කෙටි හැඳින්වීම

අත් තව්හීද් පිළබඳ පුශ්න හා පිළතුරු මගින් කුඩා දරුවන්ට අල්ලාහ් පටන් ස්වර්ගය හා අපාය සම්බන්ධ සියලු කරුණු ගැන මබා අවබෝධයක් ලබා දීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්