ඉස්ලාමයේ දේව සංකල්පය

ඉස්ලාමයේ දේව සංකල්පය

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාම් දහමේ දේව සංකල්පය කුමක්ද? දෙවියන් වහන්සේට නොගැලපෙන ගුණාංගයන් කුමක්ද? එහු පිළිබඳ ඉස්ලාම් දක්වන සත්‍ය කුමක්ද? ඔහුගේ බලපරාක්‍රම කුමක්ද යන කරුණු පහදා දීමක්.

ඔබගේ වටිනා අදහස්