Alla tagalanyň meleklerine iman etmek ()

Muhammet ibn Salyh Al-Useýmin

 

Bu makala meleklere (perişdelere) iman etmek barada, ýazylan gysgaça makaladyr

  |

  Alla tagalanyň meleklerine iman etmek

  الإيمان بالملائكة

  < التركمانية - Türkmençe >

  Ýazyjy: Şeýh Muhammet ibn Salyh Al-Useýmin

  المؤلف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين

  —™

  Terjimeçi: Ebu Huzeýfa Türkmen

  Gözden geçiren: Halid Ebu Enes Türkmen

  ترجمة: أبو حذيفة التركماني

  مراجعة: خالد أبو أنس التركماني

  Alla tagalanyň meleklerine (perişdelerine) iman etmek

  Alla tagalanyň meleklerine iman getirýäris, çünki:

  ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ الأنبياء: ٢٦ - ٢٧

  “Olar (perişdeler) sarpaly bendelerdir. Olar söz sözlemekde Alladan öňe geçmezler we Allanyň buýrugyny birkemsiz ýerine ýetirerler” (Enbiýa:26,27).

  Alla tagala olary özüne ybadat etmekleri we özüne tabyn bolmaklary üçin ýaradandyr:

  ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ الأنبياء: ١٩ - ٢٠

  “Oňa gulluk etmekden ulumsylyk etmezler hem-de gaçmazlar. Olar gowşaklyk görkezmezden gije-gündiz (arman-ýadaman) tesbih ederler” (Enbiýa:19,20).

  Alla tagala meleklerini bizden ýaşrandygy üçin, biz olary görmeýäris, ýöne olary käbir gullaryna görkezendir.

  Hakykatdan-da Pygamber -sallallahu aleýhi we sellem- Jebraýyl -aleýhissalami- alty ýüz ganatly, gözýetimi tutup duran, hakyky halda görendir.

  Jebraýyl -aleýhissalm- Merýem -aleýhissalama- adam sypatynda görünendir. Merýem onuň bilen, ol-da Merýem -aleýhissalam- bilen ýüzbe-ýüz gürleşendir.

  Pygamberimiz –sallallahu aleýhi we sellem- sahabalary bilen otyrka, Jebraýyl -aleýhissalam- hiç bir saparyň eseri görünmeýän, gap-gara saçly, ap-ak eşikli, tanalmaýan adamyň sypatynda geldide, Pygamberimiziň öňünde oturyp, dyzyny Pygamberimiziň dyzyna degirip, elini Pygamberimiziň aýagynyň üstüne goýdy-da, Pygamberimiz -sallallahu aleýhi we sellem- bilen, ýüzbe-ýüz gürleşendir. Soňra sahabalara onuň Jebraýyl –aleýhissalam- dygyny habar berendir.

  Meleklere etmesi buýrulan amallaryň bardygyna iman getirýäris.

  Bu meleklerden käbirleri şulardyr:

  Jebraýyl –aleýhissalam-: Alla tarapyndan aýdylan wahyny, pygamberlere we resullara ýetirmeklik üçin bellenendir.

  Mykaýyl –aleýhissalam-: Ýagyş ýagdyrmaklyk we ösümlikleri ösdürmeklik üçin bellenendir.

  Ysrafyl –aleýhissalam-: Birinji we ikinji kyýamatyň gopmaklygy üçin surnaý çalmaklyk üçin bellenendir.

  Jan alyjy melegi: Ölüm wagtynda, janlardan ruhlary çykarmaklyk üçin bellenendir.

  Dag melegi: Daglar üçin bellenendir.

  Mälik –aleýhissalam-: Jähennemi goramaklyk üçin bellenendir.

  Olardan käbirleri: Ene ýatgysyndaky çagalaryň halyna seretmeklik üçin bellenendir.

  Olardan käbirleri: Adam zady goramaklyk üçin bellenendir.

  Olardan käbirleri: Edilen amallary ýazmaklyk üçin, her adama bellenen iki melekdir:

  ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ق: ١٧ - ١٨

  (Ynsanyň) sagynda we çepinde iki sany belleýji (perişde) oturyp, onuň (edýän işlerini) belleýändirler (ýazýandyrlar). Onuň (ynsanyň) aýdýan (ähli) sözlerini (hökman) ýazýan (ýörite bellenilen) berk gözegçi (perişde) bardyr” (Kaf:17,18).

  Olardan käbirleri: Öli gabyra salynandan soňra, üç sany zatdan, Robby, dini we pygamberi barada soramaga gelýän iki melekdir:

  ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱩ ﱪ ﱫ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ إبراهيم: ٢٧

  “Alla berk (mäkäm) söz bilen iman getiren kişileri, dünýä ýaşaýşynda we ahyretde mäkäm eder. Alla zalymlary azaşdyrar. Alla islän zadyny eder” (Ybraýym:27).

  Olardan käbirleri: Jennet eýelerine hyzmat etmekleri üçin bellenendir:

  ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ الرعد: ٢٣ - ٢٤

  “Her gapydan olaryň ýanyna perişdeler girerler hem-de: «Sabyr edeniňiz sebäpli, size salam bolsun! Diýaryň (dünýä ýaşaýşynyň ahyretdäki bagtly) soňy ne ajaýyp» (diýerler) (Ragd:23,24).

  Pygamberimiz –sallallahu aleýhi we sellem- habar berýär: "Çünki asmanda beýtul-magmur diýilýän ýer bardyr. Ol ýerde her gün ýetmiş müň melek ol ýere girýändir –başga rowaýatda, namaz okaýarlar-, soňra olar, ol ýere täzeden dolanyp gelýän däldirler".

  (Bu makala Şeýh Al-Useýminiň “Ähli sünnet we jemagatyň ynanjy” atly kitabyndan alnan bir parçadyr).

  ***