ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳව ඉස්ලාමීය මතය

කෙටි හැඳින්වීම

ප්රدචණ්ඩත්වය, ත්රමස්තවාදය, යුද්ධ, බින්ලාඩන්, ජිහාද් යන කරුණු පිළිබඳව ඉස්ලාමය දරන මතය කුමක්ද?

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්