මුහම්මද් තුමා පිළිබඳ ලෝක විද්වතුන්ගේ මත

මුහම්මද් තුමා පිළිබඳ ලෝක විද්වතුන්ගේ මත

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් (සල්) වරයා ප්ළබඳ යියිධ මත දරණ අය අතර ලෝක උගත් ජනතා දරණ උතුම් අදහස් සමහරක් මෙහි පෙන්වා දෙන ලදී

ඔබගේ වටිනා අදහස්