (wieści o) chłopcu czystym." Ona powiedziała: "Jakże mogę mieć syna, kiedy nie dotknął mnie żaden śmiertelnik (jako mąż) ani też nie byłam występną?" On powiedział: "Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe. Uczynimy z niego znak dla ludzi i miłosierdzie pochodzące od Nas. To jest sprawa zdecydowana!"}[2] [Koran 19:16-21]

  Niepokalane Poczęcie

  {I tę, która zachowała swoją czystość. My tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha. I uczyniliśmy ją i jej Syna (Jezusa) znakiem dla światów!}[3] [Koran 21:91]

  Narodziny Jezusa

  {I poczęła go, i oddaliła się z nim w dalekie miejsce. I doprowadziły ją bóle porodowe do pnia drzewa palmowego. Powiedziała: "Obym była umarła przedtem; obym była całkowicie zapomniana!" [Maria martwiła się, że ludzie będą źle o niej mówić, gdyż nie była zamężna.] Wtedy będące u jej stóp dziecko (Jezus) zawołało do niej: "Nie smuć się! Twój Pan umieścił u twych stóp strumyk. Potrząśnij ku sobie pień palmy, ona ci zrzuci świeże, dojrzałe daktyle. Jedz, pij i daj oczom ochłodę! A jeśli zobaczysz jakiegoś człowieka, to powiedz: ślubowałam Miłosiernemu post, nie będę więc dziś mówić z nikim." I przyszła z nim do swego ludu niosąc go. Oni powiedzieli: "O Mario! Uczyniłaś rzecz niesłychaną! O siostro Aarona! Twój ojciec nie był złym człowiekiem i matka twoja nie była występna." Wtedy ona wskazała na nie. Oni powiedzieli: "Jakże będziemy przemawiać do kogoś, kto jest w kołysce, do małego chłopca?" On (Jezus) powiedział: "Zaprawdę, ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem[4]. On mnie błogosławi, gdziekolwiek się znajduję. On nakazał mi modlitwę i jałmużnę - jak długo będę żył - i dobroć dla mojej matki. On nie uczynił mnie ani tyranem, ani nieszczęśliwym. I pokój nade mną w dniu, kiedy się urodziłem, w dniu, kiedy będę umierał, w dniu, kiedy będę wskrzeszony do życia."} [Koran 19:22-33]

  {Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go (Adama) z prochu, a następnie powiedział do niego: "Bądź!" - i on jest.}[5] [Koran 3:59]

  {I uczyniliśmy syna Marii i jego matkę znakiem. Daliśmy im schronienie na wzgórzu spokojnym i obfitym w źródła.}[6] [Koran 23:50]

  Doskonałość Marii

  {I Bóg dał jako przykład tym, którzy uwierzyli, żonę Faraona. Oto ona powiedziała: "Panie mój! Zbuduj dla mnie u Siebie dom w Ogrodzie! Wybaw mnie od Faraona i od jego dzieła! I wybaw mnie od ludzi niesprawiedliwych!" I (dał jako przykład) Marię, córkę Imrana, która zachowała dziewictwo; tak więc tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha. I ona potwierdziła słowa swego Pana i Jego Ksiąg, i była wśród pokornych.} [Koran 66:11-12]

  Jezus Prorokiem

  {Powiedzcie: "My wierzymy w Boga i w to, co nam zostało zesłane, i w to, co zostało zesłane Abrahamowi, Isma`ilowi i Izaakowi, Jakubowi i pokoleniom; i w to, co zostało dane prorokom
  od ich Pana. My nie robimy żadnej różnicy między nimi i poddajemy się Jemu całkowicie."} [Koran 2:136]

  {Zaprawdę, objawiliśmy tobie (Muhammadzie), tak jak objawiliśmy Noemu i prorokom po nim; i jak objawiliśmy Abrahamowi i Isma`ilowi Izaakowi i Jakubowi, jak i pokoleniom, Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi, Aaronowi i Salomonowi; a Dawidowi daliśmy Psalmy.} [Koran 4:163]

  {Mesjasz, syn Marii, jest tylko posłańcem, tak jak już przed nim byli posłańcy; a jego Matka była kobietą świętą[7]. Oni oboje przyjmowali pożywienie[8]. Popatrz, jak wyjaśniamy im znaki! Popatrz, jak oni (niewierni) potem się odwracają!} [Koran 5:75]

  {On (Jezus) jest tylko sługą, którego obdarzyliśmy dobrocią i którego uczyniliśmy przykładem dla synów Izraela.} [Koran 43:59]

  Przesłanie Jezusa

  {My posłaliśmy ich (tj. proroków) śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed Nim w Torze; i Jemu daliśmy Ewangelię, w której jest przewodnictwo i światło, będącej potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi bogobojnych.} [Koran 5:46]

  {O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz Jezus, syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem („Bądź”), które złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego[9]. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: "Trzy!" Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg jest Jednym Bogiem! On jest nazbyt wyniosły,
  by mieć syna! Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun! I Mesjasz nie będzie zbyt dumny, by być sługą Boga, tak jak nie są dumni aniołowie, ci, którzy są blisko dopuszczeni (blisko Boga). [10]A kto jest zbyt dumny, aby Jemu oddawać cześć, i wbija się w pychę - to tych On zbierze ku Sobie wszystkich razem!} [Koran 4:171-172]

  {To jest Jezus, syn Marii, słowo Prawdy, w którą powątpiewają. Nie jest odpowiednie dla Boga, aby przybrał Sobie syna. Niech Mu będzie chwała! Kiedy On postanowi jakąś rzecz, to tylko mówi: "Bądź!", i ona jest.[11] (Jezus powiedział): „Zaprawdę, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Czcijcie Go! To jest droga prosta!” I powstały wśród nich sekty. Lecz biada tym, którzy nie uwierzyli, z powodu Dnia Wielkiego!} [Koran 19:34-37]

  {A kiedy przyszedł Jezus z jawnymi dowodami, powiedział: "Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam nieco z tego, w czym się różnicie. Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie! Zaprawdę, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!" Lecz różne partie spośród nich poróżniły się między sobą (co do przesłania Jezusa). Biada więc niesprawiedliwym z powodu kary Dnia bolesnego!} [Koran 43:63-65]

  {Oto powiedział Jezus, syn Marii: "O synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was, aby potwierdzić prawdziwość tego, co przede mną było zesłane w Torze, i zwiastować Posłańca, który przyjdzie po mnie, a którego imię - Ahmad[12]!" Lecz kiedy on przyszedł z jasnymi dowodami, oni powiedzieli: "To są czary oczywiste!"[13] } [Koran 61:6]

  Cuda Jezusa

  {Wtedy ona wskazała na nie. Oni powiedzieli: "Jakże będziemy przemawiać do kogoś, kto jest w kołysce, do małego chłopca?" On powiedział: "Zaprawdę, ja jestem sługą Boga! On dał mi Księgę i uczynił mnie prorokiem[14]. On mnie błogosławi, gdziekolwiek się znajduję. On nakazał mi modlitwę i jałmużnę - jak długo będę żył - i dobroć dla mojej matki. On nie uczynił mnie ani tyranem, ani nieszczęśliwym. I pokój nade mną w dniu, kiedy się urodziłem, w dniu, kiedy będę umierał, w dniu, kiedy będę wskrzeszony do życia."} [Koran 19:29-33]

  (Więcej szczegółów znajdziecie w rozdziale „Dobre wieści o dziecięciu”.)

  Stół Zastawiony (pożywieniem) z nieba

  za zezwoleniem Boga.

  {Powiedzieli apostołowie: "O Jezusie, synu Marii! Czyż twój Pan może zesłać na nas z nieba
  stół zastawiony?" On powiedział: "Bójcie się Boga, jeśli jesteście wierzącymi!" Oni powiedzieli: "My chcemy z niego jeść, aby się uspokoiły nasze serca i abyśmy wiedzieli, że ty nam powiedziałeś prawdę, i abyśmy mogli o niej świadczyć." Powiedział Jezus, syn Marii "O Boże; Panie nasz! Ześlij nam z nieba stół zastawiony! To będzie dla nas święto - dla pierwszego z nas i dla ostatniego - i będzie znakiem od Ciebie. Daj nam zaopatrzenie, bo Ty jesteś najlepszym z zaopatrujących!" Powiedział Bóg: "Zaprawdę, Ja go wam ześlę. A kto z was potem pozostanie niewiernym, to Ja, zaprawdę, ukarzę go taką karą, jaką nie ukarałem nikogo z żadnego ze światów."} [Koran 5:112-115]

  Jezus i jego apostołowie

  {O wy, którzy wierzycie! Bądźcie pomocnikami Boga, jak powiedział Jezus, syn Marii, do apostołów: "Którzy będą moimi pomocnikami w dążeniu do Boga?" Apostołowie powiedzieli: "My jesteśmy pomocnikami Boga!" I uwierzyła pewna część synów Izraela, a część pozostała niewierna. Wtedy umocniliśmy tych, którzy uwierzyli, przeciwko ich nieprzyjaciołom; i oni stali się zwycięzcami.[15]} [Koran 61:14]

  {Następnie posłaliśmy w ich ślady Naszych posłańców; i posłaliśmy w ślad za nimi Jezusa, syna Marii, i daliśmy mu Ewangelię; i wpoiliśmy w serca tych, którzy poszli za Nim, łagodność i miłosierdzie; My nie przepisaliśmy stanu zakonnego, jaki oni wprowadzili, poszukując zadowolenia Boga; oni nie zachowali go tak, jak powinni go byli zachować. I daliśmy tym spośród nich, którzy uwierzyli, nagrodę. Lecz wielu z nich to ludzie bezbożni. O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i wierzcie w Jego posłańców! On wam da podwójny udział Swego miłosierdzia i uczyni dla was światło, w którego jasności będziecie iść, i przebaczy wam. Bóg jest Przebaczający, Litościwy! (Mówimy to,) ażeby wiedzieli ludzie Księgi, że nie mają żadnej władzy nad łaską Boga i że łaska jest w Jego ręku i daje ją On komu chce. Bóg jest władcą łaski niezmiernej![16]} [Koran 57:27-29]

  Męka Pańska Chrystusa

  {A kiedy Jezus poczuł w nich niewiarę, powiedział: "Kto jest moim pomocnikiem dla sprawy Boga?" Powiedzieli apostołowie: "My jesteśmy pomocnikami (w sprawie)Boga. My w Niego uwierzyliśmy. Daj świadectwo, iż jesteśmy całkowicie poddani[17]! Panie nasz! Uwierzyliśmy w to, co zesłałeś, i poszliśmy za Posłańcem. Zapisz nas więc między tymi, którzy dają świadectwo (o prawdzie)!" Oni (tj. niewierni) knuli podstęp i Bóg knuł podstęp; a Bóg jest najlepszy spośród knujących podstępy. Oto powiedział Bóg: "O Jezusie! Oto Ja powołam ciebie i wyniosę ku Sobie[18], oczyszczając cię od tych, którzy nie uwierzyli; i umieszczę tych, którzy poszli za tobą, ponad niewiernymi - aż do Dnia Zmartwychwstania. Następnie do Mnie powrócicie i wtedy rozstrzygnę między wami, w czym się różniliście.} [Koran 3:52-55]

  {i za to, że powiedzieli: "zabiliśmy Mesjasza Jezusa, syna Marii, posłańca Boga" - podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało[19]; i zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie (zabicia go), są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością. Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do Siebie![20] Bóg jest Potężny, Mądry!} [Koran 4:157-158]

  Zwolennicy Jezusa

  {A kto się będzie z tobą sprzeczał w jej (tj. prawdy o Jezusie) przedmiocie po tym, jak otrzymałeś wiedzę, to powiedz: "Pozwólcie! Wezwijmy naszych synów i waszych synów, nasze kobiety i wasze kobiety, nas samych i was samych, potem będziemy się pokornie modlić i wzywać przekleństwa Boga na kłamców!" Zaprawdę, to jest opowiadanie prawdziwe! I nie ma boga, jak tylko Bóg! I, zaprawdę, Bóg jest Potężny, Mądry! Jeśli oni się odwrócą (od przyjęcia prawdy), to Bóg przecież zna doskonale tych, którzy szerzą zgorszenie! Powiedz: "O ludu Księgi! Dochodźcie do słowa jednakowego[21] dla was i dla nas: abyśmy nie czcili nikogo innego, jak tylko Boga, abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współtowarzyszy i aby jedni z nas nie brali sobie innych jako panów, poza Bogiem[22]." A jeśli oni się odwrócą, to powiedzcie: "Bądźcie świadkami, że my jesteśmy całkowicie poddani!"} [Koran 3:61-64]

  {Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii!" Powiedz: "Któż ma możność uczynić coś przeciw Bogu, jeśli On zechce zgubić Mesjasza, syna Marii, jak również Jego Matkę i wszystkich, którzy są na ziemi?" Do Boga należy królestwo niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi. On stwarza to, co chce. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny! Powiedzieli żydzi i chrześcijanie: "My jesteśmy synami Boga i Jego umiłowanymi." Powiedz: "Dlaczegoż więc On karze was za wasze grzechy? Przeciwnie, wy jesteście tylko ludźmi spośród tych, których On stworzył. On przebacza temu, komu chce, i On karze tego, kogo chce. Do Boga należy królestwo niebios i ziemi
  i to, co jest między nimi. I do Niego zmierza wędrowanie."} [Koran 5:17-18]

  {Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to Mesjasz, syn Marii!" A Mesjasz powiedział: "Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!" Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy (w czci), temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników! Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to trzeci z trzech[23]!" A nie ma przecież żadnego boga (który zasługiwałby na cześć), jak tylko Jeden Bóg! A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna. Czyż oni nie nawrócą się do Boga i nie poproszą Go o przebaczenie? Przecież Bóg jest Przebaczający, Litościwy!} [Koran 5:72-73]

  {Żydzi powiedzieli: "Uzajr jest synem Boga."[24] A chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem Boga." Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni się odwrócili (od prawdy)! Oni wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów, poza Bogiem (będąc im posłusznymi, a nieposłusznymi Bogu), i (wzięli też za pana) Mesjasza, syna Marii. A rozkazano im przecież czcić tylko Boga Jedynego. Nie ma boga, jak tylko On! Jakże On bardziej godny jest chwały aniżeli to, co oni Jemu dodają jako współtowarzyszy!}[25] [Koran 9:30-31]

  {O wy, którzy wierzycie! Zaprawdę, wielu spośród uczonych w piśmie - rabinów i mnichów - zjada nadaremnie majątki ludzi i oddala od drogi Boga. A tym, którzy zbierają złoto i srebro, a nie rozdają ich na drodze Boga - obwieść karę bolesną!} [Koran 9:34]

  Powtórne przyjście

  {I nie ma nikogo spośród ludu Księgi, kto by nie uwierzył w Niego przed swoją[26] śmiercią; a w Dniu Zmartwychwstania On będzie przeciwko nim świadkiem. [27]} [Koran 4:159]

  {On (Jezus) jest, zaprawdę, zwiastunem (nadejścia) Godziny! Nie powątpiewajcie o niej[28]i postępujcie za mną! To jest droga prosta (wiodąca do Boga i Raju).} [Koran 43:61]

  Jezus w Dniu Zmartwychwstania

  {Oto powie Bóg: "O Jezusie, synu Marii! Wspomnij dobroć Moją dla ciebie i dla twojej Matki. Oto Ja ciebie umocniłem Duchem Świętym (Gabrielem), kiedy będąc jeszcze w kolebce, przemawiałeś już do ludzi jak człowiek dojrzały. I oto nauczyłem ciebie Księgi, mądrości, Tory i Ewangelii. I tworzyłeś z gliny kształt ptaków - za Moim pozwoleniem - potem tchnąłeś w nie i one stały się ptakami - za Moim pozwoleniem - i mogłeś uleczyć chorego i trędowatego - za Moim pozwoleniem. I oto Ja powstrzymałem synów Izraela od (zabicia)ciebie, kiedy przyszedłeś do nich z jasnymi dowodami. I powiedzieli ci spośród nich, którzy nie uwierzyli: "To są tylko czary oczywiste!"} [Koran 5:110]

  {I oto powie Bóg (w Dniu Zmartwychwstania): "O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziałeś ludziom: Bierzcie mnie i moją matkę za dwa bóstwa, poza Bogiem?[29]" On powiedział: Chwała Tobie! Nie do mnie należy mówić to, do czego nie mam prawa. Jeślibym ja tak powiedział, Ty przecież wiedziałbyś o tym. Ty wiesz, co jest (skryte) w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w Twojej. Zaprawdę, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte![30] Ja im powiedziałem tylko to, co Ty mi nakazałeś powiedzieć: Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana! Ja byłem świadkiem ich, jak długo przebywałem wśród ludzi; a kiedyś mnie wezwał do Siebie, Tyś został ich pilnym stróżem, wszak jesteś świadkiem każdej rzeczy! Jeśli Ty ich ukarzesz - oni przecież są Twymi sługami; a jeśli Ty im przebaczysz - to przecież jesteś Potężny, Mądry!"[31] Powiedział Bóg: "To jest Dzień, kiedy szczerość przynosi korzyść ludziom szczerym. Dla nich są przygotowane Ogrody (Raj), gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na wieki." Bóg jest zadowolony z nich, a oni są zadowoleni z Niego. To jest osiągnięcie ogromne! Do Boga należą niebiosa i ziemia, i to, co jest między nimi. On jest nad każdą rzeczą wszechmocny!} [Koran 5:116-120]

  [1] Miłosierny to jedno z imion Boga wymienionych w Koranie

  [2] Jezus jest znakiem Boskiej Mocy; Bóg pokazał ludziom, że potrafi stworzyć Jezusa bez ojca, tak jak stworzył Adama bez obojga rodziców. Jezus jest także znakiem tego, że Bóg potrafi wskrzesić wszystkich ludzi po tym, jak umrą, skoro ten, którego powołał do życia potrafi wskrzesić zmarłych. Jest on także znakiem Dnia Sądu, gdy powróci na ziemię i zabije Antychrysta w Dniach Ostatnich.

  [3] Tak jak Bóg stworzył Adama bez matki i ojca, tak i Jezus narodził się z matki, lecz bez ojca. Jeśli Bóg czegoś zechce, to wystarczy, że powie „Bądź” – i to się staje, gdyż Bóg może uczynić wszystko.

  [4] Bycie Prorokiem to najwyższa i najbardziej zaszczytna rola, jaką może odegrać człowiek. Prorok to ktoś, kto otrzymuje objawienie od Boga poprzez anioła Gabriela.

  [5] Adam został stworzony, gdy Bóg powiedział „Bądź” – i on zaistniał, bez ojca i matki. Tak samo Jezus, został stworzony poprzez Słowo Boga. Jeśli cudowne narodziny czynią Jezusa bogiem, to Adam jeszcze bardziej zasługuje na bycie bogiem, gdyż Jezus miał chociaż jedno z rodziców, a Adam nie miał ich wcale. Tak jak Adam nie jest bogiem, tak nie jest nim także Jezus; obaj są pokornymi sługami Bożymi.

  [6] Mowa tu o miejscu, w którym Maria urodziła Jezusa.

  [7] Arabskie słowo użyte w tym miejscu wskazuje na największy z możliwych poziom wiary – większą mają tylko prorocy.

  [8] Obydwoje – Jezus i jego matka – zwykli jeść, co nie jest cechą Boga, który nie je ani nie pije. Ten, kto je, musi się także wypróżniać, a tego Bogu także nie można przypisywać. Jezus jest tu przyrównany do innych szlachetnych proroków, którzy byli przed nim; głosili oni takie samo przesłanie, i taki sam był ich status – jako nie cechujących się boskością stworzeń Allaha. Najwyższym zaszczytem jaki może przypaść w udziale człowiekowi jest bycie prorokiem, a Jezus jest postrzegany jako jeden z pięciu największych proroków. Zobacz w Koranie 33:7 (tzn. rozdział 33 werset 7) oraz 42:13.

  [9] Jezus jest nazywany Słowem i Duchem Boga, ponieważ został stworzony w wyniku wypowiedzenia przez Boga słowa „Bądź!” – i on (Jezus) się stał. Jest to coś szczególnego, gdyż wszyscy inni ludzie – z wyjątkiem Adama i Ewy – zrodzili się z ojca i matki. Jednak mimo tej różnicy, Jezus jest takim samym człowiekiem jak inni – nie jest on bogiem, lecz śmiertelnikiem.

  [10] Wszystko i wszyscy poza Bogiem są czcicielami czy sługami Boga. Werset ten zapewnia, że Jezus nigdy nie nadałby sobie statusu wyższego niż bycie sługą Boga, odrzucając tym samym wszelkie sprzeczne z tym twierdzenia, jakoby był bogiem. I naprawdę, nie wzgardziłby nigdy taką pozycją (tj. byciem sługą Boga), gdyż jest to największy honor, do jakiego mogą dążyć ludzie.

  [11] Gdyby stworzenie Jezusa bez ojca czyniło go synem Boga, wówczas wszystko stworzone jak Jezus, bez przodków, także powinno być bogiem – w tym Adam, Ewa, pierwsze zwierzęta, a także cała ziemia i wszystkie góry i wody na niej. Jednak Jezus został stworzony tak, jak wszystko na ziemi – Bóg powiedział „Bądź” i on zaistniał.

  [12] Jest to jedno z imion Proroka Muhammada

  [13] Może się to odnosić do obu proroków – Jezusa i Muhammada, pokój z nimi. Kiedy przybyli oni z przesłaniem od Boga (i dowodami na bycie prawdziwymi prorokami – w postaci cudów jakich dokonywali za zezwoleniem Boga – przyp. tłum.), ich lud posądzał ich o czary.

  [14] Bycie prorokiem to najwyższa i najbardziej zaszczytna pozycja, jaką może osiągnąć człowiek. Prorok to ten, kto otrzymuje objawienie od Boga za pośrednictwem anioła Gabriela. Wysłannik zaś to ten, kto otrzymuje księgę od Boga oraz prawo, które ma przekazywać swoim ludziom. Jezus był obdarzony największym zaszczytem – był zarówno prorokiem, jak i wysłannikiem.

  [15] Zwycięstwo dla wiernych przybyło poprzez przesłanie islamu i było to zwycięstwo zarówno fizyczne, jak i duchowe. Islam rozwiał wszelkie wątpliwości na temat Jezusa i dał niezbite dowody na to, że był on prorokiem – i to było zwycięstwo duchowe. Islam rozprzestrzeniał się, co dało wierzącym w przesłanie Jezusa schronienie i siłę przeciwko wrogom – co było fizycznym zwycięstwem.

  [16] Bóg prowadzi tego, kogo chce, bez względu na pochodzenie i rasę. A kiedy ludzie uwierzą, Bóg honoruje ich i wynosi ich wyżej niż innych. Jednak kiedy oni nie wierzą, Bóg poniża ich, nawet jeśli wcześniej byli zaszczyceni.

  [17] W Koranie apostołowie nazywani są Al-Hałarijjun, co znaczy oczyszczeni, jak kolor biały. Zostało także przekazane, że nosili oni białe szaty.

  [18] Jezus został wzniesiony podczas snu. Słowo tu użyte to łafah, co może oznaczać sen lub śmierć. W języku arabskim sen nazywany jest mniejszą śmiercią. Zobacz także wersety 6:60 i 39:42, w których słowo łafah odnosi się do snu, nie do śmierci. Ponieważ werset 4:157 zaprzecza zabiciu i ukrzyżowaniu Jezusa i ponieważ każdy z ludzi umiera tylko raz, a Jezus ma powrócić na ziemię, jedyną możliwą interpretacją tego wersetu jest ta, że chodzi tu o sen.

  [19] Podobizna Jezusa została nałożona na kogoś innego i to ten człowiek, a nie Jezus, został ukrzyżowany. Zgodnie z kilkoma objaśnieniami Koranu, osobą ukrzyżowaną był jeden z apostołów, który zgodził się na upodobnienie go do Jezusa, poświęcając się jako męczennik, aby ocalić Jezusa, a w zamian miał obiecany Raj.

  [20] Jezus został wzniesiony (do nieba) i ani jego dusza, ani ciało nie zmarło. On nadal tam żyje i przed Dniem Ostatnim powróci na ziemię. Umrze dopiero po spełnieniu swej roli na ziemi.

  [21] To jest to, do czego nawoływali wszyscy prorocy i co do czego byli zgodni. I nie odnosi się to do jednej z grup, lecz jest to podstawa dla wszystkich, którzy chcą oddawać cześć Bogu.

  [22] Jeśli ktoś jest posłuszny innemu człowiekowi, a nieposłuszny Bogu, to przyjął tego człowieka jako swego pana poza Bogiem.

  [23] W odniesieniu do Trójcy Świętej.

  [24] Choć nie wszyscy żydzi w to wierzyli, to jednak nie skrytykowali tego (zob. 5:78-79). Kiedy zezwala się na istnienie grzechu i pozwala się na jego rozpowszechnianie, nie sprzeciwiając się mu, odpowiedzialność za ten grzech spada na całe społeczeństwo.

  [25] Uczeni w piśmie to ludzie posiadający wiedzę (religijną – przyp. tłum.), a mnisi to ci, którzy oddają się rytuałom i oddawaniu czci. Wszyscy oni postrzegani są jako przywódcy religijni i przykłady do naśladowania i mogą wpłynąć na to, że ludzie zejdą z właściwej drogi.

  [26] Występuję tu słowo „swoją” lub „jego”. Jeśli chodzi o słowo „jego”, to odnosi się ono do Jezusa i oznacza to, że wszyscy ludzie Księgi uwierzą w Jezusa po jego powtórnym przyjściu na ziemię, a przed jego śmiercią. Jezus wtedy potwierdzi, że jest prorokiem Boga, nie Bogiem czy Synem Boga, oraz poleci wszystkim ludziom czcić tylko Boga i całkowicie Mu się poddać w islamie. Jeśli zaś chodzi o słowo „swoją” – wówczas odnosi się to do każdej z osób spośród ludzi Księgi i oznacza, że każda z tych osób przed swą śmiercią zobaczy coś, co przekona ją o tym, iż Jezus był prorokiem od Boga, a nie samym Bogiem. Jednak ta wiara w takim momencie nie przyniesie żadnych korzyści, gdyż nie będzie wynikiem wolnego wyboru, lecz wynikiem ujrzenia anioła kary.

  [27] Zob. 5:116-118.

  [28] Powtórne przyjście Jezusa będzie znakiem tego, że zbliża się Godzina Ostatnia.

  [29] Oddawanie czci komukolwiek oprócz Boga jest tym samym, co oddawanie czci komuś zamiast Boga. Obie te sytuacje oznaczają, że cześć jest oddawana komuś innemu niż Bóg, podczas gdy Bóg jest jedynym godnym czci.

  [30] Bóg – jak powiedział Jezus – wie, że Jezus nie prosił, by go czczono, ani też by czczono jego matkę. Pytanie to ma na celu pokazanie tym, którzy oddają cześć Jezusowi albo Marii, że jeśli naprawdę chcą podążać za Jezusem, muszą zaprzestać swych praktyk, ponieważ Jezus nigdy do tego nie zachęcał. Jednak jeśli nie zaprzestaną, to muszą wiedzieć, że Jezus wyprze się ich w Dniu Ostatnim, oraz że nie podążają za jego naukami, a jedynie za własnymi pragnieniami.

  [31] Innymi słowy: Ty (Boże) wiesz, kto zasługuje na karę, zatem go ukarzesz. Wiesz też kto zasługuje na wybaczenie, więc mu wybaczysz. Gdyż zaprawdę, Ty jesteś Potężny, masz moc karania, i jesteś Mądry, odpłacając za wszelkie sprawy, zatem wybaczasz tym, którzy na to zasługują.