නපුරු සිතිවිල

නපුරු සිතිවිල

කෙටි හැඳින්වීම

අනුන් පිළිබඳ සිතේ හටගන්නා නරක සිතුවිලි යටපත් කර එය කෙමෙන් නැති කලේ නැත්නම් ඒව වචනයට සහ කයට ඇතුලුවී මහා විනාශයක් ඇති කරයි.

ඔබගේ වටිනා අදහස්