සුවිස් දේශයේ නවක මුස්ලිම්වරයෙකුගේ කථා

කෙටි හැඳින්වීම

ස්විට්සර්ලන්තයේ මස්ජිද් ඉදි කිරීම තහනම් කර ලෙස ඝෝෂා කළ දේශපාලක නායකයෙක් ඉස්ලාමයේ සත්යරය අවබෝධ කරගෙන ඉස්ලාමය තුළට පිවිසෙයි.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්