நல்லறங்கள் பால் தூண்டக் கூடியவை ()

முஹம்மத் சாலிஹ் அல் முனஜ்ஜித்

 

  |

  المحفزات إلى عمل الخيـرات

  ey;ywd;fspd; ghy; J}z;lf; $baitfs;

  vy;yhg; GfSk; my;yh`; xUtDf;Nf> ]yhj;Jk;> ryhKk; egp (]y;) mtHfs; kPJ cz;lhfl;Lkhf!

  ed;ikapd; thry;fs; mjpfk; cs;sJ. rpwe;j mky;fs; VuhsKs;sJ. ,iwtd; $wpajhf egp (]y;) mtHfs; mwptpf;fpwhHfs;: my;yh`{j; jMyh ew;nray;fisAk;> jPa nray;fisAk; vOjp itj;Js;shd;. egp (]y;) mtHfs; ,jid tpsf;Fk; Kfkhf (gpd;tUkhW) nrhd;dhHfs;:

  "vtH ew;nray; xd;W nra;a Ntz;Lnkd;W ehb mjidr; nra;atpy;iyNah (ew;nray; Gupa Ntz;Lnkd;w mk;kdpjhpd; vz;zj;jpd; fhuzkhf) mij my;yh`; KO ew;nrayhf gjpT nra;J nfhs;fpwhd;. (Mjhuk; Gfhhp K];ypk;)

  ahH mjd; ghy; Cf;fk; mopj;J ed;ikapd; ghy; top fhl;LfpwhNuh mtUf;F kfj;jhd $yp cz;L. egp (]y;) mtHfs; mij gpd;tUkhW Fwpg;gpLfpwhHfs;:

  ahu; Neu;topapd; gf;fk; miof;fpwhNuh mtUf;F mtiu gpd;gw;wpatUila ($yp) ed;ik fpilf;fpwJ. vdpDk; mtUila ed;ikapy; vt;tpj FiwAk; Vw;glhJ. NkYk; ahu; top Nfl;bd; ghy; miof;fpwhNuh mtUf;F mtiu gpd;gw;wpatUila jPik fpilf;fpwJ.vdpDk; mtUila jPikapy;; ,Ue;J vt;tpj FiwAk; Vw;glhJ.

  (Mjhuk; K];ypk;)

  ew;$ypfisg; ngw;Wj;jUk; rpy ey;ywd;fs;:

  1- vdJ ,e;j TSitg; Nghd;W ahH TSr; nra;J> ,uz;L uf;Mj;JfSk; njhOJ mt;tpuz;ilAk; kd xUikNahL epiwNtw;WfpwhNuh mthpd; Kd; nrd;w ghtq;fs; kd;dpf;fg;gLfpd;wJ. (Mjhuk; Gfhhp K];ypk;)

  2- ahH xU ehisf;F gdpuz;L uf;Mj;Jfs; njhluhf njhOJ tUfpwhNuh mtH RtHf;fk; Eioe;J tpLfpwhH. S`H njhOiff;Fg; gpd; ehd;F> mjd; gpd; ,uz;L> k/upg; njhOiff;Fg; gpd; ,uz;L> ,\htpw;Fg; gpwF ,uz;L> g[;H njhOiff;F Kd; ,uz;L. (Mjhuk; jpHkpjp)

  3- ahH njhOifia [khmj;jhf epiwNtw;w (gs;spthrYf;F) ele;J nry;fpwhNuh mtUf;F xU `[; nra;j ed;ikAk;> egpyhd njhOiff;fhf ahH ele;J nry;fpwhNuh mtUf;F xU ck;uh nra;j ed;ikAk; fpilf;fpwJ.

  (Mjhuk; ﷺ‬`P`; my; [hkp/)

  4- ahH RG`; njhOifia [khj;Jld; njhOfpwhNuh mtH my;yh`;tpd; ghJfhg;gpy; ,Uf;fpwhH. (Mjhuk; ]`P`; my; [hkp/)

  5- ahH mofpa Kiwapy; TSr; nra;J> flikahd njhOiff;fhf (gs;spthrYf;F)ele;J nrd;W [khmj;jhf njhOfpwhNuh mtupd; ghtq;fs; kd;dpf;fg;gLfpwJ. (Mjhuk; ]`P`; my; [hkp/)

  6- njhOifapd; Kjy; jf;gPiu mile;j epiyapy; ahH ,iwtDf;fhf vd;w ,f;yhNrhL ehl;gJ ehl;fs; [khmj;Jld; njhOfpwhNuh mtUf;F ,uz;L tpLjiyfs; vOjg;gLfpwJ. eufj;jpy; ,Ue;Jk; eatQ;rfj;jpy; ,Ue;Jk; tpLjiy fpilf;fpwJ. (Mjhuk; ]`P`; my; [hkp/)

  7- ed;ikia ehbAk;> ,iw ek;gpf;ifAlDk; ahH xU K];ypkpd; [dh]hit njhlHe;J nrd;W> njhOif elj;jp mlf;fk; nra;Ak; tiu ,Ue;jhy;> mtUf;F ,uz;L fPuhj; msT ed;ik fpilf;fpwJ. xU fPuhj; c`J kiyiag; Nghd;wjhFk;. mlf;fk; nra;tjw;F Kd; njhOifapy; khj;jpuk; fye;J nfhz;lhy; mtH xU fPuhj; msT ed;ikia mile;J nfhs;thH.

  (Mjhuk; ﷺ‬`P`; mj;jHfPg;)

  8- ,e;j tPl;il ahH ghtKk;> Fw;wq;fSk; nra;ahky; `[; nra;fpwhNuh mtH md;W gpwe;j ghyfidg; Nghy; jpUk;gp tpLfpwhH.(Mjhuk; md;erap)

  9- f/ghit ahH VO Kiw jth/g; nra;J ,uz;L uf;mj;JfSk; njhOfpwhNuh mtH xU mbikia cupikapl;l ed;ikiag; ngw;Wf; nfhs;thH.

  (Mjhuk; ]`P`; my;ghdp)

  10- cz;ikahfNt ahH \`hjj;ij Ntz;LfpwhNuh mtH mijg; ngw;Wf; nfhs;shtpl;lhYk;> mtUf;F me;j ed;ik toq;fg;gLfpwJ.

  (Mjhuk; ]`P`; mj;jHfPg;)

  11- ahH xUtH xU [dh]hit Fspg;ghl;b mjd; (cly;) Fiwfis kiwf;fpd;whNuh> ,tupd; Fiwfis my;yh`; kiwj;J tpLfpwhd;. xU K];ypik ahH fgdpLfpwhNhu mtuf;F Rtdj;jpy; ]{d;J]; vDk; gl;il my;yh`; mzptpf;fpwhd;. (Mjhuk; ]`P`; my;ghdp)

  12- K/kPd;fshd Mz;> ngz; midtUf;fhfTk; ahH ,iwtdplk; ghtkd;dpg;G NjLfpwhNuh> xt;nthU K/kpdhd Mz;> ngz;Df;fhf ,iwtd; ed;ikia vOJfpwhd;. (Mjhuk; ]`P`; my;ghdp)

  13- jpUf;FHMdpy; ,Ue;J ahH xH vOj;ij XJfpwhNuh mijf; nfhz;L xU ed;ik tsq;fg;gLk;. xU ed;ik gj;J klq;fhFk;. (mypg; yhk; kPk;) xU vOj;J vd;W $wkhl;Nld;. khwhf mypg; xH vOj;J> yhk; xH vOj;J> kPk; xH vOj;jhFk;. (Mjhuk; ]`P`; my;ghdp)

  14- ]{g;`hdy;yh`p tgp`k;jp`p vd;W ahH xU ehisf;F E}W Kiw $WfpwhNuh mthpd; ghtq;fs; fly; miyfs; Nghd;W ,Ue;jhYk; kd;dpf;fg;gLfpwJ. (Mjhuk; ]`P`; my; fypkj; ja;apg;)

  15- fhiyapYk;> khiyapYk; ahH vd; kPJ gj;J Kiw ]ythj; $WfpwhNuh mtH vdJ \ghmj;ij kWikapy; ngw;Wf; nfhs;thH. (Mjhuk; ﷺ‬`P`; my; [hkp/)

  16- ,iwtDf;fhf ahH xU gs;spia fl;LfpwhNuh mij tpl tprhykhd xU khspifia ,iwtd; mtUf;fhf RtHf;fj;jpy; fl;btpLfpwhd;.

  (Mjhuk; ]`P`; my;ghdp)

  17- ]{g;`hdy;yh`py; moPk; tgp`k;jp`p vd;W ahH $WfpwhNuh mtUf;F RtHf;fj;jpy; xU NguPj;j kuk; el;lg;gLfpwJ. (Mjhuk; ]`P`; my;ghdp)

  18- "yh,yh` ,y;yy;yh`{ t`;j`_ yh \uPf y`{ y`{y; Ky;F ty`{y; `k;j;> t`{t myh Fy;yp i\,d; fjPH" vd;W E}W Kiw ahH $WfpwhNuh mtUf;F gj;J mbikfs; cupikapl;l ed;ik fpilf;fpwJ> NkYk; E}W ed;ik vOjg;gLfpwJ> NkYk; E}W ghtq;fs; ePf;fg;gLfpwJ> NkYk; me;j ehs; KOJk; i\j;jhdplk; ,Ue;J ghJfhg;G fpilf;fpwJ. ,ij tpl mjpfkhf nrhd;dtiutpl ahUk; rpwg;Gf;Fupatuhf ,Uf;f KbahJ.

  (Mjhuk; ]`P`; ,g;D kh[h`;)

  19- ]{uJy; f`;gpd; Kjy; gj;J trdj;ij ahH kddk; nra;fpwhNuh mtH jI;Ihypd; gpj;dhtpy; ,Ue;J ghJfhf;fg;gLfpwhH. (Mjhuk; ]`P`; my; [hkp/)

  20- (Nehapdhy;) Nrhjidf;Fw;gLj;jg;gl;l xUtiug; ghHj;J "my; `k;Jypy;yh`py;yjp Mghdp kpk;kh ,g;jyhf gp`p tgo;osdp myh fjPupd; kpk;kd; fyf jg;/oPoh" vd;W ahH $WfpwhNuh mtiu me;jr; Nrhjid mDfhJ. (Mjhuk; ]`P`; my;ghdp)

  21- "yh,yh` ,y;yy;yh`{ t`;j`_ yh \uPf y`{ y`{y; Ky;F ty`{y; `k;j;> t`{t myh Fy;yp i\,d; fjPH" vd;W ahH gj;J Kiw $WfpwhNuh mtUf;F xU mbikia cupikapl;;l ed;ik toq;fg;gLfpwJ. (Mjhuk; ]`P`; my; [hkp/)

  22- vd; kPJ ahH xU Kiw ]ythj; nrhy;fpwhNuh my;yh`; mtH kPJ gj;J Kiw ]ythj; nrhy;fpwhd; (kyf;FkhHfsplk; mtiug; Gfo;e;J ghuhl;Lfpwhd;). (mjhuk; jpHkjp)

  23- md;rhupfs; vDk; kjPdj;J ]`hghf;fis K/kpidj; jtpu NtW ahUk; Nerpf;fkhl;lhHfs;. eatQ;fidj; jtpu NtW vtUk; mtHfs; kPJ Nfhgq; nfhs;s khl;lhd;. ahH mtHfis Nerpf;fpd;whHfNsh my;yh`; mtHfis Nerpf;fpd;whd;. ahH mtHfs; kPJ Nfhgq; nfhs;fpwhHfNsh my;yh`Tk;; mtHfs; kPJ Nfhgq; nfhs;fpwhd;. (Mjhuk; ]`P`; my;ghdp)

  24- ahH f\;lj;jpy; ,Uf;Fk; xU fldhspf;F jdJ flid jpUg;gpf; nfhLg;gjw;fhd mtfhrj;ij ePl;bf; nfhLf;fpwhNuh> my;yJ fldpd; xU gFjpia kd;dpj;J tpl;L tpLfpwhNuh my;yh`; mtUf;F kWik ehspy; ve;j epoOk; ,y;yhj NghJ mH\pd; epyio toq;Ffpwhd;.(Mjhuk; jpHkpjp)

  25- xU K];ypkpd; Fiwia ahH kiwf;fpwhNuh my;yh`; mthpd; Fiwfis kiwj;J tpLfpwhd;.(Mjhuk; K];ypk;)

  26- ahUf;F %d;W ngz; gps;isfs; ,Ue;J mtHfSf;F cztspj;J> ePH Gfl;b> Mil mspj;J mutizj;J tUthNuahdhy;> kWikapy; mtiu eufpypUe;J ghJfhf;Fk; xU Nflakhf ,tHfs; ,Ug;ghHfs;. (Mjhuk; ]`P`; my;ghdp)

  27- jd; rNfhjuidg; gw;wp Gwk; Ngrg;gLk; NghJ ahH mij jil nra;fpwhNuh my;yh`; mtiu eufj;jpy; ,Ue;J ghJfhj;J tpLfpwhd;.

  28- vtH jdJ Nfhgj;ij ntspf;fhl;l jpuhzp ,Ue;Jk; (my;yh`;Tf;fhf Ntz;b) mij mlf;fp kiwj;Jf; nfhs;fpwhNuh my;yh`; mtiu jdJ rpup];bfSf;F Kd;dpiyapy; mioj;J jdf;F gpbj;jkhd `{Uy;

  29- ahH ,iwtDf;fhf gzpthf elf;fpd;whNuh> my;yh`; mtiu caHj;jp tpLfpwhd;.

  30- ePz;l ehl;fs; thoTk;> jdJ up];fpy; tp];jPudj;ijAk; ahH tpUk;GfpwhNuh mtH jdJ FLk;gj;ijr; NrHe;J elf;fl;Lk;.

  31- ahH xNu mbapy; xU gy;ypiaf; nfhz;W tpLfpwhNuh mtUf;F E}W ed;ikfs; toq;fg;gLfpwJ. ,uz;lhtJ mbapy; nfhd;why; mij tpl Fiwe;j ed;ikfSk; %d;whtJ mbapy; nfhd;why; mij tpl Fiwe;j ed;ikfSk; toq;fg;glk;.

  jkpopy;: kt;ytp ,k;uhd; (fG+up)

  kPs;ghHit: kt;ytp `gPg; mypahH (upahjp)