பணிப் பெண்கலின் கடமை ()

  |

  gzpg; ngz;fspd ; flikfs;

  ,];yhj;jpy; gzpg; ngz;fSf;Fk; rpy flikfSk;> cupikfSk; cs;sd. ,ﷺ‬;rpwpa gpuRuj;jpy; gzpg; ngz;fs; Ngd Ntz;ba rpy flikfis mtjhdpg;Nghk;. mitfs; gpd;tUkhW:

  1-rigapYk;> kiwtpYk; kw;Wk; rhjhuz Neuq;fspYk; my;yh`; ek;ik mtjhdpj;Jf; nfhz;bUf;fpwhd; vd;gij czHe;J mtDf;F mQ;rp elj;jy;.

  2-Fwpg;gpl;l Neuj;jpy; njhOifia epiwNtw;wy;> njhOifapd; Neuk; Ngha; tpLk; msTf;F Ntiyia Kw;gLj;jhky; ,Ue;jy;. my;yh`; ,iw tpRthrpfisg; gw;wp Fwpg;gpLk; NghJ (mtHfs; Fwpg;gpl;l Neuj;jpy; njhOifiag; Ngdp tUthHfs;) vd Fwpg;gpLfpwhd;.

  3- G+uzkhf gHjhit filg;gpbj;jy;. Fwpg;ghf me;epa Mz;fspd; Kd; jdJ mq;fq;fis kiwj;Jf; nfhs;sy;.

  4- me;epa MltHfSld; jdpj;jpUg;gijj; jtpHe;J nfhs;sy;. mtHfs; vg;gbg;gl;ltHfshf ,Ue;jhYk; rupNa> Vnddpy; xU ngz; xH (me;jpa) MZld; jdpj;jpUf;Fk; NghJ mq;Nf %d;whtjhf (mtHfis ghtj;jpd; ghy; J}z;l) i\j;jhd; ,Uf;fpwhd; vd egp (]y;) mtHfs; $wpAs;shHfs;.

  5-ghtj;ij mQ;rp cly; kw;Wk;> Milfspd; myq;fhuj;ij ntspg;gLj;jhJ jtpHe;J nfhs;sy;. NkYk; Mltiuf; ftuf; $ba thridj; jputpaq;fs;> ikapLjy; Nghd;wtw;iw jtpHe;J nfhs;sy;.

  6-tPl;L Ntiyfis tPl;Lf; fhuHfs; tpUk;Gk; tpjj;jpy; NeHj;jpahf nra;jy;. ePq;fs; xU Ntiyiar; nra;jhy; mij NeHj;jpahf nra;tijNa my;yh`; tpUk;Gfpwhd;. vd egp (]y;) mtHfs; nkhope;jhHfs;. (my; `jP];)

  7- kw;wttHfspd; Fw;wq;fisj; JUtpahuha;jy; xw;Wf; Nfl;ly; kw;wtHfspd; Fiwfis ntspg;gLj;jy; kw;Wk; Njitaw;w tplaq;fspy; jiyapLjy; Nghd;w tplaq;fisj; jtpHj;Jf; nfhs;sy;. ,J gw;wp ,iwtd; $Wk; NghJ (ePq;fs; mLj;jtHfspd; Fiwfis JUtpj;JUtp MuhahjPHfs; cq;fspy; rpyH rpyiug; Gwk; NgrTk; Ntz;lhk;). vd;Wk; ,Jgw;wp egp (]y;) mtHfs; ,];yhj;jpy; rpwe;j tplak; jdf;F Njitaw;w tplaq;fis tpl;L tpLtjhFk; vd;Wk; Fwpg;gpl;Ls;shHfs;).

  8- kw;wtHfs; jd;NdhL vg;gb elf;f Ntz;Lk; vd;W ehk; vjpH ghHf;fpNwhNkh mNj Nghd;W ehKk; kw;wtHfNshL ew;gz;NghLk;> Gd;KWtYlDk; ele;J nfhs;s Ntz;Lk;. Fwpg;ghf rpWtHfSlDk;> KjpatHfSlDk; md;ghf ele;J nfhs;sy;> mtHfSf;F Vw;gLk; gpur;rpidfSf;F nghWikNahL Kfq;nfhLj;jy;.

  09- cz;ikAlDk;> ek;gpf;ifAlDk; ele;J nfhs;sy;> kw;wtHfspd; nghUl;fis mtHfspd; mDkjpapd;wp vLf;fhky; jtpHe;J nfhs;sy;> NkYk; jpUlhikapypUe;Jk;> jPa ghHitapYUe;Jk; jd; idg; ghJfhj;Jf; nfhs;sy; Nghd;w rpwe;j gz;Gfis nfhz;bUj;jy;.

  10- jdJ MNuhf;fpaj;ijAk;> gpwH MNuhf;fpaj;ijAk; Ngz Rj;jkhf ,Ug;gNjhL njhlHr;rpahf efk; ntl;Ljy;.

  11- cwq;Fk; NghJk;> cz;Zk; NghJk; Fwpg;ghf fhiyapYk;> khiyapYk; mjpfkhf my;yh`;it jpf;ﷻ‬ nra;jy;.

  12- #dpak;> ke;jpuk;> \pu;f;fhd jhaj;Jfis tpl;Lk; xJq;fp ,Uj;jy;. ed;ikfis my;yh`;itj; jtpu NtW ahuhYk; Vw;gLj;j KbahJ. jPikfis my;yh`;itj; jtpu NtW ahuhYk; jLf;fTk; ,ayhahJ. ,ijg; gw;wp my;yh`; $Wk; NghJ " ahH my;yh`;tpd; kPJ ek;gpf;if itf;fpwhNuh mtUf;F my;yh`;Nt NghJkhdtd; vd;fpwhd;.

  13- my;yh`;Tila fl;liyfis Vw;gJ nfhz;Lk; mtdJ tpsf;fy;fis jtpHe;J elg;gJ nfhz;Lk;> khHf;fj;jpy; cWjpahf ,Uj;jy;.

  14-Xa;T Neuq;fspy; gad;kpf;f ey;y E}y;fisg; gbg;gjpYk;> ey;ywpQ;rHfspd; xyp> xsp ehlhf;fifisf; |Nfl;Lggd; ngWtjpy; $ba ftdk; nrYj;jy;.