අත් තව්හීද් පුශ්න හා පිළිතුරැ ළමා පොත්

කෙටි හැඳින්වීම

අත් තව්හීද් පිළබඳ පුශ්න හා පිළතුරු මගින් කුඩා දරුවන්ට අල්ලාහ් පටන් ස්වර්ගය හා අපාය සම්බන්ධ සියලු කරුණු ගැන මබා අවබෝධයක් ලබා දීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්