ලොරේන් බූත් ඉස්ලාමයට පිවිසීය

කෙටි හැඳින්වීම

1.“අම්මේ! මුස්ලිම් වුණාට පසුවත් ඔබ අපේම අම්මාද?“
2.“අම්මේ! ඔබ මත් පැන් පානය කරනවාද?“
3. අම්මේ! ඔබ ඉස්ලාමයේ විනිත හා ගෞරව සම්පන්න කාන්තාවක් ලෙස සිටිනවාද?

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්