මිනි මැරුම් වරදට ඉස්ලාමිය විසඳම

මිනි මැරුම් වරදට ඉස්ලාමිය විසඳම

කෙටි හැඳින්වීම

සමාජයෙන් මිනි මැරුම් තුරන් කිරීම සඳහා ඉස්ලාමිය නීතිය අනුගමනය ක‍ල යුතුය බව මෙහි පෙන්වා දෙයි

ඔබගේ වටිනා අදහස්