கொள்கைத் தவறுகள் ()

அஹ்மத் பின் உத்மான் அல் மசீத்

இணைவைப்பிற்கு இட்டுச்செல்லும் சில கொள்கைத் தவறுகள் .

  |

  gp];kpy;yh`pu;u`;khdpu;u`Pk;

  nfhs;ifj; jtWfs;

  1. tzf;fj;ij my;yh`; my;yNjhUf;F nrYj;jy; : kuzpj;jth;fsplk; gpuhh;j;jpj;jy;> [pd;fs;> ,iwNerh;fs;> N\`;khh;fs; Nghd;w my;yh`; my;yhNjhiuf; nfhz;L ghJfhg;Gj; Njly;> mth;fSf;fhf mWj;Jg; gypaply;> Neu;ﷺ‬;ir Nghd;w rpy tzf;fq;fis ,q;F cjhuzkhff; nfhs;syhk;. ,iwtd; gpd;tUkhW $Wfpd;whd; : ePH $Wk;; ''nka;ahf vd;Dila njhOifAk;> vd;Dila FHghdpAk;> vd;Dila tho;Tk;> vd;Dila kuzKk; vy;yhNk mfpyq;fspd; ,iwtdhfpa my;yh`;Tf;Nf nrhe;jkhFk;. ''mtDf;F ahNjhH ,izAkpy;iy - ,ijf; nfhz;Nl ehd; Vtg;gl;Ls;Nsd; - (mtDf;F) topg;gl;ltHfspy; - K];yPk;fspy; - ehd; Kjd;ikahdtd; (vd;Wk; $Wk;). (my; md;Mk; : 162> 163). NkYk; $Wfpwhd; : ''md;wpAk;> epr;rakhf k];[pJfs; my;yh`;Tf;Nf ,Uf;fpd;wd> vdNt> (mtw;wpy;) my;yh`;Tld; (NrHj;J NtW) vtiuAk; ePq;fs; gpuhHj;jpf;fhjPHfs;. (my;[pd; : 18). NkYk; $Wfpwhd; : NkYk; mtH> ''kyf;FfisAk;> egpkhHfisAk; (tzf;fj;jpw;Fhpa ,ul;rfHfshf) ug;Gfshf vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;"" vd;Wk; cq;fSf;Ff; fl;lisaplkhl;lhH - ePq;fs; K];ypk;fshf (my;yh`;tplNk Kw;wpYk; ruzile;jtHfs;) Mfptpl;l gpd;dH (ePq;fs; mtid) epuhfhpg;Nghuhfp tpLq;fs; vd;W mtH cq;fSf;Ff; fl;lisapLthuh? (MY,k;uhd; : 80). Nkw;$wg;gl;Nlhiu my;yh`;Tf;Fk; mbahDf;Fkplilapy; jufh;fshfNth my;yJ gupe;Jiug;gth;fshfNth vLj;Jf; nfhs;tJk; ,izitg;gpy; cl;glf;$baJ. my;yh`; $Wfpwhd; : ,d;Dk;> mtidad;wpg; ghJfhg;ghsHfis vLj;Jf; nfhz;bUg;gtHfs;> ''mtHfs; vq;fis my;yh`;tpd; mUNf rkPgkhff; nfhz;L nry;thHfs; vd;gjw;fhfNt ad;wp ehq;fs; mtHfis tzq;ftpy;iy"" (vd;fpd;wdH). mtHfs; vjpy; NtWgl;Lf; nfhz;bUf;fpwhHfNsh mijg;gw;wp epr;rakhf my;yh`; mtHfSf;fpilNa jPHg;gspg;ghd;; ngha;adhf epuhfhpj;Jf; nfhz;bUg;gtid epr;rakhf my;yh`; NeHtopapy; nrYj;j khl;lhd;. (m];]{ku; : 03).

  2. rkhjpfisr; Rw;Wjy; (jthg;)> mjd; kPJ gs;spfs; fl;Ljy;> mjid Kd;Ndhf;fpj; njhOjy;. egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs; : my;yh`; A+j> fpwp];jth;fis rgpg;ghdhf. mth;fs; jkJ egpkhh;fSila rkhjpfis tzf;f];jyq;fshf vLj;Jf; nfhz;lhh;fs;. (G`hup> K];ypk;). NkYk; $wpdhh;fs; : kdpjh;fspy; kpfTk; jPNahh; ahnudpy;> kWik Vw;gLk; NghJ capNuhbUg;NghUk;> rkhjpfis tzf;f];jyq;fshf vLg;NghUNk. (m`;kj;).

  3. #dpaf;fhuh;> rh];jpuf;fhuh; kw;Wk; Fwpghh;g;Nghuplj;jpy; nry;yy; : mth;fs; $Wtij ahh; cz;ikg;gLj;JfpwhNuh mth; epuhfupj;JtpLthh;. mth;fsplk; nrd;W cz;ikg;gLj;jhtpl;lhy; (nrd;w Fw;wj;jpw;fhf) mtUila 40 ehl;fSila njOiffs; Vw;fg;glkhl;lhJ. egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs; : vtd; rh];jpuf;fhudplk; nrd;W mtd; nrhy;gtw;iw cz;ikgLj;jpdhy; mtd; K`k;kj;(]y;) mth;fs; kPJ ,wf;fg;gl;lij epuhfhpj;J tpl;lhd;. (mG+jhT+j;> m`;kj;). NkYk; $wpdhh;fs; : vtd; rh];jpuf;fhudplk; my;yJ Fwpghh;g;gtdplk; nry;fpd;whNdh mtDila 40 ehl;fSila njhOif Vw;fg;glkhl;lhJ. (K];ypk;). mth;fSila ngha;fis ﷺ‬%fj;jpw;F njspTgLj;Jk; nghUl;L mJ gw;wpa mwpTk; JzpTk; cs;Nshh; mth;fsplj;jpNy nry;tJ rpy re;jh;g;gq;fspy; flikahfNth tpUk;gj;jf;fjhfNth khwptpLk;.

  4. egp (]y;) mth;fs; tplaj;jpy; msTfle;J nry;yy; : xU thdtNuh> kdpjNdh> [pd;Ndh mile;J nfhs;s Kbahj cah;e;j kfj;Jtkpf;f Xh; ,lk; egpath;fSf;Fz;L vd;gjpy; vt;tpj Iag;ghLkpy;iy. kWikapy; ngupa gupe;Jiuf;FupatUk;> mjpf kf;fshy; gpd;gw;wg;gLgtuhfTk; mtNu cs;shh;. mth;fs; vq;fs;kPJ nfhz;l gw;wpd; fhuzkhfj;jhd; mth;fs; tplaj;jpy; msT fle;J nry;tijj; vq;fSf;Fj; jLj;jhh;fs;. gpd;tUkhW $wpdhh;fs; : fpwp];jth;fs; ku;aKila kfd; <]h (miy) mth;fis (msTf;fjpfkhf) cah;j;jpaJ Nghd;W ePq;fs; vd;id cah;j;j Ntz;lhk;. ehd; Xh; mbahd; kl;LNk. vdNt vd;idg; gw;wp ‘my;yh`;tpd; mbahUk; mtdJ J}jUk;’ vd;Nw $Wq;fs;. (G`hup). egp (]y;) mth;fSf;F kiwthd mwpT ,Ug;gjhfTk;> ,t;TyfNk mtUf;fhfj;jhd; gilf;fg;gl;lJ vd thjpLjy;> mth;fsplj;jpy; ghtkd;dpg;Gj; NjLjy;> Rtdj;jpy; Eiotpf;ff; Nfl;ly;> mtUila rkhjpiaj; juprpf;fntd;Nw gpuahzk; Nkw;nfhs;sy;> mth;fspd; nghUl;lhy; ,iwtdplj;jpy; Ntz;Ljy;> mth;fSila rkhjpiaj; njhl;L gufj; NjLjy;> my;yJ mth;fsplj;jpy; jkJ Njitfisf; Nfl;ly;> mth;fSila rkhjp ,Ug;gjhy;jhd; kjpdhtpw;Nf rpwg;Gs;sJ vd;W ek;gpf;if nfhs;sy; Nghd;wd egp (]y;) mth;fs; tplaj;jpy; msT fle;J nry;tjw;fhd rpy vLj;Jf;fhl;LfshFk;.

  5. my;yh`; my;yhNjhh; kPJ rj;jpak; nra;jy;. egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs;: ahh; my;yh`; my;yhjth; kPJ rj;jpak; nra;fpd;whNuh mth; ,iw epuhfupg;ghsh; Mfptpl;lhh; my;yJ ,izitj;J tpl;lhh;. (mG+ jhT+j;> jpu;kpjP> m`;kj;).

  6. #dpak;> nghwhik> fz;Z}W Nghd;wtw;wpypUe;J ghJfhg;Gg; ngw jhaj;J> kzpfs;> E}w;fs; Nghd;wtw;iw fl;Ljy; : ,it midj;Jk; jdpj;J epd;W nghwhik> fz;Z}W Nghd;wtw;wpypUe;J jLf;Fnkd xUtd; vz;zpdhy; mJ ngupa ,izitg;ghFk;. mJNt jPq;fpypUe;J jLf;ff; fhuzkhf cs;snjd;W epidj;jhy; mJ rpwpa ,izitg;ghFk;. egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs; : ke;jpupj;jy;> jhaj;Jf;fs;> trg;gLj;Jk; thh;j;ijfs; Nghd;wd ,izitg;ghFk;. (mG+ jhT+j;> ,g;D kh[h/> m`;kj;).

  7. my;yh`; jMyh vq;Fk; ,Uf;fpd;whd; vd;W $Wjy;. ,jdhy; my;yh`; kyry$lk; kw;Wk; mRj;jkhd ,lq;fspy; vy;yhk; ,Uf;fpd;whd; vd;W $w NeupLk;. my;yh`; mtw;iw tpl;Lk; cah;e;jtd;. ,iwtd; $Wfpwhd; : thdj;jpy; ,Ug;gtd; cq;fisg; G+kpapy; nrhWfptpLthd; vd;gij gw;wp ePq;fs; mr;rkw;W ,Uf;fpwPHfsh? mg;NghJ (G+kp) mjpHe;J eLq;Fk;. (my; Ky;f; : 16). NkYk; egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs; : ePq;fs; vd;id ek;gkhl;Buh? ehNdh thdpypUg;gtdhfpa my;yh`;tpd; ek;gpf;iff;Fupatdhf ,Uf;fpd;Nwd;. vdf;F fhiyapYk; khiyapYk; thdpypUe;J nra;jp tUfpd;wJ. (G`hup> K];ypk;).

  8. njhOifia tpLjy; : ,J khh;f;fj;ij tpl;Lk; ntspNaw;Wk; xU Fg;iu Vw;gLj;Jk; nrayhf ,Ue;Jk; ,t;thW njhOifia tpLtJ K];ypk;fs; kj;jpapy; gutyhf cs;sJ. egpath;fspd; gpd;tUk; $w;Wf;fika egpj;Njhoh;fSk; njhOifia tpLtJ Fg;ﷻ‬ vd;gjpy; VNfhgpj;Js;sdh;. me;egpnkhop gpd;tUkhW : ey;y kdpjDf;Fk; ,iwepuhfupg;G kw;Wk; ,izitg;gpw;Fk; ,ilapy; cs;s NtWghL njhOifia tpLtjhFk;. (K];ypk;).

  9. ,iwepuhfupg;ghsh;fSf;F xg;ghFjy;. egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs; : ahh; ,d;ndhU ﷺ‬%fj;jpw;F xg;ghfpd;whNuh mth; mth;fisNa rhh;e;jtuhthh;. (mG+ jhT+j;).

  10. mbg;gilf; nfhs;iff;F Kuzhd thh;j;ijfisj; jtph;e;J nfhs;s Ntz;Lk;. my;yh`; cdf;F mePjpapiog;ghdhf> my;yh`; cdf;F JNuhfkpiog;ghdhf> mth; jdJ filrp xJq;Fkplj;jpw;Fr; nrd;Wtpl;lhh;> vq;fSila ,iwtNd eP mtDila Gj;jpia nraw;gLj;jpf; nfhs; Nghd;w fUj;Js;s nrhw;fis mugpapNyh Vida nkhopfspNyh gad;gLj;Jtijj; jtph;e;J nfhs;s Ntz;Lk;. mNj Nghd;W ‘vd;Dila ,iwtNd eP (vdf;F) vd;d nra;jha;’ Nghd;w my;yh`;Tila tpjpapy; FWf;fpLtjpypUe;Jk; jtph;e;J nfhs;s Ntz;Lk;.

  vy;yhg;GfOk; ,iwtDf;Nf!

  Mf;fk; : fyhepjp m`;kj; my;kp];aj;

  jkpopy;

  M. m`;kj; (mg;gh]p)