මිනි මැරුම් වරදට ඉස්ලාමිය විසඳම

මිනි මැරුම් වරදට ඉස්ලාමිය විසඳම

කතිකාචාර්ය : මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

විචාරය කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්

කෙටි හැඳින්වීම

සමාජයෙන් මිනි මැරුම් තුරන් කිරීම සඳහා ඉස්ලාමිය නීතිය අනුගමනය ක‍ල යුතුය බව මෙහි පෙන්වා දෙයි

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්