සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද?

සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද?

කතිකාචාර්ය :

විචාරය කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්

කෙටි හැඳින්වීම

මෙම වීඩිෙයා් පටෙයහි සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද යන්න ඡායාරූපත් සමඟ පැහැදිලි කරනු ලැබේ

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්