ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඉස්ලාමයේ අවකාශයක් නැත.

කෙටි හැඳින්වීම

“අල්ලාහ් ගේ මාර්ග යේ ඔබ හා සටන් කළවුන් සමඟ ඔබ ද සටන් කරනු. (නමුත්) සීමාව නො ඉක්මවනු. ඇත්තෙන්ම, අල්ලාහ් සීමාව ඉක්ම වන්නවුන් ප්රිීය නොකරන්නේය.” සූරා 2:190.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්