ඔබ ඉස්ලාම් දහමට පිවිසෙන්නේ කෙසේද?

ඔබ ඉස්ලාම් දහමට පිවිසෙන්නේ කෙසේද?

කතිකාචාර්ය :

විචාරය කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාම් දහමට පිවිසෙන්නේ කෙසේද හා ඉන්අනතුරුව ඔහු හෝ ඇය විසින් කල යුතු දෑ කුමක්ද යන්න මෙහි සඳහන් වී ඇත.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්