KUZUNGURA

gusobanura: Mahmud Sibomana

umwirondoro uhinye

IRI SOMO RIRIGISHA KU KUZUNGURA, KUBERA KO ISOMO RYO KUZUNGURA ARI ½ CY’UBUMENYI NI NGOMBWA KO BANTU BASHISHIKARIZWA MU KUMENYA IRI SOMON;IBYANGOMBWA KUGIRA NGO UZUNGURE N’INKUNGI ZAYO N’IMPAMVU ITUMA UMUNTU AZUNGURA N’ABEMEREWE KUZUNGURA N’UMUTUNGO WASIZWE BIAGAKORWA MU GWEGO RWO KURINGANYIZA NO KUZUZA INSHINGANO Z’ABAHAGARARIYE UMUTUNGO UMURYANGO MURI RUSANGE .

Download
tanga igitekerezo wadnikira ushinzwe iyi paje

inkomoko:

amatsinda:

igitekerezo cyawe ni ingenzi