යුද්ධයක ඉස්ලාමිය හැසිරීම

කෙටි හැඳින්වීම

1. සතුරන් සමඟ සටන් වදින්න, නමුත් සීමාව නොඉක්මවන්න.
2. සටන් බිමේ සහභාගි වුවන් සමඟ පමණක් සටන් කරන්න.
3. සතුරන් වුවත් සාමයට කැමති අයට හිරිහැර නොකරන්න.
4. ජිනීවා ප්රතකාශය සනාථ කළේ මෙයයි

ඔබගේ වටිනා අදහස්