මිනිසාගේ දහම

මිනිසාගේ දහම

කෙටි හැඳින්වීම

විශ්වෙය් පවතින දහම් තුලින් මිනිසා සතු සහජ දහම යනු සර්වබලධාරී අල්ලාහ් දෙවිඳු විසින් පහළ වූ ඉස්ලාම් දහම පමණීයි යන්න මෙහිදී ඉදිරිපත් කර අැත.

ඔබගේ වටිනා අදහස්