කාන්තා ඇඳුම පිළිබඳ විග්‍රහයක්

කෙටි හැඳින්වීම

කාන්තා ඇදුම පිළබද විග්ර හය, අවශ්යأතාවය, එයින් සමාජයේ සිදුවන විඵාක, ඒවායින් මිදෙන්න තිබෙන මාර්ග මෙහි දී පහදා දෙනු ලැබේ.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්