ஹஜ்,உம்ராவில் நடைபெறும் கொள்கைத் தவறுகள் ()

அஹ்மத் பின் உத்மான் அல் மசீத்

ஹஜ்,உம்ராவில் நடைபெறும் இணைவைப்பிற்கு இட்டுச்செல்லும் சில கொள்கைத் தவறுகள் .

  |

  gp];kpy;yh`pu;u`;khdpu;u`Pk;

  `[;> ck;uhtpy; tplg;gLk; nfhs;ifj; jtWfs;

  1. my;yh`;thy; khj;jpuk; KbAkhd xU fhupaj;ij mtdy;yhNjhuplj;jpy; nghWg;Gr; rhl;Ljy;. cjtp> czT> gupe;Jiu Nghd;w jkJ Njitfis kuzpj;Njhh;> rpiyfsplj;jpy; nghWg;Gr;rhl;LNthiu cjhuzkhff; nfhs;syhk;. ,it ngupa ,izitg;ghFk;.

  2. Kf];Jjpf;fhfTk; GfOf;fhfTk; `[;> ck;uhr; nra;jy;. ,e;j Kf];Jjp> Gfo; Mfpatw;iw egpath;fs; vr;rupj;Js;shh;fs;. ‘ahh; gpugy;aj;jpw;fhf xd;iwr; nra;fpwhNuh mtiu my;yh`; Nftyg;gj;Jfpd;whd;. NkYk; ahh; Kf];Jjpf;fhf xd;iwr; nra;fpd;whNuh mtiuAk; my;yh`; (kWikapy;) Nftyg;gLj;Jthd;’ vd;W egpath;fs; $wpdhh;fs;. (G`hup> K];ypk;).

  3. #dpak;> nghwhik> fz;Z}W Nghd;wtw;wpypUe;J ghJfhg;Gg; ngw jhaj;J> kzpfs;> E}w;fs; Nghd;wtw;iw `[; kw;Wk; ck;uhtpw;F tUk; rpyu; fl;bf; nfhz;LtUjy;. ,tw;why; Neubahf vt;tpjg; gaNdh> jhf;fNkh nrYj;j KbahJ vd;W mwpe;j epiyapy; ,jidf; fl;LtJ rpwpa ,izitg;ghFk;. mJNt> Neubahfj; jhf;fk; nrYj;Jk;> eyitf; nfhz;LtUk;> nfLjpiaj; jLf;Fk; vd;W ek;gpf;if nfhz;l epiyapy; ,tw;iwf; fl;bdhy; mJ ngupa ,izitg;ghFk;.

  4. `[;> ck;uhtpw;F tUk; rpyu; my;yh`; my;yhNjhiu mioj;Jg; gpuhh;j;jpg;gJk;> mth;fsplj;jpy; ghJfhg;Gj; NjLtJk;> ,izitg;G ,lk;ngw;Ws;s ehshe;jg; gpuhh;j;jidfis ek;gpapUj;jy; Nghd;wd. Neha; epthuzp> mUl;nfhilfspy; tp];jPuzk;> Jd;gq;fspypUe;J tpbT Nghd;w eyit Vw;gLj;jp nfLjpiaj; jLf;Fk;gb my;yh`;tplkd;wp NtW ahuplKk; Nfl;gjhfhJ. ahh; mtw;iw my;yh`; my;yhNjhuplk; Nfl;fpd;whNuh mtd; mth;fis mtDld; Nrh;j;J ,izfw;gpj;J tpl;lhd;. ,iwtd; $Wfpd;whd; : ckf;F (vt;tpj) ed;ikiaNah> jPikiaNah nra;a ,ayhj my;yh`; my;yhjij vjidAk; ePH gpuhHj;jpf;f Ntz;lhk; ; (mt;thW) nra;tPuhapd; epr;rakhf ePH mepahaf;fhuHfspy; xUtuhfptpLtPH. (A+D]; : 106).

  5. Gdpj f/ghtpd; jpiu my;yJ mjd; ntspg;gFjpr; Rtiuj; njhl;L gufj; Njly;. mNjNghd;W egpiag; gpd;gw;Wk; Nehf;fky;yhky; gufj; NjLk; Nehf;fpy; `[Uy; m];tj; fy; kw;Wk; Uf;Dy; akhdP Kidiaj; njhLjYk; ,jpy; mlq;Fk;. ,g;Gdpj f/ghthdJ my;yh`;Tila khspif> ,t;TyfpNyNa fz;zpakpf;f khspif vd;gjpy; mDtsTk; Iakpy;iy. mjidf; fl;ba ehspypUe;Nj my;yh`; mjid fz;zpag;gLj;jp rpwg;ghf;fpj;jhd; itj;Js;shd;. vdpDk; ehk; xd;iw Nerpf;Fk; NghJ mjpy; msT fle;J NghfhkYk;> Fiwitf;fhkYk; ,Uf;f mjid ehk; my;Fu;Md; `jP]{ld; tiuaWj;Jf;nfhs;tJ mtrpakhFk;. ,jdhy;jhd; cku; (uyp) mth;fs; `[Uy; m];tj; fy;iy Kj;jkpLk; NghJ mjidg; ghh;j;Jg; gpd;tUkhW $wpdhh;fs; : ve;j eyNth jPq;Nfh xd;WNk nra;a Kbahj fy;jhd; eP vd;gJ vdf;Fj; njhupAk;. egp (]y;) mth;fs; cd;id Kj;jkpLtijf; fz;buhtpbd; ehDk; cd;id Kj;jkpl;bUf;fkhl;Nld;. (G`hup> K];ypk;).

  6. kfhK ,g;uh`Pik itj;J gufj; NjLjy; kw;Wk; mjidg; (tzf;f mbg;gilapy;) xU `h[p ghh;j;Jf; nfhz;Nl ,Uj;jy;. mt;tplj;jpy; njhOif khj;jpuNk khh;f;fj;jpy; fhl;bj;jug;gl;Ls;sJ. ,iwtd; $Wfpwhd; : ,g;uh`Pk; epd;w ,lj;ij - kfhK ,g;uh`Pik - njhOk; ,lkhf ePq;fs; Mf;fpf;nfhs;Sq;fs;. (my; gfuh : 125). vdNt mjidj; njhLtJ $lhJ.

  7. `puh kw;Wk; n]su; Fiffisj; juprpg;gJk; mjpy; VWtjpy; rpuj;ij vLj;Jf; nfhs;tJk;. Vida Fiffis tpl ,t;tpuz;bw;Fk; jdpr;rpwg;G ,Ug;gjhf vt;tpjr; rhd;Wkpy;iy.

  8. mugh kiyf;F VWtjpy; rpuj;ij vLj;Jf;nfhs;sy;. `h[pfSf;F kj;jpapy; ,k;kiyf;Fj; jdpaplKz;L. ,jdhy;jhd; mugh jpdj;jpd; rpukg;gl;L VwKw;gLfpd;wdh;. ,J vt;tpj MjuKkw;w Kaw;rpahFk;. 'cq;fSila (`[;) tzf;fq;fis vd;dplkpUe;J vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;". vd;W egpath;fs; $wpdhh;fs;. mNj egpath;fs; vida kiyfisf;fhd ,k;kiyf;F vt;tpjj; jdpr;rpwg;igAk; itf;ftpy;iy.

  9. kf;fhtpYs;s kuq;fs; kw;Wk; fw;fis itj;J gufj; NjLjy;. mtw;iw jkJ nrhe;j CUf;Ff; nfhz;L nry;yy;. kf;fhthdJ ,g;g+kpapYs;s kpfg; gupRj;jkhd Xh; ,lk;. mjpNy my;yh`;tpd; khspif Gdpj f/gh cs;sJ. NkYk; vkJ je;ij ,g;uh`Pk; (miy) mth;fspd; gpuhh;j;jidapd; %yk; ,J mgakspf;fg;gl;l G+kpahf;fg;gl;Ls;sJ. mjd; kzYf;Fj; jdpj;Jtk; ,Ug;gjhf vt;tpj Mjhuq;fSk; tutpy;iy. mNj Nghd;Wjhd; mjd; fw;fs; kw;Wk; mq;Fs;s kiyfs;. `jP]py; ,lk;ngw;wpUg;gJ mjd; kuq;fs;> Ntl;ilg; gpuhzpfs;> mq;F jtwtplg;gl;l nghUl;fs; GdpjkhdJ (,d;ndhUtUf;F ,k;%d;Wk; nrhe;jkhf khl;lhJ) vd;gJjhd;. mt;thwpUe;Jk; $l egpath;fNsh Njhoh;fNsh mjd; kuq;fis itj;J gufj; Njlhjjhy; vq;fSf;Fk; mt;thW KbahJ.

  10. `[;> ck;uhTld; kjPdhitj; juprpg;gijAk; njhlh;GgLj;jy;. mt;tpuz;bw;Fk; vt;tpjj; njhlh;Gkpy;iy vd;gNj tYthd fUj;jhFk;. vdpDk; mt;tpuz;bw;Fkpilapy; njhlh;gpUg;gjhff; fUjhky; kjPdhitj; juprpf;fr; nry;tJ tpUk;gj;jf;fJ.

  11. egpath;fspd; rkhjpiaj; juprpf;Fk; Nehf;fpy; gpuahzk; Nkw;nfhs;sy;. egpath;fspd; gpd;tUk; $w;wpw;fika ,J $lhjJ. egp (]y;) mth;fs; $wpdhh;fs; : (tzf;fk; vd;w mbg;gilapy;) %d;W gs;spfisj; jtpu gpuahzk; Nkw;nfhs;sg;glyhfhJ. (kf;fhtpYs;s) my;k];[pJy; `uhk;> (gy];jPdpYs;s) my;k];[pJy; mf;]h> (kjPdhtpYs;s) vd;Dila ,e;jg; gs;sp (k];[pJe;egtP). egpath;fspd; rkhjpiaj; juprpg;gnjd;gJ ey;yky;fspy; xd;W vd;gij mwpe;J nfhs;sNtz;Lk;. mjidj; jLg;gJ vg;gbg;NghdhYk; mJ tzf;fk; vd;gjpy; vt;tpj IaKkpy;iy. vdpDk; jil nra;ag;gl;lJ vJntd;why; mjw;fhfntd;Nw gpuahzk; Nkw;nfhs;tJjhd;. egpath;fspd; rkhjpiaj; juprpg;gJ gw;wp te;Js;s midj;J egpnkhopfSk; ngha;ahditNa. mtw;wpy; ve;jnthd;Wk; egpath;fsplkpUe;J ]`P`h` tutpy;iy. kjPdhtpw;F ntspapYs;s xUth; egpath;fspd; rkhjpiaj; juprpf;f tpUk;gpdhy; mth; k];[pJe;egtpiaj; juprpf;Fk; Nehf;fpy; gpuahzpf;fl;Lk;. gpd;G mq;F te;jgpd; mth;fSila rkhjpiaAk; juprpf;fyhk;.

  12. egpath;fspd; rkhjpr; Rtiuj; njhLtJ> Kj;jkpLtJ> mjid itj;J gufj; NjLtJ> khh;f;fj;jpy; ,y;yhj fz;Lgpbf;fg;gl;l gpuhh;j;jidfis mt;tplj;jpy; XJtJ> my;yh`;tplk; gpuhh;j;jpf;Fk; NghJ fg;iu Kd;Ndhf;FtJ Nghd;w nray;fs; (jilnra;ag;gl;litNa). mtw;iwtplf; nfhLikahdJ egpath;fisf; nfhz;L ghJfhg;Gj; NjLtJk;> jdJ Njitfis mth;fsplj;jpy; Nfl;gJkhFk;. ,J ngupa ,izitg;ghFk;.

  vy;yhg;GfOk; ,iwtDf;Nf!

  `[;> ck;uhtpy; tplg;gLk; nfhs;ifj; jtWfs; vd;w E}ypypUe;J RUf;fg;gl;lJ.

  Mf;fk; : fyhepjp m`;kj; my;kp];aj;

  jkpopy;

  M. m`;kj; (mg;gh]p)