මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් අසිපතින් ඉස්ලාමය පතුරා ජනතාවට දහම පිලිගන්නා ලෙස බල කළේ ද?

කෙටි හැඳින්වීම

අසිපත උපකාරයෙන් ඉස්ලාම් ව්යාසප්ත වූ දහමක් බව පැවසීම පදනම් විරහිත මතයක් බව පෙන්වීම ට සාධක දෙකක් ඇත.
1. ඉස්ලාම් හී බල කිරීමක් නැත යන කුර්ආන් වාක්ය
2. අරාබි වරුන් තමන් පරාජය ට පත් කළ ජනතාව ට, ඔවුනොවුන් ගේ ආගම නිදහසේ අනුගමනය කිරීම ට ලබා දුන් අයිති ය

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්