නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්

නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්

කතිකාචාර්ය : ජාසිම් බි දඉයාන්

විචාරය කිරීම: මාහිර් රම්ඩීන්

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ විහාහ ජීවිතය ගැන චෝදනා නගන අයට සත්‍යය පහසුවෙන් පහදා දීමට මෙය උපකාරවේ

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න