ඉස්ලාමයට සපැමිණි නවකයින් සඳහා දහම් බිඳක් ()

 

ඉස්ලාමයට සපැමිණි නවකයින් සඳහා දහම් බිඳක්

  |

  bia,duhg imeusKs kjlhska iZoyd oyuz nszola

  ﴿ نصائح مختصرة للمسلم الجديد ﴾

  ] Sinhalese – سنهالي [

  m=jrA;kh( uqyuzuoa k,Suz biaioSk

  2011 - 1432

  ﴿ نصائح مختصرة للمسلم الجديد ﴾

  « باللغة السنهالية »

  ترجمة: محمد نظيم عز الدين

  2011 - 1432

  bia,duhg imeusKs kjlhska iZoyd oyuz nszola

  1' ksilju bia,duz OrAuh hkq w,a,dya fojshka jykafiag wh;a OrAuhls' tnejska bia,duz OrAuh m

  2' flfkl` jsiska i;H wjfndaO lr .ekSfuka miq tys u; msysgd lghq;` ls+u wjYH fjz' tu .ufkaoS uqyqK mEug is\jk lror luzlfgd,q ish,a, jsZo ord .ekSug wd;au Yla;sh yd bjiSu Tn jsiska we;s lr .ekSu wjYH fjz'

  3' bia,duz oyu odhdohla jYfhka ,nd \ka w,a,dya ;wd,dg ;`;s mqo l< hq;`hs' tfia ;`;s mqo ls+fuz ,CIKhla kuz Tn ms]h lrk fohla wkqka flfryso ms]h ls+uhs' tnejska fojshka jykafia fjkqfjka ms

  4' bia,duz OrAuh wrdnsjrekag fyda ke;akuz wrdns fkdjk whg fyda whs;s nQo,hla fkdfjz' tnejska fTu OrAuh ;`,g flfkl` we;`,ajkafkao ta yeu fokdgu tys OdrAusl rih N`la;sjsZoSug whs;shla we;' tysoS ;rd;sru ms

  5' bia,duhg we;`,a jsfuka miq Tng hym;a okka yuqjSug is\fjkakdla fukau whym;a okkao yuq jSug yel' \okka jsiska Tn OrAufhka j

  6' wmg Wojz Wmldr ls+ug yd wfma wjYH;d bgq ls+ug yels tlu n,j;d w,a,dya ;wd,d muKs, tnejska Tfnz isf;a we;s mjs;] is;`uz me;`uz Tyq jsiska fydZoska yZ\kd .kafka kuz Tyq Tng fuf,djoS iy urKska u;` oskfhaoS msysg fjkjdg lsisu ielhla ke;.

  7' bia,duz hkq w,a,dya ;wd,d jsiska usksidf.a hym;a osjs meje;`u iZoyd ksrAudKh lrk ,o cSjk ie

  8' Tn fuu OrAuhg we;`,a jSu ksid lSrA;s m]Yxidjg ,la jSug yel' kuq;a jeo.;a jkafka w,a,dya ;wd,d jsiska Tfnz is;a i;ka ;`, me,amoshuz jS we;s ia:djr jsYajdih foi n,d Tn w.h ls+uhs'

  9'bia,duz usksia i;ajhdf.a iuzmQraK jQ cSjk ie foujz mshkayg wem Wmia:dk ls+u, jeks idr OrAu W.kajkhs' u;ameka mdkh ls+u, \rdpdrfha yeis+u, wkqkag wmrdO ys=yer ls+u, jeks iudc jsfrdaoS ls]hd j

  10' hym;a okka iy whym;a okka f;drd fnzrd fjka lr.ekSug iy i;H yd wi;H jdoSka yZ\kd .ekSug w,a,dya ;wd,d jsiska fuf,dj cSjs;h ksrAudkh lrk ,os' \okka yg w,a,dyaf.a oevs m+CIkhg ,la jsugo is\ jkq we;' fuu lreKq .ek Tn jsiska fydZoska jgyd .; hq;`hs'

  11' i;amqreI uqia,suz jrfhl`f.a ,CIKh kuz Tyq yeu jsgu jSrAh yd ikaiqka ms

  12. bia,duz hkq jpkfhka muKla ,db,dy b,a,,a,dya hk l,sudj Wpzpdrkh lrk OrAuhla fkdfjz' tys wruqK usksia cSjs;fha ishZMu fCIa;]hka iZoyd oyuz t

  13. bia,dush uOHia:dkhkays mj;ajkq ,nk bia,duz mdG ud,djkaj,g iyNd.s jS fuu Orauh ksishdldrj yeoE+ug W;aiy lrkak'

  Tng w,a,dya ;wd,df.a msysg yd wdYsrajdoh ,efnzjd!

  m=jrA;kh ( uqyuzuoa k,Suz biaioSka

  ***********