ඉස්ලාම්හි විශ්වාස කල යුතු කරුණු හය

කෙටි හැඳින්වීම

විශ්වාස කල යුතු කරුණු හය අල්කුර්ආන් සහ සුන්නාහ් අනුව විස්තර කිරීම සහ එ්වාහි අර්ථය දැනගැනීෙමන් ජීවිතයට අැති වැදගත්කම වටහාගැනීම.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න