ශේ‍ෂ්ඨතම පරමාදර්ශියා

ශේ‍ෂ්ඨතම පරමාදර්ශියා

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් සල් තුමාණන්ට එරෙහිව නගන අභූත චෝදනාවලට පිළිතුරු

ඔබගේ වටිනා අදහස්