උදේ සවස පැවසිය යුතු පරාඩ ර්ථනාවන්

කෙටි හැඳින්වීම

උත්තරීතර අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: නුඹලා මා සිහිපත් කරනු. මම ද (ඉතා කාරුණිකව නුඹලා සිහිපත් කරන්නෙමි. (අල්-බකරා: 152 )
උවදුරු වලින් ආරක්ෂාව ලැබීමට
දුක් කරදර වලින් මිදීමට
බියෙන් තොර වීමට
සිතෙහි පීඩාව අඩු කිරීමට
ජීවිතයේ විශ්වාසය ගොඩනැගීමට

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්