එක දෙවියෙකු වෙතට මම ඇදී ගියෙමි ඩයනා චාර්ල්ස් බ්රෙතස්ලින්

කෙටි හැඳින්වීම

ධනවත් ඇමරිකානු කාන්තාවකගේ පැතුම:
ඉස්ලාමිය දේව ධර්මය පිළිබඳ ව කිසිවක් නොදැන ඇමරිකානු ජනතාව සම්පූර්ණයෙන් ම අන්ධකාරයේ සිටිති.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්