මුහම්මද් තුමා පිළිබඳ ලෝක විද්වතුන්ගේ මත

මුහම්මද් තුමා පිළිබඳ ලෝක විද්වතුන්ගේ මත

පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් (සල්) වරයා ප්ළබඳ යියිධ මත දරණ අය අතර ලෝක උගත් ජනතා දරණ උතුම් අදහස් සමහරක් මෙහි පෙන්වා දෙන ලදී

ඔබගේ වටිනා අදහස්