ආගමික විද්වතුන් නබිවරුන් ගේ උරුමක්කාරයෝ වෙති

කෙටි හැඳින්වීම

නබිවරුන් ගේ උරුමක්කාරයන් වශයෙන් නබිවරුන් ගේ මාර්ගය අනුගමනය කරන හේතුවෙන් ආගමික විද්වතුන්ට ඉස්ලාමය උසස් ගෞරවයක් දක්වයි.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්