?බිද්අත් යනු කුමක්ද

?බිද්අත් යනු කුමක්ද

කෙටි හැඳින්වීම

බිද්අත් යන්නෙහි අර්ථය හා එහි භයානකත්වය පිළිබඳව කෙටි පණිවිඩයක්

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්