?බිද්අත් යනු කුමක්ද

?බිද්අත් යනු කුමක්ද

කෙටි හැඳින්වීම

බිද්අත් යන්නෙහි අර්ථය හා එහි භයානකත්වය පිළිබඳව කෙටි පණිවිඩයක්

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: