තව්හීද් අර්රුබූබියියා වල් උලූහියියා

කෙටි හැඳින්වීම

අල්ලාහ් තඅාලා ෙලා්කය වමා පාලනය කරන්ෙනකු හා ඔහුෙග් ඒකීයභාවය පිළිබද විස්තර

ඔබගේ වටිනා අදහස්