මිනිසාගේ දහම පිළිබඳ සමාලෝචනයක්

කෙටි හැඳින්වීම

මෙම ලිපිය මගින් පළමු ව මිනිසාගේ ස්වභාවිකත්වය පිළිබඳව කරුණු විමසා එම තත්වයන්ට වඩාත් උචිත මග පෙන්වීම කුමක් ද යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට කටයුතු කර ඇත්තෙමු. කරුණාකර අප සමග එක්වන්න

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්