ඉස්ලාම්හි විශ්වාස කල යුතු කරුණු හය

කෙටි හැඳින්වීම

විශ්වාස කල යුතු කරුණු හය අල්කුර්ආන් සහ සුන්නාහ් අනුව විස්තර කිරීම සහ එ්වාහි අර්ථය දැනගැනීෙමන් ජීවිතයට අැති වැදගත්කම වටහාගැනීම.

ඔබගේ වටිනා අදහස්