Хоҳари диндор кист? ()

Абдусаттори Ҳақназар

Хоҳари диндор: Нафсу хонаводаи хешро аз ширки зоҳириву ботини нигоҳ медорад. Хоҳари диндор: Ҳоҷати хешро танҳо аз Худо талаб карда танҳо назди Парвардигори хеш сар фуруд меорад. Хоҳари диндор: Хоҳари диндор аз ғайбату масхара ва таҳқири дигарон дури меҷуяд.

  |

  Хоыари диндор кист?

  ] طاجيكية – TajikiТоҷики [

  Таҳияи: Абдуссатори Ҳақназар

  2010 - 1431

  من هي الأخت المتدينة؟

  « باللغة الطاجيكية »

  إعداد و تقديم: عبد الستار حقنظر

  2010 - 1431

  Хоыари диндор кист?

  Хоыари диндор: Нафсу хонаводаи хешро аз ширки зоыириву ботин| нигоы медорад.

  Худованд мефармояд:


  «Ыароина Худованд ыар касро, к| ба \ ширк овард нахоыад бахшид ва ба щуз ширк гуноыони дигарро аз ыар ки хоыад мебахшад» (ояи карима)

  Хоыари диндор: Ыощати хешро таныо аз Худо талаб карда таныо назди Парвардигори хеш сар фуруд меорад.

  Худованд мефармояд:

  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ الطلاق: ٢
  «Ыар кас худотарс шуд Худо роыи берун шудан (аз ;ыдаи гуноыыон ва балою ыаводиси сахт| олам )- ро бар ; мекушояд» «Талоц»-2

  Хоыари диндор : Хоыари диндор аз ьайбату масхара ва таыцири дигарон дур| мещ;яд.

  Худованд мефармояд:

  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰒ ﭼ الحجرات: ١١

  «Ва ыаргиз айбщ;и (аз ыамдинон) худ макунед
  ва ба ном ва лацабыои зишт якдигарро махонед».«Ыущурот»-11

  Хоыари диндор : Ыаёти хубу ором| ва амали некро ба матои ночизи дунё муцаддам медонад.

  Худованд мефармояд:

  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ النحل: ٩٧
  «Ыар кас аз мард ва зан кори неке ба шарти имон ба Худо ба що орад мо ;ро дар зиндагонии хушу босаодат зиндаабад мегардонем ва ащри бисёр беытар аз амали нек|, ки карда ба ; ато мекунем» «Наыл»-97

  Хоыари диндор: Аз нафси хеш бештар манфиати умумро фикр карда барои хидмати уммат цоим мешавад.

  Худованд мефармояд:

  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮡ ﭼ الحج:٧٧
  «Ва кори нак; кунед бошад, ки растагор ша-вед» «Ыащ»-77

  Хоыари диндор : Ба ом;хтану ом;зондани Цуръону Суннат ва сирати Паёмбар (с) к;шиш менамояд.

  Хоыари диндор : Ихлосу тацворо ыамеша пеша мекунад.

  Паёмбар (с.в) мефармояд: «Бузургвор ва боифтихортарини шумо назди Худо ботацвотарини мардуманд» «Ыущурот»-13

  Хоыари диндор : Ыамеша аз Худованд собит- имон| ва зиёдшавии онро металабад.

  Паёмбар (с.в) мефармояд: «Аз Худо тащдиди имонро дар дилыоятон талаб кунед» Ыадиси шариф.