พระนามที่งดงามของอัลลอฮฺ ()

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

 

รวมพระนามที่งดงามของอัลลอฮฺ พร้อมความหมาย จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์ ของท่านเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย

  |

  พระนามที่งดงามของอัลลอฮฺ

  أسماء الله الحسنى

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์

  محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري

  จากหนังสือ: มุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮฺ อัล-อิสลามีย์

  المصدر: كتاب مختصر الفقه الإسلامي


  พระนามที่งดงามของอัลลอฮฺ

  พระนามของอัลลอฮฺทุกนามแสดงถึงคุณสมบัติที่สมบูรณ์ของพระองค์ พระนามดังกล่าวได้เอามาจากคุณสมบัติดังกล่าว นั่นคือ พระนามของพระองค์ และเช่นกันนั่นก็คือคุณสมบัติของพระองค์ ด้วยเหตุนั้นพระนามของพระองค์จึงเป็นพระนามที่งดงาม

  การรับรู้ถึงพระองค์อัลลอฮฺ พระนาม และคุณสมบัติของพระองค์จึงเป็นวิชาความรู้ที่ประเสริฐ ยิ่งที่สุด และจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้

  พระนามของอัลลอฮฺมีดังต่อไปนี้

  الله (อัลลอฮฺ) : คือ พระเจ้าที่คู่ควรแก่การกราบไหว้ที่มวลมนุษย์และสรรพสิ่งต่างๆให้ความจงรักภักดี กราบไหว้ เทิดทูนสรรเสริญ นอบน้อมถ่อมตน และมุ่งขอความประสงค์ทั้งปวงทั้งในยามทุกข์ยากและสุขสบายแก่พระองค์

  พระองค์คือ الرحمن (อัรเราะหฺมาน) และ الرحيم (อัรเราะหีม) นั่นก็คือ พระองค์เป็นผู้ที่มีความเมตตาปรานีกับทุกสิ่งทุกอย่าง

  พระองค์คือ الملك (อัลมะลิกฺ) ผู้ซึ่งเป็นมหาราชาที่ปกครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมด  และพระองค์คือ อัลมาลิก(المالك) คือผู้ที่เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์และปวงบ่าวทั้งมวล และพระองค์คือ المليك คือผู้ที่ดำเนินการจัดการทุกอย่างที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ พระองค์คือผู้ที่มีอำนาจการปกครองอยู่ในพระหัตถ์ และพระองค์จะให้อำนาจการปกครองแก่ผู้ใดที่พระองค์ทรงประสงค์ และถอดถอนอำนาจการปกครองจากใครก็ได้เช่นกันตามที่พระองค์ทรงประสงค์

  พระองค์คือ القدوس (อัลกุดดูส)มหาบริสุทธิ์ นั่นคือ พระองค์คือผู้ที่บริสุทธิ์จากความบกพร่องและความไม่สมบูรณ์ทั้งปวง และพระองค์คือผู้ที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง

  พระองค์คือ السلام (อัสสะลาม) คือ ผู้ที่ปลอดจากคุณสมบัติที่บกพร่องและไม่สมบูรณ์ทั้งปวง

  พระองค์คือ المؤمن (อัลมุอ์มิน) คือ ผู้ที่ให้ความคุ้มครองแก่มนุษย์และสิ่งถูกสร้างทั้งหลายจากการถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม และพระองค์ได้สร้างความสงบและความปลอดภัยและพระองค์ได้ประทานความสงบและความปลอดภัยดังกล่าวแก่ผู้ที่มีความประสงค์สิ่งนี้จากปวงบ่าวของพระองค์

  พระองค์คือ المهيمن (อัลมุฮัยมิน)  คือ ผู้ที่เป็นพยานสำหรับมวลมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำและแสดงออกมาทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจากพระองค์

  พระองค์คือ العزيز (อัลอะซีซ)  คือ ผู้ที่เดชานุภาพและอำนาจทั้งหมดเป็นของพระองค์ พระองค์ผู้ทรงอำนาจซึ่งไม่มีอำนาจใดเทียบเสมอเหมือน ผู้ทรงเดชานุภาพที่ไม่มีผู้ใดมีเดชานุภาพเหนือพระองค์ ผู้ที่มีพลังอำนาจที่เข้มแข็งที่มนุษย์และทุกสิ่งยอมนอบน้อมต่อพระองค์ 

  พระองค์คือ الجبار (อัลญับบารฺ)  คือ ผู้สูงส่งเหนือสิ่งใดอื่นใดทั้งปวง ผู้ที่มีมหาอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้นตามพระประสงค์ ผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สามารถบัญชาสั่งการปวงบ่าวของพระองค์และแก้ไขปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น

  พระองค์คือ المتكبر (อัลมุตะกับบิรฺ)  คือ ผู้ทรงทรนงตนเหนือคุณสมบัติของปวงบ่าวของพระองค์ทั้งมวล โดยไม่มีใครผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์ผู้ทรงทรนงจากสิ่งที่ไม่ดีงามและอธรรมทั้งหลายทั้งมวล

  พระองค์คือ الكبير (อัลกะบีรฺ)  คือ ผู้ที่ยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง และทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกเหนือจากพระองค์เป็นผู้ที่เล็ก และสำหรับพระองค์คือผู้ครองครองความยิ่งใหญ่ในชั้นฟ้าและแผ่นดิน

  พระองค์คือ الخالق (อัลคอลิกฺ)  คือ ผู้คิดประดิษฐ์สิ่งถูกสร้างทั้งหลายโดยไม่มีแบบลอกเลียนมาก่อน

  พระองค์คือ الخلاق (อัลคอลลากฺ)  คือ ผู้ที่คิดประดิษฐ์และสร้างสิ่งต่างๆโดยความสามารถของพระองค์

  พระองค์คือ البارئ (อัลบาริอฺ)  คือ ผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆทุกอย่าง พระองค์ได้สร้างสรรค์ทุกอย่างด้วยเดชานุภาพของพระองค์เอง และพระองค์ได้ให้สิ่งถูกสร้างเหล่านั้นมีความแตกต่างกัน และได้ทำให้สิ่งเหล่านั้นมีอิสระ

  พระองค์คือ المصور (อัลมุเศาวิรฺ)  คือ ผู้ที่ให้บังเกิดสิ่งถูกสร้างทั้งหลายในรูปลักษณ์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งที่รูปลักษณ์ยาวและสั้น สูงและต่ำ ใหญ่และเล็ก เป็นต้น

  พระองค์คือ الوهاب (อัลวัฮฮาบ)  คือ ผู้ที่มากด้วยการให้ในนิอฺมะฮฺ(ปัจจัยและคุณค่าต่างๆ) และสิ่งต่างๆสม่ำเสมอ

  พระองค์คือ الرزاق (อัรฺรอซซากฺ)  คือ ผู้ที่ให้ริซกีและปัจจัยยังชีพต่างๆแก่บ่าวของพระองค์อย่างมากมาย

  พระองค์คือ الرازق (อัรฺรอซิก)  คือ ผู้ที่ทำริซกีและปัจจัยยังชีพต่างๆขึ้นมา และแจกจ่ายให้แก่บ่าวของพระองค์

  พระองค์คือ الغفور الغفار (อัลเฆาะฟูรฺ อัลฆอฟฟารฺ)  คือ ผู้ที่มากด้วยการให้ความอภัยโทษ และมากด้วยการให้อภัย

  พระองค์คือ الغافر (อัลฆอฟิรฺ)  คือ ผู้ที่ลบล้างบาปต่างๆของบ่าวของพระองค์

  พระองค์คือ القاهر (อัลกอฮิรฺ)  คือ ผู้สูงส่ง ผู้ที่อยู่เหนือบ่าวทั้งปวงซึ่งยอมนอบน้อมถ่อมตนสำนึกและใคร่ครวญ และพระองค์คือผู้ที่เหล่าผู้อหังการและมีอำนาจทั้งหลายยอมลดตัวต่ำลงต่อพระองค์

  พระองค์คือ القهار (อัลเกาะฮฺฮารฺ)  คือ ผู้มีอำนาจและสั่งการเหนือบ่าวของพระองค์ทั้งปวงในสิ่งที่พระองค์ต้องการ

  พระองค์คือ الفتاح (อัลฟัตตาหฺ)  คือ ผู้ที่ตัดสินระหว่างบ่าวของพระองค์ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม พระองค์คือผู้ที่เปิดประตูแห่งความเมตตา ริซกีและปัจจัยยังชีพต่างๆ พระองค์คือผู้ช่วยเหลือแก่บ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธา และพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่รอบรู้เรื่องคลังแห่งสิ่งเร้นลับต่างๆทั้งปวง

  พระองค์คือ العليم (อัลอะลีม)  คือ ผู้ที่ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจากความรอบรู้ของพระองค์ ผู้ที่รู้สิ่งที่เป็นความลับและไม่เปิดเผย รู้ถึงสิ่งที่เปิดเผยและไม่ซ่อนเร้น รู้ถึงคำพูดและการกระทำทุกอย่าง และรู้ถึงสิ่งที่ไม่เป็นที่ประจักษ์และเห็นชัดเจนในสายตาของผู้คน พระองค์คือผู้รอบรู้ในสิ่งเร้นลับทุกอย่าง    

  พระองค์คือ المجيد (อัลมะญีด)  คือ ผู้ที่มีเกียรติในการกระทำทุกอย่าง ผู้ที่สิ่งถูกสร้างทั้งหลายต่างพากันให้เกียรติในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และพระองค์คือผู้ที่ได้การยกย่องอย่างมหาศาลในเกียรติ ความยิ่งใหญ่ และความดีทั้งหลายของพระองค์

  พระองค์คือ الرب (อัรฺรอบฺบุ)  คือ ผู้ที่ครอบครอง บริหารจัดการและดูแล ผู้ที่เป็นพระเจ้าเหนือพระเจ้าทั้งปวง ผู้ที่เป็นผู้บริหารเหนือผู้มีอำนาจบริหารจัดการทั้งปวง ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เหนือสิ่งถูกสร้างทั้งปวง ผู้ที่ปกครองเลี้ยงดูปวงบ่าวทั้งหลาย และพระองค์คือผู้ที่จัดการดูแลการงานทุกอย่างของพวกเขาทั้งในโลกนี้และในวันอาคิเราะฮฺ  ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การกราบไหว้อีกแล้วนอกจากพระองค์ และไม่มีพระเจ้าที่เป็นผู้ปกครอง ผู้มีอำนาจบริหารจัดการทุกอย่างนอกจากพระองค์เท่านั้น

  พระองค์คือ العظيم (อัลอะซีม )  คือ ผู้ที่ครอบครองความยิ่งใหญ่ในอำนาจและการปกครองทั้งปวง

  พระองค์คือ الواسع (อัลวาสิอฺ )  คือ ผู้ที่มีความเมตตากรุณาครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง   ผู้ที่ให้ริซกีและปัจจัยยังชีพต่างๆแก่มนุษย์และสิ่งถูกสร้างทั้งปวงอย่างกว้างขวาง  ผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ การปกครองและอำนาจ ความประเสริฐและความดีต่างๆอย่างมากมายมหาศาล

  พระองค์คือ الكريم (อัลกะรีม )  คือ ผู้ที่มีอานุภาพมหาศาล ผู้ที่มีความดีมากมายตลอดกาล ผู้ที่ปราศจากข้อด้อยและคุณสมบัติที่ไม่สมบูรณ์ทั้งปวง และพระองค์คือ الأكرم คือผู้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับความดีและพรอันประเสริฐจากพระองค์

  พระองค์ คือ الودود (อัลวะดูด ) คือ ผู้ที่รักผู้ที่เชื่อฟังและเคารพภักดีพระองค์ พระองค์ให้การสรรเสริญแก่พวกเขา และพระองค์ทำดีแก่พวกเขาและคนอื่นๆ

  พระองค์คือ المقيت (อัลมุกีต : ผู้มีอำนาจ ) คือผู้รักษาทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง  และผู้ประทานปัจจัยยังชีพและสิ่งต่างๆแก่มนุษย์และสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย

  พระองค์คือ الشكور (อัชชะกูรฺ ) คือ ผู้ที่ให้ผลบุญเป็นทบทวีคูณ และเป็นผู้ลบล้างบาปและมลทินให้หมดไป

  พระองค์คือ الشاكر (อัชชากิรฺ) คือ ผู้ที่ขอบคุณแก่การเคารพภักดีอย่างง่ายดาย แล้วเป็นผู้ให้การตอบแทนในความดีอย่างมากมาย และเป็นผู้ให้นิอฺมะฮฺและปัจจัยยังชีพต่างๆอันมากมาย และพระองค์ทรงพอใจในการสำนึกบุญคุณ

  พระองค์คือ اللطيف (อัลละฏีฟ)  คือ ผู้ที่ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจากพระองค์ ผู้ที่คอยทำดีกับบ่าวของพระองค์ด้วยความอ่อนโยนโดยที่บ่าวของพระองค์ไม่รู้ตัว ความอ่อนโยนของพระองค์ที่มีต่อบ่าวโดยที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยดวงตา

  พระองค์คือ الحليم (อัลหะลีม)  คือ ผู้ที่ไม่เอาบาปและความผิดทั้งหมดของบ่าวมาเป็นเครื่องตัดสินในลงโทษพวกเขา หากแต่พระองค์ให้โอกาสพวกเขาในการขออภัยโทษจากพระองค์

  พระองค์คือ الخبير (อัลเคาะบีรฺ)  คือ ผู้ที่ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจากพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับบ่าวของพระองค์ ทั้งการเคลื่อนไหวและการหยุดนิ่ง การพูดและเงียบ แม้จะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

  พระองค์คือ الحفيظ (อัลหะฟีซ)  คือ ผู้ที่รอบรู้ในสิ่งที่พระองค์ได้สร้างมันขึ้นมา และความรู้ของพระองค์ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง และพระองค์คือ الحافظ (อัลหาฟิซ) คือผู้ที่จดจำการกระทำของปวงบ่าวทุกอย่าง และพระองค์ช่วยป้องกันผู้ที่พระองค์ทรงรักไม่ให้ประสบกับการกระทำในสิ่งที่เป็นบาปและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

  พระองค์คือ الرقيب (อัรเราะกีบ)  คือ ผู้ที่เฝ้ามองการกระทำและการเคลื่อนไหวของบ่าวทุกอย่าง และพระองค์คือ الحافظ (อัลหาฟิซ) คือ ผู้ที่ไม่มีวันหายจากหรือลืมในสิ่งที่พระองค์ทรงรักษาและจำ

  พระองค์คือ السميع (อัสสะมีอฺ)  คือ ผู้ที่ได้ยินแส้เสียงทุกอย่าง การได้ยินของพระองค์ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีการสับสนใดๆในการได้ยินได้ฟังแส้เสียงต่างๆแม้ว่าภาษาพูดและสำเนียงที่แตกต่างกัน เสมอเท่าเทียมกันในสิ่งที่เป็นความลับและสิ่งที่เปิดเผย สิ่งที่ใกล้และไกล

  พระองค์คือ البصير (อัลบะศีรฺ)  คือ ผู้ที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ที่รอบรู้ในความต้องการและการงานของปวงบ่าวทุกคน และพระองค์รอบรู้ว่าใครควรได้รับทางสว่าง และใครควรได้รับการหลงทาง และไม่มีสิ่งใดที่หลบซ่อนจากพระองค์ และไม่มีสิ่งใดหนีหายไปจากพระองค์

  พระองค์คือ العلي الأعلى المتعال (อัลอะลีย์ยุ อัลอะอฺลา อัลมุตะอาล)  คือ  ผู้สูงส่ง ผู้ที่ทุกสิ่งอยู่ภายใต้อำนาจและการปกครองของพระองค์ พระองค์คือผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครและสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์ ผู้ที่สูงส่งที่ไม่มีใครและสิ่งใดที่สูงส่งไปยิ่งกว่าระองค์ ผู้เป็นใหญ่ที่ไม่มีใครจะเป็นใหญ่กว่าพระองค์อีกแล้ว

  พระองค์คือ الحكيم (อัลหะกีม)  คือ ผู้ที่จัดวางทุกสิ่งในที่ที่สมควรอยู่และเหมาะสมที่สุดสำหรับมันด้วยความรอบรู้และความยุติธรรมของพระองค์ พระองค์ผู้ซึ่งรอบรู้ละเอียดถี่ถ้วนในทุกคำพูดและการกระทำ พระองค์คือ الحكم الحاكم (อัลหะกัม อัลหากิม) คือผู้ที่คำชี้ขาดขึ้นตรงต่อพระองค์  พระองค์ไม่ลำเอียงไม่ใส่ร้ายและไม่ตัดสินด้วยความอยุติธรรม

  พระองค์คือ القيوم (อัลก็อยยูม)  คือ ผู้ที่มีชีวิต ผู้ที่ทำอะไรด้วยพระองค์เองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครและสิ่งใดเลย และพระองค์เป็นผู้ให้ผู้อื่นมีชีวิตและให้ผู้อื่นสามารถทำอะไรได้ พระองค์เป็นผู้บริหารจัดการสิ่งถูกสร้างทั้งหลายด้วยพระองค์เอง โดยที่ความง่วงและการนอนไม่มาเยื่องกรายพระองค์

  พระองค์คือ الواحد الأحد (อัลวาหิดุ อัลอะหัด)  คือ ผู้ที่มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์ทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีผู้ใดร่วมในคุณสมบัติดังกล่าวแม้แต่ผู้เดียวนอกจากพระองค์

  พระองค์คือ الحي (อัลหัยย์)  คือ ผู้ที่มีชีวิตอยู่ ผู้ที่ความตายและความพินาศไม่สามารถเยื่องกรายเข้ามาได้

  พระองค์คือ الحاسـب الحسـيب (อัลหาสิบ อัลหะสีบ)  คือ ผู้ที่ให้ทุกอย่างแก่บ่าวของพระองค์ ไม่มีผู้ใดเลยที่ไม่ต้องพึ่งพระองค์ ผู้ที่คิดคำนวณสำหรับพวกเขา

  พระองค์คือ الشهيد (อัชชะฮีด)  คือ ผู้ที่รับรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง ความรู้ของพระองค์ครอบคลุมทุกอย่าง พระองค์เป็นผู้ที่เห็นและรู้เรื่องของบ่าวทั้งหมด และพระองค์รู้และเห็นการกระทำของพวกเขาทั้งหมดเช่นกัน

  พระองค์คือ القوي المتين (อัลเกาะวียยุ อัลมะตีน)  คือ ผู้ที่มีความเข้มแข็งที่สมบูรณ์ ผู้ที่ไม่มีผู้ที่แข็งแรงผู้ใดที่เหนือพระองค์ ไม่มีผู้ใดเข้มแข็งเหนือพระองค์ พระองค์คือผู้ที่เข้มแข็งและแข็งแรงที่ความเข้มแข็งและความแข็งแรงของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด

  พระองค์คือ الولي (อัลวะลีย์) คือ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการบริหารจัดการในทุกสิ่ง และพระองค์คือ المولى (อัลเมาลา) คือผู้เป็นที่รักและคอยให้ความช่วยเหลือแก่ปวงบ่าวที่ศรัทธาของพระองค์ทุกคน

  พระองค์คือ الحميد (อัลหะมีด) คือ ผู้ที่ควรแก่การได้รับการสรรเสริญ การสรรเสริญในพระนามและคุณสมบัติของพระองค์ การงาน การพูดและความดีของพระองค์ หุกมหรือหลักการต่างๆของพระองค์ในศาสนาและหุกมหรือกฏเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวกับสุนนะฮฺหรือลิขิตของพระองค์

  พระองค์คือ الصمد (อัลเศาะมัด) คือ ผู้ที่มีความสมบูรณ์ในการปกครอง ความยิ่งใหญ่ และความดีของพระองค์ พระองค์คือผู้ที่ทุกความต้องการต้อมุ่งไปหาพระองค์

  พระองค์คือ อัลเกาะดีรฺ อัลกอดิรุ อัลมุกตะดิรฺ (القدير القادر المقتدر)  คือ ผู้มีเดชานุภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีสิ่งใดสามารถสร้างความอ่อนแอให้บังเกิดขึ้นแก่พระองค์ได้ ไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือเดชานุภาพของพระองค์ พระองค์คือผู้ที่มีอำนาจที่สมบูรณ์ ผู้ที่มีอำนาจตลอดกาลไม่มีวันสิ้นสุด และมีอำนาจครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง

  พระองค์คือ الوكيل (อัลวะกีล) คือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลสิ่งถูกสร้างทั้งหมดทั้งมวล

  พระองค์คือ الكفيل (อัลกะฟีล) คือ ผู้ที่คอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ที่คอยดูแลทุกชีวิต ผู้ที่คอยให้ปัจจัยยังชีพและสิ่งต่างๆแก่ทุกสิ่งในสากลจักรวาลและคอยรับผิดชอบผลประโยชน์ของพวกเขา

  พระองค์คือ الغني (อัลเฆาะนีย์) คือผู้ที่ไม่ต้องพึ่งใครจากสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย และไม่มีความประสงค์ใดๆที่ต้องพึ่งพาใครทั้งสิ้น

  พระองค์คือ الحق المبين (อัลหักฺ อัลมุบีน) คือ ผู้ที่ไม่มีความคลางแคลงใจใดๆในความมีอยู่จริง  ผู้ที่ไม่หลบซ่อนจากมนุษย์และสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย และพระองค์คือ المبين (อัลมุบีน) คือผู้ที่ได้อธิบายถึงหนทางสู่ความสำเร็จให้กับมนุษย์และสิ่งถูกสร้างทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

  พระองค์คือ النور (อันนูรฺ) คือ ผู้ที่ให้แสงสว่างแก่ชั้นฟ้าและแผ่นดิน และให้แสงสว่างแก่จิตใจของบรรดาผู้ศรัทธาด้วยความรู้และศรัทธาต่อพระองค์

  พระองค์คือ ذو الجلال والإكرام (ซู อัลญะลาลิ วัลอิกรอม) คือ ผู้ที่ควรแก่การเกรงกลัว ผู้ที่ควรแก่การกล่าวสรรเสริญ พระองค์คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ ผู้อหังการ ผู้ทรงมีความเมตตากรุณาปรานีและความดีล้นพ้น

  พระองค์คือ البَرُّ (อัลบัรฺ  ) คือ ผู้ที่เมตตากรุณาปรานี สงสารแก่บ่าวของพระองค์ และคอยทำดีต่อพวกเขา

  พระองค์คือ التواب   (อัตเตาวาบ  ) คือ ผู้ที่ให้อภัยโทษแก่ผู้ที่ยอมรับผิดและขออภัยโทษ ผู้ที่คอยลบความผิดและบาปแก่ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัว และพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้มีการเตาบะห์และพระองค์จะตอบรับการเตาบะห์จากบ่าวของพระองค์

  พระองค์คือ العفو ُ (อัลอะฟุววุย์  ) คือ คือผู้ที่เปิดกว้างในการให้อภัยโทษ ที่เป็นผลจากการทำบาปของบ่าวของพระองค์โดยเฉพาะบ่าวที่คอยขอความอภัยโทษและกลับเนื้อกลับใจสม่ำเสมอ

  พระองค์คือ الرؤوف ُ (อัรฺรออุฟ  ) คือ คือผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน โอบอ้อมอารี الرؤوف มาจากคำว่า الرأفة (อัรเราะฟะฮฺ) หมายถึง ความเมตตากรุณาอย่างล้นหลาม คือมีมากกว่าคำว่า الرحمة ที่แปลว่า   ความเมตตากรุณาเช่นกัน

  พระองค์คือ الأولُ (อัลเอาวัล  ) คือ ผู้ที่ไม่มีใครมีชีวิตอยู่และเกิดขึ้นมาก่อนหน้าพระองค์ และพระองค์คือ الآخرُ (อัลอาคีรฺ  ) คือ ผู้ที่ไม่มีผู้ใดและสิ่งใดที่ยังมีอยู่หลังจากพระองค์

  พระองค์คือ الظاهر (อัซซอฮิรฺ  ) คือ ผู้ที่ไม่มีใครที่อยู่เหนือพระองค์ และพระองค์คือ الباطن (อัลบาติน  ) คือ ผู้ที่ไม่มีผู้ใดที่เร้นลับไปกว่าพระองค์

  พระองค์คือ الوارث (อัลวาริษ  ) คือ ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่สิ่งถูกสร้างทั้งหลายได้ตายและมลายหายไปแล้ว และพระองค์คือผู้ที่สิ่งทุกอย่างได้หวงกลับไปหาพระองค์ และพระองค์คือผู้ที่มีชีวิตอยู่ไม่มีวันที่จะดับสิ้น

  พระองค์คือ المحيط (อัลมุหีฏ)  คือ ผู้ที่มีเดชานุภาพครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง  ไม่มีผู้ใดสามารถหลบหนีจากอำนาจของพระองค์ ความรอบรู้ของพระองค์ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง และพระองค์รู้ถึงจำนวนของทุกสิ่งทุกอย่าง

  พระองค์คือ القريب (อัลเกาะรีบ)  คือ ผู้ที่ใกล้ชิดกับทุกคน ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เชิญชวนไปสู่พระองค์ การเข้าใกล้พระองค์พระองค์ด้วยการเคารพภักดีและความดีทั้งหลาย

  พระองค์คือ الهادي ( อัลฮาดีย์)  คือ ผู้ที่คอยชี้ทางนำแก่บ่าวทุกคนสู่ความดีทั้งปวง พระองค์คือผู้ที่คอยชี้ทางนำแก่ทุกคน และพระองค์คอยอธิบายแนวทางตรงแนวทางที่ถูกต้องจากแนวทางที่หลงผิดทั้งหลายแก่บ่าวของพระองค์

  พระองค์คือ البديع (อัลบะดีอฺ)  คือ ผู้ที่ไม่มีใครเหมือนและพ้องกับพระองค์ และพระองค์คือผู้ที่สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีต้นแบบมาก่อน

  พระองค์คือ الفاطر (อัลฟาฏิรฺ)  คือ ผู้ที่สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์คือผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินที่ทั้งสองไม่เคยมีมาก่อน

  พระองค์คือ الكافي (อัลกาฟีย์)  คือ ผู้ที่ให้ทุกอย่างแก่บ่าวของพระองค์ในสิ่งที่พวกเขาประสงค์และต้องการมัน

  พระองค์คือ الغالب (อัลฆอลิบ)  คือ ผู้ที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างตลอดกาล ผู้ที่อยู่เหนือทุกความต้องการ ไม่มีผู้ใดสามารรถลบล้างหรือต้านในสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดไปแล้ว และไม่มีผู้ใดสามารถห้ามมิให้เกิดในสิ่งที่พระองค์กระทำลงไปแล้ว และไม่มีใครและผู้ใดที่คอยติดตามและตรวจตราคำตัดสินของพระองค์

  พระองค์คือ الناصر النصير (อันนาศิรฺ อันนะศีรฺ)  คือ ผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่บรรดารอซูลและผู้ตามบรรดาเราะซูลทั้งหลายด้วยการให้ความชนะแก่พวกเขา ความชนะอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์

  พระองค์คือ المستعان (อัลมุสตะอาน)  คือ ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นในการขอความช่วยเหลือใดๆ หากแต่พระองค์คือผู้ที่ปวงบ่าวได้ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ โดยผู้ที่พระองค์รักและโดยผู้ที่เป็นศัตรูกับพระองค์ และพระองค์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ทั้งสอง

  พระองค์คือ ذو المعارج (ซู อัลมะอาริจญ์)  คือ ผู้ที่บรรดามลาอิกะฮฺทั้งหมดและมลาอิกะฮฺอัลรูหฺได้ขึ้นไปหาพระองค์  การงาน คำพูดที่ดีและความดีทุกอย่างได้ขึ้นตรงไปยังพระองค์

  พระองค์คือ ذو الطَّول (ซู อัฏเฏาล์)  คือ ผู้ที่ให้ความประเสริฐ นิอฺมะฮฺและความดีทั้งหลายทั้งปวงแก่บ่าวของพระองค์

  พระองค์คือ ذو الفضل (ซู อัลฟัฏล์)  คือ ผู้ที่ครอบครองทุกอย่าง ผู้ที่ให้ความประเสริฐแก่ปวงบ่างทั้งหลายด้วยนิอ์มะห์และปัจจัยยังชีพต่างๆมากมาย

  พระองค์คือ الرفيق (อัรเราะฟีกฺ)  คือ  ผู้ที่รักในความอ่อนโยนและผู้ที่มีความอ่อนโยน พระองค์คือผู้ที่มีความอ่อนโยนและความเมตตากรุณาแก่บ่าวทุกคน

  พระองค์คือ الجميل (อัลญะมีล)  คือ ผู้ที่มีความงดงามทั้งในพระองค์เอง พระนามคุณสมบัติ และการกระทำของพระองค์ทั้งปวง

  พระองค์คือ الطيب (อัฏฏอยยิบ)  คือ ผู้ที่ปราศจากสิ่งด่างพร้อยและสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ทั้งปวง

  พระองค์คือ الشافي (อัชชาฟีย์)  คือ ผู้ที่ทำการรักษา ผู้ที่ทำให้ความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์และอาการป่วยต่างๆให้หายไปแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีผู้ใดร่วมภาคีกับพระองค์

  พระองค์คือ السبوح (อัสสุบบูหฺ)  คือ ผู้ที่บริสุทธิ์จากสิ่งด่างพร้อยและสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ต่างๆ พระองค์คือผู้ที่ฟากฟ้าและแผ่นดินและผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินดังกล่าวพากันแซ่ซ้องสดุดีสรรเสริญถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์  ทุกสิ่งทุกอย่างให้การสรรเสริญถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์

  พระองค์คือ الوتــر (อัลวิตรฺ)  คือ ผู้ที่ไม่มีสิ่งใดร่วมภาคีกับพระองค์ ไม่มีผู้ใดคล้ายและเสมอเหมือนพระองค์ พระองค์ผู้เป็นคี่(หนึ่งเดียว)และพระองค์ทรงชอบในการงานต่างๆที่เป็นคี่

  พระองค์คือ الديان (อัดดัยยาน)  คือ ผู้ที่คิดคำนวณในการงานของปวงบ่าวและตอบแทนในการงานของพวกเขา และพระองค์คือผู้ที่ตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกิยามะฮฺ

  พระองค์คือ المقدم والمؤخر (อัลมุก็อดดิม วัล มุอัคคิรฺ)  คือ ผู้ที่ทำให้ใครนำหน้า และให้ใครรั้งท้ายด้วยความประสงค์ของพระองค์เช่นเดียวกัน และพระองค์จะยกระดับใครก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะลดระดับใครให้ลดลงก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์เช่นเดียวกัน

  พระองค์คือ الحَـنَّان (อัลหันนาน)  คือ ผู้ที่เมตตากรุณาแก่ปวงบ่าว ผู้ที่ยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้ที่กระทำดีทั้งหลาย และพระองค์คือผู้ที่ให้อภัยแก่ผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีทุกอย่าง

  พระองค์คือ المَـنَّان (อัลมันนาน)  คือ ผู้ที่แต่มอบให้ก่อนที่จะขอสิ่งใด ผู้ที่มากด้วยการให้ พระองค์เป็นผู้ที่มอบความดี นิอฺมะฮฺ ริซกี และสิ่งต่างๆมากมายและหลากหลายให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์

  พระองค์คือ القابض (อัลกอบิฎ)  คือ ผู้ที่ยึดเอาคืนในความดีและสิ่งดีต่างๆ จากผู้ที่พระองค์ต้องการ

  พระองค์คือ الباسط (อัลบาสิฏ)  คือ ผู้ที่เผยแผ่ความประเสริฐทั้งหลาย และผู้ที่ให้ริซกีและปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ต้องการในหมู่บ่าวของพระองค์

  พระองค์คือ อัลหะยีย์ อัสสิตตีรฺ (الحيِيّ السِّـتِّـير)  คือ ผู้ที่ชอบผู้ที่มีความอายและช่วยปกปิดจากบ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย และพระองค์ช่วยปกปิดความผิดและสิ่งไม่ดีหลายๆอย่างแก่บ่าวของพระองค์

  พระองค์คือ السيد (อัสสัยยิด)  คือ ผู้ที่มีความดีเลิศและสมบูรณ์ในการปกครอง ในความยิ่งใหญ่  เดชานุภาพ และคุณสมบัติของพระองค์ทั้งปวง

  พระองค์คือ المحسن (อัลมุหฺสิน)  คือ ผู้ที่ให้ความดีและความประเสริฐแก่บ่าวของพระองค์ทั้งมวล