පිවිතුරු දානය

පිවිතුරු දානය

කෙටි හැඳින්වීම

සකාතුල් ෆිත්ර් හෙවත් පිවිතුරු දානය යනු කුමක්ද හා එය දිය යුත්තේ කෙසේද යන්න ඉතා කෙටියෙන් මෙහි සඳහන් වේ.

ඔබගේ වටිනා අදහස්