මිනි මැරුම් වරදට ඉස්ලාමිය විසඳම

මිනි මැරුම් වරදට ඉස්ලාමිය විසඳම

කතිකාචාර්ය : මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

විචාරය කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්

කෙටි හැඳින්වීම

සමාජයෙන් මිනි මැරුම් තුරන් කිරීම සඳහා ඉස්ලාමිය නීතිය අනුගමනය ක‍ල යුතුය බව මෙහි පෙන්වා දෙයි

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: