සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද?

සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද?

කෙටි හැඳින්වීම

මෙම වීඩිෙයා් පටෙයහි සලාතය ඉටු කරන්ෙන් කෙසේද යන්න ඡායාරූපත් සමඟ පැහැදිලි කරනු ලැබේ

ඔබගේ වටිනා අදහස්