උත්තරීතර සත්‍යයක් ගැන මම නිතර පැතුවෙමි.

කෙටි හැඳින්වීම

පෙන්තකොස්ත පාස්ටර්වරයෙකු සත්යව සොයා ගිය ගමන.
අෂ් ෂේය්ක් බින් බාස්ගෙන් ෂහාදා උගන්වනු ලැබුවේය.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්