කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් එතුමාණන් පිළිබඳව පැරණි ප්රةතික්ෂේප කරන්නන් මෙන් නුතන ඉස්ලාම් විරෝධීන් ද මතු කිරීම සැබැවින්ම හාස්ය ජනකය.

ඔබගේ වටිනා අදහස්