මුහම්මද් තුමා පිළිබඳ ලෝක විද්වතුන්ගේ මත

මුහම්මද් තුමා පිළිබඳ ලෝක විද්වතුන්ගේ මත

පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් (සල්) වරයා ප්ළබඳ යියිධ මත දරණ අය අතර ලෝක උගත් ජනතා දරණ උතුම් අදහස් සමහරක් මෙහි පෙන්වා දෙන ලදී

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න