ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද ?

ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද ?

කතිකාචාර්ය : මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

1.මුස්ලිම් දෙමාපියන් නිසා අපි මුස්ලිම් බවට පත්ව සිටිමු
2. ඉස්ලාම් ගැන දැනුම ලැබීම අපගේ යුතුකමවේ
3. ඉස්ලාමයේ ඒක දේව වදය සහ එහි අවශ්‍යතාවය

ඔබගේ වටිනා අදහස්