පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ විශ්ව කෝෂය

පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ විශ්ව කෝෂය

කෙටි හැඳින්වීම

ලෝක භාෂා තුළින් අල් කුර්ආනය සඳහා වූ විශ්වාසනීය අර්ථකථන හා අර්ථ විවරණ දෙසට
https://quranenc.com/app/#/sura/nav?lang=si&trans=sinhalese_mahir

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න